OLSKI LETOPIS GIMNAZIJE JOETA PLENIKA LJUBLJANA

Download OLSKI LETOPIS GIMNAZIJE JOETA PLENIKA LJUBLJANA

Post on 31-Dec-2016

236 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

 • OLSKI LETOPISGIMNAZIJE JOETA PLENIKA

  LJUBLJANA2014/2015

 • 3

  Dragi in spotovani dijakinje, dijaki, uiteljski zbor s sodelavci, stari

  in strokovna javnost, letonji olski letopis se ponaa z odliko, saj je peti

  po vrsti. V upanju, da boste tudi vi tako ocenili skupno delo dijakinj, dija-

  kov, profesoric in profesorjev, vam predstavljamo mozaik ivljenja in dela

  nae ole, doseke in priznanja naih dijakinj, dijakov in njihovih uiteljev

  oz. mentorjev ter sodelavcev ole, uresnienih v viziji ole V VZPODBU-

  DNEM OKOLJU DO ZNANJA ZA JUTRI!.

  Osnovni namen gimnazije je vsem dijakinjam in dijakom omogoiti, da doseejo naj-

  ve v svoji zmogljivosti, in spodbujati njihovo kreativnost, samostojnost in solidarnost.

  Med drugim olsko okolje vzpodbuja dijake, da razvijajo obutek pripadnosti veji, iri

  globalni skupnosti. Pri tem so nepogreljivi strokovna razlaga in pomo ter mentorstvo

  izkuenih profesoric in profesorjev.

  Soitje dijakinj, dijakov, profesoric in profesorjev je pisana in ivahna izobraevalna

  ustanova, v kateri poteka mnogo razlinih aktivnosti v uilnicah in izven njih ter celo v

  uilnici na prostem, ki jo predstavlja olski vrt na mali terasi. V ospredju izobraevanja je

  aktivnost dijakinj in dijakov, ki morajo prevzemati lastno odgovornost za lep uni uspeh.

  Medsebojni odnosi vseh pa se udejanjajo v spotovanju razlinosti in strpnosti, v veselju

  in zagnanosti ter v prijateljstvu.

  Projektno delo se je nadaljevalo s projekti Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompe-

  tenc 21. stoletja, Timski pouk, Obogateno znanje tujih jezikov 3, Samoevalvacija, RT in

  Digitalno opismenjevanje in medpredmetno povezovanje. Njihovo delo je predstavljeno

  v poroilu vodij projektov. Posebej smo ponosni na olski vrt na mali terasi, ki je bil po-

  stavljen spomladi in je doivel polno rodnost ter bogato nagradil snovalce in izvajalce.

  Dijakinje in dijaki so prejeli pohvale, priznanja in nagrade na razlinih podrojih svoje-

  ga delovanja. To jih vzpodbuja, da aktivno sodelujejo v razlinih obolskih dejavnostih

  in se razvijajo v iroko razgledane osebnosti. Svoje talente so predstavili tudi izven meja

  z gledaliko predstavo v francoini na mednarodnem festivalu FETLYF.

  Jeseni bodo v olske klopi sedle nove generacije prvoolcev in mozaik ivljenja in

  dela nae ole se bo obogatil z novimi doseki. Naj jim bo vpogled v delo ole pretekle-

  ga olskega leta vzpodbuda, da bodo z voljo in z znanjem marsikaj dosegli, ter spozna-

  nje, da na poti do cilja niso sami, saj jih spremljajo profesorice in profesorji.

  Profesoricam in profesorjem se zahvaljujem za zanimiva poroila o delu in o dose-

  kih naih uspenih dijakinj ter dijakov, njihovih mentoric in mentorjev, profesoricama

  Mojci Kolenik in Simoni Granfol pa za zbiranje in urejanje petega olskega letopisa

  2014/2015 Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana.

  V Ljubljani, 15. julij 2015 Ravnatelj Anton Grosek, prof. pedagogike

  V vzpodbudnem okolju do znanja

 • 4 5

  e nedograjeni stavbi na ubievi 1 in se v olskem letu 1947/48 preimenovala v VI.

  gimnazijo.

  1958 sta se Klasina gimnazija s Preihove 8 in VI. gimnazija s ubieve 1 zdruili

  v IV. gimnazijo, ki je leto dni delovala v prostorih na Preihovi 8. Septembra sta se

  zdruili IV. gimnazija in II. gimnazija na Poljanah ter se preselili v zgradbo na ubie-

  vi 1. Dobili sta naziv II. gimnazija (splona in klasina).

  Leta 1963 sta se gimnaziji znova razdruili in v zgradbi na ubievi je ostala II.

  gimnazija. Ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja 1976 je dobila ime Gimnazija Ivana

  Cankarja.

  Z uvedbo usmerjenega izobraevanja 1981 je ola postala Srednja ola Ivan Can-

  kar za splono kulturo in elektroenergetiko. Oddelki za splono kulturo so se 1982

  preselili na Strossmayerjevo 1, kjer je v letu 1984/85 olanje zakljuila zadnja gene-

  racija dijakov pod nazivom ole s ubieve 1. Septembra 1982 se je na ubievo pre-

  selila Srednja zdravstvena ola (Srednja ola za medicinske sestre in Babika ola).

  Splone predmestno na njej pouevali profesorji Gimnazije Ivana Cankarja.

  V olskem letu 1990/1991 so se pod okriljem Srednje zdravstvene ole odprli

  trije gimnazijski oddelki. ola je dobila ime Srednja zdravstvena ola in gimnazija

  Ljubljana. Naslednje olsko leto se je gimnazijski del raziril e na devet oddelkov.

  Leta 1997 se je Srednja zdravstvena ola preselila v novo zgradbo na Poljansko

  cesto. S olskim letom 1997/98 je gimnazijski del ole, ki je ostal na ubievi 1, dobil

  naziv Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana.

  S pravnomono odlobo o denacionalizaciji so 27. 08. 2004 olski prostori Gi-

  mnazije Joeta Plenika Ljubljana postali last Ministrstva za olstvo in port. Leta

  2008 je bila gimnazija z Odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne de-

  diine na obmoju obine Ljubljana Center med Akerevo, Tivolsko in Slovensko

  cesto razglaena za arhitekturni spomenik.

  Prostorska ureditev Gimnazija Joeta Plenika ima 22 uilnic, 1 laboratorij za kemijo, 1 laboratorij za bi-

  ologijo, 1 uilnico za raunalnitvo, 17 pisarn in kabinetov za uitelje ter jedilnico in

  razdelilnico hrane v kleti. Pouk portne vzgoje poteka v prostorih portnega centra

  Tivoli. Glede na vpisano tevilo dijakov primanjkuje nekaj uilnic, vendar se reuje

  prostorska stiska tako, da ima vsak razred 1x tedensko pouk v popoldanskem asu.

  Od 2015 pa je ola bogateja za 1 zeleno uilnico na prostem, ki se nahaja na terasi

  v 3. nadstropju. V medijih je bilo med drugim zapisano:

  Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana je v svoji zgodovini ve kot stoletnega ob-

  stoja zamenjala veliko nazivov in doivela tevilne selitve.

  Leta 1896 je bila pod okriljem ljubljanskega upana Ivana Hribarja in z denarno

  pomojo Josipa Gorupa, veletrgovca in veleposestnika z Reke, ustanovljena Mestna

  vija deklika ola, ki je svoje prostore dobila v Zoisovi hii na Bregu 20. Mestni

  dekliki licej, ustanovljen 1907, se je preselil v novo poslopje Mladike na Bleiweisovi

  cesti. Vija deklika ola se je zdruila z licejem, v poslopju pa so bili e osnovna in

  gospodinjska ola, trgovski teaj in internat. Zaradi potreb asa je vodstvo liceja se-

  stavilo uni nart za ensko realno gimnazijo in reformno ensko realno gimnazijo.

  V olskem letu 1919/20 se je odprl prvi razred Mestne enske realne gimnazije in

  peti razred Reformne enske realne gimnazije. Licej je prenehal delovati v olskem

  letu 1924/25. Mestna enska realna gimnazija se je od leta 1936 postopoma preobli-

  kovala v ll. dravno ensko realno gimnazijo.

  Zaradi italijanske zasedbe Mladike leta 1942 si je morala ola poiskati nove pro-

  store na loenih lokacijah. Po koncu vojne so Mladiko spremenili v vojako bolnico,

  zato vrnitev v stare prostore ni bila ve mona. ola je dobila nove prostore v takrat

  Zgodovina ole

 • 6 7

  Vzdrevanje in varovanje ole: Botjan Break (vzdrevalec une tehnologije); Drago orevi (hinik); Mevlida

  ejvanovi Debi, pela Strelec, Vukica uki, Muniba Bajramaj in istilni servis

  AKTIVA (ienje ole); SINTAL (varovanje ole)

  Prehrana: Na oli je bila v razdelilni kuhinji organizirana topla olska malica v vrednosti 2.42

  EUR(cena brez subvencije). Dijaki so lahko naroili tudi zajtrk (1.40 EUR) in olsko ko-

  silo (3,40 ali 4,20 EUR). Tople obroke je za nas pripravljal zunanji dobavitelj Slorest. V

  povpreju je bilo na malico naroenih okoli 400 dijakov. Dnevno je bilo zagotovljenih

  osem jedilnikov, od katerih so bili tirje mesni, tirje brezmesni (topli in hladni) in po

  potrebi ustrezni dietni obrok. Dijak, prijavljen na olsko malico, je imel monost izbire

  menija teden dni vnaprej preko e-Asistenta. V primeru odsotnosti se je preko eA lahko

  odjavil za naslednji dan. Priblino 200 dijakov je prejemalo subvencionirano malico

  (40%, 70%, 100% subvencija). Malico so dijaki pojedli v asu glavnega odmora v jedil-

  nici oziroma po razporedu v razredu. Malica je bila zagotovljena za vse dijake tudi na

  portnem dnevu in ekskurziji, prevzeli so jo na avtobusu. olska kosila za dijake in za-

  poslene so bila organizirana e v restavraciji Romansa 1971 (8.00 EUR) in Restavraciji

  2000 (4.20 EUR) v Maxi-ju.

  vir: (http://www.deloindom.si/ekoloska-pridelava/urbani-vrt-na-strehi-ljubljanske-gimnazije)

 • 8 9

  Uiteljski zbor

  Ime in priimek profesorice/profesorja Predmet

  Razredniarka/razrednik

  Nadomestni/-a razredniarka/razrednik

  Darinka Ambro SLO 4. E

  Miranda Bobnar FRJ 4. B

  Botjan Bojadiev MAT 3. A

  Alenka Cvetkovi MAT 3. B

  Sabina arman (do nov. 2014) PJ 2. E

  Vesna eh tok (od feb. 2014) FRJ

  Marija Detela Perko GLA 1. G

  Soizic Dupuy Roudel FRJ

  Anton Grosek, ravnatelj

  Botjan Bojadiev, pomonik ravnatelja

  Tajnitvo in raunovodstvo: Milena Jazbinek (poslovna sekretarka), Tina

  Urih (raunovodska referentka), Damjan Herti (pisarniki referent)

  olska svetovalna sluba: Marja Jager igon in Nua Ferjani

  olska svetovalna sluba je vodila vpisni postopek, pomagala dijakom, ui-

  teljem in starem pri reevanju morebitnih teav in se ukvarjala z dijaki s po-

  sebnimi potrebami.

  Knjinica: Nada Paki, Maja Pavi

  olska knjinica obsega arhivski del in italnico, kjer imajo dijaki tudi monost

  uporabe raunalnika.

  V italnici potekajo razline aktivnosti: dijaki se uijo, akajo na pouk, pote-

  kajo razlini sestanki, vasih pouk manjih skupin in individualno delo z dijaki.

  V letonjem olskem letu imamo ob koncu evidentirano 25 064 enot. Od tega

  smo letos poveali obseg za 354 enot v skupni vrednosti priblino 5113 evrov.

  Naroeni smo na 55 razlinih asopisov in revij za dijake in uitelje.

  V ubeniki sklad je bilo vkljuenih 27 naslovov ubenikov. Dijaki so si lahko

  izposodili celoten komplet ubenikov ali posamezne ubenike po izbiri. U-

  benike si je izposodilo 664 dijakov.

  Ravnateljstvo in sodelavci

 • 10 11

  Ime in priimek profesorice/profesorja

  Predmet Razredniarka/razrednikNadomestni/-a

  razredniarka/razrednik

  mag. Ignacio Escriche Rubio PJ

  Jasna Fajfar MAT 4. F

  Nua Ferjani PSI 2. G

  mag. Joica Flis Sujan ANJ, NEJ 3. C

  dr. Nadja Gnamu LUM, UZG 2. D

  Jasna Gradiar VZ 1. D

  Simona Granfol NEJ 4. A

  Marija Gruden LAB KEM 1. B

  Anja Grini VZ

  Dominika Hudnik PSI 2. B

  Dezider Ivanec MAT 1. G

  Karolina Ivanec MAT 2. C

  Goran Jablanov VZ 1. A

  Robert Jamnik LAB FIZ

  Ida Janar GEO 1. E

  Urula Kastelic Vukadinovi SLO, PJ 4. E

  Sonja Kitak FIZ 1. E

  Barbara Klemeni ANJ, PJ 4. D

  Marko Kolbezen VZ 3. E

  Mojca Kolenik SLO 3. D

  Andreja Koelj INF 1. F

  Helena Kregar KEM 3. A

  Aleksandra Saka Kuan KEM 1. C

  Irena Kuma Kova VZ 3. C

  dr. Terezija Krbus GEO 2. F

  Sabina Lepen Nari BIO 3. F

  dr. Andrej Leskovic FIL, SOC 4. F

  Pia Lenik Buar ITJ 4. C

  mag. Branka Marini ANJ

  Ana Medveek VZ

  Melita Megli VZ 2. F

  Darja Mlakar SOC, ZGO 1. C

  Cvetka Mlinar NEJ 4. D

  Ime in priimek profesorice/profesorja

  Predmet Razredniarka/razrednikNadomestni/-a

  razredniarka/razrednik

  Judita Mohar SLO 4. B

  Katarina Nagode SLO 3. B

  Nada Paki LAJ 3. F

  Irena Paradik Kovai ZGO 4. C

  Martina Peenko tuhec UME 2. E

  Majda Peec FIZ 4. A

  mag. Mojca Podlipnik KEM 2. B

  mag. Andrea Premik Bani BIO 1. B

  Jurij Robi LAB BIO

  Daa Rozmus FIZ

  Joe Senica VZ 3. F

  mag. Darja Silan BIO 2. A

  Alenka Smole Legat NEJ 1. D

  Marua Sotler Wedam (od feb. 2014) BIO

  Lara Stele alamon SLO 2. G

  Nataa ipek SLO 3. E

  Antonija pegel Razbornik MAT 3. D

  Anamarija timec ZGO 4. G

  mag. Selma tular Mastnak MAT 3. G

  Svit turm GEO, ZGO 2. C

  John N. Tomford William ANJ

  mag. Joica Virk Rode SOC

  Veronika Vizjak PJ

  mag. Tomi Zebi INF 1. A

  Irena Zorko Novak ANJ 3. G

  Maja Zupe ANJ 1. F

  iva eljeznov SLO 2. D

  Pripravnice v olskem letu 2014/15: Tamara Gorup (slovenina), Bojana Petkovi (panina), Maja

  Rabi (geografija in zgodovina), Ana Zupani (sociologija in japonina).

  Zunanji sodelavci in sodelavke: Boris Kham, Ana Zupani (teaj japonine), dr. Reinhardt Zhlke

  (Nem. jezik. diploma), WangXiao, dr. Katja Simoni (teaj kitajine), Sao Stare (Improliga).

 • 12 13

  Svet ole- 5 predstavnikov delavcev ole: Jasna Fajfar, Barbara Klemeni (predsednica),

  Sabina Lepen Nari, Andrej Leskovic, Nataa ipek (podpredsednica)

  - 2 predstavnika dijakov: Petra Doles, Tamir Morris Potokar Grays

  - 3 predstavniki Sveta starev: Vojko Kunaver, predsednik Sveta starev, Andreja

  Novak, Karmen Uglei, podpredsednica Sveta starev

  - predstavnika ustanovitelja Vlade RS: Andrejka rtanec, Iris Gaube Koroec

  - predstavnik MO Ljubljana: Iztok Kordi.

  Sreanja lanov sveta ole in obravnavana problematika:

  1. SESTANEK SVETA OLE 12. 9. 2014, KORESPONDENNA SEJA

  Dnevni red:

  1. Odloanje o soglasju sveta ole k zaposlitvam.

  2. SESTANEK SVETA OLE 25. 9. 2014

  Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev:

  - zapisnika 2. sestanka sveta ole z dne 26. 02. 2014

  - zapisnika 2. korespondenne seje z dne 21. 3. 2014

  - zapisnika 3. korespondenne seje z dne 12. 9. 2014

  2. Poroilo o delu v olskem letu 2013/2014 (poroa g. ravnatelj)

  3. Predstavitev Letnega delovnega narta GJP za olsko leto 2014/2015 (predstavi g. ravnatelj)

  4. Pritobena komisija za olsko leto 2014/2015

  5. Predlogi in pobude lanov sveta ole

  6. Razno

  3. SESTANEK SVETA OLE 19. 2. 2015

  Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev:

  - zapisnika 3. sestanka sveta ole z dne 25. 9. 2014

  2. Predstavitev in sprejem letnega poroila za leto 2014; raunovodsko poroilo

  2014 z izkazi in pojasnili in poslovno poroilo za leto 2014 (predstavita ravnatelj

  in raunovodkinja)

  3. Predstavitev in sprejem finannega narta za leto 2015 (predstavita ravnatelj in

  raunovodkinja)

  4. Poroilo o informativnem dnevu (poroa ravnatelj)

  ORGANI OLE5. Predstavitev predloga zaetka postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za

  ureditev in izgradnjo dvigala

  6. Ocena delovne uspenosti ravnatelja za leto 2014

  7. Razno

  4. SESTANEK SVETA OLE 6. 5. 2015, KORESPONDENNA SEJA

  Dnevni red:

  1. Omejitev vpisa za olsko leto 2015/16.

  5. SESTANEK SVETA OLE 14. 5. 2015

  Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev:

  - zapisnika 4. sestanka sveta ole z dne 19. 2. 2015,

  - zapisnika korespondenne seje z dne 6. 5. 2015.

  2. Predstavitev in sprejem finannega narta za leto 2015 (predstavita ravnatelj in raunovodkinja)

  3. Razno

  olska maturitetna komisijalani: Alenka Cvetkovi, Anton Grosek (predsednik), Dominika Hudnik, Mojca Ilc Kljun

  (zunanja lanica), Robert Jamnik, Cvetka Mlinar, Tomi Zebi (tajnik), iva eljeznov

  olska maturitetna komisija je skrbela za pripravo, organizacijo in izvedbo mature

  na oli. V olskem letu 2014/15 je spomladi v 7 etrtih letnikih maturo opravljalo 193

  dijakov. Vsi dijaki so obvezno opravljali maturo iz slovenine, matematike in tujega

  jezika. Na nai oli so lahko izbirali med pripravami na naslednje izbirne predmete:

  tuji jeziki (ki se jih pri nas pouujejo), zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija,

  biologija, kemija, fizika, informatika, psihologija, sociologija in filozofija. Spomladi je

  31 dijakov opravljalo fiziko, 18 dijakov biologijo, 58 dijakov kemijo, 7 informatiko, 37

  dijakov geografijo, 17 dijakov zgodovino, 18 dijakov sociologijo, 11 dijaki filozofijo, 87

  dijaka psihologijo in 34 dijakov umetnostno zgodovino. Angleino je opravljalo 165

  dijakov, nemino 16 dijakov, francoino 10 dijakov in 29 panino. Na drugih olah

  je po ena dijakinja opravljala ruino, italijanino in likovno teorijo.

 • 14 15

  13

  Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a

  L k C

  Dijaka skupnost GJPL

  lani so vsi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana

  DOSDijaka organizacija Slovenije

  Zdruuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresnievanje.

  Predsednik Rok Omahen

  Predsedstvo DS GJPL Gal Zorko, Rok Omahen, Simon Debeljak, Tamir

  Morris Potokar Grays, Tim Maver

  Dijaki odbor Sestavljen iz dveh predstavnikov

  vseh razredov (56 dijakov)

  Namestnik predsednika Tim Maver Zapisnikar

  Sabina Golji

  Komisije za posebne naloge Volilna komisija: Adam Bec

  Matic Kovai Nika Maleti

  Varuhi dijakovih pravic GJPL Nika Maleti

  Laura Antoni Maja oba

  Predstavnika dijakov v Svetu ole Petra Doles in Tamir Morris Potokar Grays

  Predstavnik dijakov v upravnem odboru olskega sklada

  Luka uper

  Sploni uni uspeh ole na maturi spomladi 2015V spomladanskem roku je uspeno opravilo ma-

  turo 96,36 % (v RS 95,19 %) naih dijakinj in dija-

  kov, ki so prvi pristopili k maturi.

  e posebej z veseljem estitamo naim tirim zla-

  tim maturantom, ki so dosegli 30 ali ve tok in

  bodo prejeli za imeniten doseek na letonji matu-

  ri posebno pohvalo ministrice dr. Maje Makovec

  Breni: an Hafner Petrovski, 4. D, Kristina Horvat,

  4. E, Matja Pogorelec, 4. F, in Tina Rai, 4. G.

  Svet starevPredstavniki in namestniki starev po razredih v olskem letu 2014/15:

  Gorazd Krnc, Nataa afari Seljak, 1. A; Gregor Ambro, Joe Novak, 1. B; Snjeana

  Spahija, Karmen Stevanovi 1. C; Marjanca Miheli, 1. D; Joef Balaic, Mateja uek

  Perc, 1. E; Barbara Krpa Ulaga, Miroslav Strnad, 1. F; Sonja Gorenc, Slavica Sever

  Habi, 1. G; Lucija Krivic, Tatjana Jerman, 2. A; Matija Koren, Mojca Pear, 2. B; Milenko

  Maleti, Karmen Uglei, 2. C; Mateja Babnik, 2. D; pela Mina Stepani, 2. E; Katja

  Bleiweis Strgar, Mateja Krape, 2. F; pela Mazej, Tina ter, 2. G; Janez Deman, Nina

  Pirnat, 3. A; Matja Jagodic, Darja Zorc Maver, 3. B; Miro Petra, Renata Primec, 3. C;

  Stefan Tomanovi, Karmen Vergolin, 3. D; pela Koak, Vojko Kunaver, 3. E; Nataa

  Pirnat, Mateja Potonik, 3. F; Anja zambasovi (do 17. 6. 2015), Ale Erulj, 3. G; Doris

  Babi Antoni, Polona Hvala, 4. A; Polona Mayer, Matja Zorko, 4. B; Azra Lekovi,

  Nadja Viak Medja, 4. C; Tjaa Gruenfeld, Andreja Novak; 4. D; Franci Hoevar, Irma

  Kuhar, 4. E; Vesna Klajder, Andreja Potokar, 4. F; Mojca erne, Elizabeta Poljak, 4. G

  Svet starev vodi tudi olski sklad, ki zbira prostovoljne prispevke starev in drugih

  donatorjev ter upravlja z zbranimi denarnimi sredstvi.

  Upravni odbor olskega sklada je v letu 2014/2015 deloval v sestavi: Dragica Da-

  mjani Radi (predsednica upravnega odbora olskega sklada), Stefan Tomanovi,

  Vesna Dzananovi predstavniki starev; Luka uper predstavnik dijakov; Helena

  Kregar, Cvetka Mlinar (podpredsednica upravnega odbora olskega sklada) in Irena

  Paradik Kovai predstavnice uiteljskega zbora, Botjan Bojadiev (pomonik

  ravnatelja) ter Anton Grosek (ravnatelj)

  S prostovoljnimi prispevki starev v viini od 1 do 5 EUR so bile financirane sledee

  dejavnosti: astronomska opazovanja v oktobru in decembru, olska impro liga ILA,

  Plenikov tabor, junij 2015, nemka jezikovna tabora (priprava na nemko jezikovno

  diplomo, oktober 2014 in april 2015), mednarodna izmenjava s pansko olo, festival

  frankofonskega gledalia (Saint Malo, pomlad 2015), ureditev olskega vrta na terasi

  ob uilnici biologije, kritje strokov iz sredstev Filantrop (kritje strokov prevoza na

  izmenjavi, smuarskega tabora, v olo, delno kritje strokov Plenikovega tabora).

  Dijaki parlament in varuh dijakovih pravicMentorica: Ida Janar

  Dijaka skupnost Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana (DS GJPL) je imela v olskem

  letu 2014/2015 nekaj plenarnih, rednih in izrednih sreanj ter delovnih sreanj pred-

  sedstva Dijake skupnosti.

  13

  Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a

  L k C

  Dijaka skupnost GJPL

  lani so vsi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana

  DOSDijaka organizacija Slovenije

  Zdruuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresnievanje.

  Predsednik Rok Omahen

  Predsedstvo DS GJPL Gal Zorko, Rok Omahen, Simon Debeljak, Tamir

  Morris Potokar Grays, Tim Maver

  Dijaki odbor Sestavljen iz dveh predstavnikov

  vseh razredov (56 dijakov)

  Namestnik predsednika Tim Maver Zapisnikar

  Sabina Golji

  Komisije za posebne naloge Volilna komisija: Adam Bec

  Matic Kovai Nika Maleti

  Varuhi dijakovih pravic GJPL Nika Maleti

  Laura Antoni Maja oba

  Predstavnika dijakov v Svetu ole Petra Doles in Tamir Morris Potokar Grays

  Predstavnik dijakov v upravnem odboru olskega sklada

  Luka uper

  13

  Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a

  L k C

  Dijaka skupnost GJPL

  lani so vsi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana

  DOSDijaka organizacija Slovenije

  Zdruuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresnievanje.

  Predsednik Rok Omahen

  Predsedstvo DS GJPL Gal Zorko, Rok Omahen, Simon Debeljak, Tamir

  Morris Potokar Grays, Tim Maver

  Dijaki odbor Sestavljen iz dveh predstavnikov

  vseh razredov (56 dijakov)

  Namestnik predsednika Tim Maver Zapisnikar

  Sabina Golji

  Komisije za posebne naloge Volilna komisija: Adam Bec

  Matic Kovai Nika Maleti

  Varuhi dijakovih pravic GJPL Nika Maleti

  Laura Antoni Maja oba

  Predstavnika dijakov v Svetu ole Petra Doles in Tamir Morris Potokar Grays

  Predstavnik dijakov v upravnem odboru olskega sklada

  Luka uper

  13

  Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a

  L k C

  Dijaka skupnost GJPL

  lani so vsi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana

  DOSDijaka organizacija Slovenije

  Zdruuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresnievanje.

  Predsednik Rok Omahen

  Predsedstvo DS GJPL Gal Zorko, Rok Omahen, Simon Debeljak, Tamir

  Morris Potokar Grays, Tim Maver

  Dijaki odbor Sestavljen iz dveh predstavnikov

  vseh razredov (56 dijakov)

  Namestnik predsednika Tim Maver Zapisnikar

  Sabina Golji

  Komisije za posebne naloge Volilna komisija: Adam Bec

  Matic Kovai Nika Maleti

  Varuhi dijakovih pravic GJPL Nika Maleti

  Laura Antoni Maja oba

  Predstavnika dijakov v Svetu ole Petra Doles in Tamir Morris Potokar Grays

  Predstavnik dijakov v upravnem odboru olskega sklada

  Luka uper

 • 16 17

  Septembra 2014 so bile razpisane volitve za predsednika Dijake skupnosti, ki so bile

  izvedene 10. 10. 2014.

  Zaradi pritob zoper kandidata za predsednika DS je volilna komisija odredila njego-

  vo diskvalifikacijo. Po pritobah na odloitev volilne lani dijakega odbora (pred-

  stavniki razredov) so e na 1. izredni seji predlagali dopolnitev 9. lena Pravilnika o

  volitvah predsednika, da bi v bodoe za predsednika kandidirali le dijaki, ki nimajo

  vijega vzgojnega ukrepa. Dopolnjeni len, potrjen z navadno veino, se na volitvah

  ni upoteval, ker je bila DS GJPL brez predsedstva.

  komisije se je le-ta odloila, da preda izbor kandidata na glasovanje dijakemu od-

  boru, ki je bilo na 3. izredni seji 11. 11. 2014. Dijaki odbor je za predsednika DS GJPL

  potrdil Roka Omahna, za namestnika predsednika Tima Mavra, izvoljen pa je bil tudi

  predstavnik dijakov v upravni odbor olskega sklada, Luka uper.

  Na seji 9. 12. 2014 so bili imenovani in potrjeni e ostali lani predsedstva: Simon De-

  beljak, Tamir Morris Potokar Grays in Gal Zorko, za varuhe dijakovih pravic pa Nika

  Maleti, Laura Antoni in Maja oba, ki v tem olskem letu niso obravnavali pritob.

  Funkcijo tajnika oz. zapisnikarja je opravljala Sabina Golji. Predstavnika v Svetu ole

  sta bila drugo leto zapored Petra Doles in Tamir Morris Potokar Grays.

  DS GJPL je obravnavala in sprejela predlog Statuta DOS-a, ki prinaa nekaj spre-

  memb: spremembo imena, namesto Dijaki parlament sedaj Dijaka skupnost; dija-

  ki odbor potrjuje statut in njegove spremembe ter voli predsednika

  Tako kot vsako leto so bili predstavniki Dijake skupnosti GJPL na razlinih podrojih

  aktivni v Dijaki skupnosti Ljubljana in Dijaki organizaciji Slovenije. O svojih dejav-

  nostih in projektih so poroali na sejah. Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a je bila

  Luka Centa.

  Predsedstvo DS je predlagalo organizacijo razlinih aktivnosti na oli pod mentor-

  stvom dijakov, poskusno so zaeli z raunalnikim krokom. Skupaj s predstavniki

  Ekoole so predlagali, da bi prihodnje olsko leto uvedli deurstvo dijakov, kar bi

  vplivalo na vejo odgovornost dijakov do urejenosti in istoe na oli.

  23. 1. 2015, na dan rojstva arhitekta Joeta

  Plenika so predstavniki dijake skupnosti

  poloili venec na njegov grob.

  V mesecu decembru je potekala dobrodelna akcija Za

  otroki nasmeh, zbiranje daril za otroke iz socialno

  ibkejih druin. Odziv je bil presenetljivo velik, zbrali smo

  veliko igra, ki smo jih predali Rdeemu kriu Slovenije.

  Razveselile so marsikaterega otroka v prednovoletnem

  asu.

  Predstavniki DS so na informativnem dnevu predstavili sestavo in delovanje DS in

  povezanost s krovno organizacijo srednjeolcev (Dijako organizacijo Slovenije

  DOS) in z regijsko skupnostjo (Dijako skupnost Ljubljana DSL).

  V okviru GJPL so maturantje pripravili projekt, v katerem so eleli soustvariti logotipe

  za olske puloverje. V duhu kolektivnosti in ustvarjalnosti so razpisali nateaj za

  unikaten logotip. Na osnovi razpisa je komisija izbrala tri predloge, jih anonimno

  objavila na olskem FB, kjer je bil z najve veki izbran predlog tevilka 3.

  Projekt Novi dijakNovi dijak (okrajano NODI) je drutvo slovenskih gimnazijcev, v sklopu katerega

  dijaki kritino in kreativno ustvarjamo trenutno na blogu (https://novidijak.word-

  press.com/), se pa pripravlja tudi obsena tiskana poletna tevilka. Letos smo se

  projektu pridruili tudi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana.

 • 18 19

  1. aSploni program s

  poglabljanjem

  naravoslovnih

  predmetov

  Tuja jezika: angleina in nemina

  Razrednik: Goran Jablanov

  Tjaa AjdovecTijan DergancLiam DrobniLana Dolores ErjavcVal FiingerMartin FrankenEla FriedlGal Gabrijel VilfanNataa Ana Gaubeiva Tajda GrinaErik JereGaj KrncMark LukaiGaper MarovtJon MyintMark Nikoli

  Primo Novak

  Urban Novak

  Martin Petrovski

  Rudi PintarMatev Rems

  Tina SeljakJure SimnBor StariGaper Strah

  Oliver Strgar

  Maksimilian tajer

  an Trnoveciva Vehovar

  1. bSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in francoinaRazredniarki: Andrea Premik Bani, Marija Gruden

  Mojca Ambro

  Sara Bijeli Poredo

  Ana Bogdanov Belak

  Medina Emui

  Nastja Gorian

  Katarina Manja Grm

  Denis Kandare

  Marija Lejla Kova

  Tjaa KovaJona MaekKaja Marinko Smolnikar

  Javier Martin

  Vita MavsarMaa Milinski

  Eva Julija Novak

  Lara OstojiGal PrednikAna PristavecLeon RusAjda SenikZala enkincSara TarbukTina TomiEma TuriJerca VirantNaja ZupaniTimon gajnarNoka ujo

 • 20 21

  1. cSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih

  predmetov

  Tuja jezika: angleina in italijanina

  Razredniarka:

  Darja Mlakar

  Laura BedraAljoa BegiDino FinkMartin GantarMihael GoljaMinka JeralaNika JesenkoJaka Klannikiga KlementKlemen KramarKristjan MalijanskiAna MaretiTina OkornMarcel OboltNadja Pajk

  Luna Pentek

  Nina PerkoSara PlutLarisa PoiTobija Ponikvar

  an PrimcAleksandra Rutovi

  Naja SelmanMaja SladiBla arlijaTadej tanteLuka uperNina Tia utanovac

  Tanja VeselTara Vukovi

  1. dSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in nemina Razredniarka: Alenka Smole Legat

  Kenan Agovi

  an BalerNina BerceRok Blagojevi

  Miha Bohinc

  Vita HolikKlara Klemeni

  Klara Konan

  Marcel KrekLina Kuntner

  Lucija Kuariga Patrik Leskovek

  Marjan Meglen

  Mohor Luka Miheli

  Filip Petkovek

  Manica PetriDaa PodjedJure PriniMatic RegallyEvita RojsPia RutarNika SavnikMark StraiarBlanka StubiarMatev SunikTimotej TkalecMatic Vardjan

 • 22 23

  1. eSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih

  predmetov

  Tuja jezika: angleina in panina

  Razredniarka:

  Sonja Kitak

  Anna Christine Balaicpela BogatajRenata DraetiLan GerdejAlja GorjupKatjua GrilcUla GriljLarissa KompareNadia KranjcKatarina KregarMaa KrkoviBlaka Tana LogarPetra Lovepela LunderMaa Mavec

  Maja Meglen

  Bor MlakarAnja NovakJan PetehNina Potoar

  Iza PristavecSara Radisavljevi

  Antonio Ragu

  Maj Slobodnjak

  Ana StariNika Strmljan

  Maja SveteJan Zabret,Barbara Zoreti

  Tinkara uek Perc

  1. fSploni program s poglabljanjem tujih jezikovTuja jezika: angleina, nemina ali panina in italijanina ali latinina Razredniarka: Maja Zupe

  Luka Albreht

  Najla Beganovi

  Veronika Besedi

  Nika ernecGentrit Deliu

  Ela DeuZandali Dobrajc

  Lorena Grahovi

  Laura Grbea

  Luka Grintal

  Klara Junkar

  Matej Krajnik

  Brina KriajEmina Kuduzovi

  Jakob Mislej

  Nataa NovakoviIva PergerDavid PodgornikIvana PriboiJan RaiMaa RojcDiar SeferiNina SojerNina Straiarpela StrnadLucija ubicLovro UlagaSara VujiiDominika Zupani Valant

 • 24 25

  1. gSploni program s

  poglabljanjem tujih

  jezikov

  Tuja jezika: angleina, nemina in

  francoina ali panina

  Razrednik: Dezider Ivanec

  Tjaa BabnikMaa BachSara BrkiLana BurgerAlja adTilen uJulija Damjani-PoljanecMartin FerleMaja FondaAnamarija Grubelipela GrudenAnja HabiJernej HvalaKaja KlemencEma KmeclMinea Lana Kobal

  Sebastjan Krek

  Jaka KriajJaka MaekAna MauriJagoda Neemar Sonc

  Matja Nemani,

  Lucija Novak

  Nives Pajer agar

  Klemen Pranikar

  Maja Puhovski

  Maa Rozman

  Kaja Starec Pavlin

  Matic Tomai

  Tit VrhunecAne Zakotnik

  2. aSploni program s poglabljanjem naravoslovnih predmetovTuja jezika: angleina in nemina Razredniarka: Darja Silan

  Luka BernikPia BlatnikLucija BuarTjaa Furlan,iga

  GaperinLuka Hodak Weber

  Lea JaneiTilen Kamnik

  Simona Kastelec

  Manja Kocbek

  Filip KodriGaper Krivic

  Urka KriMatev Mahkovec

  Rok Mari

  Ka Mugerleiga OcvirkRok PatarecYap PlojJure PodlesnikJakob Ju PovirkAlenka RazborekMatej RousNikolaj Srdi KranjcDomen Trarik VerbiMarko VerdnikLuka VidmarTim Zalonik

 • 26 27

  2. bSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih

  predmetov

  Tuja jezika: angleina in francoina

  Razredniarka:

  Mojca Podlipnik

  Alen AdroviZala Ana BelajMeiBrali-NovakNea BukovecZala erneAdrian DekaFilip FleischmanMaa HabiAnamarija Zala HajdinLucija IgliKlemen KastelecTiana KastelicHana KonanTamara Kopa

  Lara KuheljAna LenjakDiana PajkLana PenikNina PoselZala PrimarLara RavnikAnja SimiLuka Smrenik

  Lovro SukiJot SunikMatic Velkovrh

  2. cSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in italijaninaRazredniarka: Karolina Ivanec

  DeaAbazajLaura Antoni

  KenenBosni

  Marua Debeljak

  Tamara Demir

  Denis Follapela Grabnar

  Dea Herenda Velikonja

  iga Javornik

  Marua Koar

  Timotej Kuhar ernej

  Urban Leskovar

  Nika Maleti

  Rok Markovi

  Dea Marku

  Gaj MerliniLara MiheljMaja MiklaviSara Pirihiva SenikManca SelanRok StaniDan StrajnarLaura TrobecMartin UgleiSara VokiMatic ZibelnikLina enko

 • 28 29

  2. dSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in nemina

  Razredniarka:

  Nadja Gnamu

  Klara BabnikChristopher BajeljAdam BecMatja BernjakMaa CimpriJure CornUra Del CottDoroteja DrearSara GazdiManca GregorkaNina HenigmanEma HojsDomen HrovatLun JemeriManca KofolMatic Kovai

  Tara KruniGaja LancoTim PeklajNea PrebiliRok RopretDora StrmoleGregor egelLiza TrupejVeronika ViarEma Zdear

  2. eSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in paninaRazredniarka: Martina Peenko tuhec

  Ana Cebe Podraj

  Vid adeLea uinDavor Dolinar

  Sanja Gostinar

  Kaja IntiharAne JarcVid Jovanovi Zupanc

  Nika KalinLea KlinarValentina Koligar

  Zala KozinDunja Krstevska

  Svit Kunaver

  Patricija MrzlikarNik PerovekKatarina Barbara RobiNika RoneljAna SelikarAnja StareiniMatic TrpinSao UljareviMiha WeissUra ZagorcKaja ZakrajekLaura ZupaniPia muc

 • 30 31

  2. fSploni program s

  poglabljanjem tujih jezikov

  Tuja jezika: angleina, nemina ali

  panina in italijanina

  ali latinina

  Razredniarka:

  Terezija Krbus

  Marko BokalMiha BoldinNejc BorovnikBrina FokiAlja FuirSara Golob RantaaIna GorupMaja KakerRok KlunAmbro KorljanLiza KrapeHana LemutAleksander Saa MarkoviGaper MatoaUra Menard

  pela Peterka

  Jan Poplatnik

  Pia Lucija Primoi

  Sara Simona Seren

  Anika Smoli

  Luka StrgarTim Toma tolfa

  Katja Tomc Eren

  Lea UriElizabeta Vrnik

  Andra Zalar

  2. gSploni program s poglabljanjem tujih jezikovTuja jeziki: angleina, nemina in francoina ali panina Razredniarka: Lara Stele alamon

  Vita BrusOksana Ivanovi

  Sara JegliTinkara KernSara Klajpela LoarNika Lukani

  Gaper Mazej

  Maa Milovi

  Lara PikurIzidor Ramak

  Eneja RodeKaja Rozman

  Kaja Savodnik

  Anita Sedi

  Maj SeverAne terJanja usterSara TomaiMateja VeharZala Zibelnik

 • 32 33

  3. aSploni program

  s poglabljanjem

  naravoslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in nemina

  Razredniarka:

  Helena Kregar

  Janja AdamiZul BadraaRuben Bernard DominkoEva BiziljGreta CamajJaka DemanIvan FilipiMarko GabrovekGaper GermKatja GradiekKlemen HamitiJaka JanarGaper KregarJure KruiKarin Monik

  Maja Narobe

  Nika Nikolov

  Alja Janez Pirnat

  Edvin PuriTim ResnikJanja Setnikar

  Urban Sodnik

  Urban Suhadolnik

  Gaber ebenik

  Nina tiglrt vajgerJakob Trdina

  Rok Vidmar

  3. bSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in francoina Razredniarka: Katarina Nagode

  Pia Caroline Adami

  Ane ArhDhyan Anaja Bani

  Nea Blatnik Sojar

  Domen Maj Fras

  Nika Jagodic

  Tala KorenMaa KoakBistra KraljEva Lah Tim MaverJot MekoKaja ModicUro NariMartin Ogrin

  Lara PavliNina PoveMatja RazdrihKaja RibnikarNataa SeizoviLuka SkubicLana tanglTeodor travsNika TrebuakEla ZajekNikolina ZdravkoviJo ZornikAna nidari

 • 34 35

  3. cSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in italijanina

  Razredniarka:

  Joica Flis Sujan

  Nea BaarPia CesarJakob GaziAdrijana GoninLaura GoreLaura HenigmanGaper HlupiJure IlcDajana JanjiMartina KlunKatja KranjcDavid LavriTibor MaleInes Marjetipela Merdavs

  Eva MesariMaa Miheli

  Sara Osredkar

  Maruka Padar

  Tadej Perhaj

  Urka PetraDomen Primec

  Petra Ramak

  Sabina Rednak Stana

  Katra ilcAjda teblaj

  Gaja Vesnaver

  Mile VrbicaDomen Zemlji

  3. dSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in nemina Razredniarka: Antonija pegel Razbornik

  Ivona Atanaskoska

  Lovro Bulcan Debevec

  Luka Demar

  Tilen Fabjani

  Kristina Gradiar

  Aljoa Ilc Konan

  Kiar Istiniiva JerebMatej Koroec

  Biljana Markovi

  Erma NukiDijana Pavlovi

  Ane PearKlara Proji Antolovi

  Maa RojecTilen SkokMaja obaDominika TomanoviKlara TrstenjakNina VerbnikRok VugaUrh ZavodnikVesna eleznik

 • 36 37

  3. eSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in panina

  Razredniarka:

  Nataa ipek

  Vega AbrahamsbergEma BabnikNina imanKaja DolencRok KonarAjda KoakNejc KrajncTara Rhiannon KukecZana KunaverJerneja MaekTina ModrijanTjaa MuiDunja PevecTia PosavacMartin Potoan

  Teja PropsNina Ravbar

  Katja SeekLuka Setnikar

  Hugo Smehiva ketaHana uteri

  Gaja vigeljMatic Tesner

  3. fSploni program s poglabljanjem tujih jezikovTuji jeziki: angleina, nemina ali panina in italijanina ali latinina Razredniarka: Sabina Lepen Nari

  Alma Nadine Alagi

  Bruno Buar

  Tinkara Cerar

  Maks CiuhaNatalija epon

  Jakob Dolenc

  Luka Dremelj

  Petra GerdinJakob JeZala KarpovTilen Kos turm

  Tim KraljDavid Marjanovi

  Eva Medle Rupnik

  Mina Meja

  Ane MencingerRok OmahenNika PeenikMarua PinterEva PirnatTjaa PotonikArne SimoniTim avsRobert egaMatija TomiJure UlenMaja ViintinKaja Voki

 • 38 39

  3. gSploni program s

  poglabljanjem tujih jezikov

  Tuji jeziki: angleina, nemina in

  francoina ali panina

  Razredniarka:

  Irena Zorko Novak

  Venera AmzaNeja BrulcMark CasermanNina uruvijaLeodita DushakuJakob EruljAnja FrankJana Godeaejla HuskiNina KaplarEmilia KelbiPatrik Etienne KristlKlara KriajManca KunsteljAjda Luovnik

  Nina Mustar

  Gregor Peaver

  Sanja Petrovi

  Kristian Reeti

  Mark SlevecAnja StrunaKaja kodlar

  Katja TepinaVid TomeKlara TomiIris TurkaljTimotej Veras Regent

  Jan VojeKatarina Vukosav

  4. aSploni program s poglabljanjem naravoslovnih predmetovTuja jezika: angleina in neminaRazredniarka: Majda Peec

  Haris Agovi

  Jan AhaiDomen Antoni

  Nea Brankovi

  Nika DostalTina DovjakNeja FrkalUrban Gruden

  Nea HozjanMiha Hribovek

  Nejc HvalaJernej IzdaKatja Kisovec

  Florijan Kocbek

  Branka Koji

  Danijel KrupljaninAna LambiMarko ModicMaks Evgen ObelerAnamarija PirnatMark SmerduLuka utanovacida TaloviLan Terseglav

 • 40 41

  4. bSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in francoina

  Razredniarki:

  Miranda Bobnar

  Judita Mohar

  Ura AleksiJot BobnarZarja BregantTja CvekVitja retnikAleksandra DamjaniMaja DobnikaMatic DobrovoljcSara oreviSofija Gaji oreviLaura GlanerPrimo GlaviMonika GradinikMaa HorvatNejc Jarm

  iga JarmPia JenkoKlemen Kunaver

  Nastja Meglen

  Martin Miklavi

  Tjaa PirnatZala Redelonghi

  Maj StrausKatja UsenikGal ZorkoLan Zupani

  Tjaa Zver Sijei

  Najprej ena splona misel: skoraj ni ni zelo pomembno, veina stvari je povsem nepomembnih; e se tega zavemo, je le malo stvari, ki so res pomembne v ivljenju te pa si moramo doloiti. Na koncu tega modrovanja pa, dragi 4. B, e ena naa interna: Mejte se ...!

  (Judita Mohar, razredniarka)

  Premislite, emu ste se rodili! Ni va namen iveti kot ivali, kreposti in znanju naj bi vi sluili! (Dante: Odisej v Boanski komediji)Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. (Dante, Divina Commedia, XXVI, canto di Ulisse)

  4. cSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in italijaninaRazredniarka: Pia Lenik Buar

  Alan Beganovi

  Lara BurkatLuka CentaAlja FojkarPeter Gruden

  Edi Ibrahimkadi

  Nika JaneiSara Jerajan JonkePetra Koncilja

  Medina Lekovi

  Katja Lenari

  Maj Lenari

  Dejan Luki

  Karolina MedjaNina Mislej,pela pernjakTinkara TiheljJure VelkavrhLara Vuian ZajcAnja agar

 • 42 43

  4. dSploni program

  s poglabljanjem

  druboslovnih predmetov

  Tuja jezika: angleina in nemina

  Razredniarka:

  Barbara Klemeni

  Katja BitencNastja BrlanDuan BursaBla DamjanAjda FlerinKristina Taja Grnfeldan Hafner PetrovskiNaja KebeTimon KokaljGaper KosmaJelena KovaeviJaka Lampiejla LetiMartin MajcenMarua MoinaNejc MoinaTilen Mramor

  Jan Novakpela NovakTimotej PernatKlementina PircAlja PirnatMatej Mio Prodanovi,Rajan

  Rajnar Kralj Anuka SkubicAndra StrgarVeronika Nikolaja tefanec

  Ana TajhmajsterSara TomaiAlja VerliBart ViiZala VoninaMaa nidari

  4. eSploni program s poglabljanjem druboslovnih predmetovTuja jezika: angleina in panina Razredniarka: Ura Kastelic Vukadinovi

  Aja Bizaviar

  Marja BizjakJu Boko Kuhar

  Tajda BuarBine Debeljak

  Simon Debeljak

  Maa FilipiNejc Hoevar

  Kristina Horvat

  Nea JenkoJure Klenovek

  Maa Knapi

  Darja KohekDiana Kranjc

  Nika Kravanja

  Katja KvasMarua LamprehtBartolomej LapajneTara MilinskiKatarina MljaMaja ProsenEva RobidaEva SlovaLana TurnekTaja Urbani RakEva Vidigaj

  Pred vami so razline poti, a ostati povezan je danes laje kot kdajkoli. Ne izgubite iskric v oeh in naj vas ustvarjalna radovednost pripelje do osebnih in poslovnih uspehov. Sreno!

  Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj. (Eleanor Roosevelt)Que tengis mucha suerte.

 • 44 45

  4. fSploni program s

  poglabljanjem tujih jezikov

  Tuji jeziki: angleina, nemina ali

  panina in italijanina

  ali latinina

  Razredniarka:

  Jasna Fajfar

  Urka DebelakMatic DrearKristina EvdakovaMonika GregorcTajda HariKaja JuratovacJure KlajderSara KresalMaja KrljiKaja LampretRebeka LebingerJan LesarJure LesarKaja MarinekNataa MehleEva Mizgur

  Patricija Mui Tovornik

  Eva PapiMatja Pogorelec

  Tamir Morris Potokar Grays

  Nina StoiNina Stropnik

  Lana Marija irovnik

  Anja krabaJanina teblaj

  Lara Turkpela Vrtovec

  Gregor Zaletel

  Tatjana Zuki

  4. g Sploni program s poglabljanjem tujih jezikov Tuji jeziki: angleina, nemina in francoina ali panina Razredniarka: Anamarija timec

  Tina BohTjaa erneKatarina ernivec

  Deja DoenLea ElezoviSabina Golji

  Katarina Igliar

  Peter Kmecl

  Katja Marinko

  Kristina Matijai

  Sara MehlinTeja NagliMark NovakNina Oblak

  Marua OraemKatja OrehekHana RadiloviTina RaiMartin SeljakBarbara SlancNeja StoilkovskyUrula SvetekNea imencJaka utejTisa VrtovecAlma Zupani

  Ideali, ki mi razsvetljujejo pot in mi nenehno vlivajo nov pogum, da se veselo spopadam z ivljenjem, so prijaznost, lepota in resnica (Albert Einstein)

 • 46 47

  Status portnika: Atletika: Gaper Marovt

  Golf: Nina Potoar

  Gorsko kolesarstvo: Luka Albreht

  Hokej (na ledu, inline): Mark Straiar,

  Timotej Tkalec

  Jahanje: Evita Rojs

  Karate: Alma Nadine Alagi

  Kickboxing: Domen Horvat

  Konjenitvo: Daa Podjed, Dominika

  Zupani Valant

  Koarka: Miha Bohinc, Luka Grintal,

  Robin Rismal, Tara Vukovi, Andra

  Zalar

  Nogomet: Ane Arh, Rok Blagojevi,

  Dino Fink, Martin Gantar, Mark Lukai,

  Kristjan Malijanski

  Odbojka: Nina Berce, Ema Zdear

  Plavanje: Tobija Ponikvar

  Ples: Anna Chrisitne Balaic,Nina

  iman, Ela Deu, Larissa Kompare,

  Tjaa Kova, Nadia Kranjc, Anja Simi,

  Eva Slova, Kaja Marinko Smolnikar,

  Nina Tia utanovac, Katarina Vukosav

  Ritmina gimnastika: Diana Kranjc

  Rokomet: Nejc Krajnc

  Rugby: Bor Stari

  Sabljanje: Marcel Krek

  Smuanje: Marcel Obolt

  Vaterpolo: Val Fiinger

  Status kulturnika: Balet: Tjaa Babnik, Kristina Taja

  Grnfeld, Ema Hojs, Medina Lekovi,

  Larisa Poi,Julija Poljanec Damjani

  Orgle: Manca Selan

  Tolkala: Jure Ilc

  Kitara: Urban Leskovar, Gaja vigelj

  Klavir: Tina Tomi, Rok Patarec, Yap

  Ploj

  Folklora: Tim Toma tolfa, Nikolina

  Zdravkovi

  Petje: Pia Lucija Primoi, pela Strnad

  Gledalika in prireditvena dejavnost:

  Tjaa Furlan, Pia muc

  Pihalni orkester: Ana Cebe Podraj

  Status portnika in kulturnika

  Slovenina lanice aktiva: Darinka Ambro, Tamara Gorup (volunterska pripravnica 1. 10.

  201425. 5. 2015), Ura Kastelic Vukadinovi, Mojca Kolenik, Judita Mohar, Katarina

  Nagode, Lara Stele alamon (vodja), Nataa ipek, iva eljeznov

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi,

  predavanja in delavnice v okviru OIV (dravljanska kultura, vzgoja za druino, mir in

  nenasilje, knjinina informacijska znanja), olske kulturne prireditve

  Organizacija dejavnosti:

  - tekmovanje za Cankarjevo priznanje: mentorice Mojca Kolenik, Judita Mohar, Katarina Nagode, Lara Stele alamon, Nataa ipek, iva eljeznov (33 dijakov

  se je udeleilo olskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. 11 dijakov je prejelo

  bronasto Cankarjevo priznanje, 1 pa srebrno.)

  - sodelovanje na srednjeolskem nateaju za najbolji haiku Gimnazije Vi: mentorice Darinka Ambro, Mojca Kolenik, Katarina Nagode (objava v zborniku

  Haiku 2015)

  - sodelovanje na literarnem nateaju za najbolje ljubezensko pismo med mladimi v Sloveniji: mentorica Lara Stele alamon (posebno priznanje Tinkari Cerar, 3. F)

  - olski asopis ubawski: mentorica Nataa ipek; dostopno na (https://drive.google.com/file/d/0Bzn1OlqReCboa1VlY0hyMS1TUzA/view?pli=1)

  - filmski in gledaliki abonma: mentorici Lara Stele alamon in Nataa ipek- sodelovanje pri pripravi proslav, zakljune olske prireditve: Lara Stele alamon,

  Nataa ipek

  - teaj slovenine za dijaki iz tujine (35 ur): Tamara Gorup- organizacija OIV: iva eljeznov (vodja)- izvajanje OIV: Mojca Kolenik, iva eljeznov (vzgoja za druino, mir in nenasilje);

  Katarina Nagode, Nataa ipek (dravljanska kultura); Lara Stele alamon

  (knjinina informacijska znanja)

  - mentorstvo maturantom: Nataa ipek- olska kronika: Mojca Kolenik (vodja in lektoriranje)

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: Darinka Ambro (lanica dravne predmetne komisije za slovenino, zunanja ocenjevalka na maturi, pomonica glavnega ocenjevalca),

  Strokovni aktivi

  https://drive.google.com/file/d/0Bzn1OlqReCboa1VlY0hyMS1TUzA/view?pli=1https://drive.google.com/file/d/0Bzn1OlqReCboa1VlY0hyMS1TUzA/view?pli=1

 • 48 49

  Mojca Kolenik in iva eljeznov (zunanji ocenjevalki in pomonici glavnega

  ocenjevalca ter strokovni izvedenki)

  - ZRS: Darinka Ambro (predavanje za uitelje slovenine Razvijanje identitete v romanih Otrotvo in Otroke stvari), Mojca Kolenik (sodelovanje s svetovalko

  Miro Hedet Krka v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 v lui kompetenc

  21. stoletja)

  - Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Partnerstvo fakultet in ol: Katarina Nagode, Nataa ipek (vzorni nastopi in tudijska praksa)

  - MSS: Mojca Kolenik, mentorica pripravnici T. Gorup (1. 10. 201425. 5. 2015)

  Matematika lani aktiva: Botjan Bojadiev, Alenka Cvetkovi, Jasna Fajfar (vodja), Dezider

  Ivanec, Karolina Ivanec, Antonija pegel Razbornik, Selma tular Mastnak

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - olsko in dravno tekmovanja iz logike: 42 tekmovalcev (16 bronastih priznanj); na dravnem tekmovanju je Matej Rous, 2. A, osvojil zlato priznanje, Janja Setnikar,

  3. A, pa srebrno priznanje

  - Dravno tekmovanje iz znanja logike e od leta 1986 in je med tekmovanji iz znanja v Sloveniji eno najbolj mnoinih. znanja logike, loginega miljenja

  in lingvistike. otroke in mladino spodbujali k raziskovanju ter uili loginega

  razmiljanja in odloanja, kar postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti in vein

  sodobnega loveka na vseh podrojih dela in ivljenja

  (http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840&id_strani_var=84)

  - olsko tekmovanje iz matematike: 82 dijakov, vodja tekmovanja Dezider Ivanec (26 bronastih priznanj)

  - regijsko tekmovanje iz matematike: Erik Jere, 1. A, Urban Novak, 1. A, Sau Uljarevi, 2. E, so osvojili srebrno priznanje, lana tekmovalne komisije Botjan Bojadiev in

  Karolina Ivanec

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: Botjan Bojadiev, Alenka Cvetkovi, Jasna Fajfar, Dezider Ivanec, Antonija pegel Razbornik in Selma tular Mastnak (zunanji

  ocenjevalci na maturi)

  - ZRS- Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja: Antonija pegel

  Razbornik, Selma tular Mastnak

  - E-ubeniki: Dezider Ivanec

  Tuji jezikilani aktiva: Miranda Bobnar (francoina), Vesna eh tok (francoina), Sabi-

  na arman (panina, do novembra 2014), Soizic Dupuy-Roudel (francoina),

  Ignacio Escriche Rubio (tuji uitelj za panino), Joica Flis Sujan (angleina

  in nemina), Simona Granfol (nemina), Ura Kastelic Vukadinovi (panina

  in slovenina), Barbara Klemeni (angleina in panina), Pia Lenik Buar

  (italijanina), Branka Marini (angleina), Cvetka Mlinar (nemina, vodja akti-

  va), Nada Paki (latinina), Bojana Petkovi (panina, do januarja 2015), Alenka

  Smole Legat (nemina), Veronika Vizjak (panina), Irena Zorko Novak (angle-

  ina), Maja Zupe (angleina)

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in upo-

  raba IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi,

  Sreanja, Evropski dan jezikov

  Organizacija dejavnosti:

  - projekt Obogateno uenje tujih jezikov 3 v sodelovanju z ZRS (glej projekte)- izmenjava s olo v paniji (vodja Ignacio Escriche Rubio, glej ekskurzije)- strokovna ekskurzija v Berlin (vodja Joica Flis Sujan, glej ekskurzije)- francoska dramska skupina in udeleba na mednarodnem festivalu Fetlyf v Sa-

  int Maloju v Franciji: predstava Idealni soprog (reija Irena Zorko Novak, glej

  ekskurzije)

  - dijaka izmenjava s francosko gimnazijo Jacques Cartier iz Saint-Maloja: prof. Miranda Bobnar, tuja uiteljica Soizic Dupuy-Roudel in prof. Darja Mlakar so

  skupaj z gimnazijo entvid organizirale dijako izmenjavo v Saint-Malo v Franciji.

  Izmenjave z gimnazijo Jacques Cartier, ki je potekala v Franciji od 28. februarja

  do 8. marca, se je udeleilo 21 dijakov iz 1. B, 2. B, 3. B, 2. G, 3. G ter 2. C in 2. A.

  Francoski dijaki in profesorji pa so obiskali Slovenijo in nao olo od 21. do 27.

  marca.

  - frankofonski veer Gimnazije Vi: Filip Fleischman, dijak 2. B razreda, je 27. maja nastopil na tradicionalnem frankofonskem veeru na Gimnaziji Vi s pev-

  sko toko. Zapel je pesem Tous les mmes popularnega belgijskega pevca Stro-

  maeja.

  - Unesco klub: Alenka Smole Legat- jezikovna tekmovanja: angleina, nemina, panina, francoina- mednarodni certifikat o znanju francoskega jezika (DELF): 13 dijakov je opravljalo

  izpite za stopnji A2 in B1, priprave Soizic Dupuy Roudel

  - jezikovne bralne znake: angleka bralna znaka EPI Reading Badge, nemka bralna znaka Epi Lesepreis, francoska bralna znaka Epilecture, panska bralna

  znaka Epilecturain, italijanska bralna znaka Oxfordcentra

  http://

 • 50 51

  - Nemka jezikovna diploma: priprave dijakov na mednarodni izpit v okviru kroka (Joica Flis Sujan, vodja Simona Granfol, Cvetka Mlinar, Alenka Smole Legat) in

  delavnica za dijake v sodelovanju s strokovnim sodelavcem dr. Reinhardt Zhl-

  kejem.

  - spletne strani: urednica Ura Kastelic Vukadinovi- olska kronika: Simona Granfol - Sreanja: Irena Zorko Novak- priprava in izvedba dejavnosti ob svetovnem dnevu jezikov, prevajanje

  stripov Mikija Mustra: Sabina arman, Ignacio Escriche Rubio, Ura Kastelic

  Vukadinovi, Miranda Bobnar, Pia Lenik Buar, Nada Paki

  Doseki dijakov na dravni ravni:

  - angleina: mentorici Branka Marini in Irena Zorko Novak, 1 zlato priznanje (Katja Tepina, 3. G)

  - nemina: mentorica Alenka Smole Legat, 2 srebrni priznanji (Alenka Razborek, 2. A, in Sara Tomai, 2. G)

  - panina: mentorica Ura Kastelic Vukadinovi, 1 zlato priznanje na tekmovanju iz znanja jezika za tretje leto uenja (Tina Rai, 4. G), 1 srebrno priznanje na

  tekmovanju iz znanja jezika za tretje leto uenja (Kristina Matijai, 4. G), 1 bronasto

  priznanje na tekmovanju iz znanja jezika za tretje leto uenja (Gaja vigelj, 3. E)

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: zunanje ocenjevalke na maturi za angleino Joica Flis Sujan, Barbara Klemeni, Branka Marini, Irena Zorko Novak (tudi lanica

  Dravne predmetne komisije za splono maturo za angleino), za nemino Alenka

  Smole Legat, za panino Ignacio Escriche Rubio, Ura Kastelic Vukadinovi,

  Veronika Vizjak; sodelovanje v skupini za umestitev izpita iz panine v skupni

  evropski jezikovni okvir (SEJO) Ignacio Escriche Rubio

  - ZRS: Joica Flis Sujan (Obogateno uenje tujih jezikov 3, Nemka jezikovna diploma II), Simona Granfol (razvojna skupina za e-nemino, Nemka jezikovna

  diploma II, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja), Cvetka Mlinar

  (Nemka jezikovna diploma II), Alenka Smole Legat (Nemka jezikovna diploma

  II, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja), Branka Marini

  (Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja), Ignacio Escriche Rubio,

  Ura Kastelic Vukadinovi, Pia Lenik Buar (OUTJ-3), Miranda Bobnar (Sklop iz

  knjievnosti na sploni maturi 2015, slovenina, v sodelovanju z Darinko Ambro)

  - Univerza v Ljubljani: Veronika Vizjak, sovodenje profesionalnega usposabljanja za uitelje panine (posodobitveni program, ki je bil objavljen v katalogu CPI,

  prijaviteljica FF v Ljubljani, Ustvarjanje interaktivnih dejavnosti in gradiv za pouk

  panine s podporo IKT, od 9. 3. do 12. 3. 2015 in od 14. 3. do 27. 3. 2015)

  - Mednarodna konferenca SirIKT: Simona Granfol - Medjezikovno povezovanje, Jable, 9. 5. 2015: Pia Lenik Buar

  Zgodovina in geografijalani aktiva: Ida Janar, Terezija Krbus, Irena Paradik Kovai, Anamarija timec

  (vodja), Svit turm

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

 • 52 53

  Organizacija dejavnosti:

  - olsko tekmovanje iz zgodovine: mentorica Darja Mlakar, somentorica Anamarija timec (4 bronasta priznanja na dravnem tekmovanju: Nina uruvija, 3. G, Izidor

  Ramak, 2. G, Matja Razdrih, 3. B, Sanja Petrovi, 3. G)

  - koordinacija raziskovalne dejavnosti: mentorica Anamarija timec- dijaka skupnost: mentorica Ida Janar- dobrodelna akcija Za otroki nasmeh: soorganizatorica Ida Janar- geografska ekskurzija za maturante, terenske vaje za maturante: Ida Janar, Svit

  turm

  - ekskurzija v Pariz: Svit turm- ekskurzija v Italijo, Makedonijo in Albanijo: Terezija Krbus (tudi gostitev novoze-

  landskih dijakov)

  Sodelovanje z institucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: Anamarija timec, Irena Paradik Kovai, Svit turm (zunanji ocenjevalci na maturi)

  - ZRS: vsi lani aktiva- Mestna obina Ljubljana: Anamarija timec- Mednarodni projekt: Irena Paradik Kovai, Zgodovina, ki povezuje (Rethin-

  king history)

  - MSS: Ida Janar, mentorica pripravnici Maji Rabi

  portna vzgojalani aktiva: Jasna Gradiar (nadomeanje), Anja Grini, Goran Jablanov, Marko

  Kolbezen (vodja), Irena Kume Kova (nadomeanje), Ana Medveek, Melita

  Megli, Joe Senica

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - organizacija portnih dni: dva portna dneva za 1., 2. in 3. letnike: jesenski portni dan (pohod po razlinih vrhovih Slovenije, pustolovski park Postojna, supanje na

  morju, kolesarjenje in rafting, jahanje, poletni tabor Krvavec) in zimski portni dan

  smuanje in deskanje (Turracher Hhe, Katschberg), drsanje in sprehod okoli Blejskega jezera, sankanje v Martuljku, zimski pohod v Tamar

  - organizacija zimskega in poletnega tabora: Marko Kolbezen, Goran Jablanov, zimski tabor v Heiligenblutu v Avstriji v trajanju tirih dni (smuanje, deskanje)

  - Plenikov tabor: mentorica za portno podroje Melita Megli (pohodnitvo, kolesarjenje in portne igre)

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - ZRS: Goran Jablanov (Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja)

 • 54 55

  Glasba in likovna umetnostlanice aktiva: Marija Detela Perko, Nadja Gnamu (vodja), Martina Peenko tuhec

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi,

  Sreanja

  Organizacija dejavnosti:

  - ekskurzije: na tajersko, Primorsko in Gorenjsko, v Firence, v Benetke- somentorstvo pri olskem asopisu ubawski: Nadja Gnamu- mentorstvo pri nateaju za olski pulover: Nadja Gnamu- organizacija razstave Mateja Stupice, Sreanja 2015: Martina Peenko tuhec- sodelovanje pri podobi ole za Sreanja in informativni dan: Nadja Gnamu in

  Martina Peenko tuhec

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - ZRS: Nadja Gnamu, lanica predmetne razvojne skupine za umetnostno

  zgodovino

  - Univerza: (Alma Mater Europaea), Nadja Gnamu, lanica komisije za oceno

  ustreznosti teme doktorske disertacije Kaje Kraner Geopolitika umetnosti,

  Izobraevanje srednjeolskih uiteljev za predmet umetnostna zgodovina, sodeluje

  s predavanjem Uporaba tablinega raunalnika pri pouku primeri iz prakse, nastali

  v projektu Inovativna pedagogika 1 : 1 (Gimnazija Poljane, 22. 8. 2014)

  - Nadja Gnamu, kuratorica razstave Panorama, UGM (Maribor, maj 2014 november

  2014)

  Biologija lani aktiva: Marija Gruden, Sabina Lepen Nari, Andrea Premik Bani, Jure Robi,

  Darja Silan (vodja), Marua Sotlar Wedam

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski

  pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kom-

  petenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih:

  informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - tekmovanje Proteus: mentorice Andrea Premik Bani, Sabina Lepen Nari, Darja

  Silan; 29 bronastih priznanj

  - tekmovanje v Znanju o sladkorni bolezni: mentorica Sabina Lepen Nari,

  13 bronastih priznanj, 3 srebrna priznanja: Florjan Kocbek, 4. A, Branka Koji, 4.

  A, iva Tajda Grina, 1. A; doseki dijakov na republiki ravni: Tim Maver, 3. B,

  raziskovalna naloga Vpliv starosti na eksperimentalni parodontitis pri podganah,

  mentorica Darja Silan; dijak je bil nagrajen z izletom v Italijo (Rim, Pompeji)

  - organizacija olske prireditve ob dnevu Zemlje (17. 4. 2015): Darja Silan- priprava razstave Mokria (februar 2015): Darja Silan- organizacija obiska treh veleposlanikov (Nemije, Francije in Poljske) na gimnaziji

  Joeta Plenika (26. 5. 2015): Darja Silan

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - ola za ravnatelje: Sabina Lepen Nari (strokovno usposabljanje za ravnateljski izpit)

  - Slorest: Sabina Lepen Nari (organizacija olske prehrane)- Ekoola Slovenije: Sabina Lepen Nari (izvajanje letnega programa ter strokovno

  izobraevanje na seminarjih)

  - WWF, Esfalp; River Action Day: Sabina Lepen Nari (izvedba dogodka v okviru mednarodnega projekta)

  - Drutva za kronino vnetno revesno bolezen elim kakovostno iveti, eprav sem bolan: Sabina Lepen Nari (strokovno sreanje)

  - ZRS: Darja Silan (zbornik in okrogla miza ob zakljuku projekta VITR)- Ekoola Slovenije: Darja Silan (izvajanje letnega programa ter strokovno

  izobraevanje na seminarjih Ekoole za mentorje srednjih ol)

  - Semenarna, d. d.: Darja Silan (strokovno sodelovanje pri postavitvi vrta na terasi ole)

  - Knauf Insulation Urbanscape: Darja Silan (strokovno sodelovanje pri postavitvi vrta na terasi ole)

  - strokovni lanek: Sabina Lepen Nari, GJP na poti do Ekoole analiza uvedenih sprememb (Didakta, marecapril 2015. Didakta. Radovljica 2015); Darja Silan,

 • 56 57

  Ekoola kot nain ivljenja, ekoola kot standard (Vzgoja in izobraevanje. Letnik

  XLV, tevilka 4, 2014. ZRS. Ljubljana.), Kaj sejemo in anjemo v Ekooli (Didakta,

  marec april 2015. Didakta. Radovljica 2015), urednitvo tematske revije Didakta,

  Ob koncu desetletja VITR (20042014)

  - prispevek na konferenci: Darja Silan, Sodobni pristopi pouevanja novih generacij Eduvision: Komu je mar okoljska vzgoja? Ljubljana, 27.28.11. 2014

  - organizacija in vodenje seminarja za mentorje Ekoole Slovenije (13. 11. 2014 na CPET, 21. 4. 2015 na gimnaziji Joeta Plenika): Darja Silan

  - sodelovanje pri organizaciji Ekokviza za srednje ole (Celje, 10. 3. 2015): Darja Silan

  tudij okoljaMedpredmetni timski predmet v 2. letniku naravoslovnega razreda:

  lanici tima: Helena Kregar (kemija) in Darja Silan (biologija)

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - Plenikovi dnevi: predstavitev naravoslovnih dejavnosti (Plenikov tabor, Ekoola, astronomska opazovanja)

  - strokovno predavanje: Kako nahraniti 9 milijard ljudi? (dr. Rok Miheli, Fakulteta za agronomijo); Energetski pogledi na krizo (dr. Peter Novak)

  - ogledi filmov, razstav in delavnice: obisk laboratorija za eksperimentalno kemijo na Intitutu Joefa Stefana v Ljubljani; ogled fotografske razstave National

  geographic v Tivoliju in Razkrita udesa reke biotska pestrost diatomej

  Ljubljanice; ogled centralne istilne naprave v Zalogu

  - ekskurzije: Meica (obisk rudnika svinca in obisk Centra srednjih ol na Ravnah)- akcija zbiranja hrane in materiala za male ivali: dijaki 1. A so zbrano hrano in

  material za male ivali odnesli na drutvo Lajka

  Kemijalanice aktiva: Marija Gruden, Helena Kregar, Aleksandra Saka Kuan, Mojca

  Podlipnik (vodja)

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi, Ekoola

  Organizacija dejavnosti:

  - tekmovanje iz znanja kemije: mentorica Mojca Podlipnik (70 dijakov; 2 bronasti Preglovi plaketi)

  - kemijski kroek: eksperimentalni del kroka je vodila Marija Gruden, Helena Kregar je izpeljala olo eksperimentalne kemije na IJS pri prof. Ogrinu, teoretini del je

  izvedla Mojca Podlipnik (913 dijakov)

  - vodeni ogledi za dijake: vodja Helena Kregar (pivovarna Union, 17. februar 2015, udeleba 6 dijakov)

  Sodelovanje z intitucijami

  izven ole:

  - RIC: Aleksandra Saka Ku-an in Mojca Podlipnik (zu-

  nanji ocenjevalki)

  - Zveza za tehnino kultu-ro Slovenije (ZOTKS): Ale-

  ksandra Kuan, sodelovanje

  v ocenjevalni komisiji drav-

  nega tekmovanja iz kemije

  za O in S

  - ZRS: Helena Kregar, sode-

  lovanje s svetovalko Anito

  Pobernik v okviru projekta

  Inovativna pedagogika 1:1 v

  lui kompetenc 21. stoletja

  - Intitut Joef tefan: men-torica Helena Kregar, ola

 • 58 59

  eksperimentalne kemije pod vodstvom mag. Tomaa Ogrina, 6 dijakov

  - prireditev ob svetovnem dnevu Zemlje Moja, tvoja, naa Zemlja: mentorica He-lena Kregar

  - razstava ob svetovnem dnevu vode: Helena Kregar

  Fizikalani aktiva: Robert Jamnik, Sonja Kitak (vodja), Majda Peec, Daa Rozmus

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - olsko tekmovanje: mentorice Sonja Kitak, Majda Peec, Daa Rozmus,

  9 tekmovalcev (3 bronasta priznanja)

  - Plenikov tabor: Daa Rozmus

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: Sonja Kitak in Majda Peec (zunanji ocenjevalki na maturi)

  - ZRS: Majda Peec (Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja)

  - DMFA: Daa Rozmus (in Boris Kham), Viina nebesnega objekta, krivulje in mate-

  matine funkcije

  Psihologija, sociologija in filozofijalani aktiva: Nua Ferjani, Dominika Hudnik (vodja), Andrej Leskovic, Darja Mlakar,

  Joica Virk Rode, Ana Zupani (pripravnica do decembra 2015)

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan, Plenikovi dnevi

  Organizacija dejavnosti:

  - olski humanistini kroek: mentor Andrej Leskovic, sodelujejo Nua Ferjani, Dominika Hudnik, Darja Mlakar, Joica Virk Rode; okrogla miza Konec vrste homo

  sapiens? (Dominika Hudnik, Darja Mlakar); predstavitev knjige Bojana Grobovka

  Zakaj Slovenija ni vica? (Dominika Hudnik, Darja Mlakar)

  - Naj esej 2015, mentorica Darja Mlakar, Tara Milinski, 4. E, prejela dijako bronasto Gosarjevo nagrado

  - priprave na dravno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja: mentor Andrej Leskovic, 3 dijaki (Bine Debeljak, 4. E bronasto priznanje)

  - strokovna ekskurzija: soorganizatorica Darja Mlakar, Mednarodna izmenjava s francosko olo Jacques Cartie (februar, marec 2015, 21 dijakov)

  - raziskovalna dejavnost: mentorica Darja Mlakar, Eustory: Ljubljana med prvo svetovno vojno (analiza poroanja medijev), Ane Arh in Matja Razdrih, 3. B

  Sodelovanje z institucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Mirovni intitut: Darja Mlakar, E-vkljuevanje proti nasilju- Drutvo Klju: Nua Ferjani, Dominika Hudnik, predavanje na temo Trgovina z

  ljudmi

  - Drutvo proti stigmatizaciji duevnih bolnikov: Nua Ferjani, Dominika Hudnik, tema Destigmatizacija duevnih bolnikov

  - Filozofska fakulteta in Fakulteta za drubene vede Univerze v Ljubljani: Joica Virk Rode in Darja Mlakar hospitacije tudentov sociologije in praktini nastopi

  tudentov pedagoke smeri sociologije

  - strokovni lanki: Andrej Leskovic, Pojem utopije in vpraanje utopine zavesti v filozofiji Ernsta Blocha, Stati inu obstati 2014, t. 1920, str. 219241; O vkljuevanju razprave o utopinem upanju v srednjeolski pouk filozofije, FNM 2014, t. 1-4, str.

  48-57

 • 60 61

  Informatikalani aktiva: Botjan Break, Robert Jamnik, Andreja Koelj, Selma tular Mastnak,

  Tomi Zebi (vodja)

  Sodelovanje v olskih projektih: Timski pouk, Medpredmetne povezave in uporaba

  IKT, Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja, Samoevalvacija

  Sodelovanje pri drugih olskih dejavnostih: informativni dan

  Sodelovanje z intitucijami izven ole, prispevki na konferencah in simpozijih:

  - Republiki izpitni center: Tomi Zebi (zunanji ocenjevalec na maturi)

  - ZRS: Selma tular Mastnak in Tomi Zebi Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui

  kompetenc 21. stoletja

  Obvezne izbirne vsebine in olske interesne dejavnostiVodja: iva eljeznov

  Med 16. in 20. februarjem smo na oli organizirali OIV, portni dan in predmaturitetne

  preizkuse za 4. letnik. V tem asu so dijaki opravljali nekatere dejavnosti obveznega

  dela OIV, zaostale obveznosti iz preteklih olskih let, predmaturitetne preizkuse, imeli

  portni dan, predstavitev izbirnih maturitetnih predmetov v povezavi z nadaljnjim

  tudijem, delavnice o varnosti v cestnem prometu, opravljali so teaj CPP in prve

  pomoi, se udeleili ekskurzij in mednarodnih izmenjav, ogleda filma, predavanja na

  Intitutu Joefa tefana in obiskali Knjinico Otona upania ter Pivovarno Union.

  Razpored dela:

  1. Dejavnosti obveznega dela OIV vzgoja za druino, mir in nenasilje, dravljanska

  kultura, zdravstvena vzgoja in knjinina informacijska znanja: opravljali so jih

  dijaki 1. in 2. letnika, in sicer 16., 18., 19. in 20. februarja 2015.

  2. Dijaki 1. letnika so v petek, 20. 2. 2015, obiskali Knjinico Otona upania v

  okviru projekta Rastem s knjigo.

  3. Prijavljeni dijaki 3. letnika so imeli 16., 17., 18. in 20. 2. 2015 teaj CPP in teaj

  prve pomoi (organizirana sta bila tudi med jesenskimi poitnicami).

  4. Dijaki 3. letnika so imeli 17. 2. 2015 delavnice o varnosti v cestnem prometu.

  5. Dijaki 3. letnika so imeli 18. 2. 2015 predstavitev izbirnih predmetov na maturi

  v povezavi z nadaljnjim tudijem.

  6. Dejavnosti obveznega dela OIV za dijake 3. letnika: tisti dijaki, ki svojih obveznosti

  e niso opravili, so morali 16. in 20. 2. 2015 opraviti svojo zaostalo obveznost v

  dogovoru z mentorjem, ki je vodil skupino, v katero so bili razporejeni. Opravljeno

  predpisano tevilo ur obveznega dela OIV je pogoj za uspeen zakljuek 3. letnika.

  7. Predmaturitetni preizkusi (16., 17., 18., 20. februar 2015) opravljali so jih dijaki 4.

  letnika.

  8. portni dan za dijake 1. in 2. letnika je bil v torek, 17. 2. 2015, za dijake 3. in 4.

  letnika pa v etrtek, 19. 2. 2015.

  9. Mednarodna izmenjava s pansko olo iz Cordobe (14.21. 2. 2015)

  10. Interdisciplinarna ekskurzija v Berlin (16.20. 2. 2015)

  11. Interdisciplinarna ekskurzija v Pariz (16.21. 2. 2015)

  12. Interdisciplinarna ekskurzija v Rim (16.20. 2. 2015)

  13. Ogled filma Medena koa (Kinodvor) 16. 2. 2015 za prijavljene dijake 3. letnika.

  14. Ogled Pivovarne Union 17. 2. 2015 za prijavljene dijake 3. letnika.

  15. Predavanje arobni svet plinov (mag. Toma Ogrin na Intitutu Joefa tefana)

  18. 2. 2015 za prijavljene dijake 3. in 4. letnika.

  Med 17. in 23. junijem smo na oli organizirali OIV, teaj CPP in PP, Plenikov tabor,

  razline ekskurzije in izlete. V tem asu so dijaki opravljali nekatere dejavnosti

  obveznega dela OIV ter zaostale obveznosti iz preteklih olskih let.

  Razpored dela:

  1. Dejavnosti obveznega dela OIV vzgoja za druino, mir in nenasilje, dravljan-

  ska kultura, zdravstvena vzgoja in knjinina informacijska znanja: opravljali so

  jih dijaki 1. in 2. letnika, in sicer 17., 18., 19. in 22. junija 2015. Med septembrom in

  junijem je sedem skupin dijakov obiskovalo delavnice iz zdravstvene vzgoje in

  knjininih informacijskih znanj, v asu med 17. in 22. 6. pa so opravili posamezne

  zadolitve po navodilih mentorjev.

  2. Prijavljeni dijaki 3. letnika so imeli teaj CPP in prve pomoi.

 • 62 63

  3. Nadomeanje portnega dneva

  pohod na marno goro 17. 6. 2015.

  4. Predavanje iz zdravstvene vzgoje

  kot del zdravnikega pregleda za

  dijake 3. letnika 18. 6. 2015, za dijake 1.

  letnika 19. 6. 2015.

  5. Dejavnosti obveznega dela OIV za

  dijake 3. letnika: tisti dijaki, ki svojih

  obveznosti e niso opravili, so morali

  do 22. junija 2015 opraviti svojo zao-

  stalo obveznost v dogovoru z men-

  torjem, ki je vodil skupino, v katero so

  bili razporejeni. Opravljeno predpisa-

  no tevilo ur obveznega dela OIV je

  pogoj za uspeen zakljuek 3. letnika.

  6. 11. Plenikov tabor (17. 6.20. 6. 2015)

  interdisciplinarni tabor.

  7. Ekskurzija v Makedonijo in Albanijo

  (od 16. do 21. 6. 2015)

  8. Ekskurzija v panijo (od 16. do 21. 6.

  2015) za prijavljene dijake 1. E.

  9. Umetnostnozgodovinska ekskurzija

  v Benetke (23. 6. 2015) za prijavljene dijake 1. letnika.

  V sodelovanju z aktivom slovenine OGLED GLEDALIKE PREDSTAVE ABC ODER

  KRIEG IN KOFJELOKEGA PASIJONA

  Organizatorice: Mojca Kolenik, Lara Stele alamon, iva eljeznov

  V ponedeljek, 9. 2. 2015, so si dijaki 2. in 3. letnika nae gimnazije v spremstvu uiteljev

  ogledali dramsko predstavo Iva Svetine ABC oder Krieg v Cankarjevem domu.

  Predstava je tematsko povezana s t. i. rkarsko pravdo in prikazuje strukturiranje

  slovenskega in srbskega jezika kot evropskih jezikov skozi znaajske zgodbe in

  sreanja literarnih protagonistov na Dunaju v zaetku 19. stoletja.

  V petek, 27. 3. 2015, so si dijaki 1. letnika v spremstvu uiteljev v srediu kofje Loke

  ogledali uprizoritev kofjelokega pasijona, t. i. procesijske igre, ki so se razvile iz

  srednjevekih liturginih sprevodov in so bile v visokem srednjem veku znane skoraj

  po vsej Evropi

  Z udelebo na kulturnih prireditvah so nadomestili delovno soboto, ki bi jo sicer

  imeli 11. aprila 2015. Ogled predstav je bil poleg pouka.

  vir: (http://www.napovednik.com/index.php?id=300841&sb=412858)

  vir: (http://www.pasijon.si/uprizoritve/)

 • 64 65

  Jesenski portni dan za 1. letnike

  as: 18. 9. 2014

  RAZRED SMER VODJA SPREMSTVO 1 SPREMSTVO 2 2

  1. A Slavnik G. Jablanov N. ipek T. Zebi

  1. B Bistrika planina M. Megli A. Premik Bani M. Bobnar

  1. C Konjica M. Kolbezen D. Mlakar M. Detela Perko

  1. D Zelenica A. Smole Legat D. Rozmus T. Krbus

  1. E Voje I. Kume Kova I. Janar B. Break

  1. F Krnica J. Gradiar M. Zupe K. Nagode

  1. G Blejska koa J. Senica D. Ivanec M. Peenko tuhec

  Jesenski portni dan za 2. letnike

  as: 10. 9. 2013

  RAZRED SMER VODJA SPREMSTVO 1 SPREMSTVO 22

  2. A Blejska koa J. Senica D. Silan M. Kolenik

  2. B Blejska koa J. Senica I. K. Kova M. Podlipnik

  2. C Blejska koa J. Senica D. Ivanec S. turm

  2. D Zelenica M. Kolbezen J. Gradiar N. Gnamu

  2. E Zelenica M. KolbezenM. Peenko

  tuhecS. arman

  2. F Zelenica M. Kolbezen T. Krbus S. Lepen Nari

  2. G Vremica G. Jablanov L. Stele alamon N. Ferjani

  portni dnevi Jesenski portni dan za 3. letnikeas: 12. 9. 2014

  Jahanje: spremljevalki Sonja Kitak, Irena Kume Kova

  Rafting: spremljevalec Goran Jablanov

  Pohod: spremljevalke Sabina arman, Jasna Gradiar, Helena Kregar, Sabina Lepen

  Nari, Katarina Nagode

  Pustolovski park Postojna: spremljevalci Joica Flis Sujan, Mojca Kolenik, Melita

  Megli, Joe Senica, Selma tular Mastnak

  Supanje: spremljevalca Alenka Cvetkovi, Marko Kolbezen

  Jesenski portni dan za 3. letnike

  as: 12. 9. 2014

  Jahanje: spremljevalki Sonja Kitak, Irena Kume Kova

  Rafting: spremljevalec Goran Jablanov

  Pohod: spremljevalke Sabina arman, Jasna Gradiar, Helena Kregar, Sabina Lepen

  Nari, Katarina Nagode

  Pustolovski park Postojna: spremljevalci Joica Flis Sujan, Mojca Kolenik, Melita

  Megli, Joe Senica, Selma tular Mastnak

  Supanje: spremljevalca Alenka Cvetkovi, Marko Kolbezen

  Zimski portni dan

  as: 1. in 2. letniki 17. 2. 2015, 3. in 4. letniki 19. 2. 2015

  Vodja dejavnosti: Melita Megli

  Spremljevalci: D. Ambro, A. Cvetkovi,J. Gradiar,A. Grini, D. Ivanec, K. Ivanec, G.

  Jablanov, I. Janar, U. Kastelic Vukadinovi, S. Kitak, M. Kolbezen, I. Kume Kova, H.

  Kregar, S. Lepen Nari, M. Megli, K. Nagode, M. Pavi, B. Petrovi, A. Premik Bani,

  J. Senica, N. ipek, S. tular Mastnak, V. Vizjak, T. Zebi, M. Zupe

  1. Smuanje in deskanje: Avstrija2. Drsanje: Bled3. Sankanje idr.: Martuljek, Krvavec4. Pohod: Tamar

 • 66 67

  Zimski portni taboras: 1. letniki od 11. 1.14. 1. 2015; 2., 3. letniki od 15. 1.18. 1. 2015

  Vodja dejavnosti: Marko Kolbezen

  e tradicionalno se je zimski portni tabor odvijal v Heiligenblutu. V tej slikoviti

  vasici pod Velikim klekom (Grossglocknerjem) nas vedno priakata gostitelj Martin

  in njegova druina. V njegovem Gletscherblick penzionu imamo namre bazo s

  prijetno urejenimi sobami in odlino hrano. Vsak dan smo se po zajtrku odpravili na

  smuie in izboljevali tehniko smuanja ali deskanja.

  11. Plenikov tabor naravoslovni in raziskovalnias: 17. 6.20. 6. 2015

  Vodja: Helena Kregar

  Spremljevalci: Melita Megli, Daa Rozmus, Bojana Petkovi, Darja Silan, Niko

  Ottowic (zunanji)

  Udeleenci: dijaki GJP

  11. Plenikov tabor je potekal v Olimpijskem portnem centru v Planici. Udeleilo se

  ga je 30 dijakov GJPL in 5 dijakinj Zvezne gimnazije iz Celovca s svojim mentorjem.

  Delo tabora je potekalo v tirih skupinah z mentoricami:

  - astronomija Daa Rozmus in dr. Niko Ottowic

  - biologija Darja Silan

  - kemija Helena Kregar

  - panina in video delavnica Bojana Petkovi

  - portne dejavnosti Melita Megli

  Tabori

  Na poti v Planico smo si ogledali center Triglavskega narodnega parka. Po namestitvi

  v OC Planica smo popoldne izvedli delitev dijakov v meane skupine in vsaka

  mentorica je s svojo skupino naredila uvodno vajo. Veerni gost je bila prof. Marija

  tremfelj, ki nam je predstavila svojo alpinistino pot in uspehe ter dravo Nepal

  pred potresom in po njem.

  V etrtek dopoldne so potekale delavnice,

  popoldne pa smo se vsi podali na planinski

  pohod v Tamar. Zveer so potekale portne

  igre brez meja, v katerih so dijaki pokazali

  veliko spretnosti in tekmovalnega duha ter

  se odlino zabavali. V petek dopoldne se

  je skupina kolesarjev podala do Zelencev

  in v Kranjsko Goro, ostale skupine pa so

  delale po svojem nartu kljub deevnemu

  vremenu. V soboto dopoldne so dijaki

  izdelali poroila in elektronske predstavitve

  svojih rezultatov dela v delavnicah. Na poti

  proti Ljubljani smo si v soboto popoldne

  ogledali e Planinski muzej v Mojstrani.

  Vsem je bil tabor ve. Bilo je veliko

  monosti za druenje, zabavo in port, v

  meanih, nakljuno sestavljenih skupinah

  je bilo veliko medsebojnega spoznavanja,

  odvijali so se ivljenje in gibanje v naravi,

 • 68 69

  veliko raziskovalnega terenskega dela pri biologiji in kemiji, veliko zabavnih in

  praktinih prikazov in vaj pri fiziki, kemiji, biologiji in astronomiji. Vsak dijak je delal v

  vseh tirih delavnicah z razlinimi vsebinami, kar je bilo za dijake zanimivo in zabavno.

  Nekaj ivih utrinkov s tabora lahko najdete na: https://youtu.be/ElrwJKnRTpk .

  Predstavite dela posameznih skupin

  Skupina astronomija in fizika (mentorica Daa Rozmus):

  - prouevali smo Sonce, s teleskopom Coronado smo videli izbruhe in izmerili smo polmer Sonca

  - z merjenjem nihajnega asa nitnega nihala smo doloili gravitacijski pospeek Zemlje ter maso in gostoto Sonca

  - preuili smo delovanje Sonne peice- z razlinimi barvnimi filtri smo s pomojo luke meali barve- nauili smo se uporabljati zvezdno karto in kako se orientirati z njeno pomojo- izdelovali smo velikanske milne mehurke- spoznavali smo razline oblake in kaj nam le-ti povedo o vremenu.

  Skupina panina (mentorica Bojana Petkovi)

  Predstavljali smo si, da smo pripotovali v Madrid, glavno mesto panije:

  - s prvo skupino smo se nauili, kako naroiti taksi in pravilno prebrati okrajan naslov po pansko

  - z drugo skupino smo naroali zajtrk v kavarni (kava z mlekom, mleko s pikoti, kosmii ali pa kar pivo), nekateri so morali naroiti hrano in pijao v skladu z

  alergijami in dietami

  - s tretjo skupino smo se podali po ulicah Madrida; nauili smo se podati navodila za pot po mestu in kako se peljati s podzemno eleznico

  - s etrto skupino smo se podali na zabavo slavnih in spoznavali njihove poklice in narodnosti; klepetali smo v panini in se predstavili kot slavne osebnosti (Alberta

  Einstein, Edit Piaf, Salma Hayek).

  Dijaki so se v le treh urah na posamezni delavnici nauili toliko, da se lahko v podobni

  situaciji samostojno sporazumejo.

  Skupina kemija (mentorica Helena Kregar):

  - dijaki so spoznali in se nauili izvajati hitre teste za doloanje kvalitete vode in Winklerjevo metodo doloanja raztopljenega kisika v vodi

  - na terenu smo sistematino zbrali vzorce vod v izvirih, ki napajajo glavni izvir Save Doline na Zelencih, ter izvire vod, ki teejo v Savo od Rate do Kranjske Gore

  (zbrali in analizirali smo vzorce 10 izvirov)

  - ugotovili smo, da je voda brez snovi onesnaenja in da je voda iz slapov prenasiena s kisikom

  - dijaki so izdelali tiramisu in sladoled za vse udeleence tabora- spoznali so lastnosti in uporabo utekoinjenega duika.

  Skupna biologija-ekologija (mentorica Darja Silan)

  V skupini smo opravili tiri delavnice

  in spoznali tiri razline ekosisteme:

  travnik, mokrie, gozd in melie. V

  okviru tega smo:

  -spoznali osnovne metode terenskega

  dela, ki vkljuujejo tudi spoznavanje

  opreme in razlinih postopkov

  raziskovanja ekosistemov

  -merili abiotske dejavnike, naredili

  temperaturne profile, spremljali RVZ,

  pH tal in vode

  - raziskovali vegetacijo in ivalski svet v

  vseh ekosistemih.

  https://youtu.be/ElrwJKnRTpk

 • 70 71

  Ugotovili smo, da je v vseh obiskanih ekosistemih tesna povezanost biotskih

  in abiotskih faktorjev, da je v tem letnem asu velika biodiverziteta ivalskih in

  rastlinskih organizmov. Spoznavanje bogastva in pomena biotske raznovrstnosti je

  temelj odgovornega ravnanja mladih do okolja tudi v prihodnosti.

  port na taboru (mentorica Melita Megli)

  Jutro smo na taboru prieli z jutranjo telovadbo. Ob 7.30 uri smo se zbrali na

  igriu ob COD, kjer smo dan prieli z lahkotnim tekom, atletskimi poskoki,

  razteznimi vajami in vajami za mo.

  Izlet v Tamar

  Drugi dan tabora smo se odpravili na pohod v Tamar.

  Tisti najhitreji smo do tja potrebovali slabih 50

  minut. Bil je udovit sonen dan in Tamar se nam je

  prikazal v vsej svoji lepoti, obsijan s soncem in obdan

  z veliastnimi dvatisoaki. Po enournem poitku in

  uivanju na sonku smo se odpravili e do izvira reke

  Nadie, potem pa nazaj v Planico.

  Kolesarjanje

  V petek zjutraj smo se nameravali s kolesi odpraviti na Belopeka jezera. al je e

  pred odhodom prielo deevati. Z dijaki smo se odloili, da se kljub temu odpravimo

  na kraji izlet s kolesom. Najprej smo nameravali kolesariti le do Zelencev ( izvir Save

  Dolinke), tam pa smo se odloili, da izlet podaljamo do Kranjske Gore. V Planico

  smo se vrnili kar precej premoeni, a kljub temu zadovoljni.

  tafetne igre

  V etrtek zveer smo organizirali tafetne igre. Dijaki so bili razdeljeni v tiri

  skupine. Med seboj so tekmovali v razlinih zabavnih in spretnostnih igrah, kot so

  podajanje vodnih balonkov, prenaanje vode, gosenica itd. Zmagovalna skupina si

  je prisluila okolado.

  Matematini tabor v Tolminuas: 15. 5.17. 5. 2015

  Vodja dejavnosti: Jasna Fajfar

  Tabora se je udeleilo 90 dijakov 4. letnikov in profesorji matematike Alenka

  Cvetkovi, Dezider Ivanec, Jasna Fajfar, Antonija pegel Razbornik, Selma tular

  Mastnak in dva zunanja Lara Kozarski in Jernej Strnia.

  Odhod iz Ljubljane je bil v petek 15. maja po pouku. V Tolmin smo prispeli ob 18.

  uri. Po razporeditvi v sobe je sledila veerja. Ob 20. uri se je zaelo uenje, ki smo

  ga zakljuili ob 22. uri. Naslednji dan je bil od 7.00 do 8.00 zajtrk, od 8.00 do 12.00

  je sledilo uenje s krajim odmorom. Ob 12.30 je bilo kosilo in do 16. ure poitek in

 • 72 73

  portne aktivnosti. Nato je sledilo uenje do veerje. Po veerji so bile med 20.00 in

  22.00 une ure. Dijaki, ki so se prijavili na viji nivo na maturi, so se uili celo do 23.

  ure. V nedeljo je bil je bil odhod v Ljubljano ob 15. uri.

  Na taboru je bilo izvedenih 16 unih ur po 60 minut. Dijaki so delali individualno in

  v skupinah. Imeli so kraje odmore po svoji presoji oz. zmogljivosti. Profesorji so jim

  ves as nudili individualno pomo.

  Dijaki so tabor zelo pohvalili. Delo v skupinah in spremenjeno okolje sta jih zelo

  motivirali k intenzivnemu uenju in ponavljanju snovi. Menijo, da so v tem asu

  uenja pridobili veliko ve, kot bi doma v precej daljem obdobju.

  Tudi profesorji menijo, da je bil tabor uspeen. Glede na zelo dober odziv dijakov bo

  tabor organiziran tudi naslednje olsko leto.

  Vtisi s tabora:

  Super je bilo!

  Ve so mi bile une ure in pomo profesorjev,

  le da bi imeli lahko ure tudi na prostem.

  Ve mi je bila delovna motivacija.

  Ve mi je bilo, da smo intenzivno delali

  in da smo se medrazredno bolje spoznali in veliko druili.

  Izboljali bi lahko hrano, podaljali spanje,

  spremenili hina pravila in podkupili nonega uvaja.

  Ve mi je bilo, da sta bila profesorja na voljo,

  kadar sem ju potrebovala.

  Ni mi bilo ve, da zveer nismo imeli

  prostega asa, da bi se druili.

  Vse je bilo v redu, zelo naporno, vendar vredno.

  Lahko bi bilo ve hrane.

  Lahko bi podaljali tabor.

  panija: Mednarodna izmenjava s pansko olo IES Alhakn II iz Crdobe v panijias: 14. 2.21. 2. 2015, 15. 3.22. 3. 2015

  Spremljevalci: Ura Kastelic Vukadinovi, Ignacio Escriche Rubio, Martina Peenko

  Udeleenci: dijaki GJP

  1. DEL: PANIJA

  V soboto, 14. 2., smo se malo ez poldan dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana

  in profesorja Martina Peenko tuhec in Ignacio Escriche Rubio zbrali na Dolgem

  mostu in odrinili proti paniji na teko priakovano izmenjavo s pansko olo iz

  Crdobe. V Crdobo smo prispeli okoli 1.30 in se sreali s panskimi sovrstniki, ki so

  e nestrpno akali na nas.

  V nedeljo smo imeli dan z druino. No, e temu lahko reemo tako. Namre vsi

  skupaj, Slovenci in panci, smo dan preiveli skupaj, razen nekaterih, ki so odli

  obiskat prestolnico Andaluzije, Sevillo. Ostali pa smo dan izkoristili za spoznavanje

  sovrstnikov.

  Naslednji dan smo si ogledali mesto. Vsem so bili ve pomaranevci, ki so stali vzdol

  Ekskurzije

 • 74 75

  cest. Videli smo Puente Romano oz. Rimski most, kjer smo posneli goro selfiejev.

  panski profesor Antonio nam je postregel z recitacijo znanega panskega pesnika

  Garce Lorce in proti koncu se je e tako vivel, da je zael peti. Ko smo stopali po

  mestu, smo videli recept za salmorejo tipino jed iz Crdobe. Tisti, ki so hoteli, so

  se odli kopat v baos rabes, ki so nekakne terme.

  V torek smo najprej obiskali arheoloki muzej in tako izvedeli nekaj o zgodovini

  panije in seveda tudi o mestu Crdoba ter kulturah, ki so ivele na ozemlju dananje

  panije. Popoldne so nam v oli pripravili mini spektakel. Najprej sta nam dijaka

  zaplesala nekaj tradicionalnih panskih plesov sevillanas, flamenko, nato sta

  nam dijakinji e zapeli. Tako smo se lahko na lastne oi prepriali, da panci zares

  obvladajo tako ples kakor tudi glasbo.

  V sredo zjutraj smo malo razgibali noge. Povzpeli smo se na hrib Las Hermitas, od

  koder se lepo vidi celotno mesto Crdoba. Nekateri, ki so bili e pri moeh in volji,

  so zaplesali Macareno in Asereje. Lahko smo pili iz posebne glinene posode, v kateri

  ne glede na vreme voda ostane mrzla. Popoldne smo imeli voden ogled mesta in

  izvedeli e dodatne informacije o panski zgodovini. Proti veeru pa smo si ogledali

  e muzej slikarja Julia Romera de Torresa.

  V etrtek smo se odpravili v znamenito palao Alhambro, ki se nahaja v Granadi in

  se lahko pohvali z velikimi in udovitimi vrtovi, ki oarajo vsakogar. V Alhambri smo

  malo bolje spoznali arabsko kulturo, saj se zrcali v njej. Arabci so namre kar 800 let

  oblegali panijo in e dandanes se kae arabska kultura v panskem vsakdanu.

  Za na konec, za zadnji dan so nam prihranili najlepe. Mezquito in Alcazar de los

  Reyes Cristianos. Slednji se, tako kakor La Alhambra, lahko pohvali z lepimi vrtovi,

  pa tudi notranjost prostorov nas ni pustila ravnodune. Najveji vtis na nas pa je

 • 76 77

  zagotovo naredila Mezquita oz. moeja, ki je zdaj katolika cerkev. Je druga najveja

  moeja na svetu, v njeni notranjosti pa se prepleta umetnost arabske in kranske

  kulture.

  Vsekakor je teden dni hitro minil. V soboto je naemu potovanju priel konec.

  Crdobo smo zapustili v solzah, kajti zelo smo se navezali na nae panske prijatelje

  in komaj smo akali, da pridejo! (Zapisala Sanja Petrovi, 3. G.)

  2. DEL: SLOVENIJA

  panske dijake smo akali na Dolgem mostu. Zael se je drugi del nae izmenjave.

  Na programu je bil najprej teaj slovenine, ki sta ga izvrstno izpeljali mladi obetavni

  slavistki, dijakinja Ana in Nika. Nato so panski dijaki v dveh skupinah obiskali

  posamezne znamenitosti, kjer jih je akal slovenski dijak s predstavitvijo. Po okrepilu

  smo odli pe na grad, strm vzpon se je obrestoval, panci so bili nad razgledom zelo

  navdueni in zaelo se je manino fotografiranje. Ljubljana jih je nedvomno oarala.

  Imeli smo tudi as za druge aktivnosti: obisk pravoslavne cerkve, port v Tivoliju,

  obisk Ljubljanskega gradu in Hostla Celica. Tudi zveer smo se imeli udovito

  zabavali smo se v organiziranih zabavah.

  Poleg Ljubljane smo eleli pancem pokazati tudi koek Slovenije. Odloili smo se

  za Gorenjsko, Kras in Primorsko. Obiskali smo kocjanske jame in Piran ter se sankali

  na Voglu. Za mnoge pance je bila to prva snena pustolovina. Po napornem

  portnem vloku smo ob jezeru in kremniti nadoknadili izgubljene kalorije. Petek

  smo preiveli v oli. Izdelovali smo plakate, pripravljali predstavitve za stare in naim

  gostom razkazovali olo. Ustvarjanje je potekalo sproeno, tako da smo imeli ve

  kot dovolj asa za izmenjavo tedenskih vtisov in druenje. Nato so nai stari prinesli

  e hrano in vzduje je bilo popolno.

  Sobota je bila na zadnji skupni dan in smo jo preiveli z druino. Zjutraj smo vstali

  z grenkim priokusom ne le zaradi verajnje zabave, temve zaradi dejstva, da se

  moramo zveer posloviti.

  Izmenjava je bila zelo lepa izkunja. Spoznali smo krasne ljudje in njihovo kulturo,

  vadili panino in se nauili nove besede in izraze. No, in e marsikaj ve. Z njimi

  smo preiveli dva nepozabna tedna in ustvarili prijateljstva. Tako smo uivali, da

  gredo letos poleti nekateri dijaki spet v Cordobo. (Zapisal Ignacio Escriche Rubio.)

  panija as: 16. 6.21. 6. 2015

  Spremljevalka: Sonja Kitak

  Udeleenci: dijaki 1. E

  Pot nas je vodila preko mejnega prehoda Fernetii, naprej skozi Italijo do Cvetline

  obale, ki se v Franciji nadaljuje z znamenito Azurno obalo, in nato ez jug Francije do

  panske meje. Ustavili smo se v slikovitem katalonskem mestecu Figueras, si ogledali

  muzej kontraverznega panskega slikarja Salvadorja Dalija in nato vonjo nadaljevali

  do Lloret de Mara.

  Naslednji dan smo namenili Barceloni, kjer smo si ogledali Sagrado Familio, gotsko

  etrt s katedralo, Katalonski in panski trg, Kolumbov spomenik, olimpijski stadion,

  povzpeli smo se na hrib Montjuic in sprehodili po Ramblasu.

 • 78 79

  Tretji dan smo izvedli celodnevni izlet na katalonsko goro Montserrat. Z avtobusom

  smo se povzpeli 725 m visoko in si ogledali zanimiv samostanski kompleks. V

  nadaljevanju smo obiskali eno izmed najvejih ampanjskih kleti na svetu, ki se

  nahaja v mestecu St. Sadurnid'Anoia.

  Zadnji dan smo se odpravili prek june Francije do Azurne obale. Kraji postanek je

  bil v filmskem Cannesu. Vozili smo se skozi Nico do Monaka. Sprehodili smo se do

  kneje palae in z vrha peine uivali v noni panorami kneevine.

  Sledila je nona vonja preko Italije in srena vrnitev v Slovenijo.

  FRANCIJA (Saint Malo): francoska dramska skupina na mednarodnem frankofonskem festivalu gimnazijskih gledalikih skupin FETLYF as: 2. 3.7. 3. 2015

  Spremljevalci: Miranda Bobnar, Alenka Cvetkovi, Vesna eh tok,Irena Zorko Novak

  Udeleenci: dijaki GJP

  e peti zaporedoma je francoska gledalika skupina sodelovala na mednarodnem

  festivalu, ki je potekal od 2. do 7. marca 2015 v prelepem srednjevekem mestecu

  Saint-Malo na bretonski obali, in se ponovno potrdila kot ena najboljih nastopajoih

  skupin.

  V soboto 28. februarja smo se lani francoskega gledalia Gimnazije Joeta

  Plenika Ljubljana z avtobusom odpravili na dolgo pot do Saint-Maloja v Franciji. Z

  nami so na gimnazijsko izmenjavo potovali tudi dijaki GJP in Gimnazije entvid. Po

  dnevu in pol vonje in prespani noi v Reimsu smo prispeli v to obmorsko mestece

  francoske pokrajine Bretanje, kjer vsako leto poteka gledaliki festival Fetlyf, ki se ga

  udeleujejo frankofonske srednjeolske gledalike skupine iz razlinih evropskih, pa

  tudi drugih drav sveta. Naa gimnazija na omenjenem festivalu uspeno sodeluje e

  vrsto let, tako da so se med organizatorji in sodelujoimi spletle mnoge prijateljske

  vezi.

  Po namestitvi pri gostujoih druinah smo se v ponedeljek zaeli pripravljati na

  izvedbo francoske verzije igre Un mari idal (Ideal Husband) anglekega pisatelja

 • 80 81

  Oscarja Wilda, ki smo jo imeli ast predstaviti e isti dan na otvoritvenem veeru

  festivala. Navkljub tremi je bila igra odlino izvedena in je poela ovacije med vsakim

  dejanjem, na koncu pa e stojee ovacije. Prav tako so jo pozneje pohvalili tudi mnogi

  posamezni gledalci, ki so lahko po predstavah na nekakni okrogli mizi povpraali

  igralce, kako so se na igro pripravili, kaj jim je delalo najveje teave ipd.

  Naslednji dnevi tedna so za vse minili izredno hitro. Z nao igro smo nastopili e na

  dveh olah. Na eni izmed njih smo za otroke od est do dvanajst let postali pravi

  zvezdniki, delili smo jim avtograme, otroci so kriali naa imena in nam pozneje tudi

  poiljali pisma. Na drugi oli, kjer smo nastopili pred starejimi uenci, pa smo zopet

  poeli aplavz in mnogo pohval. V sredo smo obiskali znameniti Mont Saint-Michel,

  srednjeveko samostansko trdnjavo, ki lei sredi peenih sipin severne Francije,

  popoldne pa smo se udeleili sprevoda vseh gledalinikov po mestnih ulicah. Do

  konca tedna smo prisostvovali vsem igram festivala in sodelovali v raznih programih,

  med drugim tudi na gledalikih delavnicah, na katerih smo pripravili enominutno

  improvizacijo na temo Osebni dokument, ki smo jo na velikem gledalikem odru

  izvedli zadnji veer. Naa igralka Laura je bila tudi lanica irije mladih, ki je

  ocenjevala vse igre. V petek so na zakljunem veeru podelili gledalikim skupinam

  diplomo in pokal, v soboto dopoldne, tik pred odhodom, pa smo se udeleili e

  sveanega sprejema pri upanu Saint-Maloja, kjer so lani skupine dobili pohvalo,

  diplome za sodelovanje in kritiko pismo. Kot reeno, je v soboto ob enih popoldne

  sledilo slovo od gostiteljev ter dolga nona vonja nazaj v Ljubljano, med katero

  smo si ob preudovitem sonnem zahodu ogledali tudi najveje znamenitosti Pariza,

  skozi katerega smo se peljali.

  Francoski uenci, sodelujoi v izmenjavi, bodo e to olsko leto za en teden prili

  v Slovenijo, naa ola pa bo najverjetneje tudi naslednje leto na Fetlyfu upraviila

  svoj sloves ene izmed najboljih sodelujoih skupin. Zahvaljujemo se organizatorjem

  festivala Fetlyf, francoskima olama Jacques Cartier in Maupertuis, vsem gostujoim

  druinam, vodstvu nae ole ter profesoricama Ireni Zorko Novak in Mirandi Bobnar,

  ki sta sodelovali pri ustvarjanju igre, a v Francijo al nista mogli potovati z nami.

  Igrali so: Katarina ernivec, Laura Glaner, Primo Glavi, Peter Kmecl, Martin

  Miklavi, Tjaa Pirnat in Lan Zupani. Tekst: Irena Zorko Novak, Miranda Bobnar,

  Vesna eh tok. Dramaturgija in reija: Irena Zorko Novak.

  Francija: Mednarodna izmenjava s francosko gimnazijo Jacques Cartier iz Saint-MalojaSpremljevalki: Soizic Dupuy Roudel, Darja Mlakar

  as: 28. 2.7. 3. 2015

  Udeleenci: dijaki GJP

  Med 28. februarjem. in 8. marcem 2015 se je skupina 31 dijakov Gimnazije Joeta

  Plenika Ljubljana in Gimnazije entvid odpravila na izmenjavo z gimnazijo Jacques

  Cartier iz Saint-Maloja. Saint-Malo, ki se nahaja na francoski atlantski obali, v Bretaniji,

  http://www.gjp.si/images/Dokumenti/Razno/Ocena_zirije_gledaliske_igre_Idealni_soprog.doc

 • 82 83

  je s svojim srednjevekim jedrom in ozkimi tlakovanimi ulicam, zanimivo pristaniko

  mesto in priljubljeno letovie v poletnem asu. Stari del mesta je obdan s irokim

  zidom, po katerem se je mogoe sprehajati in obudovati pogled na mesto in zaliv.

  Po dolgi in precej naporni avtobusni vonji smo v St. Malo prispeli v nedeljo popoldan

  in pred gimnazijo so nas priakali nai gostitelji, francoski dijaki z druinami.

  V ponedeljek smo si ogledali gimnazijo Jacqusa Cartieja, ki nosi ime po francoskem

  pomoraku in raziskovalcu Severne Amerike, ki je ivel v tem mestu. Sledil je ogled

  rimskih ostankov v mestu ter starega mestnega jedra znotraj obzidja. Zveer smo

  obiskali festival Fetlyf in si ogledali gledaliko predstavo dijakov nae ole.

  Naslednji dan smo se z avtobusom odpeljali na ogled Mont Saint Michela. Mont

  Saint Michel je obasni otok, na katerem stoji opatija Abbayedu Mont Saint Michel, ki

  je enkraten in veliasten primer srednjeveke arhitekture. Stavbe opatije so piramidne

  oblike, obdane pa so z sipinami in ivim peskom. Zanimivost tega samostana je v

  moni morski bibavici, saj je lahko razlika med plimo in oseko lahko tudi 8 in ve

  metrov, tako je samostanski gri obasno odrezan od kopnega in postane otok.

  Najbolj pogumni dijaki so se tudi preizkusili v hoji po ivem pesku. Na poti nazaj smo

  si ogledali e rt Grouin in prelepo plao Colette.

  V sredo smo si ogledali muzej druge svetovne vojne Memorial 3945. V bunkerjih

  nemke protiletalske obrambe smo videli fotografije, dokumente, predmete in oroje

  iz obdobje druge svetovne vojne, v katerem je bilo mesto zelo pokodovano.

  Tudi naslednji dan je bil namenjen zgodovini. Obiskali smo hio enega najslavnejih

  evropskih raziskovalcev 16. stoletja. V hii, ki je preurejena v muzej, je predstavljeno

  vsakdanje ivljenje ljudi iz tega obdobja ter ivljenje in delo Jacquesa Cartierja.

  Popoldne pa smo se z vlakom odpeljali v glavno mesto regije Bretanije, Rennes.

  Sprehodili smo se po mestu in si ogledali glavne znamenitosti: vrata Mordelles,

  Bretanski parlament, mestno trnico

  V petek smo imeli portni dan. Pe smo se odpravili v sosednje letoviko mesto

  Dinard. Po dobrih dveh urah hoje, ki je potekala ob obali, smo si najprej privoili

  malo poitka in si nato ogledali to zanimiv poitniki kraj, ki ga vasih imenujejo tudi

  severni Cannes.

  Po vrnitvi v Saint Malo nas je akal e zadnji veer z naimi novimi prijatelji in

  njihovimi druinami.

  Domov smo se vraali s polnimi glavami novih doivetij in sveih spominov ter v

  mislih e delali narte za teden, ko nam bodo francoski dijaki vrnili obisk.

  Nekaj vtisov slovenskih dijakov

  Matja: V tem tednu smo dobro spoznali mesto z okolico in navade domainov. Uivali

  smo v tipini francoski hrani in pijai. Izmenjava je bila edinstvena in nepozabna

  izkunja tako za nas kot za francoske dijake.

  Bistra: Ve mi je bila pokrajina, predvsem njihove neskonne plae, ki so zelo

  drugane kot pri nas.

  Ane: Zelo so mi bili ve okolje in ljudje, s katerimi smo se zelo dobro ujeli.

 • 84 85

  Ljubljana, 21. 3.27.3. 2015

  Francoski dijaki in profesorji so nam po dobrem mesecu dni, ki smo ga preiveli v

  Saint-Maloju, vrnili obisk. Teden njihovega obiska smo vsi skupaj res lepo preiveli.

  Program je bil natrpan, a pester in je francoskim dijakom omogoil spoznati

  raznolikost Slovenije in njenih pokrajin: osrednji del Slovenije z Ljubljano, Posoje

  od Nove Gorice do Kobarida, primorske in obmorske kraje, kot je Piran, ter tajersko

  vinorodno pokrajino.

  Ker je bil program izmenjave zgodovinsko obarvan, so bili nai gostje deleni

  vodenega ogleda Ljubljane in ljubljanskega gradu, obiskali pa so tudi muzej na

  prostem Park miru na Sabotinu in Kobariki muzej prve svetovne vojne.

  Ogledali so si tudi KSEVT v Vitanju in se udeleili frankofonskega dneva v gledaliu

  Celju. e posebej pa jih je navduil obisk kocjanskih jam.

  Obisk francoskih dijakov in profesorjev smo zakljuili s prijetnim druabnim veerom,

  na katerem so dijaki starem, profesorjem in povabljenim zapeli, recitirali, prikazali

  fotografije in filme. Veer je bil resnino odlina prilonost za druenje.

  Ponovno se je torej izkazalo, da so izmenjave udovita izkunja na podroju

  medkulturnega ozaveanja, ki bogati vse udeleence.

  Francija: Medpredmetna strokovna ekskurzija v Parizas: 16.20. 2. 2015

  Vodja: Pia Lenik Buar, Soizic Dupuy-Roudel, Svit turm (vodja)

  Udeleenci: dijaki GJP

  Ekskurzije skozi Nemijo in po Franciji do Pariza, ki jo je vodil prof. turm, so

  se udeleili dijaki zlasti 1. in 2. letnika ter nekaj fantov iz 3. letnika. Potekala je v

  prijetnem vzduju, ki nas je grelo v hladnih zimskih dneh ob ogledih nemkih in

  francoskih mest.

  Prvi postanek v hladnem zimskem jutru je bil v nacistinem koncentracijskem

  taboriu Dachau, blizu Mnchna. Dijaki so si z velikim zanimanjem ogledovali

  prostore v barakah, brali predstavitvena besedila, gledali posnetke prievanj, si

  izmenjevali mnenja, zastavljali vpraanja in delili pretresenost ob misli na dogajanja

  med 2. svetovno vojno.

  Naslednji postanek je bil v mestu Ulm, kjer je bil cilj naega ogleda osrednja gotska

  katedrala, kjer so se nekateri dijaki povzpeli na zvonik, tistim, ki je as dopual,

  pa so se ogreli v eni izmed mnogih blinjih gostinskih lokalov s ajem in kaknim

  prigrizkom.

  Dan smo zakljuili z ogledom prikupnega srednjevekega centra v Strasbourgu, ki

  se imenuje Petit France, poveerjali v eni tamkajnjih restavracij in si e od zunaj

  ogledali gotsko katedralo, ki je v soju reflektorjev, s prijetnim obutkom prvega

  potovalnega dne, uinkovala e posebej arobno. S tem smo se tudi vstopili v

  Francijo, ki nas je gostila naslednje dni.

  Nadaljevanje poti naslednji dan ni bilo dolgoasno, eprav zaradi slabega vremena

  nismo videli pokrajine Champagne, saj smo na poti v Pariz naredili dva dalja

  postanka. Najprej v Verdunu, kjer smo si ogledali ostanke bojnih jarkov iz 1. svetovne

  vojne, utrdbe in kostnico, popoldan pa v mestu Reims in si ogledali e eno gotsko

  katedralo, v kateri so kronali francoske kralje med 12. in 18. stoletjem in je res

  osupljivo mogona. S kasnejim ogledom parike Notre-Damske katedrale smo na

  tej ekskurziji res dobili moan vtis o tem, kaj in kakne so gotske katedrale.

  Pozno popoldan smo prispeli v Pariz in iz avtobusa, ki nas je popeljal po mestu ter

  s pomojo profesorjeve razlage spoznali nekaj znamenitosti in se prepustili vtisom

  velemesta. Po namestitvi v hotelu, ki se je nahajal prav ob cesti med starim in novim

  Slavolokom zmage, smo se odpeljali na veerjo v restavracijo blizu slavnega Moulin

  Rouga. Veerjo so nam in drugim gostom popestrili nai dijaki, ki so zaigrali na

  pianino. Zatem smo se odpravili na sprehod na Montmartre, kar so nekateri izkoristili

  za nakup spominkov in se celo pustili portretirati ulinim slikarjem. Z gria, ki je

  znan ne le po cerkvi, pa pa tudi po zbiraliu slikarjev, smo imeli krasen razgled

  na veerno mesto in zadovoljni smo se vrnili v hotel, da si naberemo novih moi za

  nadaljnja odkrivanja Pariza, nekateri tudi s svojim parikim portretom za spomin.

  Naslednji dan nas je akal sam Pariz: povzpeli smo se na Eifflov stolp in videli ni,

  ker smo se znali v gosti megli, ki se do popoldneva ni razkadila, kasneje pa smo iz

  avtobusa spet, ob razlagi profesorja turma, temeljiteje spoznavali Pariz. V asu

  kosila smo imeli prosto in si poleg raznolikih sendviev privoili e nakupovanje v

  okolici kulturnega centra Georges Pompidou. Temu je sledil eden najbolj priakovanih

  ogledov, in sicer muzeja Louvre, za kar pa bi si veina elela veliko ve asa, kot smo

  si ga lahko privoili, in s svojim zanimanjem za umetnost so dijaki pokazal, da v

  resnici cenijo kulturne doseke iz preteklosti in da mnogim ni dovolj le videti slavno

  Da Vincijevo Mono Lizo.

  Po veerji smo se odpeljali z ladjico po reki Seni in si ogledali mesto e z drugane

  perspektive, mislim pa, da nas je najbolj navduil Eifflov stolp, ki se je arobno

  lesketal v breztevilnih lukah. Kljub mrzlemu veeru smo se pe od hotela odpravili

  do novega velikega Slavoloka zmage (Grand Arche de la Defense) v sodobnem

  poslovnem delu Pariza, ki pa je ob tej uri e spal in nas ni motil, da ne bi v zavetju

  nebotinikov in sodobne arhitekture, s pogledom na oddaljeni center mesta,

  prepevali slovenskih pesmi. Obutek je bil krasen.

  Zadnji dan smo se po Parizu vozili z metrojem, kar je bilo e posebno zanimivo za

  nekatere, ki so to prvi izkusili. Po stanju v dolgih vrstah smo si ogledali glavno

  pariko cerkev in se za tem odpravili e na ogled palae v Versaillu. Tako smo se

  zaeli vraati proti domu, na poti smo se le e zaloili z malico v trgovini Leclerc, ki

  je bila veliko skromneje od ljubljanske, okrog polnoi pa smo si ogledali e zadnje

 • 86 87

  francosko mesto: mondeni turistini Chamonix pod Mont Blancom, ki je bil kljub

  pozni uri za smuarje e vedno zelo ivahen.

  Tako smo se po spanju na avtobusnih sedeih zjutraj zbudili spet na izhodini toki,

  na Dolgem mostu, a seveda z novimi izkunjami in spoznanji.

  Nemija: Berlinas: 16.20. 2. 2015

  Spremljevalci: Joica Flis Sujan (vodja), Nadja Gnamu, Alenka Smole Legat

  Udeleenci: dijaki GJP

  V asu OIV od 16. do 20. 2. 2015 smo se s skupino 54 dijakov udeleili strokovne

  medpredmetne ekskurziji v Berlinu, kjer smo ob ogledu znamenitosti preiveli dva

  nepozabna dneva, na poti tja in domov pa smo nekaj asa preiveli tudi v Pragi, si

  ogledali Dresden, Leipzig in Mnchen.

  Berlin ni zanimiv samo zaradi zgodovinskih dogodkov, ampak je danes ponovno

  politino sredie Nemije, zanj pa je znailno tudi bogato kulturno ivljenje. Ob naem

  prihodu se je ravno zakljueval filmski festival Berlinale, tako da smo na Potsdamer

  Platzu e ujeli rdeo preprogo. V Berlinu smo se povzpeli na stekleno kupolo

  parlamenta in spoznali njen simbolni pomen (transparentnost politinih odloitev),

  ogledali smo si znamenita Brandenburka vrata, ostanke Berlinskega zidu, Check

  Point Charlie, univerzo in tevilne druge znamenitosti. S posebnim navduenjem smo

  uivali ob pogledu s televizijskega stolpa na znamenitem Alexanderplatzu. Spoznali

  smo veliastno in tudi tragino usodo mesta in njegovih prebivalcev skozi zgodovino

  ter se z obiskom muzeja holokavsta poklonili rtvam nesmiselnih vojnih grozot.

  Skladna z razsenostjo mesta je bila tudi naa nastanitev v hotelu Estrel, ki nas je

  navduila z izrednim udobjem in bogatim zajtrkom! Veerjali pa smo v Kartoffelhausu

  (Nemija in krompir pa sodita skupaj) v najstareji berlinski etrti Nikolai-Viertel.

  e bi ostali v Berlinu, a imeli smo e narte za pot domov. Ogledali smo si Leipzig,

  zlasti njegovo znamenito elezniko postajo in spomenik, posveen rtvam bitke

  narodov, kjer je zdruena evropska vojska premagala Napoleona.

  Na zadnji postanek je bil namenjen bavarski prestolnici Mnchnu. Po sprehodu

  skozi staro mestno jedro in mestna vrata smo li v tehnini muzej, kjer nas je najbolj

  pritegnil vodeni ogled po oddelku nanotehnologije. Ogled mesta pa smo zakljuili e

  z obiskom BMW-centra, kjer smo sedli za volan najsodobnejih avtomobilov ali pa

  si privoili simulacijo vonje. No, ker nam je za nakup avtomobilov zmanjkalo nekaj

  drobia, smo se morali domov odpeljali kar z avtobusom.

  Poleg strokovnega vodstva agencije Unitours so nas na poti spremljali profesorice

  nemine, profesorica umetnostne zgodovine in tuji uitelj za angleino, tako da je

  bila ekskurzija tudi medpredmetno obarvana. Priepnemo e, da je bila ekskurzija

  tudi cenovno dostopna za veliko tevilo dijakov. In nenazadnje das Wetter hat

  mitgespielt!

  Nae vsesplono navduenje so najlepe opisali udeleenci sami:

  Ekskurzija v Berlin je bila pouna na zabaven nain. V kratkem asu smo si ogledali

  najpomembneje znamenitosti ter imeli dovolj prostega asa, da smo raziskovali po

  svoje. Ajda Luovnik, 3. G

  Ob prihodu v Prago smo si ogledali to pravljino prestolnico. Najprej smo si ogledali

  staro mestno jedro Hradani, ki ni nikogar pustilo ravnodunega. Potem je sledil

  ogled mesta. Na koncu smo si ogledali udovite Vaclavske namesti s trgovinami, po

  katerih smo se z veseljem sprehodili. Leodita Dushaku, 3. G

  Ekskurzija je bila odlina. e bi izbirala e enkrat, bi ponovno izbrala Berlin. Nina

  uruvija, 3. G

  Zelo ve mi je bil hotel ,,Estrel'', v katerem smo v Berlinu kar dvakrat prenoili. e

  odmislim boleine v nogah, ki smo jih imeli po dolgem sprehajanju po velemestih

  (a ogledi so bili vredni boleih nog), so mi bili najbolj ve Brandenburka vrata

  in vzduje v mestu. Zelo mi je bil ve tudi Berlinski zid. Vreme je bilo zelo lepo,

  malce mrzlo, vendar preteno sonno, ljudje so zelo prijazni, ustreljivi in uvidevni.

  Na splono sem zelo uivala! Anika Smoli, 2. F

  Ekskurzija mi je bila zelo ve. Najbolj si bom zapomnila grafite na Berlinskem zidu,

 • 88 89

  zanimive zgradbe v Dresdnu in razgled s Karlovega mostu v Pragi.

  Najbolj me je navduil Dresden zaradi preudovitih baronih zgradb in opere. Upam,

  da si ga bom la e sama kdaj pogledat.

  Najbolj si bom zapomnila razgled s televizijskega stolpa v Berlinu in prelep razgled s

  Karlovega mostu. Mesto Berlin si bom e posebej zapomnila zaradi tega, ker so ljudje

  zelo prijazni in te mesto samo navdui, da bi ostal kar tam. Sara Tomai in soolci

  2. G

  Ekskurzija po Nemiji in ekem je nepozabna izkunja, saj smo v samo petih dneh

  videli kar tiri nemka mesta in Prago. Ogledali smo si res veliko znamenitosti in se

  nauili veliko novega o nemkih deelah in njihovi kulturi. Ob dobri drubi pa je bil

  izlet e toliko bolj neprecenljiv. Veronika Viar, 2. D

  Ekskurzije, ki sem jo doivela, ne bom nikoli pozabila. Znamenitosti, ki smo si jih

  ogledali, so me zares navduile, opazila sem tudi visok ivljenjski standard v Nemiji,

  nao prekrasno ekskurzijo pa smo zakljuili e z ogledom BMW-lepotcev. Dora

  travs, 2. D

  Italija: Firenceas: 20. 12.22. 12. 2014

  Spremljevalki: Nadja Gnamu, Martina Peenko tuhec

  Ekskurzija v Firence je potekala v skladu z zastavljenim programom in je bila

  izpeljana uspeno. Na pot smo odrinili v zgodnjih urah, da bi imbolj izkoristili dan.

  Ko smo prispeli v Firence, smo se, enako kot mnogi obiskovalci, ustavili na Piazzale

  Michelangelo, od koder se razgrinja znailna in nepozabna florentinska veduta, ki je poleg topografije mesta nudila razgled tudi na okoliko pokrajino. Po spustu v

  sredie mesta smo se odpravili v galerijo Uffizi, ki hrani najznamenitejo zbirko

  italijanskega renesannega slikarstva na svetu in tudi z arhitekturnega vidika velja

  za izjemen spomenik. Ogledu zbirk antinega kiparstva, miniatur in del renesannih,

  pa tudi baronih mojstrov smo namenili celo popoldne. Zveer smo se pomudili na

  osrednjem trgu Piazza della Signioria z veliastno mestno hio Palazzo Vecchio, nato

  smo zavili po razgibanih ulicah proti hotelu in na veerjo.

  Naslednjega dne smo se po zajtrku odpravili ez slikoviti Ponte Vecchio do etrti

  l'Oltrarno in monumentalne palae Pitti, nekdanje mediejske rezidence, ki gosti

  udovito slikarsko zbirko. eprav stroga zunanjost deluje enotno, so palao zidali

  kar tiri stoletja. Po palai je sledil temeljit ogled glavnega trga in njegovih kiparskih

  stvaritev, nato pa teko priakovan odmor. Popoldne je sledil ogled kompleksa stolnice

  Sta Maria del Fiore s slavno Brunelleschijevo kupolo in Giottovim kampanilom ter

  tremi znamenitimi vrati na zunanjini romanske krstilnice, od katerih je Michelangelo

  najimenitneja Ghibertijeva vrata poimenoval kar rajska vrata. Pred veerjo smo se

  napotili e v najveliastnejo franikansko cerkev, Santa Croce, ki v svoji notranjini

 • 90 91

  skriva grobove velikih mo, od Danteja, Galileja do Michelangela. Ob koncu dneva je

  vodnik nae prehojene korake pretvoril v kilometre in nam naznanil, da smo prehodili

  okroglih 16 kilometrov italijanske kulturne dediine.

  Zadnji dan je bil namenjen dvema spomenikoma, ki sta prelomno zaznamovala

  zgodnjerenesanno italijansko umetnost: Brunelleschijevi razumski, a zato ni

  manj poduhovljeni sakralni mojstrovini, baziliki San Lorenzo, in kapeli Brancacci.

  Precej dolgo smo se zadrali v slavnih mediejskih grobnicah, ki veljajo za eno

  najvejih Michelangelovih stvaritev. Prav na tem mestu se odlino poveeta veliina

  ustvarjalnega umetnikega genija ter ambicija in elja po materialnem, pa tudi

  intelektualnem prestiu premonega naronika soitje ideje, duha, veine in

  denarja, na katerem so vzklile vse velike renesanne umetnine.

  Firence je bilo teko zapustiti. Ne samo zaradi polnosti vtisov in neposredne

  izkunje, ki sta oivila predstavo o renesanni umetnosti, ampak tudi zaradi pristne

  zagnanosti, dobre volje in prijetnega vzduja, kar je iz strokovne ekskurzije ustvarilo

  nepozaben spomin.

  Italija: Rimas: februar 2015

  Spremljevalke: Terezija Krbus

  Udeleenci: dijaki GJP

  Sredi februarja biti v Citta eterna na 22 stopinjah je pravo razkoje in to smo

  doiveli. Ceste, ki vse vodijo v Rim, so tudi nas peljale tja.

  Prva no je bila sicer malo predolga in tudi neudobna, saj smo enajst ur preiveli

  malo sede, malo lee v avtobusu. Nikomur ni bilo dolgas. Imeli smo toliko povedati,

  posluati, vpraati, da se niti zavedali nismo akanja v strnjeni koloni v jutranji konici,

  da bi se pripeljali do antinega Koloseja. Potem je duh uel iz steklenice in ga nismo

  uspeli zapreti vse do petka zveer. ele na Dolgem mostu se je spet poslovil od nas in

  bo tam akal na novo potovanje in novo doivetje.

  Vse se je dogajalo s svetlobno hitrostjo. Samo na prvi rimski dan smo prehodili 16 km

  (hvala sodobni tehnologiji za te podatke). To je bil pravi podvig glede na dolgo, nepre-

  spano no. Videli smo ogromno, sliali e ve, vpijali smo tako sonce kot tudi znanje.

  Naslednji dan nam je narava pokazala svojo drugo plat. Na vrhu Vezuva smo se

  morali oprijemati skal, drati za vrvi, upogibati, da bi zmanjali upor vetru, ker bi nas

  odpihnil. Naenkrat smo bili spet sredi zime, na snegu in soncu hkrati. Joj, kako je bilo

  dobro in osveujoe! e posebej smo uivali, ko smo se spet natlaili v avtobus,

  se spustili z nadmorske viine in si privoili martinkanje ob mediteranski klimi

  in Tirenskem morju. Sprehod po Herkulanumu in Neaplju je bilo pravo razkoje po

  zasneenem vulkanu.

  udovita urejenost, mirnost in svetost Vatikana so nas napolnile do zadnjega atoma.

  Kljub neskonno dolgemu akanju na Trgu sv. Petra smo bili osupli nad mojstrstvom

  graditeljev, slikarjev in kiparjev. Nismo vsega videli, kako pa bi! Zato smo vrgli dva

  kovanca v Fontano di Trevi: enega za sreo, enega za usodo, da nas pot spet pripelje

  nazaj v veno mesto.

 • 92 93

  Ko je napoil zadnji dan, smo bili vsi e na pol doma. Zavedali smo se, da se pribliuje

  slovo od neesa lepega, druganega in se vraamo v domae okolje. Kljub temu smo

  e marsikaj pogledali. Orvieto nas je doakal e v jutranjih urah, ko smo bili e malo

  zaspani, ampak nas je hladno jutro hitro zbudilo. Zato pa se je San Marino kopal v

  soncu in nam je privoil udovit sprehod po ozkih ulicah vse do najvije toke te

  male in zelo prisrne dravice.

  Italija: Benetkeas: 23. 6. 2015

  Spremljevalke: Nadja Gnamu, Darja Mlakar, Martina Peenko tuhec

  Udeleenci: dijaki GJP

  Tradicionalna enodnevna ekskurzija v Benetke je potekala po ustaljenem redu. Pot

  do cilja je krajala vodnica, ki je dijakom predstavila zanimivosti italijanske kulture,

  mode, kulinarike, pa tudi nekatere geografske in lokalne posebnosti Benetk. Med

  potjo so dijaki dobili tudi izrpne delovne liste o beneki kulturi, zgodovini in

  umetnosti, ki so jih reili ob predstavitvi profesorice Martine Peenko tuhec.

  Ob 10. uri smo prispeli na pomorsko postajalie Punta Sabbioni, kjer nas je priakalo

  oblano, toda za plovbo idealno vreme. Z ladjo smo se popeljali po Beneki laguni.

  Dijaki so ob razlagi vodnice opazovali morsko povrino, prepredeno s sipinami, otoki,

  plitvinami in movirji. Od dale smo opazovali Torcello in si lahko le predstavljali

  Lido, kjer poteka znameniti filmski festival. Prav kmalu smo se izkrcali na otoku

  Buranu, ki slovi po hiah ivahnih barv in tradiciji dragocenih ipkarskih izdelkov.

  Otok, ki je v resnici skupina tirih otokov, saj je ozemlje vsepovsod pretrgano s

  kanali, je gosto pozidan in z malimi trgovinicami, kavarnami, pekarnami in ozkimi

  uliicami, ki jih povezujejo mostii, sploh privlaen za obiskovalca. Z Burana smo

  se pripeljali naravnost pred steklarsko delavnico na otoku Muranu, znanem po

  proizvodnji izdelkov, ki so li in e gredo odlino v promet po vsem svetu. e danes je

  steklarska obrt glavna panoga muranskega gospodarstva. Ogledali smo si pollurno

  demonstracijo izdelave stekla, ob kateri smo dobili informacije o olanju steklarskih

  mojstrov, o razlinih steklarskih tehnikah in pogojih izdelave. Dijaki so bili osupli nad

  virtuoznostjo mojstra, ki je v dobrih desetih minutah iz neobdelanega kosa stekla

  naredil skledo, potem pa e steklenega konjika. Z Murana nas je ladja pripeljala v

  osrje Benetk, kjer smo se izkrcali na Markovem trgu. Dijaki so se v treh skupinah,

  pod vodstvom vodnice Karmen Zebec, profesoric Martine Peenko tuhec in Nadje

  Gnamu, odpravili na raziskovanje znamenitega trga in okolice. Najvejo pozornost

  smo namenili predstavitvam in ogledu bazilike sv. Marka, kampanila z renesanno

  loo, stebrov sv. Marka in Teodorja, Doeve palae z Mostom vzdihljajev ter slovitega

  Torre dell Orologio. Po prihodu iz bazilike nas je presenetil hud naliv, ki nas je prisilil

  k polurnemu poitku pod arkadami Doeve palae. Kljub vsemu smo se zabavali ob

  opazovanju naraajoih lu, ki so se v nekaj minutah razgrnile po piazzi, in slapov

  vode, ki je drla z napuev bazilike in Markove knjinice kot na kaknem bazenu. Po

  deju smo se po mokrih ulicah sprehodili do Rialta, kjer so imeli dijaki prosti as za

  kosilo in pohajkovanje po okolici, potem pa smo se odpravili proti domu.

  Letonje Benetke so se, kljub neugodni vremenski napovedi, odlino iztekle. Dijaki so

  soglaali, da so Benetke pa Benetke. Z dejem ali soncem, luami ali vroino so za

  marsikoga turistina romarska pot.

  Balkan: Medpredmetna strokovna ekskurzija po Balkanuas: april 2015

  Spremljevalci: Terezija Krbus, Cvetka Mlinar, Mojca Podlipnik

  Udeleenci: dijaki GJP

  Poln avtobus s skoraj 60 potniki se je odpravil na estdnevni izlet po nekdanjih

  republikah (danes samostojnih dravah) nekdanje Jugoslavije, ki smo ji dodali e

  tako skrivnostno Albanijo.

  Morda je lo za nostalgijo ali pa le za poskus uloviti e zadnje trenutke obstoja

  nekdanjega Balkana, ki dobesedno izginja pred naimi omi. e res, da so odhodi,

  posebej v asu novoletnih praznikov, v Beograd na balkansko urko vsakdanji

  tudi med slovenskimi mladimi, je pa bistveno manj takih, ki se odloajo za obisk

  kaknih manj znanih ali bolj oddaljenih krajev. Prav ta njihova odmaknjenost,

  neprepoznavnost, izvirnost so bile glavni razlog, da smo se odloili obiskati vse te

  novonastale dravice sredi Balkanskega polotoka.

  e posebej je bila privlana Albanija, ki sodi med najbolj nerazvite evropske drave.

  Drava je bila desetletja popolnoma zaprta za tuje obiskovalce in prav zaradi tega

  je danes center zanimanja mnogih posameznikov in skupin. Hoteli smo obiskati e

  zadnje kotike te gorate deelice v prav taki obliki, kot smo jo tudi sreali, saj so

  tuji kapital, izseljenci in notranji vlagatelji zaeli z neverjetno hitrostjo spreminjati

  kulturno pokrajino nekdanje domovine Ilirov. Kmalu bo to samo e ena uniformirana

  drava mnoinega turizma ob Sredozemskem morju.

  Prvi dan smo se pridno vozili po nekdanji zgodovinski cesti socializma, imenovani

  Bratstvo in enotnost, da smo prispeli do Srbije. Za mlade popotnike drugih in tretjih

  letnikov je bila najbolj straljiva in tudi najzanimiveja nenehna menjava drav,

  prestopanje meja in dokazovanje lastne identitete z dokumenti. Verjeli ali ne, na nai

  2.500 km dolgi poti smo morali tirinajstkrat pokazati osebno izkaznico ali potni list.

  Vsaka drava ima svoj sistem, vsak mejni prehod ima svoje navade pregledovanja. Tako

  smo enkrat morali sedeti na svojih mestih in malone drati v zobeh svoje dokumente.

  Prav vsako osebo je carinik pogledal v obraz in pobral dokazilo, brez katerega ne bi

 • 94 95

  mogli nadaljevati svoje poti. Drugi je predstavnik oblasti samo naroil, da poberemo

  vse listine na kupek in jih odnesemo do njihove hiice. Tretji so nam le pomahali,

  naj gremo (to se je zgodilo le takrat, ko smo prekali meje med dravami Evropske

  unije). etrti so nam vsako listino preslikali in tudi kakno pozabili vrniti. e srea,

  da smo to pravoasno ugotovili. Vsekakor nam niti za sekundo ni bilo dolgas.

  Drugi dan smo zapustili Srbijo pri Vranju in e smo bili v Makedoniji. Vreme nam je

  sluilo. e je sluajno lilo kot iz kafa, se je to zgodilo, ko smo se vozili. Tisti hip, ko

  smo izstopili iz avtobusa, je posijalo sonce in smo si sreni in zadovoljni ogledovali

  lepote Skopja.

  Tretji dan smo upali, da nas bo Ohridsko jezero premamilo, da se namoimo v isti

  vodi, ampak se to ni zgodilo. Voda je bila e vedno preve mrzla in tudi najbolj

  pogumni fantje niso tvegali. Zato pa smo z veseljem raziskovali stare kotike

  turistinega bisera Makedonije. Uivali smo v starodavnem naselju mostiarjev,

  obudovali lepote Biljaninih izvirov ob Sv. Naumu in poskusili zdravilno vodo, ki nam

  je zagotavljala, da se bomo vsi pomladili. Ne vem, e bi bili stari sreni, da namesto

  najstnikov domov pripeljemo kopico otrok iz vrtca. Na sreo je voda mladosti le

  turistina atrakcija.

  etrti dan smo e bili v Albaniji. Na eni strani smo videli najbolj revna naselja, zarjavele

  eleznike tire in vagone, poruene mostove in zapuene tovarne, ko pa smo glavo

  obrnili, smo osupnili nad tem, da je to verjetno edina drava v Evropi, v kateri cveti

  gradbenitvo, kjer se na vsakem vogalu nekaj gradi, vsak drugi objekt je nov in ljudje

  so sreni. Bali smo se, da se ne bomo uspeli sporazumevati, pa je bil strah odve.

  Malo smo poskusili z angleino, e ve z italijanino, vsekakor pa je bila govorica z

  rokami najuinkoviteja.

 • 96 97

  Poleg tevilnih mejnih prehodov nam je precejnji problem predstavljal tudi denar,

  saj smo morali nenehno menjavati domae valute. Iz evra smo prili na kune, iz lip

  na srbske dinarje pa na makedonske denarje, na albanske leve pa spet na evre, na

  bosanske konvertibilne marke pa spet na kune, da bi dokonno lahko spet plaevali

  v evrih, ko smo pri Jelanah stopili na domaa tla. Morda bo kdo od popotnikov

  postal bankir, saj so to zahtevno nalogo z lahkoto opravljali.

  Peti dan smo se konno le kopali v istem in modrem Jadranskem morju. Da ne bo

  pomote: kopali smo se tudi v Albaniji, le da morje tam ni bilo ne lepo in ne modro,

  nikakor pa ne isto. Kljub temu so dijaki tam najbolj uivali.

  V rni gori nas je akalo nae morje, kot ga mi poznamo: toplo in isto, z vonjem

  po borovcih in jodu in privoili smo si dalji postanek in poleavanje. To smo

  ponovili tudi zadnji dan v srednji Dalmaciji.

  Naenkrat smo se poutili skoraj kot doma. Jezik ni bil ve problem, gostitelji so bili

  zelo ustreljivi in prijazni in lahko smo se tudi sprostili. Hotel v Naumu nas je oaral s

  kvaliteto, z razgledom in odlino hrano.

  Zadnji dan je vedno poseben. Zavedali smo se, da bomo naslednjo no spali e

  doma v svojih posteljah, da se pot poasi konuje, nove vezi, ki so se na poti stkale,

  bodo ohlapneje, eni bodo veseli, eni malo alostni, a gotovo bo ostal spomin na

  lepo in prijetno druenje.

  Tako je bilo tudi tokrat. Zauili smo e zadnje tople arke zahajajoega sonca ob

  morju, pripravili telefone, da smo veselo poklicali domae in jim sporoili, da bomo

  ez nekaj minut e na postajaliu Dolgi most, od koder smo pred estimi dnevi tudi

  odrinili. Bilo je lepo in nepozabno.

  olska improligaKoordinator: Botjan Bojadiev

  Mentor: Sao Stare

  Udeleenci: Filip Fleischman, Martin Franken, Dea Herenda Velikonja, Ema Kmecl,

  Jona Maek, Maja Miklavi, Lara Ostoji, Kaja Savodnik, iva Senik, Veronika Viar

  V olskem letu 2014/15 smo na gimnaziji Joeta Plenika leto zaeli z oglaevanjem

  spoznavnega sreanja, kjer so novi dijaki, ki bi jih ila zanimala, lahko prili prvi v

  stik z gledaliko improvizacijo in s ILO. Tako smo dobili e tevilno okrepitev lanske

  ekipe ilarjev in ilark. Sedanjo ekipo v celoti sestavljajo dijakinje in dijaki prvega

  in drugega letnika. Na eljo ilarjev smo ekipo aljivo preimenovali v ibki ubki.

  Letos smo prvo leto aktivno sodelovali v olski impro ligi (ILI). Prejnje leto smo

  namre nastopali znotraj projekta za zaetnike ILA Valilnica.

  Na vajah smo predelali osnove improvizacijskega gledalia, t. i. 'shortformov',

  pripravljali smo se na tekmovanje v ILI ter se ukvarjali z osnovnimi vajami

  za gradnjo prizorov. V veliki meri smo se posvetili tudi zakonitostim gledalikega

  ustvarjanja, odra ter javnega nastopanja.

  ilarji so se uili linearnega pripovedovanja zgodb, upotevanja prostora, gradnje

  kompleksnih likov, razlinih statusov, govornih in gibalnih vaj ter medsebojnega

  sodelovanja.

  Poleg na predstavah v ILI so nastopili tudi na informativnem dnevu, kjer

  so simpatino, uspeno ter z veliko navduenja predstavili delovanje ILE na

  gimnaziji Joeta Plenika, na prireditvi ob dnevu zemlje, kjer so nastopili bolj

  ali manj uspeno ter se prvi sooili s spreminjanjem ustaljenih okvirjev (obiajnim

  disciplinam smo spremenili pravila, naredili smo jih ekoloka). Nastopili so tudi na

  ve predstavah v Kranju, ki jih je organiziralo Kulturno umetniko drutvo KIKS.

  AstronomijaMentorja: Boris Kham, Daa Rozmus

  Udeleenci: dijaki GJP

  Opazovanje delnega sonnega mrka na Plenikovem trgu

  V petek, 20. marca 2015, smo si ogledali delni sonni mrk na Plenikovem trgu. Ob 9h

  je bilo opazovalie urejeno in pripravljeno, da sprejme dijake in ostale opazovalce.

  Poleg teleskopov in daljnogledov smo pripravili e poseben zaslon v dobri senci.

  Interesne dejavnosti

 • 98 99

  Ujeli smo zaetek mrka ob 932 in nato vsakih 15 sekund naredili novo sliko, ki smo

  jo lahko opazovali na monitorju ali projicirano na zaslon v senci. Dijaki in vsi ostali

  so lahko istoasno opazovali protuberance (izbruhe) in potek mrka na Soncu. Mrk

  je opazovalo veliko dijakov, tudi profesorji so si prili pogledat ta lep naravni pojav.

  Dijaki, ki so imeli ta dan laboratorijske vaje, pa so dobili posebno opazovalno nalogo.

  Ustvarjalnik (podjetniki kroek)Mentor: Aleksander Brankov

  Udeleenci: dijaki GJP

  V olskem letu 2014/2015 je na Gimnaziji Joeta Plenika Ljubljana prvi deloval

  Ustvarjalnikov podjetniki kroek (od zaetka decembra do konca maja), vodil

  ga je Aleksander Brankov, neko tudi sam dijak nae gimnazije. Pri delu kroka je

  sodelovalo 17 dijakov od 2. do 4. letnika. Spoznavali so razline poslovne modele in

  ideje, v skupinah so se sooali z razlinimi poslovnimi izzivi, sodelovali na t. i. Startup

  Weekendu itd. Letonji program so uspeno zaokroili na zakljuni konferenci

  na Fakulteti za elektrotehniko 23. maja, kjer so se lani kroka sreali z gosti iz

  tujine, predstavljeni so bili razlini prototipi in poslovne ideje, potencialni partnerji

  in investitorji. Nai dijaki so bili po ugotovitvah mentorja zadovoljni z rezultatom

  svojega dela in s poslovno izkunjo.

  Filmski kroekMentorica: Ida Janar

  Udeleenci: dijaki GJP

  Dijaki so bili zelo aktivni tudi v okviru filmskega kroka,

  imenovanega Projekcija. Ob sredah zveer so potekale

  predstavitve filmov, izbranih od dijakov, z doloeno tematiko,

  o katerih je na koncu potekala diskusija. Koordinatorica

  Projekcije je bila Veronika Nikolaja tefanec.

  Seznam Projekcij v olskem letu 2014/15:

  - Eraserhead (1977)

  - Hero (2002)

  - Holy Mountain (1973)

  - Menace II Society (1993)

  - The Conversation (1974)

  - This is England (2006)

  - The Double Life of Veronique (1991)

  - Dead Man (1995)

  - Fear(s) of the dark (2007)

  - Oldboy (2003)

  - The Turin Horse (2012)

  - The Taste of Tea (2007)

 • 100 101

  Spoznavanje kitajske kulture in jezikaKoordinator: Anton Grosek

  Mentorici: WangXiao, dr. Katja Simoni

  Udeleenci: dijaki GJP

  Delo kroka na GJP je dr. Katja Simoni predstavila 23. 6. 2015 na sreanju

  ljubljanskega konzorcija osnovnih in srednjih ol, ki organizirajo spoznavanje kitajske

  kulture in jezika.

  Na GJP so kroek obiskovali tirje dijaki, ki kaejo veliko zanimanje za kitajski jezik in

  kulturo, eden izmed njih se je odloil za tudij sinologije. Dijaki so skupaj z mentorico

  pripravili tudi predstavitev v okviru informativnega dneva. Anketa obiskovalcev je

  pokazala, da je od 10 do 20 % uencev imelo lastni interes za kitajsko kulturo in jezik,

  ostali so prili na pobudo starev.

  Spoznavanje japonske kulture in jezikaMentorica: Ana Zupani

  Udeleenci: dijaki GJP

  Dijaki so na zaetnem teaju japonine spoznali obe japonski zlogovni pisavi

  (hiragana, katakana) in nekaj osnovnih pismenk (do 100), tvorili osnovne stavne

  strukture (govorno) ter spoznavali japonsko kulturo in zgodovino.

  Timsko pouevanjeProjektna skupina: Botjan Bojadiev, Joica Flis Sujan, Dezider Ivanec, Barbara

  Klemeni, Mojca Kolenik, iva eljeznov (vodja)

  V olskem letu 2014/2015 smo na Gimnaziji Joeta Plenika Ljubljana e esto leto

  izvajali timski pouk v 4. letnikih pri slovenini, matematiki in angleini. Poleg tega

  je timski pouk potekal e pri tudiju okolja, pri panini, nemini, francoini in

  italijanini kot obogateno uenje tujega jezika (gostujoi uitelj) in likovni umetnosti.

  Interaktivno timsko pouevanje (ITP) je potekalo na nai oli tako, da so imeli vsi

  oddelki vsaj eno uro ITP tedensko.

  V okviru projekta smo pozorneje spremljali potek timskega pouka pri obveznih

  maturitetnih predmetih v 4. letniku, in sicer v vseh 7 oddelkih 4. letnika.

  Projekt je e esto leto znotraj posameznih predmetnih podroij koordinirala

  estlanska projektna skupina: Botjan Bojadiev (MAT), Joica Flis Sujan (ANG),

  Dezider Ivanec (MAT), Barbara Klemeni (ANG), Mojca Kolenik (SLO), iva eljeznov

  (SLO, vodja).

  lani projektnega tima smo v okviru strokovnih aktivov sodelovali z uitelji, ki v 4.

  letniku timsko pouujejo slovenino, matematiko in angleino.

  V olskem letu 2014/2015 smo nadaljevali s timskim preverjanjem in ocenjevanjem

  znanja, v timskih parih smo vrednotili kompleksne doseke dijakov.

  Na organizacijski ravni smo oblikovali time dveh uiteljev za posamezni oddelek 4.

  letnika (za slovenino, matematiko in angleino), TP je razporejen po urniku in v

  tem asu je praviloma dodatna prosta uilnica za morebitni obasni vzporedni TP.

  V olskem letu 2014/2015 so timsko uili naslednji pari:

  slovenina

  4. a: iva eljeznov in Mojca Kolenik

  4. b: Judita Mohar in Lara Stele alamon

  4. c: Nataa ipek in Judita Mohar

  4. d: iva eljeznov in Mojca Kolenik

  4. e: Darinka Ambro in Urula Kastelic Vukadinovi

  4. f: Lara Stele alamon in Katarina Nagode

  4. g: Darinka Ambro in Urula Kastelic Vukadinovi

  Projekti

 • 102 103

  matematika

  4. a: Jasna Fajfar in Dezider Ivanec

  4. b: Alenka Cvetkovi in Antonija pegel Razbornik

  4. c: Jasna Fajfar in Karolina Ivanec

  4. d: Antonija pegel Razbornik in Dezider Ivanec

  4. e: Jasna Fajfar in Karolina Ivanec

  4. f: Jasna Fajfar in Karolina Ivanec

  4. g: Antonija pegel Razbornik in Alenka Cvetkovi

  angleina

  4. a: Joica Flis Sujan in Barbara Klemeni

  4. b: Branka Marini in Maja Zupe

  4. c: Maja Zupe in Irena Zorko Novak

  4. d: Barbara Klemeni in Branka Marini

  4. e: Barbara Klemeni in Irena Zorko Novak

  4. f: Joica Flis Sujan in Barbara Klemeni

  4. g: Branka Marini in Maja Zupe

  Uitelji, ki smo sodelovali v projektu timskega pouevanja, smo poglobili nae

  sodelovanje, v timskih parih smo nartovali delo in pridobili e veliko novih znanj o

  timskem pouku.

  Delo smo spremljali v dnevniku timskih parov v eAsistentu, konec leta pa so vsi dijaki

  4. letnika in uitelji, sodelujoi v projektu, izpolnili evalvacijski vpraalnik.

  Ob zakljuku estega leta timskega pouevanja na nai oli lani projektne skupine

  ugotavljamo, da velika podpora dijakov in uiteljev timskemu pouevanju obveznih

  maturitetnih predmetov v 4. letniku kae na smiselnost nadaljevanja projekta v

  prihodnjih olskih letih.

  Obogateno uenje tujih jezikov 3Projektna skupina: Miranda Bobnar (koordinatorica za francoino), Joica Flis

  Sujan (koordinatorica za angleino), Ura Kastelic Vukadinovi (vodja olskega

  projektnega tima), Pia Lenik Buar (lanica PT), Veronika Vizjak (koordinatorica

  za panino)

  Tuji uitelji: Soizic Dupuy-Roudel (francoina), Ignacio Escriche Rubio (panina)

  in William Tomford (angleina)

  V olskem letu 2014/15 je naa ola sodelovala v projektu Obogateno uenje tujih

  jezikov 3, ki se financira s sredstvi Evropskega socialnega sklada in temelji na zaposlitvi

  tujega uitelja. Projekt se z letonjim olskim letom zakljuuje. V olskem letu 2014/15

  smo kot matina ola zaposlili tujo uiteljico za francoino, kot pridruena matina

  ola tujega uitelja za panino in kot partnerska ola tujega uitelja za angleino.

  Tuja uitelja za francoino in panino sta v olskem letu 2014/15 pouevala tudi

  na Gimnaziji Poljane, tuji uitelj za angleino pa na Gimnaziji Kranj.

  Zastavili smo si naslednje cilje:

  razvijanje medkulturne sporazumevalne zmonosti (pri pouku in v okviru

  mednarodne izmenjave),

  obogatitev pouka knjievnosti pri slovenini in tujem jeziku,

  razvijanje sporazumevalne zmonosti v tujem jeziku (vodeni individualni pogovori),

  razvijanje medjezikovnega povezovanja,

  razvijanje strokovne pismenosti (medpredmetne povezave),

  oblikovanje avtentinih gradiv za pouk,

  priprava unih ur, vezanih na kulturno okolje tujega uitelja,

  razvijanje medijske pismenosti (uporaba filma kot unega orodja),

  pri francoini priprava dijakov na mednarodni certifikat DELF.

  Ponosni smo na profesionalno usposabljanje z modeliranjem medjezikovnih povezav

  pri pouku 3. tujega jezika in na predstavitev medjezikovnih povezav z delavnico, ki ju

  je izvedla Pia Lenik Buar.

  Eden od ciljev, ki smo si jih zastavili, je vkljuevanje tujih uiteljev v pouk knjievnosti.

  S tem elimo pri dijakih dodatno spodbuditi motivacijo za branje, doivljanje,

  interpretacijo in razmiljanje o besedilu. Tuji uitelj dijake opozori na medkulturne

  vidike besedil, ki jih v prevodu morda ne bi tako jasno zaznali. Dijaki tako izvedo ve o

  pomenu besedila v izhodinem kulturnem okolju in o okoliinah nastanka besedila.

  Vedno z zanimanjem spremljajo odnos tujega uitelja do literature, prav posebno

  doivetje zanje pa je tudi posluanje branja besedila v izvirniku ob vzporednem

  branju prevoda (eprav nekateri ne govorijo ciljnega tujega jezika).

  Vtisi dijakov:

  - Tuji uitelj bolje pozna literaturo, ki je napisana v njegovem jeziku. Izvemo lahko tudi

  zanimivosti, ki naim profesorjem niso znane.

  - Razviden je pogled na literarno delo, ki ga ima pripadnik naroda, v katerem je delo

  napisano, kako dojema besedilo in koliko mu pomeni.

  - Literarno delo vpliva na kulturo druge drave drugae kot na nao in zanimivo je

  videti, kako.

  - Ve mi je mnenje nekoga, ki je delo prebral v izvirniku, in rada sliim primerjavo s prevodom.

 • 104 105

  - Besedilo ima svoj ar le, ko je napisano v originalu, zato je nekdo, ki ga sproti

  tolmai, v veliko pomo, da besedilo bolje doumemo.

  - Zanimivo mi je sliati, kako besede zvenijo v izvirniku.

  - Lepo je spoznavati tudi druge tuje jezike in drugo kulturo.

  - Spoznamo nove tuje besede v jeziku, ki se ga sicer ne uimo.

  Dobre izkunje tovrstnega sodelovanja so pripeljale tudi do odlinega strokovnega

  izobraevanja za profesorje slovenine, ki sta ga pripravili profesorica slovenine

  Darinka Ambro in profesorica francoine ter lanica projektnega tima OUTJ3

  Miranda Bobnar. Primerjali sta romana razpisanega maturitetnega sklopa 2015

  Kovaieve Otroke stvari in roman francoske avtorice Nathalie Sarraute Otrotvo.

  Primerjavo obeh romanov sta nato skupaj z dijaki obravnavali tudi pri rednem pouku

  slovenine v 3 oddelkih 4. letnikov.

  Samoevalvacija uvedba sistema ugotavljanja in zago-tavljanja kakovosti vzgojno-izobraevalnih organizacijProjektna skupina: Botjan Bojadiev, Simona Granfol, Anton Grosek, iva eljeznov (vodja)

  V olskem letu 2014/2015 je Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana e etrto leto

  izvajala projekt Samoevalvacija uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja

  kakovosti vzgojno-izobraevalnih organizacij (uKVIZ), kot ga je uvedla v olskem

  letu 2011/2012 v sodelovanju s olo za ravnatelje.

  Na oli smo nadaljevali s spremljanjem dveh prioritetnih ciljev. Doloena sta

  bila kurikularni cilj RAZVIJANJE USTVARJALNEGA MILJENJA in cilj za

  stalia, vrednote, spretnosti RAZVIJANJE DELOVNIH (UNIH) NAVAD IN

  SAMOSTOJNOSTI.

  Kurikularni cilj RAZVIJANJE USTVARJALNEGA MILJENJA je bil dopolnjen z: DIJAKI

  POVEZUJEJO ZNANJE RAZLINIH PODROIJ (ZNOTRAJ PREDMETA ALI MEDPRED-

  METNO). Aktiv (ali posamezni uitelj) se je odloil, doseganje katere oblike zastavljene-

  ga cilja bo spremljal v olskem letu 2014/2015. Mono je tudi spremljanje obojega.

  Skupina za samoevalvacijo je tudi za etrto leto projekta samoevalvacije izbrala tri

  merila, s pomojo katerih bomo vedeli, da smo zastavljeni cilj dosegli, in sicer:

  - raven zadovoljstva uencev z urami, pri katerih se povezujejo razlina znanja znotrajpredmetno ali medpredmetno (kvantitativna/kvalitativna merila),

  - uenci znajo kritino izbrati, uporabiti in ovrednotiti razlina znanja (in pristope) pri reevanju problemov (kvalitativna/kvantitativna merila),

  - za izboljanje ustvarjalnega miljenja oz. sposobnosti povezovanja znanja z razlinih podroij uporabljamo raznolike oblike in metode dela (kvalitativna in

  kvantitativna merila).

  Tudi za spremljanje cilja s podroja stali, vrednot in spretnosti: DIJAKI RAZVIJEJO

  DELOVNE (UNE) NAVADE IN SAMOSTOJNOST je skupina za samoevalvacijo

  izbrala tri merila, s pomojo katerih bomo vedeli, da smo zastavljeni cilj dosegli, in sicer:

  - izboljanje opravljanja domaih nalog (kvalitativno in kvantitativno),- urejenost uilnic (npr. vodenje evidence v zbornici),- zmanjanje izostankov in pravoasno prinaanje opraviil.Junija 2015 so posamezni aktivi oddali svoja poroila o spremljanju izboljav v skladu

  z zastavljenimi cilji v olskem letu 2014/2015 in predlog narta izboljav na ravni

  aktiva in na ravni ole za olsko leto 2015/2016.

  Medpredmetno povezovanje in uporaba IKT mednarodni projekt Ustvarjalni razredProjektna skupina: Simona Granfol (pedagoki vodja projekta za Slovenijo), Helena

  Kregar, Branka Marini, Darja Silan

  Projekt Ustvarjalni razred (v orig. Creative Classrooms Lab CCL) je bil pilotni

  vseevropski projekt (april 2013maj 2015), ki je obravnaval inovativne metode dela s

  tablinimi raunalniki v olah. V projektu je sodelovalo devet ministrstev za olstvo.

  Projekt je eden prvih tovrstnih pilotnih projektov, ki rpajo sredstva iz programa

  Evropske komisije za vseivljenjsko uenje.

  Ideja za testiranje politinih usmeritev s projektom CCL se je porodila leta 2013, ko

  je zaelo vse ve ministrstev za olstvo izkazovati zanimanje za dodano vrednost

  tablinih raunalnikov pri izvajanju olskih strategij za model rabe raunalnika 1:1.

  Projekt je obravnaval tudi konkretne pomisleke in skrbi, ki so jih izrazila ministrstva

  glede uvajanja tablinih raunalnikov. Glavni cilji projekta:

  1. Razvoj inovativnih unih scenarijev, po katerih uenci in uitelji uporabljajo tabline

  raunalnike pri pouku in izven ole. Posvetili smo se predvsem monostim in

  potencialu rabe novih metod v olstvu.

  2. Priprava in izvajanje dveh krogov pilotnih projektov v nadzorovanem okolju. Pilotni

  projekti so temeljili na pripravljenih scenarijih in se izvajali z uenci in uitelji iz 45

  razredov in 8 drav.

  3. Spremljanje, dokumentiranje in poroanje o inovativnih nainih rabe tablinih

  raunalnikov v razredih, ki so sodelovali v pilotnem projektu. V ustvarjalnih

  razredih smo posebno pozornost posvetili rabi tablinih raunalnikov za potrebe

  sodelovanja, individualne obravnave in aktivnega uenja.

  4. Spoznanja in izkunje s testiranjem politinih usmeritev ter priprava konnega

  seznama priporoil za evropske snovalce politik. Priporoila se nanaajo na reformo

  olstva in posodobitev unih nartov, ki bo spodbujala in podpirala inovativno in

  mnoino rabo tablinih raunalnikov.

 • 106 107

  Pilotni projekt je v sodelovanju s projektnimi partnerji (ministrstva za olstvo ali

  druge organizacije, ki sodelujejo pri oblikovanju politike izobraevanja, uitelji,

  Univerza v Wolverhamptonu, predstavniki industrije in pedagoki odbor, sestavljen

  iz estih zunanjih strokovnjakov, ki so bili imenovani s strani ministrstev za olstvo)

  koordiniralo evropsko olsko omreje EUN.

  Vsako ministrstvo za olstvo je izbralo pet uiteljev in imenovalo enega izmed njih

  za nacionalnega pedagokega vodjo. Njihova naloga je bila nuditi podporo olskim

  pilotnim projektom na nacionalni ravni. Pedagoki vodje so sodelovali s snovalci

  politike CCL pri oblikovanju projekta 'Uni scenariji' in ves as nudili podporo drugim

  uiteljem CCL v matini dravi. V okviru postopka za zagotavljanje kakovosti projekta

  je pedagoki odbor preveril usklajenost izobraevalnih scenarijev CCL z zahtevami

  sodelujoih ministrstev. Industrijski partnerji so prispevali strojno in programsko

  opremo ter sodelovali v postopku priprave scenarijev. Univerza v Wolverhamptonu

  je bila odgovorna za organizacijo opazovalnih obiskov ol za spremljanje dejanske

  rabe tablinih raunalnikov v razredu1.

  Projekt Creative Classrooms Lab je potekal v dveh projektnih obdobjih (od maja

  2013 do aprila 2014 in od maja 2014 do marca 2015), ki sta vkljuevali oblikovanje,

  pripravo, izvajanje in evalvacijo. Ob koncu vsakega cikla je bila opravljena evalvacija

  pilotnih testiranj. Evalvacija je temeljila na izkunjah iz prakse. Ob koncu cikla se je

  sreal tudi strokovni nacionalni tim.

  Razvoj pedagokih scenarijev

  Sriko projekta CCL sta predstavljala razvoj in implementacija pedagokih scenarijev,

  ki smo jih poimenovali une zgodbe. Scenariji so praktine smernice za uitelje za

  inovativno rabo tablinih raunalnikov in spodbujanje novih pedagokih praks, pri

  katerih uence spodbujamo k sodelovanju, aktivnosti prilagajamo posamezniku in

  spodbujamo aktivno uenje. Postopek razvoja scenarijev je temeljil na preverjeni

  metodologiji, ki je bila pripravljena v okviru projekta iTEC2, v katerem so sodelovali

  vsi kljuni deleniki projekta. Nastala sta dva sklopa pedagokih scenarijev oz. unih

  zgodb, ki so jih sodelujoi uitelji uporabljali v razredu v asu izvajanja projekta (po

  en sklop na semester). Testiranje prvega sklopa scenarijev je potekalo od novembra

  2013 do aprila 2014. Testiranje drugega sklopa scenarijev pa je potekalo od oktobra

  2014 do januarja 2015.

  1. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu Protocol for Policy Experimentations: http://creative.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=6426b41e-31b8-417f-95a5-2a083a190b87&groupId=96459.2. http://itec.eun.org

  Znailnosti pilotnih razredov CCL

  Vse sodelujoe ole so morale zagotoviti lastno tehnologijo, povezljivost in

  infrastrukturo. Starostna skupina uencev in uni predmeti niso bili strogo doloeni.

  Priblino dve tretjini uiteljev, ki so sodelovali v projektu, je tabline raunalnike

  uporabljalo pri pouku matematike, naravoslovja ali tehnologije, preostala tretjina

  pa pri pouku jezikov, geografije ali zgodovine. Sodelovalo je 42 srednjeolskih in

  trije osnovnoolski uitelji. V nekaterih primerih so ob zaetku projekta projektni

  partnerji (v sodelovanju s komercialnimi dobavitelji) opremili pilotne razrede s

  tablinimi raunalniki.

  Prilo je do nekaj odstopanj glede tevila tablic, ki so bile na voljo v posamezih

  pilotnih razredih, povezljivosti in asa, v katerem so imeli uenci dostop do opreme.

  Nekateri uenci so imeli lahko tablice pri sebi ves dan, medtem ko so jih drugi lahko

  uporabljali samo pri doloenih predmetih v oli. Ob zaetku projekta je imela veina

  uiteljev malo izkuenj z rabo tablinih raunalnikov pri pouku. Samo v dveh primerih

  je ola uporabljala tabline raunalnike e skoraj tiri leta. Veina sodelujoih uiteljev

  je uporabljala iPade in Androidne naprave. Le nekaj uiteljev je uporabljalo naprave z

  operacijskim sistemom Windows.

  Opazovalni obiski ol: povzetek kljunih ugotovitev

  Univerza v Wolverhamptonu je organizirala 22 obiskov ol v 8 dravah, ki so

  sodelovale v projektu CCL (vsaj dve oli iz vsake sodelujoe drave). Pri 11

  opazovalnih obiskih so sodelovali tudi drugi uitelji, ki uporabljajo tablice pri delu s

  svojimi uenci. Namen obiskov je bil opazovati dejansko rabo tablinih raunalnikov

  http://creative.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=6426b41e-31b8-417f-95a5-2a083a190b87&groupId=96459http://itec.eun.org

 • 108 109

  med poukom in se pogovoriti o tem, kako je potekalo izvajanje unih scenarijev, ki

  so vkljuevali tablice. Med obiski ol so bili opravljeni razgovori z ravnatelji, vijim

  vodstvom in drugimi uitelji ter podpornim osebjem, ki je sodelovalo pri uvajanju

  nove tehnologije. Predstavniki univerze so opravili tudi pogovore z vsemi projektnimi

  partnerji ob zaetku in ob zakljuku projekta. Natanna poroila o obiskih ol so

  objavljena na portalu CCL.3

  Zakljuki

  Testiranje vseevropske politike, ki ureja podroje rabe tablinih raunalnikov v olah,

  se mora zaeti in konati s pedagogiko in ne s tehnologijo. Tablini raunalniki so

  lahko dobro orodje za delo, prilagojeno posamezniku, timsko delo in aktivno uenje,

  zato jih moramo uporabiti za diferenciacijo unih procesov in ne za podajanje istih

  predavanj preko mobilnih naprav. Dodana vrednost tablinih raunalnikov lei

  v njihovih multimedijskih kapacitetah, mobilnosti in potencialnih prednostih za

  uence s posebnimi potrebami. Testiranje je pokazalo, da je priporoljivo uporabljati

  pristop razvoja scenarijev CCL, vendar je bolje, e se delo izvaja v treh ciklih (treh

  olskih semestrih). Tako zagotovimo, da se lahko uitelji v celoti posvetijo temu

  procesu, imajo koristi od njega, prilonost za premislek o svojem delu in za uvajanje

  sprememb. Pomembno je, da v tem procesu sodeluje izkuen pedagoki vodja, ki

  lahko nudi pedagoko podporo uiteljem v drugih olah ter spodbuja delovanje

  izkustvene skupnosti. Zelo pomembno je tudi, da ob zaetku izvajanja pilotnega

  projekta omogoimo sreanja v ivo, kjer lahko uitelji s kolegi izmenjajo ideje in

  izkunje. Metodologija, ki smo jo uporabili v projektu, je imela vgrajenih tudi nekaj

  povratnih zank, tako da smo na osnovi povratnih informacij e med izvajanjem

  projekta zagotavljali stalno izpopolnjevanje metodologije.

  Glede na izsledke lahko trdimo, da so ole, ki imajo ve izkuenj z izvajanjem pobud 1 : 1

  (npr. s prenosniki in mini prenosniki), bolje pripravljene na uvajanje novih mobilnih

  naprav, npr. tablinih raunalnikov. Za uitelje v Evropi bi bilo dobro, e bi imeli

  dostop do elektronske zbirke podatkov o tem, kaj deluje in kaj ne, ko govorimo

  o pobudah 1 : 1 in uenju, podprtem z mobilno napravo, ki omogoa dostop do

  nacionalnega ali evropskega digitalnega arhiva znanstvenih ugotovitev in dognanj

  na obravnavanem podroju. Tako bi se lahko uili iz raziskav, ki so bile opravljene v

  okviru preteklih pobud.

  Izogniti se moramo razdrobljenemu uvajanju tablinih raunalnikov, ki ni podprto

  ne na dravni in ne na regionalni ravni. Najbolje je pripraviti zemljevid vseh pobud

  in zbrati natanne informacije o njih, da lahko podpremo, usmerjamo in poveemo

  razline akterje. Na kratko, snovalci politik bi morali razviti koherenten pristop k

  3

  integraciji mobilnih naprav, npr. tablinih raunalnikov, v ole. Koherenten pristop

  mora temeljiti na viziji in dobrih izvedbenih strategijah, ki vkljuujejo: obveanje

  ravnateljev in uiteljev o potrebi po spreminjanju pedagogike, nudenje stalne

  podpore olam na podroju strategije, izvajanja in pedagogike, kontinuirane nalobe

  in dolgorone vire (trajnostni finanni modeli), zbiranje povratnih informacij o

  pilotnih projektih in vkljuevanje v prevladujoo usmeritev ter dodatne nalobe v

  izgradnjo olskih in pedagokih kapacitet.

  Testiranje politike v okviru projekta CCL je bila dragocena izkunja, ki bo

  ministrstvom za olstvo v pomo pri snovanju strategij za uvedbo in vkljuevanje

  mobilnih tehnologij v izobraevanje. Kljub temu je pred nami e veliko dela. Poglobiti

  se moramo v izzive in prilonosti, ki bi jih lahko ponudila raba osebnih mobilnih

  naprav v izobraevalne namene, in potencial novih storitev v oblaku, prilagojenih

  potrebam ol. Nadaljevati moramo tudi s krajimi testiranji politinih usmeritev, kot

  je bilo testiranje, ki je potekalo v okviru projekta CCL. V okviru pilotnih projektov

  lahko pripravimo poglobljene ocene inovativne rabe mobilnih naprav v oli in izven

  nje ter tudije dolgoronih uinkov.

  Da bi omogoili vkljuevanje inovativnih pedagokih pristopov (podprtih z IKT) v

  olske sisteme, so se v nekaterih dravah lanicah European Schoolneta odloili,

  da bodo preko ministrstva za olstvo imenovali ambasadorje projekta Uilnica

  prihodnosti (v ang. Future Classroom Lab), medtem ko bo ministrstvo za olstvo

  nudilo svetovanje in podporo novim pedagokim vodjem, ki se bodo lotili izvajanja

  nacionalnih ali regionalnih pilotnih projektov s tablinimi raunalniki.

  Na spletni strani European Schoolneta Uilnica prihodnosti4 bodo e naprej na

  voljo informacije o tem, kako bo potekalo nadaljevanje in nadgradnja projekta

  Ustvarjalni razred v okviru novih evropskih projektov in pobud.

  Na spletni strani CCL5 je zbrano veliko dragocenega gradiva za strokovni razvoj

  uiteljev, ki je nastalo v okviru mnoinega odprtega spletnega teaja CCL, za

  pedagoki scenarij in za podporno gradivo za integracijo tablic. Vkljuuje tudi

  dostop do skupnosti uiteljev CCL ter spletne dnevnike, ki so jih pisali uitelji v asu

  izvajanja projekta:

  - videoposnetki inovativnih izobraevalnih praks s tablinimi raunalniki - spletno gradivo za uspeen teaj CCL je na voljo kot gradivo za samostojni tudij- posnetki in predstavitve s spletnih seminarjev- spletni dnevniki opazovalcev, polni uvidov in idej, ki so se porajale med obiski ol,

  in konno poroilo opazovalcev

  - tudije primerov, ki prikazujejo, kako so se ole lotile posameznih scenarijev v praksi

  - spletni dnevniki uiteljev, ki jo jih pisali ves as izvajanja projekta in vsebujejo tudi

  4. http://fcl.eun.org5. http://creative.eun.org

  3. http://creative.eun.org

  http://fcl.eun.orghttp://creative.eun.orghttp://creative.eun.org

 • 110 111

  njihove zakljuke in priporoila

  - vsi scenariji in une zgodbe, ki so jih snovalci politik pripravili v okviru projekta - broura, ki na kratko predstavi vse tiri teme in pri vsaki poda praktine nasvete.

  http://creative.eun.org

  Inovativna pedagoika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletjaProjektna skupina na GJP: Nua Ferjani (psihologija), Simona Granfol (priprava

  in vodenje projekta na oli), Nadja Gnamu (umetnostna zgodovina), Anton

  Grosek (ravnatelj), Goran Jablanov (portna vzgoja), Mojca Kolenik (slovenina),

  Helena Kregar (kemija), Branka Marini (angleina), Majda Peec (fizika), Andrea

  Premik Bani (biologija), Alenka Smole Legat (nemina), Irena Paradik Kovai

  (zgodovina), Antonija pegel Razbornik (matematika in razrednitvo), Selma tular

  Mastnak in Tomi Zebi (podpora IKT)

  Partnerji v projektu: Zavod Antona Martina Slomka (ZAMS), Zavod RS za olstvo

  (ZRS), Pedagoki intitut (PI), Center za poklicno izobraevanje (CPI), Fakulteta

  za naravoslovje pedagoki center (FNM), kofijska gimnazija Antona Martina

  Slomka, Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana, O Bistrica ob Sotli, O Hruevec

  entjur, O Belokranjskega odreda Semi, O rna na Korokem, O Preihovega

  Voranca Bistrica, O Breice, Biotehnika ola Maribor

  Glavni cilji projekta:

  - zmanjati digitalno lonico in pospeevati digitalno pravinost in e-vkljuenost

  - dvigniti kompetence 21. stoletja (kritino miljenje, ustvarjalnost, sposobnost

  reevanja problemov )

  - izboljati uspeh in konkurennost uencev (razlinih ranljivih skupin)

  - izboljati pouevanje in uenje

  - razviti novo kulturo uenja podprto s tehnologijo, kjer je uei v srediu

  (fleksibilnost, personalizacija, razlini uni stili se kombinirajo).

  Priakovani rezultati projekta

  - izboljan obisk oz. prisotnost uencev v oli

  - vija motivacija uencev (prilonost neodvisnega dela, narava nalog, kvalitetna

  povratna informacija )

  - monost uenja izven ole (vsak uenec ima svojo napravo)

  - osvojeno neodvisno in individualno uenje, kot posledica izboljanje digitalnih

  kompetenc

  - razvoj inovativne pedagogike 1 : 1, izmenjava razlinih unih paradigem (frontalna,

  individualna, sodelovalna ), dodeljevanje razlinih individualnih nalog, pozornost

  se usmeri na ena na ena uenje, spremljanje napredka vsakega posameznega

  uenca, razvoj smernic

  - drugana organizacija pedagokega dela kot posledica uvedbe e-storitev

  - bolja vkljuenost ranljivih skupin (individualizacija, personalizacija)

  - iritev rezultatov inovativnega pouevanja s usposobljenimi uitelji in inovativnimi

  olami

  - univerzalni rezultati, ki omogoajo trajnost, razirljivost in implementacijo inovativne

  pedagogike 1 : 1 v ostale VIZ.

  Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja. Zakljuek ali zaetek?

  Projekt Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja je v prostorih Zavoda

  Antona Martina Slomka v Mariboru doivel izjmeno dobro pripravljeno zakljuno

  konferenco, na kateri so se sreali uenci, dijaki, uitelji, ravnatelji, mentorji, stari in

  vsi tisti, ki jim je sodoben nain pouevanja blizu.

  http://creative.eun.org

 • 112 113

  Uvodoma so navzoe pozdravili mag. Andrej Flogie, dr. Andrej Fitravec (upan MO

  Maribor) in dravna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota (MIZ).

  Pomenljivo je, da konferenca ni bila zgolj plenarne narave, na kateri bi svoje izkunje

  delili strokovnjaki, ampak so se na delovnih otokih predstavili tudi tisti, zaradi

  katerih teejo tovrstni projekti, torej uenci in dijaki, ki so poeli velik obisk in veliko

  zanimanja.

  Na spletni strani projekta je med drugim zapisano: Sodobna informacijska druba

  podprta s sodobnimi vzgojno izobraevalnimi procesi v vzgojno izobraevalnih

  zavodih na eni strani tako ustvarja nove potrebe in izzive, na drugi pa zagotavlja

  orodje za njihovo obvladovanje.

  Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel tudi nove monosti za

  uenje in pouevanje in s tem omogoil e uinkoviteje naine pridobivanja novega

  znanja in kompetenc za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne drube, e posebej

  na podroju e-vkljuenosti in tako posredno na nivoju vseh marginalnih skupin. V

  sklopu marginalnih skupin uencev in dijakov je potrebno v slovenskem olskem

  prostoru izpostaviti predvsem socialno in ekonomsko izkljuene skupine, na katerih

  bo tudi na fokus dela (vsekakor pa bomo vkljuili tudi ostale ranljive skupine).

  Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraevanju ne pomeni zgolj

  uporabe tehnologije pri pouevanju, temve pomeni vpetost tehnologije v vse

  poglavitne sestavine izobraevalnega procesa, in sicer andragoko/pedagoko,

  organizacijsko-tehnino in vsebinsko.

  Pilotni projekt Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompetenc 21. stoletja je eden

  izmed kljunih odgovorov na ta izziv. Projekt je torej bil pilotni. Kot je povedala

  dravna sekretarka na Ministrstvu za izobraevanje, znanost in port dr. Andreja

  Barle Lakota: Gre za projekt, ki je kljuen za nadaljnji razvoj slovenskega olstva. In

  sicer gre za vpraanje na kaken nain je mogoe sodobno tehnologijo uporabiti kot

  uinkovito uno okolje. Zato, da bodo uenci usposobljeni za 21. stoletje.

  Dodajmo misel, ki je bila izreena na konferenci: Takni projekti se ne izvajajo zaradi

  generacij, ki prihajajo, te generacije so e med nami.

  Na konferenci so bili predstavljeni doseki projekta (dr. Magdalena verc (ZAMS),

  ddr. Boris Aberek (FMN), mag. Andreja Banik (ZRS), mag. Andrej Flogie

  (ZAMS), Radovan Krajnc (ZRS), Maja Vii Krabonja (ZAMS)), na okrogli mizi pa

  so spregovorili tudi o implementaciji (Marija Mustar, Robert Gajek (O Hruevec

  entjur), Romana Koutnik (O rna na Korokem), Teo Pucko (O Preihovega

  Voranca Bistrica), Gaper Mlakar (kofijska gimnazija Antona Martina Slomka,

  dijak)) in evalvaciji projekta (dr. Tina Rutar Leban (PI), dr. Magdalena verc (ZAMS),

  mag. Andrej Flogie (ZAMS).

  Med gosti naj omenimo direktorja CARNet-a (hrvaki Arnes) Zvonimira Stania, ki

  je predstavil svoje in njihove poglede, (objavljeno na portalu SIO).

  UNESCOVodja: Alenka Smole Legat

  Sodelovanje na 8 sreanjih:

  1. UENEC POUUJE

  2. JEZIK KULTURA IN TRADICIJA, 7. 11. 2014

  V petek, 7. novembra 2014, je v kofji Loki potekal e 14. Unescov nacionalni projekt,

  ki ga je za slovensko mreo Unescovih ol organizirala Gimnazija kofja Loka z

  naslovom Jezik kultura in tradicija 2014.

  Sreanje je potekalo na temo Rod si rodu roko podaja in sicer je bil to tujejezini

  recital v Kristalni dvorani Sokolskega doma. Sodelovale so tako osnovne ole

  kakor tudi srednje strokovne ole in gimnazije, ki nosijo naziv Unesco ole. ole so

  sodelovale z interpretacijo poezije na temo druine kot prostora odnosov razlinih

  generacij v razlinih jezikih, tudi v slovenini, ob podpori glasbe in plesa.

  http://inovativna-sola.si/

 • 114 115

  Dogodka se je udeleila tudi Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana Unesco ola, in

  sicer s tirimi dijakinjami iz 4.G: Lea Elezovi in Tina Rai sta predstavili pansko

  pesem Cunado eramos ninos (avtor Mario Benedetti), Tisa Vrtovec in Katja Orehek

  pa sta v angleini predstavili pesem My Papa's Waltz (avtorTheodore Roethke). Na

  sreanju je sodelovalo 19 ol iz Slovenije ter gimnazija iz pobratene ole iz Danske.

  Uvodni pozdrav za vse nastopajoe je imel g. Joe Bogataj, ravnatelj Gimnazije

  kofja Loka, uvodni nagovor pa ga. Ivana Koir Erman, direktorica Centra za socialno

  delo kofja Loka. Ve o dogodku si je mogoe ogledati tudi na spletni strani ole

  gostiteljice, in sicer na www.gimnazija-skofjaloka.si.

  3. DAN LOVEKOVIH PRAVIC

  4. KRALJ MATJA POD GORO PECO

  5. VODA KAJ MI POMENI

  6. DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI, 14. 5. 2015

  V sredo, 14. maja 2015, je v Kamniku potekal nacionalni Unesco projekt Dan kulturne

  raznolikosti v organizaciji tamkajnje Osnovne ole Marije Vere. Sreanje je potekalo

  na temo Kulturna raznolikost. S svojo prisotnostjo so sodelovale tako osnovne ol

  kot tudi srednje strokovne ole in gimnazije, ki nosijo naziv Unesco ole. Udeleeni

  dijaki so si z mentorji po uvodnem pozdravu ge. ravnateljice ogledali predstavitev

  Kamnika, nato pa smo si ogledali Medobinski muzej Kamnik, ki domuje v gradu

  Zaprice. Sledil je podroben ogled mesta Kamnik pod vodstvom lokalnih vodiev.

  Za zakljuek sreanja pa smo si v Kulturnem domu ogledali e priredbo predstave

  arovnik iz Oza. Nacionalnega projekta se je udeleila tudi Gimnazija Joeta Plenika

  Ljubljana, in sicer s tirimi dijaki 1. D: Klara Klemeni, Lina Kuntner, Mohor Luka

  Miheli in Matic Vardjan.

  7. MENJAJ BRANJE IN SANJE

  8. LIKOVNI EX-TEMPORE RODICA, 3. 6. 2015

  3. junija smo se trije dijaki Izidor Ramak, Maj Sever in Ane ter iz 2. Gin profesorica

  Nadja Gnamu udeleili Unescovega ex-tempora, ki ga je v elji po spodbujanju likovne

  ustvarjalnosti pri mladih organizirala O Rodica. Takoj po sprejemu in uvodnem

  programu smo se napotili proti Grobeljskemu drevoredu - sennemu poletnemu

  odprtemu ateljeju kjer smo se razdelili v skupine in brez oklevanja zaeli z delom.

  Tema letonjega nateaja je bila izdelava totemov, razpololjivi material pa dostopen

  in obvladljivi stirodur, sicer gradbeni material. Dan je bil vro, toda kronje dreves so

  bile naravni zastor, ki je vzdreval prijetno hladno klimo. Nai dijaki so si za razliko

  od ostalih, ki so se veinoma posvetili reliefnim ivalskim ali rastlinskim podobam, za

  motiv izbrali znamenite velikanske glave z Velikononega otoka. Kot mentorica sem

  z veseljem obudovala njihovo delovno zagnanost, timsko delo in pristno motivacijo.

  Lahko se pohvalimo, da smo zakljuili zadnji s kakovostno izvedeno kiparsko glavo

  na novo oivelega velikononega idola.

  Ekoola in tudij okoljaProjektna skupina: Jasna Fajfar, Robert Jamnik, Helena Kregar (vodja), Sabina Lepen

  Nari, Darja Silan (v tem olskem letu nacionalna koordinatorica za srednje ole v

  okviru dejavnosti Ekoola)

  Ekoola

  1. Sreanja in prireditve

  - 24. 9. 2014, letni kongres Ekool Slovenije na Brdu pri Kranju

  - 15. 11.2014, gostovanje prof. Darje Pergovnik na GJP, predavanje o Plenikovi

  dediini v Ljubljani

  - 20. 1. 2015, predstavitev dejavnosti Ekoole in mednarodnega projekta ESFALP

  voda povezuje, ki ga je vodila Sabina Lepen Nari. Predstavitev sta pripravili

  dijakinji Sabina Golji, 4. G, in Tinkara Tihelj, 4, C.

  - 2014/15, dve sreanji z dijaki, predstavniki razredov, ki tako aktivno sodelujejo pri

  soustavarjanju in sonartovanju vseh dejavnosti. Dijaki imajo za ivahno delovanje

  Ekoole veliko pobud in predlogov, zavzeti so za red in za smiselno uporabo

  energije na oli, veliko spodbude in vzora pa priakujejo od uiteljev.

  2. Projekti ekoole GJP

  - olski eko vrt vodi Darja Silan v sodelovanju s Heleno Kregar, Majo Pavi in

  Robertom Jamnikom, s pomojo mnogih zavzetih dijakov ter v tesnem sodelovanju

  s sponzorji in pobudniki vrta: drutvom PaziPark, Semenarno Ljubljana in Knauf

  Isolations. Ve o nastajanju, rasti in pomenu vrta za nao gimnazijo lahko preberete

  v posebnem prispevku olski Eko vrt.

  V srediu Ljubljane je zaivel olski vrt projekta Ekoola

  (http://www.ekodezela.si/si/read/692/v-srediscu-ljubljane-je-zazivel-solski-vrt-projekta-ekosola/),

  foto Luka Vidic

  PROMO

  Na mali terasi Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana je ve mesecev nastajal urbani

  olski vrt, ki e postaja prava uilnica na prostem. Zeleni vrt, na katerem so po

  ekolokih principih in na temeljih permakulture dijaki prvi zasejali zaimbe,

  diavnice in vrtnine, posadili jagodievje ter nekaj okrasnih rastlin, je plod odlinega

  sodelovanja med izobraevalno ustanovo in v zeleno prihodnost usmerjenih podjetij,

  krajinskih arhitektov in posameznikov, ki so podprli izvedbo tega pilotnega projekta,

  ki ga skozi program Ekoola izvajajo na tej ljubljanski gimnaziji.

  Profesorica biologije Darja Silan, ki je hkrati tudi koordinatorica za srednje ole v

  programu Ekoola, je z idejo o olskem vrtu na terasi, ki se nahaja tik ob uilnici za

  http://www.gimnazija-skofjaloka.si

 • 116 117

  biologijo, navduila tako dijake kot vodstvo ole in svoje sodelavce: Ko sem v roke

  dobila knjigo Ivana Esenka Vrt, uilnica ivljenja, sem vedela, da nam lahko uspe. A

  od ideje do realizacije je kar dolga pot. Naa terasa je sonna, zato nas je skrbelo,

  kako bi uredili problem z zalivanjem rastlin, saj se je nekaj poskusov zasaditev v

  preteklosti klavrno konalo.

  Potem pa so konec septembra lani na letni konferenci programa Ekoola izvedeli

  za slovensko inovacijo - Zelene kocke Urbanscape, ki jih je predstavilo kofjeloko

  podjetje Knauf Insulation. Silanova pojasni: Te zelene kocke, ki so vmeane v zemljo

  in ji dajejo vejo zranost, so izjemno vpojne, zato je potrebno vrt obutno manj

  zalivati, rastlinam pa zagotavljajo tudi boljo rast. e ve let sta kot partnerja v

  program Ekoola vkljueni tudi podjetji Semenarna Ljubljana in logaki Unicommerce

  z vrtnim orodjem Fiskars, tako da smo se hitro povezali in zdruili moi.

  Zasnovo ureditve terase so jim pripravili krajinski arhitekti Drutva Pazi!park,

  Semenarna Ljubljana pa jim je pomagala pri vseh fazah priprave vrta, s tem, da je

 • 118 119

  zagotovila slovenska semena in sadike, zemljo in vse zasaditvene posode, njihovi

  strokovnjaki pa so dijake pouili tudi o terminih zasajevanj in o uporabnosti ter

  vzdrevanju posameznih rastlin.

  Lesarski mojster Uro Centa je dijake vkljuil v izdelavo visokih in nizkih gred,

  s krajinskim arhitektom Luko Vidicem pa so iz odvenih palet, ki jih je podarila

  Semenarna Ljubljana, izdelali e dve prironi klopi. Za obdelavo vrta jim je rono

  vrtno orodje Fiskars podarilo logako podjetje Unicommerce, v dar pa so dobili tudi

  nekaj okrasnih rastlin iz naih drevesnic.

  Lahko vam povem, da je ekipa vseh, ki smo vrt soustvarjali ve mesecev, res

  enkratna. Brez njih nam vrta ne bi uspelo urediti, zato se vsem in vsakemu posebej

  v imenu nae ustanove in programa Ekoola e enkrat res toplo zahvaljujemo, je

  zakljuila Darja Silan.

  V okviru Ekoole Slovenije pa smo na oli izvajali e naslednje projekte:

  - Evropski teden zmanjevanja odpadkov EZTO v novembru 2014, ko smo se

  osredotoili na zmanjevanje koliine odpadne hrane (vodi Sabina Lepen Nari).

  - Raunalniki in elektrina energija: v projektu skrbimo za varevanje z elektrino

  energijo v oli tako, da spremljamo porabo elektrine energije in raunalnike

  opreme ter ozaveamo dijake za varevanje doma (vodi Robert Jamnik).

  - Ekokviz srednjih ol in gimnazij: je bil tematsko posveen ivljenju in delu ebel,

  energiji iz gozda, izkorianju in uporabi energijskih virov ter varevanju z energijo

  (mentorica Darja Silan).

  - Obeleevanje svetovnih okoljskih dni: e tradicionalna tretja prireditev ob

  svetovnem dnevu Zemlje je potekala pod naslovom Moja, tvoja, naa Zemlja.

  Organizatorice so bile dijakinje 2. A: Pija Blatnik, Lucija Buar, Manja Kocbek in

  Alenka Razborek, izvajalci pa dijaki 2. A in predstavniki ostalih razredov (mentorici

  Helena Kregar in Darja Silan).

  - Z dijaki OK smo pripravili ve tematskih razstav, in sicer ob svetovnem dnevu ivali 4.

  oktobra, ob svetovnem dnevu mokri 2. februarja in svetovnem dnevu vode 22. marca.

  tudij okolja

  tudij okolja je predmet, ki povezuje dodatni uri kemije in biologije v 2. letniku

  naravoslovnega oddelka, torej v 2. A-razredu. Pri predmetu skrbimo za pridobivanje,

  irjenje in poglabljanje znanja o okolju in za razvijanje odgovornega odnosa do

  okolja. Dijaki to delajo z vrsto razlinih dejavnosti:

  - spoznavanje osnovnih okoljskih pojmov: dijaki so v interaktivnih delavnicah, z ogledi filmov in v igri vlog obdelali problematiko energije in odpadne plastike;

  - eko poroanje je naloga dijakov, ki jih usmerja v skrbno spremljanje dogajanja v svetovnem okolju in na podroju znanstvenih in tehninih novosti v svetu, o emer

  za doloen mesec pripravijo poroilo za soolce;

  - terensko raziskovalno delo: dijaki so raziskali obreje in vodo reke Ljubljanice z vonjo s kanuji po reki, z metodami biolokega in kemijskega terenskega dela pa

  so se nauili osnovnih raziskovalnih pristopov v renem eko sistemu;

  - ogledi razstav, prireditev in institucij: obiskali smo sejem Narava in zdravje, laboratorije Instituta Joef Stefan v Ljubljani, ogledali smo si Centralno istilno

  napravo v Zalogu, v sklopu tabora OK v Fari pa tudi razstavo o koevskih

  gozdovih in njihovem ivljenju v dvorcu na Brodu na Kolpi;

  - obeleba svetovnih okoljskih dni

  - dijaki so pripravili tri razstave: ob svetovnem dnevu ivali, ob svetovnem dnevu

  mokri in ob svetovnem dnevu vode

  - ob svetovnem dnevu Zemlje so dijaki pripravili olsko prireditev z Moja, tvoja, naa

  Zemlja: olo so opremili s sporoilnimi letaki, opremili so avlo tretjega nadstropja

  ole za prireditev, v katero so vkljuili veliko vrstnikov, organizirali so olski bend

  in pevsko skupino, aktivirali so olsko impro ligo ILA in pripravili modno revijo

  oblail iz recikliranih materialov; vsem temu dogajanju so dali vsebinski peat

  skupne odgovornosti za okolje;

  - sodelovanje v okoljskih projektih: dijaki so bili aktivno vkljueni v izdelavo olskega

  eko vrta: sodelovali so v tehninih delih in predvsem odlino predstavili tako olski

  vrt kot tudi predmet OK in nao EKO olo v medijih:

  - za R Ognjie so posneli enourno Dijako oddajo, za ostale medije pa so dali

 • 120 121

  pomemben vsebinski prispevek v izjavah in intervjujih;

  - s Fakulteto za Gradbenitvo in geodezijo v Ljubljani smo sodelovali v projektu LIFE ohranimo Ljubljanico: dijaki so sodelovali v predstavitvi projekta in opravili

  veurno terensko delo na Gradaici;

  - seminarske naloge Ekoforenzik izdelajo kot samostojno raziskovalno nalogo na temo, ki jo v svojem okolju prepoznajo kot drubeni in okoljski problem; izvedejo

  terenske meritve, jih zberejo in obdelajo po metodologiji raziskovalnih nalog; na

  osnovi rezultatov naredijo predlog reitve, ki ga naslovijo na ustrezne slube

  lokalne skupnosti;

  - tabor OK v COD Fara na Kolpi; dijaki na taboru predstavijo soolcem svoje ekoforenzine naloge in spoznajo naravo in znailnosti lokalnega okolja;

  - sodelovanje v dejavnosti Ekoole GJP: dijaki so sodelovali na eko kvizu in se uvrstili na dravno tekmovanje ekool Slovenije, sodelovali pa so tudi pri urejanju

  olskega prostora.

  Dijaki letonjega 2. A-razreda so bili izjemno ustvarjalni in delovni, pripravljeni so bili

  na vsak izziv in v mladostnem ter prijateljskem razpoloenju so te izzive kvalitetno

  izvedli. Za voljo in veselje, s katerim so sodelovali pri dejavnostih predmeta OK, se

  jim mentorici iskreno zahvaljujeva.

  Projekt Evropa v oleProjekt je nastal na pobudo slovenskega Zunanjega ministrstva, Ministrstva

  za olstvo in evropskih veleposlanitev v Sloveniji. V okviru projekta potekajo

  razline aktivnosti in nateaji za uence in dijake, vsako leto pa predstavniki tujih

  veleposlanitev in ambasad obiejo ole, kjer imajo predavanje o aktualnih temah

  in se pogovarjajo z uenci.

  Nao olo so tako 26. 5. 2015 obiskali spotovani veleposlaniki Dr. Anna PRINZ, ZR

  Nemija, M. Pierre-Franois MOURIER, R Francija, in Cezary KROL, R Poljska.

  Ker bo med 30. novembrom in 11. decembrom v Parizu potekala svetovna podnebna

  konferenca COP 21, so imeli veleposlaniki predstavitev na temo varstvo podnebja in

  okolja. Ob tej prilonosti smo jim predstavili olo in na novo urejen olski vrt na terasi

  v 3. nadstropju. Dijaki so za pogostitev gostov uporabili zelia, ki so jih vzgojili na

  tem vrtu.

 • 122 123

  10. Plenikovi dnevi

  19.22. JANUARJA IN SREANJA 23. JANUARJA 2015

  V ponedeljek, 19. januarja 2015, so si dijaki 4. letnika pod mentorstvom dr. Andreja

  Leskovica v okviru Plenikovih dnevov na okrogli mizi zastavili filozofsko vpraanje:

  Lahko govorimo o koncu vrste Homo sapiens? Pogovarjali so se o transhumanizmu,

  nekakni tehnoloki utopiji, ki se spogleduje s komunistinimi in socialistinimi

  idejami oz. razmilja o dobrih in slabih stvareh tega sistema.

  21. januarja 2015 so se na Plenikovih dnevih predstavili dijaki, ki so v preteklem

  letu izdelali posebej zanimive seminarske ali raziskovalne naloge. Predavali so Janja

  Adami o pticah v urbanih naseljih, Gaper Krivic o avtomobilskih katalizatorjih,

  Adam Bec in Gregor egel o onesnaenosti Kamnika Bistrice ter Tja Cvek o

  ifrirnem stroju Enigma.

  V torek, 20. januarja 2015, so se na Plenikovih dnevih dijaki pomerili v ahovski

  simultanki s ahovskim mojstrskim kandidatom prof. Deziderjem Ivancem. Vzporedno

  s tem dogodkom so dijakinje v uilnici 26 predstavile ekskurzijo v Toskano, Plenikov

  tabor in dejavnosti Ekoole. Za konec smo si ogledali videopredstavitev pouka in

  ivljenja na nai gimnaziji s poudarkom na dejavnostih v okviru projekta Inovativna

  pedagogika.

  Ajda, Gaja in Tara iz 3. E so predstavile lanskoletno izmenjavo s pansko olo iz

  Crdobe. Dijaki iz 2. E, 2. F, 2. G in 3. G so tako izvedeli vse o neprecenljivi izkunji

  navezovanja stikov s panskimi vrstniki, spoznavanju njihovih navad ter doivetju

  andaluzijske naravne in kulturne dediine, ki jih akajo februarja letos.

  SREANJA, 23. 1. 2015

  Mentorica: Irena Zorko Novak

  V petek, 23. januarja 2015, je v avli v tretjem nadstropju potekala naa tradicionalna

  prireditev Sreanja v poastitev obletnice Plenikovega rojstva, na kateri se sreajo

  nai sedanji dijaki in profesorji z nekdanjimi dijaki in profesorji.

  Predstavili so se nam Nada Lavra, znanstvenica, iga X Gomba, mladinski pisatelj,

  in Matej Stupica, likovni umetnik. SREANJA2015

  G i m n a z i j a J o e t a P l e n i k a L j u b l j a n a , u b i e v a u l . 1

  v nasmehu nekega dnevastopi na svoje kriiein strese pesek iz popotnih evljevnekdo te vpraa kam hoeti skrije utrujene nogein poveda si bil tam

  Toma Pengov

  S R E A N J A

  Vabimo Vas, da se udeleite nae tradicionalne prireditve Sreanja v poastitev obletnice Plenikovega rojstva,

  na kateri se sreajo nai sedanji dijaki in profesorji z nekdanjimi dijaki in profesorji.

  Prireditev bo letos v petek, 23. januarja 2015, ob 19.00, v avli v tretjem nadstropju.

  Predstavili se nam bodo naslednji gostje: Nada Lavra, znanstvenica, iga X Gomba, mladinski pisatelj in Matej Stupica,

  likovni umetnik.

  Veselimo se sreanja z Vami

  G i m n a z i j a J o e t a P l e n i k a L j u b l j a n a , u b i e v a u l . 1

 • 124 125

  Vodji: Lara Stele alamon, Irena Zorko Novak

  Zadnji dan pouka smo s krajo proslavo obeleili 70-letnico zmage nad faizmom in

  konec druge svetovne vojne. Namen proslave je bil skozi legitimna umetnika prie-

  vanja predstaviti in slaviti tistega duha od zaetka do konca obdobja tistih nekaj let,

  ki je ne le pri nas, ampak tudi po Evropi pomenil konec morije in tudi obljubo novega

  boljega sveta. Slovenci smo bili del tega duha in na to smo lahko ponosni.

  Kulturna prireditev ob zakljuku olskega leta in ob dnevu dravnosti

  Uiteljski zbor Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana je dne 3. 7. 2014 sprejel sklep, da

  prejmejo dijakinje in dijaki ole priznanje oz. nagrado ole:

  Priznanje in nagrada ole

  Priznanja ole prejmejo:

  Mark Smerdu, 4. A

  Nastja Meglen, 4. B

  Bla Damjan, 4. D

  Nejc Moina, 4. D

  pela Novak, 4. D

  Klementina Pirc, 4. D

  Tamir Morris Potokar Grays, 4. F

  Katarina ernivec, 4. G

  Nagrado ole prejmejo:

  Branka Koji, 4. A

  Tjaa Pirnat, 4. B

  an Hafner Petrovski, 4. D

  Kristina Horvat, 4. E

  Maja Prosen, 4. E

  Lara Turk, 4. F

  Tina Rai, 4. G

  Sveana podelitev priznanj in nagrad bo na kulturni prireditvi SREANJA ob Pleni-

  kovem prazniku, 23. januarja 2016

  Iskreno estitamo!

 • 126

  LETOPIS GIMNAZIJE JOETA PLENIKA LJUBLJANA 2014/15

  Naklada:

  Uredili: Simona Granfol in Mojca Kolenik

  Priprava podatkov: Anton Grosek in sodelavci ole

  Zaloba: prijatelj&prijatelj d. o. o.

  Naklada: 400 izvodov

  V Ljubljani, julij 2015

Recommended

View more >