ŠOLSKI LETOPIS GIMNAZIJE JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA

Download ŠOLSKI LETOPIS GIMNAZIJE JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA

Post on 31-Dec-2016

246 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>OLSKI LETOPISGIMNAZIJE JOETA PLENIKA </p><p>LJUBLJANA2014/2015</p></li><li><p>3</p><p>Dragi in spotovani dijakinje, dijaki, uiteljski zbor s sodelavci, stari </p><p>in strokovna javnost, letonji olski letopis se ponaa z odliko, saj je peti </p><p>po vrsti. V upanju, da boste tudi vi tako ocenili skupno delo dijakinj, dija-</p><p>kov, profesoric in profesorjev, vam predstavljamo mozaik ivljenja in dela </p><p>nae ole, doseke in priznanja naih dijakinj, dijakov in njihovih uiteljev </p><p>oz. mentorjev ter sodelavcev ole, uresnienih v viziji ole V VZPODBU-</p><p>DNEM OKOLJU DO ZNANJA ZA JUTRI!.</p><p>Osnovni namen gimnazije je vsem dijakinjam in dijakom omogoiti, da doseejo naj-</p><p>ve v svoji zmogljivosti, in spodbujati njihovo kreativnost, samostojnost in solidarnost. </p><p>Med drugim olsko okolje vzpodbuja dijake, da razvijajo obutek pripadnosti veji, iri </p><p>globalni skupnosti. Pri tem so nepogreljivi strokovna razlaga in pomo ter mentorstvo </p><p>izkuenih profesoric in profesorjev. </p><p>Soitje dijakinj, dijakov, profesoric in profesorjev je pisana in ivahna izobraevalna </p><p>ustanova, v kateri poteka mnogo razlinih aktivnosti v uilnicah in izven njih ter celo v </p><p>uilnici na prostem, ki jo predstavlja olski vrt na mali terasi. V ospredju izobraevanja je </p><p>aktivnost dijakinj in dijakov, ki morajo prevzemati lastno odgovornost za lep uni uspeh. </p><p>Medsebojni odnosi vseh pa se udejanjajo v spotovanju razlinosti in strpnosti, v veselju </p><p>in zagnanosti ter v prijateljstvu.</p><p>Projektno delo se je nadaljevalo s projekti Inovativna pedagogika 1 : 1 v lui kompe-</p><p>tenc 21. stoletja, Timski pouk, Obogateno znanje tujih jezikov 3, Samoevalvacija, RT in </p><p>Digitalno opismenjevanje in medpredmetno povezovanje. Njihovo delo je predstavljeno </p><p>v poroilu vodij projektov. Posebej smo ponosni na olski vrt na mali terasi, ki je bil po-</p><p>stavljen spomladi in je doivel polno rodnost ter bogato nagradil snovalce in izvajalce.</p><p>Dijakinje in dijaki so prejeli pohvale, priznanja in nagrade na razlinih podrojih svoje-</p><p>ga delovanja. To jih vzpodbuja, da aktivno sodelujejo v razlinih obolskih dejavnostih </p><p>in se razvijajo v iroko razgledane osebnosti. Svoje talente so predstavili tudi izven meja </p><p>z gledaliko predstavo v francoini na mednarodnem festivalu FETLYF.</p><p>Jeseni bodo v olske klopi sedle nove generacije prvoolcev in mozaik ivljenja in </p><p>dela nae ole se bo obogatil z novimi doseki. Naj jim bo vpogled v delo ole pretekle-</p><p>ga olskega leta vzpodbuda, da bodo z voljo in z znanjem marsikaj dosegli, ter spozna-</p><p>nje, da na poti do cilja niso sami, saj jih spremljajo profesorice in profesorji.</p><p>Profesoricam in profesorjem se zahvaljujem za zanimiva poroila o delu in o dose-</p><p>kih naih uspenih dijakinj ter dijakov, njihovih mentoric in mentorjev, profesoricama </p><p>Mojci Kolenik in Simoni Granfol pa za zbiranje in urejanje petega olskega letopisa </p><p>2014/2015 Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana.</p><p>V Ljubljani, 15. julij 2015 Ravnatelj Anton Grosek, prof. pedagogike</p><p>V vzpodbudnem okolju do znanja </p></li><li><p>4 5</p><p>e nedograjeni stavbi na ubievi 1 in se v olskem letu 1947/48 preimenovala v VI. </p><p>gimnazijo.</p><p>1958 sta se Klasina gimnazija s Preihove 8 in VI. gimnazija s ubieve 1 zdruili </p><p>v IV. gimnazijo, ki je leto dni delovala v prostorih na Preihovi 8. Septembra sta se </p><p>zdruili IV. gimnazija in II. gimnazija na Poljanah ter se preselili v zgradbo na ubie-</p><p>vi 1. Dobili sta naziv II. gimnazija (splona in klasina).</p><p>Leta 1963 sta se gimnaziji znova razdruili in v zgradbi na ubievi je ostala II. </p><p>gimnazija. Ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja 1976 je dobila ime Gimnazija Ivana </p><p>Cankarja.</p><p>Z uvedbo usmerjenega izobraevanja 1981 je ola postala Srednja ola Ivan Can-</p><p>kar za splono kulturo in elektroenergetiko. Oddelki za splono kulturo so se 1982 </p><p>preselili na Strossmayerjevo 1, kjer je v letu 1984/85 olanje zakljuila zadnja gene-</p><p>racija dijakov pod nazivom ole s ubieve 1. Septembra 1982 se je na ubievo pre-</p><p>selila Srednja zdravstvena ola (Srednja ola za medicinske sestre in Babika ola). </p><p>Splone predmestno na njej pouevali profesorji Gimnazije Ivana Cankarja.</p><p>V olskem letu 1990/1991 so se pod okriljem Srednje zdravstvene ole odprli </p><p>trije gimnazijski oddelki. ola je dobila ime Srednja zdravstvena ola in gimnazija </p><p>Ljubljana. Naslednje olsko leto se je gimnazijski del raziril e na devet oddelkov.</p><p>Leta 1997 se je Srednja zdravstvena ola preselila v novo zgradbo na Poljansko </p><p>cesto. S olskim letom 1997/98 je gimnazijski del ole, ki je ostal na ubievi 1, dobil </p><p>naziv Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana.</p><p>S pravnomono odlobo o denacionalizaciji so 27. 08. 2004 olski prostori Gi-</p><p>mnazije Joeta Plenika Ljubljana postali last Ministrstva za olstvo in port. Leta </p><p>2008 je bila gimnazija z Odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne de-</p><p>diine na obmoju obine Ljubljana Center med Akerevo, Tivolsko in Slovensko </p><p>cesto razglaena za arhitekturni spomenik.</p><p>Prostorska ureditev Gimnazija Joeta Plenika ima 22 uilnic, 1 laboratorij za kemijo, 1 laboratorij za bi-</p><p>ologijo, 1 uilnico za raunalnitvo, 17 pisarn in kabinetov za uitelje ter jedilnico in </p><p>razdelilnico hrane v kleti. Pouk portne vzgoje poteka v prostorih portnega centra </p><p>Tivoli. Glede na vpisano tevilo dijakov primanjkuje nekaj uilnic, vendar se reuje </p><p>prostorska stiska tako, da ima vsak razred 1x tedensko pouk v popoldanskem asu. </p><p>Od 2015 pa je ola bogateja za 1 zeleno uilnico na prostem, ki se nahaja na terasi </p><p>v 3. nadstropju. V medijih je bilo med drugim zapisano:</p><p>Gimnazija Joeta Plenika Ljubljana je v svoji zgodovini ve kot stoletnega ob-</p><p>stoja zamenjala veliko nazivov in doivela tevilne selitve.</p><p>Leta 1896 je bila pod okriljem ljubljanskega upana Ivana Hribarja in z denarno </p><p>pomojo Josipa Gorupa, veletrgovca in veleposestnika z Reke, ustanovljena Mestna </p><p>vija deklika ola, ki je svoje prostore dobila v Zoisovi hii na Bregu 20. Mestni </p><p>dekliki licej, ustanovljen 1907, se je preselil v novo poslopje Mladike na Bleiweisovi </p><p>cesti. Vija deklika ola se je zdruila z licejem, v poslopju pa so bili e osnovna in </p><p>gospodinjska ola, trgovski teaj in internat. Zaradi potreb asa je vodstvo liceja se-</p><p>stavilo uni nart za ensko realno gimnazijo in reformno ensko realno gimnazijo. </p><p>V olskem letu 1919/20 se je odprl prvi razred Mestne enske realne gimnazije in </p><p>peti razred Reformne enske realne gimnazije. Licej je prenehal delovati v olskem </p><p>letu 1924/25. Mestna enska realna gimnazija se je od leta 1936 postopoma preobli-</p><p>kovala v ll. dravno ensko realno gimnazijo. </p><p>Zaradi italijanske zasedbe Mladike leta 1942 si je morala ola poiskati nove pro-</p><p>store na loenih lokacijah. Po koncu vojne so Mladiko spremenili v vojako bolnico, </p><p>zato vrnitev v stare prostore ni bila ve mona. ola je dobila nove prostore v takrat </p><p>Zgodovina ole </p></li><li><p>6 7</p><p>Vzdrevanje in varovanje ole: Botjan Break (vzdrevalec une tehnologije); Drago orevi (hinik); Mevlida </p><p>ejvanovi Debi, pela Strelec, Vukica uki, Muniba Bajramaj in istilni servis </p><p>AKTIVA (ienje ole); SINTAL (varovanje ole)</p><p>Prehrana: Na oli je bila v razdelilni kuhinji organizirana topla olska malica v vrednosti 2.42 </p><p>EUR(cena brez subvencije). Dijaki so lahko naroili tudi zajtrk (1.40 EUR) in olsko ko-</p><p>silo (3,40 ali 4,20 EUR). Tople obroke je za nas pripravljal zunanji dobavitelj Slorest. V </p><p>povpreju je bilo na malico naroenih okoli 400 dijakov. Dnevno je bilo zagotovljenih </p><p>osem jedilnikov, od katerih so bili tirje mesni, tirje brezmesni (topli in hladni) in po </p><p>potrebi ustrezni dietni obrok. Dijak, prijavljen na olsko malico, je imel monost izbire </p><p>menija teden dni vnaprej preko e-Asistenta. V primeru odsotnosti se je preko eA lahko </p><p>odjavil za naslednji dan. Priblino 200 dijakov je prejemalo subvencionirano malico </p><p>(40%, 70%, 100% subvencija). Malico so dijaki pojedli v asu glavnega odmora v jedil-</p><p>nici oziroma po razporedu v razredu. Malica je bila zagotovljena za vse dijake tudi na </p><p>portnem dnevu in ekskurziji, prevzeli so jo na avtobusu. olska kosila za dijake in za-</p><p>poslene so bila organizirana e v restavraciji Romansa 1971 (8.00 EUR) in Restavraciji </p><p>2000 (4.20 EUR) v Maxi-ju.</p><p>vir: (http://www.deloindom.si/ekoloska-pridelava/urbani-vrt-na-strehi-ljubljanske-gimnazije)</p></li><li><p>8 9</p><p>Uiteljski zbor</p><p>Ime in priimek profesorice/profesorja Predmet</p><p>Razredniarka/razrednik</p><p>Nadomestni/-a razredniarka/razrednik </p><p>Darinka Ambro SLO 4. E</p><p>Miranda Bobnar FRJ 4. B</p><p>Botjan Bojadiev MAT 3. A</p><p>Alenka Cvetkovi MAT 3. B</p><p>Sabina arman (do nov. 2014) PJ 2. E</p><p>Vesna eh tok (od feb. 2014) FRJ</p><p>Marija Detela Perko GLA 1. G</p><p>Soizic Dupuy Roudel FRJ</p><p>Anton Grosek, ravnatelj </p><p>Botjan Bojadiev, pomonik ravnatelja</p><p>Tajnitvo in raunovodstvo: Milena Jazbinek (poslovna sekretarka), Tina </p><p>Urih (raunovodska referentka), Damjan Herti (pisarniki referent)</p><p>olska svetovalna sluba: Marja Jager igon in Nua Ferjani</p><p>olska svetovalna sluba je vodila vpisni postopek, pomagala dijakom, ui-</p><p>teljem in starem pri reevanju morebitnih teav in se ukvarjala z dijaki s po-</p><p>sebnimi potrebami. </p><p>Knjinica: Nada Paki, Maja Pavi</p><p>olska knjinica obsega arhivski del in italnico, kjer imajo dijaki tudi monost </p><p>uporabe raunalnika. </p><p>V italnici potekajo razline aktivnosti: dijaki se uijo, akajo na pouk, pote-</p><p>kajo razlini sestanki, vasih pouk manjih skupin in individualno delo z dijaki. </p><p>V letonjem olskem letu imamo ob koncu evidentirano 25 064 enot. Od tega </p><p>smo letos poveali obseg za 354 enot v skupni vrednosti priblino 5113 evrov. </p><p>Naroeni smo na 55 razlinih asopisov in revij za dijake in uitelje.</p><p>V ubeniki sklad je bilo vkljuenih 27 naslovov ubenikov. Dijaki so si lahko </p><p>izposodili celoten komplet ubenikov ali posamezne ubenike po izbiri. U-</p><p>benike si je izposodilo 664 dijakov.</p><p>Ravnateljstvo in sodelavci </p></li><li><p>10 11</p><p>Ime in priimek profesorice/profesorja</p><p>Predmet Razredniarka/razrednikNadomestni/-a </p><p>razredniarka/razrednik </p><p>mag. Ignacio Escriche Rubio PJ</p><p>Jasna Fajfar MAT 4. F</p><p>Nua Ferjani PSI 2. G</p><p>mag. Joica Flis Sujan ANJ, NEJ 3. C</p><p>dr. Nadja Gnamu LUM, UZG 2. D</p><p>Jasna Gradiar VZ 1. D</p><p>Simona Granfol NEJ 4. A</p><p>Marija Gruden LAB KEM 1. B</p><p>Anja Grini VZ</p><p>Dominika Hudnik PSI 2. B</p><p>Dezider Ivanec MAT 1. G</p><p>Karolina Ivanec MAT 2. C</p><p>Goran Jablanov VZ 1. A</p><p>Robert Jamnik LAB FIZ</p><p>Ida Janar GEO 1. E</p><p>Urula Kastelic Vukadinovi SLO, PJ 4. E</p><p>Sonja Kitak FIZ 1. E</p><p>Barbara Klemeni ANJ, PJ 4. D</p><p>Marko Kolbezen VZ 3. E</p><p>Mojca Kolenik SLO 3. D</p><p>Andreja Koelj INF 1. F</p><p>Helena Kregar KEM 3. A</p><p>Aleksandra Saka Kuan KEM 1. C</p><p>Irena Kuma Kova VZ 3. C</p><p>dr. Terezija Krbus GEO 2. F</p><p>Sabina Lepen Nari BIO 3. F</p><p>dr. Andrej Leskovic FIL, SOC 4. F</p><p>Pia Lenik Buar ITJ 4. C</p><p>mag. Branka Marini ANJ</p><p>Ana Medveek VZ</p><p>Melita Megli VZ 2. F</p><p>Darja Mlakar SOC, ZGO 1. C</p><p>Cvetka Mlinar NEJ 4. D</p><p>Ime in priimek profesorice/profesorja</p><p>Predmet Razredniarka/razrednikNadomestni/-a </p><p>razredniarka/razrednik </p><p>Judita Mohar SLO 4. B</p><p>Katarina Nagode SLO 3. B</p><p>Nada Paki LAJ 3. F</p><p>Irena Paradik Kovai ZGO 4. C</p><p>Martina Peenko tuhec UME 2. E</p><p>Majda Peec FIZ 4. A</p><p>mag. Mojca Podlipnik KEM 2. B</p><p>mag. Andrea Premik Bani BIO 1. B</p><p>Jurij Robi LAB BIO</p><p>Daa Rozmus FIZ</p><p>Joe Senica VZ 3. F</p><p>mag. Darja Silan BIO 2. A </p><p>Alenka Smole Legat NEJ 1. D</p><p>Marua Sotler Wedam (od feb. 2014) BIO</p><p>Lara Stele alamon SLO 2. G</p><p>Nataa ipek SLO 3. E</p><p>Antonija pegel Razbornik MAT 3. D</p><p>Anamarija timec ZGO 4. G </p><p>mag. Selma tular Mastnak MAT 3. G</p><p>Svit turm GEO, ZGO 2. C</p><p>John N. Tomford William ANJ</p><p>mag. Joica Virk Rode SOC</p><p>Veronika Vizjak PJ</p><p>mag. Tomi Zebi INF 1. A</p><p>Irena Zorko Novak ANJ 3. G</p><p>Maja Zupe ANJ 1. F</p><p>iva eljeznov SLO 2. D</p><p>Pripravnice v olskem letu 2014/15: Tamara Gorup (slovenina), Bojana Petkovi (panina), Maja </p><p>Rabi (geografija in zgodovina), Ana Zupani (sociologija in japonina).</p><p>Zunanji sodelavci in sodelavke: Boris Kham, Ana Zupani (teaj japonine), dr. Reinhardt Zhlke </p><p>(Nem. jezik. diploma), WangXiao, dr. Katja Simoni (teaj kitajine), Sao Stare (Improliga).</p></li><li><p>12 13</p><p>Svet ole- 5 predstavnikov delavcev ole: Jasna Fajfar, Barbara Klemeni (predsednica), </p><p>Sabina Lepen Nari, Andrej Leskovic, Nataa ipek (podpredsednica)</p><p>- 2 predstavnika dijakov: Petra Doles, Tamir Morris Potokar Grays</p><p>- 3 predstavniki Sveta starev: Vojko Kunaver, predsednik Sveta starev, Andreja </p><p>Novak, Karmen Uglei, podpredsednica Sveta starev</p><p>- predstavnika ustanovitelja Vlade RS: Andrejka rtanec, Iris Gaube Koroec</p><p>- predstavnik MO Ljubljana: Iztok Kordi.</p><p>Sreanja lanov sveta ole in obravnavana problematika:</p><p>1. SESTANEK SVETA OLE 12. 9. 2014, KORESPONDENNA SEJA</p><p>Dnevni red:</p><p>1. Odloanje o soglasju sveta ole k zaposlitvam.</p><p>2. SESTANEK SVETA OLE 25. 9. 2014</p><p>Dnevni red:</p><p>1. Pregled in potrditev: </p><p>- zapisnika 2. sestanka sveta ole z dne 26. 02. 2014</p><p>- zapisnika 2. korespondenne seje z dne 21. 3. 2014</p><p>- zapisnika 3. korespondenne seje z dne 12. 9. 2014</p><p>2. Poroilo o delu v olskem letu 2013/2014 (poroa g. ravnatelj)</p><p>3. Predstavitev Letnega delovnega narta GJP za olsko leto 2014/2015 (predstavi g. ravnatelj)</p><p>4. Pritobena komisija za olsko leto 2014/2015</p><p>5. Predlogi in pobude lanov sveta ole</p><p>6. Razno</p><p>3. SESTANEK SVETA OLE 19. 2. 2015</p><p>Dnevni red:</p><p>1. Pregled in potrditev: </p><p>- zapisnika 3. sestanka sveta ole z dne 25. 9. 2014</p><p>2. Predstavitev in sprejem letnega poroila za leto 2014; raunovodsko poroilo </p><p>2014 z izkazi in pojasnili in poslovno poroilo za leto 2014 (predstavita ravnatelj </p><p>in raunovodkinja)</p><p>3. Predstavitev in sprejem finannega narta za leto 2015 (predstavita ravnatelj in </p><p>raunovodkinja)</p><p>4. Poroilo o informativnem dnevu (poroa ravnatelj)</p><p>ORGANI OLE5. Predstavitev predloga zaetka postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za </p><p>ureditev in izgradnjo dvigala</p><p>6. Ocena delovne uspenosti ravnatelja za leto 2014</p><p>7. Razno</p><p>4. SESTANEK SVETA OLE 6. 5. 2015, KORESPONDENNA SEJA</p><p>Dnevni red:</p><p>1. Omejitev vpisa za olsko leto 2015/16.</p><p>5. SESTANEK SVETA OLE 14. 5. 2015</p><p>Dnevni red:</p><p>1. Pregled in potrditev: </p><p>- zapisnika 4. sestanka sveta ole z dne 19. 2. 2015,</p><p>- zapisnika korespondenne seje z dne 6. 5. 2015.</p><p>2. Predstavitev in sprejem finannega narta za leto 2015 (predstavita ravnatelj in raunovodkinja)</p><p>3. Razno</p><p>olska maturitetna komisijalani: Alenka Cvetkovi, Anton Grosek (predsednik), Dominika Hudnik, Mojca Ilc Kljun </p><p>(zunanja lanica), Robert Jamnik, Cvetka Mlinar, Tomi Zebi (tajnik), iva eljeznov</p><p>olska maturitetna komisija je skrbela za pripravo, organizacijo in izvedbo mature </p><p>na oli. V olskem letu 2014/15 je spomladi v 7 etrtih letnikih maturo opravljalo 193 </p><p>dijakov. Vsi dijaki so obvezno opravljali maturo iz slovenine, matematike in tujega </p><p>jezika. Na nai oli so lahko izbirali med pripravami na naslednje izbirne predmete: </p><p>tuji jeziki (ki se jih pri nas pouujejo), zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, </p><p>biologija, kemija, fizika, informatika, psihologija, sociologija in filozofija. Spomladi je </p><p>31 dijakov opravljalo fiziko, 18 dijakov biologijo, 58 dijakov kemijo, 7 informatiko, 37 </p><p>dijakov geografijo, 17 dijakov zgodovino, 18 dijakov sociologijo, 11 dijaki filozofijo, 87 </p><p>dijaka psihologijo in 34 dijakov umetnostno zgodovino. Angleino je opravljalo 165 </p><p>dijakov, nemino 16 dijakov, francoino 10 dijakov in 29 panino. Na drugih olah </p><p>je po ena dijakinja opravljala ruino, italijanino in likovno teorijo.</p></li><li><p>14 15</p><p>13 </p><p>Poslanka GJPL v Parlamentu DOS-a </p><p>L k C</p><p>Dijaka skupnost GJPL</p><p>lani so vsi dijaki Gimnazije Joeta Plenika Ljubljana </p><p>DOSDijaka organiza...</p></li></ul>