smes พลังของคนตัวเล็ก - burapha universitywichai/887120course... ·...

164
ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างแรงบันดาลใจ SMEs ไทยทั่วประเทศ ถอดสมการความสำเร็จ 12 SMEs SMEs A+ ถอดสมการความสำเร็จ 12 SMEs

Upload: others

Post on 25-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

กรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม Department of Industrial Promotion, Ministry of Industryถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400โทรศพท 0-2202-4418, 0-2202-4511 โทรสาร 0-2354-3299

www.dip.go.th

ตดอาวธทางปญญา เสรมสรางแรงบนดาลใจ SMEs ไทยทวประเทศ

ถอดสมการความสำ�เรจ�12�SMEs

SMEs�A+

�ถอดสมการความสำ�เรจ�12�SMEs

พลงของคนตวเลกSMEs

สนบสนนการสรางพลงโดย

Page 2: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้
Page 3: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

ตดอาวธทางปญญา เสรมสรางแรงบนดาลใจ SMEs ไทยทวประเทศ

ถอดสมการความส�าเรจ 12 SMEs

Page 4: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

SMEs A+เอสเอมอ เอพลสเลขมาตรฐานสากลประจ�าหนงสอ ISBN 978-974-7991-70-3

พมพครงแรก กนยายน 2553

จ�านวน 5,000 เลม

เจาของ ส�านกพฒนาผประกอบการ กรมสงเสรมอตสาหกรรม

ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400

โทรศพท : 0-2202-4499, 0-2202-4521

โทรสาร : 0-2354-3206, 0-2354-3291

ด�าเนนงาน นางสาวศราวณย ศรเนาวรตน ผอ�านวยการสวนสรางสงคมการประกอบการ

ส�านกพฒนาผประกอบการ

นางสาวเกษมณ หมนท�าการ นกวชาการออกแบบผลตภณฑช�านาญการพเศษ

นางอารยา ด�ารงศกด นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการพเศษ

นางสาวสายสมพนธ จรวฒกล นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการ

นางสาวปาณทพย เปลยนโมฬ นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการ

นางละออ ธ�ารงธระกล บรรณารกษช�านาญการ

นางสาวจงกลณ เขจรานนท นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการ

นายสเมธ พมพแกว นกวชาการอตสาหกรรม

นางอมราภรณ มบ�ารง ชางอตสาหกรรม ชน 2

ผลตและสรางสรรคโดย บรษท เปเปอรคอรส จ�ากด

32/9 ม.นทยา แขวงศาลาธรรมสพน เขตทววฒนา

กรงเทพฯ 10170

โทรศพท : 0-2887-4830, 08-1699-5315

โทรสาร : 0-28874830

Page 5: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

นายชยวฒ บรรณวฒน

รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม

Page 6: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

สารรฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม

การสงเสรมและพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมถอเปนยทธศาสตร

ส�าคญของรฐบาลและกระทรวงอตสาหกรรม เนองจากความเขมแขงของ SMEs จะมสวนส�าคญในการสนบสนนใหโครงสรางเศรษฐกจและอตสาหกรรมโดยรวมของ

ประเทศมความเขมแขงและสามารถแขงขนได

ผประกอบการ SMEs เหลาน แมจะเปนองคกรขนาดกลางและขนาดยอม ทวา

มความส�าคญในฐานะเปนแหลงสรางงาน สรางรายไดทส�าคญของประเทศ ไมวาจะ

เปนในภาวะเศรษฐกจปกต หรอ ในภาวะเศรษฐกจชะลอตว

กระนน SMEs ไทยไมอาจหยดตนเองเพยงเทาน การสรางตนเองใหเขมแขงเพอ

แขงในตลาดสากลเปนสงจ�าเปน โดยเฉพาะเมอนโยบายการเปดการคาเสรเรมมผล

ใชบงคบ ตลอดจนขอตกลงระดบภาคตางๆ ทเกดขน กเทากบเปนการเปดกวางใหค

แขงขนมาทาแขงถงหนาประตบาน แตขณะเดยวกน กเปนโอกาสของ SMEs ไทย

ดวยเชนกน ทจะไปแสดงฝมอในตางประเทศ ซงการจะยกระดบการแขงขนเชนนน

ได SMEs และภาคอตสาหกรรมไทยตองปรบตวในทกๆ ดาน ทงการเพมผลผลต

การบรหารจดการทมประสทธภาพเพอใหทนตอกระแสความเปลยนแปลงทเกดขน

กระทรวงอตสาหกรรม โดยกรมสงเสรมอตสาหกรรมในฐานะหนวยงานหลกใน

การก�ากบดแลวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม จงไดด�าเนนงานในหลายโครงการ

เพอยกระดบความรความสามารถในการประกอบธรกจ เพมศกยภาพและขดความ

สามารถในการแขงขนใหแกวสาสหกจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมวตถประสงค

Page 7: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

5

เพอสรางและพฒนาผประกอบการใหมใหเกดขนในระบบเศรษฐกจอยางเปนรป

ธรรม รวมทงสรางชองทางและโอกาสในการด�าเนนธรกจ การวเคราะหเรองการ

ตลาดเทคโนโลยและนวตกรรม การบรการ อนเปนรากฐานทส�าคญในการสราง

ความแขงแกรงใหแกเศรษฐกจของประเทศในระยะยาวตอไป

ในโอกาสน ผมขอแสดงความยนดกบผประกอบการทง 12 รายทไดรบการคด

เลอกใหเปนตวอยางของผประกอบการทประสบความส�าเรจ (SMEs Success Story) เพอเปนตนแบบใหผประกอบการรายอนๆ และขอเปนก�าลงใจใหผประกอบ

การทกทาน ประสบผลส�าเรจในธรกจททกทานก�าลงด�าเนนการอยทกประการ

นายชยวฒ บรรณวฒน

รฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม

Page 8: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

นายวฑรย สมะโชคดปลดกระทรวงอตสาหกรรม

Page 9: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

7

สารปลดกระทรวงอตสาหกรรม

กระทรวงอตสาหกรรมถอเปนหนวยงานหลกในการรบผดชอบสงเสรมผประกอบ

การ โดยเฉพาะผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซง

ปจจบนมผประกอบการทเปน SMEs และวสาหกจชมชนจ�านวนมากกวา 2.8 ลาน

ราย กระจายตวอยในภาคอตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการคาและบรการ

หนาทของกระทรวงฯ คอ เสรมสรางผประกอบการใหม ขณะเดยวกนกตองประ

คบประคอง สงเสรม พฒนา ผประกอบการเกาใหมความเขมแขงในการประกอบ

การมากขน ซงเปนพนธกจทกระทรวงอตสาหกรรมปฏบตอยางตอเนองมากวา 20

ป กระทรวงอตสาหกรรมไดก�าหนดนโยบายและมาตรการสงเสรมสนบสนนผาน

หนวยงานตางๆ ทเกยวของ และท�างานรวมกบสถาบนเครอขายของกระทรวงฯ

อก 9 แหง เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนแกผประกอบการ โดยมกระทรวง

อตสาหกรรมเปนรมเงาใหญ

แตเดม การเพมขดความสามารถใหผประกอบการ เนนสเรองหลก คอ ลดตนทน

เพมคณภาพ การบรการ และ ความรวดเรว แตวนนเราตองเปลยน concept ใหมในหลายๆ เรอง โดยเฉพาะการพฒนาความคดสรางสรรค ความคดรเรมใหกบ

ผประกอบการ เพอรองรบการเกดขนของ เศรษฐกจสรางสรรค (The Creative Economy) ซงเปนทศทางใหมของโลกและประเทศไทย

ประเทศไทยเราก�าลงจะกาวพนจากอตสาหกรรมในยครบจางผลต เพราะมลคา

เพม (Value added) นอย เราตองมความคดสรางสรรค มนวตกรรมของตนเอง

ผมเดนทางไปประเทศจน ผานรานขายของทระลก รานแรกมรปปนเทพเจาของ

จน เชน เจาแมกวนอม เทพเจากวนอ ผานรานทสอง ขายรปปนเทพเจาเหมอน

กน ตางกนทมครอบแกวสวยงาม มใบรบประกนคณภาพและมเอกสารประกอบวา

เทพกวนอมประวตอยางไร ใครเปนผออกแบบปางน ศลปนผปนคอใคร เพยงแคน

ราคาขายตางกน 4 เทา กลบมามองบานเราซงอตสาหกรรมเซรามกประเทศไทยเกง

ไมนอยหนาใครในโลก แตเราจะสรางมลคาเพมอยางไร

ส�าหรบเศรษฐกจสรางสรรค ตองการทง แรงบนดาลใจ (Inspiration) และ

การบรหารจดการ (Management) ผมเชอวาความคดสรางสรรคตองมราก คอ

Page 10: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

มฐานความร มประสบการณ หรอมขอมลในการคด อนเกดจากการปะทะสงสรรค

กบโลกกวาง คอ ไปพบ ไปเหน เปดหเปดตา แลวมาดดแปลง เสรมยอด พฒนา

ไมใชมนใจตวเองแลวอยในทเดมๆ

อนาคตของ SMEs ไทย จะตองมงพฒนานวตกรรมสรางสรรคเพอเพมมลคา

และสรางความแตกตางใหเหนอกวาคแขง ผมขอยกตวอยาง เรองอาหาร การสราง

มลคาเพมไมใชแคเรองบรรจภณฑ (Packaging) หรอการออกแบบผลตภณฑ

แตอาหารตองมทงคณภาพ (Quality) ความปลอดภย (Safety) คอ ขางนอกด

ด และขางในกตองเปนของแท นนจงจะท�าใหเศรษฐกจสรางสรรคพบความส�าเรจ

กลาวโดยสรป กระทรวงอตสาหกรรมในสมยการบรหารของผม ผมตองการเหน

ความส�าเรจสามเรอง คอ หนง การวางรากฐานใหผประกอบการมความพรอม

กบการแขงขนในระบบเศรษฐกจใหม คอ เศรษฐกจสรางสรรค

สอง กระทรวงอตสาหกรรมจะตองเปนทพงของผประกอบการอยางแทจรง

จะตงกจการใหม ขยายกจการ ฟนฟกจการ หรอเกดปญหาในการบรหารจดการแลว

คดไมออก แกไมถก ขอใหมาทน เราชวยได กระทรวงอตสาหกรรมจะตองเปนเจา

ภาพหลกในเรองน

สาม กระทรวงอตสาหกรรมจะตองลดความเหลอมล�าในการเขาถงบรการ

และทรพยากรของภาครฐ โดยเปดโอกาสใหทกคน ทกระดบชน สามารถเขาถง

บรการภาครฐไดอยางเทาเทยมกน และภาครฐเองกตองมมาตรฐานเดยวในการให

บรการทกคนอยางเสมอภาค

ทงหมดน เพอใหภาคอตสาหกรรมไทยเตบโตในทศทางทถกตอง มความยงยน

และแขงขนไดบนเวทโลก

ดร.วฑรย สมะโชคด

ปลดกระทรวงอตสาหกรรม

Page 11: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

9

อาทตย วฒคะโร อธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม

สารอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรมSMEs ทกรมสงเสรมอตสาหกรรม คดมาทง 12 รายน เปนตวอยางของผ

ประกอบการทประสบความส�าเรจ (SMEs Success Story) ทผมปรารถนาใหเปน

กรณศกษาและเปนแรงบนดาลใจใหกบผประกอบการอนๆ ทตองใชความอตสาหะ

ความพยายาม และความร

ในจ�านวนน บางรายผมไดสมผสตงแตยงเปนเพยงเพงสงกะส ลกวงเลนมอมแมม

อยในโรงงาน เมอวนหนง เหนเขาประสบความส�าเรจ รสกหวใจพองโต เลอดสบฉด

และถาชวงไหนทเขามปญหา คณะท�างานทเคยรวมใหค�าแนะน�าตางๆ กพลอยรสก

ไปดวย หลายคนหมนเหมจะลม ปดกจการแตกฟนฝามาได

Page 12: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ดวยเสนทางการเปนผประกอบการไมไดโรยดวยกลบกหลาบ เตมไปดวยปญหา

และความทาทายใหมๆ

งานของกรมสงเสรมอตสาหกรรมจงเปนการเสรมความเขมแขงใหกบผประกอบ

การ ท�าหนาทตดอาวธทางปญญาใหกบ SMEs เปนอาวธในการบรหารจดการ ทง

การจดการการผลต ทรพยากรบคคล การเงน เทคโนโลย เพอสงเสรมใหเปนกจการท

‘เกง’ และม ‘ธรรมาภบาล’ ทส�าคญคอ ตองไมเกงเดยว แตรวมกนเปนเครอขายดวย

ผมเรยกงานของกรมสงเสรมอตสาหกรรมนวา 3+1

ประการแรก คอ การพฒนาผประกอบการ หรอ Entrepreneur ถาเราสรางผ

ประกอบการทดและเกงได เขาจะไปผลกดนการท�าธรกจ โรงงานเขาใหกาวหนาตอไป

ได กรมใหความส�าคญทง ผประกอบการเดม ทท�ากนมาแตรนพอ รนป แตจ�าเปน

ตองแสวงหาความรใหมๆ ตามการเปลยนแปลงของโลก หรอ พรอมขยายธรกจส

ระดบภมภาคหรอระดบโลก และ ผประกอบการหนาใหม เปนมนษยเงนเดอนท

สะสมความร สะสมประสบการณ มเงนทนพอสมควร ใฝฝนอยากท�าอาชพอสระ

ซงหากปลอยใหตกผลกเองตามธรรมชาต อาจจะชา ลมลกคลกคลาน กรมสงเสรม

อตสาหกรรมกคดเลอกคนทมศกยภาพเหลาน มาเขาโครงการอบรมบมเพาะใหเปน

ผประกอบการรนใหม เปนเซลลเศรษฐกจใหมทรองรบการเปลยนแปลงกระแสโลก

ประการทสอง คอ การพฒนาองคกร หรอ Enterprise ซงประกอบดวย

องคาพยพหลายสวน กรมสงเสรมอตสาหกรรมจะชวยวเคราะห อบรม ทดสอบ

มาตรฐาน แนะน�าเครองมอใหมๆ ในการบรหารใหองคกรเขมแขงขน ซงปจจบน

สะดวกขนมาก ไมตองลงทนเองทงหมด เชน Software ERP เราพยายามผลกดน

ให SMEs ใชเทคโนโลยสารสนเทศมากขนเพอการบรหารจดการองคกรทด เพอให

เกดผลตภาพ เกดนวตกรรม

ประการทสาม การสรางเครอขาย หรอ Cluster ไทยเรามกจการเกงๆ จ�านวน

มาก หากเรารวมความสามารถ จดเปน Cluster กจะเกอกลกนได เชน กลมสนคา

OTOP ทเหมอนๆกน อาจเกดพลงตอรองในการซอวตถดบจาก Supplier หรอ

ท�าใหพลงการแขงขนกบภายนอกมสงขน เชน หากมการสงของลอตใหญเขามา หาก

องคกรเปลยนจากความระแวงมาเปนรวมมอกน จดสรร แบงงานตามความช�านาญ

ผลตและสงมอบงานทนก�าหนดเวลา สมาชกใน Cluster กจะไดรบประโยชนรวม

กน เปนตน

แตเพยง 3 ประการนยงไมพอ กรมสงเสรมอตสาหกรรมเหนวาตองมบวกหนง

Page 13: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

11

คอ โครงสรางพนฐาน หรอ Infrastructure เชน ถนนหนทาง ระบบสอสาร

โทรคมนาคมทด ระบบ broadband ทสนบสนน cloud computing การเขาถง

ทน เปนตน บางสงทอยนอกเหนอขอบเขตการท�างานของกรมสงเสรมอตสาหกรรม

กรมฯ กจะรบหนาทในเชงเสนอแนะนโยบาย

แตบางสงทกรมมขดความสามารถท�าไดเอง เชน เงนทนขนาดเลก เพอสนบสนน

อตสาหกรรมครอบครว กรมสงเสรมอตสาหกรรมมเงนทนหมนเวยนประมาณ 200

ลานบาท จงจดสรรเปนเงนทนกยม ใหกบกลมหตถกรรม OTOP ขนาดเลก 3 – 5

หมนบาท เพอเปนปจจยใหผประกอบการหตถกรรมสามารถตอยอดไปได สวน

SMEs ทตองการมากกวานน กมธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย ซงเปนสถาบนการเงนในก�ากบกระทรวงอตสาหกรรม กบกระทรวง

การคลง ซงเราท�างานประสานกน ตลอดจนความรวมมอกบธนาคารพาณชยหลาย

แหง เปนการเตมเสรมปจจยเออเขาไป หรอ หองสมดใหบรการขอมลเฉพาะเรอง ก

อยในขายทกรมสามารถสงเสรมใหเกดขนได

การเตมเตมเรองเหลานเขาไป ชวยเสรมใหสามเรองแรกเขมขนขน โดยปจจบน

การใหความรกบ SMEs นน ไดขยายผลมาสการท�างานรวมกบพนธมตร กรมฯ

แปลงประสบการณเปน TOR (ขอก�าหนดการจาง) และเปดโอกาสใหสถาบนการ

ศกษา และสมาคมตางๆ มารวมมอกนเพอขยายบรการออกไปใหไดจ�านวนมากขน

หากเราม Smart SMEs หรอ Smart OTOP ทเขมแขง มดาบทคม ไมวา

เศรษฐกจจะเปนขาขนหรอขาลง เมอผประกอบการสามารถยนหยดได ประเทศก

สามารถยนหยดไดเชนกน

นายอาทตย วฒคะโร

อธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม

Page 14: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 2

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 3

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 4

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 5

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 6

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 7

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 8

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 9

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 10

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 11

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 1

Page 15: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

13

กรมสงเสรมอตสาหกรรม

วสยทศน

เปนองคกรหลกในการน�าภมปญญานวตกรรม องค

ความร เพอการพฒนาธรกจอตสาหกรรมไทยใหมนคง

และพงพาตนเองไดอยางยงยน

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 1 จงหวดเชยงใหม โทรศพท : 0-5354-5631-2

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 2 จงหวดพษณโลก โทรศพท : 0-5528-9579

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 3 จงหวดพจตร โทรศพท : 0-5665-1220-4

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 4 จงหวดอดรธาน โทรศพท : 0-4220-7236,0-4220-7232-5

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 5 จงหวดขอนแกน โทรศพท :0-4337-9301

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 6 จงหวดนครราชสมา โทรศพท : 0-4441-9622

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 7 จงหวดอบลราชธาน โทรศพท : 0-4524-4619, 0-4524-4619

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 8 จงหวดสพรรณบร โทรศพท : 0-3544-1025

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 9 จงหวดชลบร โทรศพท : 0-3878-4064-7

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 10 จงหวดสราษฎรธาน โทรศพท : 0-7720-0395-8

ศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 11 จงหวดสงขลา โทรศพท : 0-7421-1906-8

Page 16: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ทปรกษานายวฑรย สมะโชคด ปลดกระทรวงอตสาหกรรม

นายอาทตย วฒคะโร อธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม

นางบญเจอ วงษเกษม ผอ�านวยการส�านกพฒนาผประกอบการ

นายวฤทธ วเศษสนธ ผอ�านวยการสวนเสรมสรางผประกอบการใหม

ส�านกพฒนาผประกอบการ

นางสนมนต ตงสกล นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการพเศษ

นางนฤมล สทธวาร ทปรกษากรมสงเสรมอตสาหกรรม

ขอขอบคณ

นายมน เลยวไพโรจน อดตปลดกระทรวงอตสาหกรรม

นางสาวชตภา โอภาสานนท อดตรองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม

ประธานมลนธพฒนาผประกอบการไทย

นางบญเจอ วงษเกษม ผอ�านวยการส�านกพฒนาผประกอบการ

นางนฤมล สทธวาร ทปรกษากรมสงเสรมอตสาหกรรม

นายมนญ จนทรประสทธ ผอ�านวยการสวนอตสาหกรรมเกษตร

ส�านกพฒนาอตสาหกรรมเปาหมาย

นายจกรพร อนจตต รกษาการนกวเคราะหนโยบายและแผน

(ดานนโยบายสงเสรมอตสาหกรรม)

นายวชรา ขนษฐบตร ผอ�านวยการสวนเทคโนโลยการผลตพนฐาน

ส�านกพฒนาอตสาหกรรมสนบสนน

นางปยะพร รกษเจรญ นกวชาการอตสาหกรรมช�านาญการพเศษ

Page 17: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

15

ค�าน�าหลายทศวรรษทผานมา นบตงแตไทยประกาศแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคม

แหงชาต เปนทประจกษชดแลววา ผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) คอ พลงส�าคญในการขบเคลอนระบบเศรษฐกจ เปนสวนส�าคญทกอใหเกดการเตบโต

ทางดานการจางงาน การผลต การจบจายใชสอย การพฒนานวตกรรม การเงนการ

ธนาคาร ฯลฯ และมสวนอยางยงในการหนนเนององคกรใหญ

องคประกอบของ SMEs จ�านวนไมนอยเรมจากจดความฝนเลกๆ แตเปนรป

เปนรางขนไดดวยความมงมน สามารถตงตนเปนผประกอบการ (Entrepreneur) ซงผประกอบการธรกจเหลานนจะเตบโตได กยอมตองมอาหารหลอเลยงความฝน

ไมวาจะเปนความรเชงลก ทกษะการบรหารจดการ ความเชยวชาญ เพอนฝง เครอ

ขาย หรอ แมแตอปสรรค กเปนแรงปยชนดทท�าใหผประกอบการแขงแกรงขน

SMEs 12 รายท ส�านกพฒนาผประกอบการ กรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวง

อตสาหกรรม คดเลอกมาเปนกรณศกษานน กลวนจากเรมตนจากจดเลกๆ ลมลก

คลกคลาน และตอสจนมวนน แนนอนพวกเขายอมไมไดมาเพราะโชคชวย แตเกด

จากความตงใจ มจตวญญาณแหงผประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) เปน

ทตง ค�านงถงการสงมอบคณภาพและบรการทดกวาเสมอ ไมวายามสถานการณ

เศรษฐกจปกต หรอ ยามวกฤต

องคกรทเตบใหญเปนองคกรระดบประเทศ หรอ องคกรระดบโลก ยอมตองขบ

เคลอนดวย Entrepreneurial Spirit เชนกน ซงไมใชจากผบรหารเทานน แต

จากทกคนภายในองคกรรวมกน

ผบรหารของกรมสงเสรมการอตสาหกรรม และ ผปฏบตงานทกระดบปฏบตงาน

หลายรนทผานมา ยอมปฏบตงานดวย Entrepreneurial Spirit เชนกน ในการ

จะท�าหนาทชวยเหลอ พฒนาความร และทกษะตางๆ ใหกบผประกอบการ ผาน

โครงการอบรม และใหค�าปรกษาดานตางๆ อยางตอเนอง และ หนงสอเลมน ก

จะเปนอกบทบาทหนงรวมกนระหวางกรมฯ และ SMEs ทจะท�าการบนทก และ

ถายทอดความร และความคดสผประกอบการในวงกวางขน

ดวยตางฝายตางมงหมายไมตางกนวา การมผประกอบการฝมอดจ�านวนมาก จะ

ชวยให ขดความสามารถในการแขงขนของคนไทยยอมสงขน ซงจ�าเปนมากส�าหรบ

การคายคโลกาภวตนทไรพรมแดนน

กรมสงเสรมอตสาหกรรม

กนยายน 2553

Page 18: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

สารบญ

ไหมหาสมบต วนสนนท 17

ซองเดอร : Small is Beautiful 29

บานมะขาม ทรพยในดน สนในฝก 41

โอ.อ.ไอ. พารท อตสาหธรรมชนสวนยานยนต 53

TMC Group ทนแรง ทนเงนตรา 65

Senada Theory คลนลกแกรงแหงโลกแฟชน 77

นารายา ความงามทเออมถง 89

เอน.ว.อรญญก วฒนธรรมไทยแพคคไปกบชอนสอม 101

คนคจกรกล แกรง กลา ฉบบลาดกระบงสตล 113

ทองมวนไทยพฒนา ทละชน…ดวยใจ 125

ขนมบานอยการ มาตรฐานกบ ‘ค�า’ อรอย 137

‘KATI’ in the Rhythm of Change 149

Page 19: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

มหาสมบต วนสนนท

ไห

Page 20: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ถาลมรากเหงา เราจะไมเจรญ

Page 21: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

19

หลายคนทเดนเขาราน “วนสนนท” รานขายของฝากชอดงของเชยงใหม

และสงเกตเหนค�ากลอนบนแผนไมนทเจาของรานบรรจงจดวางยกสง

เหนอทางเขาราน

เหนอตมปายชอ ‘ตง เอก ไช’ อกษรสทองเดน มไมคานปดทองทคณพอ

ตงซกหลใชหาบของเมอ 50 ปกอน พรอมตราชงโบราณ ลกคด หมวก และไหเกา

ไหดนเผาเกาสเขยวอมเทา 3 ใบตงเรยงอยบนต และอกหลายใบถกน�ามาแปลง

สภาพตกแตงราวระเบยงและราวบนไดทางขนส�านกงาน พรอมดวยไมกระดาน

ทดเกาคร�าครา ซงเปนสวนประกอบของบานหลงเดม ถกชบชวตใหมใหกลายเปน

สวนหนงของส�านกงาน บรษท เชยงใหมวนสนนท จ�ากด

ไหเกาคร�าครานบรอยใบน นบวาเปนรากฐานของความส�าเรจเลยทเดยว เพราะ

เปนภาชนะส�าคญในกระบวนการผลตกระเทยมดอง ผกกาดดอง ทอดอง ท พอ

ซกหล และ แมลบอาย สองสามภรรยาเลอกเปนสมมาอาชพในการเลยงดตนเอง

และลกๆ 7 คน

ไหใบน มราคา ไมเทาไหร คณคาใจ ตางหาก มากความหมายกอก�าเนด ธรกจ ตามมามากมายในความหมาย คอบญคณ หนนพวกเรา

พอผกอ แมผให ในทกสงสมบตจรง ทงทดน ถนสถานธรกจ รงเรอง อยมานานเพราะสบสาน จากไห แมใหมา

Page 22: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ตงตน-เดนทางไกล

ครงแรกทสองสามภรรยาเดนทางมาหากนในจงหวดเชยงใหม ไดรบความกรณา

จากแมนายกมฮอ นมมานเหมนทร (บรรพบรษของอดตรฐมนตรวาการกระทรวง

การคลงคนดง-ธารนทร นมมานเหมนท) ผมน�าใจ คอยชวยเหลอและอปถมภชาว

จนดวยกนทมาท�ามาหากนใหตงตวได โดยทานไดแบงพนทแถว (โรงหนง) ฟาธาน

ถนนหวยแกว ใหใชท�าสวนผก จนมทนสะสมพอมาหาซอทแถวฟาฮาม หนองเสง

ในป 2501 ในราคาไรละเพยง 6,000 บาท ตอมาในป 2508 ถนนซเปอรไฮเวยตด

ผาน จงท�าใหรานวนสนนทอยบนท�าเลทดบนเนอทกวา 5 ไร

“จ�ำไดวำตอนผมเลกๆ ทกเทศกำลของคนจนทมกำรท�ำขนม เชน บะจำง ขนม

กยชำยแดง พอจะปนจกรยำนพำผมเอำขนมไปใหแมนำย” ค�าบอกเลาของ ชดชาญ

เอกชยพฒนกล กรรมการผจดการบรษท เชยงใหมวนสนนท จ�ากด ไดสะทอน

ถงคานยมคนจนทสอนเรองความกตญญ

ชดชาญเตบโตมากบสวนผกแปลงน ทกวนเมอกลบจากโรงเรยน ตองมาชวยจด

เตรยมและลางผก ลางหวไชเทา ใสผกดองลงไห ซงเปนสงทพนองทกคนในครอบครว

บรษท เชยงใหมวนสนนท จ�ากด

398 ถ.เชยงใหม-ล�าปาง

ต.ฟาฮาม อ.เมอง

จ.เชยงใหม 50000

โทรศพท : 0-5324-0829, 0-5324-3010

โทรสาร : 0-5324-9518

อเมล : [email protected]

Page 23: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

21

ตองชวยกนท�างานอยางหนกและเปนอยางนประจ�าทกวน ยงเมอผน�าครอบครวคอ

คณพอซกหลมาเสยชวตลงตงแตเขาอายไดเพยง 11 ขวบ กยงเปนการผลกใหลกๆ

ทกคนตองขยนขนแขงเพอชวยแมท�ามาหากน ชดชาญเองกมโอกาสเรยนเพยง ป.7

ชะรอยชวตในแปลงผกเมองเหนอคงไมเราใจ เดกหนมวย 15 ลกคนท 6 ซง

นบเปนลกชายคนโตของครอบครวจงจากเชยงใหมมาแสวงหาประสบการณชวตท

บางกอก เขาเรมงานเปนลกจางรานอะไหลยานวรจกร ดวยนสยทพอแมบมเพาะ

เรองความขยนขนแขง เอาการเอางาน ความวองไวในการคา ท�าใหเขามความ

กาวหนา จนเถาแกเชอใจและไดรบอาณตในการปลอยเครดตใหกบลกคา

โชคชะตาทดสอบ เมอเขาปลอยเครดตจ�านวนสงนบแสนบาทใหลกคารายหนง

ซงตอมาหายจอย จนถกเถาแกต�าหนอยางมาก

แตจๆ วนหนงลกคารายนกลบมา หอบเงนกอนใหญมาช�าระหนทตดคางทงหมด

“ไปท�ำอะไรมำ ถงไดเงนมำกมำยขนำดน”

ค�าตอบนนท�าใหชดชาญพลงพลาน ซงเขานยามตนเองวาเปนคนคดการใหญ

เลงผลเลศ กลาไดกลาเสย

วย 19 ป เดนทางกลบเชยงใหมเพอขอเงนทนจากแม แตถกปฏเสธ เขาพดในสง

ทหกหาญน�าใจแมอยางมากทสดวา “ผมจะไมกลบมำทบำนอก”

รงขน เขาไดเงนสมใจ แมซอนความเสยใจและรบปากจะเปยแชรให เมอม

ทนทรพย เขามงหนาลงตะกวปาบานน�าเคม เปาหมายคอท�าธรกจเรอดดแรใน

ทะเล ขลกอยทนนปเศษจงไดกลบมาเยยมบานอกครง

แมพดเพยงวา “ธรกจทอยำกท�ำและกไดท�ำแลว เปนอยำงไรไมตองบอก ถำดให

ขยำยอก ถำไมดใหตดใจขำยทง ถำเงนไมพอใชหนขำดเทำไหรใหบอกมำ แมบอก

วำ แมสอนลกใหฉลำดไมได ถำเงนสอนใหลกฉลำดไดแมกคมแลว”

เขานกทบทวนการใชเงนของแม แมจะบรหารการเงนกเพอการลงทน การขยาย

กจการ หรอการประกนเพอใหไดวตถดบส�าหรบการตอยอดทางการคา

“แมจะคดลวงหนำไวแลว ถำจะซอกระเทยม แมจะเลนแชรไว แลวเปยมอบวย

ใหพอดกบฤดกระเทยม เอำเงนปนสวนไวไปจำยลวงหนำกบรำนทงวตถดบและสวน

ผสม รำนขำยน�ำตำลบำง รำนเคมภณฑบำง เหมอนเปนกำรซอลวงหนำ 4-5 เดอน

ใหแนใจวำถงฤดกำลจะไมตดขด”

นกคอการซอขายลวงหนาแบบดงเดม เพอการนตวาจะมสนคาในการผลตอยาง

Page 24: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ตอเนอง กอนทผกมกลไกเศรษฐกจจะพฒนากลไกการเงนสวมลงบนการซอขาย

สนคาเกษตรลวงหนา จนกลายเปนการเกงก�าไรอยางในปจจบน

เงน 3 แสนกวาบาททหายไปกบเรอดดแรเปนประสบการณครงส�าคญและท�าให

เขาไตรตรองใหดกอนท�าอะไร

เขาตดสนใจกลบมาสานตอกจการครอบครวตามค�ารองขอของแม เมอป 2523

แผงทตลาดวโรรสยงคงขายด นกทองเทยวนยมซอกระเทยมดอง ทอดองกลบไปเปน

ของฝาก และยงไดออรเดอรดองผกสงกรงเทพฯ อกดวย ถาถามคนเกาคนแกจะรจก

ดกบชอ ‘ตง เอก ไช’ ภายหลง สมาชกในครอบครวเหนพองกนใหเปลยนชอเปน

‘วนสนนท’ ตงแตป 2519 เปนตนมา เพอใหเกยรตแกบตรสาวคนท 5 ของครอบครว

ทเปนหวเรยวหวแรงส�าคญ ซงประสบอบตเหตเสยชวตขณะไปตดตอซอกระเทยมท

จงหวดล�าปาง และตรากระตายทเราเหนบนโหลดองและแพกเกจจงตางๆ นนกคอ

ปเกดของพสาวคนท 4 ทไดสานกจการตอมา

ตงหลก-กลบบาน

ชดชาญกาวเขามารบงานเตมตว เพอเปดโอกาสใหแมไดวางมอและไดใชชวต

บนปลายสมดงปรารถนาทโรงเจ ซงการเปลยนแปลงจะไมเกดขนเลย แปลงผกและ

โรงดองกอาจจะมสภาพเดม ถาไมใชเพราะชดชาญเปนนกสงเกต เหนโอกาส และ

ควาโอกาสนนส�าเรจ โดยราวป 2529 หรอเกอบ 30 ปกอน นกทองเทยวกอนลา

จากเชยงใหมจะแวะทตลาดวโรรส โดยจะจอดรถแถวหนาตลาดเทศบาลแลวคอย

Page 25: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

23

เดนไปตลาดวโรรส ซงตอนนนมการปรบปรงบาทวถท�าใหการจราจรไมสะดวก นก

ทองเทยวกไมสามารถจอดรถคอยได เมอจอดแลวตองรบจร เวยนออก ใหคนอนได

จอด และนดเวลากบนกทองเทยวเพอใหกลบมารบ ท�าใหเกดปญหา นกทองเทยว

พลดหลง รอเงก ใหหงดหงดอารมณเสยเปนประจ�า

ในปญหามโอกาส ชดชาญแบงพนทดานหนาโรงงานแลวชวนใหรถทวรมาจอด

แวะซอ

“ผมเอำลกคำมำทบำน เอำโตะ เอำลงมำตง กะละมงดองผกมำเรยงใหเขำเหน

คนกชอบ คนพอใจทไดเหนกรรมวธกำรผลต เขำเหนลกนองเรำก�ำลงยดทอลงไห

คนตนเตนพอใจ ของขำยดมำก”

เมอพรรษาแกกลา ไปเหนโลกภายนอก ท�าใหเขาเขาใจวาสงทตวเองท�าในวน

นน คอการตลาดแบบสรางประสบการณ (Experiential Marketing) ทผบรโภค

พอใจทจะเสพปมเรอง (story) ดวย การไดเหนกระบวนการผลตผกดอง ทอดอง

ไมตางจากการเปดใหชมโรงไวน เหนถงหมกบม และใหชมกนสดๆ หรอท�านองเดยว

กบโรงงานเซรามกเปดหลงบานใหชมการเผา การเพนตลาย เปนตน จงตดสนสราง

โชวรมอยางเปนทางการ มพนทขายของ จอดรถ และสงอ�านวยความสะดวกครบครน

ถายงจ�ากนได พ.ศ 2530 คอปทรฐบาลพลเอกชาตชาย ชณหะวณ ประกาศให

เปนปทองเทยว จงนบวาวนสนนทลงทนถกจงหวะ ทงนกทองเทยวชาวไทยและชาว

ตางชาตหลงไหลมาไมขาดสาย รายการสนคาตางๆ จงไดทยอยเพมขนเพอรองรบ

ความตองการลกคา มรถทวรเขามามากจนเปนทนาพอใจ

ถามวาเรยนจบเพยง ป.7 แลววธคดสรางความแตกตางแปลกใหมในการท�า

ตลาดนไดมาจากไหน

“อำย 27 ผมอบรมกบ คพอ. (รนแรกของเชยงใหมและรนท 7 ของกรมสง

เสรมอตสำหกรรม) เปนโครงกำรทดมำก และท�ำใหผมเกดควำมคดในกำรพฒนำ

ตอยอดธรกจหลำยอยำง”

คพอ.ทชดชาญพดถงคอ การฝกอบรมเชงปฏบตการโครงการพฒนาผประกอบ

การธรกจอตสาหกรรม ส�านกพฒนาผประกอบการ กรมสงเสรมอตสาหกรรม วชา

ความรทไดจากการอบรมกบโครงการ คพอ. เปนใบเบกทางส�าคญใหเขาไดเรยนร

โลกธรกจในอกมมหนง เรยนรวธคด วธบรหารจดการ

แมจะผานมา 26 ป แตเขายงประทบใจและเอยชอบรรดาอาจารยซงเปน

ผเชยวชาญจากภาครฐและเอกชนไดอยางแมนย�า อาท อาจารยกนก อภรด ขณะ

Page 26: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

นนอยโอสถสภา เตกเฮงหย อาจารยถาวร พรประภา ผบกเบกสยามนสสน อาจารย

พนธศกด ลลาวรรณกลศร ผเชยวชาญเทคนคการเจรจาตอรอง จากธนาคารกรงเทพ

อาจารยชตภา โอภาสานนท อดตรองอธบดกรมสงเสรมอตสาหกรรม อาจารย

ประสงค นลบรรจง ปจจบนเปนผอ�านวยการศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 1 และ

อาจารยมนญ จนทรประสทธ อดตผอ�านวยการสวนสงเสรมอตสาหกรรมเกษตร

แปรรป ผนบไดวาเปนขาราชการหวกาวหนาและสรางมลคาเพมทางการเกษตร

ไวมากมาย เชน เครองใชภายในครวเรอนจากกะลา การผลตกระดาษสา เปนตน

ความส�าเรจจากอตสาหกรรมอาหารแปรรปเปนใบเบกทางไปสธรกจอนๆ ท

ชดชาญสนใจ เชน ธรกจรถเกา ธรกจอสงหารมทรพยทมทงคอนโดมเนยม โรงแรม

และรสอรท รวมถงธรกจอาหารอนๆ เชน รานซช ขนมขบเคยว รานกาแฟ เปนตน

ตงใจ-ขยายตอเตม

ปจจบนถาเราไปเยอนวนสนนท จะมสนคาหลากหลายนบพนรายการ มทง

แบรนดวนสนนทเองและผผลตอาหารแปรรปทงรายใหญรายเลกในเชยงใหม โดย

สนคาของวนสนนทเองสงตรงมาจากโรงงานสองโรงในจงหวดล�าพน และทหนาราน

ซเปอรไฮเวยนกเปนโรงงานขนาดยอมๆ

ทามกลางสนคามากมาย อะไรคอพระเอกในราน

ถาเปนยคแรก ค�าตอบหนไมพนทอดอง มะมวงดอง กระเทยมดอง แตยคน

ความทมเทของชดชาญใหน�าหนกกบสนคาทผสมผสานความเปนอาหารพนเมอง

ทส�าเรจรป และทไดการรบรองดวยงานวจยระดบชาตอยาง ‘แหนมไบโอเทค’ ทม

ค�าโฆษณาตอทายวา ‘กนไดทนท’

แหนมมดใบตองทเราเหนมาแตเดก หรอแหนมหมอลกโตๆ ทเราเคยรบประทาน

กนเปนปกตส�าคญอยางไร ท�าไมวนสนนทตกลงใจซองานวจยจากส�านกงานพฒนา

วทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) เปนเงนสงถง 3 ลานบาท

อนทจรงอาหารหมกดองมอยทวโลก กระบวนการหมกดองทฝรงเรยก Fer-mentation เปนการแปรรปอาหารอยางหนง ตามแบบฉบบภมปญญาแตละ

ทองถน ไทยมปลารา ยโรปมกระตายเนา ฉลามเนา ไทยมถวเนา ญปนกมถวนตโตะ

“เพอนผมหลำยคนถำมวำ ท�ำไมตองใชเงนมำกมำยขนำดนนในกำรซอสตร

แหนม หลำยคนวจำรณวำ คนกนแหนมมำไมรกชวอำยคนแลวท�ำไมตองไบโอ-

Page 27: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

25

เทค ค�ำตอบของผมคอ เมอกอนรนพอแมเรำกนผกทวไปกไมเหนมใครเปนอะไร

แลวท�ำไมเดยวนตองกนผกปลอดสำรพษ ผกออรแกนก ผกไฮโดรโพรนก” ค�ายอน

ของชดชาญสะทอนแนวโนมการบรโภคของโลกยคใหมทผบรโภคหนมาใสใจเรอง

โภชนาการและสขอนามยมากขน

แมแตลกนองมอหนงทรใจยงตงค�าถามกบการทมลงทนในสนคาตวใหม ซงม

ปญหายงยากมากพอสมควรวา “ท�ำไมไมไปท�ำแหนมธรรมดำเหมอนแหนมทวไป

ทงำยกวำเยอะ และเรำกมแบรนดเปนของเรำอยแลว ค�ำพดเหลำนลวนเปนก�ำลง

ใจทท�ำใหผมตองตอสเพอเอำชนะใหได”

ความยากนนอยทการน�างานวจยในหองแลบมาท�าในเชงอตสาหกรรม จ�าเปน

อยางยงทตองมการวจยตอเนอง จากเดมทใชเพยงเชอจลนทรยบรสทธทคดมาเลยง

จากนนเตมลงในผลตภณฑแหนม จะท�าใหเกดความสม�าเสมอและลดการปนเปอน

ของเชอตวอนได เมอทดลองทดสอบตลาด กลบพบวาลกคาททานแหนมมทงกลมท

ไมกลว ไมสนใจเรองสขภาพกบกลมทรกสขภาพ ซงจะกงวลเรองของพยาธมากกวา

ความสะอาด บางรายถงกบเลกทานแหนมดบมานานแลว ปจจยเหลานท�าใหเราตอง

วจยตอเนองอกกวา 4 ป จนสามารถพสจนให อย. (องคการอาหารและยา) เหนวา

แหนมไบโอเทคของวนสนนทปลอดภยมากและ ‘กนไดทนท’ และเปนเพยงเจาแรก

และเจาเดยวในประเทศไทยเทานนทสามารถเขยนค�านลงบนแหนมได

กระบวนการผลตแหนม ตองน�าเนอหมมาแชแขง 4 วนดวยอณหภม -25 องศา

การใชอณหภมเยนจดเปนการรบประกนวาเชอโรคและพยาธตางๆ จะตายหมดใน

กระบวนการน พอวนท 5 จงเขาสกระบวนการแปรรปเปนแหนม เตมเชอแลกโต-

บาซลลส บมตออก 2 วน ยายเขาหองเยนจด 1 องศา เพอรอผลตรวจตวอยางใน

หองแลบอก 3 วน

ทงหมดใชเวลาผลต 9 วน โดยแตละชดการผลต (Batch) จะตดตามไดวา ผลต

Page 28: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เมอใด ลอตใด หากเกดปญหาสามารถแกไขปญหาและพสจนไดทนท กระบวนการ

ทละเอยดน วนสนนทจงกลาใชค�าวา ‘รบประทานไดทนท’ ซงตางจากแหนมทวไป

ทบางครงในชวงของการเรงรบ อาจไมผานการหมกใหไดท หรอมคณภาพดพรอม

บรโภค ไมมเชออคอไล (E Coli) หรอเชอสเตปฟโลคอกคส (Staphylococcus) ปนเปอน คนนอกวงการอาจไมคน แตส�าหรบคนทอยในแวดวงอตสาหกรรรมแลว

หากประมาทจะเกดความเสยหายอยางมาก ซงผประกอบการระดบมาตรฐานโลก

เคยบาดเจบจากเชอโรคสองตวนมาแลว การลงทนของชดชาญจงเปนการมองไกล

อยางมาก

สนคาตวลาสดทเขาภมใจคอ น�าล�าไยเขมขน ซงวนสนนทไดออกวางตลาดแลว

ฉกซอง ผสมน�าเยน เตมน�าแขงกดมไดทนท แถมมเนอล�าไยใหเคยวเลน และขณะ

นกอยระหวางการทดลองผลตน�าล�าไยผสมชาอหลงกระปองพรอมดม ทอกไมนาน

นก ลกคาวนสนนทนาจะไดซอเปนของฝากกลบบาน

ชดชาญไมหวงวชา แตยงเรยกรองใหสถาบนการศกษา หนวยงานราชการให

รวมมอกนสรางศนยการเรยนรกลางเพอใหเกษตรกรมาใชบรการ แตละรายหวล�าไย

มาแปรรปเปนล�าไยเขมขน เกบไวจ�าหนายไดระยะยาว เปนการแกปญหาสนคาลน

ตลาด

ประโยชนของล�าไยยงมอกมาก เมดน�าไปผลตเครองส�าอาง ล�าไยอบแหงพรอม

เปลอกใชในพธงานมงคล เนอล�าไยอบแหงใสในกาน�าชา เพอเพมรสและกลนหอม

ชาผลไมหรอเหลาผลไมทยงสามารถพฒนาตอยอดขนไดอกมากมาย

Page 29: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

27

“คนจนเขำถอวำไดกนล�ำไยไทยปละครงถอเปนเรองสดยอด แตคนไทยไมเหน

คำ ในต�ำรำยำสมนไพรหลำยขนำนกมล�ำไยเปนสวนประกอบชวยแกโรคตำงๆ” เขา

พรรณนาถงคณประโยชน “ผมอยำกจะมสวนผลกดนใหล�ำไยเปน welcome drink ของเชยงใหม มำถงเชยงใหม ไปเอำน�ำอนมำเสรฟไดอยำงไร”

กลนรส พนธ ล�าไยไทยปลกทไหนกไมเหมอนไทยแลนด และจะทานใหได

อรรถรสตองมาเชยงใหม เรองราวเหลานละทจะท�าใหเกษตรกรไทยแขงขนตอไป

ได ซงตองพรอมใจกนสราง

ถาท�าส�าเรจ เกษตรกรล�าไยคงมโอกาสยมกวาง และส�าหรบตวชดชาญเองบอก

วา “ไมเสยททผมเกดใตตนล�ำไย”

โลกแหงความเปลยนแปลงก�าลงรกคบเขามา ภายใตการเปดเสรตางๆ ของ

ประเทศเพอนบานทมศกยภาพในการผลตสนคาเกษตรไมตางจากไทย ซงยอนด

บทเรยนจากปญหาหอม กระเทยม ค�าถามคอ...

แลวเกษตรกรไทยจะเปนอยางไรในอนาคต

ชดชาญเชอวา ความมงคงของวฒนธรรมอาหารและความรจากงานวจยทมา

เสรมกนนน จะท�าใหอตสาหกรรมอาหารทองถนมชองทางขยบขยาย

ล�าไยเปนเพยงตวอยางหนง กอนหนานชดชาญ ‘ตอยอด’ สนคาเกษตรอนๆ

รวมถงอาหารพนเมองลานนาอกหลายชนด ผลตและวางจ�าหนายทรานมาพกใหญ

แลว เชน เหดถอบในน�าเกลอ แกงฮงเลบรรจซอง น�าพรกหนมอบแหง เปนตน

“แมผมบอกไวเลยวำ ถำลมรำกเหงำ เรำจะไมเจรญ”

รากเหงา ในไหผกเกาๆ แหนม ล�าไย และอาหารพนเมองอกหลายชนดคอ

เรองเดยวกน

รากเหงา คอภมปญญา หรอเรยกใหรวมสมยวาแหลงทรพยสนทางปญญา ถา

ใครเหนคณคาและรจกสรางวธตอยอดท�ามาหากน

ไหเกาๆ กจะกลายเปนไหมหาสมบตขนมาได

Page 30: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ชดชาญ เอกชยพฒนกล เขารวมการอบรมเชงปฏบตการโครงการ

พฒนาผประกอบการธรกจอตสาหกรรม (คพอ.) ส�านกพฒนาผ

ประกอบการ กรมสงเสรมอตสาหกรรม เมอป 2527 และเปนรนท 7

ของโครงการ

ความรทไดจากกรมสงเสรมอตสาหกรรมครงนน ยงตดตวจนทก

วนน ไมวาจะเปนการวางแผนกลยทธ การวางแผนการตลาด การคด

นวตกรรม การพฒนาทรพยากรบคคล การเจรจาตอรองทางการคา

เปนตน

Page 31: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

ซองเดอรSmall is Beautiful

Page 32: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

SMEs ตองเรยนรแบบน�าไมเตมแกว

Page 33: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

31

ในโลกเสรแหงการแขงขนทยดการขยายตวของเศรษฐกจเปนสรณะ องคกร

ขนาดใหญมความไดเปรยบหลายดาน ไมวาการบรหารตนทน อ�านาจการ

เจรจาตอรอง การขยายตลาด เงนทนหมนเวยน การคดคนนวตกรรม ฯลฯ น�าไป

สการเพมขนาดขององคกรดวยวธการตางๆ เชน การรวมทน การควบรวมกจการ

การซอกจการ ฯลฯ

ดงนนหากมองผาน ‘มมคด’ เดยวกน ยอมเหนขอจ�ากดมากมายของการเปน

ธรกจ small size ไมวาจะเปนโนวฮาว เงนทน บคลากร ความสามารถในการเขา

ถงแหลงทนและทรพยากร ฯลฯ

แตแมจะเปนเชนนน กลบมขอมลบงชดวาในหลายพนทของโลก เชน ญปน ม

จ�านวน SMEs ถง 4.3 ลานราย สามารถสรางมลคาทางเศรษฐกจใหแกประเทศสง

ถง 5.7 ลานลานเยน (ขอมล ก.พ. 2550) เปนกลไกส�าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจ

ประเทศไทยมผประกอบการ SMEs จ�านวนกวา 2.8 ลานรายกระจายตวอย

ในภาคอตสาหกรรม เกษตรกรรม การคาและบรการ มมลคาตลาดประมาณ 6.21

ลานลานบาท (ขอมลป 2552)

ทามกลางการแขงขนเพอบรรลเปาหมายดานขนาด มนษยจ�านวนไมนอยมความ

ใฝฝนทจะเปนตวของตวเองกบธรกจขนาดพอตว

....เพราะ ‘เลก’ นนงดงาม

Page 34: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

‘ไมร’ ส ‘เชยวชาญ’

บนพนท 14 ไรของบรษท ซองเดอร ไทยออรแกนกฟด จ�ากด ในต�าบลอทอง

อ�าเภออทอง จงหวดสพรรณบร ดานหนงถกกนไวเปนศนยการเรยนรดานเกษตร

อนทรยชมชนซงอยระหวางการบกเบก สวนพนทอกดานหนงทมมาแตเดม คอสวน

ของโรงงานแปรรปเกษตรไรสารพษ ซงลงหลกปกฐานทนมาตงแตป 2543

ไมใชเรองงายส�าหรบ SMEs นกสรายเลกๆ จากจงหวดสพรรณบรทอยากจะ

ผลตอาหารแปรรปจากธญพช แลวพบวาเครองดรมดรายทสามารถท�าซเรยลไดตอง

น�าเขาจากตางประเทศเทานน ในราคาสงถง 4 ลานบาท แถมยงตองน�าเขาชางจาก

ตางประเทศกรณเครองจกรมปญหา

บรษท ซองเดอร ไทยออรแกนกฟด จ�ากด

โรงงาน : 129 หมท1 ต.อทอง อ.อทอง จ.สพรรณบร 72160

ส�านกงาน : 106 ถ.สนามบนน�า ต.ทาทราย

อ.เมอง จ.นนทบร 11000

โทรศพท : 0-2526-8459, 0-2967-1200-1

โทรสาร : 0-2967-1302

อเมล : [email protected], [email protected]เวบไซต : www.xongdur.comhttp://www.facebook.com/xongdur

Page 35: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

33

ค�าวา ‘ประเทศไทยไมมใครท�าเครองจกรนได’ ไมไดท�าให ยรรยง–

สวรรณา จวฒนไพบลย ยอมจ�านน ทงคไปปรกษาอาจารยดานวทยาศาสตรการ

อาหาร (Food Science) ทมหาวทยาลยเกษตรศาสตร จนไดชางมาชวยท�า แต

ท�าไดแค 2-3 เดอน ทกอยางกชะงกเพราะพฒนาเพอท�าจรงตอไมได เงนลงทนท

เกบหอมรอมรบมาแปรสภาพเปนเศษเหลกไวใหดตางหนา

“เรำเรมจำกไมรกเลยตองส” เภสชกรหญง ภาคน จวฒนไพบลย วย 26 ป

ทายาทรนสองของซองเดอร เลายอน ณ วนเรมตนของซองเดอร “คณแมไปปรกษำ

ทกท ไมวำจะเปนกระทรวงวทยฯ กรมวทยำศำสตรบรกำร สถำบนเอไอท จนได

อำจำรย ดร.อรรถพล นมหอม จำก AIT มำชวยใหค�ำปรกษำวำเรำจะปรบปรง

เครองดรมดรำยอยำงไร คณแมหำหนงสอมำใหคณพออำน ถำยรปมำใหด สดทำย

เครองจกรทผลตซเรยลส�ำเรจไดเปนคณพอพฒนำขนมำเอง ทงๆ ทคณพอไมมพน

ควำมรเรองนเลย ไมไดเปนวศวกร ไมไดเปนชำง แตคณพออำนและรกทจะศกษำ

กท�ำจนส�ำเรจ เพรำะคนเรำ...ถำตงใจจะท�ำอะไรจรงๆ แลว มงมนใหถงเปำหมำย

สดทำยเรำท�ำไดแนนอน”

สองปกวาในการศกษาเรยนร แกไข ลองผด ลองถก จนสามารถสรางเครองจกร

ผลตเกลดซเรยลหลกลานส�าเรจในราคาหลกแสน กลายเปนความไดเปรยบดาน

ตนทนส�าหรบ SMEs มอใหม และไมตองกงวลใจเผออนาคต เพราะเมอเครองจกร

มปญหากสามารถซอมแซมเองได

จากเครองจกรตวเลกพฒนาเปนเครองดรมดรายขนาดใหญทสามารถผลตเกลด

ซเรยลพรอมกนไดทงสองฝง ในขณะทเครองจกรน�าเขาหลกลานจากตางประเทศ

ท�าไดฝงเดยว

“เนสทเลเคยมำดงำน ตนเตนมำก บอกวำไมเคยเหนเครองใหญขนำดน” น�า

เสยงทเลาฉายชดถงความภาคภมใจ

‘ปญหา’ หรอ ‘ทาทาย’

สพรรณบร เปนเมองอขาว อน�า เปนแหลงธญญาหารอดมสมบรณ ดงนนการ

เลอกทจะผลตสนคาโดยใชฐานทรพยากรและวตถดบในทองถนจงเปนการเลอกท

ถกทางตงแตเรมตน แตกเปนความถกหลงจากผานบทเรยนป 2540 มาแลว

Page 36: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

ภาคนเลาวาครอบครวเปดรานขายยา จวฒนเวชภณฑ ในอ�าเภออทอง จงหวด

สพรรณบร มานานถง 31 ป และน�าเขานมผงจากออสเตรเลยมาจ�าหนายภายใต

แบรนดตราสนคา ‘หนนอย’ มาไดระยะหนง แตเมอเกดวกฤตคาเงนบาทเมอป 2540

ผลจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน ท�าใหตนทนการน�าเขาพงสงเกอบเทาตว

“คณแมมองวำ เรำควรท�ำอะไรกไดทเปนของคนไทยและพงตวเองใหได ประกอบ

กบคณแมเปนนกปฏบตธรรม ทำนมงสวรตและศกษำเรองแพทยทำงเลอก ประกอบ

มโอกำสกบเรยนรเกษตรอนทรยจำกเครอขำยกสกรรมไรสำรพษ จงคดจะท�ำเรอง

ธญพช”

รานขายยาเปนเรองของ ‘การรกษา’ อาหารเปนเรอง ‘การปองกน’ แตกอยบน

ฐานเรองสขภาพเหมอนกน ดงนนการเลอกท�าธรกจทตวเองชอบ สนใจ และมทน

ความรสะสมไวแลว จงเปนการเตบโตบนฐานศกยภาพของตนเอง

หลงเอาชนะดานปญหาเรองเครองจกรได สนคาตวแรกทท�าออกจ�าหนายคอ

ซเรยลรสวานลลา ตวงซเรยลและสวนผสมตางๆ ใสถง แพกมอ แปะสตกเกอรท�าเอง

แบบงายๆ ไปขายทสวนไผสขภาพ ซอยอารย ราคาแพกละ 20-25 บาท รานสวนไผ

เปนรานอาหารมงสวรต ฐานลกคาเปนคนรกสขภาพอยแลว เมอลกคาชมแลวชอบ

รสชาต ชอบแนวคดเรองออรแกนก กซอแลวบอกตอกนปากตอปาก

จากนนกขยบขยายชองทางจดจ�าหนาย ไปออกงาน OTOP ออกบธในงาน

แสดงสนคาตางๆ ในขณะเดยวกนกเพมความหลากหลายของผลตภณฑออกเปน

รสชาตตางๆ มากขน

ธรกจ small size ผประกอบการมกเรมตนจากการตองท�าเกอบทกอยางดวย

ตวเอง เชนเดยวกน เวลาทตองไปออกบธในงานตางๆ สวรรณาตนแตเชาขบรถ

บรรทกกบทมงาน 1 คนไปจดหนารานและขายของดวยตวเอง แตกลบเปนเรองด

เพราะเปนการสานสมพนธ พดคยแลกเปลยน และมโอกาสเรยนรความตองการ

ของลกคาไปในตว

“ไปออกบธกเจอลกคำ ลกคำบอกวำเขำเปนเบำหวำนเขำ อยำกกนอะไรทไม

ใสน�ำตำลเลยจดๆ ไดไหม คณแมกโอเค มคนตองกำร แมจะเปนกลมนอย กเลย

ออกรสใหม งำด�ำหวำนนอย กท�ำงำด�ำจดออกมำ ปรำกฏวำขำยดมำก กลำยเปน

ของทลกคำชอบ”

ความส�าเรจในการพฒนาผลตภณฑของซองเดอร จงมทมาจากโจทยความ

ตองการของลกคาอยางแทจรง

Page 37: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

35

ภาคนจบจากคณะเภสชศาสตร มารบสบทอดกจการของครอบครว แมจะออน

ดอยดานประสบการณบรหาร แตในอกดานหนงกลบเปนผลดตอภาพลกษณองคกร

โดยเฉพาะเมอผลตภณฑเปนอาหารเสรมเพอสขภาพ

“เรำเปนเภสชกร พนฐำนของเรำคอวทยำศำสตร เรำพดเฉพำะสงทอยบน

พนฐำนของควำมเปนจรงและมหลกฐำนทำงวทยำศำสตรท เชอถอได ไม

โฆษณำชวนเชอเกนควำมเปนจรง

“มคนถำมเรำวำทำนแลวลดควำมอวนไหม เรำบอกเลยวำไมลดคะ เพรำะไมม

สำรอะไรทจะไปดดซบไขมนในตวคณออกมำได แตน�ำหนกตวคณจะไมเพม เรำเปน

เภสชกร เรำโกหกไมได บอกวำทำนแลวน�ำหนกลดภำยใน 3 วน 7 วน มนตดทคอ”

ความเปนจรงกคอ หนง ทานแลวอม สอง มประโยชนตอรางกาย เพราะธญพช

ตางๆ นนอดมดวยไฟเบอรและสารอาหารทมประโยชนตอรางกาย

ในขณะทธรกจขนาดใหญอาจเลอกการโฆษณาผาน Mass Media ในการเขา

ถงลกคา แตซองเดอรเลอกจบกลมเฉพาะ (Niche Market) ทรกสขภาพ และใช

การสอสารการตลาดแบบ Below the line เชน การออกบธ จดกจกรรม

“ขอดของกำรมงบประมำณทจ�ำกดและไมมงบโฆษณำแลวเลอกท�ำ Below the line คอเรำไดพบลกคำ ไดออกงำนแสดงสนคำบอยๆ ท�ำใหลกคำไดพดคยกบเรำ

ซงท�ำใหลกคำเชอมน เรำมโรงงำนของเรำเอง เรำเปนเภสช เรำสรำงสรรคสตรนมำ

จรงๆ เรำม contract farming คอเกษตรกรเครอขำยชมชน จดเดนเรำมทกอยำง

และเวลำลกคำสมผสและไดพดคยกบเรำ เขำแทบจะประชำสมพนธใหซองเดอรเลย

นลกเขำเปนเภสชกรนะ มำท�ำธรกจแทนคณแม เพอนคณแมมำเลำใหฟงบอกวำนก

วำเขำเปนเซลสของเรำเสยอก” (หวเรำะ)

Page 38: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

น�าไมเตมแกว

“ตอนเรยนจบใหมๆ ใจหนงกอยำกท�ำทเรยนมำ อยำกไปเปนเซลสขำยยำน�ำ

เขำ เพรำะไดเงนเยอะมำกและอยำกผอนภำระสวนทเรำกเขำมำ แตคณแมบอกวำ

ทำนเหนอยแลว และบอกวำเงนไมใชสงทส�ำคญทสดนะลก กำรทเรำไดท�ำอำหำร

ดๆ ใหกบคนไทยและโลก ครอบครวเรำเองกไดอยกนพรอมหนำพรอมตำ...ควำม

สขตำงหำกละทส�ำคญทสด”

ประโยคนนท�าใหภาคนตดสนใจสานตอธรกจครอบครว และดวยความทรตว

วายงขาดประสบการณในเชงการบรหารจดการ จงตดสนใจไปเขารวมอบรมใน

โครงสรางเสรมสรางผประกอบการใหม NEC (New Entrepreneur Crea-tion) โดยกรมสงเสรมอตสาหกรรมท สถาบนคนนแหงเอเชย

“จำกคนทไมรเลยวำแผนธรกจคออะไร ตองวำงแผนกำรท�ำงำนอยำงไร พอเรยน

กจะรวำทกอยำงตองมกำรวำงแผนในขนตอนกอนทจะไปถงจดหมำย พอเรยนท�ำให

รวำตองคดกอน ไมใชท�ำไปกอน ตองมกำรศกษำขอด ขอเสยคออะไร ของกจกำร

คออะไร เรำจะประยกตสงทเรำมอยำงไร แลวเรำจะตอยอดอยำงไร”

โปรเจกตกอนจบโครงการ ภาคนใชหลกการของ SWOT ศกษาขอเดน ขอดอย

ของธรกจ เมอมองตวเองอยางทบทวน ท�าใหพบวาแมผลตภณฑจะมจดเดนทเปน

ออรแกนก รสชาตอรอย ดตอสขภาพ แตแพกเกจจงทไมสะดดตา สะดดใจ

“เปรยบเทยบงำยๆ เหมอนพอแมทมลกสำว ถำลกสำวสวยกจะมคนมำสนใจ

ไมงนคนกจะตองออมไปมองควำมด เหมอนกบทหลำยๆ คนบอกวำสนคำด อรอย

แตบอกวำแพกเกจจงไมไหวเลย

“ในรนพอแมทบกเบกมำเนนกำรผลต กำรคดเลอกวตถดบทดทสด แตพอ

Page 39: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

37

เรำไดอบรมกบ NEC ท�ำใหรวำท�ำผลตภณฑใหดทสดถกแลว แตเรำตองมองใน

มมมองกำรตลำดดวย”

รปลกษณภายนอกอยางบรรจภณฑ สงผลตอการสรางแบรนดและภาพลกษณ

ของสนคา ภาคนเรมวางงบประมาณการปรบแพกเกจจง วเคราะหจดคมทน ปรกษา

ผเชยวชาญ วางแผนด�าเนนงาน รวมถงการวดผล

หลงปรบแพกเกจจง ท�าใหสนคาเปนทตอบรบมากขน โมเดรนเทรดอยางโลตส

ตดตอเขามา ยอดขายสนคาเพมขนทนทถง 50% และท�าใหสามารถขยายฐาน

ลกคาไปยงกลมใหมซงมอายนอยลง จากกอนหนานนฐานลกคาสวนใหญเปนกลม

ผสงอาย

ตอมาภาคนอบรมเพมเตมกบโครงการพฒนาผประกอบการธรกจอตสาหกรรม

(คพอ.) ซงเพอนรวมรนมาจากสายธรกจอาหาร ท�าใหเกดการสานและสรางเครอขาย

หรอ connection

“รนนนเรยนกนประมำณ 20 กวำคน และเรำเปนเดกสดเลย แมวำเรำจะใชเวลำ

อบรมไมนำน แตสำยสมพนธยำว พๆ ท�ำเกยวกบอำหำรและธรกจอนๆ เวลำม

ปญหำอะไร ยกหปรกษำไดตลอด คนนเกงเรองกำรตลำด คนนเกงเรองโรงงำน มน

เหมอนเปนกำรเรยนรทำงลด เพรำะเรำมทปรกษำ ท�ำใหเรำกำวไปไดเรวขน และ

ปญหำตำงๆ ทเรำประสบ พๆ เขำผำนมำหมดแลว เรำรสกขอบคณพๆ ทกคนท

คอยใหค�ำปรกษำและเอนดเรำ”

จากความรภาคทฤษฎ คงไมมความกาวหนาหรอผลสมฤทธใดๆ หากไมมการ

น�ามาปรบใชในองคกร

ภาคนน�าความรจากการอบรมมาท�าใหองคกรธรกจครอบครวมความเปนระบบ

ระเบยบมากขนและสามารถตรวจสอบได

“ยกตวอยำง แตเดมบญชจำงบคคลภำยนอกท�ำ เรำไมรเลยวำแตละวน แตละ

เดอน เรำจำยอะไรไปบำง จำยใคร ไมมระบบ ทกอยำงเรำรอหมด ระบบบญช ระบบ

กำรเงน ระบบแพกเกจจง ระบบบคลำกร หรออยำงกำรจดซอ เมอกอนซอไดกซอ

แลวกตอรำคำเลกนอย เรำกวำงระบบใหมตงแตกำรจดซอคออะไร ตองตอรองรำคำ

อยำงไร รวมถงกำรจดกำรสตอกสนคำทตอง first in first out “กำรเปน SMEs เรำตองเรยนรแบบน�ำไมเตมแกว อบรมทไหน ประชมทไหน

เรำกตองแบงเวลำไป บำงท ณ วนนเรำยงไมไดใชหรอก แตเมอมควำมพรอม เรำ

คอยท�ำ”

Page 40: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

‘นอย’ คอ ‘มาก’

โฮลเกรน (Whole grain) คอ ธญพชเตมเมลดทไมผานการขดส จงมคณคา

ทางโภชนาการสง

ออรแกนก (Organic) หรอเกษตรอนทรย คอ กระบวนการเพาะปลกทไมใช

สารเคม ปยเคม ยาฆาแมลง และไมใชพชทผานการตดแตงทางพนธกรรม (GMOs) การคาแบบเปนธรรม (Fair Trade) เชน ค�านงถงการพฒนาความเปนอยของ

ผผลต การประกนราคาทเปนธรรม

สามค�าขางบนนเปนสงทซองเดอรใชเพออธบายจดเดนของผลตภณฑ ซงปจจบน

ไดแตกสนคาเปน 4 กลม คอ กลมเครองธญญาหารส�าเรจรปพรอมชงดม กลมธญพช

ส�าเรจรปพรอมผสมอาหาร กลมอาหารส�าเรจรปพรอมรบประทาน และกลมของ

ขบเคยว หรออาหารวาง (Snacks) ซองเดอรไดรบตรารบรองเกษตรอนทรย (Tas:023) ใชวตถดบจากเครอขาย

กสกรรมไรสารพษ (คกร.) ผานกระบวนการผลตทไดรบรบรองมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสข, HACCP, GMP CODEX และ Halal ซงการรบรองตางๆ เหลา

น ไมใชแคการรบประกนคณภาพการผลตและตวผลตภณฑ แตสงทซอนไวคอการ

รบรองตอความมงมนของ SMEs รายเลกๆ ทมงมนพฒนาและพสจนตนเองจน

ไดการยอมรบในระดบ ‘มาตรฐาน’

ภาคนพดถงความเปนซองเดอรสนๆ วา เพอสขภาพทด รสชาตอรอย ในราคา

ยตธรรม

ราคายตธรรม เปน Keyword อกค�าหนงของซองเดอรทมฐานคดมาจาก

ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

“คณพอบอกวำ ก�ำไรนอยคอก�ำไรมำก ก�ำไรมำกคอก�ำไรนอย คนสวนใหญมก

คดวำสนคำสขภำพมนอย ตองขำยรำคำสงหนอย ก�ำไรเยอะๆ แตคณพอมองวำ ถำ

Page 41: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

39

เรำท�ำอะไรรำคำสง ก�ำไรมำก แตระยะหลงอำจจะท�ำใหเรำตองมำนงลดรำคำสนคำ

และสนคำไมสำมำรถไปดวยตวของมนเองได ตองใชเซลส แตถำเรำขำยในก�ำลงทเรำ

พออยได ไมแพง ลกคำซอไดเยอะๆ บอยๆ กแนะน�ำกนไป กเปนกำรตลำดอกแบบ

หนง คอถำเรำขำยแพง ไดก�ำไรเยอะ กใชก�ำไรตรงนนมำท�ำมำรเกตตง แตเรำเปน

มมมองอกแบบหนงทวำ ขำยในรำคำทเรำอยได แลวใหลกคำซอไป ไปแชรกนเอง

เปนกำรขยำยตลำดซงลกคำไปแนะน�ำกนเอง กท�ำใหเรำไปไดเรวขนและยงยนกวำ”

ปจจบน นอกจากขายภายในประเทศแลว ซองเดอรยงขยายไปสตลาดการสง

ออก แมจะเปนกาวทเรมตน แตกเปนหนงในจกซอวทแสดงถงศกยภาพของ Thai Food บนเวทการแขงขนของโลก

แมธรกจ small size ตงตนและด�าเนนไปภายใตเงอนไขของขอจ�ากดหลาย

อยาง ไมวาจะเปนเงนทน การตลาด การจดจ�าหนาย เทคโนโลย การบรหารจดการ

บคลากร ฯลฯ แตภาคนมองวาขอจ�ากดบางอยางเปนโอกาส

“ถำตอนเรมตนเรำมเงนซอเครองจกร บำงทชองโหวเรำจะเยอะมำก เพรำะเรำ

จะใชเงนลงทนแลว วำงแผนวำตองขำยไดเทำน แตอำจจะลมคดถงปญหำวำจะม

อะไรเกดขนบำง แตเรำเรมจำกไมม ท�ำใหคณพอท�ำเครองจกร ขยำยโรงงำนและ

ก�ำลงกำรผลตดวยตนเอง

“เรำไมมเงนทนเยอะทจะโฆษณำตำมสอโทรทศน เรำไมจบ mass เรำจบ Niche Market แตวำยงยน ขอดของกำรไมมงบโฆษณำแลวเลอกท�ำ Below the line คอ

เรำไดพบลกคำ และไดพดคยถงควำมตองกำรของเขำจรงๆ

“ตอจำกนเรำเนนเรองกำรพฒนำบคลำกร องคกรเรำยงเลกอย ไมสำมำรถจำง

คนทมประสบกำรณสงๆ มำท�ำงำน แตเรำจะสรำงคนของเรำใหขนมำเปน Head

เพอดแลแตละดำน พฒนำจำกคนเกำคนแกนละ แลวโตไปดวยกน”

นคอขอดของขอจ�ากด

โอกาสทอยในปญหา

ขนอยกบมองผาน ‘มมคด’ แบบใด

...เพราะแม ‘ใหญ’ จะเยยม

แต ‘เลก’ นนกงดงาม

Page 42: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEA+

เภสชกรหญง ภาคน จวฒนไพบลย เขารวมอบรมโครงการเสรม

สรางผประกอบการใหม NEC โครงการพฒนาผประกอบการ ธรกจ

อตสาหกรรม (คพอ.) สมมนาเพมศกยภาพการบกตลาดเชงรก โครงการ

พฒนาและเสรมสรางผประสานงานคลสเตอร อบรมกลมอตสาหกรรม

อาหาร เรอง พฒนาการตลาดเครอขาย กาวไกลสตลาดโลก และระบบลน

(การจดการกระบวนการทเปนเลศ)

ทฤษฎจากต�าราเรยนน�ามาประยกตใชจรง เชน กอนเรยนจบหลกสตร

NEC เธอใชหลกการของ SWOT ในการวเคราะหธรกจและเสนอแผนการ

ปรบแพกเกจจง ซงหลงการปรบแพกเกจจง ท�าใหยอดขายผลตภณฑเพม

ขนถง 50%

Page 43: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

บานมะขามทรพยในดน สนในฝก

Page 44: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เปนความฝนเลยวาเราจะมไร มรสอรท มเกษตรอนทรยของเราเอง

Page 45: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

43

แมจะเปนคนเพชรบรณแทๆ ถนทมมะขามหวานดาษดน แตกอนหนาน

พชร โฆวงศประเสรฐ ไมไดคดวาทรพยในดนอยางมะขาม จะกลายเปน

สวนส�าคญของชวต เธอเลอกเสนทางเปนนกขายมออาชพ ท�างานอยในองคกรใหญ

ทกรงเทพฯ สวนคชวต นวฒน โฆวงศประเสรฐ กมกจการตกแตงภายใน รบเหมา

ตดตงเฟอรนเจอรของตนเอง

ตอเมอเกดวกฤตเศรษฐกจครงใหญของประเทศเมอป 2540 56 ไฟแนนซถกปด

องคกรนอยใหญไดรบผลกระทบ ผคนตกงาน สนหวง ก�าลงซอหดหาย พชรและ

คชวต นวฒน ไดมะขามหวาน พชเศรษฐกจขนชอของเพชรบรณนเอง ชวยชบชวต

ใหมอกครง และไมนาเชอวาจากแคมะขามคลกพรก เกลอ น�าตาลธรรมดาๆ ทเธอ

ไดชมจากเพอนทไหววานน�ามาฝากมาจ�าหนายในกรงเทพฯ กลบกลายเปนตนตอท

ท�าใหทงคพฒนาและแตกแขนงสนคาออกมามากมาย

ปจจบน บรษท สวนผงหวาน จ�ากด เจาของแบรนด ‘บานมะขาม’ ผลตมะขาม

หลากหลายเมน เพอจ�าหนายใน ‘รานบานมะขาม’ ซอยรามค�าแหง 118 และ

กระจายยงรานตางๆ ทวประเทศ อกทงผลตเพอการสงออก รายไดเมอป 2552

อยทประมาณ 50 ลานบาท

ยงไมนบโปรเจกตระยะไกลอกหลายโปรเจกตททงควาดฝนไว

ถาคณเหนมะขามแลวเปรยวปาก ยามไดทานกสดชนฉนใด เรองราวของ SMEs อยางบานมะขามกสรางความสดชนไดฉนนน

Page 46: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

พรก เกลอ น�าตาล…ธรรมดาทไมธรรมดา

“เรำถำมเขำวำ เคยคดจะฆำตวตำยไหม เขำตอบวำไม เพรำะนนคอบรษทลม

ตวเขำเองยงประคบประคองไปได เรำกโลงใจ...วำเออนะ เขำมสต ปำกกกดฟนบอก

เขำวำ พกกอนกไดสกเดอน แตจรงๆ ในใจหนกองมำก” พชร โฆวงศประเสรฐ เลา

เจอเสยงหวเราะ เมอหวนกลบไปมองเหตการณเมอ 13 ปทแลวทบรษทของนวฒน

หนสญ 30 ลานบาทจากโครงการทรบเหมาตดตงเฟอรนเจอรใหกบคอนโดมเนยม

บรรยากาศประเทศไทยเวลานนอมครม หลายองคกรลดพนกงานและรดเขมขด

ประหยดคาใชจาย

ประวตศาสตรสอนใหรวา ในโลกเคยมวกฤตเศรษฐกจหลายตอหลายครง แต

บรษท สวนผงหวาน จ�ากด

7 ซอยรามค�าแหง 118

แขวงสะพานสง เขตสะพานสง

กรงเทพฯ 10240

โทรศพท : 0-2372-0298-9

โทรสาร : 0-2372-0300

อเมล : [email protected]

Page 47: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

45

ไมวาสงใดจะเกดขน สงใดจะพงครน มนษยในฐานะหนวยของเศรษฐกจกยงตอง

ด�าเนนชวตตอไป องคกรใหญลม แตหนอออนเกดขนเสมอ

ในวนทพบมรสม ทงสองไดโอกาสกลบไปเยยมบานเกดของพชร ระหวางเดน

ทาง นอกจากไดผอนคลายกบธรรมชาตสองขางทางแลว ยงมวทยเปนเพอนรวม

ทางทใหทงเสยงเพลงขบกลอมและขาวสารททนตอสถานการณ

‘แนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง’ ของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว เปน

หวขอหนงททงรายการทวและวทยในขณะนนน�ามาเปนหวขอน�าเสนอในรายการ

นวฒนและพชรกเฉกเชนประชาชนคนไทยจ�านวนมาก นอมรบพระราชด�ารส

ดวยตระหนกดวา ชวตจากนไปจะไมเหมอนเดม การจบจายใชสอยทกอยางตอง

ระมดระวง ทวาไมไดคาดนกวาขากลบจากการเยยมบานครงน เขาจะพบอาชพใหม

ทชวยใหครอบครวยนไดอกครง มเงนสงลกเลาเรยน ขณะเดยวกนเกษตรกร พอคา

เพชรบรณ หองเยน แรงงานชาวบาน แรงงานในโรงงานทอยในสายโซเศรษฐกจ

เดยวกนนกมรายไดเพมขนจากการสรางผลตภณฑใหม...ผลตภณฑจากมะขามทม

ลนเหลอในเพชรบรณ

ผทศกษาอยางถองแทจะเขาใจดวา ปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมใช ‘การใชชวต’

ประหยด มธยสถ กระเหมดกระแหม หากแตคอ ‘ปรชญาเศรษฐกจ’ ทสามารถสราง

งาน สรางเงน สรางอาชพ ไดเชนเดยวกบระบบเศรษฐกจอน แตท�าบนพนฐานของ

ความพอเพยง พอประมาณ ไมเกนตว

ทงคพกผอนจตใจอยทบาน เมองเพชรบรณรายลอมดวยภเขา อากาศรอนจดใน

ฤดรอน และหนาวจดเมอถงฤดหนาว แมน�าปาสกทมตนธารอยทภผาลา จงหวดเลย

ไหลผานสรางความชมชนใหแกจงหวด และเปนทรพยากรส�าคญส�าหรบเกษตรกรรม

ดน น�า อากาศแบบเพชรบรณ ท�าใหมะขามเปรยวทมถนก�าเนดจากอนเดย

แอฟรกา น�ามาปลกแลวกลายพนธ เปนมะขามหวาน รสชาตกลมกลอม น�าไปแปรรป

เปนขนมไดนานาชนด ภายหลงมะขามหวานทกลายพนธ ณ จงหวดเพชรบรณ ก

กระจายตอไปยงพนทจงหวดใกลเคยง เชน เลย อตรดตถ เปนตน ซงถาโหวตอนดบ

กน มะขามหวานเพชรบรณกยงขนชอความอรอยอนดบหนง

นถามใครผกเรองผกราวน�า ‘สงบงชทางภมศาสตร’ มาท�าการตลาดจรงจงใหกบ

มะขามหวานเพชรบรณ กมโอกาสเพมมลคาเชนเดยวกบไวนบอรโดซ ไวนชล ณ ท

ผนนนไยจงใหผลผลตองนทเลศรส ท�าไมตองแอปเปลฟจ และไฉนตองกวนวซแลนด

Page 48: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ใกลถงวนกลบ เพอนของพชรมา

คะยนคะยอ ฝากมะขามคลกพรกเกลอ

ไปจ�าหนายในกรงเทพฯ

“น�ำตำลเกำะเปนกอนเยอะอยำงน

คนกรงเทพฯ ไมกนกนหรอก” เธอตตง

วพากษวจารณตามประสาคนสนทกน ยง

ไมนบวายามอากาศรอน หรอทงไวหลาย

วน เครองปรงเหลานกละลายเปนน�าเยม

ดไมนารบประทาน

พชรไมไดวจารณเปลา แตกมแกใจ

ชวยหาวธใหมะขามรสชาตอรอยนดนารบประทาน เธอตดสนใจขยายวนทจะอย

ตอ เพอรวมกบเพอนแตงองคทรงเครองมะขามเสยใหม ขณะเดยวกนความคดทจะ

สรางรายไดเสรมจากมะขามกผดขนดวย

พชรกรดมะขามเอาเมดออก เอาเครองปรงรสทงหมดมาต�าละเอยด เคลาจน

เปนเนอเดยวกน ท�าใหมะขามหวานดดซมรสชาตไดด หวาน เผด เคม กลมกลอม

เขมขน อรอยจด...จาด ถกปากชนดทตวเธอเองไมใชคนโปรดมะขามยงมนใจวา

อรอย ภายหลงมการพฒนาสตรไปอก แทนทจะตากแดด เปลยนมาเปนวธอบลม

รอน เพอใหเนอแหงดนารบประทาน

เธอขอใหเพอนท�า ‘มะขามคลกเสวย’ ตามอยางทไดทดลองกนมา 30 กโลกรม

และหวกลบกรงเทพฯ แบงยอยใสถงแกว จบจบผกโบ กระจายใหเพอนฝงของเธอ

และนวฒน ตลอดจนรานคาเปาหมาย

ไดผล! นวฒนและพชรตามเกบออรเดอรจากรานคา ญาตมตรทรกใคร รวมได

200 กโลกรม ก�าลงใจเรมพองโต ถงเศรษฐกจประเทศลม แตโอกาสยงมส�าหรบคน

ไมอบจนปญญา

พชรหาแหลงฝากขายทจะหมนเวยนสนคาไดเรว อาท ซอยละลายทรพย ตลาด

อตก. ซงมะขามส�าหรบสตรไทยนนถกโฉลกกนเหลอก�าลง “99% เปนสภำพสตร

ตงแตวยรนจนวยเกษยณ เวลำทำนแลวชนใจ สะใจ เขำจะรสกเปรยวปำกทนททเหน

มะขำม สำวๆ ชอบอมเปรยว อำยสงมำหนอยกเปรยวนอยลง สวนสงอำยกทำน

ไมใสน�ำตำลเลย อบแหงแกะเมลดยงชอบ เปนลกคำประจ�ำ กชวยระบำย” นวฒน

บรรยายสรรพคณพรอมวเคราะหกลมเปาหมายของผลตภณฑ

Page 49: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

47

มะขามอดมดวยวตามนซ แตนวฒนอธบายตามจรงวา เมอเกดการแปรรป

ถกแสงและความรอน วตามนซจะนอยลงมาก แตเสนใยยงมอยราว 6% และม

คณสมบตเปนยาระบายออนๆ

เงอนไขในการฝากจ�าหนายมเพยงหามตดชอ หามตดเบอรโทรศพท ทอย ซงกเปน

การด เพราะเปนการเปดโอกาสใหรานคาเหลานสงเปนลอตใหญ 100-200 กโลกรม

และบรรจถงเอง

ถงเลก ถงละ 35 บาท ซองายขายคลอง “ตอนนนขำยไดวนละ 3-4 หมนบำท”

นวฒนบอกตวเลขทไมนาเชอ แถมดมากตรงทสงปบ รบเงนสดปบ การบรหารเงนสด

(cash flow) จงไมใชปญหาส�าหรบ SMEs รายนเลย

นวฒน จากกรรมการผจดการบรษท เปลยนมาเปนเจาของธรกจเลกๆ บรหาร

ดวย ลงทนดวย ตดตองานดวย สงของดวย เกบเงนเองดวย “เขำปรบตวไดดมำก

แรกๆ ไปสงของ ยกลง ยกกลอง ยงใสเชตผกไทไปเลย” พชรกระเซาคชวต

เมอมะขามคลกเสวยไปไดด จงเรมทดลองสตรใหมๆ มทงมะขามหย มะขาม

แชอม มะขามเคยวหนบ มะขามเปรยวแซบ มะขามโยเกรต คาถาขอเดยวคอ ทก

ผลตภณฑตองมความแตกตาง (differentiate) เชน มะขามแชอม จะคดมาแต

มะขามฝกโต และแชอมไมพอ ตองอบน�าผงดวย หรอเกลอทไดมาตองลางสะอาด

อยางดกอนอบแหง ใหจบผลก แลวคอยคลกปรงในมะขามเปรยวแซบ พชรยก

ตวอยาง

ตดแบรนด เพอแยกตว

หวใจส�าคญของการไดผลตภณฑอรอยคอ ตองคดสรรมะขามคณภาพดตงแต

ตนทาง

โลจสตกสของมะขามเรมตนจากเกษตรกรลงแรงบ�ารงปย บ�ารงดน เมอมะขาม

ออกฝกและแกจดในชวงปลายป กจะมผเหมาซอมะขาม ตกลงราคากนได ฝายเกบ

กจะเขาไปปกเตนท ปลกกระตอบ เพอเฝามะขามมใหใครมาขโมย เกบไดมากนอย

เทาไหรจดสงขายหองเยน ซงจะเกบอยไดนานถงหนงป

นวฒนและพชรท�าสญญาหลวมๆ กบหวหนาเครอขายชมชนทเพชรบรณ ทจะ

เปนผตดตอน�ามะขามจากหองเยน เพอกะเทาะเปลอกแกะเมลดและท�าการแปรรป

เบองตน

Page 50: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

มะขามหวานตองพนธสชมพเทานน รสชาตอมเปรยวนดๆ เนอไมหนาเทาพนธ

สทอง ขนาด 4 ขอขนไปก�าลงพอเหมาะ จดลงถงๆ ละ 10 กโลกรม สงเขากรงเทพฯ

ทกสปดาห สปดาหละ 2.5 ตน

เมอมาถงโรงงานยานสะพานสงกจะท�าการแปรรปเปนผลตภณฑตางๆ อกนานา

ชนด ซงเปนการอดหนนวสาหกจชมชนทเกยวเนองกนอกหลายแหง เกลอจาก

สมทรสาคร พรกเดมซพพลายมาจากล�าพน ภายหลงเปลยนมาใชไรทพย ยงไมนบ

หบหอ โหลพลาสตก ขวด ลงกระดาษ

สนคาขายด เกบเงนสดได ไมใชวาจะไมมปญหา เพราะการลอกเลยนเกดขน

ทกแหงในวงการคา

นวฒนซงเปนนกเรยน MBA สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (นดา) ม

ชนเชงวชาการบรหารอยแลวในตวตระหนกวา ถงเวลาแลวทตองมแบรนด นวฒน

จดทะเบยนพาณชย ‘บานมะขาม’ เมอป 2542 เพอสรางการจดจ�าและจ�าแนก

แยกแยะตนเองออกจากมะขามคลกอนๆ ทดาษดนอยในทองตลาด โดยมกรรมวธ

ทพถพถน มะขามสชมพฝกใหญ แกะเมลด รสชาตเขมขน อบแหง เกบไวไดนาน คอ

จดแขงของผลตภณฑ

ตอมาจดทะเบยนนตบคคล บรษท สวนผงหวาน จ�ากด เมอป 2545 ชวงนเปน

ชวงหวเลยวหวตอส�าคญ พชรตองการท�าธรกจแบบคอยเปนคอยไป ขยายแบบใช

เงนทนเทาทม แตนวฒนเหนวาจะตองกาวไปอกขน เพราะการจะเขาสโมเดรนเทรด

ตางๆ ตองมการลงทน การขยายตว “เปนชวงทตองเปลยนแปลงอะไรเยอะ ควำม

คดไมตรงกนหลำยเรอง เขำจะ conservative ตองเงนสด ไมยอมกเงน แตทำงผม

มองเชงธรกจ ถำจะขยำยตองหำกเงนและลงทนเพม” นวฒนอธบาย

ชวงนเองทพชรเขารบการอบรมโครงการเสรมสรางผประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation : NEC) จากกรมสงเสรมอตสาหกรรม เรยนเพอ

ปรบทศนะ ซงสงส�าคญทไดจากโครงการนคอ การเขยนแผนธรกจ วางเปาหมาย

และทศทางของกจการ “กำรท�ำงำนเรำเปนมออำชพมำกขน เปนประโยชนมำก

ท�ำใหเรำไดมองภำพตวเองชด จดแขงจดออน ควำมช�ำนำญคออะไร คแขงเปนใคร

ตลำดตรงไหน”

นวฒนวเคราะหตนเองวา ความช�านาญแรกคอช�านาญเรองมะขาม เขาถงแหลง

วตถดบทด “เรำรมะขำมอยำงลกซง ถนก�ำเนดมน ฝกเอำมำดรเลยพนธไหน รสชำต

อยำงไร เรำมกำรจดหำวตถดบทด ผมโอนเงนเขำบญชใหหวหนำเครอขำยตลอด

Page 51: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

49

ทนททสงของ เปนกำรตกลงซอขำยทใหรำคำดกวำ

ทวไป เรำจงมนใจวำมมะขำมดตลอดทงป อกทงคณ

พชกเกงเรองกำรคดผลตภณฑแปรรป เรำจงมนใจ

เรองผลตภณฑ”

ช�านาญทสอง ช�านาญการตลาดและการขาย

ดวย พชรนนมพนประสบการณหลายสบปใน

อตสาหกรรมอาหาร รวมงานบรษท เนสทเล (ไทย)

จ�ากด อยนาน 9 ป จนถงป 2540 และยายไปอย

บรษท ดทแฮลม จ�ากด อก 5 ป ทงสองแหงเธออย

หนวย Food Service “เรำชอบกำรขำย จะเจำะเขำตลำดใหมๆ เอง

โรงแรม ภตตำคำร สำยกำรบน หนวยงำนทเปน

สถำบน เชน โรงเรยน มหำวทยำลย โรงพยำบำล

สมยอยเนสทเล เรำกคดเองวำจะไปเจำะขำยกำแฟ

ทสถำนบนเทงกลำงคน เพรำะคนท�ำงำนตนเชำมำ

ตองดมกนทงนน ปรำกฏวำสงทเรำมองเหนและ

คำดกำรณตลำดไดดมำก” พชรวเคราะหตนเอง

และจากการเปนนกขายมอทองน ยามทเธอจะจากองคกรใหญมา หวหนางานทง

เสยดายและตงค�าถามวาเธอจะไปท�าอะไรกบ ‘มะขาม’ !?!

จากวนทเธอวกฤตถงวนนนบได 13 ป แตถานบจากวนทเธอตงบรษทกรวม

เวลาได 8 ป

เธอสวมหวใจนกขาย นวฒนเปนนกบรหาร พาองคกรแหงนเตบใหญ มผลตภณฑ

มะขาม และ sub brand นานาชนด รายไดเฉลยเตบโตปละ 30%

ปจจบนผลตภณฑ ‘มะขามเคยวหนบ’ เปนผลตภณฑขายดใน 7-eleven เรม

วางจ�าหนายตงแตป 2545 นอกจากนนยงผลตแบบ OEM ‘มะขามเปรยวแซบ’

ใหกบบกซ ผลตมะขามจด มะนาวจด กระทอนจด มะขามโยเกรต มะขามเคยวหนบ

สงอเมรกา โดยมท�าทงในแบรนด Tamarind House ของตนเอง และผลตแบบ

OEM ใหกบแบรนด Taste Nirvana ไปทแคลฟอรเนย โดยมะขามแปรรปไดรบ

ความนยมมากในประเทศทมคนเอเชยอาศยอยมาก ไมวาจะเปนองกฤษ อเมรกา

ออสเตรเลย ตะวนออกกลาง

Page 52: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

การสงออกแมจะเพงเรมตนและปรมาณไมมากนก แตถอเปนการกาวไปอกขน

ของบรษท สวนผงหวาน

ปจจบนภายในราน ‘บานมะขาม’ ซอยรามค�าแหง 118 เบองซายมมมกาแฟ

สบายๆ คอยรบแขกผมาเยอน แตอกดานหนงของรานมผลตภณฑมะขามนานา

ชนดวางเรยงราย ทงน�ามะขามเขมขนทน�าไปท�าไดทงอาหารคาวและเครองดม คกก

มะขาม มะขามหย มะขามแชอม มะขามเคยวหนบ มะขามคลกเสวย กลวยกรอบ

แกวไสมะขาม น�าพรกมะขาม ฯลฯ นอกจากนนยงมแบรนด Nana ทน�าบวยมา

แปรรปเปนขนมชนดตางๆ

ทงนวฒนและพชรตองหมนเพมพนความรเสมอ โดยทงคไดเสรมวชาความรจาก

โครงการพฒนาผประกอบการธรกจอตสาหกรรม (คพอ.) ตางรนกน อบรมโครงการ

ผสงออกอจฉรยะ (Smart Exporter) ของกรมสงเสรมการสงออก และลาสด เขา

รวมอบรม โครงการพฒนาอตสาหกรรมการผลตเพอยกระดบความสามารถการ

แขงขน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม

“เรำผกพนกบกรมสงเสรมอตสำหกรรมคอนขำงมำก เปนเหมอนพอแมเรำเลย

พอถงระยะหนงกใหเรำมำอบรม MDICP ผมถอวำเปนขน advance เรำโตมำถง

ระดบหนง ตองเรยนรเพม เพรำะระบบผลตเดมจำกเลกมำใหญจะเรมมว ท�ำอยำงไร

จะประหยดคน ประหยดพลงงำน เรองกำรตลำด โมเดรนเทรดยงขำยเยอะ กยงบบ

เรำ MDICP จะเปนกำรใหควำมรเรำอกขน”

ภายใตโครงการนเปนการเรยนรการวางแผนสามแผนคอ แผนผลต แผนการ

Page 53: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

51

ตลาด และแผนการบญชการเงน การบรหาร โดยจะมทปรกษามาส�ารวจ วเคราะห

ปญหารวมกบพนกงาน

การหมนสรางผลตภณฑใหมๆ เกดขนไปพรอมกบการสอดสองหาตลาด

ใหมๆ เชน การรวมออกบธของกรมสงเสรมอตสาหกรรม การรวมออกบธของงาน

THAIFEX–World Food of Asia หรอการออกบธรวมกบกรมสงเสรมการ

สงออก เปนตน

ผลลพธแหงความตงใจคอรางวลตางๆ ทไดรบ เชน OTOP Product Cham-pion ระดบ 5 ดาว ป 2546, 2547, 2549, 2551 รางวล Thailand Brand 2007

รางวล Prime Minister’s Export Award 2009 (OTOP Export Recogni-tion) และรางวล NEC Award 2009

มะขามยงขยายขอ ขยายปลองไดอกมาก…

ในระยะอนใกลน สวนผงหวานจะมซอสมะขาม ซอสสเตกทผลตแบบ OEM

ปอนตลาดเยอรมน ความเขมขนของมะขามเมอปรงรสแลวท�าใหไดซอสรส

กลมกลอม มเนอซอสขนใกลเคยงกบมะเขอเทศ เมอใดทรสชาตลงตวกจะเปนอก

ผลตภณฑทมโอกาสวางอยบนชนวางในซเปอรมารเกตตางประเทศ แมจะเปน

แบรนดของผวาจาง แตจะเปนไรไป ในเมอมะขามหวานไทยจ�าหนายไดมากขน

ปลายทางของมะขามทน�ามาแปรรปสรางงานสรางเงนใหกบคนจ�านวนหนง และ

สรางความเปนปกแผนมนคงใหครอบครวโฆวงศประเสรฐยงไมหมดแตเพยงเทาน

“เปนควำมฝนเลยวำเรำจะมไร มรสอรท มเกษตรอนทรยของเรำเอง” นวฒน

แยมพรายความฝนใหฟง

…ความคดนนาจะอยในแผนธรกจของบรษทแลว รอวนคอยๆ เดนไปถง

ฝรงเปดรสอรทใหชมไรไวน การปลก การอภบาลองน ไปจนถงหมกบม แปรรป

ลงขวดขายขวดละหลายพน นวฒนอาจจะเปดรสอรททมผเชยวชาญดานมะขาม

เปนรายแรกของไทยกเปนได ใครจะไปร

อยางนถาไมเรยกวาทรพยในดน สนในฝก แลวจะใหเรยกวาอะไร

Page 54: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

พ ชร โฆวงศประเสรฐ เขารวมอบรมโครงการเสรมสรางผประกอบการใหม

ของศนยนวตกรรมทางธรกจ เมอเดอนพฤศจกายน 2545 ประโยชนทได

จากโครงการนคอการเขยนแผนธรกจ ซงเปรยบเสมอนหางเสอเรอใหองคกรเดน

ไดอยางมทศทาง มเปาหมาย

นวฒน โฆวงศประเสรฐ เขารวมอบรมโครงการพฒนาผประกอบการธรกจ

อตสาหกรรม (คพอ.) รน 118 จ.นครปฐม โดยศนยสงเสรมอตสาหกรรมภาคท 8

จงหวดสพรรณบร หนวยงานของกรมสงเสรมอตสาหกรรมในภมภาค เมอป 2547

และพชรเขารวมอบรมรน 126 เมอป 2548 ประโยชนของโครงการนคอการเรยนร

ลงลกอยางเฉพาะเจาะจงเกยวกบรายสาขาอตสาหกรรมอาหาร ซงท�าใหบานมะขาม

วางแผนการผลตทไดตามมาตรฐาน เตรยมพรอมส�าหรบการสงออก

นวฒนเขารวมอบรมหลกสตรการบรหารจดการเทคโนโลยสอสารขอมลโดย

ส�านกพฒนาอตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสรมอตสาหกรรม ณ ศนยการศกษา

ตอเนอง มหาวทยาลยรงสต เมอเดอนกนยายน 2548 และลาสดเขารวมอบรม

โครงการพฒนาอตสาหกรรมการผลตเพอยกระดบความสามารถการแขงขน (Man-ufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) ซงเปนการเรยนรการวางแผนสามแผนคอ แผนผลต แผนการตลาด

และแผนการบญชการเงน การบรหาร อนจดเปนหลกสตรขนสงส�าหรบนกบรหาร

Page 55: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

โอ.อ.ไอ. พารทอตสาหธรรมชนสวนยานยนต

Page 56: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

หากเรามความซอสตย งานดมคณภาพ สงตรงเวลา ราคาสมเหตสมผล ลกคาจะไมทงเรา

Page 57: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

55

ทนไมมศาลพระภม มแตพระพทธรปองคโตทยนเดนเปนสงาอยหนาประต

ทางเขา บรษท โอ.อ.ไอ. พารท จ�ากด

นกสสนสวยงามดจสายรงเกาะกลมสงเสยงเจอยแจวอยในกรงนกขนาดใหญ

ณ สวนขนาดยอมทเชอมทางเดนระหวางอาคารทามกลางบรรยากาศทชมชนจาก

ละอองน�าทเพงถกคนดแลสวนฉดรดจากสายยาง ลวนสรางความรนรมยใหกบ

ผมาเยอนจนท�าใหลมไปชวขณะวาก�าลงเขามาสอาณาเขตของโรงงานผลตชนสวน

ประกอบรถยนต มารสกตวชดๆ อกทวาทนคอ SMEs ทมชอเสยงทางดานผลต

ชนสวนยานยนตกเมอไดเหนรางวลมากมายตงเรยงรายอวดเรองราวและความ

ภาคภมของบรษททเดนทางผานกาลเวลามาถง 17 ป

Page 58: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ชนสวนแรกของบรษท กลยาณมตร

ประสาทศลป ออนอรรถ เกดในครอบครวฐานะปานกลางคอนไปทางยากจน

เมอจบการศกษาระดบ ปวส.จากวทยาลยเทคนคกรงเทพกเขาท�างานเปนพนกงาน

บรษท อซซมอเตอร (ประเทศไทย) จ�ากด กอนเขาท�างาน ตองอานระเบยบบรษท

อยางละเอยด มขอหนงระบวา พนกงานในบรษทแหงนจะเกษยณเมอมอาย 55 ป

“ตอนนนคดวำอำย 55 เรำกยงแขงแรงอย แลวเรำจะท�ำอะไร เลยคดตงแตวน

แรกทเรมเขำไปท�ำงำนเลยวำถำมโอกำสกจะออกมำท�ำเอง”

ความฝนตองใชเวลาเดนทาง ประสาทศลปใชชวตการเปนพนกงานบรษทอย

นานถง 17 ป แตนบเปน 17 ปทเตมเปยมไปดวยความรและประสบการณ รวมถง

มตรภาพดๆ โดยเฉพาะอยางยงในชวง 13 ปสดทายทเขาคลกคลอยแตกบงานทาง

ดานแมพมพปมโลหะจนเกดเปนความช�านาญเฉพาะตว ประกอบกบในปท 4 ของ

การท�างาน ประสาทศลปไดมโอกาสไปฝกงานออกแบบและสรางแมพมพปมโลหะ

แผนทโรงงานอซซ เมองฟจซาวา ประเทศญปน เมอกลบมาประเทศไทยไดไมนาน

นกเขาไดเลอนต�าแหนงเปนผจดการแผนกออกแบบและผลตแมพมพ และกลาย

เปนผเชยวชาญในสายงานนทมชอตดอนดบตนๆ ของประเทศไทย

“เมอสมย 20 ปกอน คนทเชยวชำญเรองนมไมถง 10 คน ต�ำรำทเปนภำษำไทย

บรษท โอ.อ.ไอ. พารท จ�ากด

926 หมท 15 ถ.เทพารกษ

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

จ.สมทรปราการ 10540

โทรศพท : 0-2706-0150

โทรสาร : 0-2706-9577, 0-2706-0150

อเมล : [email protected]เวบไซต : www.oeiparts.com

Page 59: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

57

กยงไมม หรอถงมต�ำรำใหดกยงไมพอ เพรำะกำรท�ำแมพมพปมแผนโลหะมนตอง

อำศยประสบกำรณ ใชทงภำคทฤษฎและปฏบตควบคไป สมยนนจะเขยนแบบจะ

ท�ำอะไรกตองดรำฟตดวยมอ คอผมสอนคนมำแลวมำกมำย”

นอกจากนประสาทศลปยงไดรวมกบอาจารยจากมหาวทยาลยชนน�าอยาง

จฬาลงกรณมหาวทยาลยและเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอท�าโครงการ

วจยการออกแบบและสรางแมพมพ โดยไดรบทนจากกระทรวงวทยาศาสตร ซง

ผลงานทออกมาไดรบการตพมพเปนต�าราสอนวชาแมพมพ และนบเปนต�าราเลม

แรกทเปนภาษาไทย ซงปจจบนต�าราเลมนนกยงใชเปนพนฐานของวชาแมพมพอย

จดเปลยนชวตมาถง เมอประสาทศลปเสนอแผนการขยายงานทางดาน

ออกแบบและสรางแมพมพปมโลหะแผนของอซซ แตเนองจากเวลานนบรษท

ยงไมมนโยบายผลตเอง แตเนนการจางผลตจากภายนอก (Outsourcing) ประสาทศลปจงตดสนใจลาออก เพราะเชอมนใน ‘โอกาส’ ทตวเองมองเหน

“เรำมนใจวำเรำเกงกวำคนอนในดำนแมพมพกำรท�ำชนสวน จะท�ำอะไรกตำม

จะตองด key competency ของตนเอง”

ประกอบกบการวเคราะหสถานการณแวดลอม เพราะในป 2536-2537

อตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยเตบโตอยางมาก เนองจากนโยบายรฐปรบจาก

สงเสรมการผลตเพอทดแทนการน�าเขา มาสการผลตเพอการสงออก คายรถทง

ยโรป ญปน อเมรกาแขงขนกนอยางหนก ขยายการลงทนในประเทศไทย ชนสวน

ยานยนตทจดเปนอตสาหกรรมสนบสนนยอมเตบโตไปดวย

“กอนจะออกมำเปดบรษทเองไมไดคดแตดำนบวกอยำงเดยว ดำนลบกคดเผอ

ไวแลวเหมอนกน ถำมภรรยำไวแลววำ ถำออกมำแลวไมประสบควำมส�ำเรจกจะไป

ขบแทกซ ยอมรบสำมทเปนคนขบแทกซไดไหม ภรรยำกบอกโอเคไมมปญหำ ท�ำให

ตดสนใจไดไมยำกนก เพรำะคดวำอยำงนอยทสดกนำจะพอเลยงตวได”

ในสมยนนงานผลตชนสวนยานยนต เครองจกรกลทตองการความเทยงตรงสง

ดวยเครอง CNC หรอทเรยกวา High Precision Machining เปนทตองการ

ของตลาด แตในเมองไทยยงไมมใครท�า ประสาทศลปเหนชองทางตรงนจงไมลงเล

ทจะเปดบรษทผลตชนสวนดวยเครอง CNC แมจะเปนธรกจทตองใชเงนทนสง

“บรษทญปนจะไมท�ำพวกชนยอยๆ เขำจะจำงบรษทขำงนอกท�ำ เพอประหยด

ตนทนเรองแรงงำนคน เขำซอควำมสะดวกเพรำะควำมเชยวชำญของเขำคอเรอง

Page 60: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เทคโนโลย ไมใชเรองคน”

แตจะท�าอยางไรเมอทกษะความเชยวชาญมพรอม ตลาดกพรอม แตกลบไมม

เงนทนในกระเปา…

ขณะนนเขาไมมแมแตเครดตทจะไปกเงนกบธนาคาร วธบานๆ ทรจกกนมาแต

โบราณกคอ…ยมตงค เขายมเงนพสาวของภรรยามาได 3 ลานบาท บรษท โอ.อ.ไอ.

พารท จ�ากด จงเรมตนขนในป 2536 ดวยชนสวนประกอบชนแรกคอ ‘กลยาณมตร’

ชนสวนทสอง อตสาหะ

จ�านวนเงน 3 ลานบาทนบวานอยส�าหรบการลงทนในอตสาหกรรมหนกอยาง

การผลตชนสวนยานยนตเครองจกรกลทตองการความเทยงตรงสงดวยเครอง

CNC ดงนนเมอเครองจกรชดแรกสงเขามาถง ประสาทศลปกใชเครองจกรไป

การนตกบแบงกเพอกเงนมาลงทนตอ

และแลวเมอรายไดเดอนแรกเขามาประสาทศลปถงกบตองหวเราะ เพราะเปน

จ�านวนเพยง 4,000 บาท แตก�าลงใจและความมงมนของเขากยงเตมรอย มองเหน

กาวยางทก�าลงจะไปสเปาหมายทวางไว เพราะมโครงการทไดตกลงกบลกคาไวแลว

ใครทไมเคยตงบรษทเปนของตวเองคงไมเขาใจถงประสบการณการฟมฟก

ประคบประหงมเหมอนลกในไส ประสาทศลปเลาวาในชวง 10 ปแรก เขาทมเท

หยาดเหงอแรงกายทงหมดเพอท�าใหบรษทมนคงใหได

Page 61: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

59

“ตอนทเปดบรษท โอ.อ.ไอ.ใหมๆ มปญหำทตองแกไขอยเรอยๆ อยำงตอน

ผลตชนสวนชดกรองน�ำมนเครองของรถยนตปกอพเปนชนสวนทดแทนกำรน�ำเขำ

พอลกคำสงสนคำจำกเรำปบ กสงงดของจำกญปนเลย แตเครองจกรทเรำสงน�ำ

เขำมำถงชำ มำถง 3 วนกอนทสตอกของลกคำจะหมด ผมเลยตองกนนอนอยกบ

เครอง 3 วน 3 คนไมไดกลบบำน ภรรยำกชวยสงปนโตให และในทสดกสงงำนได

ทนเวลำพอด”

เมองานตางๆ ผานลลวงไปดวยด ผลงานไดพสจนความเทยงตรง ความซอสตย

และศกยภาพของ โอ.อ.ไอ. พารท จนท�าใหชอเสยงถกบอกตอไปปากตอปาก จง

มงานหลงไหลเขามาโดยทไมตองออกไปหาลกคา และธรรมดาของอตสาหกรรม

รถยนตจะมการปรบเปลยนตลอดเวลา มทงแบบปรบรน (Model Change) และ

ปรบโฉม (Minor Change) ซงลวนตองปรบชนสวนภายในตามไปดวย ท�าให

โอ.อ.ไอ.มงานไมขาดสาย

“ตอนนนบรษทยอยๆ ของญปนทเขำมำลงทนในอตสำหกรรมชนสวนยงมไม

เยอะ จงเปนควำมไดเปรยบอนหนงทเรำลงมอกอนและเรำท�ำได ควำมจรงญปน

ชำตนยม แตพอเรำเปดบรษทและเรำท�ำไดดกเลยเปนทรจกและวำงใจ ลกคำทเปน

ลกคำกนตงแตเรมตนเดยวน 17 ปแลวกยงเปนลกคำกนอย ผมท�ำงำนกบญปนมำ

นำน จงรอปนสยใจคอด หำกเรำมควำมซอสตย งำนดมคณภำพ สงตรงเวลำ รำคำ

สมเหตสมผล เขำจะไมทงเรำ”

ในโลกการคาใหความส�าคญมากกบคคาธรกจ (business partner) ซงในทาง

ธรรมแลวกคอ ‘กลยาณมตร’ อกเชนกน

“ลกคำไมไดดเรอง costing อยำงเดยว ถำรำคำถกแตไมมกำรบรหำรจดกำรทด

หำกไดรบของไมตรงเวลำและคณภำพตรงตำมทตองกำร มนเกดควำมเสยงกบเขำ

ธรกจนมนมลคำมหำศำล หำกมควำมผดพลำดขนมำ มนกมหำศำลเชนกน ดงนน

ไมคมกบกำรทจะไปเอำของรำคำถกแตเสยง ของดรำคำถกหำไดยำก”

เมองานเรมเดน บรษทเรมมรายไดและไดออรเดอรลวงหนาจากลกคามาทงป

ประสาทศลปน�าเอาสงเหลานไปคยกบแบงกเพอขอกตออก ท�าแบบนจนขยาย

กจการมาไดเรอยๆ ตลอด 4 ปของการเรมตนกจการ ซงทกอยางกดทาวาจะไปไดด

จนกระทงป 2540 โดนวกฤตตมย�ากงหกใส บรษททก�าลงขยายกดคลายจะเรมหด

เนองจากขาดสภาพคลองและค�าสงซอสนคาหยดชะงก

Page 62: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

“ผมไมรสกหมดหวงหรอทอแทนะ เพรำะเรำไมใชคนเดยวทเจอ ทกคนกเจอ

ปญหำ ผมเลยมองวำเปนเรองธรรมดำ ถำเรำเปนคนเดยวทมปญหำนนแหละถง

จะตองพจำรณำตวเอง สงทผมท�ำตอนนนคอกำรตงสต เพรำะสตมำปญญำจะเกด”

ประสาทศลปใชสตและปญญาทมเดนทางออกไปหาลกคาทวประเทศญปน

และในทสดกไดลกคาพรอมกบยอดค�าสงซอตดมอกลบมา ยงไมทนทวกฤตตมย�า

กงจะพดผานไป เพยงครงปบรษท โอ.อ.ไอ. พารท กฟนตวไดอกครงพรอมกบการ

กาวเดนอยางมนคง

สวนหลงบานกรวมแรงรวมใจท�าสารพดวธ ทงลดคาใชจาย ลดตนทน ตกลง

วาผลดกนท�างานคนละวนกม เฉลยกนท�า เฉลยกนใช เพอใหสวนรวมอยได

อกทงเปนชวงเวลาทดทฟนฟ เตมเตมความรตางๆ ซงในชวงหลงวกฤตนนเอง

ประสาทศลปและภรรยาไดเขารบการอบรมในโครงการยกระดบความสามารถ

เถาแกชนสวนยานยนต ของส�านกพฒนาอตสาหกรรมสนบสนน (สพส.) กรม

สงเสรมอตสาหกรรม น�าความรมาวางรากฐานการบรหารใหพนกงานใหเกดความ

เชยวชาญ

ดวยสตและความวรยะอตสาหะแทๆ ทท�าให โอ.อ.ไอ.ตงหลกสอยกบพษ

เศรษฐกจได หลงจากบรษท โอ.อ.ไอ. พารท ด�าเนนกจการมาได 8 ป เรมคนทน

ประสาทศลปกสบโอกาสทจะเปดบรษทใหมอกหนงบรษทในป 2544 นนคอ บรษท

เค.ไอ. พรซชน จ�ากด โดยรวมทนกบบรษทในประเทศญปน เพอผลตชนสวน

มาตรฐานของแมพมพเพอการสงออก 100%

ชวงนนเปนชวงทอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในประเทศไทย

ก�าลงรงโรจน ท�าใหประสาทศลปตดสนใจเปดบรษทเพมอกในปถดมา เพอรองรบ

ผลตงานโลหะทกประเภท บรษท เซเวน ซส อนโนเวชน จ�ากด จงถอก�าเนดขน

ในป 2545 ตามมาดวยบรษท สวรรณภม ฟอรจจง จ�ากด ในป 2549 เพอรองรบ

ตลาดในอนาคตทหลกไมพนการแขงขนทางดานราคาในตลาดโลก เนองจากการ

ผลตชนงานดวยการทบขนรปเยน (Cold Forge) ลดขนตอนการตดการเฉอน

ท�าใหสามารถลดตนทนลงได

ถาวดกนเปนตวเลข จากวนแรกทนจดทะเบยน 1 ลานบาท ปจจบนเพมเปน 50

ลาน (เฉพาะ โอ.อ.ไอ พารท) พนกงาน 160 คน เครองจกร 96 เครอง นบเปนการ

เตบโตดานเงนทน 50 เทา จ�านวนคน 23 เทา เครองจกร 24 เทา

Page 63: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

61

“จำกเครองจกรแค 4 เครองในวนทเรมตน มำวนนมมำกกวำ 90 เครอง กบ

รำยไดปละหลำยรอยลำนบำท เปนเพรำะพนกงำนทงนน ถำพนกงำนไมมใจ ยง

ไงกไปไมได กำรท�ำงำนดวยใจตำงกบกำรท�ำตำมหนำท ถำเรำท�ำใหพนกงำนรก

องคกร เขำจะมใจท�ำงำนใหมนไดด ผมคดอยำงน ฉะนนพอเรำม เรำกแบงปนให

กบพนกงำน เพรำะทเรำไดมำน เรำไมไดท�ำคนเดยว พนกงำนชวยท�ำใหเกดขนมำ”

ยงท�า ยงขยาย กยงช�านาญ ประสาทศลปเองกยงกวางขวางในอตสาหกรรม

น กระทงปจจบนด�ารงต�าแหนงนายกสมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทยเปนวาระ

ทสอง

ชนสวนทสาม ธรรมาภบาล

การขยายธรกจอยางรวดเรวดวยสถต 6 ป 3 บรษท เปนสงทประสาทศลปเอง

กไมไดคาดคดมากอน ท�าใหทกวนนเขาตองพยายามรกษาสมดลระหวางวตถกบ

จตใจดวยการแบงปนสสงคม ไมวาจะเปนการบรจาคทดนใหวด สรางโรงอาหาร

ใหโรงเรยนทขาดแคลน และบรจาคสงของตางๆ ใหกบผทตองการความชวยเหลอ

ตามโอกาสทจะท�าได

ถาเปนการบรหารจดการสมยนกจะเรยกวา ‘ส�านกรบผดชอบตอสงคม’

(Corporate Social Responsibility : CSR) ทปจจบนไมวาองคกรใดกตองม

แต โอ.อ.ไอ. ม CSR ทงในและนอกองคกรมานานแลว

กบภายในองคกร การจดสรรทงความรและสวสดการ ถอเปนงานสวนส�าคญท

Page 64: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ประสาทศลปใหความใสใจไมแพเรองการพฒนาคณภาพผลตภณฑและการสราง

รายได

ความรคอสนทรพยส�าคญ ในการด�าเนนงานทกสง โอ.อ.ไอ.จงเนนใหความรท

พนกงานจะน�าไปพฒนาวชาชพ (Career Path) ในระยะยาว พนกงานแตละคน

ทเขามาท�างานจะมการวางแบบแผนการพฒนาไวเลยวาปท 0-2 ปตองเรยนรเรอง

อะไร ปท 2-4 เรยนรอะไร ปทสงๆ ขนจะตองช�านาญเรองใด

นอกจากความรแลว คณภาพชวตดานอนๆ กจดสรรไวใหเพอใหมบรรยากาศ

การท�างานแหงความสข

แมโรงงานแหงนจะไมใชคายเพลง แตกมหองซอมดนตรใหพนกงานไดแวะมา

ผอนคลายยามพกเทยง แมจะไมใชสโมสรฟตบอล แตกมสนามเตะฟตบอลหญา

เทยมใหเพอนโรงงานใกลเคยงไดอจฉา แมจะไมใชเจาพออสงหารมทรพย แต

ประสาทศลปกพยายามจดหาพนทสรางอพารตเมนตใหพนกงานเชาในราคาทถก

นอกจากนในกรณทพนกงานตองการความชวยเหลอในการซอบาน ทางบรษทก

ตงสโมสรส�าหรบเปนทปรกษาทางการเงนดแลตงแตผอนดาวนจนถงสงตวเขาแบงก

ใหเรยบรอย จงไมนาแปลกทจะเหนพนกงานในบรษทแหงนมความสขอยกบบรษท

ดวยอตราการลาออกของพนกงานทต�ามาก

Page 65: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

63

โครงการส�าคญทประสาทศลปสงเสรมอยางตอเนองคอ สงเสรมการเรยนรและ

ปฏบตธรรม ตวเขาสนใจธรรมะมาตงแตอาย 25 ป และศกษาตอเนองมาโดยตลอด

โดยก�าหนดให 2 เดอนหนงครงชวงเวลาตอนเชาบรษทนมนตพระมาเทศน เปด

โอกาสใหพนกงานท�าบญและฟงธรรม เพอใหพนกงานไดหยดคดและหนมามอง

ตวเองวาปจจบนท�าอะไรอยได ท�าดบางหรอไม เมอแรกเรมกจดเพยงปละครง ตอ

มาจงจดถขนเปนทกๆ 2 เดอน จากนนกพฒนามาเปนการสงพนกงานไปอบรม

ปฏบตธรรมทส�านกปฏบตธรรมเดอนละ 2-3 คน

ดงทเขาอธบายแตตนวา หวใจของการผลตชนสวนคอ ‘ความแมนย�าเทยงตรง’

(precision) ซงแมจะมเครองจกรมากมายเปนตวเรงการท�างาน แตผทคมขน

สงสดคอ ‘คน’ การสงเสรมใหคนมสมาธ สตระหวางการท�างาน ไดประโยชนหลาย

ฝาย ทงกบองคกรและการด�าเนนชวตสวนตว และกบตวประสาทศลปเอง

“เมอปทแลวผมไปบวชมำ เพรำะตองกำรทดลองตำย จะไดรวำจตใจตวเอง

เขมแขงขนำดไหน พอถงเวลำสละแลว ผมจะสละไดไหม สงทไดคอจตมนไดพก

เพรำะกอนหนำนจตมนวนวำยอยกบทำงโลกมำตลอด พอไดไปบวชมนลดทกอยำง

ลงเหลอแคผำ 3 ผน บำตรใบเดยว ฉนเพยงหนงมอ ไดฝกละควำมโลภ”

ผดแลกจการในชวงทเขาบวช แนนอนวาคอพนกงานมอซายมอขวา ภรรยาและ

ลกสาว การเลอกเรยนรในทางธรรมเพอฝกการละวาง ในอกแงหนงแลวจงเปนการ

เตรยมพรอมส�าหรบการสงไมตอ ซงเปนภารกจส�าคญอยางหนงส�าหรบผประกอบ

การ SMEs ทมกประสบปญหาเรองน การเตรยมการเพอใหเกดความตอเนองจง

เปนสงส�าคญ

‘ธรรม’ จงเปนอกชนสวนส�าคญทชวยอภบาลให โอ.อ.ไอ. พารท เตบโตอยาง

มนคงและพรอมส�าหรบการขบเคลอนไปขางหนา

Page 66: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ประสาทศลป ออนอรรถ เขารวมอบรมในโครงการยกระดบความสามารถ

เถาแกชนสวนยานยนตทกรมสงเสรมอตสาหกรรมจดขนในชวงวกฤต

เศรษฐกจป 2540 ซงนอกจากความรทางดานการบรหารทไดจากการอบรมแลว ยง

ไดพนธมตรทรวมกนเปนเครอขายเหนยวแนนมาจนถงปจจบน

ลาสดปทแลว ทาง โอ.อ.ไอ. พารท ไดรวมอบรมการเพมประสทธภาพการผลต

โดยใชเทคนค Lean Manufacturing เพราะกอนหนานนทางบรษทมปญหา

เรองไลนการผลตทกระโดดขามไปมา เมอปรบไลนแลวท�าใหกระบวนการผลต

ราบรนและมผลผลตเพมขน โดยทางกรมสงเสรมอตสาหกรรมไดสงเจาหนาทมา

ตดตามประเมนผลเปนระยะ ผลการประเมนทดเยยม ท�าให โอ.อ.ไอ. พารท ไดรบ

รางวล ‘Lean Best Practice’ winner 2009

ส�าหรบโครงการท ‘ดทสด’ ในความเหนของประสาทศลปคอ โครงการปรบปรง

กระบวนการภายในของ SMEs โดยใชหลกการของ TQA (Thailand Quality Award) ซงโครงการจะสงทมอาจารยและผเชยวชาญเขามาประเมนทงองคกร

การด�าเนนงาน หาจดออนจดแขงของบรษท เพอสรางแผนธรกจ (Business Plan) ขนมาใหม ซงหลงจากท�าแลวชวยยกระดบการบรหารจดการและเพม

ศกยภาพขององคกรไดอยางชดเจน

Page 67: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

TMC Group ทนแรง ทนเงนตรา

Page 68: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

คนไทยสามารถคดคนและผลตเครองจกรระบบไฮดรอลกขนมาใชเองไดภายในประเทศ

Page 69: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

67

ไมแปลกหรอก ถาคณจะไมรจก ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม เพราะคณเปนคน

ท�างานในธรกจแฟชน บนเทง สปา หรออาหาร

แตถาคณเปนนกธรกจในแวดวงอตสาหกรรมชนสวนยานยนต หรออตสาหกรรม

ประเภททตองใชเครองปม-ขนรป เชอวาคณตองรจก ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม ผผลต

เครองอดชนงาน เครองกดชนงาน และเครองจกรระบบไฮดรอลก ภายใตแบรนด

TMC แบรนดไทยหนงเดยวทขบเคยวอยในตลาดทามกลางคแขงจากตางประเทศ

TMC สงสมชอเสยงและผลงานคณภาพมาเกอบ 40 ป บนความมงมน

ของทวมตร กมลมงคลสข ผกอตงบรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด เพอ

ผลตและพฒนาเครองจกรไทยใหมคณภาพมาตรฐานทดเทยมเครองจกรน�าเขาจาก

ตางประเทศ

“คนไทยสำมำรถคดคนและผลตเครองจกรระบบไฮดรอลกขนมำใชเองไดภำยใน

ประเทศ”

ความเชอของทวมตรทเปนแรงผลกดนใหชางกลงในแผนกไฮดรอลกคนหนง

มงมนศกษาหาความรและพฒนาจนมาเปนเจาของบรษทผลตเครองจกรระบบ

ไฮดรอลกรายใหญของเมองไทย

Page 70: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

จากลกจางสเจาของโรงกลง

“ตอนนนป 2514 เปนปทผมเกด พอตงโรงกลงชอ ทวมตรกำรชำง เปนโรงกลง

ขนำดเลก มเครองกลงหนงเครอง ตอนเรมแรกกท�ำงำนคนเดยว รบกลงงำนทวไป

จำกนนจงคอยมงำนเชอมกเรมมลกนองชวยงำน”

สรเชษฐ กมลมงคลสข ทายาทธรกจ บตรชายคนโตของคณทวมตร ทวนนด�ารง

ต�าแหนงกรรมการผจดการ บรษท ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง จ�ากด บรษทนอง

ใหมทแตกหนอมาจาก ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม เลาถงการกอรางสรางตวของบดา

สรเชษฐยอนวนเวลาอดตใหฟงวา คณพอเรมตนการท�างานจากการเปนเดก

ฝกงานโรงกลงตงแตอายเพยง 15 ป ไดคาตอบแทนเดอนละ 300 บาท คอยๆ

พฒนาฝมอดวยใจรก จนอายได 18 ปจงยายไปท�างานท บรษท ชลบรเมองทอง

จ�ากด ในต�าแหนงชางกลง แผนกไฮดรอลก

บรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด 125/10 หมท 5 ต.บานสวน

อ.เมอง จ.ชลบร 20000

โทรศพท : 0-3827-1933

บรษท ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง จ�ากด 68/1 หมท 5 ต.หนองร

อ.เมอง จ.ชลบร 20000

โทรศพท : 0-3879-9495 เวบไซต : www.tmc.co.th

Page 71: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

69

ณ ทแหงนจงถอเปนโรงเรยนอาชพททวมตรไดเรยนร ‘กลไกของระบบไฮดรอลก’

เรยนรเทคนค เพยรพยายามฝกฝนตนเอง เพอสงสมประสบการณและแสวงหาความ

รเพมเตมอยตลอดเวลา ดวยความมงหวงวาจะน�าความรและประสบการณทไดจาก

การท�างานกอรางสรางเนอสรางตวกจการของตนเองในวนทโอกาสมาถง

ยงเมอเขาตดสนใจแตงงาน ใชชวตค เขากยงตองวางแผน เพอใหมความสามารถ

ในการดแลครอบครว ทวมตรลาออกจากบรษทชลบรเมองทองไปท�างานอกโรงงาน

หนง เพอหาประสบการณเพมและใชเวลาชวงกลางคนไปท�างานอกแหง

ในทสด ปลายป 2514 ทวมตรไดเรมตนกจการของตวเอง โดยรวบรวมเงนสะสม

ทงหมดทมซอเครองกลงเกา เครองเชอมไฟฟาเกา เครองเจาะมอสอง และเชาหอง

แถวไมชนเดยว เปดกจการโรงกลง ‘ทวมตรการชาง’

โรงกลงกคอยๆ เตบโตขน ดวยการท�างานทเนนความประณต ตรงเวลา และ

เอาใจใสลกคา จากโรงกลงทมคนงาน 2 คนกบเจาของอก 1 คนทเปนทงผจดการ

และชาง กคอยๆ ทยอยเพมจ�านวนคนงานมากขน

จากงานกลงสการผลตเครองจกร

เมอกจการโรงกลงเตบโตกาวหนาไปไดด ทวมตรกเรมคดทจะขยายงานใหกวาง

ออกไป เพอรองรบความตองการของลกคาทเพมมากขนตามยคตามสมยของการ

พฒนา ซงในสมยนนคนไทยยงไมมใครท�าเครองจกรและอปกรณไฮดรอลก ของท

มใชอยในชวงนนลวนแตเปนของน�าเขามาจากตางประเทศทงสน และนคอชองวาง

ทางการตลาดทใครอาจมองไมเหน แตเขามองเหน

ในชวตประจ�าวนของเราพบเจอระบบไฮดรอลกอยมากมาย เฉพาะในรถยนตก

แฝงไวดวยระบบไฮดรอลกหลายจด ไมวาจะเปนระบบเบรก ระบบกนสะเทอน เกยร

ออโต เกยรกระปก ระบบเลยว ในไซตงานกอสราง เรากจะเหนรถเครน รถตกดน

ตางๆ ลวนตองพงพาระบบไฮดรอลก ยงไมนบวาในโรงงานอตสาหกรรมตางๆ ทตอง

ใชการโยกยายถายเทสนคาปรมาณและน�าหนกมากกตองพงพาระบบไฮดรอลกเพอ

ทนแรงเชนกน

พลงแหงการเรยนรมเตมเปยม เขาไปประมลซออะไหลและอปกรณตางๆ ของ

เครองบนทงระเบด บ 52 จากหนวยทหารอเมรกนทฐานทพเรอสตหบ

Page 72: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ซอเพอมาแยกชนสวนกระบอกไฮดรอลก ลกสบ วาลว ปม และอกจปาถะ

ออกจากกน เพอศกษาดระบบการท�างานของชนสวนตางๆ ซงสวนมากเปนระบบ

ไฮดรอลก ชนสวนอปกรณตวไหนทยงใชไดกทดลองซอมจนใชงานไดและน�าไปขาย

ความรแบบแกะ แงะ ถอดนเองทพาใหโรงกลงทวมตรการชางมความรความ

ช�านาญดานเครองกลไฮดรอลก และสามารถซอมเครองจกรไฮดรอลกบางประเภท

ทน�าเขามาจากตางประเทศได และในทสดกขยบชนมารบงาน ‘ผลตเครองจกร

ไฮดรอลก’ ประเภทตางๆ

ถาจะเรยก ‘วศวกรหองแถว’ กคงไมผดนก ครพกลกจ�าและขวนขวายเรยนรดวย

ตนเอง เปนคณสมบตของผประกอบการทสรางตวมาในยค 20-30 ปกอน ‘เลยน

และเรยน’ ดวยตนเอง ตางจากสมยนทลกหลานเจาของกจการจะไดรบโอกาสการ

ศกษาอนดทพอแมสรางไวให

“หลงจำกทคณพอไปดสนคำตวนนตวน ทำนกจะเอำมำดดแปลงท�ำเปน

เครองเพรสเครองอด สนคำตวแรกทคณพอท�ำคอ แทนอดมอโยกตวเลกๆ จำก

นนกผลตสนคำเพมขนมำเรอยๆ เชน พวกไฮดรอลกเพรส ไฮดรอลกเครน และ

อปกรณไฮดรอลกอนๆ ตำมควำมตองกำรของลกคำ” สรเชษฐกลาวถงผลงานการ

ผลตชนแรกของพอ กอนทจะคอยๆ พฒนาเพมมากขนเปนล�าดบ

การตลาดแบบปากตอปากท�าใหผลตภณฑจากโรงกลงทวมตรการชางไดรบ

ความนยมเพมขนเรอยๆ ดวยคณภาพของสนคาททดเทยมกบสนคาน�าเขาจากตาง

ประเทศในราคาทถกกวา ยงไปกวานน บรการหลงการขายกถอเปนจดแขงอกขอ

หนงทสรางความประทบใจใหกบลกคามาโดยตลอด

“คณพอใชเวลำสรำงควำมเชอมนมำ แรกๆ กเปน OEM ผลตสนคำใหกบลกคำ

ญปน คอบรษทญปนมำจำงเรำท�ำ แลวเขำกสงสนคำนใหกบบรษทลกคำในเมอง

ไทย ฉะนนคณภำพของเรำจงถอวำเทยบเทำกบสนคำของญปน เพรำะคนญปน

กยอมรบ ตอนนลกคำญปนกใหควำมเชอมนในสนคำของเรำวำมมำตรฐำนเทยบ

เทำสนคำจำกประเทศเขำ แตมรำคำทถกกวำ เรำกเลยมงำนผลตสนคำญปนสงให

ลกคำของเขำในเมองไทยคอนขำงเยอะ และทเปนจดแขงของเรำมำตลอดคอเรำ

ดแลบรกำรหลงกำรขำยใหดวย สวนพวกสนคำเลกๆ ทเปนอปกรณไฮดรอลกขนำด

เลก พวกเครองชวยขนยำย หรอไฮดรอลกเครน เรำท�ำแบรนดเรำเองมำตงแตแรก

คอยหอ TMC เลย”

Page 73: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

71

ในป พ.ศ. 2525 ทวมตรจงจดทะเบยน

จดตง บรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด

ขนโดยมวตถประสงคในการด�าเนนธรกจผลต

เครองจกรระบบไฮดรอลกและเครองปมขน

รปโลหะและวสดตางๆ เพอลดการน�าเขา

เครองจกรจากตางประเทศ และเพอรองรบ

การเตบโตของอตสาหกรรมยานยนตและ

อตสาหกรรมอนๆ ในประเทศไทย

SMEs อยางทวมตรการชาง จงไมใชแคผลตระบบไฮดรอลกทชวย ‘ทนแรง’ ให

กบอตสาหกรรมตางๆ ในระบบการผลต แตยง ‘ทนคาใชจาย’ ลดการสญเสยเงน

ตราออกนอกประเทศดวย

การลงทนเกดขนอยางตอเนอง เพอซอเครองจกรและเทคโนโลยทนสมยมา

เพมเตม กระทงสามารถผลตเครองอดไฮดรอลกขนาดใหญในแบรนด TMCวนนคณภาพมาตรฐานของเครองจกรและอปกรณระบบไฮดรอลกของ TMC

จงไมใชสนคานองใหมทใครๆ จะตองตงค�าถามถงคณภาพและบรการแลว

ตรงกนขาม TMC ในวนนถอเปนผผลตเครองจกรระบบไฮดรอลกรายใหญ

ทสดในประเทศไทย

ชวตจรงไมมทนแรง

กวาทบรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด จะมายนอยในแถวหนาของวงการ

ผลตเครองจกรไฮดรอลกอยางวนน บรษทเองกตองฟนฝาอปสรรคตางๆ มาโดย

ตลอดนบตงแตเรองของทศนคตและคานยมของคนไทยทมกเชอมนในสนคาตาง

ประเทศมากกวาสนคาทผลตในประเทศ กรณน กรรมการผจดการบรษท ท.เอม.ซ.

แมนแฟคเจอรง จ�ากด ใหความเหนวา

“เปนเรองปกตธรรมดำ ถำลกคำไมมตวเลอก เขำกตองสงจำกตำงประเทศเขำ

มำ ฉะนนนจงเปนกำรบำนของเรำในกำรน�ำสนคำเสนอใหกบลกคำ ใหเขำเหนถง

ขอดของสนคำเรำ ไมวำจะเปนเรองคณภำพททดเทยมของนอก รำคำทต�ำกวำ

กำรบรกำรหลงกำรขำยทรวดเรว และควำมสำมำรถในกำรผลตสนคำใหเหมำะสม

Page 74: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

กบควำมตองกำรใชงำน เรองกำรสรำงควำมเชอมนนน อยำงทบอก...คณพอทำน

สรำงมำตลอด ชวงแรกๆ กคงล�ำบำกอยพอสมควร แตเวลำกไดพสจนใหเหนแลว

วำ เครองจกรและอปกรณของเรำนนมคณภำพมำตรฐำนทดเทยมของตำงชำต เรำ

ไมเพยงรกษำมำตรฐำนเทำนน แตเรำยงพฒนำคณภำพขนไปเรอยๆ”

ปจจบนในโรงงานอตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญ เชน กลมอตสาหกรรมไทย

ซมมท หรอโรงงานทปมชนสวนอะไหลสงใหฮอนดา โตโยตา นอกจากนนยงมโรงงาน

ผลตเครองใชไฟฟา หมอหงขาว ตเยน เครองซกผา อาท โตชบา ฮตาช จ�านวนไม

นอยเปนลกคาของ TMC

ในวนทเรามองเหนความส�าเรจ เหนความเตบใหญ บางครงตองหวนมอง

อปสรรค ความยากล�าบากในอดต เพอเปนสงเตอนใจในการท�าธรกจ

เหตการณหนงทเปนบททดสอบทหนกทสดส�าหรบบรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม

โดยเฉพาะตอความรสกของสรเชษฐ ซงขณะนนยงชวยท�างานอยกบบรษท ท.เอม.

ซ.อตสาหกรรม กคอวกฤตเศรษฐกจป 2540

“เปนสงทนอกเหนอกำรควบคม ยอดขำยหำยไปประมำณ 60% แตเรำยงตอง

แบกภำระในเรองกำรน�ำเขำเครองจกรทมำใชในกำรผลต ภำระเรองเงนก ซงเรำก

ตองพยำยำมพยงบรษทใหผำนไปใหได โดยกำรลดคำใชจำย เรมจำกลดโอทกอน

แลวลดเวลำกำรท�ำงำน 6 วนกเหลอแค 3-4 วน เรำไมมนโยบำยไลพนกงำนออก

แตหลำยคนทนไมไหวเพรำะงำนนอยลง เงนกนอยลง จำกคนงำนทมอยประมำณ

300 กวำคน เหลอ 100 กวำคน ตอนนนงำนอะไรมำเรำรบหมด แมตนทนไมไดก

ตองรบ เพรำะอยำงนอยกใหมงำน เปนอยอยำงนประมำณปหนงถงจะเรมดขน”

Page 75: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

73

แมจะตองเผชญกบวกฤตทางเศรษฐกจและอปสรรคตางๆ นานา แตบรษท

ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด กสามารถฟนฝาและกาวหนาเตบโตขนอยาง

ตอเนองมาตลอดกวา 30 ป มสนคากวา 30 ชนด มากกวา 50 รนทรองรบการใช

งานในอตสาหกรรมตางๆ ของลกคา อาท เครองปมลากขนรป (Hydraulic Deep Drawing Press) เครองปมกดขนรปตามแบบแมพมพ (Hydraulic Hot Press) เครองตรวจเชกแมพมพ (Hydraulic Die Spotting Press) เครองตรวจเชก

ผวหนาแมพมพ (Hydraulic Clapper Die Spotting Press) เครองพบขอบ

(Hydraulic Hemming Press) เครองตดขอบชนงาน (Hydraulic Trim-ming Press) และสนคาในกลมของ Hydraulic Crane, Material Handing เชน พวกเครองชวยผอนแรงในการเคลอนยาย รวมทงกลม Service Equipment เชน แทนยกรถยนตหรอแทนยกรถมอเตอรไซค เปนตน

เมอบรษทแตกไลนการผลตสนคาเพมมากขน ในขณะทพนทโรงงานยงคงมอย

10 ไรเทาเดม ในป 2548 บรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด จงจดโครงสรางธรกจ

ใหม โดยกอตง บรษท ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง จ�ากด ขน

“คณพอเปนคนทท�ำอะไรจะวำงแผน ทำนอยำกใหลกเรยนวศวะ ผมกเรยนวศวะ

ซงตวเองกชอบ นองชำยผม...คณธรภำพกเรยนวศวะ ตอนนชวยดแลอยท ท.เอม

ซ.อตสำหกรรม ผมจบวศวกรรมอตสำหกำร จำกสถำบนเทคโนโลยพระจอมเกลำ

ธนบร แลวไปเรยนปรญญำโทดำนบรหำรธรกจทอเมรกำ จบกลบมำกชวยงำนท

บรษท ท.เอม.ซ.อตสำหกรรมกอน พอเรำขยำยงำนตอนป 48 กเลยแยกออกมำอก

บรษท เปน ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง เอำสนคำตวเลกๆ ออกมำผลตทน” สรเชษฐ

เลาถงทมาทไปของการขยายกจการ

โครงสรางทางธรกจของบรษทในวนนจงเปลยนไปจากเดม ดวยการรวมบรษท

ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม และ ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง เขาอยในกลมบรษท ท.เอม.

ซ. หรอ TMC Group โดยมทวมตร กมลมงคลสข เปนประธานกรรมการ

บรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม จ�ากด รบผดชอบผลตเครองอดขนาดใหญเพอใช

ในงานอตสาหกรรมขนาดใหญ อยางอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมเครองใช

ไฟฟาอเลกทรอนกส หรออตสาหกรรมเฟอรนเจอรไม

บรษท ท.เอม.ซ.แมนแฟคเจอรง จ�ากด รบผดชอบผลตเครองจกรขนาดเลก

ประเภทเครองทนแรง เครองชวยยก และอปกรณขนถายวสดทใชระบบไฮดรอลก

ควบคม

Page 76: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

การทบรษทกาวเขามาสจดนได สรเชษฐอธบายใหฟงวา “เนองจำกสนคำของ

เรำไมใชสนคำประเภทสวยงำม แตเปนสนคำประเภทเนนคณภำพมำตรฐำนและ

ควำมแมนย�ำในกำรท�ำงำน กำรพฒนำสนคำของเรำจงจะเปนเรองของเทคโนโลย

กำรผลตและเทคโนโลยกำรใชงำน อยำงกำรพฒนำสนคำประเภททมกลไกไม

ซบซอน เชน เครองทใชมอโยก เรำจะไปพฒนำในเรองกระบวนกำรผลต เชน ท�ำให

ไว ท�ำไดถก ใหตนทนต�ำลง สวนสนคำทเรมมเทคโนโลยเขำมำมำกขน อยำงพวก

เครน พวกอปกรณทนแรง กำรพฒนำจะเปนทงในเรองของเทคโนโลยกำรผลตและ

กำรใชงำน โดยน�ำเครองจกรและเทคโนโลยทนสมยมำใชในกระบวนกำรผลต เชน

เครอง Milling CNC, เครองเชอม Robot, เรองกลง CNC ซงทงหมดนเปน

เรองของเทคโนโลยทเรำตองพฒนำอยตลอดเวลำ เพอควบคมคณภำพกำรผลตให

มมำตรฐำนตอบสนองกำรใชงำนไดอยำงแมนย�ำและเหมำะสมกบงำนของลกคำ”

ในป 2549 บรษทยงไดรบรางวลท 1 ในการประกวดรางวลเทคโนโลยยอดเยยม

สาขาเครองจกรกลการผลต จากกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ผลตภณฑของ TMC นน ประมาณ 70% ของยอดขายเปนการผลตและสง

ใหกบบรษทตางๆ ไปจ�าหนายตอ ผลตเพอจ�าหนายเองประมาณ 30% และ 90%

จ�าหนายอยภายในประเทศ สวนอก 10% สงออกไปยงประเทศมาเลเซย อนโดนเซย

ออสเตรเลย และประเทศในตะวนออกกลาง

กลยทธการตลาดของ TMC Group สวนใหญเปนการตลาดแบบปากตอปากท

ลกคาใหความไววางใจและบอกตอๆ กน แตขณะเดยวกนทางบรษทกใหความส�าคญ

กบการสงเสรมการขายในรปแบบของการท�าโรดโชวและการแสดงสนคา ในป 2541

บรษทจงเปดโชวรมแหงแรกขนทแยกบายพาส จงหวดชลบร และตอมาทหาดใหญ

ทชลบรรองรบลกคายานนคมอตสาหกรรมทางภาคตะวนออก ขณะททาง

หาดใหญ คลมรศมถงมาเลเซย ซงลกคาจะเขามาตดตองานเสมอผานทางดาน

ปาดงเบซาร นอกจากนนกมดลเลอรทเนนท�าตลาดสนคาเลกๆ เชน Material Handing พวกอปกรณขนยายตางๆ เปนตน

นอกจากการพฒนาตวผลตภณฑและชองทางการตลาดแลว การพฒนาบคลากร

กถอเปนอกกลยทธหนงทส�าคญ

เนองดวยสนคาของ TMC เปนเครองจกรไฮดรอลกทตองอาศยทมงานและ

บคลากรทมความเชยวชาญ ในกระบวนการผลตตองใชเทคโนโลยชนสงในทก

ขนตอน เราจงใหความส�าคญกบการพฒนาศกยภาพของบคลากร โดยสงเสรมให

Page 77: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

75

มการฝกอบรมทงภายในและภายนอก ใหพนกงานไดเขารวมกจกรรมการพฒนา

ศกยภาพดานตางๆ

สงน TMC ใหความส�าคญมาก “ตงแตรนคณพอ ทำนเรยนจบแค ป.4 แตเปน

คนทพยำยำมศกษำหำควำมรมำก อยำงอบรม คพอ. (โครงกำรพฒนำผประกอบ

กำรธรกจอตสำหกรรม) น คณพอเปนรน 3 ของประเทศ คณพออบรมกอนตงบรษท

ท.เอม.ซ.อตสำหกรรมอก สวนคณแมรน 17 เปนโครงกำรเดยวกน เปนกำรอบรม

แผนธรกจ กำรอบรมโครงกำรนท�ำใหคณพอสำมำรถเขยนแผนไปขอเงนกธนำคำรได

จำกแรกๆ ทตองใชเงนกนอกระบบไปกคนนนคนนมำลงทน กำรเขำอบรมนถอเปน

โครงกำรทท�ำใหเรำเขำถงแหลงเงนกธนำคำรได ซงนกธรกจหรอคนเรมธรกจใหมๆ

สวนใหญกจะไมสำมำรถเขำถงแหลงเงนทนได”

กบสรเชษฐเอง เขากเขาอบรมในรน 64 และนองชายรน 94 ภรรยาของเขาเพง

เขาอบรมรน 186 เรยกไดวาเปนครอบครว คพอ.ขนานแท ซงนอกจากไดความรแลว

ยงไดเครอขายผประกอบการ ไดรจก แลกเปลยนเรยนรซงกนและกน

เสนทางสวนใหญของการท�าธรกจไมไดงายเหมอนโชคชวย เสนทางของ TMC Group กเชนกน กวาจะถงวนนไมไดมไฮดรอลกใดๆ มาชวยทนแรง แตผลลพธทได

นนคมคา เพราะเปนการชวยทนแรงใหกบอตสาหกรรมนอยใหญของประเทศ และ

ประกาศใหโลกไดรวา “คนไทยผลตเครองจกไรไฮดรอลกได”

Page 78: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ผ บรหารบรษท ท.เอม.ซ.อตสาหกรรม

จ�ากด ไดเขารวมอบรมในโครงการพฒนา

ผประกอบการธรกจอตสาหกรรม (คพอ.)

กรมสงเสรมอตสาหกรรมอยางตอเนอง เรม

ตงแตทวมตร กมลมงคลสข ผกอตงเขาอบรม

ในรนท 3 ทบทม กมลมงคลสข ภรรยาของ

ทวมตร เขาอบรมในรนท 17 สรเชษฐ บตรชาย

เขาอบรมรน 64 ภรรยาสรเชษฐ เขาอบรมรน

186 และธรภาพ บตรชายคนเลกของทวมตร

เขาอบรมในรน 94 ความรทไดทงในเชงแผน

กลยทธและการปฏบต ไมวาจะเปนดานการ

เงน การตลาด การบรหารบคคล เปนประโยชน

อยางยงในการขบเคลอนและขยายงานใน

องคกรในยคแหงการแขงขนเสร

Page 79: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

Senada Theoryคลนลกแกรงแหงโลกแฟชน

Page 80: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

จบใบตองกจบไดเลย เปน gift ของคนไทย เราน�าสงทซอนเรนออกมาเปนมลคาเพม

Page 81: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

79

โดยทวไปคนคนเคยในความคดวา ดไซเนอรดงจะอยมหานครปารส มลาน

นวยอรกเสยมากกวา โรงเรยนออกแบบแฟชนชอดงกลวนอยในมหานคร

เหลานน

ความคดนนถกตอง แตไมไดถกหมดเสยทเดยว เพราะกอนท Gucci Chanel จะยงใหญกลวนมจดเรมตนจากเลกๆ กอนทงสน ถาสบสาวประวตแฟชนดง หลาย

แบรนดอาศยโรงรถเปนทฟมฟกความคดสรางสรรค แลวคอยๆ สงสมทนรอน ชอ

เสยง บางแบรนดตองใชเวลา 30-40 ปในการพสจนตน มการสงไมตอกจการใหกบ

ลกหลาน มการโยงตวเขากบกลมทน เพอขยายอาณาจกรแฟชน

แลวดไซเนอรและผประกอบการแฟชนสญชาตไทยจะเรมจากจดเลกๆ แลวกาว

ไปอวดขนประชนแขงกบเขาบางไดไหม

Senada Theory ไมอาจตอบค�าถามนแตผเดยว แตเพอนรวมวงการ เพอน

รวมอตสาหกรรม และรฐบาล นาจะรวมคนค�าตอบนดวยกน เพราะการทเครอง

หนงอตาลหลายแบรนดอยในใจคนกเพราะมการวางแผนยทธศาสตร การทเสอผา

นวยอรกออกไปเปดชอปไดทวโลกกตองมการผลกดนอยางเปนกระบวนการ

อยางไรกด การท Senada Theory เสอผาแฟชนสญชาตไทยสามารถปรากฏ

ตวอยในนครใหญของโลกกเปนการพสจนไดระดบหนงวา ‘คนไทยท�าได’ แมจะยง

ไมใชสดยอดแบรนดในดวงใจของนกชอปกระเปาหนก แตกสอบผานขนแรกในการ

เปน International Brand

เปนหนงใน 30,000 แบรนด ไมใชเรองงาย แตกไมใชเปนไปไมไดเลย

Page 82: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

บรษท สตรองเวฟส จ�ากด

1066 ถ.รามค�าแหง แขวงหวหมาก

เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

โทรศพท : 0-2735-1267-9

เวบไซต : www.senadatheory.com

SMEsA+

คลนแฟชนสไตล Senada Theory

“ท�ำไมคลนมอยไดเรอยๆ เลย คลนกระทบฝง มนมคลนลกใหมอยเสมอ เรำ

อยำกท�ำตวเหมอนคลน แขงแรงและเหมอนคลนหลำยๆ ลก จบหนงคอลเลกชนก

สำดเขำไปบนฝง จบหนงคอลเลกชนกสำดเขำไปบนฝง ชอนท�ำใหเรำรสกวำเรำตอง

อยกบควำมเขมแขง เปนคลนทผลกดนใหเรำตองสตรอง ถงมำเปนสตรองเวฟส”

ชนตา ปรชาวทยากล กรรมการผจดการบรษท สตรองเวฟส จ�ากด ผกอราง

สรางแบรนด Senada เสอผาสตรแบรนดไทยสไตลวนเทจ เลาถงทมาของชอบรษท

ทตงขนใหมในวนท Senada ตองเผชญกบวกฤตครงใหญ

ชอเดมของสตรองเวฟสเปนชอเดยวกบแบรนดคอ เซนาดา เปนค�าทกรอนเสยง

มาจากค�าวา ‘สรนดา’ (ส-ร-นะ-ดา) ซงเปนชอลกสาวคนโตทเกดมาพรอมๆ กบการ

เรมตนธรกจเสอผาของผเปนแม

“แบรนด Senada เกดขนป 1992 ถำเปนภำษำแฟชนกคอยค 90 เปนกำรเกด

Page 83: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

81

มำจำกควำมทตวเองเปนคนชอบแตงตวและสนใจแฟชนมำกๆ เปน as an user จรงๆ คอเปนคนทเปนผบรโภคมำกอน แลวเรยนรบนตลำดวำ ท�ำไมฉนหำเสอแนว

นไมได จนวนหนงกรสกวำตลำดมชองวำงพอใหเรำท�ำไดในสงทเรำชอบ”

เมอเหนชองวางในตลาด ชนตาไมรงรอทจะกาวเขาไป ทงทตวเองนนเรยนมา

ทางสายวทยาศาสตร จบทางดานชวเคมจากมหาวทยาลยสงขลานครนทร ไมม

พนฐานความรดานแฟชน เรมจากความชอบลวนๆ “เปน inside out คอเรมมำ

จำกควำมรสกอยำกจะท�ำ แลวมำเรยนรบนขบวนกำรทเกดขนจรง เรยนรวำแฟชน

มนคอธรกจ และตองเกยวของกบหลำยๆ เรอง ตองเรมตนจำกศนยจรงๆ สรำง

brand identity ขนมำใหม”

จดเดนของเสอผา Senada ทเธอออกแบบในเวลานนคอ การใชผาชฟอง ผา

ซทรทผหญงนยมใสในงานกลางคนมาออกแบบใหม ตดเยบใหเปนชดสวมใสทเดน

ดนตดถนนได (streetwear) โดยยดคอนเซปตงานแนววนเทจ

ชนตาสะสมชนงานเกาๆ ไวไมนอย ศลปะวนเทจใหอารมณและกลนอายของ

ความละเมยด การสรางชนงานดวยมอคอสงทเธอหลงใหล อนทจรงชวงชวตวย

รนเธอเปนนกชอปตวยง ซอของแบรนดเนมตงแตสมยยงเปนนกเรยนมธยม อย

สงขลากจรง แตเขากรงเทพฯ เมอใดเปนตองแวะเวยนสยามสแควร และใจรกในการ

ประดดประดอยกมมานาน ชดแตงงานของเธอกออกแบบและตดเยบเองใหเปนดงใจ

ในเวบไซต www.senadatheory.com ทออกแบบไดอยางนมนวลชวน

ฝน อธบายถงแรงบนดาลใจไววา “Commons objects gain a fresh new life through the Senada vision. In homage to tradition, we incorporate arrange of ethnic influences in our designs. Indian embroidery, Chi-nese skills, and Thai patterns transform into contemporary urban looks”

คณคาของงานวนเทจท�าใหเธอสรางอตลกษณของ Senada ไดเดนชดกจรง

ทวาเมอพฒนาเขามาสระบบธรกจ หลายอยางจงกลายมาเปนปญหาทชนตาตอง

พยายามแกไขและหาวธการจดการเพอทรงคณคาและเสนหของชนงานแตละชน

เอาไว ขณะเดยวกนกตองเพมมากขนเพอตอบสนองความตองการของตลาด

“กำรท�ำงำนวนเทจสมยกอนเปนกำรท�ำงำนดวยมอ ชนตอชน เปนงำนทละเมยด

ละไมมำก ฝมอกำรท�ำคตตง แพตเทรน รำยละเอยดของแบบตำงๆ เปนตวของ

ตวเองมำก เมอเรำเขำมำสระบบอตสำหกรรม โจทยคอ จะท�ำยงไงใหยงคงผลต

Page 84: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เสอผำทเปนงำนฝมอ แตอยบนหลกอตสำหกรรมใหได ซงมนยำก เพรำะหลก

อตสำหกรรมกคอ เสอหนงตวหรอเสอตวทหนงรอยตองเหมอนกนหมดบนมำตรฐำน

เดยวกน” เธอแจกแจงใหฟง

เธอตองหาจดกงกลางความลงตวระหวางงานอตสาหกรรมและงานแฟชนทเปน

งานมอ “ถำเปนงำน craft จรงๆ เสอตวทหนงหรอตวทยสบหรอตวทรอยไมเหมอน

กนกไมเปนไร เพรำะนนคอเสนหของแตละชนงำน เปนเสนหของเสอแตละตว เปน

unique และควำมเปน unique นแหละเปนสงทผบรโภคสรรหำ”

เธอลองผดลองถกมามาก การบรหารธรกจของเธอจงขบเคยวสมองทงสองซก

ซกหนงออกแบบศลปะแฟชน อกซกบรหารตวเลขและเงนๆ ทองๆ แมการเรยนมา

ทางสายวทยาศาสตรจะชวยเรองการวเคราะหและตรรกะในการบรหารจดการ ดแล

ตวเลข บญช สตอกสนคาไดด แตดวยเพราะออนประสบการณ การเนนเลอกของท

ดทสด จกรสอยคนละลาน ผาตองมาจากอตาล ฝรงเศส แมกระทงผาซบใน กระดม

อปกรณประดบชนเลกชนนอยตางๆ มาจากตางประเทศ อนเปนเหตใหเมอเกด

วกฤตการเงนของประเทศในเวลาตอมา บรษทตองกระทบหนกจากอตราแลกเปลยน

มงหนาดอลลาร โซน

จากรานแรกทหาง Zen ยานสแยกราชประสงค Senada คอยๆ กาวไปอยาง

ตอเนอง ในชวงทศวรรษแรกของการท�าธรกจแฟชนทมฐานการผลตและการตลาด

อยภายในประเทศ มสาขาเพมทเกษร พลาซา สยามเซนเตอร และอกหลายแหง

เหตการณนอกเหนอการควบคมกเกดขน เมอวกฤตเศรษฐกจตมย�ากงพนพษให

Senada แทบตงตวไมตด

“คำเงนบำทตกจำก 25 บำท ตกเปน 60 กวำบำท เรำจะแกปญหำยงไง เพรำะ

วตถดบสวนใหญของ Senada น�ำเขำทงนน แตวำฝมอกำรผลตทกอยำงท�ำใน

ประเทศไทย ชำงคนไทยทงหมด แบกรบภำระทกสงทกอยำงตรงนคอนขำงหนกมำก”

พษครงนนหนกหนาสาหส อยาวาแต SMEs เลย องคกรขนาดใหญทกอราง

สรางตวมาแตรนบรรพบรษ เปนหนทบทวม บางรายเมอสะสางหนสนแลว สญเสย

ความเปนเจาของไปเลยกม บรรยากาศหลงปด 56 ไฟแนนซและประกาศลอยตวคา

เงนบาท คนจ�านวนมากวางงาน ก�าลงซอกพลอยหดหายไปดวย

Page 85: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

83

การหาทางลดตนทนเรมขน ภมปญญาแฟชนแบบเดมทอยใกลตวแตถกมองขาม

ไป น�ามาปดฝนใหเปนเสอผาสมยใหม เสอฉลลายเกาๆ ของยาย ผาปกมอ กระดม

ชาวเขา เหลานคอสงทชนตาน�ามาดไซนเขาคกบผาดๆ จากตางประเทศ และการ

ตดเยบทประณต

“งำนฝมออยในสำยเลอดคนไทยอยแลว จบใบตองกจบได เปน gift ของคน

ไทย เรำน�ำสงทซอนเรนออกมำเปนมลคำเพม”

ในวนทซวนเซ ชนตาตองปรบตวตดตามขาวสารและอตราแลกเปลยนเปนประจ�า

วนหนงสายตาไปพบเขากบขาวชนเลกๆ เปนความรวมมอระหวางองคการการคา

ตางประเทศของญปน (Japan External Trade Organization : JETRO) และกรมสงเสรมการสงออก ในการเสาะหาแบรนดสนคาคณภาพจากเอเชยไป

จ�าหนายในญปน เพอลดดลการน�าเขาจากอเมรกาและยโรป ขาวนนเหมอนฟอง

คลนขาวละเอยดสวยงาม น�าความหวงและแรงบนดาลใจใหมมาให

“เรำคดอยตลอดเวลำวำ เรำ loss dollar เรำตอง earn dollar เรำจะเปน

local brand ไมได เรำตองสงออกแบรนดเรำใหได”

ชนตาเขารวมในโครงการนน และไดรบความชวยเหลอจาก JETRO ซงในทสด

ราวป 2543 Senada Theory ไดไปวางจ�าหนายใน Via Bus Stop ซงเปนราน

มลตแบรนดรายใหญในญปนและยงมสาขาอยในตางประเทศดวย ซงทกวนนกยงม

แบรนด Senada อวดโฉมอยใน Via Bus Stop 13 สาขา

“ปนนถอเปน turning point ของเรำ เปนวนทเรำแยทสดและเปนวนทเรำมโอกำส

ดวย เพรำะถำไมมวกฤตน เรำคดแตวำขำยแคนกพอแลว เรำคงไมเกงพอทจะไป

Page 86: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ขำยแขงกบชำวบำน คอเรำคนไทยคงไมเกงเทำแบรนดอตำล เกงสคนฝรงเศสหรอ

คนองกฤษไมได วนนนคดอยำงนนจรงๆ แตพอเกดวกฤตมนจะมควำมกลำ เหมอน

กบวำอยำกทดลองด เพรำะไมมอะไรจะเสย” เธอเลาอยางออกรส

สงแรกของการเรมตนสงออกคอ ‘การปรบทศนคตของคนท�างาน’ เวลานน

Senada เปนแบรนดไทยทไมมใครรจกในตลาดโลก แฟชนไทยไมไดเปนทใครกลาว

ขวญเหมอนอยางอาหารไทย สปาไทย

ทวา Made in Italy, Made in UK, Made in Paris ไดรบการยอมรบ

ยอมไมไดเกดจากโชคชวย หากแตผประกอบการรายยอยตองไตเตา ถบตว ขาง

ฝายรฐบาลกสงเสรม ผลกดน

“ตองมเพอนทอยในอตสำหกรรมเดยวกน ไปดวยกน เมอคนเหนอกคนหนงท�ำ

อกคนกจะท�ำ กจะเกดควำมหลำกหลำย แลวกจะเหนพลงทมรวมกนเปนกอน ตรง

นอยำกฝำกรฐบำล เมอเรำมำหลง เรำไมใชแคเดน ตองวงใหทนโลก ตองท�ำใหม

countrymage ใหชำวโลกเหนเลยวำ เกดอตสำหกรรมกำรเปลยนของภำคแฟชน

ไทย เมองไทยไมใชแคภำคสปำ ภำคอำหำรอยำงเดยว แตจรงๆ แลวเมองไทยเปน

ชอปปงพำรำไดซในแถบภมภำคน” เธอแสดงความเหนกงเรยกรอง

การท�าเขาใจวฒนธรรมการบรโภคทเปลยนไปตลอดเวลาจะชวยใหผประกอบ

การไทยแขงขนในโลกได เธอยกตวอยาง โลกทก�าลงตระหนกในประเดนธรรมชาต

สงแวดลอม สนคาออรแกนก หรอสนคาทหวนกลบสความดงเดมไดรบความนยม

ชมชอบ เปนตน

ยงโลกเหวยงเขาสอตสาหกรรมทคนรบประทานของเหมอนๆ กน ใชสงของ

แบบเดยวกน ความโหยหาความเปนจ�าเพาะแบบงานแฮนดเมดกยงมากขน ดงเชน

ประเทศญปน ซงเปนลกคาส�าคญของ Senada เราจะพบทวลกษณของคนญปน

Page 87: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

85

ในดานหนงเปนเจาแหงอตสาหกรรมททกอยางตองเทากน ตองลงตว แตในอกมต

หนงกเปนชาตทใหความส�าคญมากกบงานแฮนดเมด

หลงประสบความส�าเรจในการวางจ�าหนายในแดนปลาดบ คคาญป นยงม

ไมตรจต แจกแจงอธบายระบบการคาในวงการแฟชนใหชนตาฟงดวย

การจะเปน International Fashion Brand ไมใชแคม ‘แรงปรารถนา’

(passion) นงขดเขยนออกแบบ ตดเยบ แลวกเขาสตลาดโลกได หากแตตองเขาใจ

ไลฟสไตลของยโรป อเมรกา ญปน ซงเปนผบรโภคแฟชนแหลงใหญ การออกแบบ

ตองวางแผนลวงหนา การตดเยบ การน�าออกแสดงงาน อยางนอยตอง 6 เดอน

กอนถงฤดกาล

ผล รอน รวง หนาวของแตละป

งานแฟชนส�าคญๆ ระดบโลกตองไปเยอนเพอตดตามดแนวโนม เรมจาก

London Fashion Week ราวเดอนกนยายน ตามตดดวย New York Fashion Week ในสปดาหถดมา ตอดวย Milan Fashion Week และจบลงดวย Paris Fashion Week ซงเปนงานเกาแกและยงใหญทสดในบรรดา Fashion Week

ดวยกน เสอผาพรอมใส (prêt-à-porter) หลากแบรนดประชนกนทนน

บรรดาผซอ (Buyers) จะทมซอมากทสดในงานน เพอสรรหาของสวยงาม

เขาราน ชนตาเลอกไปแสดงงานท Paris Fashion Week และอาศยความนา

เชอถอจากการทไดวางจ�าหนายท Via Bus Stop ของญปนเปนใบเบกทางในการ

คากบฝรงเศส

จากนน Senada Theory กเหมอนระลอกคลนคอยๆ ซดตวเขาสฝงของวงการ

แฟชนโลก ปจจบนมวางจ�าหนายอยทญปน ฝรงเศส อตาล เบลเยยม สเปน สวเดน

เดนมารก กรซ สวตเซอรแลนด นวยอรก ลอสแอนเจลส วอชงตน ด.ซ. ไตหวน

เกาหล สงคโปร มาเลเซย และอนโดนเซย

“กำรไปอยใน multi brand store เปนวธทถกทสดส�ำหรบแบรนดแฟชนไทย

ทคดจะไป เพรำะไมตองลงทนเรองกำรตกแตงดสเพลยตำงๆ” เธอแนะน�าอยางน

เสมอใหกบรนนองในวงการแฟชนทตองการออกสตลาดตางประเทศ

การตลาดกเปนเรองหนงทเธอตองศกษาอยางถวนถ การท�าธรกจแฟชนผกตด

Page 88: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

อยกบการโฆษณาประชาสมพนธ การลงทนจางเอเจนซทประสานงานกบสอมวลชน

เปนสงจ�าเปน “ท�ำตลำดทไหนกควรใช press agent ของเมองนน เชน ถำคดวำ

จะท�ำตลำดลอนดอน คณตองไปหำนกขำวลอนดอนและหำโชวรมลอนดอน ตอง

มระบบโฆษณำประชำสมพนธ ผกตดตวเรำกบสอระบบกำรมผแทนกำรคำ ระบบ

ขำย ระบบกำรตลำดทเปนโชวรม” ชนตาเลาวธตอตกบแบรนดฝรง

ทพหนาท�างานทมเท ทพหลงกตองพรอมใจกนทงองคาพยพ ชนตาจงเสรม

ความรใหพนกงานอยเสมอ ดงเชนการเขารวมอบรมกบกรมสงเสรมอตสาหกรรม

ในโครงการลดตนทนและพฒนาประสทธภาพการผลตของ SMEs (PSMEs) ทงในดานเทคนคการผลตและการเพมประสทธภาพงานตางๆ โดยเปนการอบรมทง

ส�านกงานเปนเวลา 2 เดอน โดยทาง Senada เปนผก�าหนดเนอหาและหลกสตร

ทตองการเรยน เชน เนนเทคนคการตดเยบ หรอการพฒนาทกษะการใชอปกรณ

เครองมอในหลกอตสาหกรรม การเรยนรการท�าแพตเทรนขนหนสามมตและ

ถายทอดลงบนแพตเทรนอตสาหกรรม

ระลอกแลว…ระลอกเลา

ทกวนนชนตาสวมบททงเจาของกจการ เปนผบรหาร และยงเปนดไซเนอรเอง

ดวย โดยมผชวยอก 2 คน

หนงสอ นตยสาร เวบไซต และการแสดงแฟชนตางๆ เปนเพอนคคดในการ

ท�างานทชนตาและทมงานตองหมนตดตาม สวนแรงบนดาลใจนะหรอ เธอวาเกด

ขนไดทกท ทกเวลา

สงทมา ‘กระทบ’ ในชวตประจ�าวน แลวประทบใจ ‘ตกหลมรก’ นนกเพยงพอ

ตอการเปนแรงบนดาลใจในการออกแบบ

กหลาบดอกเดยวอาจกอใหเกดคอลเลกชน ‘blossom’ ชดของแมคาขายสมท

ใสคสตรงขามกกระตนใหเกดจบคสใหมๆ ได ภาพวาด การเดนทาง คอทกๆ สงท

รายรอบชวต

การเปนดไซเนอรตองศกษาอยางละเอยดลออ งานแตละแบบแตละชนมฐานคด

จากการวจยรองรบ “จะมวหรอขเกยจไมไดเลย เพรำะใครๆ เขำกร คอลเลกชนทสด

และเรยกควำมสนใจได ดไซเนอรตองท�ำงำนหนกพอสมควร”

Page 89: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

87

กบอนาคต ความฝนของดไซเนอรไมตางกนคอ ไมใชการสรางสรรค ‘เสอผา’

หากแตเปนการสรางสรรค ‘แฟชน’

Tommy Hilfiger, DKNY, Christian Dior, น�าหอม เครองส�าอาง เขม

กลด หรออะไรกตามทออกแบบโดยแบรนดนนๆ ลวนขายได

“เปนควำมฝนของดไซเนอรทกคนละทอยำกจะเปน Super Brand แมแต

องกฤษ ฝรงเศส อตำล นวยอรกเองกไมใชจะมมำกคนนกทท�ำได และบำงคนตอง

ใชเวลำ 30-40 ปในกำรสรำงตวขนเปน idol” เธอวเคราะหสภาพความเปนจรง “ท

เรำไดเปนหนงใน 30,000 แบรนดทออกสอนเตอรกนบวำดมำกแลว เสนทำงนยงอก

ยำวไกลมำก ถำแฟชนไทยจะไปในโลกไดจรง ตองใชพลงรวมกนระหวำงผประกอบ

กำร นำยทนใหญ และรฐบำลรวมกน”

เวลานเธอจงไมใชเพยงดไซเนอรใหกบแบรนด Senada Theory แตในฐานะคน

ไทยทกาวไกลสตลาดโลกส�าเรจมาแลวนน เธอพยายามจะรวมดไซนเสนทางแฟชน

ไทยสตลาดโลกผานเวทสมมนาตางๆ

ในทะเลมคลนลกใหมเสมอ ฟองขาวละเอยดสวยงาม ยามสาดกระทบฝง สราง

ความสขใหกบผทไดเหน ไดฟงเสมอ สตรองเวฟสเองแมจะตระหนกวาเสนทาง

ยงอกยาวไกล แตกพรอมทจะเปนคลนลกแรกเพอใหไดมคลนลกอนๆ ของวงการ

แฟชนไทยตอไป

Page 90: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท สตรองเวฟส จ�ากด เขา

อบรมโครงการ โครงการลด

ตนทนและพฒนาประสทธภาพการ

ผลตของ SMEs (PSMEs) ของ

กรมสงเสรมอตสาหกรรม เมอป 2552

เปนการฝกอบรมในงาน (On the job training) เปนระยะเวลา 2 เดอน โดย

เนอหาเปนการออกแบบรวมกนระหวาง

ผประกอบการและกรมฯ อาท เทคนค

การตดเยบ เกรดความรในการใชจกร

อปกรณตามหลกอตสาหกรรม ซงเปน

ประโยชนอยางมากส�าหรบการเพม

ประสทธภาพในการผลต

Page 91: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

นารายาความงามทเออมถง

Page 92: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

neat, fine and reasonable price

Page 93: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

91

“Neat, fine and reasonable price”ถาพากยไทยกประมาณวา ‘ถกและเนยบ’

เปนค�าตอบทไดรบจากนกทองเทยวไมวาจะเปนญปน เกาหล จน หรอยโรปท

ตอบคลายคลงกน เมอถกปอนค�าถามวา ไฉนจงเลอกซอผลตภณฑชนเลกชนนอย

ของ ‘นารายา’ หลายกระบง หลายตะกราเชนน หยบกนเหมอนใหเปลา ซ�ายงยน

รอตอควกนยาวเพอช�าระเงน

เปนภาพเจนตาทเราจะเหนไดประจ�าทร านนารายาสาขาตางๆ ในแหลง

ทองเทยว แมเวลานเหตการณการเมองจะมผลใหนกทองเทยวมาไทยนอยลงกตาม

แตรานนารายากยงนบวามลกคาเนองแนน

ผลตภณฑของนารายาเปนการฉกกฎวธก�าหนดราคาผลตภณฑ (pricing) ปกตงานตดเยบทประณต คณภาพด คาแรงยอมสงขนตามไปดวย และการก�าหนด

ราคาขายยอมสงตาม ซงในขณะทหลายคนเลอกก�าหนดราคาขายสงเพอใหม

Page 94: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท นารายณอนเตอรเทรด จ�ากด

220/4 หมท 4 ถ.แจงวฒนะ ต.ปากเกรด

อ.ปากเกรด จ.นนทบร 11120

โทรศพท : 0-2502-2000

โทรสาร : 0-2502-2011

อเมล : [email protected]

Page 95: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

93

สวนตางก�าไรมาก (high margin) นารายากลบขายชนงานทตดเยบประณต

เหลานในราคาไมแพง และมหลากหลายลวดลายสสน หลายขนาดใหเลอก

ความงามททกคนเออมถงนเองทท�าใหคนไทยเองกนยม นกทองเทยวตาง

ชาตกชมชอบ ตดสนใจเลอกซอไดงายและซอคราวละหลายชน เปนของฝากจาก

ไทยแลนดหอบใหญ

แตกวาจะไดมาซงลวดลายดอกไมกระจมกระจม ดอกเลกดอกนอยละลานตา

ทเรยกรอยยมจากผซอเหลาน เสนทางการเปน SMEs ของ วาสนา รงแสนทอง

ลาทรส ไมไดโรยดวยกลบดอกไม แตระหวางทางมกรวดและกอนหนคอยทดสอบ

หน 20 ลาน ซพพลายเออรไมสงสนคา สามเฝาหนารานทพฒนพงษโดยมลก

นอนหลบอยหลงชนวาง ชางตดเยบไมไดคณภาพ สนาม ไขหวดนก ความวนวาย

ทางการเมอง และอกสารพดเหตการณ

กอนหนเหลานนท�าใหความบอบบาง ออนหวานของนารายามยงมสสนและ

ยนหยดยาวนาน

คาครอบจกรวาล

ชวตของเดกหญงวาสนาและพนองอก 8 คนกเชนเดยวกบลกชาวจนอกหลาย

คนทตองชวยพอแมท�ามาหากนตงแตเลกๆ ภารกจการเฝารานทประตน�าถก

แจกจายอยางทวถง วาสนาเองกตองรบหนาทนดวย และดวยความทตองชวย

ครอบครวท�างานและเปนลกผหญง จงมโอกาสเรยนแค ป.4 แตดวยความรกทจะ

เรยนร เธอขวนขวายศกษาตอการศกษานอกโรงเรยนจนจบ มศ.3 และเรยนภาษา

องกฤษตอทสถาบนสอนภาษาเอยเอ

ทกษะเชงภาษาโนมน�าชวตเธอเขาสเสนทางมคคเทศก และไดพบกบวศวกร

หนมชาวกรซ Vassilios Lathouras ทมาพกผอนระยะยาว และก�าลงคดปกหลก

ในเมองไทย หลงจากประจ�าอยไซตงานทลเบยมายาวนาน

ท�าไมตองไทยแลนด...เหตผลสนงาย เพราะ Lathouras คนเคยกบน�าใจไมตร

และชวตความเปนอยทเขาไดสมผสจากคนงานไทยในลเบย สมต�า น�าพรก เขารจก

ดกอนหนานนนานแลว

Page 96: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

รจกกนในฐานะมคคเทศก-นกทองเทยวกจรง แตภายหลงวาสนาถกไหววาน

เปนเลขานการสวนตว ด�าเนนการจดทะเบยนบรษท ทงสรรหาชอ ทงออกแบบโลโก

บรษท นารายณอนเตอรเทรด จ�ากด เมอป 2532 ซงตงขนตามโจทยวาอยาก

ไดชอทสอถงความเปนตะวนออก วาสนาเลอกพระนามพระนารายณ เทพฮนดท

ผกพนอยกบสงคมไทยทมนยหมายถงทงความยงใหญ ผพทกษรกษา

Lathouras เรมตนท�าการสงออกอะไหลชนสวนจกรยานยนตไปยงลเบยและ

กรซ แตกจการไมดอยางทคด หลงจากนนนารายณอนเตอรเทรดขยบไปคาทกชนด

ไมเสยบลกชน กระเปา เครองใชบนโตะอาหาร เครองประดบ บหงาร�าไป อะไร

กตามทเพอนฝงยงตางประเทศแจงวามความตองการ

แตขนชอวาเปนผประกอบการธรกจทส�าเรจ ตองเคยย�าความผดหวงมากอน

“ขำยทกอยำง ไมเสยบลกชนกเคยขำย เขำจะก�ำหนดสเปกมำ ขนำดกมลลเมตร

เรำกจดสงไป ดวยควำมทลงเรอไปนำน พอเปดกลองออกมำ ไมกลำยเปนฝน

เรำไมรวำตองมกำรอำบน�ำยำกนเชอรำ และไมทสงตองเทำกนเปะทกไม เพรำะ

ใชเครองเสยบ แตของเรำ 7 มม.บำง 8 มม.บำง” เธอสะทอนบทเรยนของการ

‘รไมกระจาง’ ในเชงการคาทน�าประสบการณราคาแพงมาให

Page 97: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

95

เมอสนคาไมไดคณภาพตามก�าหนด อะไหลจกรยานยนตเองกมเทรดเดอร

แขงขนกนเองสงมาก ภาระหนสนตางๆ เรมพอกพน และสะสมจนสงถง 20 ลาน

บาท มลหนขนาดนไมตองอธบายวาเครยดเพยงใด

แตตอใหธรกจมปญหาเพยงไร ก�าลงใจจากตวเองส�าคญเสมอ สองสามภรรยา

ยงมองหาโอกาสใหมๆ กระทงวนหนงไดออรเดอรกระเปาผาใบเลกๆ ส�าหรบใส

ของกระจกกระจกจากเพอนตางแดน

“งำนผำเปนงำนทเรำชอบ เปนคนชอบแตงตวอยแลว ชอบผสมส และเรำเปน

คนจจ ฝเขมนตองละเอยด พอมออรเดอรเขำมำเรอยๆ กเลยคดวำท�ำเองดกวำ

เรมลงจกร 15 ตว ทบำนลำดพรำว มชำงเยบ เพอก�ำกบดแลงำนได” วาสนาเลา

ถงจดเรมตน

ขนแบบนารายา

ออรเดอรมเขามาตอเนอง ทงคคอยๆ ฟนก�าลงใจและก�าลงเงน ซงในการผลต

จะท�าการผลตส�ารองไวเสมอ ออรเดอร 100 จะผลตไว 120 เพอคดเลอก มากๆ เขา

กกลายเปนสตอกกระเปาผาแบบตางๆ เตมบาน มลคารวมๆ 2 ลานบาท

ถงเวลาแลวทตองเปลยนจาก ‘สตอก’ ใหเปน ‘สตางค’

สถานทระบายสนคาคอพนทเลกๆ ในหางสรรพสนคานารายณภณฑ ถนน

ราชด�าร คาเชาแค 8,000 บาท พนกงานขายคนเกงไมใชใคร แมครวจากทบาน

นนเอง

สนคาไดรบการตอบรบด นกทองเทยวเฮโลกนซอและบอกกนปากตอปาก

เพราะชอบใจในราคาและคณภาพ และเปนปกต เมอความส�าเรจมาเยอนกมกไม

พนการถกลอกเลยนแบบ

ปฏบตการแยกตวออกจากผผลตรายอนจงเกดขนดวยการ ‘สรางแบรนด’ และ

‘ตราสนคา’

วงรสเหลอง รอยประ และโบอนเของ เปนการสอความหมายงายๆ สเหลอง

แทนวนจนทร วนเกดของวาสนา รอยประคอฝเขม ตวอกษรภาษาองกฤษ NaRaYa

อย กลางวงหมายถงพระนารายณ และโบอนใหญทประดบอย กคอการหยบ

Page 98: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

คณลกษณะเดนของสนคามาไวในตรา ‘นารายา’

เปนชวงเวลาตอเนองยาวนานททงคตองท�างานหนก เธอและสามเปดราน

ทงทนารายณภณฑ และพอถงเยนกไปทพฒนพงษ กมหนากมตาท�างาน ตนแต

เชามด เขานอนอกทกเกอบย�าเขาวนใหม อาหารเยนของเธอบางครงกไดลมชมรส

เอาเมอตอนต 2

โดยเฉพาะเมอตดสนใจไปรวมงานแสดงสนคาทเวลดเทรดเซนเตอร สงคโปร 7

วน เมอป 2535 ซงน�าโอกาสดๆ มาให ออรเดอรทยอยเขามา บรษทเรมมความ

สามารถในการช�าระหนมากขน และมทนรอนสะสม

ชวงเวลานนคาบเกยวกบชวงเวลาทวาสนาตงครรภและมเจาตวเลกออกมาเปน

สมาชกใหมของครอบครว เธอใชชวตวงรอก ทงดวตถดบ คมผลต ตรวจตราคณภาพ

และขายเองอยหลายป บอยครงตองกระเตงลกไปดวย แผงคายานพฒนพงษเปน

ทงทดสเพลยสนคา สตอก ททานขาว และทนอนส�าหรบเจาตวนอย

Lathouras มายนขายของ ดสะดดตาส�าหรบนกชอป แตไดผล การทเปนฝรง

สอสารภาษาองกฤษได ท�าใหกระเปาผาใบเลกๆ จ�าหนายไดจ�านวนมาก

จนวนหนงศนยการคาเวลดเทรดเซนเตอร (ปจจบนคอเซนทรลเวลด) มรานคา

วางอย นารายณอนเตอรเทรดไมรอชา เมอดดลกคดรางแกวอยางด เธอรบยนขอ

เสนอทจะเปนหนงในรานคา “สนคำชนละ 15 บำท แตคำเชำหลำยแสนบำท จะไหว

หรอ” วาสนาทวนค�าถามและเหตการณในวนทยงเปนเพยง SMEs เลกๆ แลวเธอ

กตองอกหก เมอเธอไมไดรบเลอกใหเปนผเชา

แตเมอผ เชารายเกายายออกไป โอกาสจงมาหาเธออกครง ซงนบวาการ

ตดสนใจขยายตวเขาสหางของเธอครงนนไมผด แมจะมคาเชาแพงลว

หลงจากเปดรานแรก นารายากขยายไปยงสาขาตางๆ ซงปจจบนทกรงเทพฯ ม

12 สาขา 2 สาขาทพทยา แตทนาภาคภมใจคอ การทนารายาประสบความส�าเรจ

ในการขยายไปตางประเทศ ปจจบนมสาขา 2 แหงทเกาะมาเกา ซงด�าเนนการภาย

ใตบรษท พศน ครเอชน จ�ากด และยงมรานตวแทนจ�าหนายทฮงการ สาธารณรฐ

สโลวก ดไบ สงคโปร ไตหวน ซาอดอาระเบย อนโดนเซย ญปน และฟลปปนส “ท

มำเกำ crazy ของของเรำมำก ขำมเรอกนมำซอกนครงละเยอะๆ” เธอเลาอยาง

ภมใจ

ปจจบนนารายาจ�าหนายสนคาไดปละ 6 ลานชน ยอดขายเฉลย 600 ลาน

Page 99: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

97

บาทตอป ทส�าคญไดสรางงานใหกบแรงงานจ�านวนมาก ทงแรงงานในโรงงานท

กรงเทพฯ และแรงงานในชนบททนารายาท�าการอบรมและวาจางผลตมาตอเนอง

ยาวนานรวมๆ 5,000 ชวต

นารายาเคยเขารวมโครงการสนบสนนการพฒนาอตสาหกรรมชนบท

(สอช.) ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม ซงเปนโครงการทมงสงเสรมการขยายกจการ

อตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไปสชนบท เปนความรวมมอระหวางภาครฐ

เอกชน และราษฎรหรอทองถน ซงกไดประโยชนทงเอกชนทมผผลตงาน และคน

ทองถนกมงานท�าโดยไมตองอพยพมาหางานในเมอง โดยนารายาจดสรรคาแรงให

สง เพอสรางแรงจงใจในการผลตชนงานทมคณภาพ ลดของเสยใหนอยทสด และ

ทงทปจจบนนารายาสามารถหาแหลงผลตคาแรงถกกวานจากประเทศเพอนบาน

เชน พมา เวยดนามได แตกยงมนคงอยกบการผลตในประเทศ

เพราะนารายาอยากประกาศชอเสยงของ Made in Thailand ใหขจรขจาย

ใสใจทกฝเขม มสตทกฝกาว

นารายามราคาไมแพงกจรง แตใสใจในทกรายละเอยด นบตงแตการออกแบบ

ลายผา การออกแบบรปทรง การตดเยบ

“เมอไมกปมำน Lathouras ยงไปชวยยนขำยทเซนทรลเวลดอยเลย” วาสนา

เลาถงคชวต ซงไมตางจากตวเธอเองทบางโอกาสกจะแวะเวยนไปยงสาขาและราน

ตางๆ เพอพบปะพนกงานและลกคาไปในตว

วธเรยบงาย ธรรมดาๆ น เปนการเขาถงแหลงขอมลพฤตกรรมผบรโภค (Con-sumer Behavior) อยางด “หนำรำนจะเปนแหลงขอมลใหเรำรวำลกคำชอบแบบ

Page 100: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ไหน ฝรง ไทย ญปนไมเหมอนกน ญปนชอบถอกระเปำแบบคลองมอ แตถำเปน

ยโรปจะชอบแบบสะพำย เรำไดขอมลจำกกำรขำยของนแหละ”

เสนกนขนาดเลกหรอขนาดใหญ ทรงมนหรอทรงเหลยม สายสนหรอสายยาว

สพนหรอลายดอก ขอมลเหลานเปนประโยชนตอการพฒนาแบบ พฒนาสนคา ซง

ทกวนนแมจะมแผนกดไซนแลว แตวาสนากอดไมไดเมอเกดไอเดยทชอบ ลวดลาย

ทใช เธอกจะมสวนรวมในการออกแบบ ซงปจจบนผลตภณฑของนารายามหลาย

คอลเลกชน ทงคอลเลกชนครสตมาส คอลเลกชนแตงบาน คอลเลกชนตรษจน

คอลเลกชนเครองครว

ผลตภณฑทจ�าหนายมารวม 20 ปมแบบกวา 3,000 แบบ หมนเวยนเปลยนไป

บางแบบขายดตอเนองยาวนาน

ทกวนนวาสนายงสนกทจะคด “เปนผประกอบกำรจะหยดไมไดเลย” ยงหวน

นกถงวนทเธอและสามล�าบาก เธอกยงตองมสตตนรทงตอสภาพตลาดและปจจย

ตางๆ ทมผลตอกจการ

ในวนททมงานจดท�าหนงสอเลมนไดพบกบวาสนานน สงคมไทยเพงผานพน

เหตการณรนแรงบนถนนราชประสงคมาหมาดๆ

เธอรอดหวดหวดจากความเสยหายของเพลงไหม สญชาตญาณของการ

เปนผประกอบการทพานพบวกฤตมาหลายครงท�าใหเธอไหวตวเรว “เรำเคยเจอ

เหตกำรณนมำแลว ไฟไหมทเกษร พลำซำ รำนเรำอยนำรำยณภณฑ เรำมำนงด

Page 101: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

99

ทงวน รอเมอไหรไฟจะดบ พอคำ แมคำเสยหำยมำก”

ทมงานนารายาเจรจาผชมนมขอผานทางเขาเซนทรลเวลด และขนยายของออก

กอนเกดเหตไมกวน “เรำขนออกมำจนหมด หลำยคนรถ สตอกในรำนมมำกกวำ

10 ลำนบำทได” น�าเสยงเธอยงคงตนเตนเหมอนคนผานเหตการณรายมาหวดหวด

นอกจากนนสาขาใจกลางเมองทงหมดกถกปดรวมเดอน ไมวาจะเปนสลม

พฒนพงษ โรงแรมเอเชย และสขมวท 24 และแมเหตการณจะผานพนแลว รานก

ยงไดรบผลตอเนอง เพราะปรมาณนกทองเทยวเขาประเทศนอยลงตอเนอง

การบรหารสถานการณในวกฤต (Crisis Management) จงเปนสงหนงท

ผประกอบการตองรบมออยางรวดเรว วองไวเสมอ

“ตอนแรกเรำมก�ำหนดจะเปดสำขำทฮองกงปลำยป ตอนนเรำขยบใหเรวขน

อยำกใหเปนเดอนสองเดอนขำงหนำนเลย” เธอเลาถงหนทางรบมอ น�าเสยงไม

เจอความกงวลใดๆ

ยากทจะนบวากอนกรวดและกอนหนทต�าเทาแตละครงนน ครงใดสาหสกวากน

แตทกครงทพบปญหาตองแกใหเรว จากการสงเกตของเธอ สองทศวรรษมาน ธรกจ

ทองเทยวไดรบผลกระทบมาโดยตลอด

นบตงแตรฐประหารป 2534 ตอดวยเหตการณพฤษภาทมฬ 2535 มาดดตวขน

ในชวงลอยตวคาเงนบาท 2540 แลวกราฟกตกลงในชวงเหตการณไขหวดนก ตอ

ดวยสนาม 2646 จากนนเขาสเหตการณรฐประหาร 2549 และความวนวายทางการ

เมอง จนถงปจจบนรานจ�าหนายสนคาประเภทของใช ของทระลกอยางนารายาได

รบผลกระทบเสมอมา

เปนเหตผลทท�าใหเธอมองลทางขยายตลาดตางประเทศมากขนเพอกระจาย

ความเสยง ซงหมายถงดอกไมดอกเลกละลานตา กระจมกระจม กระเปาหลายรอย

แบบจากฝมอคนไทยแทๆ เหลาน จะมโอกาสไปอวดสายตาในตางประเทศมากขน

เปนความงาม ความประณตทชาวตางชาต ‘เออมถง’ ในราคายอมเยา ซงจด

แขงนกชวยหนนให ‘นารายา’ แบรนดไทยแทๆ ‘ควา’ ความส�าเรจมาไดไมยาก

เชนกน

Page 102: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท นารายณอนเตอรเทรด จ�ากด เข า

รวมโครงการเขารวมโครงการสนบสนนการ

พฒนาอตสาหกรรมชนบท (สอช.) ของกรมสงเสรม

อตสาหกรรม เมอป 2540 ซงเปนโครงการทมงสงเสรม

การขยายกจการอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ยอมไปส ชนบท เปนความรวมมอระหวางภาครฐ

เอกชน และราษฎรหรอทองถน ซงเปนการประสาน

ประโยชนกนททางภาคเอกชนมแหลงแรงงานผลต

คณภาพ ขณะเดยวกนกเปนการสรางอาชพใหกบ

ราษฎรดวย

บญเจอ วงศเกษม ผ อ�านวยการส�านกพฒนา

ผประกอบการ ใหความเหนวา “นำรำยำมควำมครบ

เครอง ทงจดเดนชดเรองผลตภณฑทมดไซนและกำร

ตดเยบคณภำพ ปกตแลว SMEs ไทยทพบจ�ำนวน

มำกเกงกำรผลต แตไมเกงกำรตลำด นำรำยำมครบ

เครอง”

นารายาจงเปนตนแบบกรณศกษาของสนคา

Made in Thailand ทดมากกรณหนง ท เหน

ความเชอมโยงตงแตระดบ Local-Global คอ การ

ออกแบบดไซน การตดเยบโดยแรงงานทองถน ไป

จนถงการมหนารานในตางประเทศ คอน�าความเขาใจ

ในเรองความตองการ รสนยมผบรโภคตลาดมาสราง

ใหเปนผลตภณฑและมการสรางงาน สรางรายได

หมนเวยนในระบบเศรษฐกจอยางตอเนอง

Page 103: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

เอน.ว.อรญญกวฒนธรรมไทยแพกคไปกบชอนสอม

Page 104: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

Page 105: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

103

สมยกรงรตนโกสนทร ชาวบานเคยมวถชวตท�ามาหากนดวยการตเหลก

เพอผลตมดในการฝกสงครามและเครองใชในครวเรอนจนกลายเปน

วฒนธรรมทองถน เมอยคเปลยนสมยเปลยน วถชวตของชาวบานกเปลยน ตน

ก�าเนดของเสยงคอนตกระทบเหลกเรมลดจ�านวนลงตามก�าลงซอในประเทศ ท�าให

ลกหลานไมสนใจจะสบสานตอ

ขณะทใครหลายคนไมเหนคณคา เสยงตโลหะยงคงดงตอเนองยาวนานมากวา

200 ปอยในมมหนงทอ�าเภอนครหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

ภายใตการน�าของ ทศพล วงศลาบตร ชาวบานอกหลายครวเรอนก�าลง

พยายามสานตอและสบทอดทกษะการตขนรปโลหะทมเรองราวอนแสนยาวนาน

สรางสรรคใหกลายเปนผลตภณฑเครองใชตางๆ เพอขายสงออกไปบอกเลาถง

วฒนธรรมและประวตศาสตรชาตไทยใหโลกไดรบร

Page 106: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท เอน.ว.อรญญก จ�ากด

48/3 หมท 5 ต.แมลา

อ.นครหลวง จ. พระนครศรอยธยา 13260

โทรศพท : 0-3535-9657

โทรสาร : 0-3535-9282

อเมล : [email protected]

Page 107: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

105

ววฒนแหงอรญญก

ทศพล วงศลาบตร กรรมการผจดการ บรษท เอน.ว.อรญญก จ�ากด เปน

ลกหลานของชาวหมบานไผหนองซงขนชอเรองการผลตมดอรญญก เขาผกพน

และซมซบวถชวตของคนท�ามดอรญญกมาตงแตเกด เชามดต 4 กตนขนมาพรอม

กบเสยงตมด ท�าใหหลงจากเรยนจบทางดานชางยนต เขาตดสนใจเลอกทจะชวย

กจการของครอบครว นนคอ ธรกจการผลตเครองใชบนโตะอาหาร

ทศพลเลาถงววฒนาการของ เอน.ว.อรญญก กอนจะสงตอมาถงมอของเขาวา

ผลตภณฑอรญญกของเขาเปนลกครงทผสานเอาความเชยวชาญของการผลตชอน

ทองลงหนซงเปนทกษะความรจากบานคณแม บวกเขากบความช�านาญในการผลต

มดอรญญกซงเปนภมปญญาตกทอดจากทางบานคณพอ ท�าใหเกดการตขนรป

ชอนสอมในเทคนคเดยวกบการผลตมดอรญญก

จดเปลยนส�าคญคอ กอนหนาป 2519 ทบานยงผลตและขายผลตภณฑทอง

ลงหนอยเปนหลก เนองจากก�าลงซอผลตภณฑอรญญกลดนอยลง แตแลวเจาของ

รานคาในซอยโรงแรมโอเรยนเตลไดมาถามคณพอของทศพลวา ตองการชอนสอม

สเตนเลสทมดามจบเปนดไซนเดยวกบดามบองมดอโตแบบอรญญกสามารถท�าได

ไหม คณพอซงเปนชางฝมอท�ามดอรญญกอยแลวจงรบปากวาจะทดลองท�าให

หลงจากนนกกลบมาท�าการคดคนพฒนาเทคนคการผลต ใชเวลาอย 3 เดอนกวา

จะส�าเรจเปนชอนสเตนเลสดามบองอโตชนแรก

“เปนงำน Handmade ลวนๆ คอตองหำวธวำจะตดยงไง ตดเสรจแลวตขนรป

บองยงไง ทดลองตดแตละชนและแตง กวำจะไดตองใชเวลำคดคนเพรำะเปนงำนท

ใหมในยคนน แตอรญญกเกงอยแลวทำงดำนกำรตขนรปจำกเหลกยดเปนมดแลวต

ขนรปบองหรอรปรำงตำงๆ จงท�ำไดในทสด”

การทคณพอของทศพลน�าสเตนเลสมาใชเปนวตถดบในการตขนรปเปน

ผลตภณฑถอเปนววฒนาการครงส�าคญบนเสนทางประวตศาสตรอนยาวนานของ

ผลตภณฑอรญญก เพราะหลงจากนนเสนทางทเคยเหมอนจะตบตนของการผลต

มดอรญญกกไดเปดกวางขนดวยโฉมหนาใหมของผลตภณฑอรญญกในเวอรชน

เครองใชบนโตะอาหารทงชอน สอม ขวดพรกไทย เชงเทยน แจกน ถวยไอศกรม

ทผสมเหลา ซงตระกลวงศลาบตรถอเปนผรเรมเจาแรก โดยมรานคายานโรงแรม

Page 108: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

โอเรยลเตลเปนชองทางการจ�าหนายสฐานลกคาทเปนนกทองเทยวตางชาต

เมอธรกจสเตนเลสเรมขยายตวมากขน ทางบานของทศพลจงเลกท�าผลตภณฑ

ทองลงหนหนมาทมเทกบผลตภณฑอรญญกทท�าจากสเตนเลสแทน จากธรกจทท�า

กนในครอบครวเลกๆ มลกจาง 2-3 คน ผลตได 40-50 ชนตอวน กเรมมการขยาย

งานออกไปใหชาวบานในหมบานท�ากนมากขน จนกระทงในป 2529 คณพอของ

ทศพลเสยชวต เขาจงเขามารบชวงด�าเนนกจการตออยางเตมตว

เรมจาก -1

ทศพลไมไดเรมตนกจการดวยการนบ 1 แตเรมจากตดลบเพราะมรดกทไดรบ

มหนสนพวงมาดวย เขาพจารณาดจดออนจดแขงทงหมดของกจการอยสกพก

ใหญ และในทสดกจเขาไปทจดออนของการบรหารงาน สงแรกทเขาเลอกท�าคอ

ปรบเปลยนนโยบายการบรหารงานจากเดมทเคยเปนระบบรวบงานทกอยางผาน

ศนยกลางมาเปนกระจายงาน กระจายอ�านาจ เพอทเขาจะไดมเวลาไปท�าการตลาด

มากขน

“พอมจดเดนคอเปนคนเกงเรองชำงคด ชำงพฒนำผลตภณฑ แตไมยอมปลอย

มอใหคนอนไดท�ำงำนบำงเพอสรำงคนเกงขนมำแทนเรำ ทกอยำงจะตองมำผำน

ททำน รวบอ�ำนำจทงหมดไวททำน ท�ำใหธรกจถกตกรอบไวแคนน แมจะมควำม

ตองกำรของลกคำเพมมำกขน แตกจกำรกขยำยไมได”

ทศพลเลาวาการบรหารกจการทบานในรนคณพอกเหมอนกบกจการ OTOP

สวนใหญของประเทศไทยทผรเรมกจการมความเชยวชาญในการผลตสนคานนๆ

แลวกหมกมนอยแตเรองของการผลตโดยทไมคดจะสรางตวตายตวแทนขน เมอ

ตองดแลเรองการตลาดไปพรอมกนจงมกจะตกมาตายเพราะไมมเวลาไปลงราย

ละเอยดทางดานการตลาด หรอไมกเปนเพราะวาพอมาดในเรองการตลาดแลวไม

สามารถควบคมคณภาพการผลตไดเพราะไมเคยสรางคนทมคณภาพมาชวย

“ผมชอบใหคนอนมำท�ำหนำทเบสกทควรเปนสงทคนอนตองท�ำ แลวผมกไป

บรหำรจดกำรในสงทมนตอยอดมำกกวำ ดกวำทจะมำเปนคนลงมอปฏบตเองทก

อยำง ซงตำงกบควำมคดของคณพออยำงสดขว แตถำเรำมเปำหมำยทจะขยำย

Page 109: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

107

ก�ำลงกำรผลตเพอตอบสนองตลำด ยงไงมนตองใหคนอนมำชวยเรำมำกขน จะได

มเวลำมำดรำยละเอยดในเรองของกำรตลำด”

หลงจากทศพลบรหารงานอย 2 ป เขากปลดภาระหนสนของครอบครวไดหมด

ตอมาในป 2533 เขากไดจดทะเบยนเปนนตบคคลภายใตชอบรษท น.ว.อรญญก

จ�ากด และน�าเครองจกรเขามาชวยการผลตในสวนของการตด ปม ต ซงเปนงาน

ทตองใชแรงมาก แตส�าหรบงานทตองใชความละเอยดประณตกยงคงท�าดวยฝมอ

คน (Handmade) อยางเดม ซงถอเปนววฒนาการอกชวงหนงของผลตภณฑ

อรญญก

ชอนสอมไทย…วจตรบนโตะอาหาร

ถดมาได 1 ปหลงจากทจดทะเบยนเปนรปบรษท กรมสงเสรมอตสาหกรรมกได

มาพบกบความนาประหลาดใจของผลตภณฑอรญญกภายใตแบรนด น.ว.อรญญก

ทสวยงามและมเอกลกษณ จงเสนอความชวยเหลอในรปแบบตางๆ เพอทจะพา

ผลตภณฑวฒนธรรมพนบานอรญญกออกไปอวดสสายตาของชาวตางชาต

“องคกำรพฒนำอตสำหกรรมแหงสหประชำชำตยนโดผสำนควำมรวมมอกบ

กรมสงเสรมอตสำหกรรมใหคนหำสนคำทองถนของไทยไปแสดงในงำนแสดงสนคำ

ทฝรงเศส ผมจ�ำไดเลยตอนนนป 2534 มนคอจดเรมตนทเรำท�ำธรกจสงออกดวย

Page 110: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ตวเอง เพรำะกอนหนำนใชนำยหนำมำตลอด”

ทศพลเลาถงความผกพนกบกรมสงเสรมอตสาหกรรมในยคเรมแรกวา “กรมฯ

เปนพเลยงใหตงแตตดตอผเชยวชำญทำงดำนกำรออกแบบเขำมำเปนทปรกษำและ

คดเลอกดไซนใหตรงกบควำมตองกำรของตลำดตำงประเทศ จดวทยำกรอบรมให

ควำมรทำงดำนกำรสงออกทงในเรองของอตรำภำษ เอกสำรกำรสงสนคำและกำร

เงน รวมทงลำมภำษำฝรงเศสทชวยในกำรประสำนงำน โดยทเรำไมเสยคำใชจำย

อะไรเลยในตอนนน”

จากการทชอนสอมดามบองอรญญกไดไปโชวโฉมในงานแสดงสนคาทประเทศ

ฝรงเศส ท�าใหมลกคาชาวฝรงเศสสนใจสงออรเดอรตามมาเปนจ�านวนหลกหมน

ชน ซงในสมยนนถอวาเปนยอดทสงมากในแวดวงผลตภณฑทองถนพนบานอยาง

สนคาอรญญก และถอเปนจดเปลยนอกยคหนงของบรษทเพราะหลงจากนนทศพล

กไดน�าผลงานพรอมต�านานผลตภณฑอรญญกเดนทางออกไปเผยแพรตามงาน

แสดงสนคาในตางประเทศอยางตอเนอง จนไดลกคาจากหลากหลายชาตทงในแถบ

อเมรกา ยโรป และตะวนออกกลาง

ในขณะทผลตภณฑอรญญกสวนใหญในจงหวดพระนครศรอยธยายงคงผลต

งานเพอสนองประโยชนใชสอยเปนหลก แตทศพลเลอกทจะหยบจบพลกมม

ผลตภณฑอรญญกใหเปนเครองใชบนโตะอาหาร (Tableware) เปนไปตามหลกท

วา สนคาทจะยนหยดเตบโตตองมความแตกตาง (Differentiate) งานดไซนของ

น.ว.อรญญก มเรองราววฒนธรรมพนบานเปนเบองหลง ยกระดบสนคาภมปญญา

ทองถนใหเปนสนคาทเสพไดทางความรสก (Emotional) ส�าหรบลกคาผม

Page 111: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

109

รสนยม ท�าใหทศพลเปนผเลนรายเดยวในตลาดโดยทไมมคแขง

“ผมเปน monopoly ในตลำดอยเปน 10 ป เพรำะสนคำอรญญกสวนใหญเขำ

จะท�ำแตทเปนสนคำพนบำน แตสนคำของผมเปนงำนดไซน ผมกกนเงยบของผม

ไปเรอยๆ ไมมใครรจก สงออกเองบำง สงผำนตวแทนบำง จนกระทงรฐบำลสมย

ไทยรกไทยชใหผมเปน SMEs ตวอยำงทสำมำรถท�ำใหสนคำพนบำนโกอนเตอรได

และเปนพรเซนเตอรโครงกำร OTOP คนจงเรมรจก”

ชวงระยะเวลา 10 ปใหหลง หลงจากทเปนพรเซนเตอรใหโครงการ OTOP

เมอมใครมาเยยมชมจงหวดกเปนตองมโอกาสไดมาเยอนโรงงานผลตสนคา

อรญญกของทศพลจนเรยกวาหวบนไดไมมโอกาสไดแหง นอกจากนสนคาของเขา

ยงไดขนท�าเนยบใหคนในรฐบาลไดใชบนโตะอาหารมาอยางตอเนอง ทงขวดเกลอ

ขวดพรกไทย และชอนสอมทประทบตราท�าเนยบรฐบาลยงมใหไดเหนเปนความ

ภมใจในหองแสดงสนคาอรญญกของทศพลดวย

แตยคทเฟองฟทสดของผลตภณฑอรญญกทชาวบานในยานนนยงจ�ากนไดด

คอยคททศพลชนะการประมลงานของการบนไทย ท�าใหชาวบานในทองถนร�ารวย

ไปตามๆ กน

“ตอนทประมลงำนกำรบนไทยมำได 2 ป ชำวบำนแถวนออกรถกระบะปำยแดง

กนเปนแถว เพรำะวำ 1 ปตองผลตสงกำรบนไทยลำนชน เฉลยเดอนหนงตองผลต

8-9 หมนชน วนหนงตองท�ำใหได 4,000 ชน พนกงำนมอย 126 คนไมพอตองจำง

ขำงนอกดวย ชำวบำนพอแมลกตงมอเตอร 4-5 ตวขดกนไป ชำวบำนไดรำยไดจำก

งำนนวนหนงเปนพน”

เหรยญม 2 ดาน กรณของ น.ว.อรญญกกม 2 มม หลงจากทผลงานของทศพล

เปนทร จกในวงกวางกเรมมผประกอบการหลายรายลอกเลยนแบบ (me too product) อกทงยงตงราคาทถกกวามาท�าตลาด ดวยการแขงขนทดเดอดหากเพยง

อยนงกเทากบเปนการถอยหลง ทศพลเหนความส�าคญในขอนจงไดมการปรบภาพ

ลกษณ (rebranding) และยกระดบคณภาพการผลตใหไดมาตรฐาน ISO 9001

“3-4 ปทผำนมำมคนตำมหลงเรำมำแลวบอกวำเปนอรญญก แตปรำกฏวำ

คณภำพไมไดมำตรฐำนเดยวกบเรำ ท�ำใหเรำตองมำเนนเรองของแบรนด เพอทจะ

สอสำรกบลกคำใหชดเจนวำถำเปนผลตภณฑจำก เอน.ว.อรญญก จะเปนสนคำ

อรญญกแทออรจนลและไดคณภำพมำตรฐำน ISO”

Page 112: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

การเปลยนแปลงท เหนได ชดเจนคอเรองของชอบรษทท เปลยนจาก

น.ว.อรญญก มาเปน เอน.ว.อรญญก ตามเสยงตวอกษรภาษาองกฤษทสะกดดวย

N.V.Aranyik เพอใหชาวตางชาตออกเสยงเรยกงายและไมสบสน

“เรำจำงบรษทเขำมำเปนทปรกษำเรองรแบรนดง เรำจะออกไปสภำยนอก

ในภำพทสอถงสสนของตะวนออก ทงแคตตำลอกทงเวบไซตจะมภำพลกษณท

สอดคลองกน เรำเปน SMEs ทลงทนเยอะในกำรพฒนำ เพรำะเปน SMEs ในเอเชยอำคเนยแหงเดยวในงำนดำนหตถอตสำหกรรมทไดระบบ ISO ดวย”

ความงามในงานของอรญญกไมใชเพยงรปลกษณดไซนเทานน แตงดงามใน

วถของการด�ารงอยดวย แมในชวงภาวะเศรษฐกจถดถอยปกวาๆ ทผานมา ทศพล

เลอกทจะรกษาคนงานทกคนไว ไมมการปลดออก แตหนมาสรางเรอง Happy Work Place ในองคกร ดานหลงโรงงานแปลงสภาพเปนสวนผกและบอเลยงปลา

“คนงำนจะไปท�ำสวนผก แปลงของใครของมน กระบวนกำรของเรำคออยอยำง

ใหพอเพยงและเปนสข ผมท�ำธรกจไมไดหวงกอบโกยหรอแคสรำงก�ำไรสงสด แตผม

คดวำจะท�ำอยำงไรใหองคกร คอตวเรำและคนในองคกรอยด มสข และคนในสงคม

ทอยรวมดวยกอยด มสข นนผมคดวำส�ำคญมำกกวำ”

ดงนนในยามทคแขงทงในและนอกประเทศเบยดตามมาอยางกระชนชด ในตาง

ประเทศอนเดยและจนทโหมท�าตลาดอยางหนก ทศพลจงกลบมาทรากฐานของ

งานแฮนดเมด ซงถาจะท�างานแฮนดเมดใหไดคณภาพตองใส ‘ใจ’ ลงไประหวาง

การท�างานดวย ถาองคกรดแลคนใหมความสข พฒนาคณภาพคน เพอใหคนเปน

ผสราง productivity

ในดานการตลาด ทศพลวางจดยนของสนคาใหอยในระดบพรเมยมเพอทจะ

แบง segment ตลาดออกจากจนและอนเดยซงเนนตลาด mass และผลตสนคา

ดวยเครองจกร ซงเขามนใจวาดวยขนตอนการผลตทพถพถนถง 10 กวาขนตอน

บวกกบเรองราวของวฒนธรรมอนยาวนานจะสามารถยกระดบผลตภณฑอรญญก

ใหมคณคาและมคณภาพเหนอจากคแขงไดอยางแนนอน

วนน…เสยงตโลหะทดงอยางตอเนองในจงหวดพระนครศรอยธยากองกงวาน

ไปไกลถงตางแดน หากแตวตถทถกคอนตเปลยนแปลงไปจากอดตทเคยเปนเหลก

เนอด กลายเปนแผนสเตนเลสสแดงวบวาบดวยความรอนบนเตาไฟ

เครองใชบนโตะอาหารหรของโรงแรมชอดงหลายแหงทวโลกถกผลตและสง

Page 113: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

111

ออกจากชาวบานกลมหนงในประเทศไทยทพยายามรกษาและสบสานศลปะการ

ท�ามดอรญญกของบรรพบรษ เหลานลวนเปนเรองราวทมคณคาและมลคาใน

ตวของมนซงไมอาจประดษฐขนไดหากไมมตวผสานทส�าคญคอกาลเวลาเขามา

เชอม ซงหากใครเหนคณคาตรงจดนและสามารถผสมใหกลมกลนเปนเนอเดยว

กบผลตภณฑของตนกสามารถสรางมลคาใหกบสนคาไดมหาศาลอยางท เอน.

ว.อรญญกท�าอย

และเมอกาลเวลาพาอนาคตเดนทางมาถง สงท เอน.ว.อรญญกท�าในวนนกจะ

กลายเปนตอนหนงในหนาประวตศาสตร เมอใครกตามทพดถง ‘มดอรญญก’ แหง

พระนครศรอยธยา

Page 114: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ช วงป 2534 กรมสงเสรมอตสาหกรรมไดท�าส�ารวจงานหตถกรรม

ไทยทวประเทศทมเอกลกษณและสะทอนวถชวตทองถนเพอสราง

นโยบายในการสงเสรม ครงนนมมดอรญญกอยในรายชอทกรมฯ คดเลอก

ดวย กรมสงเสรมอตสาหกรรมรวมกบองคการพฒนาอตสาหกรรมแหง

สหประชาชาต (UNIDO) สงผเชยวชาญจากฝรงเศสมาใหค�าแนะน�า

ทางดานดไซน จดประกายไอเดยใหทศพลและทมงานไดสรางสรรคและ

ตอยอดใหแตกไลนผลตภณฑออกไป รวมถงการพฒนาดานรปลกษณ

และยงสนบสนนใหไดไปออกงานแสดงสนคา Scènes d’interieurs ซง

เปนงานระดบโลกทฝรงเศส จนไดยอดออรเดอรกลบมาเปนแรงใจ

ตอมาทศพลยงไดรวมโครงการพฒนาผประกอบการโดยการเรยนร

ดวยตวเอง ของกรมฯ ซงจะพา SMEs ไปหาประสบการณในตลาดตาง

ประเทศ เชน อเมรกา อตาล โดยทกรมฯ เปนผออกคาใชจายใหทงหมด

Page 115: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

คนคจกรกลแกรง กลา ฉบบลาดกระบงสตล

Page 116: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษทผลตแมพมพและปมชนสวนจะรอดหรอไมรอดนน ไมไดขนอยกบคณภาพและเทคโนโลยเทานน แตขนอยกบวาบรษทนนไดลงทนสรางแรงงานทมคณภาพมากนอยแคไหนดวยตางหาก

Page 117: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

115

ก ด! ตง! ๆ ๆ...

เสยงเครองจกรทดงซ�าแลวซ�าเลาภายในโรงงานปมขนรปโลหะ (stamp-ing) ทหากใครหลายคนฟงแลวตองบนเปนเสยงเดยวกนวาแสบแกวหและนา

ร�าคาญ แตส�าหรบบางคนแลว นคอเสยงแหงชวตชวา ตราบใดททกๆ วนยงคง

ไดยนเสยงนอย นนหมายความวางานของพวกเขาไดรบการยอมรบ มออรเดอรเขา

มาไมขาดสาย ยงหากเปนเจาของกจการดวยแลว เสยงกด! ตง! ทวาน จะนบไดวา

เปนเสยงสวรรคเลยทเดยว

โรงงานปมชนสวน หรอโรงงานท�าแมพมพโดยมากมกจะประกอบการในลกษณะ

เปน OEM (Original Equipment Manufacturer) คอรบจางผลต รายทเกง

กลากสามารถตแบรนดของตนไดดวย

ชนสวนเหลานยามอยโดดๆ อาจไมมความส�าคญอะไรนก แตส�าคญมากเมอ

ไปเปนสวนหนงของสนคาตางๆ ไมวาจะเปนเครองใชไฟฟา คอมพวเตอร รถยนต

ฯลฯ สนคาเหลานภายในประกอบดวยชนสวนทงใหญ กลาง เลกนบพนชน ยงเปน

Page 118: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท ลาดกระบงสตล จ�ากด

858 ถ.หลวงแพง แขวงทบยาว เขตลาดกระบง

กรงเทพฯ 10520

บรษท ลาดกระบงทลสแอนดดาย จ�ากด

864 ถ.หลวงแพง แขวงทบยาว เขตลาดกระบง

กรงเทพฯ 10520

โทรศพท : 0-2738-0170-5

โทรสาร : 0-2738-0170-5

Page 119: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

117

กลไกทซบซอนกอาจมากหลายพนชน ซงการจะท�างานไดอยางมประสทธภาพ ชน

สวนขางในตองไมเกเร หรอเปนอปสรรคใดๆ ตอการท�างานโดยรวม

ยงในการผลตชนสวนเหลานมกเปนการวาจางผลตจากภายนอก (outsourc-ing) จากหลายบรษท กยงท�าใหการควบคมมาตรฐานมความส�าคญ ซงการท

บรษท ลาดกระบง สตล จ�ากด เตบโตมาทกวนน และมออรเดอรอยางตอเนอง

กดวยเพราะการผลตทมคณภาพ เพราะหากปราศจากสงนแลว ยามเกดวกฤตครง

ใด ธรรมชาตกจะคดกรองให SMEs ทแขงแรงคงอย

ธนพล สนบรสทธ กรรมการผจดการบรษท ลาดกระบงสตล จ�ากด ผผลต

แมพมพและปมชนสวน เปนผประกอบการรายหนงทยนหยดผานวกฤตมาไดครง

แลวครงเลารวม 30 ป โดยเขามกพดอยเสมอวา “กำรทบรษท OEM ทงหลำย โดย

เฉพำะอยำงยงบรษททผลตแมพมพและปมชนสวนจะรอดหรอไมรอดนน ไมไดขน

อยกบคณภำพและเทคโนโลยเทำนน แตขนอยกบวำบรษทนนไดลงทนสรำงแรงงำน

ทมคณภำพมำกนอยแคไหนดวยตำงหำก”

ธนพลย�าวา เทคโนโลย + คน คอสตรส�าเรจทจะท�าใหไปสคณภาพได

ประชนดวยเทคโนโลย

“เมอกอนเรำมคนแคไมกคน แตเดยวนเรำตองดแลพนกงำนเปนรอยชวต”

กรรมการผจดการเรมเกรนถงอดตสมยกอรางสรางตวใหมๆ กอนทเขาจะเลาใหฟง

ตอไปเกยวกบความเปนมาของบรษทวา เดมททงเขาและครอบครวมธรกจคาขาย

ในรปแบบโชหวย กระทงในป 2506 จงเรมขยบขยายมาเปนเอเยนตอาหารสตวใน

เครอเจรญโภคภณฑ (ซพ) พอท�าไปไดสกพก ซพมโครงการทจะเปดท�าเครองจกรกล

ทางการเกษตร ธนพลไดรบการชกชวนจากผบรหารซพใหไปชวยขายเครองจกรกล

การเกษตร แตปรากฏวาสดทายไมผานการอนมต จงท�าใหโครงการดงกลาวพบ

กระดานไปในทสด

แตกเพราะโครงการถกระงบนละ ท�าใหธนพลกาวเขามาสยทธจกรอตสาหกรรม

อยางเตมตว โดยเขาเลาวา “ตอนนนเขำ (ซพ) มองวำโปรเจกตเลกกเลยไมท�ำ พอ

ไมท�ำ ฝำยขำยกมำชวนใหไปเปดโรงงำนท�ำเครองจกรกลเกษตรดวยกน เอำไหม

ในชวงทท�ำเครองจกรกลเกษตร เรำกสงเกตวำสวนใหญชนสวนทท�ำขนมนเปนใน

ลกษณะใชแกสมำตดเหลก เปนลกษณะงำนฝมอ เวลำหนำงำนเรงๆ มกจะตดงำน

Page 120: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ไมทน กเลยเกดควำมคด อำว! ถำอยำงนนท�ำไมไมท�ำแบบปมไปซะเลยละ” การตง

ค�าถามกบงานในครงนน กคอการตงค�าถามทเปดโอกาสใหกบตวเองในเวลาตอมา

ธนพลศกษาหาความร หาขอมลและจดทะเบยนบรษทในป 2522 และท�าการ

เดนเครองผลตชนสวนเครองจกรกลเกษตรในป 2524 สกพกกดเหมอนฟาจะทดสอบ

เมอป 2526-2527 ในสมยรฐบาลพลเอกเปรม ตณสลานนท ไดเกดวกฤตน�ามนจน

น�าไปสการลดคาเงน ซงนนสงผลใหยอดสงซอของโรงงานทเดนเครองมาไดแค 2 ป

ตองสะดดครงใหญ

ขณะทใครหลายคนก�าลงมองวามนเปนวกฤต ทวาธนพลกลบมองวามนเปน

โอกาส

กอนลดคาเงน เขาเคยครนคดอยแลววาการลงทนควรมการกระจายความ

เสยง คอ ควรมผลตภณฑหลากหลายเพอถวเฉลยรายได กรณทตลาดผลตภณฑใด

ผลตภณฑหนงเกดไมเปนไปตามคาดหมายกยงมผลตภณฑอนๆ เกอหนน ฉะนนจง

ตองหางานสวนอนรองรบดวย ในเวลานนโอกาสทเขาเหนคอชนสวนเครองใชไฟฟา

ชนสวนเครองปรบอากาศ และอะไหลรถยนตก�าลงเรมเปนทตองการ เพราะเปนชวง

ทเรมมการลงทนโดยตรงจากตางชาต (FDI) ในประเทศไทย โดยเฉพาะบรษทญปน

“เวลำขำยเครองจกรกลเกษตร คนทซอคอคนไทย เลยไมคอยมปญหำ แตถำ

เครองใชไฟฟำ ลกคำมกจะไมใหงำน เพรำะเขำจะอำงวำเรำไมมเทคนค” ธนพล

สะทอนปญหาทเขาพบเจอในชวงแรกทเรมขยายไลนผลต แตแลวภายในระยะเวลา

ไมนาน เขากสามารถท�าใหลกคาเชอใจในเรองของเทคโนโลยไดในทสด ดวยการ

ขวนขวายศกษาเรองเครองจกรกลอยางไมหยดนง ทงจากการสงเกต ต�ารา คยกบ

ผร และการอบรมสมมนาโดยผเชยวชาญดานการท�าแมพมพ ทงจากประเทศญปน

และยโรป เมอครงเขาไปตดตอขอความชวยเหลอดานเทคโนโลยจากกองบรการ

อตสาหกรรมมาตงแตป 2520

“เวลำมงำนสมมนำในเรองเทคนคกำรออกแบบตำงๆ เรำกเขำไปเรยนร ซง

งำนบรกำรวชำกำรของหนวยงำนตำงๆ นมกำรสงเสรมควำมรทงในเชงกำรบรหำร

จดกำรและกำรผลต”

การใหความส�าคญกบเทคโนโลยการผลตมาตงแตตน ท�าใหธนพลสามารถมอง

ภาพกวางของกระบวนการผลตไดอยางแจมชด และสามารถแกปญหาไดทกจดอยาง

ทนทวงท และทส�าคญ ความเขาใจทางดานเทคโนโลยนเองทท�าใหเกดการตอยอด

ความคดกระทงน�าไปสการขยายไลนผลตในทสด โดยนอกจากจะมโรงงานท�าปม

Page 121: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

119

โลหะทลาดกระบงสตลแลว กมการจดตง บรษท ลาดกระบงทลสแอนดดาย จ�ากด

ขน เมอป 2533 เพอสรางแมพมพโดยเฉพาะ

เครองจกรชนดมลคา 20 ลานบาทถกสงเขามาเพอรองรบการท�างาน เพอให

คนงานไดเรยนรและท�างานกบเครองจกรทนสมย มาจนถงการลงทนครงใหญลาสด

ทลงทนไปรวม 100 ลานบาท กอสรางอาคารหลงใหมและน�าเขาเครองจกรอยางด

เมอปกลาย เพอผลตงานใหทนกบความตองการของลกคาและงานทเพมขน

เครองจกรประสทธภาพสงมเงนกซอได ตอใหทนนอยกยงผอนได แลวคนละ

คนเคยงคเครอง

สนคาเครองใชไฟฟาทเราเหนในทองตลาด อาท มตซบช แคเรยร โตชบา หรอ

รถยนตหลายรน อาท ฮอนดา โตโยตา อซซ จะมชนสวนทลาดกระบงสตลเปน

ผผลตปอนใหรวมอยดวย โดยลาดกระบงฯ มงานไมขาดสาย เพราะมความสามารถ

ในการสงมอบงานทมคณภาพ

การลงทนดานเทคโนโลยเปนหวใจหลกอยางหนงในดานการสรางแมพมพและ

การปมชนสวน เพราะสงเหลานคอตวก�าหนดคณภาพของสนคา โดยเครองจกร

สวนใหญของทนถกสงซอมาจากประเทศญปนและเยอรมน ซงเปนประเทศทขนชอ

วามความเอกอดานเทคโนโลยอตสาหกรรมของโลกแทบทงนน

ทวาในเรองเทคโนโลยเครองจกรนน หากบรษทใดมฐานะทางการเงนทด

พอกสามารถเขาถงไดไมยากเยน เชนนนแลวจดตดทางการแขงขนธรกจจงไมใช

เรองเทคโนโลย หากแตอยท ‘คน’ ทเปนผใชเทคโนโลยตางหาก เฉกเชนกอนดน

Page 122: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เหนยวจะกลายเปนงานศลปะไดโดยจตรกรฉนใด ผลตภณฑทดยอมตองมาจาก

การใชเครองจกรไดเตมประสทธภาพจากคนฉนนน หากแตการจะหาแรงงานท

เขาใจเทคโนโลยการผลตนนไมใชเรองงาย โดยเฉพาะเทคโนโลยทมาจากประเทศ

มหาอ�านาจอยางญปนและเยอรมน

ชนสวนแตละชนทตองเขาประกอบกบชนสวนอนอยางพอดบพอด ยอมตอง

มความประณตตงแตการออกแบบ การท�าพมพ การผลตในแตละลอต แตละครง

ตอความใสใจในปญหาน ธนพลและอญญลกษณ สนบรสทธ สองสามภรรยา จง

ลงทนกวา 20% ของรายได เพอสรางแรงงานทกษะขนมาดงเชนระบบ Dual Vo-cational Training Center ในเยอรมน ทงๆ ทในความเปนจรงแลวเขาสามารถ

ทมเงนซอตวแรงงานทกษะมาจากทใดกได หากแตเขากลบมองวาการกระท�าเชนนน

ไมใชการสรางความภกดในองคกร ไมท�าใหเกดความยงยนในการท�าธรกจ อกทงยง

เปนการแกปญหายามทลกคาก�าหนดวา คณสมบตโรงงานทจะผลตงานสงปอนนน

ตองมพนกงานจบการศกษาระดบไหน ประสบการณอยางไรในการดแลงานผลต

ศนย Dual Vocational Training Center (DVT) น ตงขนเมอป 2535

ดวยกบสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ ปจจบนคอมหาวทยาลย

เทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ ซงเปนหนงในพนธมตรของกรมสงเสรม

อตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ท�าการรบนกศกษาจากสถาบนการศกษาทมขอ

ตกลงระหวางกนเขามาฝกทกษะ ซงธนพลสนบสนนในเรองนอยางจรงจง ดวยมอง

วาปญหาการขาดแคลนแรงงานจะกลายเปนเรองทสรางปญหามากทสด เนองจาก

คนระดบอาย 18 ปทจบ ปวช. กบ ม.6 แทบไมเคลอนมาสภาคอตสาหกรรมเลย แต

Page 123: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

121

จะเทก�าลงไปดานคาปลก หรอเรยนตอในระดบสงขนไป ขณะเดยวกนเมอเรยนใน

ระดบทสงขน แตพอจบออกมากลบพบวาเขาสภาคอตสาหกรรมนอยอยด โดยมก

เลอกไปในทางสายบรหารเสยมากกวา

ส�าหรบ DVT ของลาดกระบงสตล ไมใชการใหเดกเขามาฝกงานในฐานะเพยง

ผชวย หรอท�างานเลกๆ นอยๆ แตเปนการลงทนงบประมาณดวยการจดสถานทและ

ซอเครองจกรจรงเขามาใหนกศกษาไดเรยนร โดยธนพลเลาวา จดท�าอยกวา 2 ปถง

เรมลงตว โดยชวงแรกๆ อาจารยทสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

จะแนะวาควรมเครองจกรอะไรบาง ธนพลเองลงทนบนไปทเยอรมนเพอไปซอ

เครองจกรมาเองรวม 10 ลานบาท ซงนนท�าใหเขากลาวอยางมนใจถงวสยทศนของ

บรษทในชวงนนวา “ตลอด 10 ปทผำนมำเรำไมเคยขำดชำงเทคนคเลย ในขณะท

คนอนๆ เขำขำดแรงงำนกน” และนนสงผลใหการพบเจอวกฤตแตละครงของเขาไม

สะดดอยางทรายอนๆ เปนกน

อยางไรกด ธนพลมองวาแมบรษทของเขาจะยงลงทนสรางบคลากรขนมารองรบ

อย แตทวาระบบแรงงานในบานเรากลบไมเออเทาทควร เพราะขาดการสรางสงชวด

ความกาวหนาทางอาชพทชดเจน ซงทายทสดแลวกจะหนไมพนเรองแรงงานถกซอ

ตว ขณะทอญญลกษณ สนบรสทธ ใหความเหนเสรมดวยวา “จรงๆ แลวหำกภำค

รฐตองกำรสรำงระบบแรงงำนทมคณภำพขนมำจรงๆ กควรจะสรำงมำตรกำรจงใจ

บำงอยำงใหผประกอบกำรดวย เชน กำรลดหยอนภำษในสวนของกำรซอเครองจกร

หรอไมกคำจำงทจำงอำจำรยเขำมำสอน ไมเชนนนแลวใครจะไปอยำกลงทนท�ำตรง

น” เขาฝากค�าถามใหคด

ขนรปคณภาพ

บรษท ลาดกระบงสตล จ�ากด และบรษท ลาดกระบงทลสแอนดดาย จ�ากด ก

ไมตางจากบรษทอตสาหกรรมเดยวกนเทาไรนก คอมชวงขนชวงลงเหมอนๆ กน

หากแตเวลาทเรยกวาขาลงนนไมไดเกดจากความบกพรองในการบรหารจดการของ

พวกเขา หากแตเกดจากภาวะวกฤตเศรษฐกจเปนส�าคญ แตกระนนในชวงขาลงกม

เพยงการลดก�าลงการผลตลงเพยงเลกนอยเทานน โดยนอกจากเทคโนโลยและคน

ทมประสทธภาพแลว การบรหารจดการ (Management) ทดกเปนสงหนงทน�า

ไปจดการกบปญหาไดอยางมประสทธภาพ ยงการผลตชนสวนมความเกยวของกบ

Page 124: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เหลกทราคามความผนผวนอยางมากในชวงทผานมาดวยแลว ทงคตองใหความ

ส�าคญ

ธนพลและอญญลกษณแบงแนวทางจดการหลกไว 2 สวน คอการเงน (Fi-nance) และกระบวนการ (Process) โดยในสวนของการบรหารจดการการเงนนน

อญญลกษณอธบายวา “จำกแรกเรมทไตเตำมำจำกธรกจทยงไมใหญมำก พอมกำร

หมนเวยนมำกขนกโตขน ลกคำมคำดกำรณมำใหวำในแตละเดอนตองใชวตถดบใน

ปรมำณเทำไหร ถำขำยตรงนใหกบลกคำเรำจะไดเทำไหร เรำตองมประมำณกำรนไว

3 เดอนขำงหนำ เรยนรวำมยอดซอเทำไหร ตดลบยอดซอนเทำไหร เรำตองเตรยมไว

มวงเงนสวนหนงไวหมนเวยน ท�ำใหเรำไมตองหวงเรองนมำก”

สวนกระบวนการนนธนพลอธบายวา โดยธรรมชาตของการท�าธรกจลกษณะ

OEM จะมตนทนทตายตว (Fix Cost) เชน คาแรง ราคาวตถดบ เปนตน โดย

ไมผกตดอยกบตนทนการผลตอนๆ ซงนบเปนความไดเปรยบอยางหนงในการท�า

ธรกจในลกษณะน

“คอใหเรำปรบไดเชงวตถดบอยำงเดยว กระบวนกำรจะถกก�ำหนดไวเลย

หมำยควำมวำ ถำรำคำวตถดบเพม กระบวนกำรตองหยด เชน ตวน 10 บำท

ยงไงคณกตอง 10 บำท แตวตถดบ 20 บำท มนอำจจะขนไปเรอย อะไรกตำม ลกคำ

จะเปนคนเพมตรงน เขำ fix cost มำใหแลว break down มำใหแลว คำควำม

ผนผวนเขำกจะ centralize ซออยในกลม เขำจะควบคมไวเสรจ”

กลายเปนวาการบรหารจดการดานกระบวนการจะคอนน�าหนกไปในทางการ

คาดการณถงทศทางเศรษฐกจลวงหนามากกวา ซงหากเศรษฐกจด ฐานลกคาจะ

กวาง ดงนนกระบวนการจงมอย 2 ทาง คอขยายก�าลงการผลตเอง ซงขอเสยคอ

ตองใชเงนลงทนสง แตขอดกคอสามารถควบคมคณภาพได กบอกประการหนงคอ

หาผรบจางผลตใหอกทอดหนง แตจะตองระมดระวงเปนพเศษในเรองคณภาพและ

สเปกของสนคา ซงนาเสยดายทประเทศไทยยงไมสามารถรวมมอกนในเครอขาย

ผประกอบการ (cluster) แตละอตสาหกรรมกนไดอยางเขมแขง แมแนวคด

คลสเตอรจะเปนแนวทางทด แตสภาพความเปนจรงทเกดขนกบผประกอบการ

ในบานเรากลบตรงกนขาม เพราะแทนทจะชวยกนตามวตถประสงค กลบชงไหว

ชงพรบกนแทน

“คลสเตอรในประเทศไทย ถำพดตำมภำษำโบรำณ ปำกปรำศรย ใจเชอดคอ พอ

Page 125: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

123

เรำจะท�ำมนไมมอยำงนนไง เหมอนญปน เขำมวฒนธรรมตรงนน เรำพยำยำมท�ำมำ

หลำยทแลว บำงคนกนยำมคลสเตอรคอกำรทคณท�ำธรกจเดยวกบผม ผมแบงงำน

ใหคณ สวนใหญพอแบงงำนใหปบ ผมจะสงคนไปคยงำนกบเจำนแลว ตรงนผมก

ท�ำใหคณ แตผมรบมำจำกเขำ อะไรอยำงน นคอสภำพบำนเรำเปนอยำงน ฉะนน

คลสเตอรไปไมได แลวพอเอำเขำจรง เมอแบงงำนกนไปท�ำ รบปำกวำรำคำนได วน

นได แตพอถงเวลำ งำนไมไดตำมก�ำหนด คณภำพไมด นคอสงทเกดขน มนกตอง

หวนกลบไปสเรองควำมจรงใจทงคนจำงและคนรบจำง” ธนพลใหความเหน

ในฐานะผประกอบการ เขายอมอยากใหคลสเตอรเกดขนไดจรงอยางเปน

รปธรรม เพอเปนพลงในการแขงขน เนองจากในเวลาไมชานาน แมไทยจะผลตสนคา

จ�าพวกชนสวนไดราคาถกลงตามเงอนไขของ FTA ทวาประเทศอนๆ กท�าไดเชนกน

จดแขงในเรองคนและเครองจกรอาจยงไมเพยงพอตอการตอกร แตพลงของ

เครอขายจะชวยเพมขดความสามารถในการแขงขน ซงนนเปนการเสรมแรงใหกบ

วงการผลตชนสวนของไทยไปอกขนหนง

Page 126: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ธนพล สนบรสทธ เขารวมอบรมกบกรมสงเสรมอตสาหกรรมใน

โครงการพฒนาอตสาหกรรมการผลตเพอยกระดบความสามารถ

การแขงขน (Manufacturing Development to Improve Com-petitiveness Programme : MDICP) รน 7 ป 2548 ซงโครงการ

นเปนการมงเนนการพฒนาอตสาหกรรมใน 5 องคประกอบหลก ไดแก

การผลต ระบบคณภาพ เทคโนโลย การเงน และการตลาด เพอยก

ระดบอตสาหกรรมใหเขาสมาตรฐาน ซงเปนสงส�าคญตอการเตบโตของ

อตสาหกรรมไทย

กอนหนานนธนพลขวนขวายหาความร เขาอบรมในโครงการทเปน

ประโยชนตางๆ จากกรมฯ อยเสมอ ตงแตเมอครง 20กวาปกอนยงม

กองบรการอตสาหกรรม (ส�านกพฒนาอตสาหกรรมสนบสนน ของกรมฯ

ในปจจบน) โดยเปนการอบรมเกยวกบเทคนคในการท�าแมพมพจากผ

เชยวชาญประเทศตางๆ เพอน�ามาประยกตใชในกจการ จงแนชดวาภารกจ

วสยทศนของกรมสงเสรมอตสาหกรรมจงมนยส�าคญตอความส�าเรจของ

ลาดกระบงสตลในวนน และ SMEs ดานการผลตชนสวนอกหลายราย

Programme : MDICP

Page 127: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

ทองมวนไทยพฒนาทละชน…ดวยใจ

Page 128: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ชนตอชนใชฝมอคน เปนเสนหทแฝงอยในแตละชน แตละค�า และเปนความแตกตางจากขนมขบเคยวใดๆ ในโลก

Page 129: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

127

ขณะทขนมอบกรอบขบเคยว (snack) แบรนดตางชาตมากมายประสบ

ความส�าเรจในการท�าตลาดในไทย ท�ารายไดปหนงๆ มหาศาล ใครจะนก

วา ‘ทองมวน’ ขนมขบเคยวแบบไทยๆ สามารถประกาศศกดศรบกไปตลาดตาง

ประเทศแบงพนทบนชนวางของเขามาไดเหมอนกน

แปง กะท น�าตาล ท�าไดแคทองมวนธรรมดาๆ แต ‘การพฒนา’ ตางหากท

ท�าใหไมเหมอนใคร

“อนความรรกระจางแตอยางเดยว แตใหเชยวชาญเถดจะเกดผล”

ส�านวนนดจะเปนค�าสรปทเหมาะสมทสดส�าหรบ SMEs A+ ทองมวนไทย

พฒนา เพราะวากจการมลคานบลานของสกญญาและรตนชย กจสวสด ขายแต

ทองมวนเพยงอยางเดยว ขนมทรงหลอดกรอบๆ หอมๆ ทมมาตงแตโบร�าโบราณ

สามารถสรางมลคามากมายหลายลานไดอยางไรเปนเรองนาสนใจทสกญญา

กจสวสด จะมาแบงปนสตรลบของเธอใหฟง

Page 130: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท ทองมวนไทยพฒนา จ�ากด

284/53 ถ.แสงชโต ต.บานเหนอ

อ.เมอง จ.กาญจนบร 71000

โทรศพท : 0-3451-3505

โทรสาร : 0-3451-1533

อเมล : [email protected]

ตดทองมวนใหสน…ตอความสรางสรรคใหยาว

อาคารพาณชย 4 ชน 5 คหาทตงเยองกบสสานวดญวนในอ�าเภอเมอง จงหวด

กาญจนบร ถกแบงพนทสวนเลกๆ ของชน 1 ดดแปลงเปนรานขายของฝากผลตภณฑ

ทองมวนและรานกาแฟขนาดกะทดรด ส�าหรบชน 2 จดเปนออฟฟศเปดใหบรษท

Page 131: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

129

หลกทรพยเชา สวนชน 4 ทงชนถกปรบเปนโรงงานผลตทองมวนทไดการรบรอง

มาตรฐาน GMP และ HACCP ยงคงเหลอชน 3 ทวางอยจงถกใชเปนทเกบของ

ในอดตพนททงหมดของอาคารแหงนเคยเปนหางสรรพสนคาชอดงในจงหวด

กาญจนบรเพราะเปนหางทเปดกจการรนแรกๆ ของจงหวด แตหลงจากใหบรการ

ไดประมาณ 15 ปกพบกบวกฤตทบรรดาธรกจคาปลกทองถนลวนประสบเหมอนๆ

กน นนคอการรกขยายของโมเดรนเทรด

ป 2540 หางใหญจากกรงเทพฯ เรมขยายมาเปดสาขาทกาญจนบร ซเปอร

มารเกต หางสรรพสนคาตลอดจนโชหวย รายไดหดหาย สกญญากเชนเดยวกบ

ผประกอบการอกหลายรายทไมอาจหาญสได เพราะไมมก�าลงซอมากพอจะไปตอ

รองราคาตนทนกบซพพลายเออร

โอกาสไมเคยตบตนส�าหรบผทเพยรพยายาม สกญญาเรมมองหาธรกจเสรม

ทดลองท�าขนมทองมวนซงเปนของฝากประจ�าจงหวดกาญจนบรมาวางขายใน

ซเปอรมารเกตของตน ดวยเชอวาสนคาทเปนของกน ยงไงเสยกซองายขายคลอง

ปรากฏวาผลตอบรบเปนทนาพอใจ ขนตอไปเธอจงมองหาวธทจะท�าใหสนคาม

ความแตกตาง (differentiate) จากทองมวนรสเคม รสหวานทมอยเกลอนตลาด

ในขณะนน และแลวในป 2543 สกญญากไดพบไอเดยทกรมสงเสรมอตสาหกรรม

“ตอนนนดทว เหนกรมสงเสรมอตสำหกรรมมโครงกำรชวยเหลอผประกอบกำร

ซงคนทเขำไปขอรบค�ำปรกษำตำงๆ กประสบควำมส�ำเรจกนทงนน เลยลองโทร

เขำไปนดขอค�ำปรกษำบำง แลวกไดพบกบ ผอ.มนญ จนทรประสทธ ซงใหทงแรง

บนดำลใจและควำมประทบใจอยำงมำกมำย”

สงท ผอ.มนญแนะน�าในวนนนคอการเอาทองมวนมาใสไส ตดใหเปน ‘ขนาด

พอดค�า’ และหาวธท�า ‘ไมใหทองมวนแตกรวน’ ตบทายดวยการใหภาพของการพา

ทองมวน ‘ไปนอก’

บางทจดแตมเลกๆ ของความคดสรางสรรคกกลายเปนโอกาสมหาศาล ค�า

แนะน�าจากผเชยวชาญของกรมสงเสรมอตสาหกรรม แทจรงกคอ ‘การวเคราะห

ผลตภณฑ’ (Product Analysis) ทองคกรธรกจใหญๆ ท�ากนเปนปกต

กวาทขนมขบเคยวแบรนดนอกจะออกวางตลาดได แตละชนดกตองทดลอง

พฒนาหลายตอหลายครง ท�าไมมนฝรงตองแผนหยก แผนเรยบ ท�าไมปลาเสน

ท�าไมขาวเกรยบแผน ท�าไมขาวเกรยบแทงบดเกลยว ท�าไมสาหรายแบรนดหนงทอด

แบรนดหนงอบกรอบ ฯลฯ

Page 132: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

“ความแตกตาง” คอโจทยทไดรบมา สกญญาไมรรอทดลองท�า ตงแตหาความ

พอดของขนาดทองมวนซงสรปไดทขนาด 3 เซนตเมตร เธอหาวธมวนใหแนน กด

แลวจงไมรวงหก ไมตองแหงนหนารบประทาน จากนนทดลองตอ เอาหมหยองมา

ลองใสไส ซงตองทดลองใชหมหยองอยหลายเจากวาจะลงตว

“เปนงำนทคอนขำงละเอยด อยำงขนำดทองมวนทวำพอดค�ำ กตองหำวำพอด

ค�ำมนอยตรงไหน ตองทดลองเหลำไม เปลยนไซสทเปนแกนหมนอยหลำยขนำดกวำ

จะใชได สวนไสหมหยองกตองคดแบบทแหงก�ำลงด ไมนมจนเกนไป ไมกรอบจนเกน

ไป เพรำะมนจะรวนไมยดเกำะอยในหลอดทองมวน ควำมยำกคอกำรหำควำมลงตว

ของแตละสตร เพรำะไมใชวำท�ำตวทองมวนสตรเดยวแลวจะใชไดไปกบทกไส อยำง

ไสฝอยทองมนมควำมหวำนอยแลว เรำกตองปรงตวแปงทองมวนใหมใหหวำนนอย

ลง แลวหำวธท�ำฝอยทองใหแหงหมำดๆ เพอทจะไดใสไสทองมวนแลวยดเกำะโดยท

ควำมชนจำกน�ำเชอมในฝอยทองตองไมท�ำใหแปงทองมวนนม”

ค�าเลาของเธอแสดงออกถงความสนกและความจรงจงในการทดลองและการ

พฒนา ซงชอ ‘ทองมวนไทยพฒนา’ นกเปนชอท ผอ.มนญเรยกขานจากสงทเหน

SMEs รายนท�าสม�าเสมอ

สกญญาจบการศกษาทางดานเลขานการ และไมมสตรการท�าขนมของครอบครว

เปนมรดกตกทอด สงทเธอมคอใจทใฝรชอบศกษาการท�าขนม ทกษะของเธอเกดจาก

Page 133: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

131

การเปดต�าราขนมทมขายอยทวไปในทองตลาดและลงมอทดลองท�า จนในทสดได

พฒนาสตรในต�ารามาเปนสตรเฉพาะของเธอเอง

“กำรท�ำทองมวนใสไสสงทยำกทสดคอกำรหำวธท�ำใหทองมวนไมนม อยำงตอน

แรกทท�ำไสฝอยทองกนกวำอบฝอยทองจนแหงในจดทพอดแลว แตพอใสไสไปได 2

วนปรำกฏวำทองมวนชนพำกนเสยไปหมด หรอทองมวนชบชอกโกแลตกตองผสม

ตวชอกโกแลตไมใหใสหรอขนเกนไปแลวตนจนไดท ตองทดลองทกขนตอนเพรำะถำ

ใสไปชบแลวชอกโกแลตกไมตดทองมวน แตถำขนไปชบแลวกจะเหนยวและไมแหง”

มวนใหแนน เพอเดนทางไกล

เมอเรมมสนคาหลากหลาย เธอกพรอมออกงานแสดงสนคาทกรมสงเสรม

อตสาหกรรมจดขน มผสนใจจ�านวนมาก ทงสงซอไปจ�าหนาย ทงสงผลตในแบรนด

อน

หนงในผสนใจมรานสะดวกซอยกษใหญอยาง 7-eleven รวมอยดวย ซงใน

แวดวงสนคาภมปญญาทองถนนน จะทราบกนดวามความยากเยนเพยงไรในการน�า

รายการสนคาเขาวาง ถาไมหมนเวยนเรวและยอมจ�าหนายตามราคาทก�าหนด สนคา

กจะถกน�าออกจากชนทนท เพราะมสนคาอกมากมายทพรอมเสนอตว

เวลานนทองมวนไทยพฒนาเปนฝายถกเลอกใหวางในราน 7-eleven 900 สาขา

สรางเงนและสรางงานใหกบชมชนไดไมนอย

ล�าพงมวนสงราน 7-eleven 900 สาขากหนกเอาการ โอกาสครงส�าคญมาเยอน

อก เมอลกคาชาวฮองกงตองการใหผลตสงตางประเทศ สกญญาจงตดสนใจถอยจาก

กจการหางสรรพสนคา หนมาท�าทองมวนอยางเตมตว

ในชวงป 2544 เปนปหอมหวานของทองมวนไทยพฒนา จากทเคยมก�าลงการ

ผลตทองมวนอยท 2 เตาปงกขยายกลายเปน 45 เตาปง และจางพนกงานส�าหรบ

สอดไสมากกวา 100 คน จนในทสดตองขอหยดการสงสนคาไป 7-eleven และมง

โฟกสลกคาสงออกตางประเทศเปนหลก

“ชวงนนฮองกงสง 45 ตคอนเทนเนอร ตหนงจไดมหำศำลประมำณ 1,600 ลง

ลงหนงบรรจได 18 กลองใหญ ท�ำกนจนไมรวำจะท�ำยงไง” เธอเลาดวยความภมใจ

Page 134: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

แตหลงจากนนไมนานเรมมผประกอบการรายอนกระโดดลงมาเลนในตลาด

ทองมวนสอดไสและไปเสนอตดราคาลกคาขาประจ�าทสงออกฮองกง สกญญาจง

ถอนตวออกมาเนองจากเหนวายงมทวางในตลาดเหลออกมาก ไมมความจ�าเปน

ตองลงไปเลนในเกมสงครามราคา (Price War) ซงจะท�าใหก�าไรเหลอบาง และ

ตองโหมก�าลงผลตและการขายใหมากขนไป เพอค�ายนใหมยอดก�าไรเทาเดม

หลงจากนงพจารณาหาจดแขงธรกจทองมวนไทยพฒนาอยางถองแท สกญญา

พบวาศกยภาพเรอง ‘การวจยและพฒนา (R&D) ของบรษทมความโดดเดนเปน

อยางมาก เนองจากแผนกวจยและพฒนาสนคาสนกกบการคดคนรสชาตแปลกๆ

ใหมๆ ตลอดเวลา และเปนลกษณะนสยเฉพาะตวของเธอ สกญญาจงตดสนใจหน

ไปเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เนองจากมก�าลงซอสง และไทยพฒนา

สามารถเปนผก�าหนดราคาเองได

“สนก!” เธอเนนเสยง “รสปลำทนำ รสหอยแมลงภกเคยลองท�ำมำแลว วนไหน

คดอะไรไดตองรบไปซอวตถดบมำลองท�ำเลย ตองไวๆ หนอยเพรำะคนอนตำมมำ

แลว 5 รส 10 รส ยงเรำพฒนำตวเองไดเรวเทำไร โอกำสยงมมำกเทำนน เพรำะ

ลกคำแตละคนมควำมตองกำรไมเหมอนกน ถำลกคำอยำกไดรสอะไรเรำกตองได

ไวกอน แลวกลบมำคดปรงสตรใหได อยำงลกคำยโรปใหท�ำรสตมขำกบรสแกงเขยว

หวำน เรำกท�ำให สงขำยแตเฉพำะเขำรำยเดยว”

จากการพลกแพลงท�าไสแรกคอหมหยอง ตามมาดวยฝอยทองและชอกโกแลต

ปจจบนไทยพฒนาไดพฒนารสชาตทองมวนจนมถง 30 รสชาต หากแตวาบาง

รสชาตอาจหาซอไมไดในแบรนดไทยพฒนาเนองจากตองผลตใหกบลกคาแบบ

เฉพาะ (Exclusive) “ลกคำบำงรำยเปนเจำของรำนอำหำรเพอสขภำพแนวชวจต ไมทำนไข กให

คดคนทองมวนทไมใสไข เรำกทดลองใหญเลยวำจะท�ำยงไงใหทองมวนไมตดเตำ

ปง เพรำะคณสมบตของไขชวยใหฟไมตดเตำปง ทดลองแลวทดลองอก ทงแปงไป

ตงเยอะ แตในทสดกท�ำไดโดยใชนมถวเหลองแทน”

เหมาะสมแลวทชอไทยพฒนา เพราะเธอคนควาทดลองไมหยดหยอนจรงๆ

ความรวทยาศาสตรอาหารมากมายไดจากการสงเกต จากการลงมอท�า

ไมนาเชอวาตลาดทองมวนจะหอมหวานจนมคแขงเพมขนมากมาย รวมถง

จน ประเทศทขนชอเรองคาแรงถก ซงหากจะสวมนวมสกนในตลาด mass โดย

Page 135: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

133

ใชวธการตดราคา ยงไงไทยกแพ

อยวนยงค�า ทวาหากไมใชบนเกาะ

ไหหล�าทมมะพราวอดมแลว การ

ผลตบนแผนดนใหญแบบใชกะทผง

สกญญามนใจวาไมมทางสคณภาพ

จากไทยได

ทองมวนไทยพฒนาพถพถน

ตงแตคดวตถดบทมาจากแหลงทด

ทสดของประเทศ มะพราวตองจาก

ทบสะแกเทานน เพราะหอมมน

แตกตางจากทอน น�ากะทตองคน

เพยงน�าเดยวเพอใหไดแตหวกะท

ลวนๆ แปงแมจะเคยทดลองอย

หลายเจา แตสดทายกใชไดแคตรา

ปลามงกรเทานน เพราะการเกาะตว

ของแปงไมเหมอนกบยหออนๆ น�าตาลตองเปนแบบไมฟอกส ซงรสชาตจะไมหวาน

แหลมเหมอนน�าตาลทรายขาว และยงวางใจไดวาไมมสารฟอกขาวจ�าพวกซลเฟอร

ซงเปนกฎเกณฑเขมงวดมากในการสงออกอาหารไปยงหลายประเทศ เชน ญปนเขม

งวดกบเรองเหลานมาก

นบเปนการใสใจทกรายละเอยดของขนตอนการผลต

พถพถนทงนอกทงใน

ศลปะของการพฒนาผลตภณฑ ใชวาจะมแตการพฒนาผลตภณฑใหสดยอด

เทานน แตเรองทผประกอบการตองค�านงถงยงมอกสารพน ไมวาจะเปนการตงราคา

การออกแบบบรรจภณฑ การขนสง การบรการ ฯลฯ

จากทองมวนบรรจถงพลาสตกขายในซเปอรมารเกตเมอ 10 ปกอน มาวนน

ทองมวนไทยพฒนามาไกลกวาเฉพาะเรองของผลตภณฑทองมวน หากแตเรอง

Page 136: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ของบรรจภณฑกยงพฒนาปรบปรงจนไดรบรางวลชนะเลศ บรรจภณฑยอดเยยม

ถวยพระราชทานของสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ในงาน

ประกวดบรรจภณฑขนมไทยป 2549

“เรองแพกเกจจงเรำกตองใสใจ เพรำะมนท�ำใหเรำหนคแขงไดอกระดบหนง ซง

แพกเกจจงทเปนผำไหมนเรำไดไอเดยมำจำกลกคำญปน เขำบอกวำเขำเดนทำงไป

มำหลำยประเทศแลวผำไหมของไทยสวยทสดเลย ท�ำไมไมลองเอำผำไหมมำรวมกบ

ขนมของคณละ มนจะเพมมลคำไดมำกเลยนะ เรำกลองท�ำแลวกไดรบรำงวลเลย”

การทขนมพนบานของไทยจะกาวไกลไปถงตางประเทศ เรองของบรรจภณฑอย

ในความส�าคญล�าดบตนๆ ทมองขามไมได เพราะนอกจากจะชวยในเรองการสราง

ภาพลกษณแลวยงมประโยชนชวยในเรองของการเกบรกษาถนอมอาหารอกดวย

ทองมวนไทยพฒนาจงเปนผน�าตลาดรายแรกทเอากลองพลาสตกใสมาใสทองมวน

และพฒนาอยางตอเนอง

ทองมวนหากบรรจถงพลาสตกธรรมดา ประมาณ 2 เดอนกจะมกลนหน แตเมอ

พฒนาบรรจภณฑเปนกลองพลาสตกผานกระบวนการผลตทไดมาตรฐานแลว จะ

มอายประมาณ 6 เดอน แตกยงไมตอบโจทยของลกคาตางประเทศเพราะกวาจะ

เดนทางสงออก กวาจะน�าขนชนวาง อาจเหลอเวลาใหลกคาวางจ�าหนายแค 3-4

เดอน จงพฒนาตอไปอกขนเปนการหอฟอยลซงท�าใหมอายการเกบรกษาไดถง 2 ป

สกญญาเสรมวา กาวตอไปของทองมวนไทยพฒนาจะหนมาปรบปรงในเรอง

Page 137: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

135

ผลตภณฑใหเปนมตรกบสงแวดลอมมากขน ดวยการเอากระดาษหรอหมกพมพ

ทเปนมตรกบสงแวดลอมมาใช ซงขณะนก�าลงอยในขนตอนของการศกษา เพราะ

เรองของการรกษาสงแวดลอมในตางประเทศสามารถซอใจลกคาไดเชนกน

ปจจบนสดสวนลกคาของทองมวนไทยพฒนาเปนลกคาตางประเทศถง 70%

และลกคาในประเทศ 30% โดยในประเทศมขายอยเฉพาะหางสรรพสนคาระดบ

พรเมยมทเอมโพเรยม พารากอน เซนทรลเวลด เซนทรลชดลม และทอปสสาขา

รชดาเทานน

ในอนาคต เธอก�าลงมองหาผลตภณฑใหมๆ ทตอยอดจากผลตภณฑเดม อาจ

เปนทองอะไรสกอยาง

เคยคดเหมอนกนวาจะผลตทองมวนเกรดสอง โดยใชวตถดบเกรดรองลงมา เชน

หางกะท เพอเจาะอกตลาด ทวาอปสรรคส�าคญคอคาแรงพนกงาน ซงทองมวนไทย

พฒนาใหคาแรงสงถงคนละ 300-500 บาทตอวน ซงคดเปน 40% ของตนทนการผลต

นคอคณคาของงานแฮนดเมด ชนตอชนใชฝมอคน เปนเสนหทแฝงอยในขนม

ขบเคยวของไทย ไมเหมอนขนมขบเคยวใดๆ ในโลก เคยอยเหมอนกนทเธอทดลอง

น�าเครองจกรมาใช แตการมวนไมสม�าเสมอและการตดหวทายเทากนทงหมดนน ไม

งดงามดงใจ เปนการลดเสนหของขนมไทยแฮนดเมดไปเสยสน

“ตอนนเรำก�ำลงคดอยวำจะใชแปงทองมวนท�ำเปนทองอยำงอนทไมตองมวน”

เธอแยมพรายใหฟง

ถามโอกาสไปเยอนกาญจนบรเมอใด และลองไดแวะอาคารพาณชย 4 ชน 5

คหาทตงเยองกบสสานวดญวน นกทองเทยวอาจไดเหนผลตภณฑใหมๆ มากหนา

หลายตา และในบรรดาสนคาเหลานน เปลยนชอ เปลยนหบหอ กไปวางประชนใน

หางรานตางประเทศได

จากวกฤตเมอป 2540 น�าเธอเขาสการเปลยนแปลง จากธรกจคาปลกมาสธรกจ

ผลตทองมวน ผานมา 13 ป สกญญาและคชวตมการทดลองตอเนอง ไมหยดยง

และจากนไปกยงไมอาจวางมอ เพราะการทดลองซ�าเดมหลายครงคอความมงหมาย

ทจะพฒนานนเอง

Page 138: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

“ตอนนนเรำกไมไดคดหรอกวำทองมวนมนจะไปตำงประเทศได

เตบโตมำถงทกวนน เรยกไดวำกรมสงเสรมอตสำหกรรมเปน

พเลยงดแลทกขนตอนจรงๆ”

สกญญา กจสวสด ผบรหารบรษท ทองมวนไทยพฒนา จ�ากด

ไดรบความชวยเหลอจากกรมสงเสรมอตสาหกรรมในหลายๆ เรอง

นบแตเรมตนเมอป 2543 ในการพฒนาผลตภณฑทองมวนใหมความ

แตกตางจากทมทวไปในทองตลาด การอบรมเรองมาตรฐานการผลต

อาหารตามเกณฑตางๆ จากเดมไมมแมกระทงการรบรองใดๆ มา

สการรบรองจาก อย. ตลอดจนการผลตตามมาตรฐาน GMP และ

HACCP การชกชวนใหรวมออกงานแสดงสนคากบกรมฯ ตลอดจน

ความรในการน�าสนคาออกจ�าหนายตางประเทศ

Page 139: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

ขนมบานอยการมาตรฐานกบ ‘ค�า’ อรอย

Page 140: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

เรารกษารสชาตออรจนลกบขนมทกชน

Page 141: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

139

ขนชอวาของกน โจทยแรกทตองสอบใหผาน คอ รสชาต

เสนทางของขนมบานอยการกเชนกน รสชาตละมนละไมหอมหวานเปนท

เลยงลอ จนลกคามากดออดรอซอหนาบานตงแตต 5

แตกวา SMEs รายหนงจะเตบโต มนคง จนกระทงมสาขาทวประเทศ 33 สาขา

แฟรนไชส 6 แหง พนกงาน 100 กวาคน และแตละวนตองท�าปนขนมนบแสนชน

โจทยทยากและทาทายกวาคอการบรหารจดการ เพอสรางมาตรฐานอนคงทของ

รสชาต ซงไมใชแคความแมนย�าในการชง ตวง วด

“ขนมไทยใครๆ กท�าได แตจะท�ายงไงใหอรอยสม�าเสมอ ทกชน ทกค�า”

DNA ของความอรอย

“คณแมเปนคนกระทมแบน แมเลำวำตอนเดกๆ กอนไปโรงเรยน คณยำยจะใชให

ไปขำยขำวเหนยวมลใหหมดกอน โดยจะมลขำวเหนยวใหกะละมงหนงแลวใสเรอให

ไปพำยขำยทคลองภำษเจรญ ลกคำกจะเปนพวกเรอโยงคณแมจะใชไมพำยเกยวไป

Page 142: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

บรษท ย.เอม.ไทรดอเตอร สวท จ�ากด

59/259 หมท 3 ถ.แจงวฒนะ

ต.คลองเกลอ อ.ปากเกรด

จ.นนทบร 11120

โทรศพท : 0-2961-0301-4

โทรสาร : 0-2961-0301 ตอ 151

เวบไซต : www.thaicake.com

ทเรอตงแตล�ำแรกเลำะเรอยไปจนล�ำสดทำย ขำยจนหมดกะละมงถงไดไปโรงเรยน”

ณฐญา สวสดพน กรรมการผจดการบรษท ย.เอม.ไทรดอเตอร สวท จ�ากด

หนงในสามพนอง (ชนมนภา สวสดพน, ธนดา สวรรณสทธ) ผรวมกอตงแบรนดขนม

บานอยการ เลาพนเพของครอบครว ซงสบทอด DNA ของความอรอยมาตงแต

รนคณยายทวด

“คณพอเปนอยกำร สมยกอนตองยำยจงหวดตำมคณพอไปเรอยๆ ปละจงหวด

แลวคณแมเปนคนชอบท�ำขนม อยทไหนกท�ำขนม แลวใหลกๆ ไปขำย ขำยทสโมสร

ขำรำชกำรบำง ตลำดสดบำง โรงเรยนบำง แมบอกวำหำงำนใหท�ำจะไดไมไปเกเร

ทไหน ปรำกฏวำใครกนกบอกอรอย ตดใจ เขำกเรยกขนมทำนอยกำรบำง ขนม

คณนำยอยกำรบำง ขนมบำนของทำนอยกำรบำง ในทสดกตดปำกวำขนมบาน

อยการ”

ขนมบานอยการมหลากหลายชนด แตทขนชอกคอขนมเปยะ ในชวงแรกยงไมม

หนารานของตวเอง กใชวธแพกขนมเปยะใสถงพลาสตกถงละ 5 ลก ฝากขายตาม

รานอาหารแถวเมองทองธาน แตดวยรสชาตทท�าใหลกคาตดใจ จนสบเสาะหาทาง

Page 143: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

141

ตามมาซอถงทบาน แตเนองจากบานอยในซอยลกเดนทางล�าบาก ท�าใหเมอลกคา

มาถงกจะซอกลบไปหลายๆ ถงเพอใหคมกบการเดนทาง

“พอลกคำมำถงทบำนกจะโทรศพทไปถำมคนอนวำ…เนยฉนอยทรำนขนมเปยะ

นะ เธอจะเอำขนมเปยะไหม…แลวกซอไปฝำกคนอนๆ คนละถงๆ”

ณฐญาเอยถงพสาวคนโต ชนมนภา สวสดพน วานอกจากจะเปนหวหนาทม

R&D ทขยนทดลองท�าสตรขนมใหมๆ แลว ยงใสใจในทกคอมเมนตของลกคา ถา

ลกคาอยากไดอะไร เชน ขนมเปยะไสแปลกๆ ไมเคยทจะปลอยผานไป แตจะเอา

มาขบคดลองท�าด ซงหลายครงปรากฏวากลายเปนสนคาขายด

กรณนกเชนกน ธนดา สวรรณสทธ พสาวอกคนหนง สงเกตเหนพฤตกรรม ‘การ

ซอฝาก’ จงเกดไอเดยการขยายตลาดเพอเพมยอดขาย โดยเปลยนแพกเกจจงจาก

ถงพลาสตกมาเปนกลองกระดาษสสนสวยงาม ถงพลาสตกเคยใสได 5 ลก แตกลอง

ท�าไวใหเลอก 2 ขนาด คอกลองขนาด 20 ชน และกลองขนาด 30 ชน

“ทนกเลยท�ำใหจำกทเคยซอฝำก 2 ถง กลำยเปน 2 กลอง เรำเคยขำยไดเงน

50 บำท เพมเปน 100 บำท มำกขนเทำตว”

ไอเดยการตลาดงายๆ แตไดผล เชนเดยวกบแนวคดการขยายตลาดของเครอง

ดมชงยหอหนงทโฆษณาเพอสรางพฤตกรรมใหมใหเดกๆ ทเคยดมวนละแกว ใหดม

วนละ 2 แกว เพยงแคนยอดขายกเพมขนเทาตว

Brand Positioning กบจดแจกพอต

จากจดทเปลยนแพกเกจจงมาเปนกลองเพอหวงเพมปรมาณการซอ ธนดากบ

พนองกวเคราะหกนตอไปวาวฒนธรรมการซอของขวญของฝากอยในจงหวะชพจร

ชวตของคนไทย ไลตงแตโอกาสธรรมดาๆ เชน การเยยมเยยนไปมาหาสกน ท�าบญ

เลยงพระ ไปจนถงเทศกาลวนส�าคญตางๆ เชน ปใหม สงกรานต ตรษจน ไหว

พระจนทร ไปจนถงเชงเมง

ถาซอเปนขาวของเครองใช เชน เสอผา จะเปนของฝากจ�าเพาะตวบคคล แตถา

เปนของกน เชน ขนม ผลไม จะกระจายทวถงกวา คอทานไดทกคนในครอบครว น

คอ ‘โอกาส’ ทบานอยการมองเหน น�าไปสการปรบแพกเกจจง เพมภาพวาดลายไทย

ทสอถงวฒนธรรมการไปมาหาส และของขวญของฝาก กลองบรรจภณฑสวยสะดด

ตาท�าหนาทเปนเครองมอสอสารการตลาดทมประสทธภาพ ไมเพยงเพมมลคาใหกบ

Page 144: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

สนคา แตยงสามารถประกาศตวเองเปนของฝากไดอยางนาประทบใจ

นอกจากจะเปนนกท�าขนม นกขายขนม ณฐญาบอกวาเธอเปนนกกนขนม กน

ไดไมมเบอ

“หนถงไดอลงกำรแบบน” เธอแซวตวเองกลวเสยงหวเราะอยางคนอารมณด

“เรำโชคด วำงต�ำแหนงสนคำไวทจดไฮเอน เรยกวำ positioning ถกจดแจกพอต”

เมอ positioning วาขนมบานอยการอรอย คณภาพด ราคาสง จงม margin

มากพอทจะมงพฒนาคณภาพสนคาใหดขนเรอยๆ

“สงหนงทเรำยนยนไมเปลยนแปลงคอคณภำพของวตถดบ เรำใชของดทผำนกำร

คดกรองคณภำพเสมอ ถงแมจะรำคำสง แคคณภำพกบรำคำมกเปนสงทมำคกน”

ขนมบานอยการเตบโตขนตามล�าดบ จนจดทะเบยนบรษทเมอป 2537 และ

อกสามปถดมาคอป 2540 กเปดสาขาแหงแรกทเซนทรลพระราม 3 คราวนเจอ

แจกพอตอกครงในวกฤตเศรษฐกจพอด

“หำงยงไมทนเปดเลย ประเทศไทยเจอวกฤตหน IMF เรำกตกใจอยเหมอนกน

เพรำะคำเชำมนแพง คนอนฟบกนหมด แตเรำเปนขนมแบรนดไทย 100% รำย

เดยว รอบๆ เรำคอ ยำมำซำก มสเตอรโดนท บสกนฯ ซงเปนแบรนดตำงชำตทง

นน ปรำกฏวำตอนนนเกดกระแสคำนยม พอคนเดนผำนกชวนกนกนขนมไทยดกวำ”

ถายงจ�ากนได กอนป 2540 เปนยคเศรษฐกจฟองสบฟฟอง นโยบายเปดเสร

การเงน BIBF ตลาดหนทะยานไปถง 1,400 จด ผคนเสพสนคาหร แบรนดน�าเขา

จากตางประเทศ แตเมอเกดวกฤตคาเงนบาท อารมณและพฤตกรรมผบรโภคพลก

Page 145: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

143

กลบแบบ 360 องศา เสยงทคนชวนกนวา “กนขนมไทยกนดกวำ” เปนหนงในความ

เปลยนแปลงคานยมทางการบรโภคของผคนในหวงเวลานน

ขนมแบรนดไทยบานอยการเตบโตตอเนอง จากสาขาแหงแรกทเซนทรลพระราม 3

ปจจบนขนมบานอยการมทงหมด 33 สาขา และแฟรนไชสอก 6 แหง คอ วชรพล

มอเตอรเวย ปยรมยสปอรตคลบ แฟชนไอสแลนด ชมพร และหาดใหญ

ณฐญาแยมเคลดลบในการเลอกท�าเล (location) เพอขยายสาขาใหฟงวา ขนม

บานอยการวางต�าแหนงตราสนคาไวเปนไฮเอน ราคาคอนขางสง การส�ารวจก�าลง

ซอผบรโภคจงเปนโจทยส�าคญ

“กรณทเปนหำงสรรพสนคำจะขบรถดตำมชนจอดรถวำมรถยหออะไรบำง ถำ

มรถปกอพเยอะกไมเอำ” ณฐญาเลา Methodology วธวจยการตลาดแบบเบส

กทไมตองพงพาสถต

“แลวกเดนเขำไปดในซเปอรมำรเกตตำมชนในหำงวำมขำยอะไรบำง กำแฟยหอ

อะไร แลวกไปดผลไม เพรำะผลไมอำยสนจะเปนตวชวดทด ถำผลไมเปนพวกเงำะ

สม แสดงวำลกคำก�ำลงซอนอย แตถำมองน มผลไมน�ำเขำแพงๆ กแสดงวำลกคำ

ตองมก�ำลงซอ”

มาตรฐานเพอทกค�าอรอย

เมอกจการเตบโต การผลตภาคครวเรอนกขยายตวสโรงงาน ปรบเปลยนการ

ท�างานสกระบวนการวศวกรรมอตสาหการ ไดรบการรบรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซงยอนกลบไปเมอสก 10 ปกอน โรงงานทได

มาตรฐานนในประเทศไทยมนบแหงได

“เหนอยนะ ท�ำโรงงำนเนย ยงตอนทเรำเปลยนระบบมำท�ำ HACCP, GMP

ตำมทเรำไปศกษำมำจำกกระทรวงอตสำหกรรม พนกงำนลำออกกนยกทม” ค�าบอก

เลายงคงเจอเสยงหวเราะ แมจะเปนหนงในประสบการณเหนอยสาหสของชวต ลอง

นกแทนใจผประกอบการทอยดๆ พนกงานแหมาลาออกอยางพรอมเพรยง

“เรำนะชอกเลย ตอนทออกเขำยงมำกอด หนรกพนะคะ แตหนรบไมไดกบระบบ”

ถาคดจะบนสงตองเผชญแรงลมปะทะ ฉนใดกฉนนน ในกระบวนการสราง

มาตรฐานตองมการควบคมตรวจสอบ เดมพนกงานท�างานตามความเคยชน เขา

Page 146: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

งาน 8 โมงเชา เลก 5 โมงเยน ไมเคยตองจดบนทกวาท�าอะไรบาง กลายเปนเมอจบ

วนท�างานตองมาบนทก มเชกลสตรายวนวาท�าอะไรไปบาง ม internal audit กน

ทก 3 เดอน แตธนดาพสาวผเปนหวเรอใหญมองวาการเปลยนแปลงแมจะเจบปวด

แตสงทเกดขนคอความส�าเรจระยะยาว เพราะระบบจะสรางรปแบบ กระบวนการ

ตลอดจนวธการท�างานทชดเจน และสามารถทวนสอบยอนกลบไดหมดกรณเกด

ปญหา จะรไดทนทวาเกดจากจดใดและแกไขไดถกตอง

การท�าอาหารหรอขนมใหอรอย แมไมใชเรองงาย แตกไมยากเกนกวาจะท�าได

แตถาตองท�าขนมเปนแสนๆ ชนตอวน ซงขนมแตละชนลวนเปนงานฝมอ ตวอยาง

ทชดเจนคอขนมเปยะสนวลททกกอนกลมลวนผานมอคนปน จะท�าอยางไรใหทง

แสนชนอรอยเทากนทกค�า

“สงหนงทบำนอยกำรมใหลกคำแบบ 100% คอ เรำรบประกนคณภำพ เรอง

รสชำต เรำรกษำรสชำตออรจนลกบขนมทกชน เชน ถำซอขนมไปแลวลกคำไมพอใจ

รสกวำไสเคมไป ไมใชรสชำตขนมบำนอยกำร เรำจะเคลมให 100% ซงจรงๆ แลว

โอกำสผดพลำดมนอยมำกๆ นะ เพรำะเรำควบคมสตร และเรำมระบบมำตรฐำน

ซงระบบพวกนมนจะควบคมดวยตวของมนเอง”

หนงในความส�าเรจของบานอยการวนน จงตองยอนกลบไป ณ วนนน เมอ

ผบรหารระดบกลางลาออกยกทม จนเหลอแค 3 พนองกบหลาน 1 คน แตไมมใคร

ถอดใจ กลนเลอดกดฟนท�ากนตอไป จนระบบเอกสารเรยบรอย และเรมตนใหมอก

ครงกบพนกงานชดใหม

“ตอนทเกดไขหวดนก ขนมของเรำไปถกกกอยทอเมรกำ เขำใหเลอกวำจะสงกลบ

หรอสงตรวจ ถำสงกลบกมคำใชจำยสงกลบอก เรำเลยเลอกสงตรวจ ซงเขำตรวจทก

อยำงไมใชแคไขหวดนก แตปรำกฏวำเรำผำนหมด เรำกภมใจวำระบบทเรำท�ำ GMP, HACCP มนไดผลมประสทธภำพ คมเหนอย และสรำงควำมมนใจใหเรำวำเรำ

สำมำรถสงออกในนำมแบรนดขนมบำนอยกำรไดอยำงสงำผำเผย”

เรยน-ร-ท�า-ส�าเรจ

จากนนป 2547 บานอยการเขารวมโครงการพฒนาอตสาหกรรมการผลตเพอยก

ระดบความสามารถการแขงขน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) ของกรมสงเสรมอตสาหกรรม ซง

Page 147: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

145

เปนอกดานหนงของการทาทายตวเอง

“เขำโครงกำร MDICP ดกวำเรยนปรญญำโทอกนะ เหนอยมำกแตกดมำก ท

บอกวำเหนอยมำกๆ เพรำะโครงกำรนจะม 5 แผน แตเรำเปน SMEs ทไมไดม

พนกงำนซพพอรตทกแผนก อยำงดฉนคนเดยวกตองเขำทงเรองบญช เรองกำรผลต

เรองระบบคณภำพ แตสงส�ำคญคอมนไดหลกกำรคด ไดวธกำรแกปญหำ”

เพราะเมอไดหลกคดกแกไดทกโจทยการท�างาน ณฐญายกตวอยางวา ชวงนน

บานอยการก�าลงขยายสาขา ผเชยวชาญเขามาแนะน�าวธอบรมพนกงานขาย ปญหา

ทเกดขนบางทเปนเรองงายๆ ทนกไมถง เชน พนกงานไปตรวจสาขา คนหนงบอก

วาเรยบรอย อกคนบอกวาไมเรยบรอย ถามวาอะไรคอมาตรฐาน ซงน�าไปสการจด

ท�าคมอมาตรฐานในการตรวจสาขา เปนเชกลสตวาจะตองตรวจเรองอะไรบาง เชน

เสอผา เลบ นวมอ ชนวางของ ฯลฯ

ในระบบวางแผนการผลต ผเชยวชาญเขามาชวยวเคราะหในแตละขนตอนการ

ท�างาน เพอลดการสญเสยและเพมประสทธภาพ แมจะมเครองจกรเขามาชวยผอน

แรง แตสงส�าคญยงเปนคนและทกษะ เพราะท�าขนมเปนงานฝมอใชคนปนทละ

ชน ทาทางนงปนอยางไรถงจะปนขนมเปยะไดเรว การจดวางขาวของอปกรณหรอ

โลจสตกสในการท�างานควรเปนอยางไร บางทแคการวางขาวของไขวกบสงทตนถนด

กเสยเวลาท�างานไปอยางนกไมถง

Page 148: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

“เรำเนนพฒนำฝมอ อยำงเดกใหมปนขนมวนหนง 8 ชวโมงได 5 ถำด แตคน

เกำมทกษะ ปนได 10 ถำด นเปนตวเลขสมมตนะคะ แตโดยสรปคอตำงกนเทำตว

ถำเรำพฒนำใหเขำท�ำได 10 ถำด ตนทนเรำลดลงทนท

“ควำมช�ำนำญและกำรวำงไลนจะมผลมำก บำงทเรำมองตวเองไมเหน แตคน

อนชวยใหเหนปญหำทเรำขำมไป และท�ำใหเรำไดเรยนรวำในกระบวนกำรผลตมน

มวธกำรวเครำะหอยำงไร”

ไลรอ ไลปรบไปจนถงการวางแผนจดกลมขนมในการผลต ขนมประเภทไหนบาง

ทจะผลตในวนเดยวกน เชน ขนมทผลตโดยการทอดกวางแผนการผลตใหพรอมกน

เพอประหยดน�ามนในการทอด เปนตน

งานส�าคญอกดานคอระบบบญช ซงตนทนหลกอยทโรงงาน กรมสงเสรม

อตสาหกรรมสงทมอาจารยเขามาสอนวธท�า cost sheet วธค�านวณตนทน ซง

สมพนธกบ man hour และกระบวนการผลตทเรวขน

“สงทชดเจนคอเรำประหยดตนทนมำกขน วดงำยๆ จำกโอทพนกงำนทลดลง

สมยกอนคำโอทเยอะมำก เพรำะอยำกไดเงนกลำกโอทกน เรำมำท�ำควำมเขำใจกบ

พนกงำนวำ อยำมำกนกนตรงโอท มำดทเงนเดอนกนดกวำ พอมนมระบบ KPI ม

ระบบบญชตนทน ท�ำใหทกคนไดรวำในขนมเปยะกอนหนงมคำแรง คำน�ำ คำไฟ คำ

ประกนสงคมอยในขนมเปยะกอนนนดวย ดงนนถำสำมำรถลดตนทนได เรำจะมำ

ประเมนผลเพอใหโบนสเยอะขน และเงนเดอนกขนตำม”

Page 149: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

147

Next Step บานอยการ

จากความตงใจเรมแรกทรแพกเกจจงเพราะเจตนาจะแปลงรางขนมกนเลนใหเปน

ของฝาก เมอผบรโภครบรและจดจ�าตราขนมบานอยการในฐานะของฝากทนกถงใน

ทกเทศกาลได จงรกตออกกาวทจะท�าใหขนมบานอยการเปนของฝากจากกรงเทพฯ

สตางจงหวดดวยการขยายสาขารอบๆ ทางเขา-ออกจากกรงเทพฯ ทงปม ปตท.

กม.55 บนถนนสายเอเชย, สาขามอเตอรเวย, สาขาวงมะนาว จงหวดเพชรบร, ปตท.

ทงขาเขาและขาออกบางนา

“พยำยำมจะเปดสำขำในเสนทำงขำออกจำกกรงเทพฯ ไปตำงจงหวด เพรำะ

รำนของฝำกส�ำหรบคนทกลบจำกตำงจงหวดเขำมำในกรงเทพฯ มเยอะแลว แตรำน

ของฝำกส�ำหรบคนทออกจำกกรงเทพฯ กลบบำนตำงจงหวดยงมนอย”

ณฐญาใหขอสงเกตวาปจจบนไลฟสไตลผบรโภคเปลยนแปลงไป วนๆ ใชชวต

หลายชวโมงบนทองถนน ดงนนบานอยการจงเลอกคธรกจโดยจบมอขยายสาขา

ไปพรอมกบปมพรเมยมของ ปตท. ท�าใหบานอยการขยายสาขาไดรวดเรวและตรง

กลมเปาหมาย และเปนอกครงทตดสนใจถก วดไดจากยอดขายชวงวนหยดยาว

เชน สงกรานตเพมขนถง 100% แสดงวาผบรโภคไดเลอกขนมบานอยการใหเปน

ของฝากจากกรงเทพฯ แลว

ภายในสนป 2553 ขนมบานอยการมแผนการทจะขยายสาขาเพมอก 4 แหง

ซงหนงในนนเปนสาขาทดกนกทองเทยวชาวตางชาตทนงรถทวรไปขนเครองบนท

สนามบนสวรรณภม โดยตงเปาหมายทจะใหนกทองเทยวใชเศษเงนทเหลอใหหมด

เปนกลยทธเดยวกบทรานขายของทระลกในตางประเทศนยมท�ากน

ขนมเปยะแปงนมหอมไสตางๆ คกก ขนมโมจ รวมถงขนมสวยหวานแบบไทยๆ

อาลว กลบล�าดวน ขนมกลวย ขนมใสไส และเมนขนมกวา 80 ชนด วางละลานตา

เรยกน�ายอยอยบนชนวางขนม จนตนาการเรมท�างานถงรสชาตทคนเคยและเชอมน

...เพราะไมวากนครงไหน กอรอยเทากนทกค�า

Page 150: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

อตราลมเหลวของระบบแฟรนไชสในประเทศไทยสงถง 36% ในขณะท

แฟรนไชสทกรายของบานอยการยงมสขภาพแขงแรง ณฐญาวเคราะห

วาสวนหนงเปนเพราะผขายแฟรนไชส (Franchisor) ไมมระบบทชดเจน

ใหกบผซอแฟรนไชส (Franchisee) การค�านวณตนทนไมไดคดเผอคา

ใชจายดานอนๆ เชน คาจางแรงงาน ระบบจดการ คาขนสง แตบานอยการ

จะใชความรและประสบการณทม ค�านวณตนทนทกดานตามความเปนจรง

ซงจะไปพรอมการฝกอบรมระบบจดการ การจดการสตอก จดการหนาราน

ไปจนถงวธตอบค�าถามลกคา ซงหลกการบรหารแฟรนไชสนกไดมาจากการ

เขารวมโครงการกบกรมสงเสรมอตสาหกรรม

อกหนงในความประทบใจไมร ลมของณฐญา สวสดพน คอในป

2549 กรมสงเสรมอตสาหกรรมพาไปดงานเพอเรยนรความทนสมยใน

อตสาหกรรมขนมของญปน เธอทงถายรปและขนซอกลบมาลองชม เปน

แรงบนดาลใจใหบานอยการพฒนาเมนขนมใหมๆ เพมขน

Page 151: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

‘KATI’ in the Rhythm of Change

Page 152: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

ผประกอบการหยดไมได ถาหยดคอถอยหลง เพราะวาโลกเปลยนแปลงไปเยอะ และเลยงไมไดทมนจะตองมากระทบเรา

Page 153: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

151

ถ าจะอานเรองนใหไดรสเขม อวลกลนหอมมนของกะท

คณควรยอมภาพในจนตนาการใหเปนสซเปย

ใชแลว...สน�าตาลเขมเหมอนสกะลามะพราว

Rhythm I : จงหวะแหงการเปลยนแปลง

ฟายงไมสาง แตตลาดทาเตยนตนจากความหลบใหลแลว

มะพราวกองสงทวมหวและความเคลอนไหวอยางมชวตชวาของพอคาแมขาย

ในยานตลาดทาเตยน เปนภาพความทรงจ�าทยงสดใหมเสมอส�าหรบ เกรยงศกด

เทพผดงพร กรรมการผจดการบรษท อ�าพลฟดส โพรเซสซง จ�ากด แมจะเปน

ภาพจากอดตทลวงเลยมากวา 40 ปแลว

อ�าพล-จรพร เทพผดงพร และลกๆ ตงหลกแหลงอยทตลาดแหงนในฐานะ

ผคาสงมะพราวรายใหญของประเทศ แตละวนมมะพราวผานมอนบเปนแสนลก

“ตนตงแตต 4 จนถง 4 ทม ลองคดดระหวำงวน พอแมเขำขำยจนไมมเวลำนบ

ตงคนะ” เกรยงศกดยอนภาพความรงเรองทางการคาในยคกอน เงนคามะพราวถก

หยอนใสปบ กลางคนขนเอาขนบาน กางเสอปแลวคอยมานงนบสตางคกน

Page 154: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

ท�าเลทองตดรมแมน�าเจาพระยาท�าใหทาเตยนเปนทาขนถายสนคาและแหลง

การคาส�าคญ ในยคทเสนทางคมนาคมและการคายงใชทางเรอ ทางรถไฟเปนหลก

“กำรขนสงมะพรำวแมแตใกลๆ อยำงสมทรสงครำม แมกลองจะมำกรงเทพฯ

ตองมำทำงเรอ ทำงภำคใตอยำงเกำะสมยมำโดยเรอกลไฟหรอเรอทหำร แลวเรำ

เอำเรอล�ำเลกไปถำยมำ หรอจำกสรำษฎรฯ ประจวบฯ สมยกอนตองขนตรถไฟไป

ลงสถำนบำงกอกนอย แลวเรำเอำรถหรอเรอไปถำยสนคำมำ”

ท�านองเดยวกนพอคารายยอยจากพระนครศรอยธยา สระบร เอาสนคา

ทองถนอยางเปด ไก กานธป ฯลฯ ใสเรอมาขายพระนครฯ ขากลบกขนเอามะพราว

ใสเรอกลบไปขายททองถนตวเอง ยคนนจงเปนยคของพอคาคนกลาง เพราะพอคา

รายยอยไมมโอกาสลงไปถงพนทแหลงผลต

บรษท อ�าพลฟดส โพรเซสซง จ�ากด

392/56-57 อาคารเทพผดงพร ซอยปรชาพาณชย

ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวง เขตพระนคร

กรงเทพฯ 10200

โทรศพท : 0-2622-3434, 0-2622-3838, 0-2622-3737

โทรสาร : 0-2226-1829

เวบไซต : www.ampolfood.com

Page 155: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

153

แตเมอความเปลยนแปลงมาเยยมเยอนในนามของ ‘ความเจรญ’ ผานเสนทาง

ถนนและการคมนาคมทสะดวกสบาย ท�าใหผคาสามารถเขาถงแหลงผลตไดงายขน

สนคาจากประจวบครขนธ หรอสราษฎรธาน ไมตองขนรถไฟตอเรอ แคขบรถ 3-4

ชวโมงกถง พอคาคนกลางในระบบเศรษฐกจจงถกลดความส�าคญลง

เกรยงศกดในวย 18 ป กลบคดอานเกนอาย มองการณไกลและตระเตรยม

ตวเองเพอตงรบคลนแหงความเปลยนแปลง

“มนเปนไซเคลขำลงของธรกจ ถำขำลงแลวเรำไมพฒนำตอไป กจบดวยกำรขำย

มะพรำว รำนคำแบบเรำเยอะมำกเกอบ 20 รำยแถวทำเตยน ทำน�ำรำชวงศ เทเวศร

ซงพวกนสวนใหญกทยอยปดตวเองลงไป”

แลวจงหวะแหงการเปลยนแปลงกเรมขนงายๆ ในวนธรรมดาๆ วนหนง

“คอแมกบยำยเขำเหมอนกน คอเปนคนใจบญ เขำท�ำบญบอยมำกและท�ำท ท�ำ

เปนเรองใหญ มวนหนงแมระดมคนเพอเตรยมงำนตงแตเชำมด เรำสงเกตเหนวำใน

สวนน�ำพรก เครองแกงตำงๆ เขำเตรยมไวหมดแลว แตกะทกลบเพงมำคนเอำวนน

เพอจะใชแกงตอนเชำ ถำมเขำวำท�ำไมเพงท�ำละ เขำกบอกคนไมทน” เกรยงศกดคน

เรองเลาดวยเสยงหวเราะในล�าคอ

“กเลยคดวำแลวถำเรำคนกะทใสถงไปขำยใหกบรำนอำหำรโดยตรงเลยละ มน

จะเปนไปไดไหม”

Rhythm II : เพลงแหงความหวง

เกรยงศกดแสวงหาค�าตอบเพอสราง ‘ความเปนไปได’ ดวยตวเอง ยงคนควาก

ยงเหนลทาง เพราะมงานวจยจากหลากหลายสถาบน ทงกะทผง กะทใสขวด กะท

ทนใจ ฯลฯ เดกหนมทเพงผานชนมธยมปลายมาหมาดๆ เปนตวตงตวต สราง

โรงงานแปรรปน�ากะทส�าเรจรป และหวงวาอกไมกปพๆ 3 คนทไปเรยนเมองนอก

กจะกลบมาชวยกนบรหาร

แนนอนวาระยะแรกพอกบแมไมมใครเหนดวย แตเขาพดทกวนจนพอแมใจ

ออน โรงงานกะทชาวเกาะจงเรมกอรางสรางฐานมาตงแตป 2519 ไลเลยกบการ

ตงตนชวตนสตในคณะอตสาหกรรมเกษตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร แตความ

ฝนไมส�าเรจขามคน เกรยงศกดใชเวลาบกเบกโรงงานแหงใหมเกอบ 5 ป (พ.ศ.

2519-2523) เพราะหนง ไมมประสบการณในการท�าโรงงานมากอน สอง เครองจกร

Page 156: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

อปกรณการผลตในแตละขนตอน เครองปอก เครองคน เครองขด ฯลฯ ตองคดและ

พฒนาขนใหมทงหมด สาม นอกจากกะทถงพาสเจอไรซ กะทกระปอง และกะทผง

แลว เกรยงศกดยงท�า by-product ทกตวของมะพราวดวย เชน น�ามะพราวมาท�า

น�าสมสายช เปลอกไปท�าเสนใยมะพราว

ครอบครวเทพผดงพรลงทนกบโรงงานใหมนไปเกอบ 25 ลานบาท ซงเปนตวเลข

ทสงมากในสมยนนและเปนสงทพอแมสะสมมาทงชวต

สรางโรงงานเสรจ ไลนการผลตเดนหนา โปรดกตออกวางตลาด ปรากฏวา ‘ขาย

ไมออก’

“เหตทขำยไมออก เพรำะเรำไมมควำมเขำใจดำนกำรตลำดและไมเขำใจ

พฤตกรรมผบรโภค” เกรยงศกดสรปบทเรยนวนวานอยางคนทจดเจนโลก

“กรณกะทถงพำสเจอไรซมนไปเปลยนพฤตกรรมผบรโภคอยำงสนเชง เวลำเขำ

คนเองจะแบงเปนหวกะทกบหำงกะท ซงมวธใชตำงกน และคนมนมควำมคดตดอย

ในสมองมำตลอดวำ กะทเสยงำย ดงนนเขำไมเชอถอ คดวำเรำตองใสวตถกนเสย”

กะทถงพาสเจอไรซจงอยในภาวะลมลกคลกคลานมาตลอด ในขณะทกะท

กระปองซงสงออกตางประเทศกลบไปไดด เพราะเมองนอกมคนไทยและอาเซยน

อพยพไปอยมาก ทผานมาเวลาปรงอาหารตองใชนมแทนกะทท�าใหรสชาตเพยน

กะทกระปองจงเปนผลตภณฑทตอบสนองความตองการของผบรโภคอยางชดเจน

แตเกรยงศกดไมยอมแพ สรางทมเซลสแบงสายน�ากะทถงไปเสนอพอคาแมคา

ยานตลาดสดตางๆ แตไมมใครสนใจ จนกระทงมาเจอแมสงวน แมคาขายมะพราว

ขดและน�าพรกแกงทตลาดเฉลมลาภ ประตน�า

อนสรณเรอกลไฟสมยพอแมท�ำมำหำกนอยทำเตยน

เกรยงศกดน�ำมำตงไวทโรงงำนยำนพทธมณฑล

Page 157: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

155

“ไปนงตอแกครงคอนวนใหลงสนคำเรำไวขำย มตแช มถงน�ำแขง แถมไปซอ

น�ำแขงมำใหดวย แตแมสงวนกไมเอำทำเดยว แตเรำกตอจนแกคงร�ำคำญ ยอมลง

สนคำไวให จำกนนเรำกไปตลำดอน วนนนกลบถงบำนททำเตยนสกบำยสำมโมง

เหนอยมำก...แมบอกวำแมสงวนโทรมำ ใหไปเกบของกลบ

“มนเสยก�ำลงใจเยอะนะ เหนอยแลวกทอมำก นกในใจวำ...ไมเอำแลว”

คนนนคงจะเปนค�าคนทยาวนานส�าหรบคนหนมทขนเวทดวยไฟแหงความ

เชอมน แตกลบถกนอกไมเปนทา

“นอนไมหลบเลยแหละ...เชำมดต 4 แมมำทบประตเรยก แมสงวนโทรมำใหเอำ

กะทไปสง โหย...ดใจมำก ไมไดลำงหนำ แปรงฟนเลย ขำวเชำกไมไดกน แบกของ

คนเดยวขนรถ ขบเอำไปสง” สงของเสรจ แมสงวนไมยอมใหเดกหนมลากลบงายๆ

ท�าใหเขามโอกาสสงเกตลลาการตลาดแบบบานๆ แตไดผล เวลาเชยรคนใหลอง

กะท สมมตวาลกคาซอมะพราวขด 10 กโลกรม แมสงวนจะขายให 8 กโลกรม และ

อก 2 กโลกรมจะใหเอากะทถงไปลองใช แถมแนะน�าวธการใชเสรจสรรพ แสดงวา

ในฐานะคนขาย อยางนอยเมอเยนวานนแมสงวนตองลองใชผลตภณฑนนมาแลว

“วธกำรของแกฉลำดมำกนะ วนนนแกเชยรของไปไดเยอะมำก เพรำะตลำดนน

เปนตลำดใหญดวย พอสำยๆ ตลำดวำยกมำคยกน แกบอกวำตลำดนขอเจขำยคน

เดยว” เกรยงศกดจบเรองเลาแมสงวนดวยเสยงหวเราะ

แมสงวนคงไมรตววาเธอกลายเปนหนงในความทรงจ�าตลอดชวตของเดกหนม

คนนน และกลายเปนก�าลงใจชนเยยมทฟนฟความเชอมนใหเกรยงศกดอกครงวา

ธรกจนเปนไปได!

เกรยงศกดน�าทมขายรกทกตลาดสดทม โดยแตละตลาดพยายามหาผจ�าหนาย

ใหไดอยางนอย 1 ราย เพราะพอเหนเจานขายได เจาอนๆ กจะเรมตดตอขอสนคา

ไปลง จากตลาดสดรกเขาสโรงแรม ไดโรงแรมแอมบาสเดอรเปนลกคารายแรก กอน

ชนะใจทกครวของทกโรงแรม แมแตโรงแรมชนหนงอยางดสตธานและโอเรยนเตล

ถง ณ วนน หายากทใครจะซอมะพราวขด เตมน�าอน ลงแรงใชสองมอคนน�า

กะท แลวกรองผานผาขาวบางอกแลว

“สนคำตวนคอกำรเปลยนพฤตกรรมผบรโภค มนเหนอยและยำก แตถำท�ำ

ส�ำเรจ มนจะยงยน”

Page 158: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

Rhythm III : เสยงเพลงจากอนาคตครอบครวเทพผดงพรแบงกจการเปน 3 สวน คอ บรษท เทพผดงพรมะพราว

จ�ากด ท�ากะทกระปอง กะทถงพาสเจอไรซ ผลไมกระปอง ผกกระปอง โรงงาน

แมพลอย ท�าพวกน�าพรก เครองจมตางๆ สวนเกรยงศกดขยายโรงงานแหงใหมใน

นาม อ�าพลฟดส โพรเซสซง เมอป 2532 ซงแรกๆ เนนเรองการสงออกผลไมสด

ผกสด และแชแขง สมยหนงเปนผสงออกหนอไมฝรงสดมากทสดในประเทศไทย

ในฐานะผสงออกผกผลไมสด อ�าพลฟดสฯ ตองเผชญปญหาจปาถะเปนปกต

ของการท�างาน ตงแตสภาพอากาศทสงผลตอการผลต บางครงแพกของเตรยมไว

แลวแตเทยวบนไมพอ สนคาเนาเสยหาย ไลไปถงตนทนด�าเนนการทนบวนจะสง

ขน ทงคาวตถดบ คาขนสง แตนนลวนไมใชปญหาใหญ

“ปญหำใหญคอจนเปดประเทศ อนนหงำยทองเลย เรำท�ำสญญำกบลกคำ

องกฤษ ซอขำวโพดออนเรำปหนงไมต�ำกวำ 300 ตน เรำขำย 1.8 US dollars คำขำยหลำยปไมเคยมปญหำเรองโปรดกต แตปนนบอกวำโปรดกตยคณภำพใช

ไมได แตจรงๆ คอเขำซอจำกจนได 1.2 US dolloars ตำงกนกวำ 50%”

เมอโลกสงสญญาณแหงความเปลยนแปลง เกรยงศกดกไมรรอทจะเตรยม

องคกรใหพรอมส�าหรบอนาคต

“เรำกเรมมองวำ เรำตองเปลยนมำผลตอำหำรทเปนแบรนดของเรำ ประกอบ

กบยอดขำยกะทกระปองตวเลขโตขนตลอดเวลำ จำกงำนวจยเรำพบวำคนพรอม

ใช แตไมเชอเรองควำมสด เรำกแกดวยกำรท�ำกะทยเอชท”

กะทยเอชทผานความรอนสง 140 องศา ภายในเวลา 4 วนาท คงความสด

หอม มน เหมอนกะทคนใหมๆ ปจจบนถาใครแวะมาเยอนโรงงานทพทธมณฑล

สาย 4 มองไปทางไหนจะเหนแตกองมะพราวสน�าตาลเขม ซงแตละวนอ�าพลฟดสฯ

ใชมะพราว 4-5 แสนลกตอวน ดวยก�าลงการผลต 120-200 ตนกะท (ตอวน) ยอด

ขายรวมของทกโปรดกตปทแลวประมาณ 1,600 ลาน โดยสดสวน 85% มาจากกะท

ในฐานะคนท�าธรกจ เกรยงศกดมองวาการฝากอนาคตบรษทไวกบผลตภณฑ

เดยวถง 85% เปนความเสยงเกนไป ดงนนในชวงหลายปทผานมา เขาพยายาม

ผลกดนสนคาใหมๆ สตลาด ไมวาจะเปนน�านมขาวกลอง V-fit, เครองดมบกผสม

น�าผลไม Fit-C, เครองดมธญญาหารจากน�าลกเดอย Pro-fit, น�าแกงพรอมปรง

‘รอยไทย’ ซงสนคาตวหลงน เกรยงศกดเหนศกยภาพในการเตบโตชดเจน แมจะยง

ไมตดตลาดในเมองไทย แตยอดขายทเมองนอกดมาก โดยเฉพาะทญปน

Page 159: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

157

“ขำยดทสดคอรอยไทยแกงเขยวหวำน เรำมคำเมล คอฟฟเปนตวแทนจ�ำหนำย

ตอนนเรำสงออกเดอนละ 5 ตคอนเทนเนอรหรอประมำณ 1,500 หบ ตอนนคำรฟร

ญปนซงปจจบนเปนของจสโกไปแลว เขำตดตอผำนทตญปนมำเลย ใหเรำเอำสนคำ

ไปขำยและท�ำสำธตทนน ซงเรำเพงท�ำจบไป เขำพอใจและอำจจะวำงรอยไทยใน

จสโกทกสำขำในญปน ซงถำเปนอยำงนน ยอดขำยจะเพมขนมหำศำล”

วนนกลายเปน ‘รอยไทย’ เปน ready to cook ท�าใหการปรงอาหารไทยเปน

เรองงาย ไมตองเตรยมเครองแกง ต�าน�าพรก ตงกระทะ เคยวพรกแกงกบหวกะทให

แตกมน เพราะแคตดกลอง เตมเนอสตว เตมผก กรบประทานไดแลว

ไมตางจากกะทยเอชทในวนวาน รอยไทยเปนสนคาทจะเปลยนพฤตกรรม

ผบรโภค และถาเปลยนส�าเรจ จะเปนการเปลยนแปลงทไมยอนกลบมาอก เพราะ

คนรนถดไปจะไมรแลววาแกงกะทตองท�าอยางไร

Rhythm IV : ‘พฒนา’ จงหวะทไมหยดนง

ถาคลกเขาไปดใน www.ampolfood.com แลวเลอกเมนพนธมตร จะเหน

โลโกของ DIP หรอกรมสงเสรมอตสาหกรรม (กสอ.) เปนหนงในรายชอพนธมตร

เพอนทเคยงขางการเตบโตของอ�าพลฟดสฯ หลายๆ โครงการทเขารวมอบรมกบ

DIP แลวน�ามาซงการเปลยนแปลงในนามของ ‘การพฒนา’

อ�าพลฟดสฯ เขารวมโครงการ MDICP ซงประกอบดวย 5 แผนยอย คอ แผน

1 การผลต แผน 2 ระบบคณภาพ แผน 3 เทคโนโลย แผน 4 การเงน และแผน 5

การตลาด จากนนกเขารวมอกหนงโครงการ คอ EDIPP (ดรายละเอยดในลอม

Page 160: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

กรอบ) เกรยงศกดพดถงผลลพธจากการเขารวมทงสองโครงการวา ‘เกนคม’ เพราะ

คณาจารยท กสอ.คดเลอกมาลวนแตมความรจรง

“ยกตวอยำงเชน มะพรำวทงลกเรำตองปอกเอำผวด�ำๆ ออก เรำท�ำงำนอย

ทกวน เรำไมร แตวำอำจำรยมำทำนเหนและแนะน�ำจำกประสบกำรณและทฤษฎ

ททำนม ทำนทกวำคนงำนคณหมนลกมะพรำว ควำมเรวแคนแตมอเตอรมนเรว

มำก มนท�ำใหกนพนทเดมไป 2-3 รอบ ทงทผวด�ำๆ ออกไปแลว แตมนกลบกน

สขำวไปดวย”

เกรยงศกดยกตวอยางแผน 3 เทคโนโลย ของสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา

ซงเพยงแคปรบความเรวมอเตอร ตงองศาใบมดใหถกตอง กท�าใหผลผลต (yield) เพมขน นอกจากนเนอมะพราวทตดสวนผวสด�าๆ เมอกอนขายเปนอาหารสตว

กโลกรมละ 2-4 บาท กกลบน�ามาคนเปนกะท ซงกะททไดจะมสน�าตาลแดงนดๆ

แลวตงราคาขายถกกวากะทปกต 10% แตไมไดวางจ�าหนายทวไป เลอกขายกลม

เฉพาะ

“มนไมเสยหำยใชไหม ถำคณจะเอำไปท�ำกะละแม หรอท�ำแกงกเสรมสสนของ

แกงดวยซ�ำ แตมนเพมมลคำจำกอำหำรสตวกโลละ 4 บำท เปนกโลละ 20 บำท”

หรออยางคาเชอเพลง ซงเดมอ�าพลฟดสฯ ตองจายคาน�ามนเตาส�าหรบบอย-

เลอร (Boiler) เดอนละ 2 ลาน แตตอนนคาใชจายสวนนเปนศนย เพราะหนมา

ใชกะลากบเปลอกมาอดเปนเชอเพลงแบบเมดแขง และยงมโครงการระบบผลตกาซ

ชวภาพจากน�าเสยในโรงงาน ซงอยระหวางด�าเนนการ คาดวาจะแลวเสรจในปหนา

และจะท�าใหอ�าพลฟดสฯ ลดการใชไฟฟาลงปหนงหลายลานบาท

“ตงแตเรำเขำโครงกำรของภำครฐมำเมอป 2548 ปนเปนปแรกทเรำปรบรำคำ

สนคำขน 5% เรำขำยรำคำเดมไดอยำงไรตง 5 ป ทงๆ ทคำแรงและคำใชจำยอนๆ

เพมขนทกป ค�ำตอบคอเรำเพมมลคำใหกบ by-product และลดกำรสญเสยจำก

กระบวนกำรผลต กำรทเรำไมเพมรำคำขำยกท�ำใหเรำไดเปรยบคแขง เอะ...ท�ำไม

ไมขนรำคำสกท (หวเรำะ) กไมรจะขนรำคำไปท�ำไม”

เกรยงศกดสรปประสบการณส�าคญของการท�าธรกจทเขาคนพบดวยตวเองวา

“เมอกอนเรำมวแตบำในกำรท�ำธรกจโดยไมร คอมงเพมแตยอดขำย แตไมได

มองเรองกำรลด cost สมมตเรำเพมยอดขำยได 100 ลำน ไมไดหมำยควำมวำก�ำไร

เรำ 100 ลำน ถกไหม เพรำะมนมตนทนทง fix cost และ variable cost แตถำ

เรำลดตนทนโรงงำนได 100 ลำน นนคอก�ำไรทนท”

Page 161: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

159

อกโครงการหนงของอ�าพลฟดสฯ ซงเปน

กจกรรม CSR ทประสบความส�าเรจอยาง

มากคอ ‘กลองวเศษ’ แผนชปบอรดทรไซเคล

จากขยะกลองยเอชท แลวน�ามาผลตเปน

โตะ เกาอ ฝาหนง หลงคา ฯลฯ เพอสราง

เปนอาคารเรยนใหกบนองๆ ทขาดแคลน

ซงนอกจากเปนการตอบแทนสงคมแลว ยง

สงผลใหแบรนดอ�าพลฟดสฯ แขงแกรงและ

มภาพพจนทดในความรสกของผบรโภคดวย

แตไมใชวาทกบรษทหรอทกองคกรทเขา

รวมโครงการกบกรมสงเสรมอตสาหกรรมแลวจะประสบความส�าเรจ หลายรายม

ผลงานเมออยในโครงการทกรมฯ ใหความชวยเหลอ แตเมอจบโครงการ ผลงาน

ตอเนองกหายตามไปดวย

“บทบำทของกรมฯ คอพเลยง ซงสวนใหญจะปพนในเรองทฤษฎ แลวกมำ

ทดสอบกำรลงไปปฏบต ท�ำเปนตวอยำงแคในโครงกำรใดโครงกำรหนง แตตอจำก

นนเรำตองท�ำเอง

“ถำมองใหลกๆ กรมฯ สอนใหคด แตไมใชท�ำให หลำยแหงตงแตตอนเขำรวม

โครงกำรกคดผดแลว คอคดวำเทคโนโลยคอเครองจกร คออปกรณ แตมนไมใช มน

คอควำมคด เปนวธกำร เปนกระบวนกำรกำรปรบปรงในโรงงำน เพรำะฉะนนสงท

เรำไดมำคอกำรพฒนำควำมคดขององคกรมำกกวำ และนนคอกำรพฒนำทยงยน”

ทามกลางกระแสการเปลยนแปลงของโลกอนเชยวกรากซงสรางผลกระทบตอ

องคกรอยางไมอาจหลกเลยง สงทองคกรตองท�าคอความไมหยดนงในการพฒนา

จากมะพราวในมอพอคาคนกลางยานทาเตยน สกะทถงพาสเจอไรซ กะทกลอง

ยเอชท มาจนถงแผนชปบอรดในกระแส Green Economy

คณไดยนบทเพลงแหงการเปลยนแปลงของ ‘กะท’ หรอเปลา

Page 162: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

SMEsA+

อ�าพลฟดส ฯ เข าร วมโครงการ MDICP โครงการพฒนา

อตสาหกรรมการผลตเพอยกระดบความสามารถการแขงขน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme) เนนการใหค�าปรกษาแบบโคชชง จากทมทปรกษาทความ

ช�านาญเฉพาะทาง MDICP ประกอบดวย 5 แผนยอย คอ แผน 1 การ

ผลต แผน 2 ระบบคณภาพ แผน 3 เทคโนโลย แผน 4 การเงน และแผน

5 การตลาด

จากนนยงเขารวมโครงการ EDIPP โครงการพฒนาผประกอบการ

เพอเพมผลตภาพอยางมนวตกรรม (Entrepreneurs Development for Innovative Productivity Programme) ซงเนนการพฒนาเรอง

แผนการผลตและแผนเทคโนโลย และเขารวมโครงการการจดการพลงงาน

แบบสมบรณ เพอยกระดบประสทธภาพการใชพลงงานส�าหรบอตสาหกรรม

(Total Energy Management : TEM) ทสามารถลดการใชพลงงานได

อยางนอยรอยละ 5 ตอป สงผลใหตนทนการผลตลดลง

Page 163: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้
Page 164: SMEs พลังของคนตัวเล็ก - Burapha Universitywichai/887120Course... · 2015-12-30 · พลังของคนตัวเล็ก SMEs ... เราช่วยได้

กรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม Department of Industrial Promotion, Ministry of Industryถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400โทรศพท 0-2202-4418, 0-2202-4511 โทรสาร 0-2354-3299

www.dip.go.th

ตดอาวธทางปญญา เสรมสรางแรงบนดาลใจ SMEs ไทยทวประเทศ

ถอดสมการความสำ�เรจ�12�SMEs

SMEs�A+

�ถอดสมการความสำ�เรจ�12�SMEs

พลงของคนตวเลกSMEs

สนบสนนการสรางพลงโดย