Šolska pravila gimnazije poljane ?· uporaba irc-a in računalniških iger v šolski knjižnici...

Download ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE POLJANE ?· Uporaba IRC-a in računalniških iger v šolski knjižnici ni…

Post on 30-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • olska pravila Gimnazije Poljane 1

  Na podlagi 8. lena Pravilnika o olskem redu v srednjih olah (Uradni list RS, t.

  60/2010, v nadaljnjem besedilu Pravilnik o olskem redu) je ravnatelj doloil

  OLSKA PRAVILA GIMNAZIJE POLJANE

  1. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN

  DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM

  1. len

  Za uspeno delo na oli in aktivnosti v izvenolskih dejavnostih so dijaki Gimnazije Poljane

  lahko nagrajeni z:

  1. nagrado ole,

  2. pisno pohvalo.

  2. len

  Dijak dobi nagrado ole za:

  tirileten odlien uspeh,

  izjemne doseke na mednarodnih tekmovanjih,

  zmage na dravnih tekmovanjih,

  druge izredne doseke in dejanja, s katerimi je bistveno prispeval k ugledu Gimnazije

  Poljane.

  O podelitvi nagrade ole na podlagi pisnih predlogov strokovnih delavcev ole odloa

  ravnatelj. Nagrada ole je znak ole in ustrezno pisno priznanje. Dijaki jo praviloma prejmejo

  na prireditvi namenjeni podelitvi nagrad in pohval ob koncu olskega leta. Dijaki 4. letnikov

  jo lahko prejmejo tudi na sveani podelitvi maturitetnih sprieval, ostali dijaki pa ob podelitvi

  sprieval.

  3. len

  Dijak dobi pisno pohvalo za:

  doseen uni uspeh,

  uspeno delo v oddelku,

 • olska pravila Gimnazije Poljane 2

  aktivnosti v krokih oz. interesnih dejavnostih,

  druge aktivnosti, s katerimi je prispeval k ugledu ole.

  Pisno pohvalo izreejo razrednik, razredni uiteljski zbor ali mentor. Podeli jo razrednik

  oziroma mentor praviloma hkrati s podelitvijo sprieval ali na posebni prireditvi.

  2. HINI RED GIMNAZIJE POLJANE

  Varovanje ole in varnost dijakov

  4. len

  Glavni vhod v olo je odprt od 7.00 do 20.00, ob petkih do 15.30. Izven doloenega asa je

  ola zaklenjena. Stranski vhod je namenjen osebju ole in dostavi. Delovni as tajnitva ole,

  referata za dijake, knjinice in svetovalne slube je objavljen na spletni strani ole. V asu

  poitnic ravnatelj doloi prilagojen delovni as, ki je objavljen na spletni strani ole.

  5. len

  Dijaki, ki prihajajo v olo pred zaetkom pouka, lahko poakajo zaetek prve ure v knjinici

  ali v olski okrepevalnici. Po koncu ure se dijaki napotijo v uilnico, v kateri bodo imeli pouk

  naslednjo uro. Dijaki hodijo iz uilnice v uilnico po desni strani hodnikov oz. stopnic. Ob

  znaku za zaetek ure morajo oditi v uilnice in se pripraviti na pouk.

  6. len

  Dijaki hranijo garderobo v garderobnih omaricah. Vsak dijak dobi v zaetku 1. letnika

  omarico. Dijaki odgovarjajo zanje in za kodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti ali zaradi

  namernega pokodovanja omaric. V omaricah ne smejo imeti hrane in pijae ter drugih

  predmetov, ki jih je tudi drugae prepovedano prinaati v olo. Z omarico upravlja ola in

  pooblaena oseba ole lahko odpre omarico, e domneva, da se ta ne uporablja v skladu z

  navodili. Ob koncu olskega leta so dijaki dolni sprazniti omarice, ob zakljuku olanja pa

  kljue omaric vrnejo razredniku.

  7. len

  Za vse predmete, ki jih dijaki prinaajo v olo, oziroma puajo na povrinah v oli in pred

  olo (npr. obleko, torbe, kolesa, motorje), ola ne odgovarja. Veje predmete lahko dijaki, na

  lastno odgovornost, izjemoma shranijo v za to doloenem prostoru.

 • olska pravila Gimnazije Poljane 3

  8. len

  Najdene predmete najditelj odda deurnemu dijaku ali istilki. Dijakom izgubljene predmete

  izdajajo istilke, ki jih tudi hranijo v posebni omari. Izgubljene predmete veje vrednosti

  (denarnice, dokumente, nakit) najditelj odda v tajnitvo, od koder se jih tudi vraa.

  9. len

  Dijaki so dolni imeti pri sebi dijako izkaznico. Na zahtevo deurnih dijakov, uiteljev ali

  vodstva ole se z njo dijaka lahko identificira. Izkaznice veljajo kot identifikacijski dokument v

  knjinici in tajnitvu.

  Zadrevanje zunanjih obiskovalcev v oli oz. pri vzgojno-izobraevalnem delu brez soglasja

  ravnatelja ni dovoljeno.

  10. len

  Vse zamenjave uilnic in vsaka uporaba olskih prostorov izven urnika morajo biti pravoasno

  najavljeni in odobreni s strani vodstva ole.

  11. len

  V olo in na olske povrine je prepovedano prinaanje alkohola in drog, ravno tako je

  prepovedano njihovo uivanje. Prav tako je prepovedano prinaanje predmetov, ki lahko

  ogroajo zdravje in varnost dijakov ali motijo pouk.

  12. len

  Mobilne telefone morajo dijaki v asu pouka naravnati tako, da nikakor ne motijo pouka.

  Kakrna koli uporaba mobilnih telefonov, MP3 predvajalnikov in drugih elektronskih

  multimedijskih naprav je med olskimi urami prepovedana. Med poukom se lahko s

  podatkovnim in telekomunikacijskim omrejem poveejo le, e jim to dovoli oziroma naroi

  uitelj.

  13. len

  V oli in na olskih povrinah, brez dovoljenja ravnatelja, ni dovoljeno fotografiranje in avdio

  ter video snemanje.

  14. len

  Kajenje v oli, na notranjem olskem dvoriu, v olskem parku, na parkiriu in pred

  glavnim vhodom v olo je prepovedano.

 • olska pravila Gimnazije Poljane 4

  15. len

  Prepovedano je sedenje na okenskih policah, prav tako je prepovedan vstop na terase v 3.

  nadstropju.

  16. len

  Dijakom in delavcem ole je na razpolago olska kuhinja - Podmornica. Dijaki jo lahko

  uporabljajo vsak odmor, oziroma takrat, ko njihov oddelek nima pouka.

  Deurstvo dijakov in uiteljev ter informiranje dijakov

  17. len

  V asu pouka poteka na oli deurstvo dijakov. Ravnatelj doloi razpored oddelkov, razrednik

  pa datumski razpored deurnih dijakov. Dijak, ki je deuren, se po deurstvu vrne k pouku.

  e je dijak odsoten, ga zamenja drug dijak iz oddelka, v primeru pisnega preverjanja znanja

  v oddelku pa ravnateljstvo po predhodni najavi (dan prej) zagotovi zamenjavo iz drugega

  oddelka. Deurstvo poteka na za to doloenem mestu v avli.

  Naloge deurnih dijakov:

  spremljajo prihode dijakov in drugih oseb v olo, zaradi identifikacije lahko zahtevajo

  dijako izkaznico,

  pozdravljajo, evidentirajo, usmerjajo in po potrebi spremljajo zunanje obiskovalce v

  tajnitvo, oddelek za odrasle, knjinico, raunovodstvo, kabinete ali zbornico,

  e dijaki ali obiskovalci ne upotevajo navodil deurnih dijakov, le-ti to takoj javijo v

  tajnitvo,

  nadzorujejo lepljenje plakatov, lepijo plakate po navodilih tajnitva in odstranjujejo stare

  plakate (dovoljeno je lepiti samo plakate, ki so igosani v tajnitvu),

  sprejemajo in izdajajo najdene predmete,

  vodijo mapo deurstva, kamor beleijo dogajanja v asu deurstva,

  opravljajo druga dela po navodilih ravnateljstva.

  18. len

  Ravnatelj po potrebi doloi dnevni seznam deurnih strokovnih delavcev. Naloga deurnih

  delavcev je zagotavljanje spotovanja doloil hinega reda v asu pouka in v asu, ko se na

  oli odvijajo druge dejavnosti doloene z LDN oziroma druge oblike olskega ivljenja.

 • olska pravila Gimnazije Poljane 5

  19. len

  Razrednik vsakega oddelka doloi za vsak teden dva reditelja in ju vpie v ustrezno rubriko v

  dnevniku. e je kot reditelj v dnevnik vpisan manjkajoi dijak, ga zamenja naslednji dijak s

  seznama.

  Naloge rediteljev:

  ob prihodu uiteljev sami javijo imena odsotnih dijakov,

  morebitno uiteljevo odsotnost javijo v tajnitvo 10 minut po zaetku ure,

  skrbijo za brisanje olske table pred olsko uro, med njo in na koncu,

  poskrbijo za prezraevanje uilnice,

  odgovorni so za ohranjevanje istoe in uvanje olskega inventarja v uilnici,

  ob zaetku ure javijo uiteljem morebitno kodo, ki je bila ugotovljena v uilnici, v kateri

  je oddelek,

  oddajo najdene predmete deurnim dijakom ali v tajnitvo,

  opravljajo druga dela, za katera jih, v skladu s svojimi pristojnostmi, doloijo uitelji.

  20. len

  Pomembne informacije so objavljene na elektronskih panojih in na oglasnih deskah, prav

  tako pa tudi na spletni strani ole. V oli je, na za to doloena mesta, dovoljeno lepiti samo

  plakate, ki jih odobri ravnatelj in so igosani v tajnitvu.

  Za informiranje dijakov skrbijo razredniki in drugi strokovni delavci ole v okviru svojih

  pristojnosti.

  Varovanje olskega inventarja

  21. len

  Dijaki in delavci ole so dolni skrbeti za istoo in olsko premoenje. Vsako povzroeno ali

  ugotovljeno kodo je potrebno takoj javiti v tajnitvo. Namerno povzroeno kodo in kodo,

  povzroeno iz malomarnosti, so povzroitelji dolni povrniti. Kadar je tako kodo nedvomno

  povzroil nekdo iz oddelka, povzroitelja pa se ne da odkriti, povrne kodo oddelek v celoti.

  22. len

  Uilnice se odklenejo pred prvo uro pouka. Ob koncu pouka v uilnici reditelji pogasnejo lui,

  zaprejo okna in pobriejo tablo. Uitelji poakajo, da dijaki odidejo in za njimi zaklenejo

  uilnico. Uitelji ustrezno poskrbijo za une in avdiovizualne pripomoke.

 • olska pravila Gimnazije Poljane 6

  Odnaanje unih in avdiovizualnih pripomokov iz uilnice ali iz ole brez dovoljenja

  ravnatelja ni mogoe.

  23. len

  V odmorih in v asu, ko oddelek nima pouka, lahko dijaki uporabljajo olski atrij in olski

  park. Za ienje olskega parka se lahko pripravi poseben razpored oddelkov. ienje

  vodijo razredniki. Pri ienju so dolni sodelovati vsi dijaki iz oddelka.

  24. len

  Kolesa in motorji se lahko hranijo na za to predvidenih mestih v parku ob Poljanski cesti.

  Dijaki so dolni sami poskrbeti za njihovo varnost. Vonja priganih motorjev po dvoriu ni

  dovoljena. Vsako postavljanje koles in motorjev pred glavn