SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA

Download SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA

Post on 30-Dec-2015

98 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLOVENSKI OLSKI SISTEM IZOBRAEVANJA. Prehod iz osnovne ole Pripravila: Maja Maek. Programi po koncu O. Nije poklicno izobraevanje (NPI) Srednje poklicno izobraevanje (SPI) Srednje strokovno oz. tehniko izobraevanje (SSI) Gimnazijski programi (GIM). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SLOVENSKI OLSKI SISTEM IZOBRAEVANJAPrehod iz osnovne olePripravila: Maja Maek

 • Programi po koncu O Nije poklicno izobraevanje (NPI)Srednje poklicno izobraevanje (SPI)Srednje strokovno oz. tehniko izobraevanje (SSI)Gimnazijski programi (GIM)

 • Programi nijega poklicnega izobraevanjaKdor je izpolnil O obveznost, ne nujno torej z opravljenim 8 ali devetim razredomKdor je zakljuil O po prilagojenem programuTRAJANJE: 2 leti, max 2,5 let Zakljuni izpit

 • PRIMERI poklicev nijega poklicnega izobraevanjaPomonik v biotehniki in oskrbi*, pomonik v tehnolokih procesih, pomonik konfekcionarja, obdelovalec lesa, upravljalec gradbene mehanizacije.*Opp.:modul: pek/slaiar

 • Program srednjega poklicnega izobraevanja Kdor je uspeno zakljuil O ali program nijega poklicnega izobraevanja in hkrati izpolnjuje druge pri posameznih programih navedene pogoje za vpisizvajajo se LE v olskem sistemu (status dijaka); UKINITEV (ds)3 letakonec izobraevanja-zakljuni izpit.

 • PRIMERI poklicev srednjega poklicnega izobraevanjaPek, slaiar, mesar, gastronom hotelir, administrator, frizer, zidar, tesar, strojnik gradben mehanizacije, izvajalec suhomontane gradnje, kamnosek, pear-keramik, grafini operater, izdelovalec oblail, klepar-krovec, oblikovalec kovin-orodjar, avtoserviser, avtokaroserist, mehatronik operater, prodajalec, elektrikar, raunalnikar, bolniar-negovalec, mizar.

 • POKLICNO TEHNIKO IZOBRAEVANJE 3+2Nadaljevanje srednje poklicnega izobraevanja za pridobitev naziva tehnik.ivilsko prehranski tehnik, ekonomski tehnik, gradbeni tehnik, konfekcijski modelar, strojni tehnik, prometni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gastronomski tehnik, lesarski tehnik.Razpis str. : 34-39!

 • Program srednje strokovnega oz. tehninega izobraevanjaKdor je uspeno zakljuil O aliprogram nije poklicnega izobraevanja,izpolnjuje druge pri posameznih programih navedene pogojetraja 4 letazakljuek: poklicna matura.

 • PRIMERI poklicev srednjega strokovnega oz. tehnikega izobraevanjaivilsko prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, veterinarski tehnik, ekonomski tehnik, gradbeni tehnik, geodetski tehnik, okoljevarstveni tehnik, grafini tehnik, medijski tehnik, logistini tehnik, ustvarjalec modnih oblail, tehnik mehatronike, tehnik raunalnitva, elktrotehnik, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetini tehnik, gastronomsko-turistini tehnik, tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, aranerski tehnik, tehnik varovanja, vzgojitelj predolskih otrok, kemijski, strojnik, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij.

 • PROGRAMI POKLICNEGA TEAJA1 letni teaj Turistini tehnikGostinski tehnikElektrotehnik raunalnitvaEkonomski tehnikPredolska vzgoja (vzgojitelj predolskih otrok)NOVOST: v teaj se lahko vkljui kdor je uspeno zakljuil etrti letnik gimn. ali zakljuni letnik izobraevalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.Zakljuek: POKLICNA MATURA

 • Gimnazijski programisplona gimnazijagimnazija s portnim oddelkomgimnazija z evropskim oddelkom

  2. klasina gimnazija 3. strokovne gimnazijeekonomskatehnika (sploni in tehnini predmeti)umetnika (smeri:glasbena, plesna, dramsko-gledalika, likovna)zasebne oleTRAJANJE: 4 LETA

 • SPLONO O GIMNAZIJIVPIE se lahko kdor je uspeno zakljuil osnovnoolski programPROGRAM traja 4 letaZAKLJUI se z maturovsi gimnazijski programi omogoajo pripravo za nadaljnji univerzitetni tudij

 • Splona gimnazijaterGimnazija s portnim oddelkom je razliica s splone s poudarkom na PORTNI VZGOJIGimnazija z evropskim oddelkom je razliica splone z monejim poudarkom na evropski in globalni dimenziji- poudarjeno uenje tujih jezikov, veji obseg tujih uiteljev- native speaker

 • Klasina gimnazijaJe razliica splone z OBVEZNO latinino in vejim poudarkom na humanistinih predmetihomogoa uenje 3. modernega tujega jezika (ital., pan., franc., nem., grina)podlaga za nadaljnji tudij jezikoslovja, zgodovine, arheologije, umetnostne zgod., prava, tudij medicine, farmacije, veterineGIMNAZIJI: Gimn. Poljane, kofijska k.g.

 • Strokovne gimnazijeTEHNIKA G.- poleg splonih obsega tudi strokovne predmete z razlinih podroij tehnike, ki si jih dijaki lahko izberejo za maturo.

  EKONOMSKA G.-poglabljanje znanja na ekonomskem podroju (ekonomija, podjetnitvo in poslovna informatika ).

  UMETNIKA G.- 4 smeri izobraevanja (glasbena, plesna, dramsko-gledalika in likovna smer).

 • TEHNIKA GIMNAZIJAElektrotehniko-raunalnika strokovna ola in gimnazija (VEGOVA). Gimn. z elektrotehnikim in ra. modulom. Novost- evropski oddelek!!Gimnazija in veterinarska ola, C. v Mestni log 47olski center Ljubljana (AKEREVA)-UKINJENO!!! Le e splona gimn.

 • EKONOMSKA GIMNAZIJASrednja ekonomska ola Ljubljana (ROKA)-UKINJENO!!!; le e ekonomski tehnik

  Ekonomska ola Ljubljana (PREERNOVA)

 • UMETNIKA GIMNAZIJASrednja glasbena in baletna ola Ljubljana: glasbena smer (glasbeni stavek, petje-instrument, jazz-zabavna glasba) + plesna smer (balet)Srednja vzgojiteljska ola in gimn. Lj.: plesna smer (sodobni ples)Srednja ola za oblikovanje in fotografijo: likovna smerolski center Nova Gorica: dramsko gledalika smer

 • POSEBNI POGOJI ZA VPIS nijega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehnikega izobraevanja ali gimnazije

  posebna nadarjenost, znanje oz. spretnostipsihofizine sposobnostiportni doseki

 • POSEBNA NADARENOST, ZNANJE OZ. SPRETNOSTIPreverja se s preizkusi, ki jih izvedejo ole z razpisanim programom, za katere se navedeno zahteva. Ti programi so: ZOBOTEHNIK, FOTOGRAFSKI TEHNIK, TEHNIK OBLIKOVANJA, UMETNIKA GIMNAZIJA-likovna, glasbena oz. plesna smer.Ve RAZPIS str. 5, 6!!!

 • PSIHOFIZINESPOSOBNOSTIZ zdravnikim potrdilom uenec dokae, da ni zdravstvenih ovir za izobraevanje po programu.Npr. KULTURA: fotografski tehnik, STORITVENE DEJAVNOSTI: frizer, UMETNIKA GIMNAZIJA-glasbena smer .

  Ve RAZPIS str. 4-6!!

 • PORTNI DOSEKIV portni oddelek Gimnazija se lahko vpiejo kandidati, ki poleg splonih izpolnjujejo tudi posebne pogoje (portni doseki) za vkljuitev v ta oddelek.

  Kandidate se glede na podlagi portne uspenosti razvrsti v statuse (A, B, C).Ve o tem v Razpisu str. 6 in 7!!!!Do 18. 2. 2009 oddati potrebna dokazila-na olo kamor se bodo vpisali ( oddelek)!

 • NOVEJI POKLICIMehatronik operater: zdruenje znanja in vein s podroja strojnitva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij (Srednja poklicna in strokovna ola Beigrad; 3 letna)Raunalnikar (Srednja ola tehnikih strok ika; 3 letna)Avtoserviser (avtomehanik + avtoelektriar)Avtokaroserist (avtoliar + avtoklepar)Medijski tehnik:raunalniko podrprto oblikovanje teksta, slike, grafike za tiskane medije ter oblikovanja ive slike in zvoka za multimedijske izdelke ali za uporabo v digitalnih medijih (Srednja medijska in grafina ola Ljubljana).

 • Naravovarstveni tehnik: prepozna vplive delovanja loveka na naravo, okolje in prostor, vzdrevanje naravne in kulturne krajine, analiza parametrov okolja (BIC)Tehnik varovanja: izvajanje razlinih sistemov tehninega in osebnega varovanja, izvajanje varnostno-receptorskih del v razlinih intitucijah, nartovanje in upravljanje varnostnih sistemov (alarmni sistemi, protipoarni in drugi varnostni sistemi) (olski center Lj.)Okoljevarstveni tehnik: gospodari s prostorom in kakovostjo tal, gospodari z odpadki, s pitno vodo, z odpadnimi vodami, skrbi za okolje v gospodarstvu, skrbi za zrak (Srednja gradbena, geodetska in ekonomska ola Lj.)

 • PRENOVA 2008/09-NIJE POKLICNO IZOBRA.Pomonik v biotehniki in oskrbi (pomonik peka+slaiarja); Pomonik v tehnolokih procesih (obdelovalec kovin, pomonik elektrikarja);

 • PRENOVA 2008/09-SREDNJE POKLICNO IZOBR.Gastronom hotelir/hotelirka (kuhar, natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja); Geostrojni rudar (rudar);

 • PRENOVA 2008/09-SREDNJE STROKOVNO IZOBR.Elektrotehnik (elektrotehnik elektronik, energetik)-MODULI!Gastronomsko-turistini tehnik (gostinski tehnik; turistini tehnik)Logistini tehnik (prometni tehnik)Okoljevarstveni tehnik (NOVO)- Srednja gradbena, geod., ekon. olaTehnik elektronskih komunikacij (elektrotehnik telekomunikacij)Tehnik laboratorijske biomedicine (laboratorijski tehnik)Tehnik raunalnitva (elektrotehnik raunalnitva)Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (tehnik zdravstven nege)

 • INFORMATIVNI DANpetek: 13. 2. 2009sobota: 14. 2. 2009Organizirajo ga vse srednje ole- dobite podrobneje informacije o vpisu in izobraevanju. Tudi o MODULIH!!!!

  V PETEK, OB 9.00 URI in OB 15.00 URI.V SOBOTO LE OB 9.00 URI. NEKATERE OLE IZJEMA- GLEJ RAZPIS STR. 26!

 • PRIJAVA ZA VPISVsak odda na predpisanem obrazcu (ter z morebitnimi drugimi dokazili) izbrani srednji oli (ENO) PRIJAVO za VPISObrazec lahko kupite v DZS (Obr. DZS 1,20) ali ga dobite na spletni strani Ministrstva za olstvo in port (WWW.MSS.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/SREDNJESOLSKO_IZOBRAZVEVANJE/VPIS_V_SREDNJE_SOLE#c671)

 • ROKI ZA ODDAJO PRIJAVNICEPrijava najkasneje do 23. 3. 2009Ob prijavi je potrebno priloiti dokazila (potrdilo o psihofizini sposobnosti, potrdilo o opravljenem preizkusu, potrdilo o starosti, potrdilo o izpolnjevanju portnih pogojev)!!

 • ROKI ZA VPISPo konanem prijavnem roku bo M 2. aprila 2009 na svoji spletni strani objavilo tevilo prijav za vpis v programe po olah!Prenos prijave na drugo olo do 14. aprila 2009! Po tem roku prijavnic ne bo ve mogoe premeati, dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo konan (2. julij 2009).

 • NPZ-REDNI ROK05. maj 2009 (torek) NPZ iz mat za 6. in 9. razred06. maj 2009 (sreda) NPZ iz slo za 6. in 9. razred11. maj 2009 (ponedeljek) NPZ iz tretjega predmeta* za 9. r.* znano 2. 3. 2009

  27. maj 2009 seznanitev uencev z doseki in uveljavljanje pravice do vpogleda v ueneve ovrednotene pisne naloge

  * DIE, TJA, BIO, VZ

 • NPZ-NAKNADNI ROKUPOTEVA SE LE: bolezen, drugi utemeljeni razlogi28. maj 2009 (etrtek) NPZ iz mat29. maj 2009 (petek) NPZ iz slo1. junij 2009 (ponedeljek) NPZ iz tretjega predmeta

 • MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME

  Srednjega poklicnega izobraevanja

  Srednjega strokovnega oz. tehnikega izobraevanja

  Gimnazij

 • TOKE, pridobljene z UNIMI USPEHI v 7., 8. in 9. r. OZakljuene ocene OBVEZNIH predmetov: slovenina, matematika, tuji jezik, likovna, glasbena vzgoja, geografija, zgodovina, fizika, kemija, biologija ter portna vzgoja (max 175 t.)Ocena SPLONEGA unega uspeha v 7. in 8. razredu (max 10 tok)

  SKUPAJ max 185 tok!I.

 • ZA PROGRAM GIMNAZIJA- portni oddelekTokam pridobljenim po predhodnih merilih se dodajo e toke glede na portne doseke, opredeljene s statusi: Status A: 10 tok Status B: 5 tokKandidat za vpis v program Gimnazija () ne more uveljavljati tok iz statusa portnika pri merilih, ki jih doloi SVET OLE

 • ZA PROGRAM UMETNIKA GIMNAZIJAUspeno opravljen preizkus nadarjenosti+Isti kriteriji kot za ostale srednjeolske programe

 • MERILO IZBIRE KANDIDATOV Z ISTIM TEVILOM TOK NA SPODNJI MEJIe se bo v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni oli na SPODNJI meji pojavilo ve kandidatov z istim t. tok, se izbira med njimi opravi na podlagi dosekov (toke) na NPZ iz SLJ in MAT.

  Predhodno soglasje starev (E V PRIJAVNICAH)!II.

 • MERILO IZBIRE KANDIDATOV Z ISTIM TEVILOM TOK NA SPODNJI MEJIe se bo v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni oli na SPODNJI meji pojavilo e vedno ve kandidatov z istim t. tok, se izbira med njimi opravi na podlagi dodatnih tok, doseenih po kriterijih, ki jih doloi ola (le zobotehnik, umetnika gimnazija-lik. smer, tehn. oblikovanja in fotografski tehnik).

  III.

 • NEKAJ STATISTIKEPodatki veljajo za olsko leto 2008/09OSREDNJE SLOVENSKA REGIJAVpisuje se 4801 uenec.Letonje leto je 16 uencev manj kot lansko olsko leto.Razpisanih je 6518 prostih mest.

 • PODATKI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJEPERSPEKTIVNI POKLICI V EU LETA 2020Medicinska sestra/brat, zdravnik, meneder v bolnici, strokovnjak za oglaevanje, pediter, skladinik, diplomirani logistik, elektroinenir, sistemski informator, programer, kontrolor letenja, elektrotehnik, letalski inenir, strojni inenir, uitelj, revizor, delo v gostinstvu, specialist za pokojninsko zavarovanje.

 • PRESEEK UENCEV po prenosu prijav2008/09: gimnazija (LANSKO LETO)Gimnazija Beigrad: 34Gimnazija Joeta Plenika: 31Gimnazija Ledina: 27Gimnazija Poljane: 11, 10 (klas.)Gimnazija entvid: 10Gimnazija Vi: 47kofijska klasina gimn.: 21Gimnazija elimlje: 9

 • PRESEEK UENCEV po prenosu prijav2008/09 (LANSKO LETO)Srednje strokovno in tehniko izobraevanje:Veterinarski tehnik: 43Gradbeni tehnik: 4Medijski tehnik: 12Logistini tehnik: 8Tehnik mehatronike: 14Farmacevtski tehnik:3Tehnik laboratorijske biomedicine: 2Tehnik oblikovanja: 20Vzgojitelj predolskih otrok: 31Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik: 14Strojni tehnik: 9

 • OLE, KI SO LANSKO OLSKO LETO IMELE OMEJITEVGIMNAZIJEBeigrad (184; 180)J. Plenika (160; 168 npz 81)Ledina (161, 168 npz 86)Poljane (175, k:173; 170 npz 91; k:170)entvid (138; 153 (); 156 npz 85; 146 ()Vi (179; 177 npz 93)Srednja vzgojiteljska ola in gimn. Lj. (152; 159 npz 85)elimlje (157)kofijska klasina gimnazija (172)

 • SREDNJE STROKOVNE OZ. TEHNIKE OLEBIC-veterinarski tehnik (126; 123 npz 53)Srednja medijska in grafina ola Lj.-medijski tehnik (114; 125)Srednja ola tehnikih strok ika-tehnik mehatronike (123; 121)Srednja ola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvoKozmetini tehnik (128; 131)Zobotehnik (139; 129 npz 82)Srednja vzgojiteljska ola in gimn. Lj.a) Vzgojitelj predolskih otrok (148; 145)

 • ZAKON O TIPENDIJAHVRSTE TIPENDIJ: Dravna tipendija (ex republika)Kadrovska tipendija (delodajalci)Zoisova tipendija (za intelektualno nadarjene uence)

 • DRAVNA TIPENDIJAIzpolnjevanje splonih pogojev (ob prvem vpisu v prvi letnik niso stareji od 18 let; ne prejemajo drugih tipendij; niso v delovnem razmerju; niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje).Povpreni meseni dohodek na druinskega lana v preteklem koledarskem letu pred vloitvijo vloge ne presega 60 % minimalne plae v istem obdobju.Vloi kandidat pri Centru za socialno delo. Mladoletni morajo imeti podpis starev ter svoj banni raun.Obrazec se kupi v knjigarni.Viina brez dodatkov: 36 EUR.Dodatki (dohodek v druini, vrsta in podroje izobraevanja, uni uspeh, izobraevanje izven stalnega prebivalia, posebne potrebe).Poziv za oddajo vlog: do konca meseca junija 2009!

 • KADROVSKA TIPENDIJAKadrovske tipendije dodeljujejo delodajalci upravience, ki izpolnjujejo splone pogoje, razen starostnega pogoja (ni omejitve).

  VRSTE: (neposredne in posredne).NEPOSREDNE: objava delodajalca v skupnem razpisu.POSREDNE: razpisujejo jih regionalne razvojne agencije.Viina minimalno: 37,47 EURPrvo zaposlitev imajo zagotovljeno (vendar tudi obveznost).

 • ZOISOVA TIPENDIJA

  Izpolnjevanje splonih pogojev. Posebni pogoji: povprena ocena v zadnjem razredu 4,5 ali ve (upotevajo se vsi predmeti, tudi izbirni); identificiran kot nadarjen uenec (potrdilo izda ola); dosegel izjemni doseek na posameznem podroju drubenega ivljenja (priznanja).Lansko olsko leto: povpreje vlagateljev min. 4,87; izjemni doseki (15 tok).Viina tipendije: 63,50 EUR (brez dodatkov).Javni poziv: zaetek septembra 2009.Vloga: spletna stran Javni sklad RS za razvoj kadrov (http://www.sklad-kadri.si/); poslati na Javni sklad, Dunajska 22, Ljubljana.

 • ZOISOVA TIPENDIJA

  PRILOITI: potrdilo o vpisu v izobraevalni program, dokazilo ole o olskem uspeh in dokazi...