ramona kissy - wordpress.com

of 157 /157

Author: others

Post on 30-Jul-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRETUL IUBIRII.qxdTraducerea [i adaptarea \n limba român` de IULIA M~RGINEAN
ALCRIS Romance
Capitolul 1
Era o dup`-amiaz` frumoas` de sfâr[it de var`, dar China, \ntorcându-se la apartamentul lui Clare, era \ngrijorat` [i mult prea procupat` ca s` se bucure de cerul senin, de aerul curat [i reconfortant. Se plimbase pu]in pe malul râului ca s` cumpere ziarul de la magazinul din sat, sperând \n zadar c` va g`si o slujba potrivit`, dar a r`mas dezam`git` [i de aceast` dat`.
Ziarul inutil era acum \n buzunarul de la hain`, iar ea mergea alene, cu capul \n p`mânt, \mpr`[tiind sup`rat` primele frunze c`zute cu tocurile de la cizme. Nu avea nevoie doar de o slujb`, de fapt aceasta era una din cele mai mici probleme ale sale, se gândea cu durere \n timp ce s`rea peste o poart` [ubred` de lemn, \ndreptându-se din nou c`tre drum. Cea mai urgent` nevoie a ei era o locuin]`, pentru c` peste vreo dou` s`pt`mâni, atunci când Clare se va c`s`tori, va r`mâne pur [i simplu pe drumuri. Dumnezeu [tie cum o s` rezolv toate aceste probleme atât de nepl`cute, \[i zise ea [i sim]i dintr-o dat` c` nu mai r`mâne nimic din \ncrederea ei \n sine, care oricum fusese slab` [i \n vremurile mai bune.
A cotit pe alee [i mergea agale spre strada principal`. Se
giannnijollys
gândea c` a fost o prostie din partea ei s` renun]e la slujba din Italia, dar nu prea a avut de ales.
|n aerul r`coros al dup`-amiezii, [i-a l`sat din nou gândul s` se \ntoarc` la perioada pe care a petrecut-o la Roma. Au fost vremuri atât de frumoase [i \nsorite. A fost fericit` acolo, \[i spuse cu furie, \ntrebându-se \n acela[i timp de ce trebuie s` se aga]e atât de disperat de amintirile ei fericite.
I-a fost atât de u[or s` g`seasc` o slujb` atunci când a p`r`sit orfelinatul de la m`n`stire, la vârsta de optsprezece ani. A r`spuns unui anun] dintr-o revist` cunoscut`, pentru a fi d`dac` la doi copii italieni. A fost foarte surprins` când a primit o scrisoare \n care era rugat` s` participe la un interviu care urma s` aib` loc la un hotel din Londra. S-a \ntâlnit cu domnul [i doamna Cencelli, atmosfera a fost prietenoas` [i informal`, iar dup` dou` s`pt`mâni ame]itoare, China s-a trezit la Roma, avându-i \n grij` pe Franco, de [ase ani, [i pe Giulia, de patru ani – doi copii frumo[i cu ochi negri, pe care i-a \ndr`git imediat.
Cei doi ani pe care i-a petrecut cu familia Cencelli au zburat pur [i simplu. |ncet, \ncet China a \nceput s` iubeasc` imensul lor apartament din apropierea ora[ului. C`l`torise \n multe locuri din Europa \mpreun` cu familia, \nv`]ând limba italian` foarte repede.
Totul a fost perfect; ei au primit-o ca [i cum ar fi f`cut parte din familie, lucru pe care nu-l mai tr`ise pân` atunci, se sim]ea dorit` [i chiar iubit`. Adele Cencelli era doar cu vreo doi ani mai \n vârst` decât China [i au devenit \n scurt timp prietene foarte bune. Pierderea prieteniei Adelei o durea cel mai tare. {i faptul c` a trebuit s`-i p`r`seasc` pe copii.
Chiar [i acum, dup` atâtea luni, China sim]ea un fior de repulsie când se gândea la ultimele s`pt`mâni petrecute \n Italia.
6 RAMONA KISSY
Totul a fost atât de urât [i de [ocant pentru c` nu se \ndoise nicio clip` c` familia Cencelli avea o casnicie fericit` [i nu observase niciodat` cum o prive[te uneori domnul Cencelli. Probabil datorit` naivit`]ii de care era adesea acuzat`.
Când Adele s-a internat \n spital pentru o mic` opera]ie, China [i domnul Cencelli era singuri \n fiecare sear`, iar ea a \nceput s` se simt` stingherit`. Atât de stingherit`, \ncât a \nceput s` ia cina singur`, \n camera ei. Apoi, \ntr-o sear`, i-a f`cut avansuri destul de evidente, dar foarte nea[teptate pentru ea. China a sim]it c` i se face r`u, l-a p`lmuit [i s-a \nchis \n camer`, [ocat` [i tremurând din tot corpul.
Dup` refuzul ei evident [i dispre]uitor, el a devenit dezgust`tor pentru c`-i r`nise foarte tare orgoliul, [i a \nceput s`-i fac` via]a un co[mar – era furios, \i f`cea observa]ii crude; au fost vremuri \ngrozitoare pentru ea. Chiar [i acum era pu]in scârbit` când se gândea.
Toat` aceast` poveste nepl`cut` a pus-o \ntr-o pozi]ie foarte dificil`. Ar fi vrut s` demisioneze, s` plece imediat, dar nu voia s-o fac` s` sufere pe Adele, care, acum c` era bolnav`, avea nevoie de ea mai mult ca oricând. N-ar fi trebuit s`-[i fac` griji, \[i spunea acum cu am`r`ciune, pentru c` domnul Cencelli a pus cap`t acestei situa]ii \ntr-o sear`, la pu]in timp dup` ce Adele a ie[it din spital.
Dup` ce i-a dus la culcare pe Giulia [i pe Franco, China s-a \ntins pe balconul apartamenului, \ncercând s`-[i adune energia pentru a se schimba pentru cin`. Domnul Cencelli a ap`rut brusc \n fa]a ei. China a s`rit \n picioare, speriindu-se de ce a citit pe fa]a lui \ntunecat`, disperat` s` scape. Dar el a \ncol]it-o, a \ncercat s-o s`rute, privind-o cu ochi obraznici [i \ncercând s-o prind` cu mâinile lui fierbin]i, lipicioase. S-a luptat ca o pisic` s`lbatic`, \ns`
PRE}UL IUBIRII 7
doar suspinul [ocat al Adelei, care s-a auzit \n spatele lor, l-a f`cut pe domul Cencelli s`-[i vin` \n fire.
Adele s-a sim]it foarte r`nit` [i a fost foarte furioas`. A urmat o ceart` de propor]ii. China [i-a strâns lucrurile [i a plecat a doua zi, [ocat`, speriat` [i foarte trist`.
Toate acestea s-au \ntâmplat cu dou` luni \n urm`, iar China a venit la Clare,cea mai bun` prieten` a ei, singura prieten` de la orfelinat. Clare a fost atât de bun` cu ea, atât de dr`gu]`, \ncât China sim]ea c` nu o va putea r`spl`ti niciodat`. A insistat s` r`mân` la ea cât timp va dori, a ajutat-o s` se adune, s` uite ce s-a \ntâmplat la Roma.
{tia c` ar fi fost cel mai bine s` uite toat` acea perioad`, dar gândul \i zbura mereu [i mereu \ntr-acolo. Domnul Cencelli i-a distrus iluziile romantice pe care [i le f`cuse \n tinere]e despre b`rba]i; nu mai avea \ncredere \n ei acum, de[i undeva \n inima ei era \nc` sigur` c` nu puteau fi to]i atât de r`i. Dar era speriat` de iubire [i de ce putea s`-i fac` aceasta unui om, l`sându-l prad` sentimentelor. Iubirea nu era cu siguran]` pentru ea [i nu va \n]elege niciodat` de ce s-au petrecut lucrurile a[a cu familia Cencelli. Adele era atât de frumoas` [i de iubitoare, o so]ie perfect`. De ce?
Era atât de adâncit` \n gânduri, \ncât nu [i-a dat seama c` a ajuns la strada principal`. |n secunda urm`toar, un claxon lung [i strident, \nso]it de un \nsp`imânt`tor scâr]âit de frâne i-au \ntrerupt reveria. S-a uitat mirat` \n jur, cu ochii mari, alba[tri [i f`r` expresie, [i a constatat c` se afl` doar la câ]iva centimetri distan]` de o ma[in` gri, care ar fi lovit-o cu siguran]` dac` nu s-ar fi oprit astfel.
|n timp ce [oferul cobora din ma[in`, China se preg`tea \n gând s`-[i cear` scuze. A fost vina ei, nu s-a uitat pe unde merge
8 RAMONA KISSY
[i a fost un miracol c` n-a fost ucis` sau m`car accidentat` grav. Pe m`sur` ce \[i d`dea seama de toate acestea, a \nceput s`
tremure, [ocat`. {oferul se \ndrepta spre ea, iar ea a ridicat ochii spre el. Era \nalt, brunet [i foarte nervos.
– Prostu]` mic`! a izbucnit el. De ce nu te ui]i pe unde mergi? China s-a \ncruntat, [ocat` de furia lui. Era negru de furie,
sl`bu] [i osos, cu un nas mândru [i ochi de chihlimbar, cu gene lungi, care aruncau fulgere de sub sprâncenele negre [i \ncruntate.
V`zându-i furia, nu i-a r`spuns, cuvintele i s-au oprit \n gât. T`cerea ei aparent calm` se pare c` l-a \nfuriat [i mai tare. S-a apropiat de ea [i a prins-o brutal de umeri, iar degetele lui puternice i se \nfigeau \n carne. A scuturat-o pân` când tot p`rul ei blond i-a acoperit fa]a, pân` când i-a s`rit ]and`ra datorit` unui asemenea comportament exagerat. Dar \nainte s` poat` spune ceva, b`rbatul a ]ipat:
– Ce naiba se \ntâmpl` cu tine? La dracu, mai aveam un centimetru sau doi [i te omoram!
China era [i ea nervoas`, acum. {i-a ridicat capul, dându-[i pe spate p`rul, [i s-a smuls din strânsoarea str`inului.
– Presupun c` aceste \ntreb`ri ridicole nu a[teapt` un r`spuns. Nu crezi c` exagerezi pu]in cu reac]ia ta? a \ntrebat ea lini[tit`, de[i ochii ei alba[tri luceau de furie.
B`rbatul a privit-o uimit, dar nu se putea citi altceva \n ochii lui ciuda]i, aurii.
– Acesta e un drum de ]ar`, a continuat China, [i sunt sigur` c` aveai vitez` mult prea mare. A aruncat o privire dispre]uitoare peste um`rul lui, la ma[ina gri, str`lucitoare – un Porche – l-a recunoscut pentru c` citise de curând un articol \ntr-un ziar despre aceast` ma[in`. Era o ma[in` f`cut` pentru vitez` [i pentru
PRE}UL IUBIRII 9
o clip` a sim]it c` acest lucru era \n favoarea ei. B`rbatul a zâmbit vag, dar amuzamentul s`u aparent nu i se putea citi \n ochi, care au r`mas \n continuare goi [i reci. El o privea, iar China [i-a ridicat b`rbia delicat` \n semn de provocare, privindu-l [i ea. S-o cread` el c` poate s-o intimideze!
I se p`rea un b`rbat atr`g`tor, \n felul s`u arogant [i dominator. Era cu siguran]` foarte bogat. |l tr`dau ma[ina [i costumul bine croit pe care-l purta.
– M` acuzi cumva de ceva? a \ntrebat-o el, iar vocea i-a devenit brusc destul de calm` [i de normal`. Aparent calm`, \[i spuse China, nelini[tit`. Era aspr`, iar acest lucru o f`cea mult mai \nfrico[`toare decât furia lui.
S-a sim]it brusc plictisit` de aceast` confruntare ridicol`. A fost vina ei [i [i-ar fi cerut scuze imediat dac` el n-ar fi reac]ionat atât de violent. Dar s-a ajuns prea departe, el era evident un b`rbat excesiv [i era convins` c` era \ndrept`]it` s` fac` tot ce poate pentru a salva ce mai r`m`sese din mândria ei.
L-a privit curajoas`. – Ia-o cum vrei, i-a r`spuns rece, speriat` de ce a v`zut \n ochii
lui reci de chihlimbar. {i acum, te rog s` m` scuzi... Voia s` se \ndep`rteze de el [i cu cât mai repede cu atât mai bine. El o ]inea \nc` de umeri, dar nu era nicio urm` de violen]` \n atingerea lui. S-a eliberat u[or din bra]ele lui [i i-a \ntors spatele.
– Nici s` nu te gânde[ti s` pleci! |n urm`toarea secund` se afla din nou \n fa]a ei. Era foarte aproape de ea, aproape se atingeau, [i putea s` simt` furia clocotind \n el, iar aceasta o \nsp`imânta, pentru c`-i amintea prea mult de ceea ce s-a petrecut \n Italia. Era prea devreme ca s` fi uitat totul. Frica i-a f`cut ochii s` str`luceasc`, o sclipire albastr` pe fa]a ei palid`. Era ca [i cum aceste dou` \ntâmpl`ri separate s-ar fi contopit, iar ea se afla
10 RAMONA KISSY
acum din nou \n fa]a domnului Cencelli. Str`inul a \ntins mâna s-o prind` din nou, dar ea s-a dat
\napoi, speriat`. Mâna lui \i strângea bra]ui, ]inând-o parc` prizonier`. A \ncercat s` se elibereze, lovindu-i incon[tient pieptul lat cu cealalt` mân`.
– Ia-]i mâna de pe mine! a ]ipat ea, palid` de team`, cu ochii str`lucind de furie.
A privit-o cu ochi p`trunz`tori [i curio[i, dar nu i-a ascultat rug`mintea. China l-a privit un timp \n ochi [i [i-a amintit cine era el de fapt. Nu era domnul Cencelli, deci n-avea niciun motiv s` se team` de el. Probabil am \nceput s-o iau razna, \[i spuse.
A \nceput s` se calmeze. S-a uitat la mâna care o strângea de bra]. Era puternic`, bronzat` [i cu degete lungi.
B`rbatul a privit-o cu aten]ie, apoi i-a dat drumul. China era confuz` [i obosit`. Era sigur` c` s-a f`cut de ru[ine. Nici nu mai \ndr`znea s` se uite la el, probabil râdea de ea.
– Te sim]i bine? a \ntrebat-o el lini[tit. {i-a ridicat ochii spre el, \ncercând s` par` calm`. Nu p`rea
c-o ia peste picior, dar ceva din fizionomia lui \i trezea o durere surd` \n suflet.
– |ntotdeauna e[ti atât de impulsiv? Gura lui frumos modelat` a schi]at un zâmbet, ca [i cum ar fi
spus ceva nostim. Chiar m` ia peste picior, \[i zise ea furioas`, incapabil` s`-[i opreasc` lacrimile.
– Nici m`car nu [tiam c` sunt impulsiv, i-a r`spuns necunoscutul.
– Atunci, \nseamn` c` ]i se potrive[te foarte bine. A[tep]i cumva s`-mi cer scuze? {tia c` s-a comportat ca un copil, dar nu putea s` se ab]in`. Se sim]ea imatur` [i vulnerabil`, [i ceva din b`rbatul acesta trezea emo]ii contradictorii \n ea. Era evident c` [i
PRE}UL IUBIRII 11
reciproca era valabil` pentru c` gura lui s-a strâmbat auzindu-i \ntrebarea obraznic`.
– A[ fi \ndrept`]it, a r`spuns el cu r`ceal`, dar nu m` pot a[tepta la nimic de la un copil nebun ca tine.
A insultat-o inten]ionat [i ar fi vrut s`-l plesneasc`. A sim]it \ns` c`-l cunoa[te instinctiv, iar asta a oprit-o. Era sigur` c` \ntr-o alt` circumstan]` ar fi reac]ionat mai r`u decât el. Drept urmare i-a zâmbit, ar`tându-[i din]ii impecabili.
– |ntr-adev`r e[ti o brut`, i-a zis ea calm, dar r`spicat. Sper doar c` nu voi mai avea ghinionul s` te \ntâlnesc din nou.
Dac` se a[tepta la un r`spuns pe m`sur`, a fost dezam`git`. |n mod surprinz`tor, b`rbatul [i-a l`sat capul saturnian pe spate [i a \nceput s` râd`.
L-a privit un timp, \ntrebându-se care din ei doi, dat` fiind aceast` situa]ie ciudat` [i tensionat`, era mai nes`buit. El d`dea din cap.
– E[ti nebun`, a murmurat el, \nc` foarte amuzat. |n acel moment China l-a urât mai mult decât urâse vreodat`
pe cineva. P`rea atât de u[or pentru el s-o fac` s` se simt` naiv` [i prostu]`.
– N-am de gând s`-mi petrec toat` ziua aici pentru a fi insultat` de tine, i-a spus ea f`r` s`-[i dea seama cât de dispre]uitor suna aceast` replic`.
Ochii lui aurii au s`getat-o: – Te re]in eu cumva? a \ntrebat-o el, privind-o din cap pân`-n
picioare. China a sim]it c` se \nro[e[te sub ochii lui [i c` \ncepe din nou s` se enerveze. Nu \n]elegea de ce, dar se sim]ea atât de caraghioas` cu haina ei de blan` [i cu pantalonii uza]i din catifea verde, vârâ]i \n cizme lungi de piele. {tia c` e ridicol, dar ar fi vrut s` arate foarte bine.
12 RAMONA KISSY
Aceast` ciudat` dorin]` ca el s-o plac` a fost pic`tura care a umplut paharul. I-a \ntors spatele [i a plecat f`r` s` mai spun` nimic. N-a avut curajul s` priveasc` \napoi. N-ar fi putut suporta zâmbetul lui dispre]uitor. Când a trecut pe lâng` ma[ina lui str`lucitoare, abia s-a ab]inut s` nu-i dea un picior.
Cu siguran]`, mi-am subestimat capacit`]ile de a amuza oamenii, \[i spuse ea furioas`. Câteva secunde mai târziu, f`r` s` priveasc` \napoi, a auzit ma[ina pornind. {i apoi, cu un zgomot surd, atât ma[ina cât [i necunoscutul furios au disp`rut, iar China a r`suflat u[urat`. Dar o parte din ea regreta \nc` aceast` \ntâlnire atât de nepl`cut`.
A trebuit s` fac` un efort considerabil pentru a se aduna, mustrându-se c` a fost atât de prostu]`. Cel mai bine era s` uite cât mai repede aceast` dup`-amiaz` penibil`. A pornit repede spre apartamentul lui Clare. Nu se putea ab]tine s` nu se gândeasc` la b`rbatul din Porche. {i asta era deja prea mult pentru lini[tea ei.
A ajuns acas` imediat. Mersese mai repede ca de obicei, pentru c` era \nc` pu]in nervoas`. Clare locuia \ntr-o cas` victori- an` care fusese \mp`r]it` \n apartamente cu cinci ani \n urm`. Apartamentul ei mare [i spa]ios era la etaj. China ar fi vrut s`-l \nchirieze ea dup` ce se va c`s`tori Clare, dar nu a avut noroc. Contractul lui Clare expira la dou` s`pt`mâni dup` nunta ei, iar proprietara voia apartamentul pentru fiica ei, recent divor]at`.
China a deschis oftând u[a imobilului [i a urcat sc`rile \n fug`. A ajuns \n fa]a unei u[i galbene cu numele lui Clare pe ea. A scos cheile din buzunar [i a intrat.
– Clare! M-am \ntors! strig` ea \n timp ce \[i d`dea jos haina. – Ai avut noroc azi? Prietena ei a ie[it zâmbitoare din
buc`t`rie, cu un bol \n mân` [i cu p`rul prins.
PRE}UL IUBIRII 13
– Nici azi, din p`cate. – O s` g`se[ti ceva, draga mea, sunt sigur`. China schi]` un zâmbet. – {tiu. Doar c` mi-a[ dori s` nu dureze atât de mult. Te ajut
cu ceva? A schimbat repede subiectul. Nu \n]elegea de ce, dar sim]ea c` va \ncepe s` plâng` [i avea nevoie de ceva s`-i distrag` aten]ia. Dac` pritena ei continua s` fie tot atât de dr`gu]`, probabil c` ar fi izbucnit \n lacrimi.
– Ai cump`rat broccoli? – O, Doamne! Am uitat! Am uitat complet! |mi pare r`u, o s`
merg acum. China s-a apropiat de u[`, gata s` se \mbrace din nou. – Las`! De fapt, doamna Collins ne-a adus ni[te varz` de la
ferma so]ului ei chiar dup` ce ai plecat. Deci, o putem folosi la cin`. Nu-]i face griji, oricum \mi place mai mult varza, ad`ug` Clare, v`zând figura vinovat` a Chinei.
China \ncepu s` râd` [i intrar` amândou` \n buc`t`rie. Venea un miros apetisant din cuptor.
– Friptur` de vit`,spuse Clare drept r`spuns la \ntrebarea nerostit` a Chinei.
– Cu ce s` te ajut? China \[i punea deja [or]ul. – Vrei s` cure]i cartofii? se strâmb` Clare, pentru c` nu-i f`cea
pl`cere s` \ntrebe a[a ceva. – Da. China s-a pus pe treab`. A scos un cu]it [i o plas` de
cartofi din dulap. Câ]i vom fi la cin`? – Bun` \ntrebare. Nu [tiu sigur – patru sau cinci. {i pentru c` China o privea mirat`, ad`ug`: – Paul a invitat un bun prieten de-al lui \n aceast` sear` la cin`
[i poate va veni [i fratele acestuia, care se va \ntoarce sau nu la Londra.
Felul \n care a spus toate acestea a f`cut-o pe China s` râd`.
14 RAMONA KISSY
Clare [tia exact cum s` reac]ioneze la r`spunsurile vagi ale lui Paul, care erau caracteristice felului s`u minunat de a fi. Se cunoscuser` cu un an \n urm` la facultatea de arte, frecventau amândoi cursul de mod`. Clare povestea adesea cum aproape rataser` prima \ntâlnire, pentru c` Paul s-a dus \n alt loc. Clare \l a[tepta la cinema [i l-a v`zut \ntr-un autobuz care s-a oprit la semafor. Mergea la un alt cinema, dar Clare a urcat repede \n autobuz [i l-a ajuns din urm`. Faptul c` a crescut la orfelinat, exact \n acela[i timp cu China, a f`cut-o pe Clare practic` [i eficient`, perechea perfect` pentru Paul.
Privindu-[i prietena,China se bucura foarte mult pentru ea. Clare avea iubire [i siguran]`, lucruri pe care China [i le dorea dintotdeauna. O, Doamne, iar \ncep s`-mi plâng de mil`, \[i spuse ea cu durere [i \ncepu s` cure]e cartofii din fa]a ei.
Dup` ce au terminat de preg`tit mâncarea, au pus masa \n sufrageria imens`. Clare cump`rase ni[te flori \n acea diminea]` [i China a f`cut un aranjament. A ie[it ceva elegant [i dr`gu], iar masa ar`ta foarte bine. Apoi, China a plecat s` fac` un du[ scurt \nainte de a se schimba pentru cin`.
Zece minute mai târziu, \[i usca p`rul blond cu foehnul lui Clare, gândindu-se cu ce o s` se \mbrace. Se \ntreba de ce n-a pomenit nimic despre \ntâlnirea umilitoare cu necunoscutul arogant. Fa]a lui slab` [i furioas` i-a ap`rut \n fa]a ochilor. Era f`r` \ndoial` un b`rbat foarte atr`g`tor – bogat, plin de succes [i plin de el. Cu toate c` nu-[i dorea, China se trezi c` \[i pune \ntreb`ri despre el, c` vrea s` afle mai multe despre el. Era \ns` prea târziu. Era sigur` c` n-o s`-l mai \ntâlneasc` niciodat`. Bine c` am sc`pat de el, \[i spuse ea. Oprit foehnul [i \ncepu s` se uite \n oglind`.
Nu se machia niciodat` prea mult [i n-avea de ce s` fac` excep]ie \n aceast` sear`. Avea prea multe probleme ca s` se
PRE}UL IUBIRII 15
ocupe de fa]a ei. S-a dat cu pu]in rimel [i cu luciu de buze, apoi s-a \ndreptat c`tre dulap. A r`scolit pu]in prin haine, \ntrebându-se cu ce s` se \mbrace. Nu putea s`-[i scoat` din minte figura str`inului, iar acest lucru o enerva. Se trezi c` \[i aminte[te lucruri despre el, detalii nesemnificative pe care aproape nu le observase când fusese cu el – gra]ia sa natural`, ochii lui ciuda]i, nervo[i. Nu [tiu ce se petrece cu mine, \[i spuse; nici m`car nu-mi place de el.
Alese \n sfâr[it rochia cu care se va \mbr`ca \n acea sear`. Era o rochie din bumbac cu imprimeuri delicate, \n culori pale, cu fire argintii care str`luceau \n lumin` când se mi[ca.
S-a \mbr`cat cu ea [i era mul]umit` c` \i vine foarte bine. Se potrivea cu p`rul [i-i accentua ochii frumo[i.
{i-a prins la gât un l`n]i[or sub]ire de argint, de care a ag`]at medalionul ei preferat – singurul lucru pe care-l avea de la mama ei, con]inând fotografia mic` [i decolorat` a unei femei pe care n-a cunoscut-o niciodat`. A \nc`l]at o pereche de sandale cu toc. Era gata. S-a dus \n buc`t`rie s` verifice mâncarea.
Totul p`rea \n regul` – Clare era un buc`tar foarte competent. Tocmai se uita la cartofi s` vad` dac` sunt gata, când sun` interfonul. Era Paul. Ap`s` butonul care deschidea u[a de la intrare [i-i spuse s` urce, apoi o strig` pe Clare.
– E[ti dr`gu]` s` le oferi ceva de b`ut? Sunt gata \n cinci minute, strig` Clare din dormitor.
– Ok, nu te gr`bi. O s`-i ]in de vorb`, r`spunse China, \ncercând s`-[i lini[teasc` prietena.
Se b`tu la u[`, iar ea se duse s` deschid`. Era Paul, \mpreun` cu un tân`r pe care China nu-l cuno[tea.
– Bun`, Paul, zâmbi ea. Intr`, te rog. – Bun`, draga mea, ce mai faci? Se apropie de ea [i o s`rut`
16 RAMONA KISSY
pe obraz. Paul \i era foarte drag. Era cald, prietenos [i generos. Era
pu]in z`p`cit, dar Clare era acolo pentru a-l corecta. L-a privit. Era foarte frumos, blond [i \mbr`cat elegant. I-a \ntins Chinei dou` sticle de vin.
– M` gândeam c` ne vor prinde bine. Nu [tiam ce vom mânca, a[a c` am adus [i vin alb [i vin ro[u, ad`ug` el râzând.
– Minunat. Trebuie s` le pun la rece? O tuse discret` se auzi \n spatele lui Paul, \ntrerupându-le
conversa]ia [i aducându-l pe Paul cu picioarele pe p`mânt. – James, dragul meu prieten, \mi pare r`u, trebuia s` v` fac
cuno[tin]`. |i ceru scuze din priviri Chinei, care se st`duia s` fie serioas`. Era tipic pentru Paul s` uite complet de prietenul pe care l-a adus la cin`.
– Trebuie s` fii Clare. Paul mi-a povestit atâtea despre tine, iar acum \mi dau seama c` n-a exagerat deloc. Tân`rul se apropie de China [-i strânse mâna, zâmbindu-i plin de farmec.
– |mi pare r`u, dar nu sunt Clare, r`spunse ea. Dar cine e[ti tu?
– O, Doamne, e numai vina mea, interveni Paul. Mai bine o iau de la cap`t. China, el e James Galloway. James, ea e China Harmon, prietena cea mai bun` a lui Clare [i colega ei de apartament.
– Ierta]i-m`, domni[oar` Harmon, de[i trebuie s` recunosc c` sunt foarte recunosc`tor c` nu sunte]i dumneavoastr` Clare. Era evident c` flirteaz` cu ea, dar China si-a dat seama c` asta n-o deranjeaz` deloc.
– Te rog, spune-mi China, r`spunse ea, retr`gându-[i mâna c`reia el p`rea c` nu mai vrea s`-i dea drumul.
– Doar dac` \mi spui [i tu James.
PRE}UL IUBIRII 17
– Bine, James. Acum v` rog s` veni]i \n sufragerie amândoi, s` v` preg`tesc ceva de b`ut.
– Unde e Clare? \ntreb` Paul, \n timp ce China le lua hainele. – Acum se schimb`, va fi gata \n câteva minute. Puse hainele
pe hol [i vinul \n frigider, apoi preg`ti ceva de b`ut. Atunci ap`ru [i Clare. Ar`ta superb \n rochia mov de m`tase, cu p`rul proasp`t sp`lat prins \n vârful capului.
Prezent`rile \ncepur` din nou, iar Paul fu certat f`r` mil` pentru incidentul de mai devreme.
China se duse \n buc`t`rie s` vad` dac` mâncarea e gata. La \ntoarcere, profit` de ocazie [i \ncepu s`-l studieze pe James Galloway. P`rea s` aib` spre treizeci de ani, iar fa]a lui sl`bu]` [i plin` de via]` i se p`rea atr`g`toare. Din discu]ia lui cu Clare [i Paul, China putu s`-[i dea seama cu u[urin]` de felul s`u de a fi.
P`rul lui negru, piept`nat spre spate, t`s`turile fe]ei [i nasul seme] \i aminteau pu]in de ... Ce nebunie! Trebuie s` mi-l scot din minte pe b`rbatul din Porche, \[i spuse ea, f`când un efort pentru a-[i \ntoarce aten]ia spre James. I se p`rea c` gura \l face s` arate sup`rat, dar poate era prea critic`.
I-a admirat [i gustul \n a-[i alege hainele. Era \mbr`cat cu ni[te pantaloni maro din catifea reiat`, o vest` asortat` [i o c`ma[` deschis` la culoare, care era evident din m`tase. Cu alte cuvinte, ar`ta foarte bine, tân`r, \ncrez`tor \n sine [i era foarte atr`g`tor, iar China era sigur` c` l-ar pl`cea dac` ar ajunge s`-l cunoasc` mai bine.
|n tot acest timp, China a r`mas \ntr-un col] al camerei. Exact când a terminat "analiza" minu]ioas`, James s-a uitat spre ea [i a observat c` este singur`. I-a zâmbit, a privit-o din cap pân` \n picioare plin de admira]ie, s-a ridicat \n picioare [i a venit spre ea.
– Singur`? a \ntrebat-o \ncet.
18 RAMONA KISSY
– Nu, \mi place s` ascult, i-a r`spuns sincer. – De când o cuno[ti pe Clare? Ochii lui o priveau p`trunz`tor,
iar ea s-a sim]it brusc fericit`. James Galloway era un b`rbat foarte simplu, probabil exact ce avea ea nevoie.
– De când aveam [ase ani, iar ea [apte. – A, sunte]i prietene din copil`rie, ce norocoas` e[ti, China.
Singurul prieten pe care-l mai am de când eram copil este fratele meu. P`rea atât de trist, \ncât China \ncepu s` râd`.
– Bietul de tine! Dar ce s-a \ntâmplat cu to]i prietenii t`i? James ridic` din umeri, foarte amuzat [i el: – E atât de trist, nu-i a[a? Singur pe lume, avându-l doar pe
fratele meu drept companie. De fapt, când eram copil ne-am mutat de multe ori prin ]ar`, dar [i prin alte ]`ri. Doar când am ajuns la facultate am reu[it s` r`mân mai mult timp \ntr-un loc, astfel \ncât s`-mi pot face prieteni. Dar s` [tii c` nu m` plâng, a \ncheiat el, strâmbându-se pu]in.
– Cu ce se ocupa tat`l t`u? l-a \ntrebat China, curioas`. Era foarte interesat` de familiile celorlal]i, probabil pentru c` niciodat` n-a avut una. Ar fi fost \n stare s` c`l`toreasc` mereu, s` se mute dintr-un loc \ntr-altul, dac` ar fi avut o familie iubitoare.
– Era diplomat, r`spunse James strâmbându-se. – Totu[i, cred c` era interesant s` c`l`tore[ti a[a de mult. James a privit-o serios, sim]ind triste]e \n vocea ei. – Cred c` da. Dar tat`l t`u cu ce se ocupa? China l`s` capul \n p`mânt: – Nu l-am cunoscut, dar cred c` era doctor. James i-a luat mâinile \n ale lui \ntr-un gest instinctiv de
sus]inere [i simpatie. – |mi pare r`u, China. Sunt a[a de insensibil uneori,
sporov`ind despre familia mea.
PRE}UL IUBIRII 19
– Nu e nevoie s`-]i ceri scuze. |mi place s` ascult pove[ti despre familiile celorlal]i. Poveste[te-mi despre fratele t`u. El e cel despre care Clare credea c` va veni la cin` \n aceast` sear`?
Trecuse momentul penibil [i v`zu u[urarea din ochii lui James, care era bucuros c` n-a r`nit-o.
– Da, se nume[te Ben. Are o cas` prin apropiere, una imens`, ca un labirint, la care a f`cut ni[te repara]ii \n ultimele dou` s`pt`mâni. Din p`cate, a primit un telefon de la Londra [i a trebuit s` plece urgent acolo, \n aceast` dup`-amiaz`.
– Ben Galloway. Numele mi se pare cunoscut. – Cu siguran]`, \]i este. De fapt, e un miliardar foarte
cunoscut, r`spunse James cu mândrie \n glas. – A[a e! Parc` am citit ceva despre el \n ziar, s`pt`mâna
trecut`. – Cu siguran]`. Dar s` [tii c` toate [tirile picante despre el
sunt de fapt ni[te prostii, crede-m` – are doar o imagine de libertin.
– |]i este foarte drag, nu-i a[a? \ntreb` China, zâmbind. – Da, r`spunse James simplu. Chiar atunci China a z`rit-o pe
Clare f`cându-i semne din buc`t`rie. S-a ridicat \n picioare. – Iart`-m`, dar trebuie s-o ajut pe Clare cu cina. Totul era gata \n buc`t`rie. Urmau s` serveasc` la felul \ntâi o
sup` de vânat, iar China a turnat-o \ntr-un bol vechi, care fusese al bunicii lui Paul.
– Se pare c` te \n]elegi foarte bine cu James, observ` Clare cu un zâmbet plin de sub\n]eles.
– E foarte atr`g`tor, r`spunse China vag. – A[a este, [i se pare c` nu poate s`-[i ia ochii de la tine. China \ncepu s` râd`, \ntrebându-se dac` e adev`rat. Nu
observase nimic, dar un zâmbet u[or i-a ap`rut pe fa]`.
20 RAMONA KISSY
|n timpul cinei, printre complimente la adresa mânc`rii [i pahare de vin, atmosfera a devenit cald` [i deschis`. La un moment dat Paul \ntreb`:
– Ai g`sit o slujb` [i o locuin]`, China? – Din p`cate, nu. {tii care este situa]ia cu locurile de munc`
[i s` nu mai vorbim despre locuin]e... Sper totu[i c` va ap`rea ceva pân` la urm`.
– Sunt sigur de asta, spuse Paul \ncurajator. James, care a ascultat conversa]ia, a intervenit cu un zâmbet
pân` la urechi: – Dac` tocmai cau]i un loc de munc` [i o cas`, cred c` [tiu
exact de ce ai nevoie. S-a l`sat brusc t`cea la mas`, iar China se uita la el fix, f`r` s`
\n]eleag` ce a vrut s` spun`. – Ce... ce vrei s` spui? – Vreau s` spun c` dac` ai nevoie de o slujb` cu locuin]`
inclus`, atunci te pot ajuta. – Haide, James, spune-ne despre ce e vorba! interveni Clare,
cu glasul plin de emo]ie. – P`i, nu [tiu ce s` spun... Dar \mi place s` fiu \n centrul
aten]iei, ad`ug` James, tachinându-le. {i apoi, uitându-se la fa]a, \ngrijorat` [i plin` de speran]` a Chinei, continu`. Ben [i-a cump`rat de curând o cas` \n apropiere, probabil o [tii, Aspenmere Hall. {i are nevoie de o menajer` care s` locuiasc` acolo. I-am spus \n aceast` dup`-amiaz` c` o s` \ncerc s` g`sesc pe cineva cât timp el este la Londra. China, dac` vrei, slujba e a ta.
PRE}UL IUBIRII 21
Capitolul 2
A doua zi, la ora unsprezece fix, ma[ina lui James opri \n fa]a casei. China \l a[tepta plin` de ner`bdare. A coborât [i a deschis u[a \nainte ca el s` aib` timp s` sune.
Petrecuse o noapte aproape alb`, a]ipind doar pu]in \n zori. Gândul \i zbura [i-[i punea o mie de \ntreb`ri despre slujb` [i despre cas`, rugându-se \n sinea ei ca acesta s` fie sfâr[itul problemelor ei. Chiar dac` reu[ise s` doarm` doar vreo dou` ore, ardea de ner`bdare, era str`lucitoare din cauza entuziasmului când s-a \ntâlnit cu James.
– Bun` diminea]a, frumoaso! i-a spus el zâmbitor, sorbind-o din ochi. Ar`ta foarte bine \n pantalonii negri de catifea care \i scoteau \n eviden]` coapsele pline, cu cizme negre pân` la genunchi [i cu haina scurt` din piele de oaie.
– Bun`, James. Mergem? – Nu m` invi]i sus la o cafea? a \ntrebat-o el \n glum`,
privind-o cu ochi str`lucitori. China abia reu[i s`-[i ascund` dezam`girea: – Sigur... hai sus, r`spunse, schi]ând un zâmbet. James o privi o clip` [i \ncepu s` râd`. Era atât de u[or s`-i
cite[ti sentimentele pe fa]`. – Glumeam doar. Nu mi-e deloc sete. – Prostu]ule! Adev`rul e c` abia a[tept s` v`d casa. – |n]eleg cum te sim]i, dar m-am tot gândit [i m` \ntrebam
dac` \]i dai seama ce \]i asumi dac` accep]i slujba. Casa aceea e foarte mare, s` [tii, [i vei fi singur` când Ben e plecat... Nu vreau s`-]i tai elanul, draga mea, dar vreau s` [tii c` aceasta nu e singura slujb` din lume, [i dac` nu-]i place ceva, sunt sigur c` te pot ajuta s` g`se[ti altceva. La naiba! Te-am ame]it de tot!
China \i strânse mâna u[or, atent` s` nu-l deranjeze la condus:
– Apreciez tot ce mi-ai spus, James, [i sunt con[tient` c` sunt prea preocupat` de casa fratelui t`u, dar nu m` pot ab]ine. |mi caut ceva de lucru de când m-am mutat la Clare [i nu e u[or s` fii dezam`git` \n fiecare zi. Vezi tu, nu cunosc prea mult` lume, deci nu prea am cui s` cer ajutor. {i de aceea m` bucur foarte mult c` te-am cunoscut.
– {i eu, r`spunse James, luându-[i ochii de la drum o secund` pentru a-i zâmbi. Sunt sigur c` vom fi buni prieteni.
A urmat o t`cere de câteva momente, deoarece China nu [tia ce s`-i r`spund` [i se gândea la cuvintele lui. Brusc, [i-a \ncruntat sprâncenele [i s-a \ntors agitat` spre el:
– Fratele t`u [tie despre mine? L-ai sunat asear`? – Am \ncercat, dar n-am reu[it s` dau de el. Dar m-am oferit
s`-i g`sesc o menajer`, iar el n-a avut nicio obiec]ie. China ofta`. P`rea prea u[or totul, mai ales dup` atâtea luni
de c`ut`ri. – Dar dac` nu m` place? \ntreb` ea, sim]indu-se dintr-o dat`
foarte \ngrijorat`. – Nu prea sunt [anse s` nu te plac`. James p`rea foarte serios
PRE}UL IUBIRII 23
[i relaxat. Nu era exact r`spunsul pe care-l a[tepta ea, dar probabil c` [tia bine ce face, deci hot`r\ s` lase totul \n seama lui. La urma urmei, n-avea niciun motiv s`-[i fac` griji.
Un sfert de or` mai târziu, ma[ina p`r`si [oseaua principal`. Au trecut de o poart` cu stâlpi de piatr` pe care se odihneau vulturi sculpta]i, pe care timpul \[i l`sase amprenta, apoi au intrat pe o alee pavat` cu pietri[ [i umbrit` de copaci. China studie cu interes gr`dinile s`lbatice [i ne\ngrijite care se vedeau de o parte [i de alta a aleii. Apoi v`zu casa. P`rea enorm`, iar James [i-a dat imediat seama c` era foarte surprins`.
– Dr`gu]`, nu-i a[a? i-a zis râzând. – Sper doar c` nu mi-am asumat mai mult decât pot duce,
r`spunse China. – }i-am spus deja c` nu e obligatoriu s` accep]i slujba. {tiu c`
pare emorm`, dar s` [tii c` e destul de mic` \n compara]ie cu alte case din zon`.
China privi din nou cl`direa, de data aceasta mai obiectiv, [i-[i d`du seama c` James avea dreptate. Nu era chiar a[a de mare [i p`rea destul de compact`.
– Probabil am comparat-o cu apartamenul lui Clare. – Hai s` mergem s-o vedem, vrei? a \ntrebat-o el. U[a principal`, uria[` [i solid`, era vopsit` \n alb. James a
deschis-o [i au intrat \n`untru. Plimbându-se prin holul enorm de la intrare, China avu o tres`rire. De[i era redecorat` [i mirosea \nc` a vopsea, casa p`rea pustie. Era evident c` Ben Galloway avea gusturi foarte bune.
– De cât timp locuie[te fratele t`u aici? Se \ntoarse spre James [i-l surprinse privind-o cald [i amuzat.
– Nu s-a mutat aici \nc`. A cump`rat casa abia acum vreo dou` luni [i de atunci o renoveaz` [i o redecoreaz`. Dup` cum vezi,
24 RAMONA KISSY
totule gata acum [i cred c` o s` se mute \n curând. Aceasta era explica]ia aerului pustiu al casei. – Dar unde locuie[te acum? – Are o cas` \n Londra. |n ultimii trei ani a locuit acolo [i prin
str`in`tate. James p`rea plictisit, iar China nu-l mai \ntreb` nimic, dar \l rug` s`-i arate restul casei.
Nu era atât de mare dup` cum se a[tepta, dar era foarte impresionant` [i fusese modernizat` f`r` a-i afecta farmecul. Salonul era imens. Tavanul cu bârne [i pere]ii zugr`vi]i \n nuan]e de maro, se asortau cu covorul [i cu fotoliile din piele. Camera era decorat` cu plante exotice enorme, unele \nalte cât un copac, cu sculpturi, picturi [i alte obiecte de art`. |ntreaga \nc`pere avea un aer de bog`]ie [i senin`tate, dar era [i foarte masculin`. Era foarte frumoas`.
China [i James s-au plimbat \mpreun` prin toat` casa, iar ea era foarte \ncântat`. Se pare c` nu se f`cuse deloc economie la bani când se arnajase casa.
Biroul avea lambriuri de stejar pe pere]i [i rafturi de jur-\mprejur. Podeaua era din parchet, acoperit par]ial cu un minunat covor chinezesc. Lemnele erau aranjate deja \n [emineu, mai era nevoie doar de un chibrit.
Erau atâtea camere \ncât China era ame]it`. Le-a pierdut [irul la un moment dat, r`mânând doar cu impresia unei frumuse]i pline de gust. Piscina a fost cea care a surprins-o cel mai mult, de[i nu era sigur` de ce. Sera imens` din spatele casei fusese transformat` \ntr-o piscin` acoperit` [i \nc`lzit`, \nconjurat` de plante luxuriante [i mobil` din trestie. Pe un perete erau cabinele de schimbat, vopsite \n culori vii. Apa limpede [i albastr` parc` o chema.
– E incredibil! exclam` ea, \ncercând s`-[i imagineze cum ar
PRE}UL IUBIRII 25
fi s` \noate \n acest paradis tropical iarna, când ninge afar`. – Ben are cu siguran]` gusturi bune. Acum, hai s`-]i ar`t
camerele servitorilor, glumi el, luând-o de mân` [i intrând din nou \n cas`.
La parter fusese amenajat un apartament complet separat de restul casei. Avea o sufragerie cu ferestre mari care d`deau spre gr`dini, cu [emineu, un dormitor cu un pat imens, dulapuri vechi [i telefon privat. Baia era albastr`, inclusiv mobila. Mai era o camer` cu o canapea ce se putea transforma \n pat. China avea impresia c` se afl` \ntr-un palat [i sim]i instinctiv c` vrea neap`rat s` locuiasc` acolo.
– Dar e minunat! exclam` ea, privindu-l cu ochi str`lucitori pe James. Vreau slujba asta [i \]i mul]umesc foarte mult c` mi-ai oferit-o mie. O s` muncesc din greu [i promit s` nu te dezam`gesc.
James nu-[i putea lua ochii de la ea. – N-ai cum s` m` dezam`ge[ti. – {tii ce am vrut s` spun! China \ncepu s` râd`, refuzând s`-l
ia \n serios. El s-a apropiat de fereastr` [i a \nceput s` priveasc` dealurile
din dep`rtare. De[i era amiaz`, era destul de \ntuneric afar`, iar norii grei de pe cer vesteau ploaie.
– Nu te deranjeaz` s` fii a[a de izolat` aici? – |ncerci cumva s` tragi de timp? – Nu, bine\n]eles c` nu! Vreau doar s` fii sigur`, r`spunse el
serios, \ntorcându-se c`tre ea [i a[teptând un r`spuns. – Nu m` deranjeaz` s` locuiesc aici singur`, de fapt sunt
sigur` c` o s`-mi plac` foarte mult. Toat` via]a am tr`it cu oameni pe care nu i-am ales eu [i de aceea cred c` e minunat s`-mi iau via]a \n mâini [i s` tr`iesc aici.
26 RAMONA KISSY
James ridic` din umeri: – P`i, dac` e[ti sigur`... – Sunt foarte sigur`. Deci, m` angajezi? Te rog, f`-m` fericit`,
\l implor` ea. – Cu o singur` condi]ie, r`spunse James cu un zâmbet
misterios, iar China se \ncrunt`. – {i care ar fi aceasta? – S` iei cina cu mine \n aceast` sear`. P`rea foarte serios, iar
China izbucni \n râs. – Prostu]ule! Mi-ar pl`cea foarte mult s` iau cina cu tine. Odat` stabilit acest lucru, mai r`mâneau de discutat doar
detaliile privind slujba James se duse \n birou s`-l sune pe fratele s`u, iar China nu avu curajul s` asculte conversa]ia, de team` c` Ben Galloway ar putea s` se r`zgândeasc` \n ultimul moment. De aceea s-a dus s` vad` buc`t`ria pe care o va folosi atât ea cât [i st`pânul casei. Era minunat` – oricum nu se a[tepta la altceva dup` ce v`zuse restul casei. Fusese modernizat` \n \ntregime [i avea \n dotare toate dispozitivele posibile, inclusiv unele pe care China nu le cuno[tea. "E o bucurie s` g`te[ti [i s` speli \ntr-o astfel de buc`t`rie", \[i spuse ea, amintindu-[i buc`t`riile demodate [i urâte de la orfelinat.
Se opri \n mijlocul buc`t`riei, \nchise ochii [i strânse pumnii. "Te rog, te rog, f` ca Ben Galloway s` m` angajeze", se ruga ea. James a g`sit-o \n aceast` pozi]ie. L-a auzit intrând [i s-a \ntors spre el, privindu-l cu ochii ei mari, alba[tri. |n acel moment, acesta era cel mai important lucru din lume pentru ea. Trebuia neap`rat s` ob]in` slujba aceasta!
James r`mase t`cut un timp dar ea nu putea suporta aceast` t`cere.
– Deci? l-a \ntrebat ner`bd`toare, cu voce stins`.
PRE}UL IUBIRII 27
– Slujba e a ta, spuse el zâmbind. – Oh, James, mul]umesc! F`r` s`-[i dea seama ce face, China
\l lu` \n bra]e, plin` de bucurie [i u[urare. James a \mbr`]i[at-o [i el, iar China a sim]it c` g`sise \n sfâr[it
un prieten adev`rat. Era un sentiment foarte pl`cut, pe care-l va pre]ui mult timp de acum \nainte.
– Ce a spus fratele t`u? \ntreb` ea când i-a dat drumul din bra]e.
– P`i ... a spus c` ar fi preferat un cuplu c`s`torit, pentru c` so]ul s-ar fi putut ocupa de gr`din` [i de \ntre]inera casei, dar i-am spus c` e[ti foarte priceput` [i descurc`rea]`, c` vei face o treab` bun` [i c` nu va g`si pe altcineva mai potrivit. A fost de acord, dar m-a \ntrebat dac` [tii s` g`te[ti. I-am spus c` da. Deci, [tii s` g`te[ti?
– Sigur c` da. De fapt, sunt o buc`t`reas` foarte bun` – sau cel pu]in a[a mi s-a spus. Dar mi se pare c` nu prea era dispus s` m` angajeze, ad`ug` ea, sup`rat`.
– Doar pentru c` ar fi vrut un cuplu. Dar te-a angajat, deci ce mai conteaz` acum?
– Ai dreptate, nu mai conteaz`, a r`spuns ea, fericit` din nou. – A vrut o persoan` \n care s` poat` avea \ncredere. Tu e[ti
demn` de \ncredere [i i-am spus [i lui asta. {i pe cuvânt c` a fost foarte fericit!
– Va veni s` discute cu mine? zise China, \ntrebându-se cu ce o s` se \mbrace ca s`-l impresioneze pe fratele cel bogat al lui James.
– Nu. Din p`cate, e prins cu treburi pentru moment, iar mâine va zbura spre Italia, a[a c` mi-a spus s`-]i dau ]ie cheile. Po]i s` te mu]i aici când vrei – o s` te ajut, bine\n]eles. Apoi \i \ntinse o bucat` de hârtie. Acesta este salariul pe care ]i-l ofer`.
28 RAMONA KISSY
Mi-a spus c` dac` nu e[ti mul]umit`, o s` rezolva]i problema când se \ntoarce acas`.
China desp`turi bucata de hârtie [i r`mase cu gura c`scat` când v`zu cifra scris` pe ea. |l privi pe James cu ochi mari de uimire.
– E... e mult prea mult, murmur` ea, \ntrebându-se dac` nu cumva viseaz`. Probabil se va trezi curând, tot \n apartamentul lui Clare, [i tot [omer`.
– Mie nu mi se pare o sum` excesiv` [i sunt sigur c` Ben te va face s` munce[ti pentru banii ace[tia.
– Mai e ceva ce trebuie s`-mi spui? \ntreb` ea, ame]it` de un asemenea noroc.
-~``` ... a, da! Mai e o anumit` doamn` Stephenson care vine aproape \n fiecare diminea]`. Ea face aproape toat` cur`]enia \n cas`, deci tu nu trebuie s`-]i faci griji pentru asta. {i mai e asta. I-a dat ceva ce sem`na cu un teanc imens de bancnote. Acesta e salariul pe o lun` \n avans [i ceva bani \n plus ca s` cumperi mâncare \n cas` [i pentru eventualele cheltuieli care vor ap`rea.
– Dumnezeule mare! China se a[ez` imediat, pentru c` sim]ea c` n-o mai ]in picioarele. Nu pot s` cred c` toate astea sunt adev`rate, [opti ea, iar banii i-au alunecat din mân` pe mas`.
– {i cred c` asta e tot, \ncheie James. Toate aceste lucruri minunate [i nebune[ti care p`reau atât de obi[nuite pentru el, ei abia \i venea s` cread`. Toate problemele ei se rezolvaser` \n dou`zeci [i patru de ore. Era mai mult decât \[i imaginase ea vreodat`.
– Orice alt` problem` o vei rezolva cu Ben când se \ntoarce acas`. Mai ai vreo \ntrebare?
– |nc` nu pot s` gândesc, recunoscu ea. N-o s` pot s`-]i mul]umesc niciodat`, James, pentru tot ce ai f`cut pentru mine.
PRE}UL IUBIRII 29
– Pentru asta sunt f`cu]i prietenii, r`spunse el, zâmbind. Nu [tiu cum te sim]i tu, dar eu mor de foame. Mergem s` mânc`m ceva?
Au luat prânzul pe malul râului, la un han vechi cu [emineu cu foc de lemne. Au comandat amândoi friptur` [i, pentru c` nu mâncase nimic la micul dejun din cauza emo]iilor, China avea o foame de lup. A vrut s` pl`teasc` ea masa pentru a-i mul]umi astfel lui James, dar el n-a acceptat, ci a \nceput s` fac` glume pe aceast` tem`:
– Ce b`rbat a[ fi dac` a[ invita o femeie la mas` [i apoi a[ l`sa-o pe ea s` pl`teasc`? China a fost nevoit` s` se dea b`tut`.
Dou` ore mai târziu, James a condus-o \napoi la Clare acas`, dar n-a vrut s` intre, pentru c` avea o \ntâlnire de afaceri. Abia dup` ce ma[ina a plecat, China [i-a dat seama c` nu [tie nimic despre via]a lui. |nc` de când s-au cunoscut, s-a interesat doar de ea [i de fratele lui" Cât de egoist` pot s` fiu, \[i spuse cu triste]e, amintindu-[i tonul plictisit al vocii lui când a trebuit s` r`spund` la nenum`rate \ntreb`ri despre fratele lui. Voi insista s` vorbeasc` despre el toat` noaptea, hot`r\ ea, gândindu-se la \ntâlnirea pe care o aveau \n acea sear`. Sper c` nu s-a sim]it jignit."
Clare s-a bucurat foarte mult când a auzit vestea cea bun`. China a g`sit-o lucrând la ma[ina de cusut [i i-a povestit tot imediat ce a intrat \n cas`.
– Oh, China, m` bucur a[a de mult pentru tine! M-am sim]it responsabil` cumva pentru c` n-ai mai putut \nchiria acest apartament, dar iat` c` acum totul s-a rezolvat, i-a spus ea ner`bd`toare, s`rind \n picioare pentru a o \mbr`]i[a.
{i-au petrecut dup`-amiaza bând cafea [i pl`nuind mutarea Chinei. N-avea niciun motiv s` nu se mute la Aspenmere Hall \n acea s`pt`mân` [i a \nceput s`-[i examineze imediat lucrurile. Nu
30 RAMONA KISSY
avea prea multe de mutat, probabil le va putea duce pe toate odat` cu ma[ina ei veche [i uzat`.
– Acesta este unul din pu]inele avantaje ale unei vie]i \n mi[care, i-a spus lui Clare, zâmbind.
S-a preg`tit atent pentru \ntâlnirea cu James. A \mbr`cat cu o rochie neagr` simpl` din crep, \nfrumuse]at` cu o mic` bro[` cu diamant, un cadou de Cr`ciun de la Adele Cencelli. S-a machiat cu grij`, fardându-[i ochii mai mult ca de obicei. P`rul \i c`dea \n valuri \n jurul fe]ei alungite [i pe umeri. Cu siguran]` ar`ta foarte bine, iar ochii lui James i-au confirmat asta atunci când a venit s-o ia la opt fix.
|n timpul cinei delicioase la un restaurant extrem de scump, a aflat c` James este contabil [i c` [i-a \nceput de curând o afacere. Se \ntreba \n sinea ei de ce nu lucreaz` \mpreun` cu fratele lui, dar a sim]it c` James este foarte competitiv; voia s` se descurce singur, [i nu putea s`-l condamne pentru asta. A mai aflat c` locuie[te \ntr-un apartament \ntr-o cl`dire nou` [i luxoas` \n afara ora[ului. Era pe drumul bun spre succes, dar era calm, iste] [i ambi]ios. China n-avea nicio \ndoial` c` va deveni la fel de cunoscut ca fratele lui. |n ciuda ambi]iilor sale, era o companie pl`cut` [i amuzant`, iar ea a râs foarte mult \n acea sear`.
El a \ntrebat-o când se va muta la Aspenmere Hall, oferindu-se s-o ajute. I-a r`spuns c` va fi acolo pân` la sfâr[itul s`pt`mânii, dar a refuzat politicos ajutorul lui. Nu avea prea multe de mutat [i ar prefera s-o fac` singur`; era timpul s`-i arate c` e independent`.
– Am dou`zeci de ani, i-a spus ea, [i e timpul s` fiu pe picioarele mele, \n loc s` m` bazez pe bun`tatea celorlal]i.
– Atât de b`trân` [i atât de \n]eleapt`, a glumit James. A \n]eles c` ea simte c` trebuie s` fac` singur` acest pas [i n-a mai
PRE}UL IUBIRII 31
insistat. China nu-[i amintea s` fi râs vreodat` atât de mult ca \n acea
sear`. I-a m`rturisit asta lui James când au ajuns la poarta casei lui Clare. L-a invitat la o cafea, dar el a refuzat, explicându-i c` a doua zi avea treab` de diminea]`. A s`rutat-o tandru pe frunte [i a promis s` treac` pe la Aspenmere Hall imediat ce se va muta acolo. De fapt, o va suna la Clare \nainte s` plece, iar pân` atunci se vor \ntâlni cu siguran]` la nunt`.
***
China a hot`rât s` se mute \n casa lui Ben Galloway \n ziua \n care se c`s`torea Clare, la exact o s`pt`mân` dup` ce a ob]inut slujba. A fost o nunt` restrâns`, simpl`, iar James a fost cavaler de onoare.
Clare era foarte frumoas` [i str`lucitoare \n rochia alb` de voal, iar China a ascultat cu lacrimi \n ochi cum Clare [i Paul \[i jurau iubire etern`. P`reau atât de ferici]i \mpreun`, iar ceremonia a fost atât de emo]ionant`, \ncât nu s-a putut ab]ine s` nu plâng`.
Imediat dup` aceea s-a organizat o mic` mas` festiv` la casa lui Paul, iar China [i-a petrecut aproape tot timpul sporov`ind cu James. L-a \ntrebat dac` [tie când se va \ntoarce fratele lui la
32 RAMONA KISSY
Aspenmere Hall, dar James i-a spus c` Ben era \nc` \n Italia [i nu [tie ce planuri are.
Când s-a terminat petrecerea, Paul [i Clare au pornit spre aeroport ca s` prind` avionul spre Mexic. Acolo urmau s`-[i petreac` luna de miere. China, \mpreun` cu câ]iva prieteni, au r`mas \n fa]a casei pentru a-[i lua r`mas-bun. Apoi au plecat cu to]ii.
– Deci, azi e ziua cea mare? a \ntrebat-o James când au r`mas singuri.
– Da, o s` m` mut dup`-amiaz`. China era foarte ner`bd`toare.
– E[ti sigur` c` nu vrei s` te ajut? James s-a uitat la ceas. – Sunt foarte sigur`. Iar tu e[ti foarte ocupat zilele astea. Dar
mul]umesc oricum, i-a zâmbit ea. – Atunci, ie[im la cin` disear`? – Sigur! Ar fi minunat. |n timp ce vorbeau, o limuzin` neagr` a oprit lâng` ei, iar
[oferul a coborât geamul pentru a-l saluta pe James. El s-a \ntors spre China, zâmbind trist.
– Ai ma[in`? – Da, e acolo, a r`spuns ea, ar`tând spre partea cealalt` a
str`zii. – Trebuie s` plec, acum. Ne vedem disear` la opt, când vin s`
te iau. |]i plac câinii? – Da, dar... N-a avut timp s` termine \ntrebarea, pentru c` el
a s`rutat-o pe obraz [i a urcat repede \n ma[in`. A l`sat-o pe China privind mirat` \n urma lui, \ntrebându-se dac` nu cumva a \nnebunit. Dar nu mai avea rost s` \ncerce s` ghiceas` ce a vrut s` spun` [i s-a \ndreptat spre ma[ina, ei .
Apartamentul lui Clare era gol, exceptând lucrurile ei adunate
PRE}UL IUBIRII 33
\n sufragerie. Era foarte trist totul. China s-a schimbat \ntr-o pereche de blugi comozi [i o bluz` albastr`. {i-a f`cut o cafea [i s-a a[ezat la fereastr`, trist`. Paul strânsese toate lucrurile lui Clare \ntr-o ma[in` \nchiriat` [i, cu o sear` \nainte, le-a dus la el acas`. China privi \n jur; fusese foarte fericit` aici [i-i va fi foarte dor de Clare. {i-a aprins o ]igar` [i a fumat-o \ncet, pân` [i-a terminat cafeaua. Apoi a sp`lat cea[ca [i [i-a adunat lucrurile. Era un nou \nceput pentru ea, nu era timp pentru a fi sentimental`.
A aranjat totul cu grij` [i [i-a dat seama c` au \nc`put toate \n ma[in`. Era suficient un singur drum. S-a mai uitat o dat` prin cas`, luându-[i r`mas-bun [i asigurându-se c` n-a uitat nimic. Apoi a \nchis u[a pentru ultima dat` [i a l`sat cheile celor care locuiau \n apartamenul de la parter. Triste]ea i-a disp`rut pe m`sur` ce se apropia de Aspenmere Hall, fiind \nlocuit` de presentimente bune. Era sigur` c` a f`cut foarte bine acceptând aceast` slujb`.
A parcat ma[ina \n spatele casei [i a intrat pe u[a din dos. Era mult mai aproape de camerele ei [i era mult mai u[or s`-[i care lucrurile pe acolo. I-a luat o or` s` despacheteze hainele [i s` le a[eze \n dulapurile elegante [i \n sertare. Era un sentiment pl`cut s`-[i vad` hainele aranjate [i diverse lucruri \mpr`[tiate prin camer`. A ag`]at cea mai valoroas` posesiune a ei, o pictur` abstract` a unui celebru artist italian, pe peretele din fa]a patului, ca s-o vad` \n fiecare diminea]` când se treze[te. {i-a aranjat cosmeticele \n baia albastr`, apoi a f`cut focul \n sufragerie. Era o dup`-amiaz` \ntunecat` [i b`tea vântul. Se \nserase, a[a c` a tras draperiile grele [i a aprins l`mpile din camer`.
Casa era cald`, confortabil` [i frumoas`. {i-a f`cut o cafea dup` ce a terminat totul [i s-a a[ezat lâng` foc s-o bea, ascultând vântul [uierând prin copaci. A cuprins-o un sentiment de c`ldur` [i siguran]`. Probabil a a]ipit, pentru c` a trezit-o soneria. S-a uitat
34 RAMONA KISSY
speriat` la ceas [i a constatat c` e ora opt. Sigur era James la u[`, gata s-o scoat` \n ora[, iar ea nici m`car nu se schimbase.
{i-a aranjat pu]in p`rul [i a s`rit \n picioare. Soneria a mai sunat o dat`, iar ea s-a gr`bit s` deschid`. Era James la u[`, cu un co[ \ntr-o mân` [i o pung` de hârtie \n cealalt`.
– Oh, James, \mi pare r`u! Cred c` am adormit [i \nc` nu m-am sp`lat [i nici nu m-am schimbat, a explicat ea repede. Apoi a v`zut c` plou`, iar p`rul lui era ud. Intr`, nu [tiam c` plou`. Ce ai acolo? l-a \ntrebat curioas`, ar`tând spre lucrurile pe care le avea \n mâini.
– A[teapt` [i ai s` vezi, i-a r`spuns el misterios, apoi a ad`ugat: Nu mai spune nimic. Nu m-ai l`sat s` deschid gura de când am venit. P`rea atât de serios, dar ochii \i str`luceau de bucurie, iar China a \nceput s` râd`.
– |mi pare r`u, dar m-am speriat pu]in când m-am trezit [i am v`zut ce târziu e. Haide, intr`!
Au intrat \n sufragerie [i James a \nceput s` studieze cu interes felul \n care aranjase ea totul, \n timp ce China a mai pus ni[te lemne pe foc.
– E foarte frumos aici la tine, a remarcat el, l`sând jos co[ul [i dezbr`cându-se de haina ud`.
– Mul]umesc. Vrei o cafea? Dar \nainte ca el s` r`spund`, ad`ug`: Oh, spune-mi, te rog, ce ai adus, c` nu mai am r`bdare!
James a luat-o u[or de umeri [i a f`cut-o s` se a[eze pe un scaun:
– Stai jos, lini[te[te-te, [i o s`-]i spun. M-am gândit c` s-ar putea s` fii prea obosit` pentru a ie[i la cin`, a[a c` \n acea pung` – ar`t` cu degetul punga de hârtie – e tot ce am nevoie pentru a preg`ti repede o mas` pentru dou` persoane, ca s` nu mai vorbesc despre vin [i desert. Iar aici... A \ngenuncheat \n fa]a
PRE}UL IUBIRII 35
co[ului [i a \nceput s` desfac` leg`turile. Aici se afl` cadoul care \]i va lumina casa.
China s-a uitat \n`untru [i a v`zut un c`]elu[ adorabil care o privea cu ni[te ochi c`prui imen[i.
– James, e atât de dr`gu]! A luat \n bra]e c`]elu[ul, care a \nceput imediat s-o ling` pe b`rbie. Deci, despre asta vorbeai azi-diminea]`?
– Exact. A[a n-o s` te mai sim]i singur` [i cred c` va fi un câine bun de paz` atunci când vei fi singur` acas`. {i \n plus e bine crescut, a[a c` nu trebuie s`-]i faci griji pentru nimic.
– Cum s`-i pun numele? – Ce zici de Noroc? suger` James. |n cinstea noii tale vie]i. – Noroc! a \ncercat China, iar c`]elu[ul a ciulit urechile [i a
lins-o pe nas, bucuros. Se pare c`-i place. Atunci, a[a \i va r`mâne numele.
James a privit-o jucându-se cu câinele [i o lumin` ciudat` i s-a aprins \n ochi. China i-a surprins privirea [i [i-a dat seama imediat c` o dore[te. A respins imediat gândul, dezgustat`. |l iubea pe James ca pe un prieten, nimic mai mult. Crezuse c` el a \n]eles.
– Spuneai c` vrei cafea sau nu? l-a \ntrebat ea cu voce stins` [i speriat`.
– Nu, mul]umesc. Privirea ciudat` [i fl`mând` din ochii lui disp`ruse la fel de repede cum ap`ruse [i totul a reintrat \n normal. Cred c` mai bine a[ \ncepe s` preg`tesc masa.
– Vrei s` te ajut? – Mai bine ai grij` de Noroc [i arat`-i noua lui cas`. – Nu [tiam c` te pricepi la g`tit, glumi China. – Sunt un b`rbat cu multe calit`]i, iar majoritatea sunt
ascunse.
36 RAMONA KISSY
China a f`cut du[, [i-a sp`lat [i piept`nat p`rul, iar Noroc a urm`rit-o peste tot, privind-o cu ochii plini de iubire. Se pare c` erau deja prieteni, iar China era foarte fericit`. Va trebui s`-i cumpere o zgard`, o pl`cu]` cu nume [i o les`. Se vor distra de minune.
Masa preg`tit` de James a fost un succes. A[a cum a spus, era un buc`tar priceput. Au mâncat carne de miel cu sos [i legume, tort de ciocolat` – pe care a recunoscut c` nu l-a f`cut el – brânz` [i fructe. Era o atmosfer` relaxat` [i pl`cut`, iar China, oricât a fost de atent`, n-a mai v`zut nicio urm` din expresia pe care a surprins-o \nainte de cin`. Spera c` a fost doar imagina]ia ei.
S-a trezit devreme a doua zi diminea]`, ne[tiind \n prima clip` unde se afl`. Privind \n jur, a v`zut tabloul pe perete. A sim]it un fior de fericire str`b`tând-o când [i-a reamintit totul. Era o zi mohorât` [i ploioas`. A privit pe ferestr` [i a v`zut copacii aproape desfrunzi]i. Se apropia iarna.
A s`rit din pat, fredonând o melodie. Nici m`car vremea urât` nu-i putea alunga bucuria de a se afla \n aceast` cas` minunat`. I-a dat s` m`nânce lui Noroc \n buc`t`rie [i a f`cut cafea, \ntrebându-se dac` doamna Stephenson va veni \n acea zi. Va face un du[, se va \mbr`ca, apoi va explora din nou fiecare camer` din cas`. Iar dup` prânz va merge s` cumpere mâncare, pentru a fi preg`tit` la \ntoarcerea necunoscutului Ben Galloway.
|n timp ce sorbea cafeaua, se \ntreba cum e oare acest b`rbat. Poate o copie mai b`trân` [i mai bogat` a lui James? Ar fi dr`gu] s` fie a[a, de[i nu [i-l putea imagina sem`nând cu James. "Sper din toat` inima c` ne vom \n]elege bine, se gândea \ngrijorat`. O s`-l fac s` m` plac` [i voi face totul atât de bine, \ncât va fi foarte mul]umit sau poate chiar fericit c` sunt menajera lui."
Cu aceast` atitudine pozitiv`, [i-a terminat cafeaua [i s-a dus
PRE}UL IUBIRII 37
\n baie s` fac` un du[ \nainte de a se \mbr`ca. A deschis robinetul de ap` cald`, dar nu s-a \ntâmplat nimic. S-a auzit doar un zgomot metalic de ]eav`. A \nchis robinetul, a a[teptat pu]in, apoi l-a deschis din nou. Tot nimic. "La naiba, \[i spuse ea, nu e un \nceput promi]`tor al zilei." A \ncercat apoi apa cald` de la chiuvet`, cu acela[i rezultat – nu curgea niciun strop. Nu \n]elegea ce se petrece, pentru c` apa rece func]iona, dar \ntr-o zi ca aceasta, nici nu se punea problema s` fac` un du[ rece.
Apoi i-a venit ideea c` ar putea \ncerca o alt` baie din cas`. Nu va afla nimeni. {i-a luat ni[te prosoape, [amponul [i, asigurându-se c` Noroc era \nchis bine \n buc`t`rie, a urcat repede scara monumental`, \n c`ma[` de noapte.
A intrat \ntr-o camer` care era \n mod evident dormitorul lui Ben Galloway. Era foarte masculin [i luxos, cu pere]ii vopsi]i \n ro[u-\nchis [i un pat imens cu a[ternuturi din satin ro[u. Chiar [i ferestrele aveau jaluzele din lemn de culoarea vinului, iar China a \nceput s` râd` singur`, \ntrebându-se ce fel de b`rbat ar putea avea o camer` ca aceasta.
Nu s-a putut ab]ine s` nu se a[eze pe pat, iar a[ternuturile erau reci, moi [i senzuale sub degetele ei. "Oare are iubite? s-a \ntrebat ea, privind tablourile cu imagini agresive de pe pere]i. Cu un asemenea pat, f`r` \ndoial` c` are iubite."
Mobila era foarte elegant`, iar China a studiat \ntreaga camer`, \ncercând s` ghiceasc` personalitatea noului ei [ef. {i-a amintit cu greu de du[, a s`rit \n picioare [i a intrat \n baie. {i aceasta era decorat` \n ro[u-\nchis, cu oglinzi mari [i lucruri b`rb`te[ti \mpr`[tiate peste tot.
" Cu siguran]`, e un b`rbat c`ruia \i place foarte mult ro[ul", \[i spus ea, privindu-se \n una din oglinzile imense. P`rea ridicol de feminin` \n acea \nc`pere de o masculinitate agresiv`. P`rul \i
38 RAMONA KISSY
era r`v`[it, ochii \i p`reau foarte str`lucitori [i mari pe fa]a mic`, iar trupul ei ml`dios [i sub]ire p`rea seduc`tor acoperit de haine. Parc` era o str`in`. " Ce efect ciudat poate avea o camer`", se gândi ea.
A dat drumul la ap` [i, miracol! Func]iona. S-a dezbr`cat repede – petrecuse prea mult timp visând – [i a intrat sub du[ul potrivit de fierbinte.
Tocmai \[i d`duse cu [ampon pe p`r [i se cl`tea pentru ultima dat`, când a auzit pe cineva intrând \n dormitor. A \nghe]at de spaim`. A \nchis ochii o clip`, dar apoi [i-a amintit de doamna Stephenson [i a oftat u[urat`. O clip` mai târziu, lini[tea ei a fost spulberat` pentru c` a auzit foarte clar un fluierat masculin \n camer`, apropiindu-se de baie.
"Probabil e James", \[i spuse ea, dojenindu-se c` n-a \ncuiat u[a la baie, rugându-se ca el s` nu intre acolo. Ar fi fost prea jenant.
– Sunt \n baie, James. Ies imediat, strig` ea tare, pentru a-l avertiza.
Fluieratul s-a oprit [i, \nainte ca China s` \[i dea seama ce se \ntâmpl`, u[a de sticl` de la du[ se deschise [i o voce puternic` [i nervoas`, pe care China [i-o amintea foarte bine, a \ntrebat:
– Ce naiba faci la mine \n baie?
PRE}UL IUBIRII 39
Capitolul 3
Acesta era cel mai penibil moment din via]a ei. |ntregul corp i-a \n]epenit privindu-l pe b`rbatul din Porche care aproape o accidentase cu vreo s`pt`mân` \n urm` [i care se afla acum \n fa]a ei. Nu putea nicicum s` r`spund` \ntreb`rii lui brutale [i era atât de [ocat` \ncât nu putea nici m`car s` \ntind` mâna s` ia un prosop pentru a-[i acoperi trupul gol.
– }i-ai pierdut glasul? a \ntrebat-o el cu o voce suav`, iar China s-a \nro[it pân` \n vârful nasului.
Ochii lui aurii o studiau \ncet, din cap pân`-n picioare, iar ea era prea uimit` ca s` mai poat` face ceva. |i privea pur [i simplu fa]a arogant`. Ochii lui erau hipnotici [i, spre ru[inea ei, trupul r`spundea parc` privirii lui intime. Era atât de intens`, \ncât sem`na cu o mângâiere.
Privirea lui i-a fixat apoi f`r` mil` ochii, f`r` s`-i dea voie s`-i plece. Apa cald` i se scurgea \n continuare pe trup. Apoi gura i s-a strâmbat \ntr-un zâmbet:
– Foarte frumoas`! E[ti cu siguran]` diferit` de restul femeilor pe care le place fratele meu.
Vocea lui era rece, iar \n acel moment China [i-a venit \n fire.
Parc` tocmai sc`pase de o vraj` care o paralizase un timp. A \nh`]at un prosop ro[u de pe suportul de lâng` du[, s-a \nvelit repede cu el, cu fa]a arzându-i \nc` de ru[ine.
Când ap`ruse atât de brusc, s-a gândit c` poate e un ho], dar atunci când a pomenit de "fratele lui", adev`rul crud i se revelase. Era Ben Galloway, noul ei [ef. |[i dorea cu disperare s` fie oricine altcineva din lume \n afar` de el.
– M` gândeam c` e cam târziu acum s` mai faci pe modesta, a remarcat Ben Galloway, privind-o cinic.
China a plecat capul pentru c` aceast` remarc` o umilise. Nu [tia ce s`-i r`spund`, sim]ea un nod \n gât [i dorea din toat` inima s` se deschid` p`mântul de sub picioarele ei [i s-o \nghit`. Cu o mi[care gra]ioas`, s-a \ntors cu fa]a c`tre el. {i-a umezit nervoas` buzele, [tiind c` trebuie s` spun` ceva. El st`tea lâng` ea, perfect nemi[cat, privind-o. A[tepta o explica]ie.
– |mi ... \mi pare r`u... \ncepu ea timid, sim]indu-se tot mai stingher`. Din p`rul blond \i picura ap` rece pe pielea \nfierbântat`, f`când-o s` tremure, cu toate c` trupul \i ardea.
Ochii ei au \nceput s`-i cerceteze fa]a. Era foarte enigmatic, rece [i \nchis, dar ochii dureros de vii o priveau insistent. Se \ntreba dac` \i face pl`cere aceast` situa]ie. Cu siguran]`, \i f`cea pl`cere. A \ncercat din nou:
– |mi ... – {tiu c` \]i pare r`u, dar nu crezi c` e cam târziu pentru asta,
draga mea? Fratele James e jos, preg`te[te micul dejun, nu-i a[a? China nu \n]elese imediat cuvintele lui, dar când [i-a dat
seama ce a vrut s` spun`, a sim]it furia crescând \n ea [i, \nainte s` se \ntrebe ce face, s-a \ntins [i i-a dat o palm` lui Ben Galloway, f`r` s`-i pese c` prosopul i-a alunecat, descoperindu-i un sân. Nu avusese for]a necesar` pentru a-l r`ni, bine\n]eles, dar s-a sim]it
PRE}UL IUBIRII 41
triumf`toare o clip`, citind surpriza \n ochii lui reci. Bucuria a durat pu]in, pentru c` el a prins-o de mân`, strângând-o cu degetele, f`r` s-o lase s` se \mbrace. Dac` [i-ar fi mi[cat cealalt` mân`, prosopul ar fi alunecat de tot.
Stând acolo, [i-a amintit \ntâlnirea lor nefericit`. {i atunci vrusese s`-l loveasc`, dar ezitase, temându-se de reac]ia lui. A \nceput s` regrete comportamentul ei impulsiv. |ncerc` s`-[i elibereze mâna din strânsoarea lui, dar a fost inutil [i nu \ndr`znea s` fac` prea multe mi[c`ri de team` c` \i va c`dea prosopul.
– D`-mi drumul, nesim]itule! a [uierat ea, mai sup`rat` decât fusese vreodat`.
– Ca s` m` love[ti din nou? Nu prea cred. {i \n plus, \]i st` foarte bine cu acest prosop, i-a r`spuns obraznic, cu ochii pironi]i pe sânul ei descoperit.
China [i-a dat seama c` lupta e pierdut`. Nu-l cuno[tea pe acest b`rbat [i dac` nu era atent`, probabil o va umili din nou.
– Dac` ai nevoie s` folose[ti aceast` for]` brutal`, atunci n-ai decât s` te ui]i cât vrei, i-a spus cu o voce glacial`, sperând c` aceast` replic` va avea asupra lui efectul scontat [i c` o va l`sa \n pace. Iar ea va fugi s` se ascund` [i s` \ncerce s` uite aceast` scen` nefericit` care o va urm`ri cu siguran]` nop]i de-a rândul.
Din nefericire, replica ei ustur`toare n-a avut niciun efect. Ben Galloway abia a schi]at un zâmbet [i i-a r`spuns amuzat:
– |]i merge mintea, nu glum`! M` \ntreb dac` asta \l atrage pe fratele meu la tine.
O insultase inten]ionat, dar i-a dat brusc drumul la mân`, ca [i cum atingerea ei \l dezgusta.
– |mbrac`-te! i-a spus rece, privindu-i cu un vag dezgust trupul sl`bu]. A c`utat \n buzunar [i a scos un por]igaret, a scos o
42 RAMONA KISSY
]igar`, a pus-o \n gur` [i a aprins-o. China \l privea pe sub gene, a[teptând s` ias` din baie. Sem`na cumva cu un ]igan, foarte departe de b`rbatul distins, \mbr`cat \ntr-un costum scump, pe care [i-l amintea. Purta blugi strâm]i [i o c`ma[` neagr` din bumbac, descheiat`, sco]ând la iveal` un piept musculos, cu p`r scurt. Era evident c` se preg`tea [i el s` fac` un du[.
Era neras [i p`rea obosit, cu cearc`ne sub ochii de o culoare ciudat`. I-a privit chipul. |nconjurat de p`r lung, negru, avea pome]ii proeminen]i [i un maxilar puternic. Privindu-l, China a sim]it o durere surd` \n zona inimii [i nu-[i explica de ce. Nu se mi[case din loc. St`tea [i fuma, sco]ând nori de fum pe gura frumos desenat`, privind-o cum \l studiaz`.
– Vrei, te rog, s` m` la[i singur`? l-a \ntrebat t`ios, s`getându-l cu o privire furioas`.
– Dac` insi[ti. De[i nu mai are rost, nu crezi? Ochii lui de chihlimbar au mai privit-o o dat` din cap pân`-n picioare, f`când-o s` \n]eleag` foarte bine ce a vrut s` spun`. Apoi s-a \ntors [i a p`r`sit \nc`perea f`r` grab`.
Imediat ce a r`mas singur`, China s-a a[ezat pe marginea c`zii, acoperindu-[i fa]a cu mâinile. Ce jenant! Cu siguran]`, nu \[i imaginase c` a[a va decurge prima \ntâlnire cu [eful ei. |l recunoscuse imediat, bine\n]eles, [i acesta a fost [ocul cel mai mare – c` aceast` brut` rece [i arogant` e fratele lui James. Era de necrezut [i nu p`rea un semn bun. Se \ntreba dac` a recunoscut-o [i el. Ar fi fost de mirare s` nu-[i aminteasc` de ea. Sau poate a[a conduce de obicei. Dar, pe de alt` parte, dac` a recunoscut-o, de ce n-a spus nimic?
S-a ridicat \ncet \n picioare, dându-[i seama c` tremur` toat`. Era sigur` c` nu va fi de acord s` munceasc` pentru el. {i ea nici nu se gândea la asta. S-a [ters repede [i s-a \mbr`cat \n c`ma[a de
PRE}UL IUBIRII 43
noapte, care cu siguran]` lui i se va p`rea foarte urât` lui. "Of, de ce nu mi-am adus m`car halatul?" se \ntreba ea. Dar era prea târziu s` se gândeasc` la ce ar fi trebuit s` fac`. A tras aer \n piept, tremurând \nc`, a deschis u[a de la baie [i a p`[it \n dormitorul lui Ben Galloway, cu capul sus. La urma urmei, mândria era singurul lucru care-i mai r`m`sese.
Privirea lui se plimba pe trupul ei zvelt [i crispat, ascuns sub dantela seduc`toare. S-a uitat apoi la pat, iar China, urm`rindu-i privirea, a observat cu nelini[te urma clar` a corpului ei, acolo unde se a[ezase mai devreme. Abia atunci a \n]eles ce a vrut el s` spun`. Credea c` a dormit cu James \n patul lui.
– Domnule Galloway ... \ncepu ea, \ncercând s`-i explice. – Deci [tii cine sunt, i-a t`iat-o el scurt. – V` rog s` m` l`sa]i s` v` explic... – Explica]iile nu mai sunt deloc necesare. Vreau s` pleci,
draga mea. Acum! Ai \n]eles? |mbrac`-te [i pleac`. China a oftat [i apoi a \ncercat din nou: – Domnule Galloway, James mi-a dat... A f`cut un pas spre ea, iar ea s-a lipit [i mai tare de perete.
Trupul lui puternic era amenin]`tor, dar, cu toate c` era foarte nervos, [i-a dat seama c` se putea controla.
– Ai auzit ce am spus? Vreau s` pleci acum! {i chiar nu m` intereseaz` ce a spus sau ce a f`cut James, [i nu m` intereseaz` dac` te culci sau nu cu el, atâta timp cât n-o face]i \n patul meu. Ai \n]eles?
– Cum \ndr`zni]i s` spune]i a[a ceva? izbucni China, nefiind \n stare s`-[i mai p`streze calmul. {i \n caz c` v` intereseaz`, domnule Galloway, nu m-am culcat cu James [i n-am nicio inten]ie s-o fac, [i ... chiar dac` a[ face-o, n-a[ alege \n niciun caz patul dumneavoastr`, pute]i fi lini[tit. A[ternuturile acestea ro[ii
44 RAMONA KISSY
mi se par \ngrozitoare! \ncheie ea, ca un copil furios. Sprâncenele lui s \ncruntar`: – Poate m` a[teptai pe mine, atunci. A mai f`cut un pas spre
ea, dar nu se putea citi nimic pe fa]a lui. Dac` James tot nu e prin preajm`, a[ putea s`-l \nlocuiesc eu. La urma urmei, nu g`sesc \n fiecare zi când m` \ntorc acas` o femeie goal` la mine \n baie.
China [i-a dat seama c` o tachineaz`. – M` surprind cuvintele dumneavoastr`. Se pare c` v` gândi]i
mult la persoana dumneavoastr`. Ce v` face s` crede]i c` a]i putea s`-l \nlocui]i pe James? Nu v-a[ atinge nici m`car dac` a]i fi ultimul b`rbat din lume – nu mi se pare c` sunte]i atr`g`tor deloc. V` e clar acum? l-a \ntrebat t`ios. {tia \n inima ei c` minte \n leg`tur` cu tot ce spusese. El era un b`rbat foarte atr`g`tor, iar o parte din ea a r`spuns [armului s`u magic, chiar dac`-l ura, iar asta o f`cea s` fie [i mai nervoas`.
Se citea un cinism amuzat pe fa]a lui, ascultând-o. – Vrei s` m` impresionezi? Apoi ad`ug`, ca [i cum un gând \i
trecuse prin minte: {i dac` nu ai venit aici cu James, cum naiba ai trecut de menajer`? Sau e [i ea o alt` "alegere \n]eleapt`" a lui James?
China inspir` profund. Aceasta era [ansa ei: – Eu sunt menajera dumneavoastr`. Iar dac` m-a]i l`sa s` v`
explic ... – Oh, nu, a \ntrerupt-o Ben, surprins. Scute[te-m` de detaliile
picante. |mi pare r`u dac` fratele meu a vrut s` fac` o glum`, dar e[ti concediat`.
S-a \ntors cu spatele, f`cându-i semn s` plece. China a devenit palid`, regretând tot ce i-a spus. {tia c` aparen]ele o incriminau, dar \[i dorea s`-i dea voie s`-i explice totul. Doar cu o or` mai devreme, via]a ei fusese perfect` [i credea c` problemele ei au
PRE}UL IUBIRII 45
luat sfâr[it. N-avea unde s` mearg`, dac` ar fi trebuit s` plece acum. Ce o s` fac`?
Ben Galloway se \ntoarse spre ea [i o privi. – Nu ai auzit ce am spus? a \ntrebat-o r`bd`tor. E[ti
concediat`. O s`-]i dau recomand`rile necesare [i salariul pe o lun`, dar te rog s` pleci – acum. Furia lui trecuse, era distant [i-i vorbea pe un ton oficial.
– Nu m` pute]i concedia! a murmurat China, speriat`. – Tocmai am f`cut-o. {i-a ridicat capul, mândr`, [i l-a privit \n ochii aurii, f`r`
expresie. – Sunt o menajer` foarte bun` – pute]i s` v` uita]i prin cas`.
{i sunt [i o buc`t`reas` foarte priceput`, a ad`ugat, amintindu-[i ce-i spusese James.
– Poate, dar nu e[ti ce caut eu, i-a r`spuns el, ridicând nep`s`tor din umeri.
– De ce? l-a \ntrebat ea, trist`. – Chiar trebuie s`-]i spun pe litere? E[ti prea tân`r`, prea
volubil` [i te-ai \ncurcat cu fratele meu. Iat` trei motive bine \ntemeiate pentru \nceput, i-a zis rece, insinuând c` are prea multe defecte ca s` vorbeasc` despre ele.
– Nu-mi da]i nici m`car o [ans`? Pot s` v` explic ce s-a \ntâmplat cu du[ul – n-am avut nicio inten]ie rea. A privit-o sceptic, dar nu a spus nimic, a[a c` ea a continuat. Nu venea ap` cald` la mine la baie. M-am gândit c` nu va fi nicio problem` dac` folosesc baia dumneavoastr`. Nu m` a[teptam s` v` \ntoarce]i a[a de curând...
– A fost foarte evident c` nu m` a[teptai acas`. Dar oricum nu mai conteaz`. Uite, domni[oar`...
– Harmon, spuse China repede.
46 RAMONA KISSY
– Domni[oar` Harmon, sunt obosit, mi-e foame [i n-am chef de explica]ii lungi [i dramatice. |mi pare r`u dac` James v-a dat speran]e, dar nu pute]i r`mâne aici.
China oft`, neputând s`-[i opreasc` lacrimile. Dar el exclam`, nervos:
– Pentru numele lui Dumnezeu, dar nu e sfâr[itul lumii! Exist` [i alte locuri de munc`. {i sunt sigur c` o s` po]i locui cu p`rin]ii t`i un timp, pân` se rezolv` toate.
China \l privi, cu dou` lacrimi alunecându-i pe obrajii palizi. – N-am p`rin]i, murmur` ea, \ntrebându-se cum poate fi un
om atât de rece [i de dur. – Biata orfan`! zise el. Era evident c` n-o crede. China nu-[i mai putea ascunde durerea, a[a c` i-a \ntors
spatele [i a fugit spre u[`, dar s-a \mpiedicat \n c`ma[a de noapte. Ar fi c`zut lat` dac` Ben Galloway n-ar fi fost pe faz`. S-a mi[cat surprinz`tor de repede pentru un om cu fizicul lui, a prins-o [i a ajutat-o s` se ridice. F`r` s`-i dea drumul, a privit-o un timp, citindu-i durerea pe fa]a palid` [i \n ochi. Apoi a oftat prelung.
– O, Doamne, \mi pare r`u! N-am vrut s` te sup`r, micu]o. A f`cut o pauz`, apoi a ad`ugat: Du-te [i \mbrac`-te, pr`je[te ni[te ou`, f` ni[te cafea [i a[teapt`-m` \n buc`t`rie. Vocea \i era foarte blând` dintr-o dat`, iar China l-a privit mirat` printre lacrimi. Chiar vorbea serios? Nu mai conta oricum, va face ce i s-a spus [i poate va ie[i ceva bun [i din \ntâmplarea asta nefericit`.
A dat din cap, pentru c` nu putea s` spun` nimic, [i a fugit jos. {i-a prins p`rul \ntr-o coad` ca s` n-o \ncurce [i s-a \mbr`cat cu o pereche de pantaloni alba[tri din bumbac [i un pulover de lân` tot albastru, care-i punea ochii \n eviden]`. S-a uitat apoi \n oglind`, foarte mul]umit` de imaginea pe care a v`zut-o. Ar`ta curat` [i eficient`, dar pu]in cam tân`r`. Nu s-a gândit deloc la
PRE}UL IUBIRII 47
Ben Galloway. Chiar dac` \l ura, avea mare nevoie de aceast` slujb`, a[a c` era mai bine s` nu-[i mai aminteasc` toate lucrurile urâte pe care i le-a spus. Ar fi putut s`-[i caute totu[i alt loc de munc` sau poate o s`-i dea voie s` r`mân` aici pân` g`se[te ceva. Se ruga \n gând s` fie a[a. "Trebuie s` m` controlez mai bine, \[i spuse ea. N-o s`-l las s` m` supere, indiferent ce spune. O s` fiu t`cut` [i eficient` [i, cu pu]in noroc, poate n-o s`-l v`d prea des."
Când a intrat \n buc`t`rie, era deja mult mai calm`. L-a scos pe Noroc \n gr`din` [i a \nceput s` preg`teasc` micul dejun. Când a ap`rut Ben Galloway, tocmai \i punea \n farfurie ou`le, al`turi de [unc`, un cârnat [i ni[te ciuperci, iar mirosul de cafea proasp`t` umplea buc`t`ria. L-a privit bucuroas` [i l-a servit. P`rea \nc` foarte obosit, dar mai bine. Se r`sese, iar p`rul negru \i era \nc` ud. Se \mbr`case cu ni[te pantaloni negri [i un pulover negru, pe gât. Era \ntunecat [i puternic [i, f`r` s` \n]eleag` de ce, inima Chinei \ncepu s` bat` mai tare când a privit-o. I-a turnat cafea \n can`, iar el a reu[it s` schi]eze un zâmbet.
– E foarte bun` mâncarea. Tu nu m`nânci nimic? China a dat din cap:
– Nu pot, nu mi-e foame. S-a ridicat \n picioare, a luat \nc` o can` din dulap [i i-a turnat
[i ei cafea. Apoi a a[ezat cana pe mas`, \n fa]a lui. – Ia loc [i bea, a ordonat el. China l-a ascultat. Sim]ea cum ochii lui o cerceteaz`. Era
palid` dar calm`, [i [tia c` nu poate s` citeasc` nimic pe fa]a ei, iar asta \i d`dea \ncredere.
– Spune-mi, cum ai ajuns aici? a \ntrebat-o brusc. – M-am mutat aici ieri. James m-a f`cut s` \n]eleg c` slujba e
a mea. V-a sunat. Apoi s-a oprit. Nu voia s` par` c`-l acuz` de ceva. – De cât timp \l cuno[ti pe fratele meu?
48 RAMONA KISSY
– De aproape dou` s`pt`mâni. – {i ce sim]i pentru el? A privit-o insistent, vrând parc` s`-i
citeasc` gândurile. Ea s-a \nro[it sub ochii lui p`trunz`tori, condamnându-se singur`. Am \n]eles, a ad`ugat el, interpretând gre[it reac]ia ei.
{i-a aprins o ]igar` [i i-a oferit [i ei una. Ea a acceptat-o pentru c` nu [tia ce s` fac` cu mâinile. Nu i-a r`spuns nimic. Putea s` cread` ce vrea despre ea [i James, oricum n-avea o p`rere prea bun` despre ea. L-a privit pe sub gene; el se sprijinea de speteaza scaunului, urm`rind-o.
– Ne-am mai \ntâlnit [i \nainte, i-a spus ea, surprins` c` a \ndr`znit. Prezen]a lui o f`cea s` se simt` foarte nervoas`.
– Da, \mi amintesc, i-a r`spuns el, amuzat. – Nu credeam c` v` mai aminti]i, a ad`ugat ea, ab]inându-se
s` nu zâmbeasc`. – Te-ai \n[elat. Vocea lui era ciudat de tandr`. China a stins ]igara [i s-a ridicat de la mas`.
– O s` sp`l vasele. – Stai jos! i-a ordonat ferm Ben Galloway. James mi-a dat de
\n]eles c` e[ti mai \n vârst`. Po]i s`-mi explici de ce? – Cred c` voia s` m` ajute. Aveam mare nevoie de o slujb` [i
o locuin]`. V` rog s` nu v` sup`ra]i pe el, l-a rugat ea. – Cât` grij`! a remarcat el, luând-o peste picior. {i cum ai
ajuns \ntr-o asemenea situa]ie critic`? – {tiu c` nu m-a]i crezut mai devreme, dar chiar sunt orfan`,
i-a spus ea demn, dându-i de \n]eles c` nu voia mila lui. – |mi pare r`u. Ben Galloway p`rea atât de sincer, \ncât China
s-a \nro[it din nou. – Dup` ce am terminat [coala, am muncit un timp \n Italia,
dar a trebuit s` plec de acolo. N-a vrut s` \i povesteasc` nimic
PRE}UL IUBIRII 49
despre familia Cencelli. Oricum avea o p`rere proast` despre ea [i probabil ar fi \nvinuit-o pentru ce se \ntâmplase. M-am \ntors [i am locuit la prietena mea cea mai bun`. Ea mi l-a prezentat pe James. Dar ea s-a c`s`torit de curând – [i a[a am ajuns \n aceast` situa]ie critic`, a \ncheiat ea, repetându-i cuvintele.
– {tii italian`? China s-a \ncruntat, mirat`.
– Bine\n]eles. – Mai cuno[ti [i alte limbi str`ine? – Doar franceza, dar de ce ...? – Am nevoie de o secretar` competent`, care s` vorbeasc`
fluent cel pu]in dou` limbi str`ine, ca s` lucreze aici, acas`. {tii s` dactilografiezi?
– Da, dar ... – Niciun dar, domni[oar` Harmon. P`rea c` luase o decizie.
Pentru c` e foarte evident c` ai nevoie de acest loc de munc`, po]i s` r`mâi aici, dar o s` am nevoie de tine [i ca secretar`. Adic` vom lucra aproape \n fiecare diminea]` [i oricând am nevoie. Ai \n]eles? N-o s` ]in socoteala orelor pe care le vei petrece la birou, dar po]i fi sigur` c` o s` te pl`tesc foarte bine pentru tot ce faci. A zâmbit pentru prima dat` de când s-au cunoscut. Chinei i s-a t`iat respira]ia, citind pu]in` c`ldur` pe figura lui impun`toare. Cuvintele lui au uimit-o. Se a[tepta s-o dea afar`, dar el tocmai \i oferise dou` slujbe. |[i dorea foarte mult s`-l poat` refuza [i s` plece din Aspenmere Hall pentru totdeauna. Fiecare celul` o avertiza de pericolul care o pa[te dac` va r`mâne acolo.
Ben Galloway era un b`rbat periculos [i atr`g`tor, pe care \l ura din instinct. Se pare c` dac` va r`mâne acolo, va fi tot timpul \n preajma lui. Nu suporta s` se gândeasc` la asta, dar era nevoit` s` accepte oferta lui. N-avea alt` variant`. Ochii i s-au umplut de
50 RAMONA KISSY
lacrimi de ciud`, dar s-a ab]inut. Va supravie]ui cumva [i va pleca de acolo cu prima ocazie, nu \nainte de a-i spune lui Ben Galloway tot ce crede despre el. M`car avea ceva la care s` se gândeasc`.
– Mul]umesc, domnule Galloway, accept, a spus ea. |l ura [i nu voia s`-l priveasc` \n ochi, de team` ca el s` nu-i ghiceasc` nemul]umirea. Dar el a zâmbit ca [i cum a \n]eles ce se petrece cu ea.
– Care e prenumele t`u? a \ntrebat destul de amabil. – China. – Un nume foarte frumos. }i se potrive[te. – Mul]umesc. De fapt, e singurul lucru care m` leag` de
p`rin]ii mei, a murmurat ea, \nduio[at` de atitudinea lui. |n acel moment, l-a auzit pe Noroc la u[a de la buc`t`rie. – Oh, Doamne! Domnule Galloway, am uitat s` v` spun c` am
un câine. |l implora din ochi s` nu se supere pe ea. S-a ridicat \n picioare, a deschis u[a, iar c`]elul a dat buzna \n buc`t`rie.V` deranjeaz`?
El a dat din cap, \ntinzând mâna spre Noroc, care a \nceput imediat s-o ling`.
– Ce naiba! Azi-diminea]` eram liber ca pas`rea cerului. Acum am o menajer` orfan` [i un câine. De ce s` m` sup`r? China a zâmbit pentru prima dat`, iar ochii \i str`luceau.
– Te rog s` \mi spui Ben. China a f`cut ochii mari. – |n regul`. – Acum, trebuie s` dorm pu]in. Ne vedem mai târziu, i-a spus.
Apoi a plecat. China a r`mas un timp la mas`. Era confuz`, dar fericit`. Nu
[tia cum va fi aceast` slujb`, dar era sigur` c` va fi interesant`.
PRE}UL IUBIRII 51
Capitolul 4
Ben Galloway a dormit pân` târziu \n acea zi. |n acest timp telefonul a sunat de mai multe ori. Când a sunat prima dat`, China tocmai terminase de sp`lat vasele. La cap`tul cel`lalt al firului era o femeie r`gu[it`, foarte surprins` c` i-a r`spuns China la telefon. Voia neap`rat s` vorbeasc` cu Ben Galloway, a[a c` China s-a dus s` vad` dac` s-a trezit. A fugit repede sus [i a b`tut \ncet la u[a lui. N-a primit niciun r`spuns, a[a c` a deschis u[or u[a [i s-a uitat \n`untru. Jaluzelele erau trase, era \ntuneric \n camer`, dar a v`zut c` Ben dormea \nc`. Era \ntins \n pat [i i se vedeau umerii goi [i senzuali sub a[ternutul de satin.
Respira regulat. F`r` s`-[i dea seama ce face, China s-a apropiat de el \n lini[te [i s-a a[ezat pe marginea patului. L-a privit \ndelung, neavând curajul s` respire de team` s` nu-l trezeasc`. P`rea mai tân`r [i mai dr`gu], cu figura mai pu]in dur`. P`rul lung [i negru era \mpr`[tiat pe pern`. Spre surprinderea ei, China voia s` memoreze fiecare p`rticic` din portretul lui. Ochii i-au z`bovit pe cearc`nele de sub ochi. Obrajii \i erau proeminen]i, gura ferm` [i b`rbia bine conturat`. {i-a dat seama c` inima a \nceput s`-i bat` mai repede privindu-l [i s-a \ngrozit. Era ridicol, pentru c`
nici m`car nu-l pl`cea. Apoi [i-a amintit de femeia r`gu[it` care a[tepta la telefon [i a
trebuit s` se ab]in` s` nu râd`. Era evident c` n-avea curajul s`-l trezeasc` pe Ben, a[a c` a ie[it tiptil din camer`, a \nchis \ncet u[a \n urma ei [i a coborât repede sc`rile. I-a spus doamnei care sunase c` va trebui s` lase un mesaj, pentru c` domnul Galloway nu poate fi deranjat. Femeia nu p`rea prea \ncântat`, dar nu avea ce face, a[a c` a l`sat un mesaj [i apoi a trântit receptorul.
Privind caietul pe care a notat mesajul, China se \ntreba cum arat` aceast` Olivia. "Probabil c` e foarte frumoas`", \[i spuse ea, privindu-se \n oglinda de deasupra telefonului [i oftând dezam`git`. N-avea nicio \ndoial` c` iubitele lui Ben Galloway sunt foarte posesive. {i-a alungat cu greu din minte chipul lui. Apoi s-a dus \n buc`t`rie [i a \nceput s` fac` o list` de cump`r`turi.
S-a \ntors acas` din ora[ dup` ora patru. A parcat ma[ina \n spatele casei, ca de obicei. A intrat \n buc`t`rie cu dou` saco[e pline, obosit` [i transpirat`. Acolo l-a g`sit pe Ben, care f`cea cafea [i r`sfoia nep`s`tor un ziar. S-a ridicat \n picioare când a v`zut-o [i i-a luat saco[ele.
– M` descurc [i singur`, a protestat ea. A sim]it un gol \n stomac când l-a privit [i a \ncercat s`-l pun` pe seama foamei. Dar [tia [i ea c` nu era adev`rat.
Ar`ta mult mai bine odihnit, mai puternic [i mai relaxat, iar cearc`nele aproape \i disp`ruser` de sub ochi. Se \ntreba câ]i ani are. Probabil treizeci [i cinci sau treizeci [i [ase, dar era greu de spus. El n-a luat-o \n seam` [i a pus saco[ele pe mas`.
– Ar`]i de parc` e[ti gata s` te pr`bu[e[ti, a remarcat el. P`rea sincer.
A turnat cafea \n dou` ce[ti, iar China s-a a[ezat
PRE}UL IUBIRII 53
recunosc`toare pe un scaun. Se \ntreba de ce e a[a de stânjenit` cu el. {tia foarte bine c` nu s-ar fi putut descurca cu saco[ele dac` n-ar fi ajutat-o el. Dar avea de fiecare dat` o reac]ie defensiv` fa]` de el. {edeau \n t`cere, savurând cafeaua. China era obosit`. "A fost o zi lung`" \[i spuse ea, c`scând. Ben a observat imediat.
– E[ti sigur` c` slujba asta nu e prea solicitant` pentru tine? – {tiu c` \nceputul nu e promi]`tor ... \ncepu ea. Insisten]a
lui o sup`ra. Dar Ben n-a l`sat-o s` continue. – E \n regul`. Nu trebuie s` te enervezi. Uit` ce te-am \ntrebat. " Nu e chiar a[a de u[or," \[i spuse China. – Ai g`sit mesajul pe care l-am l`sat? l-a \ntrebat ea dup` un
timp. Nu mai suporta t`cerea care se l`sase \ntre ei. El a dat din cap, amuzat: – E[ti foarte eficient`. Ea l-a s`getat cu privirea, apoi a \nceput s` despacheteze
cump`r`turile. "De ce nu poate s` fie pur [i simplu politicos? Nu va fi u[or s` avem o rela]ie normal` dac` o s`-mi sar` ]and`ra a[a de repede. {i n-o s` m` pot ab]ine dac` se poart` a[a \n continuare."
– O s` cinezi acas`? l-a \ntrebat politicos, amintindu-[i de telefonul de la Olivia. Spera c` va mânca \n ora[.
– Da. E[ti dezam`git`? – Am \ntrebat pentru c` trebuie s` [tiu cât` mâncare s`
preg`tesc. Era foarte confuz`, din cauza sentimentelor contradictorii care o \ncercau. Voia ca el s` plece, s-o lase singur`, dar \n acela[i timp era bucuroas` c` n-o s`-[i petreac` seara cu Olivia.
– Da, da, bine\n]eles. S-a ridicat \n picioare, \ncordându-[i mu[chii bra]elor, vrând parc` s`-i arate cât e de puternic. A \ntins mâna spre ea [i a mângâiat-o tandru pe obraz. E bine de [tiut c`
54 RAMONA KISSY
e[ti a[a de atent`. Apoi i-a \ntors spatele [i a plecat. China a privit \n urma lui cu ochi mari. Locul unde o atinsese
o ardea, ca [i cum degetele lui erau de foc. Câteva ore mai târziu a pus masa \n sufragerie. A trebuit s`
fac` focul \n toate camerele, pentru c` seara era r`coroas`. Un sentiment necunoscut de siguran]` a \ncercat-o \n timp ce aprindea l`mpile [i tr`gea draperiile. Nu-l mai v`zuse pe Ben, dar [tia c` [i-a petrecut dup`-amiaza \n birou, lucrând. Erau preg`tite toate \n buc`t`rie [i era sigur` c` mâncarea va fi delicioas`. Era [i timpul ca el s` vad` c` poate face ceva cum trebuie.
Când a vrut s` plece din camer`, l-a v`zut pe Ben \n u[`. O privise tot timpul cât aranjase masa, cântând singur`. Ochii lui de chihlimbar se uitau când la mas`, când la ea.
– Vrei s` iei cina cu mine, China? Nu-mi place s` m`nânc singur, a rugat-o el. Vocea lui puternic` [i imperativ` \i d`dea fiori. Folosise pentru prima data numele ei de botez [i suna a[a de bine \n gura lui.
– Pot s` m`nânc [i \n buc`t`rie, a murmurat ea, surprins` de rug`mintea lui.
– }i-e team`? Ea s-a \nro[it [i a sim]it c` se enerveaz` din nou. – Bine\n]eles c` nu mi-e team`. – Mai pune un tacâm, atunci. {i po]i s` te prefaci c` iei cina
cu James. Remarca lui a r`nit-o. A scos tacâmuri din sertar [i le-a a[ezat
cât mai departe de el. S-a ab]inut cu greu s` nu trânteasc` u[a \n urma ei. El \i privea trupul gra]ios mi[cându-se prin camer`. P`rul \