set index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

9
Technical Selection 1,724.87 -2.71 62,139 1720 1715 1730 1745 PTG MINT TIPCO 24 2562 DAILY VIEW SET Index เปลี่ยนแปลง มูลค่า(ลบ.) วบ 1 แนวรับ 2 วต้า 1 แนวต ้าน 2 Market View: บทวิเคราะห์หุ ้นรายตัว กรุณาอ่านหน้าถัดไป (เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเท่านั้น) สนใจเปิดบัญชี เพื่อรับบทวิเคราะห์เพิ่มเติม โทร 02-635-1700 ต่อ 486 เจะฟจับจุดเทด ทีมวิเาะห์ทาเทิ ต 485 ดัชนีอ่อนตัวลงตลอดทั้งวันที่ผ่านมีโดยมีการรีบาวด์บ ้าง เล็กน้อย ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองยังคงดูอ่อนแรงอยู่ จึง ทาให ้คาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อในวันนี้ โดยมี แนวรับอยู่ที่ 1720 และ 1715 จุด ส่วนแนวต ้านที่ 1730 และ 1745 จุด www.poems.in.th PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ต่อ 486 PhillipResearch

Upload: others

Post on 30-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

Technical Selection

1,724.87

-2.71

62,139

1720

1715

1730

1745

PTG MINTTIPCO

24 2562

DAILY VIEW

SET Index

เปลยนแปลง

มลคา(ลบ.)

ว บ 1

แนวรบ 2

วตา 1

แนวตาน 2

Market View:

บทวเคราะหหนรายตว กรณาอานหนาถดไป(เฉพาะผทมบญชเทานน)สนใจเปดบญช เพอรบบทวเคราะหเพมเตม โทร 02-635-1700 ตอ 486

เจ ะ ฟจบจดเท ด

ทมวเ าะหทา เท ต 485

ดชนออนตวลงตลอดทงวนทผานมโดยมการรบาวดบางเลกนอย ในขณะทเครองมอทงสองยงคงดออนแรงอย จงท าใหคาดวาดชนมโอกาสทจะพกตวลงตอในวนน โดยมแนวรบอยท 1720 และ 1715 จด สวนแนวตานท 1730และ 1745 จด

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

Page 2: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

แนวรบ แนวตาน Cut Loss

แนวรบ แนวตาน Cut Lossแนวรบ แนวตาน Cut Loss

24 2562

Stock View: TIPCO

Stock View: PTG

Stock View: MINT

22.30 23.70-24.00 22.00

9.85 10.30-10.40 9.75 40.50 42.00-42.50 40.00

อ อ

PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

บทวเคราะหฉบบนจดท าขนเพอเผยแพรขอมลใหกบผอาน โดยมไดเจตนาน าเสนอ/เชญชวนใหซอ/ขายหลกทรพย ดงนนการตดสนใจในการลงทนขนอยกบวจารณญาณของผอานเปนส าคญหมายเหต – ซอ หมายถง ซอทราคาเปดวนน รอซอ หมายถง รอเมอราคายอตวมาทบรเวณแนวรบ ซอสะสม หมายถง ทยอยซอหลายๆครง

เจ ะ ฟจบจดเท ด

ทมวเ าะหทา เท ต 485

FOLLOW UP

ราคาปรบตวขนตอเนอง ในขณะท Modi. Sto. เรมวกตวสงสญญาณ ออกครง และแนวโนมราคายก Low ได จงมลนทราคาจะเดนหนาตอไปได

แมวาราคาจะออนตวลงไปยนบรเวณเสน EMA-75 แตกสามารถดดตวกลบขนได ในขณะทแนวโนมยก Lowเชนกน มลนดดตวกลบขนอกครง

www.poems.in.th

ราคาเดนหนาท า New High ไดอกครง พรอมมปรมาณการ อขายหนาแนน ขณะทเครองมอทงสองปรบตวขนตอ จงมโอกาสทราคาจะดดตวได

วนทแนะน ำ หน

GPSC

JMART

CK

PRM

SYNEX

BIG

TCMC

FN

ECLอตราผลตอบแทนเฉลยสะสมป 62 64.57%

2 วนท ำกำร

กอนหนำ

Cut Loss ท 8.85 (-3.28%)

อยระหวำงกำรถอและรอขำย

อยระหวำงกำรถอและรอขำย

วนท ำกำร

กอนหนำ

ท ำก ำไรท 2.66 (+6.98%)

Cut Loss ท 2.10 (-1.87%)

เปดสงกวำแนวตำน

หนทแนะน าไปแลว 3 วนท าการสถำนะลำสด

3 วนท ำกำร

กอนหนำ

Cut Loss ท 68.00 (-3.89%)

ท ำก ำไรท 12.90 (+1.56%)

อยระหวำงกำรถอและรอขำย

Page 3: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

จดอนดบบ ษทภบ ล 2562

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

ADVANC AKP AMATA AMATAV ANAN AOT AP BAFS BANPU BAY 7UP ABICO ABM AEC AEONTS AF AJ ALUCON AMARIN AMC

BCP BCPG BRR BTS BWG CFRESH CHO CK CKP CM AS ASAP ASEFA ASIAN BCH BEAUTY BGT BH BIG BLAND

CNT COL CPF CPI CPN CSL CSS DELTA DEMCO DRT BM BR BROCK BSBM BTNC CCET CCP CGD CHARAN CHAYO

DTAC DTC EA EASTW EGCO GC GEL GFPT GGC GOLD CITY CMO CMR COLOR CPL CPT CRD CSR CTW CWT

GPSC GRAMMY GUNKUL HANA HMPRO ICC ICHI INTUCH IRPC IVL D DCON DIGI DIMET EKH EMC EPCO ESSO ESTAR EE

JSP KBANK KCE KKP KSL KTB KTC LHFG LIT LPN FLOYD FOCUS FSS FTE GENCO GIFT GJS GLAND GPI GREEN

MAKRO MBK MCOT MINT MONO MTC NCL NKI NVD NYT GTB GYT HTECH IFS IHL III INOX INSURE IRCP IT

OISHI OTO PCSGH PDJ PG PHOL PLANB PLANET PPS PRG ITEL J JCK JMART JMT JTS JUBILE KASET KCM KIAT

PSH PSL PTG PTT PTTEP PTTGC PYLON Q-CON QH QTC KWC KWG KYE LALIN LEE LPH MATCH MATI MBAX M-CHAI

RATCH ROBINS S & J SABINA SAMART SAMTEL SAT SC SCB SCC MDX META MILL MJD MM MODERN MPG NC NDR NETBAY

SCCC SDC SE-ED SIS SITHAI SNC SPALI SPRC SSSC STEC NNCL NPK OCEAN PAF PDG PF PICO PIMO PK PL

SVI SYNTEC TASCO TCAP THAI THANA THANI THCOM THIP THREL PLE PMTA PPPM PRIN PSTC PTL RCI RCL RJH ROJNA

TIP TISCO TKT TMB TNDT TOP TRC TRU TRUE TSC RPC RPH SAMCO SAPPE SCP SF SGF SGP SKN SKR

TSTH TTCL TU TVD UAC UV VGI VIH WACOAL WAVE SKY SLP SMIT SOLAR SPA SPCG SPG SQ SRICHA SSC

WHA WINNER SSP STANLY STPI SUN SUPER SVOA T TCCC TCMC THE

THG THMUI TIC TITLE TIW TMD TOPP TPCH TPIPP TPOLY

TTI TVT TYCN UEC UMS UNIQ VCOM VBIHA VPO WIN

2S AAV ACAP AGE AH AHC AIRA AIT AKR ALLA WORK WP WPH ZIGA

ALT AMA AMANAH APCO AQUA ARIP ARROW ASIA ASIMAR ASK

ASN ASP ATP30 AU AUCT AYUD BA BBL BDMS BEC เกณฑกา จ บบ ษ ทภบาล

BEM BFIT BGRIM BIZ BJC BJCHI BLA BOL BPP BROOK ะ บ ะ

BTW CBG CEN CENTEL CGH CHEWA CHG CHOW CI CIMBT ต ากวา 50%

CNS COM7 COMAN CPALL CSC CSP DCC DCORP DDD EASON 50-59%

ECF ECL EE EPG ERW ETE FN FNS FORTH FPI 60-69%

FSMART FVC GBX GCAP GLOBAL GLOW GULF HARN HPT HTC 70-79%

HYDRO ICN ILINK INET IRC ITD JAS JCKH JKN JWD 80-89%

K KBS KCAR KGI KKC KOOL KTIS L&E LANNA LDC 90-100%

LH LHK LOXLEY LRH LST M MACO MAJOR MALEE MBKET

MC MEGA METCO MFC MFEC MK MOONG MSC MTI NCH

NEP NINE NOBLE NOK NSI NTV NWR OCC OGC ORI

PAP PATO PB PDI PJW PLAT PM PORT PPP PREB

PRECHA PRINC PRM PT QLT RICHY RML RS RWI S

S11 SALEE SANKO SAWAD SCGS SCI SCN SE SEAFCO SEAOIL

SELIC SENA SFP SIAM SINGER SIRI SKE SMK SMPC SMT

SNP SORKON SPC SPI SPPT SPVI SR SSF SST STA

SUC SUSCO SUTHA SWC SYMC SYNEX TACC TAE TAKUNI TBSP

TCC TEAM TFG TFMAMA THRE TICON TIPCO TK TKN TKS

TM TMC TMI TMILL TMT TNITY TNL TNP TNR TOA

TOG TPA TPAC TPBI TPCORP TRITN TRT TSE TSR TSTE

TTA TTW TVI TVO TWP TWPC U UMI UOBKH UP

UPF UPOIC UT UWC VNT WHAUP WICE WIIK XO YUASA

ZMICO

ไมมสญลกษณใดๆ

ส ญล กษณ

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ

(Corporate Governance) น เปนการด าเนนการตาม นโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจและประเมนจากขอมลของบรษทจด

ทะเบยนในตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ทมการเปดเผยตอ

สาธารณะชน และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผล ส ารวจดงกลาวจง เปนการ

น าเสนอในมม ของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมล ภายใน

ในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฎในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจด

ทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงได ภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษท

หลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลการส ารวจ

ดงกลาวแตอยางใดผลการส ารวจดงกลาวแตอยางใด

Page 4: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

Thai CAC (ณ 21 พฤษภ 2561)

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

ไ ป ะกาศเจต า มณเขา วม CAC n.a. n.a.A AI AIE AIRA AJ 2S AAV ABICO ACAP ACC TPIPL TPIPP TPOLY TPP TR

ALUCON AMATAV AOT APCO AQUA ADAM AEC AEONTS AF AFC TRC TRITN TRT TRUBB TSFARROW ASIA ASK AU BCH AGE AH AHC AIT AJA TSI TSR TSTE TTA TTLBJC BJCHI BLAND BR BROCK AKR ALLA ALT AMA AMARIN TTTM TTW TUCC TWP TWZ

BRR CEN CGH CHEWA CHG AMATA AMC ANAN APCS APEX TYCN UAC UBIS UEC UKEMCHOTI CHOW CIG COL COM7 APURE AQ ARIP AS ASAP UMI UMS UNIQ UP UPF

CPALL CPF CPR CSC EKH ASEFA ASIAN ASIMAR ASN ATP30 UPOIC UT UTP UV UVANEPCO FC FER FPI FSMART AUCT BA BAT-3K BCPG BDMS VARO VI VNG VPO VTE

GEL GFPT GGC GIFT GJS BEAUTY BEC BEM BFIT BGRIM WG WHAUP WIN WINNER WORKGLOBAL GOLD GPSC GREEN GSTEL BGT BH BIG BIZ BKD WORLD WP WPH WR XO

GUNKUL HARN IFS ILINK INET BLISS BM BOL BPP BSBM YCI YNP YUASA ZIGA ZMICOIRC J JMART JMT JUBILE BSM BTC BTNC BTW BUIJUTHA KASET KBS KCAR KTECH CBG CCET CCP CGD CHARAN

KWC KYE L&E LEE LIT CHO CHUO CI CITY CKLVT MAKRO MATCH MATI MBAX CKP CMO CMR CNT COLOR

MC MFEC MIDA MILL ML COMAN CPH CPL CRANE CRDMTLS NBC NCL NEP NINE CSP CSR CSS CTW CWT

NMG NNCL NTV NUSA NWR D DCON DCORP DELTA DIGIOGC PACE PAF PAP PATO DNA DTCI EA EARTH EASONPCSGH PIMO PK PL PLANB ECF EE EFORL EIC EMC

POST PRINC PRO PSTC PYLON EPG ERW ESSO ESTAR ETEQTC ROH ROJNA RWI SANKO EVER F&D FANCY FMT FN

SAUCE SC SCCC SCN SEAOIL FOCUS FORTH FTE FVC GCSE-ED SENA SIRI SMART SPACK GENCO GL GLAND GRAMMY GRAND

SPPT SPRC SR SRICHA SST GTB GYT HFT HOTPOT HPTSTA SUPER SUSCO SWC SYMC HTECH HYDRO ICHI ICN IECTAKUNI TBSP TFI THE TICON IHL III INGRS INOX INSURE

TIP TKN TLUXE TMILL TMT IRCP IT ITD ITEL JASTNP TPA TRUE TSE TTI JCT JSP JTS JWD KAMART

TU TVD TVO TVT TWPC KC KCM KDH KIAT KKCU UPA UREKA UWC VGI KOOL KTIS KWG LALIN LDC

VIBHA VIH VNT WAVE WHA LH LOXLEY LPH LRH LSTWICE WIIK LTX M MACO MAJOR MALEE

MANRIN MAX M-CHAI MCS MDX

ไ บกา บ CAC MEGA METCO MGT MJD MKADVANC AKP AMANAH AP ASP MM MODERN MPG MPIC NC

AYUD BAFS BANPU BAY BBL NCH NDR NETBAY NEW NEWSBCP BKI BLA BROOK BTS NFC NOBLE NOK NPK NPP

BWG CENTEL CFRESH CIMBT CM NVD NYT OHTL OISHI ORICNS CPI CPN CSL DCC OTO PAE PDG PERM PFDEMCO DIMET DRT DTAC DTC PICO PJW PLANET PLE PMTA

EASTW ECL EGCO FE FNS POLAR POMPUI PPM PRAKIT PRECHAFSS GBX GCAP GLOW HANA PRIN PRM PTL RAM RCI

HMPRO HTC ICC IFEC INTUCH RCL RICH RICHY RJH ROCKIRPC IVL K KBANK KCE RP RPC RPH RS S

KGI KKP KSL KTB KTC S11 SAFARI SALEE SAM SAMARTLANNA LHBANK LHK LPN MBK SAMCO SAMTEL SAPPE SAWAD SAWANGMBKET MCOT MFC MINT MONO SCI SCP SDC SE SEAFCO

MOONG MSC MTI NKI NSI SELIC SF SFP SGF SHANGOCC OCEAN PB PDI PE SIAM SIMAT SKN SKR SKY

PG PHOL PLAT PM PPP SLP SMK SMM SMT SOLARPPS PRANDA PREB PRG PSH SPA SPALI SPCG SPG SPORT

PSL PT PTG PTT PTTEP SPVI SQ SSC SSP STANLYPTTGC Q-CON QH QLT RATCH STAR STEC STHAI STPI SUCRML ROBINS S & J SABINA SAT SUTHA SVH SVOA SYNEX T

SCB SCC SCG SGP SINGER TACC TAPAC TASCO TC TCBSIS SITHAI SMIT SMPC SNC TCC TCCC TCJ TCOAT TEAM

SNP SORKON SPC SPI SSF TFD TFMAMA TGPRO TH THAISSI SSSC SVI SYNTEC TAE THANA THIP THL TIC TIW

TCAP TCMC TFG TGCI THANI TK TKS TM TMC TMITHCOM THRE THREL TIPCO TISCO TMW TNDT TNH TNPC TNRTKT TMB TMD TNITY TNL TOA TOPP TPAC TPBI TPCH

TOG TOP TPCORP TRU TSCTSTH TTCL TVI UOBKH WACOAL

ขอมลบรษทท เขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 21 พฤษภาคม 2561)

Page 5: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

โ งส ง ล อตส ห

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

Page 6: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

ฝ ยวเ ะหหล ท พย

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

ฝ า วเ าะหหล กท พ

ป จจ พ ฐา เลขทะเบ โท ศ พท กล ม ตสาหก ม

ศศกร เจรญสวรรณ, CFA, CAIA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #9744 02 635 1700 ตอ 480 เงนทนหลกทรพย พาณชย

ดนย ตลยาพศษฐชย, CFA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #2375 02 635 1700 ตอ 481 วสดกอสราง อสงหารมทรพย พลงงาน

นาร อภเศวตกานต นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17971 02 635 1700 ตอ 484 เกษตรและอาหาร ชนสวนอเลคทรอนคส พลงงาน ปโตรเคม

สยาม ตยานนท นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17970 02 635 1700 ตอ 483 ขนสงและโลจสตกส สอและสงพมพ

อดสรณ มงพาลชล นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #18577 02 635 1700 ตอ 497 ธนาคาร เงนทนหลกทรพย ประกนภย

หทยชนก มลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #64324 02 635 1700 ตอ 530 การแพทย การทองเทยว

ญานนท อภชาตสกลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #41993 02 635 1700 ตอ 532 ยานยนต พาณชย, ICTภสรยา ผลผลา ผชวยนกวเคราะห

นภส ชยลภากล ผชวยนกวเคราะห

กล ทธกา ล ท

ธรดา ชาญยงยงค นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #9501 02 635 1700 ตอ 487นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค

ชตกาญจน สนตเมธวรฬ นกวเคราะหการลงทนดานสญญา อขายลวงหนา#37928 02 635 1700 ตอ 494นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค

กลาณรงค มงคงศรชยกล นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #66582 02 635 1700 ตอ 527ธนพล นมตตานนท ผชวยนกวเคราะห

เจษฎา กาญจนการไกร ผชวยนกวเคราะห

ศงสต องคนงเกยรต ผชวยนกวเคราะห

วเ าะหทา เท

กฤตณฐ พนธวชต นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค #95239 02 635 1700 ตอ 485ดนย ตลยาพศษฐชย, CFA ผชวยนกวเคราะหทางเทคนค

ฐา ข ม ล ละกา ผลต

มนนพทธ ยนยงวฒนากร

ขนษฐา ศรวงค

นนทณภส ธนสวรรณาพงศ

เ บเ ละ ปลภาษา

ไชยยศ องคสรรตน

เฉลมพงษ พนธโพธ

Page 7: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

ส น ง นใหญและส ข

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

สาขาใ ป ะเทศก เทพฯ

ส านกงานใหญ 849 อาคารวรวฒน ชน 11 หอง 1101, 1102, 1104, ชน 14 หอง 1403, 1404, ชน 15 และชน 22 หอง 2202

ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

ศรนครนทร 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร ชน 17 ถนนศรนครนทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250

วภาวด 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชน 15 อยเฉยพวง ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

เยาวราช 308 อาคารกาญจนทต ชน 19 ถนนเยาวราช แขวงจกรวรรด เขตสมพนธวงศ กรงเทพฯ 10100

บางกะป 1 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

บางกะป 2 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

หวล าโพง 320 อาคารตงฮวปก ชน 4 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

รงสต 94 ศนยการคาฟวเจอรพารค รงสต ชน G หอง PLZ.G.SHP065A ถนนพหลโยธน ต าบลประชาธปตย อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 12130

สยาม 989 อาคารสยามทาวเวอร ชน 11 ยนตA2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

เ นทรลเวลด 999/9 อาคาร ด ออฟฟศเศส แอท เ นทรลเวลด ชน 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

สนธร 130 - 132 อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 19 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

เอมควอเทยร 689 อาคาร ภรช ทาวนเวอรแอดเอมควอเทยร ชน 39 หอง 3909-10 ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

อมรนทร 496-502 อาคารอมรนทร ทาวเวอร ชนท 8 หองเลขท 6-7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

ต า จ หว

เชยงใหม เลขท 111/51 หมท 2 ถนนมหดล ต าบลหนองหอย อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 50000

หาดใหญ 55 อาคารเ าทแลนดรบเบอร ชน 4 ถนนราษฎรยนด ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110

หาดใหญ2 607 อาคารเรดารกรป ชน 3 ยนต 3D ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110

ขอนแกน 359/2 อาคารโควยฮะ ชน 4 ถนนมตรภาพ ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000

พษณโลก 59/15 อาคารไทยศวารตน ชน 2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอง อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก 65000

ชมพร 25/45 ถนนกรมหลวงชมพร ต าบลทาตะเภา อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 86000

แหลมฉบง 53/112, 53/114 หมท 9 ต าบลทงสขลา อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230

อนเวสเตอรเ นเตอร ขอนแกน 252 หมท 11 ต าบลเมองเกา อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000

สาขาต า ป ะเทศSINGAPORE Phi l l ip Securi ties Pte Ltd Raffles Ci ty Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems .com.sg

HONG KONG Phi l l ip Securi ties (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phi l l ip.com.hk

MALAYSIA Phi l l ip Capita l Management Sdn Bhd, Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems .com.my

JAPAN Phi l l ip Securi ties Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel (81-3) 36662101

INDONESIA PT Phi l l ip Securi ties Indones ia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phi l l ip.co.id

CHINA Phi l l ip Financia l Advisory (Shanghai ) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phi l l ip.com.cn

FRANCE King & Shaxson Capita l Limited 3rd Fl r, 35 Rue de la Bienfa isance Tel (33-1) 45633100 www.kingandshaxson.com

UNITED KINGDOM King & Shaxson Capita l Limited 6th Fl r, Candlewick House, Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com

UNITED STATES Phi l l ip Futures Inc The Chicago Board of Trade Bui lding Tel +1.312.356.9000

AUSTRALIA Phi l l ipCapita l Austra l ia Level 10, 330 Col l ins Street, Melbourne, VIC 3000Tel (613) 86339803 Fwww.phi l l ipcapita l .com.au

SRI LANKA Asha Phi l l ip Securi ties Ltd Level 4, Mi l lennium House , Tel : (+94) 11 2429 100 aps l@ashaphi l l ip.net

TURKEY Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemi l Bengü Cad. Tel : (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul @hakmenkul .com.tr

INDIA Phi l l ipCapita l (India ) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle , K. K. Marg,

Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

DUBAI Phi l l ipCapita l (India ) Pvt Ltd.601, White Crown Bui lding Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011

Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

CAMBODIA Bui lding No71, St 163, Sangkat Toul Svay Prey I , Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel : (855) 23 217 942 Webs ite: www.kredit.com.kh

Page 8: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

เปดเผยขอ ลและ สงวนสทธ

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch

Page 9: SET Index - อนุพันธ์ · `hdveo xh `mpj l o

เปดเผยขอ ลและ สงวนสทธ

www.poems.in.thPhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ 486PhillipResearch