seo ? ...? seo …seo ?

18
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเเเเเเเเ Search * SEO ? ...? SEO …SEO ?

Upload: mandy

Post on 09-Feb-2016

154 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

SEO ? ...? SEO …SEO ?. เทคนิคการทำเว็บไซต์ห้องสมุดให้ติดอันดับต้น ในผลการค้นของ Search Engine 16 มีนาคม 2555. SEO ? ...? SEO …SEO ?. การปรับปรุง ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ Search Engine เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับผลการค้นที่ดีขึ้น. SEO = Search Engine Optimization. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

เทคนคการทำาเวบไซตหองสมดใหตดอนดบตน

ในผลการคนของ Search Engine

16 มนาคม 2555

*SEO ?...? SEO …SEO ?

SEO = Search Engine Optimization

*SEO ?...? SEO …SEO ?

การปรบปรง ปรบแตงหนาเวบไซตใหเหมาะสมกบ Search Engine เพอใหไดรบการจดอนดบผลการคนทดขน

* ทำาไมตองทำา SEO

จำานวนผคนหาขอมลทงหมด 10,000 คน

จำานวนผทเขามายงเวบไซต (10,000 x 10%) = 1,000

คน

จำานวนผทซอหนงสอ (1,000 x 15%) = 150

คน

ผลกำาไรทได (150 x 1,000) บาท=150,000 บาท

• ผลการคนสารสนเทศในเวบหองสมด มสธ. ดวย Search Engine อยในลำาดบทไมดนก

• ม Title tag ไมครบทกเพจ• ทำา Meta tag สำาคญๆ ไมครบ• ใช Keywords ไมถกตอง เหมาะสม• เนอหาทนำาเสนอมการกระจายตวของ Keywords ไมเหมาะ

สม• ไมมการปรบปรงหนาเวบเพจ• สารพด Link ทมในเวบ ไมเหมาะสม• ฯลฯ

* ทำาไม สบ. ตองทำาSEO

ทำาไมตองตดอนดบตนๆ* สงควรรกอนทำาSEO

• ผใชจำานวนมากกวา 42% จะคลกในอนดบท 1 ของหนาผลการคน

• ผใชอก 12% จะคลกในอนดบท 2 ของหนาผลการคน

• สวนอนดบท 3 กจะประมาณ 8.5%• อนดบท 4 กจะเปนประมาณ 6%• อนดบท 5 กประมาณ 5%• สวนอนดบ 7-10 จะอยทเฉลยประมาณ 3%• และมผใชงานเพยง 10% เทานนทจะคลกไปท

หนาท 2 ของผลการคน ยงอนดบอยตนๆ เทาใด

ยงทำาใหผใชงานพบเหนและคลกเขามามากขนเปนเงา

ตามตว

รจก Search Engine ใหดกอน* สงควรรกอนทำาSEO

1. ประเภทของ Search Engine Search Engine แบงตามรปแบบโครงสราง 1) Directories Search Engine มโครงสรางแบบฐานขอมล ทเกบขอมลแบบ รวมหลายๆ link เขาไวดวยกน เชน Yahoo Directory 2) Meta Search Engine เกบขอมลจากหลายๆ Search Engine มาประมวล ไวในระบบของตนเอง แลวนำาผลทไดมาแสดงตอผใชอกตอหนง 3) Crawler Based Search Engine จะมแมงมมหรอโรบอทไตไปเกบขอมล จากเวบทแมงมมเขาไปถง นำาไปประมวลผลและจดเกบไวในฐานขอมลของ ตนเอง เชน Google 4) Human/Social Search Engine อาศยผใชงานดวยกนคนหาขอมลใหผใช คนอน โดยใชการมสวนรวมของสงคมในการจดอบดบและแสดงผล

2. การแบงกลมของ Search Engine เพอใหงายตอการทำา SEO

* สงควรรกอนทำาSEO

1) Major Search Engine เปนกลมทมสวนแบงการตลาดมากทสด เชน Google, Yahoo, MSN/live เปนตน การทำา SEO จงมงเนนท 3 คายน เปนหลก2) Minor Search Engine เปนกลม search engine ทมคนมารวมกนเพม ขอมลไดแก Open Directory Project หรอ ODP และ LookSmart3) Niche Search Engine เปนกลมของ search engine เฉพาะทาง ไดแก Technorati

* สงควรรกอนทำาSEO3. การทำางานของ Search Engine

สถาปตยกรรมของ Search Engine ประกอบดวย 5 สวนหลก ไดแก 1) เวบครอวเลอร เปนโปรแกรมททำาหนาทสำารวจ หรอทองเวบไซตเพอรวบรวมเวบ เพจใหมๆ หรอเวบเพจทเพงมการปรบปรงเนอหาใหไดมากทสด 2) สวนจดทำาดรรชน เปนการจดทำาหรอสรางศพทดรรชนจากคำาสำาคยทปรากฎใน เวบตางๆ ทเวบครอวเลอรไปกวาดมา 3) ฐานขอมล เปนทจดเกบขอมลทงหมดทไดมาจากกระบวนการจดทำาดรรชน ซง search engine จำาเปนตองใชในกระบวนการคนสารสนเทศ 4) กลไกการคนหา เปนสวนของ search engine ททำาหนาทประมวลขอคำาถาม ของผใชและคนหาเรองทเขากบขอคำาถาม 5) สวนตอประสานผใช เปนสวนของ search engine ททำาหนาทตดตอกบผใช ทงในขนการคนและการแสดงผล

* สงควรรกอนทำาSEO4. รจกเหลาแมงมม และโรบอทใหดๆ

จากการท Crawler, Bots, Robots หรอ Spider ถอเปนหวใจสำาคญของ search engine รายใหญๆ ในการเขาไปเกบขอมลภายในเวบไซต Crawler เปนโปรแกรมทเขยนขนเพอใหทำาหนาทเกบขอมลบนหนาเวบไซต โดยอาศยการวงตาม link ตางๆทมอยตามหนาเวบจากทหนง ไปอกทหนง แมงมมเหลานจะวงเกบหนาเวบตางๆ อยเปนประจำา แตมนกฉลาดพอทจะรวาหนาใหนอพเดทหรอไม ถาหนาเวบใดไมอพเดทเหลาแมงมมกจะไมเหลยวแล ทำาใหผลการคนอยในลำาดบทไมดไดงายๆ

*Google…Google ทำาไมตอง Google

จำานวนผใชงาน Search Engine ในประเทศไทย ป 2553

Core SearchEntity

รอยละของการคนหา (%)กรกฎาคม 2553

สงหาคม 2553

Google.com 96.48 96.82Sanook.co

m2.35 2.14

Yahoo.com 0.39 0.37MSN.com 0.04 0.21

ขอมลจาก Truehits.net

เปนการใหคะแนนแกหนาเวบใดเวบหนง โดยการอาศย link เปนหลก เมอหนาเวบ a.html สง link ไปยงหนาเวบ b.html นนคอการท a โหวตใหคะแนน b หนาเวบ b.html กจะได 1 คะแนน และถามเวบ c, d, e, f สง link เขา b.html อก เวบ b กจะมคะแนนเพม 4 คะแนน ดงนน ถาเรา link เวบไปยงหนาเวบทม Outbound link ออกไปมากๆ นน จะสงผลตอคา PR (PageRang) ทจะลดลงตามไปดวยนนเอง

*Google PageRang

นนแสดงวาหนาเวบของเรานนไมควร link ไปยงหนาเวบทม link ออกมากๆ ดวยนนเอง

เปนโปรแกรมททำาหนาทเกบขอมลเวบไซตทรจกกนดวา Spider หรอ Bots โดยวงไปตาม link ตางๆ ทพบเหนและเกบได สำาหรบ Google แบงประเภทของ Bots ตางๆ เพอเกบขอมล ดงน 1. Fresh Bots แมงมมพวกนจะวงไปตามเวบตางๆ บอยครงและมากกวากลมอน มหนาทเกบเนอหาของเวบใหมๆ link ใหมๆ เทานน และจะเกบเฉพาะ text file และ html file 2. Google Bots กลมแมงมมทเกบเนอหาปกตตามเวบ เกบทงเนอหาใหมและเกา ทง text file และ html file 3. Deep Bots กลมแมงมมทเขาไปเกบไฟลทกประเภททพบเจอ ทงไฟลเอกสาร ไฟลรปภาพ และไฟลทบบอดตางๆ

*Google Bots

เปนโปรแกรมดกกรองเวบไซตทเกดใหมใหเขาสกระบวนการพสจนตวเองวาไมใชเวบททำาขนมาเพอป นคา PageRang โดยการดดเกบเวบไซตขยะเหลานนไวระยะหนงกอน อาจะเปนป เพอปองกนไมใหการจดอนดบของ Google เปลยนแปลงไป เวบขยะทวาน คอเวบปลอม ทผออกแบบไปจดชอโดเมนหลายๆ ชอ แลวสง link เขาเวบของตนเอง เพอตองการอนดบและคา PageRang สงๆ นนเอง

*Google Sandbox

*Google TrustRank เปนคาคะแนนความนาเชอถอ โดยใชคนจรงๆ

ตรวจสอบความถกตองของคะแนนทไดอยางละเอยด คา PR นนอาจจะถกยดโยงกบปรมาณของ link หากมมากๆ กจะไดคา PR มากขนดวย แตในมมของคา TR นน นอกจากจะมจำานวนของ link มากๆ แลว link นนจะตองมคณภาพดวยนนเอง ไมใช link ขยะ หรอ link แยๆ

เปนโปรแกรมทมหนาทเชอมโยงความสมพนธของเนอหาระหวางเวบไซตท link เขาหากน ทำาใหการคดกรอง หรอการจดอนดบของ Google มความนาเชอถอมากยงขน Google ไดพฒนาระบบใหสามารถเรยนรไดวาเนอหาในหนาเวบทเกบมานนเกยวกบเรองอะไรบาง และยงสามารถบอกไดอกดวยวา เนอหานนควรม keywords อะไรบางและยงมการวเคราะหความสมพนธตางๆ ของเวบไซต ทเกยวของกบ link นนๆ อกมากมาย

*Hiltop Algorithm