sa a sa. - dangbo.hcmute.edu.vndangbo.hcmute.edu.vn/uploads/laws/tinh-hinh-kt-vh-xh-2013.pdfdechong...

of 8 /8
DANG UY KHor cAc TRUONG DAr HOC - CAO DANG & TCCN BAN TUYEN GlAD * S6.A 07- CVII3TGDUK VJ pheir himh riri Ii?U ruyen IruyJn DANG CONG SAN VIET NAM TP.lf6 Chi Minh, ngay 30 rhang /2 n611120/3 Kfnh gi\i: Cae Dang bO,Chi bi}co' so' T1wc hi~n Cong van s6 r768-CV/BTGTU ngay 24 thang 12 nam 2013 clia Ban Tuyen giao Thanh uy v~ pluit hanh tai li~u tuyen truy~n, Ban Tuyen giao Dang uy Kh6i gui cI~ncac clan vj cI~cuang tuyen truy~n tinh hinh kinh t~ _ van h6a - xa h<)inam 2013 va phUO'l1ghuang, nhi~11lvI,!nam 2014 clia thanh ph6 H6 Chi Minh. D~ nghj cac Dang bO,Chi bOCO' sa tnJc thuQc Dang uy Kh6i tham khao, su d\lI1glam tai li~lItuyen truy~n rong rai d~n can bo, dang vien, claimvien, hOi vien, sinh vien va nguai lao dong a CO' sa. Tran tn;lI1g. Noi nhan: - Nhu tren, •Lilnhd~oBTG BUT<, • LUll BTG. D:\BTG DUK \C V\20 13\tuyem ruyen

Upload: hoangduong

Post on 09-May-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DANG UY KHor cAc TRUONGDAr HOC - CAO DANG & TCCN

BAN TUYEN GlAD*

S6.A07- CVII3TGDUKVJ pheir himh riri Ii?U ruyen IruyJn

DANG CONG SAN VIET NAMTP.lf6 Chi Minh, ngay 30 rhang /2 n611120/3

Kfnh gi\i: Cae Dang bO, Chi bi} co' so'

T1wc hi~n Cong van s6 r768-CV/BTGTU ngay 24 thang 12 nam 2013clia Ban Tuyen giao Thanh uy v~ pluit hanh tai li~u tuyen truy~n, Ban Tuyengiao Dang uy Kh6i gui cI~ncac clan vj cI~cuang tuyen truy~n tinh hinh kinh t~ _van h6a - xa h<)inam 2013 va phUO'l1ghuang, nhi~11lvI,!nam 2014 clia thanhph6 H6 Chi Minh.

D~ nghj cac Dang bO,Chi bO CO'sa tnJc thuQc Dang uy Kh6i tham khao,su d\lI1g lam tai li~lI tuyen truy~n rong rai d~n can bo, dang vien, claim vien, hOivien, sinh vien va nguai lao dong a CO'sa.

Tran tn;lI1g.

Noi nhan:- Nhu tren,• Lilnh d~o BTG BUT<,• LUll BTG.D:\BTG DUK \C V\20 13\tuyem ruyen

DE CHONG TUYEN TRUYEN

TINH HINH KINH TE - VAN HOA - xi\. IH)I NAM 2013VA NHII.tM vl) PIIA T TRIEN KINH TE - VAN HOA - XA HOI NAM 2014

CVA THANH PHO HO CHi MINH

Trang b6i canh kinh t6 th6 giai ch~m ph\lc h6i, ditn bi6n phuc l\lp, cung v6'inhCtng kh6 khan do h\ln ch6, y6u kem v6n c6 eua nen kinh l~ ;'\I1hhu6'ng lieu ClfCd~ntinh hinh pMt tri€n kinh 16 - van h6a - xa h<)ithanh ph6; qwin tri~t cac ngh! quy€t, k~tlu~n eua Trung uang va B<) Chlnh lri, cac nghi quy~l cua Qu6c h<)i va Chinh phu v6itn,lllg tam chi d\1Ouu tien ki€m ch€ I\lm phat, 6n djnh kinh t~ vi mo, duy tri tang lnronghgp Iy, baa dam an sinh xii h<)i,Bang b<)va nhan dan lhanh ph6 phat huy truy€n th6ngeach m\lng kien wang, nang d<)ng, sang t\lO, do an k6t, vUQt kho, n6 IlfC thlfc hi~n d\lldugc nhCtng k€t qua tich ClfCtren cac linh VlfC,k6t qua C\l th€ nhu sau:I. TINH HINI-IKINH TE - VANHOA - XX HQI NAM 2013

1. Kinh t~ thanh ph6 ti~p tve vU'Qtqua khO khan, duy tri t6e d{l L'ing tnriing hQp Iy:- T6ng san ph~m n<)i dia (GDP) tren dia ban thanh ph6 u6c tang 9,3% eao hon

cung k5' (tang 9,2%), b~ng 1,7 lfrn t6c d<) tang tru6'ng ea nu6c (5,6%); trong d6, djehV\l tang 10,7%, cong nghi~p va xay dlfng tang 7,3%, nang nghi~p tang 5,6%; GDPbinh quan dfru nguai uae d\lt 4.513 USD (k~ hO(lch d€ ra la 4.000 USD/nguai); chi s6ghi tieu dung (CPI) dugc ki€m soat, tang 5, I%, thfrp han ca nuae.

- Thu ngan saeh thanh ph6 d\lt so chi tieu duqc giao, u6c d\lt 229,514 nghin tYd6ng, tang 8,23% so eung k5'; u6'c chi ngiin saeh dia phuong 46,574 nghin ty d6ng.

- T6ng v6n dfru tu toan xii h<)i d(lt 225,84 nghin t)' d6ng, tang 4%; dii gop ph~ndang k€ trong vi~e xay dlfng m6i cling nIm cai t\lO, nang dp h~ th6ng h(l tfrng k)' thu~tva xlI Mi; cac dl.J'an dua vao sti d\lng d€u dap lrng lIl\le tieu va hi~u qua d&u tu, nhilt Iacae cong trinIl giao thOng, thoat nu6e do thi, giao d\le, y te ... : phat huy duqc tac d\lngtleh elfe, giai quy€t cae nhu cfru v€ dan sinh, xii h<)i.

- Bfru tu t\li thanh ph6 uac ea nam co 26,028 doanh nghi9p duge c1lp mai vait6ng v6n dang k)' I~ 130 nghin I)' d6ng va 37.314 doanh nghi~p dang "'S, v6n b6 sungv6i t6ng v6n la 116,602 nghin tY d6ng. Dfru tu trl.J'eti€p cua nuae ngoai (FDI) uac eanam co 450 dl.J'an duge dp mai vai t6ng v6n dfru tu 950 tri~u USD va 130 dlf andi€u ehinh tang v6n vai t6ng v6n dfru tu 750 tri~u USD.

2. Cong hie quan Iy va phat tri~n do thi ehuy~n bi~n tren m{lt s6 lII~t, dftu tIIphat tri~n k~t cAu h~ tling dil thi d:]t k~t qua thi~t l/1l.l'e:

- Nhit?u eung lrinh giao lhtmg In,mg di~lll dii hU;'l/I llnfah, bUln; u:1u l1,1udi~1I Ill1,1Umai eho giao thong do thi thi\l1h ph6, giai quy€t tinh tr(lI1g un tiie giao thong nhu cauSai Gan 2, 06 cfru vUQt k€t du thep t(li cae nut giao thong ... ; ea nam dlf ki€n co 107eong trinh hoan thanh dua vao sti d\lng vai t6ng v6n dfru tu tiT v6n ngiin sach thilnhph6 9,342 nghin ty d6ng. Dii e6 52 eong trinh hoan thanh, nghi~m lhu dua vao sud\lng; dl.J'kien d€n eu6i nam co thelll 55 eong lrinh hoim thanh dua vao sti d\lng (26cong trinh giao thong, 10 eong trinh eh6ng ng?p nuae, 36 eong trinh thu<)e linh vvegiao d\le, 3 eong trinh lhu<)e linh vlfe y tL.).

2

_Chuang trinh nuae s;teh eung dp eho h(\ dan noi thill1hd\ll 89,05%. eho ho danngo;ti thimh d;tt 99,2%, binh quan d?t 132 lit/nguai/ngay.

3. Van hoa, xii hi}i, gh\o dl}e va uao t~o, khoa hQe - eong ngh~ e6 ehll)'~nbi~n Heh qre, eh5t hrQ'ng cham soc SII'C khoe nllan dan thrQ'Ccai thi~n:

_ Thanh ph6 da t6 chue cae I~ hoi vai nhi~u lo?i hinh, dam bao p1we V\Iyell dunhiem VJ.Ieh fnh tri, mangy nghia tinh than sau sile; phong trao "Toan chindo an k6t xayd\ffig dai s6ng van hoa" ti€p t\le phat tri~n kha toim dien; cae eong trinh van hoa nhuTrung tam Ngh~ thu~t cai luang Hung 8;to, Nha lUllGiao huang - NIl\lc va Vli kichthanh ph6 da duQ'c kho'i cong xay d\ffig; ho?t dong bao din, ton t;tOva phat huy di sanvan hoa duQ'c quan tam chi d?o thvc hi~n. Phong tnio luyen t~p th~ d\IC, th~ thao ti€pt\le phat tri~n; ty Ie nguai t~p luy~n thuang xuyen d?t 27%, ty Ie truCrng trung IH)ethVe

hien giao d\le th~ ehlit trong nha truang d?t 100%._M;tng luai truang lap phat tri~n d~u khi1p,phu hQ'ptheo quy ho;teh t?O di~u kien

thu~ Igi eho hQe sinh d€n truang; dua van sir d\mg 1.332 phong hQe mai vai s6 v6ndfiu tu 2,835 nghin ty d6ng; hoan thanh ph6 e~p giao dJ.lemfim non eho tre 5 tu6i trendia bim thanh ph6 vai 24/24 qu~, huyen d?t ehufin. K€t qua k)' thi t6t nghi~p trung hQcph6 thong nam hQc2012 - 2013 d?t 98,94%, h~ giao d\lc thuang xuyen d?t 80,25%.

_Tri~n khai 125 d~ tai, giam dinh 33 d~ tai, nghi~m thu 70 d~ tai, d\I an khoa hQccong ngh~; dV ki€n d€n cubi nam nghi~m thu 115 d~ tai, dv an; xay d\Ing d~ an "Baot6n ngu6n gen sinh v~t phJ.lcV\Jnhu du phat tri~n thanh phb va cac tinh trong khu vvcNam b(>giai do?n 2014 - 2020"; l~p k€ ho?ch thve hi~ll chuong trinh t~ bao gbc.

_Cong tac kham va di~u tIi a cae b~nh vi~n tUng buac duqc ming len, trang thi€lbi kham chua b~nh duQ'c ti~p t\lc dfiu ill, nang dp; dam bao tbt vi~e dp elm, di~u trionp trung phong ngua cac lo;ti dich b~nh nguy hi~m, ti~p we cong tac ki~m tra, giamsat phong, chbng dich b~nh; ki~m soat b~nh, xir 1'1tri~t d~ cae ca b~nh va 6 dieh.

4. Tlll}'c hi~n dc chinh sach an sinh xa hi)i t1~t nhi~u k~t qua thi~t th\rc,gop phiin gium boi kh6 khiin, cai thi~n ueri s5ng nhan dan:

_ Hoim thanh m\le tieli' giam ngheo giai do?n 3; ty l~ h0 ngheo giam can 0,8%;holm thanh mJ.le tieli' co ban khong con hl) ngheo co thu nh~p duai 12 tri~ud6nglnguai/nam va k€t thue giai 00:;111 3 "Chuang trinh giam hQ ngheo, tang h(>kha",ehuy~n sang giui do?n mai vai chufrn ngheo phu hqp tinh hinh kinh t~ - xa hQi va mucthu nh~p eua nguai dan thanh phb.

_ Ti€p t\le tri~n khai co hi~u qua nhi~u chuang trinh dam bao an sinh xa hOi;chuang trinh binh 6n thi truang tra thanh m(Jt trong nhiing eong eJ.ldi~u ti€t gia moteach hii'll hieu; thu htH nhi~u doanh nghi~p dang k-ytham gia, co 7.579 diem ban hangbinh 6n; qiai quyt?l vi0c lam, th\Ie hien day du eile chfnh s:ich h,~ tn} lh~t Ilghi~p, cham10dai sbng eho cong nhan; giai quy€t kip thai cae VJ.ltranh ehfrp; eong Hieki~l11tra vigethve hi~n phap lu\it lao dOng, dlillh sach tien luang, thuang, chi) a, bf'm ~n, di~u kienlam vi~c, s~p x~p ea san xllfit t~i cae dounh nghi~p duge thve hi~IJ; tj~p we t1l1Jehi9nvi<;exily d\rng co So'h? tfing xii hi.\i thi€t yell' t;ti khu eh~ xufrt - khll cung Ilghi~p nhu:nha lull' tru eong nhan, sieu thi, nha tn~, b€p an eong nghiep, trung tam y t€, trung tamvan hoa. Giai quyet vi9C lam uae d?t 293.000 luo dong, vuqt k€ ho?ch va tang 4.000

3

lao dQng so eung k)', trong do co 123.000 lao dQng co eh6 lill11mai; t)' I~ thilt nghi~pgiam con 4,8%.

- M!it tr~n T6 qu6e Vi~t Nam thanh ph6, cae doan th~ ehinh trj - xii hQi thanhph6, cae nganh, cae dp, cae l1l?nh thuong quan quan lam cham 10 cae hQ ngheo, hQe~n ngheo, cae C\.1gia neo dan, tre em 1116coi khuyet t~t; dii t!ing 101.601 the baohi~m y te, h6 trq 7,58 ty cl6ng chi phi hlle t~p, mi~n giam hllCphi 5,34 ty cl6ng eho19.974 hllc sinh tu mfru giao d~n trung hllC co sa; mi~n giam hlle phi 1,64 ty d6ngeho 1.957 sinh vien; xay dt,rng 49 eiin nha (inh nghia 3,35 lY d6ng; 498 nha linh(huang 14,78 ty d6ng; sua chua eh6ng dQt456 can 4,16 ty d6ng.

5. Tinh hinh an ninh chinh trj, tr~t t~ran toan xa hOi clm.rcgiu' vu'ng:- Thuang xuyen t6 chlre luy~n t~p, duy tri tr?ng thai s£n sang ehi~n dilu; huiln

Iuy~n, di~n t~p khu vt,rephong thu, t~p trung xay dt,rng ti~m It,rechinh tri, ti~m It,rekinhte, ti~m It,requan st,r - qu6e phong, xay dt,rngn~n qu6c phong (oim dan, an ninh nhandan, th~ tr~n ehi~n tranh nhiin dan trong khu vt,rc phong thu vung eh~e; hoan thanh100% chi tieu tuy~n ehlln va glli eong dan nh(ip ngCi nam 2013. Chu dQng phongngua, dilu tranh khong d~ xay ra tinh hlnh phue t?P, dQt bi~n bilt nga; dam bao gifrvfrng 6n dinh an ninh ehinh tri tren dia ban.

- Tren dia bim thanh ph6 khong xay ra V\Jun t~e giao thong keo dai tren 30 phut;tai n?n giao thong duang bQgiam 18,8%; giam 4,93% nguai eh~t; giam 34, I% nguaibi thuang; tai n?n giao thOng duang thuy xay ra 06 V\l, giam 14%, khong co nguaieh~t va bi thuang.

6. Nhi~m vv ciii each hanh chinh, ciii c:ich tu' phap, phong, ch6ng thamnhung, lang phi dmyc tang ClI'o-ng; hi~u Iv'c, hi~u qua quan IS-Nha nmrc cochuy~u bi~u nhflt djuh:

- Hoan thanh vi~e tht,re thi nhfrng thu tuc hanh ehinh thuQe thftm quy~n ban himhella 0y ban nhan dan thanh ph6 la 197/197 thu tl,le Mnh chinh ClY I~ 100%); vi~ccung khai (hu (l,lChifllh chinh lrt:n (rang (hung (in di~n ill duvc tri~n khai co hi~u qua.

- Th\!'e hi~n Chi~n luqe qu6e gia phong, eh6ng tham nhCing (ren dia ban; thanhph6 dii.pMt hi~n va xu IS' eae hanh vi tieu et,re, tham nhCing, thu h6i tai san nQp I?ingan sach; kip thai dua ra xet xu cae Vl,lan tham nhCing nghiem trllng, tuyen nhi~umile an nghiern kh~e, co tinh ran de. f)ii. thlle hit;n 210 eUQethanh tra hanh ehinh t\li330 dan vi; qua thanh tra dii.phat hi~n 54 dan vi co sai ph?m v~ kinh t~ 42,2 ty d6ngva 65.609m2 dilt, v\J vi~e duqe ehuy~n co quan chile nang xu Iy.

- Cong tae ti~p eong dan va giai quy~t khi~u n?i, t6 cao nh~n 3.040 dan thu; dii.xu Iy 3.031), d\lt YY,Y'Yo.

7. Cilng tac dai ngm.li d:,tt I{~t qua tich c~rc, t:,to moi tru'o-ng thu~n IQ'j d~thanh phil phat tri~n:

- Thitnh ph6 dii.don ti~p 130 doan khach qu6e t~; 17 doan di cong tae nuae ngoai;ph6i hqp t6 ehue I~ ky ni~m 40 nam thi~t l~p quan h~ ngo?i giao vai cae nuae nhu:Nh~t Ban, Phap, Hit Lan, 0e, Malaysia, Singapore, Canada va Vuang qu6e Anh ...

- Don tiep khoang I .020 ki~u bao va than nhan; t6 ehue 02 doan eong lac ditham, kham b~nh, t!ing qua t\li Lito va Campuehia; t6 chue doan ngh~ thu~( bi~u di~n

4

ph~ICV\I cQng d6ng nguai Vi~l Nam l\li Bi nhan K)' ni~m 40 nam lhi6t l(ip quan h~ngo\li giao Vi~l Nam - Bi. .. HO\lt dQng cua cac t6 ChtfCphi chinh phu Illrac ngoili(NGO) lren t1iaban th~inhph6 6n dinh, quan h~ t6t vai cac d6i lac Vi(:t Nam.

8. Danh gin chnng:Nhfrng k6t qua d\lt dugc v~ kinh t6 - van hoa - xii hQi thanh ph6 lrang nam 2013

tir nhi~u nguyen nhan; tnrac h6t la sv nang dQng, sang t\lO, doan k6t, vUQ'lkho; S~fquy6t lam cua Dang bQ, chinh quy~n va cac lfing lap nhan dan lhanh ph6; dii d\lt lhanhqua quan lrQng va kha lmin di~n.

_Ca cfru kinh t6 chuy~n djch dung dinh Imang, g~n voi tirng buoc chuy~n d6i mohinh lang tru&ng va tai cfru truc kinh l~; kinh t6 ngoai nha nuoc va kinh t6 co v6n dfiutu nuac ngoai phat tri~n 6n dinh; d~y m\lnh cac giai phap thao go kho khan cho doanhnghi~p; Slr d~mg co hi~u qua ngu6n v6n dfiu lu ill ngan sach d~ thu hut v6n cua cacthanh phfin kinh t~. Cong lac quan Iy va phat tri~n do thi chuy~n bi6n tren mQt56 m~t;d~u tu phat tri~n k~t cfru h\l tfing do thi d\ll k6t qua lhi~l th~c; cong tac chll dQng ungpho vai bi~n d6i khi h~u, quan ly tai nguyen, bao v~ moi truerng dugc lang wong.

_Van hoa, xii hQi, giao dl;!cva dao 1\10, khoa hQc - cong ngh~ co chuy~n bi6n tichc~c; ch~t luqng cham soc suc kh6e' nhan dan duqc cai thi~n; th~c hi~n cac chinh sachan sinh xa hQi d\lt nhi~u k~l qua thi6t th~c; hoan thanh ml;!ctieu giam ngheo (giai dO\ln3) truac thai gian d~ ki~n hai nam. Tinh hinh an ninh chinh lri, tr~t t~ an toan xii hQidugc gili' vli'ng. Nhi~m VI;!cai cach hanh chinh, cai cach tu phap, phong, ch6ng thamnhung, lang phi dugc tang wirng; hi~u l~c, hi(:u qua quim I)' Nha mrac co chuy~nbi~n nh~t dinh. Cong tac d6i ngo\li d\ll k~t qua lich c~c, t\lOmoi tlUang lhu~n Igi d~thilnh phO phal Iri~ll.

nu dill olNC IlhiEu kt3tqua nhung linh hinh kinh t~ - van hoa - xu h<)iIh~lIlhphGviln can nhi~u kho khan, thach thuc va h\ln ch~, y~u kem; kinh l~ tang truang chua d\ltchi tieu de ra, thi6u vfrng ch~c; vi~c keo giam un I~Cgiao thong, giam tai n\ln giao thong.giam ng~p nuac, giam a nhi~m moi truerng chua co s~ chuy~n bi~n can ban; mQt56 v~nd~ van hoa - xii hQi buc xuc ch~m dugc kh~c phl;!c;hi~u qua giam ngheo chua b~n vtfng,nguy ca tai ngheo cao; tinh hinh an ninh chinh tri, tr~t t~ an toan xii hQi di~n bi~n phucl:;tp;cong mc phong, ch6ng lham nhung, lang phi chua duqc ngan ch~n kip thai. ..n. NHIJI;M Vl) PMT TRtEN KINH TE - VAN HOA - xA HQI NAM 2014

1. M\lc tieu t6ng quat:_Ti~p tl;!Cgop phfin 6n djnh kinh t~ vi rna, ki~m soat l\lm phat; kinh t~ thanh ph6

d\ll t6c dQ ti:ing lwang 119Ply va t~p lrung nang cao ch~l luqng, tai cflu lruc, chuy~nd6i mo hinh lang tru6ng kinh l~ thanh ph6, d~y m\lnh th~rc hi~n 6 chuang lrinh dOLplul, xay U\l'llgd6ng bQ kCt du h\l t~ng; ball (him an sinh xii h9i va phuc Igi xa hQi,khong ngung nang cao diri s6ng v~t ch~t va van hoa clla nhan dan; ball v~ tai nguyen,moi lru<mg, chu dQng ung pho bi~n d6i khi h~u; d~y m:;tnh cai cach hanh chinh vaphong, ch6ng tham nhiing, lang phi; bao dam an ninh chinh lri va lr(il tv an loan xiih(\i; nang cao hi~u qua cong tac d6i ngo\li.

2. Cac chi ticlI chu yBu:_T6ng san ph~1l1IlQidia (GDP) tren dia ban tiing 9,5% - 10%.

5

- T6ng v6n dfrutlf phat tribn xii hQi chibm khoang 31% GDP.- T6c dQtang chi s6 gia tieu dung th~p hun ca mJac.- s6 lao dQng du</c giai quyet vj~c hIm 265.000 nguiYi;Iy I~ lao dQng dii qua ciao

t(lO nghb 68%; t)' I~ th~t nghi~p 4,7%; tY I~ h9 ngheo (mue thu nh(lp tu 16 tri~ud6nglnguiYi/nam tra xu6ng) can 6,8%.

- s6 giuong b~nh tren I v(ln dan 42 giuang, s6 bac Sl tren I v(ln dan 14,5 bac SI.- Di~n tich nha a binh quan dfrunguai 16,9 m2

- H;1nche th~p nh~t s6 V1,Iun tAcgiao thong tren 30 phut, s6 V1,Itai n(ln giao thong,s6 nguiYichet va s6 nguaj bi thuang do tai n(ln giao thong keo giam tu 5% - 10%.

- Ty I~hQclando thi duqc dp nuac s\lch va hQdan nang than dugc su d1,lngnuachgp v~ sinh 100%.

- s6 ditm ng(ip nuac do mua giam 6/1 I ditm ng(ip mrac hi~n nay.3. Nhi~J11V~I, giai phap c1ui y8u:3.1. Ti8p t~le gop phfin An djnh kinh tB vi mo, ki~J11soat h.lm phat; nB 1~J'c

ph~lc h6i san xu~t - kinh doanh, bao dam tang tru'o'ng hf,YpIy, t~p trung nang eaoehfit IIf(;rng tang tru'o'ng, tai e5u true, ehuy~n dAi mo hinh tang truo'ng kinh t8,dam bao b~n vfrng theo hU'lyngtang trU'lyng x3nh:

- E>~ym\lnh chuang tdnh h6 trq ehuytn djch co du kinh tb, thvc hi~n tai dutruc, chuy~n dai rna hinh tang truang kinh tt; phM tri~n 9 nhom nganh dich V\I, 4nhom ngimh eong nghi~p lr<.lIlgybu; co cae ehinh saeh hu tTl)', k.huy~n khieh J~u tunghien Clru, ting d1,lngkhoa hQc - cong ngh~, chuytn giao cong ngh~ tien tibn, daimai cong ngh~, thiet bi,

- Tiep tl,Iethvc hi~n hi~lI qua chuang tdnh binh 6n thi truang; co cac giai pMI'thao gO' kho khan cho san Xll~t- kinh doanh; tritn khai co hi~u qua goi h6 trq nha axii hQi va cac bi~n phap thao gO' kh6 khan cho thj truiYngb~t dQng san.

- TiC:pl1,lclilU diC:uki~n, mOi twong lhu~n 19'iva binh d~ng db phat tribn caethanh phfrn kinh tb, thu hut dfru tu trang va ngoai nuae; pMt tritn nong nghi~p do thi,t(ip trung nang cao eh~t IU9'llgthvc hi~n tieu chi nong thon maio

- Th\Ie hi~n nghiem cae ehinh saeh mien, giam, gian thub; eh6ng th~t thu ngan saeh,hoan thanh chi tieu thu ngiin saeh; thve hi~n tri~tdt tibt ki~m chi ngan sach; kien gUYlitdtgiam cae khoan chi chua th(it cfrnthiet va xu Iy nghiem cae wang hgp sai ph(lm,

3.2. Xiiy dl}'ng d6ng b{l k~t e5u hl,l tAng, phat tri~n 00 thi b~n vu'ng g5n voidily ml,lnh thl}'c hi~n cae ehlJ'O'ngtrinh dQt pha:

- Tang wong gU3n Iy theo guy hO\lch; tibp tI,ICni soat, kien quybt khAc ph\JCtinhtJ':,lngdv an ch(lm tJ'itn kiwi, su d1,lngdill SOlim1,ledieh, xem xet, 116sung chinh sach dambao hai hoa cae lqi feh trong khu guy hO:,leh,dap ting yeu du phat tritn bbn vling.

- E>~ym;mh thve hi~n xiiy dVng h~ th6ng k~t du h(l tfing d6ng bQ; phat tritn h~th6ng co So' h\l tfing v(in tai hanh khaeh cong cQng, cI~ynhanh ti~n clQxay d\Ing h~th6ng tau di~n ngfim; plu!t tritn h\l tfing thuy 19'i,bao dam di~n tieh song, r(lch d~ h6trq tieu thoat nuac, kha nang ki~m SOUltribu ... t\lOS1!ehuybn bibn tieh cvc trong giaiguy~t tinh tr(lng ng(ip nuae do mua va tri~u wang.

. I

6

_ Kicn guy~t tim h6i dic di~n tich dfit dii giao cho cac ca quan, t6 chuc, doanhnghi~p khong sir d\lng ho(\c Slr d\lng khong hi~u qua. Th\l'C hi~n t5t chinh sach b6ithuang, h6 trg, tai dinh cu khi thu h6i dfit thea dlmg guy hO\lch va quy dinh; chu dQngt(\O quy can h(> va n~n dfit a d~ tai djnh w, baa dam quyen, loi ich chinh dang, hgpphap cua nguai bj thu h6i dk

3.3. Ph at tr-i~1Ivan hoa - xii hQi v:\ baa (Hili an sinh xa hi)i:_ Chu trong dAu tu phat trien khoa hoc - cong nghe, nang cao trinh dQ nghicn

ClIlJ va nang I\l'c s{lJ1g t\lO khoa hoc - cong ngh~, dily m\lnh (rng dvng va phar tri~ncong ngh~ cao; dao t\lO ngu6n nhan I\l'c chfit lugng cao, thu h(lt, Str d\lng va trongd\lng cac chuycn gia khoa hoc - cong ngh~ trong V(lngoai nuac.

_Ti~p Wc cung c5, hoan thien lII\lng luai y t~, dfty nhanh ti~n dQ xay d\l'ng cac b~nhvi~n, khu y t~ ky thu~t cao; nang cao chfit IUQTlgkham chua b~nh, tang wang cong tac yt~ d\l' phong, kitm soar djch benh, ki~m tra, thanh tra ve sinh an toan th\l'c phftm.

_ Phat tri~n van hoa thea huang tien ti~n, nhan van, gin gill va phat huy ban s~cvan hoa dan tQC va cac gia trj van hoa mang net d(\c trung ella nhan dan thanh phb;k~t hgp hai hoa giua phat tri~n kinh t~ vai phar tri~n van hoa trong th\l'c hien caechuang trinh phat tritn kinh t~ - xii hQi. Dfty m\lnh xa hQi hoa cac hO\lt di)ng th~ d\lc -th~ thao, ma rQng va nang cao chilt lugng phong trao the thao guftn chung; t~p trungdftu tu co tr<;mgdi~m mQt s6 man th~ thao thanh tich cao va uu th~cua thanh phb.

_Trien khai co hi~u qua chuang trinh giam hQ ngheo, tang hQ kha giai dO\ln 4, t\lOdi~u kien thu~n Igi cho nguai ngheo ti~p c~n vai cac djch V\l xa hQi ca ban. Phat huytich C\l'Ccac phong tcio d~n an dap nghia., th\l'C hi~n tAt chinh sach IJ'Udai nguai cocong, cham 10 dai s6ng cac gia dinh chinh sach.

3.4. Chi. di)ng u'ng pho vo'i bi~n dili khi h~u va Imo'c bi~n dang, tang cI!'irngb:'io v~ moi tnrirng, 511' d1!ng hQ'p I)' dc ngu6n tai nguyen thien nhien:

_Th\l'c hien d6ng b(>cae giai phap chu dong ung pho vai bi~n d6i khi h~u, quim Iytai nguyEn va bao v~ moi truang, nang cao nang I\l'c d\l' bao, canh Mo, chu dongphong, tnlnh va giam nhv thien tai, thieh lmg veri hi~n d6i khi h~u; quy ho(\ch, quan Iyva khai thac, su d\mg hgp Iy, hieu qua va ben vCing cac ngu6n tai nguyen; ph6ng ngirava ki~m soat cac ngu6n gay 6 nhi6m moi truang; xli ly nghiem vi ph\lm, kh~c ph\IC 6nhi~m, cai thien chdt luong moi truang va di~u ki~n s5ng ella nhiin dan; bao ve, phattrien rirng, bao t6n thien nhien va da d\lng sinh hoc.

3.5. Nang cao hi~u 11!'c,hi~u qua quan Iy Nha nU'O'c cila bi) may chinh quy~ndc dp, tang cu'/'rng cong tal' phong, chBng tham nhiing, tllI.!'C h:lI1h ti~t ki~m,

chang lang phi:_ Xuy d\l'ng dQi ngu can b(>, ci\ng ch(r(: c6 phftl11 chilt va nang I\l'c; th\l'c hien ne

n~p ch~ do ti~p xuc, d6i tho\li tJ'\l'Cti~p v6i nhan dan Clla can bQ chu ch6t, can b(>dancu cac ci\.p; nung cao hi~u qua cong tac giai quy~t khi~u n\li, t6 cao, giui quy~t JUtdi~m cac V\l viec khi~u ki~n t6n dong, keo dili. Tang wang k-y lu~t, ky cuang hanhchinh, ma rQng S\l' giam sat, tJ'\lC ti~p danh gia cua cong dan va doanh nghi9p dbi v6ican bQ, cong chuc; tang wang kiem tra, chiln chinh thai dQ ti~p xuc, traeh nhiem clla

can bO, cong chuc.

7

- Tang wong liinh d'.lo, chi d(lo cong tac phong, ch6ng tham nhang, lang phi V,]

ki~m tra, thanh tra cong V\I; d~ cao trach nhi~l11 Clla cac cap uy, nguai dung dau caquan, don vi trang phong, ch6ng tham nhung, lang phi; xlr ly nghiem minh va kipthai nhiing hanh vi tham nhung, nhung nhi~u, voi vinh cua can bQ, cong chlrc trangthvc thi cong v\l; thvc hi~n nghiem tuc vi~c ke khai va cong khai tai 5;'111cua can bQ,cong chuc thea quy dinh.

3.6. Bao dam an ninh, quae phung va nang eao hi~u qua cong tac dai ngol.li:

- Tang wong an ninh, qu6c phong, giii viing 6n dinh chinh tri - xil hQi, khong d~bj dQng, b~t nga trang mQi tinh hu6ng; g~n nhi~m V\l phat tri~n kinh t~ - van hoa - xilhQi vai b;'10dam an ninh, qu6c phong, xiiy dVng khu vvc phong thu vung ch~c, xaydVng th~ tr~n an ninh nhan diin g~n vai th~ tr~n qu6c phong toan dan viing l11'.1nh.Thvc hi~n t6t cong tac tuy~n chQn va gQi cong dan nh~p ngu, xay dVng Ivc IUQ'l1gdanquiin tv v~, lvc IU9'ng dv bi dQng vien baa dam ch~t IU9'ng. Day m'.lnh phong, ch6ng,keo giam tQi ph'.lm, t~ n(ln xil hQi, dam baa tr~t tv an toan xii hoi, an to an giao thong.

- Tang wang dua cac quan h~ hgp tac dii co di vao th\rc ch~t va ma rQng h9'P tacqu6c t~ thea phuong cham da d(lng hoa d6i tac, linh V\fC hgp tae va chu trong hi~uqua hgp taco Tang wang, d6i mai hO'.lt dong thong tin d6i ngo'.li, quang ba hinh anhd~t nuac va thanh ph6 d~ tim hut du lich, dau tu nuac ngoai va kieu baa tham gia xiiydvng d~t nuac.

3.7. Tang cu'(mg cong tac thong tin, tuyen truy~n, v~n d{ing nhan dan, tl,lO51}'dang thu~n xa h{ii, ph at d{ing va dily l11l,1nhphong trao thi dua yeu nu'o'c, thi~tthl,fc ky ni~rn nhii'ng ngay lich sii' ciia dan t{ic:

- Phat huy vai tro ciia M~t tr~n T6 qu6c Vi~t Nam thanh ph6 va cac do an th~chinh tri - xii hOi thanh ph6, cae co quan thong tin, baa chi (rone cong tic tuycntruyen, v~n dong; chu dong thong tin kjp thai tinh hinh phat tri~n kinh t~ - van hoa -xii hoi thanh ph6.

- Phat dong m'.lnh me phong trao thi dua yeu nuac sau rong trong h~ th6ng chinhtIi va nhiin dan, vug! qua kho khan, thach thuc, hoan thanh th~ng 19'im\lc tieu, nhi~mV\l kinh t~ - van hoa - xii hOi thanh ph6, ca nuac nam 2014 va nhiing nam ti~p theo.

Ban Ch~p hanh Dang bo thanh ph6 khoa IX keu gQi toan Dang bQ, toan quan vad6ng bao thanh ph6 ti~p lI.Jcphat huy truy~n th6ng each rn'.lng kien wang, dO;'111k~t, rasuc kh~c ph\lc kho khan, vug! qua thach thuc, day rn\lnh phong trao thi dua yeu nuac,ph~n d~u hoan thanh nhi~m V\l phiit tri~n kinh t~ - van hoa - xii hoi nam 2014, chaomung K)' ni~m 40 nam giai phong hoan toan mi~n Nam, th6ng nh~t d~t nuac, thvchi~n d\lt k~t qua cao nh~t Nghi quyet D?i hQi IX Dang bo thimh ph6.1.

RAN TUYEN CIAO TIIANII iJy