smes ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา...

10
หน้า 1 / 10 ชนุดล ชูเรืองสกุลและคณะ แผนกเทคโนโลยีการผลิต สรุปรายชื่อและภาพกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน ชุด “ เรียนรู ้แนวคิด เรียนลัดแนวปฏิบัติ จากเจ้าของ SMEs ต้นแบบด้านการประกันคุณภาพภายใต้แผนงานในโครงการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปี พ.ศ. 2554 ณ สถาบันยานยนต์ สานักงานกล้วยน าไท / บริษัท เค เอ็ม เอฟ จากัด จังหวัดชลบุรี วันที19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 16.30 . ลาดับ หน่วยงาน/บริษัท จานวน (คน) ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง กลุ ่มสนับสนุน ผู ้สังเกตการณ์และผู ้จัดงาน 1 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด 5 1. Mr.Sirisin Tansakul General Manager of Chassis Parts Procurement Department 2.คุณสามารถ มหาพล Division Manager of Chassis Parts Procurement Department 3.คุณสุกัญญา พิธานวรรณกุล Assistant Chief of Procurement Cost Control Group Procurement Administration Department 4.คุณวีรพงษ์ มีสุขสบาย Chassis Parts Procurement Engineer 5.Mr.Prapanpong Rungcharoenpong Chassis Parts Procurement Engineer 2 บริษัท Thai Yamaha Motor จากัด 2 1.คุณวุฒิพงษ์ กล่อมพงษ์ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุม คุณภาพงานแมชชีน 2.คุณสมโภช ธรรมพินิจ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุม คุณภาพงานแมชชีน 3 บริษัท เค เอ็ม เอฟ จากัด 1 คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น 2 1.ดร.วราคม เนิดน้อย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องมือวัด 2.อ.วชิรวิทย์ สงสุววรรณ์ ผู้ช่วยวิทยากร 5 Thai OEM Holding 2 1.อ.นิพนธ์ ศรีสวรรค์ Lead consult 2.คุณสมศักดิ หงวนเสงี่ยม วิทยากร

Upload: others

Post on 05-Feb-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 1 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

สรปรายชอและภาพกจกรรมสมมนาศกษาดงาน ชด “ เรยนรแนวคด เรยนลดแนวปฏบต จากเจาของ

SMEs ตนแบบดานการประกนคณภาพ” ภายใตแผนงานในโครงการพฒนาผผลตชนสวนยานยนต

ป พ.ศ. 2554 ณ สถาบนยานยนต ส านกงานกลวยน าไท / บรษท เค เอม เอฟ จ ากด จงหวดชลบร

วนท 19 พฤศจกายน 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ล าดบ หนวยงาน/บรษท จ านวน(คน)

ชอ-สกล ต าแหนง

กลมสนบสนน ผสงเกตการณและผจดงาน

1 บรษท อซซ มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด 5 1. Mr.Sirisin Tansakul General Manager of Chassis Parts Procurement Department

2.คณสามารถ มหาพล Division Manager of Chassis Parts Procurement Department

3.คณสกญญา พธานวรรณกล Assistant Chief of Procurement Cost Control Group Procurement Administration Department

4.คณวรพงษ มสขสบาย Chassis Parts Procurement Engineer

5.Mr.Prapanpong Rungcharoenpong

Chassis Parts Procurement Engineer

2 บรษท Thai Yamaha Motor จ ากด 2 1.คณวฒพงษ กลอมพงษ เจาหนาทสวนควบคมคณภาพงานแมชชน

2.คณสมโภช ธรรมพนจ เจาหนาทสวนควบคมคณภาพงานแมชชน

3 บรษท เค เอม เอฟ จ ากด 1 คณกมล ชตพงศนาวน กรรมการผจดการ

4 สถาบนเทคโนโลยไทย-ญป น 2 1.ดร.วราคม เนดนอย วทยากร ผเชยวชาญดานเครองมอวด

2.อ.วชรวทย สงสววรรณ ผชวยวทยากร

5 Thai OEM Holding 2 1.อ.นพนธ ศรสวรรค Lead consult

2.คณสมศกด หงวนเสงยม วทยากร

Page 2: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 2 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

6 สถาบนยานยนต 6 1.คณรฐภม พงศกรพฤฒกล ผจผ.เทคโนโลยการผลต

2.คณบวรเชษฐ บวเอยม ผชผ.เทคโนโลยการผลต

3.คณชนดล ชเรองสกล วศวกร

4.น.ส. ฐตมา ใจเดด วศวกร

5.คณอเทสก ดวงบตรศร วศวกร

6.น.ส. สงวนลกษณ ตนบญยศรเดช

เจาหนาทประสานงาน

ผเขารวมสมมนาดงาน กลม Machining Process 1 บรษท กลธร เมทลโปรดกส จ ากด 2 1.คณเฉลมชย รงเรอง ผชวยกรรมการผจดการ

2.คณประมาณ ภสมอย ผชวยผจดการคณภาพ

2 บรษท ซ.อาร.เอ.เอนจเนยรง จ ากด 2 1.คณรงเพชร สงขทอง กรรมการผจดการ

2.คณ ลดดาวลย พลสภาพ ผจดการทวไป

3 บรษท ซ เอส พ คาสตง (ปท.) จ ากด 1 คณจตรงค รวยด R&D Mgr.

4 บรษท ซ.เอส.เอนจเนยรง ออโตพารท จ ากด 1 คณสมชาย เสอชมแสง QA Mgr.

5 บรษท พลธนา พารท แอนด โมลด จ ากด 1 คณปภพ ศรหนองแสง ผจดการ

6 บรษท ไฟวสตาร ออโตพารท จ ากด 2 1.คณธงชย อพนวน กรรมการผจดการ

2.คณบญเรอง สอนศร ผจดการโรงงาน

7 บรษท ไทยมตช คอรปอเรชน จ ากด 1 คณเดนชย พงศร ผจดการฝายผลต

8 บรษท ย.เอม.ซ.ได คาสตง จ ากด 4 1.คณพระพฒน จรสโพธรตนกล

กรรมการผจดการ

2.คณสพจน ทตอราม ผจดการทวไป

3.คณอนนต ชนจตรชม ผจดการฝายวศวกรรม

4.คณไพศาล คยะพนธ ผจดการฝายวางแผน

9 บรษท สหออโตพารท อนดสตร จ ากด 1 คณสถาพร หลทองหลอ กรรมการผจดการ

10 บรษท สามมตรมอเตอรสแมนแฟคเจอรง จ ากด (มหาชน)

1 คณยงยทธ เนยมทรพย รองกรรมการผจดการ

11 บรษท แสงเจรญ ทลส เซนเตอร จ ากด 2 1.คณลดดา จนทรฤทธ ผจดการฝายการตลาดและประกนคณภาพ

2.คณพสทธ ฤทธเดชะ ผช.ผจดการโรงงาน

12 บรษท แสงรมโพธ ออโตพารท จ ากด 2 1.คณวชย แสงรมโพธ ผจดการโรงงาน

2.คณภรดา บญเหลอ เลขาผจดการ

13 บรษท เอส ซ ซ เทค จ ากด 1 คณสมเกยรต ชพรรคเจรญ กรรมการผจดการ

14 บรษท เอน.ด.บรรจภณฑ หจก. 1 คณนมตร ด ารงคชย ผจดการ

Page 3: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 3 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

15 บรษท ลาดกระบง สตล จ ากด 2 1.คณบญญฤทธ หมอนสภาพ Leader Production

2.คณวระชย ผวผอง Leader Production

16 บรษท เอส เอน ซ คลลง ซพพลาย จ ากด 2 1.คณสมศกด วงศชย MINI MD

2.คณอทย ผลบญ Supervisor

การสมมนาดงานในครงน เกดขนจากความรวมมอระหวางสถาบนยานยนต,ฝายจดซอบรษท อซซ

มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด,สถาบนเทคโนโลยไทย-ญปน และบรษท เค เอม เอฟ จ ากด เปนSMEs ตนแบบ

โดยมวตถประสงคเพอยกระดบขดความสามารถ ผผลตชนสวนยานยนตไทยสการแขงขนในระดบสากลและ

น าไปสการลดปญหา การเรยกรถคนซงมใหเหนอยบอยครงในชวงทผานมา การสมมาดงานในครงน เรมดวย

กลมผผลตชนสวนยานยนตกลม machining Process

กจกรรมครงนมผบรหารองคกรในระดบตางๆใหเกยรตเขารวมงานทงสน 16 บรษท จ านวน 26 คน

ซงบรรลวตถประสงคตามทตงไวเปนอยางด และน าไปสการขยายผลใหเกดขนจรงในขนตอนถดไป

ภาพกจกรรมโปรแกรมการสมมนา ศกษาดงาน ชด “ เรยนรแนวคด เรยนลดแนวปฏบต จาก

เจาของ SMEs ตนแบบดานการประกนคณภาพ” ภายใตแผนงานในโครงการพฒนาผผลตชนสวนยานยนต

ป พ.ศ. 2554 นน แบงออกไดเปน 2 ชวงดวยกน คอชวงเชาจดทสถาบนยานยนต ชน4 ตกอตสาหกรรมราย

สาขาส านกงานกลวยน าไท กรงเทพฯ และชวงบายจดกจกรรมทบรษท เค เอม เอฟ จ ากด จงหวดชลบร ตาม

รายละเอยดดงน

1 กจกรรมชวงเชา ณ สถาบนยานยนต ชน 4 ตกอตสาหกรรมรายสาขา เวลา 09.00-11.30 น

1.1 เรมดวยกลาวตอนรบผรวมสมมนาโดยคณรฐภม พงศกรพฤฒกล ผจดการแผนกเทคโนโลยการ

ผลต สถาบนยานยนต

Page 4: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 4 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

1.2 ฝายจดซอบรษท อซซ มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด น าโดย คณ Sirisin Tansakul , General Manager of Chassis

Parts Procurement Department และทมงานกลาวถงนโยบายการจดซอและการพฒนาSupplier ในปจจบนและ

อนาคต

1.3 น าเสนอแนวทางการพฒนาเชงวชาการ ระบบชดอปกรณประกนคณภาพอจฉรยะ (Intelligent Quality

Assurance Kit : IQA Kit )โดย อาจารย ดร. วราคม เนดนอย และทมงานจากสถาบนเทคโนโลยไทย-ญปน

(TNI) เพอเพมความเขาใจใหกบผเขารวมสมมนาดงานในครงน และปดทายดวยการรบประทานอาหารรวมกน

กอนออกเดนทางไปยงบรษท เค เอม เอฟ จ ากด จงหวดชลบร

Page 5: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 5 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

2 ชวงบาย ณ บรษท เค เอม เอฟ จ ากด จงหวดชลบร เวลาประมาณ 13.00-16.30 น.

2.1 ชวงบาย เรมท ณ บรษท เค เอม เอฟ จ ากด จงหวดชลบร เรมดวยการกลาวตอนรบจากประธานบรษทฯ

คณกมล ชตพงศนาวน เพอเนนย าและท าความเขาใจ ถงเจตนารมณของการเขารวมกจกรรมในครงน รวมถง

เปดโอกาสใหทกทานไดซกถามกอนสงไปดระบบ IQA Kit ในบรษท

Page 6: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 6 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

2.2 การเยยมชมบรษท เรมจากหองLab ถงแมดเปนหองเครองมอธรรมดา แตความรและแนวคดผบรหารไม

ธรรมดา

Page 7: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 7 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

2.3 ชมระบบ IQA Kit และฟงค าอธบายจากเจาของ เพอใหทกคนเชาใจอยางถองแท ซงจะน าไปสการ

ตดสนใจและน าไปประยกตใชเปนของตนเองในขนตอนถดไป ซงผเขารวมกจกรรมจะไดชมระบบIQA Kit

ตงแตขนพนฐาน ถงขนAdvance เตมระบบและเปดโอกาสสอบถามหนางานไดอยางเตมอมและฟงการ

บรรยายเกยวกบการน าเครองมอวดมาประยกตใชกบเครองคอมพวพเตอรไดอยางลงตวโดยบรษท Sylvac

จ ากด ประเทศ Switzerland

Page 8: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 8 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

2.4 ถาม-ตอบประเดนปญหาตางๆจากเจาของ หลงเสรจสนการเยยมชมกระบวนการและฟงการบรรยายสรป

จากคณกมล ชตพงศนาวนและสรปแนวทางการด าเนนกจกรรมตอในเบองตน โดยอาจารยรฐภม พงศกรพฤฒ

กล เพอน าไปสการขยายผลและใชในกลมสมาชกตอไป

2.5 มการถายภาพหมรวมกนและผบรหารไดมโอกาสพบปะพดคย ซงอาจน าไปสการตอยอดธรกจในอนาคต

ขางหนา

Page 9: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 9 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

สรปผลทไดรบจากกจกรรมในครงน

1 ผบรหารในกลมMachining Processและทเกยวของ ไดมโอกาสเขาถงและพบประพดคยกบผผลต

รถยนต ซงจะท าใหทราบถงนโยบายหลกของผซอโดยตรง

2 ผบรหารมโอกาสรจก “เพอน”ใหม/เกา และพบปะพดคย แลกเปลยนประสบการณซงกนและกนซง

อาจน าไปสการตอยอดทางดานธรกจไดในโอกาสตอไป

3 เปนโอกาสในการน าผเชยวชาญเฉพาะทาง, ผประกอบการ, มหาวทยาลยและองคกรทเกยวของ มา

เรยนร และพฒนารวมกน โดยยดหลก เขาใจ เขาถง พฒนา ซงน าจะไปสการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตใน

ประเทศสการแขงขน ในระดบสากลได

4 ท าใหสถาบนยานยนต ไดมโอกาส สมผสกบกลมผประกอบการผลตชนสวนยานยนตและท

เกยวของในระดบตางๆไดทงในและตางประเทศมากยงขน

Page 10: SMEs ภายใต้แผนงานในโครงการพฒันา ...¸ªรุปราย...SMEs ต นแบบด านการประกน ค ณภาพ”

หนา 10 / 10 ชนดล ชเรองสกลและคณะ แผนกเทคโนโลยการผลต

หมายเหต ขาวประชาสมพนธสมาชกกลม Machining Process และทเกยวของ เพอทราบ

1 สถาบนยานยนตขอความรวมมอผเขารวมกจกรรมกบสถาบนยานยนตในวนท 19 พฤศจกายน2553

ทผานมา หากทานมขอเสนอแนะดๆรบกวนสงขอเสนอแนะดงกลาวกลบมายงสถาบนยานยนต ซงจะเปน

ประโยชนในการพฒนาระบบฯรวมกน

2 ผบรหารทานใด เหนวากจกรรมดงกลาวดและมประโยชนตอบรษทและลกคา เหนสมควรทจะ

พฒนาระบบดงกลาวรวมกนกบบรษท เค เอม เอฟ จ ากด,สถาบนยานยนต ,สถาบนเทคโนโลยไทย-ญปนและ

หนวยงานทเกยวของกรณาแจงกลบมายง สถาบนยานยนต เพอบนทกลงในใบแจงความจ านง ทบรษทได

กรอกไวในวนเขารวมการสมมนาฯ

3 ผทพลาดการเขารวมกจกรรมสมมนาดงานกบสถาบนยานยนต ในชวงเวลาทผานมา เฉพาะกลม

Machining Processและทเกยวของ ถาหากสนใจเขารวมกจกรรมเพอพฒนาระบบดงกลาวรวมกน สามารถตด

ตอมาไดโดยตรงทสถาบนยานยนต

แผนกเทคโนโลยการผลต สถาบนยานยนต ส านกงานกลวยน าไท

ชนดล ชเรองสกล

4th Floor, Bureau of Industrial Sector Development Building,

Soi Trimitr, Kluaynamthai, Rama IV Road,

Klongtoey, Bangkok 10110

Tel : 02-712-2414 Ext.6502

Fax : 02-712-2415

Email: [email protected]