ŠOLSKI RED OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Download ŠOLSKI RED  OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Post on 11-Jan-2016

47 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OLSKI RED O JOETA MOKRIA. predlog uiteljskega zbora Januar 2008. OLSKI RED. olski red je doloen s pravili ivljenja in vedenja v oli. Namenjen je soitju mladih, da bi bili uspeni v oli in zadovoljni v svojem ivljenju. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • OLSKI RED O JOETA MOKRIApredlog uiteljskega zboraJanuar 2008

 • OLSKI REDolski red je doloen s pravili ivljenja in vedenja v oli. Namenjen je soitju mladih, da bi bili uspeni v oli in zadovoljni v svojem ivljenju. olski red velja za olski prostor, ki obsega olsko stavbo, prizidek, olsko dvorie, olsko igrie, igrie za prizidkom in zelenice okoli ole. Doloila olskega reda so obvezujoa za vse, ki se nahajajo v olskih prostorih in v okolici ole.Uitelji, uenci in stari so v pisni obliki seznanjeni z doloili in pravili olskega reda. Ta je objavljen na spletni strani ole.Uenci in stari posameznih razredov se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka, ki pa niso v nasprotju s tem olskim redom.

 • 7 OSNOVNIH PRAVILznati jih morajo uenci, delavci ole in stariV OLO PRIHAJAMO TONO, K POUKU PA PRIPRAVLJENI.V OLSKIH PROSTORIH IN OLSKI OKOLICI UPOTEVAMO NAVODILA UITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV OLE.SPOTUJEMO PRAVICE UENCEV IN VSEH DELAVCEV OLE.DO OLSKE IN TUJE LASTNINE IMAMO ODGOVOREN ODNOS.V OLI, OLSKI OKOLICI IN NA DNEVIH DEJAVNOSTI JE PREPOVEDANO NASILJE, PREPRODAJANJE, IZSILJEVANJE, KAJENJE, PONAREJANJE IN UPORABA NEVARNIH SNOVI.KULTURNO UIVAMO HRANO.VREDNE PREDMETE PUAMO DOMA, MOBILNIH TELEFONOV PA NE UPORABLJAMO.

 • V OLO PRIHAJAMO TONO, K POUKU PA PRIPRAVLJENI.OBVEZNOSTI UENCEV/STAREV/UITELJEVStari poskrbijo, da prihaja njihov otrok v olo pravoasno - 10 minut pred prietkom pouka po urniku.Uenci, ki imajo pred poukom dopolnilni pouk, dodatni pouk ali interesno dejavnost lahko vstopijo v prostore v pritliju ele s prihodom uitelja.Vsak uenec redno prinaa olske potrebine, poslua razlago in navodila, izvaja zastavljene naloge, pie domae naloge in opravlja tudi druge obveznosti, ki jih zahteva uitelj doloenega predmeta. Izogiba se dejavnosti, ki povzroajo hrup, alijo uitelja ali soolce.V primeru izostankov uenci poskrbijo, da nadoknadijo uno snov, za uence nijih razredov za to poskrbijo stari po navodilih uitelja.e uenec zamudi uro, se opravii uitelju, ki v dnevnik zapie, koliko une ure je zamudil. Razrednik po razgovoru z uiteljem in uencem odloi ali bo zamudo opraviil ali ne.V olskih prostorih morajo biti uenci obuti v olske, v telovadnici pa v portne copate.e uitelja ni k uri, reditelj to sporoi tajnici ali pomonici ravnatelja.

 • V telovadnici so uenke in uenci vedno z uiteljem portne vzgoje in upotevajo navodila za varno vadbo in za varnost v garderobah. Uenke in uenci telovadijo vedno v portni opremi, garderobe zapustijo iste in urejene.Udeleba na dejavnostih je obvezna. Za plaljive dejavnosti je potrebno opraviene odsotnosti javiti organizatorju vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora uenec poravnati vse stroke, ki nastanejo zaradi neudelebe.Uenci s statusom portnika ali kulturnika so deleni pravic, ki se doloijo individualno na podlagi pravilnika o statusu uenca.Stari redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. Roditeljski sestanki so za doloene razrede ob razlinih urah/dnevih. STARI!Stari javite razrednikom morebitne spremembe bivalia in telefonskih tevil, na katerih ste dosegljivi.Uitelji se zberejo v zbornici 10 minut pred prietkom pouka in pregledajo razpored nadomeanj. 5 minut pred prietkom pouka gredo v uilnico.Vsi pedagoki delavci (ne le razredniki) imajo pedagoke sestanke vsak prvi in tretji torek v mesecu ob 7.30. Poleg tega sproti prebirajo obvestila na oglasnih panojih. Uitelji v podaljanem bivanju imajo sestanke prvi in tretji torek ob 10.30.Vsi delavci ole javite svojo odsotnost z dela v tajnitvo ole e pred zaetkom pouka oz. najkasneje v 24 urah.

 • V OLSKIH PROSTORIH IN OLSKI OKOLICI UPOTEVAMO NAVODILA UITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV OLE.VARNOST, DEURSTVA, ODMORI, ZAPUANJE OLEZa red in varnost v olskih prostorih skrbijo deurni uitelji, receptor in drugi delavci ole. Vsi uenci in obiskovalci morajo upotevati njihova navodila.Uitelji upotevajo razpored deurstev in deurstva vestno in redno opravljajo.V asu rekreativnega odmora uenci ne zapuajo neposredne okolice ole (olskega okolia), prepovedana je uporaba rolk, rolerjev in vseh prometnih sredstev.Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu starev ali druge osebe, stareje od 10 let, s pooblastilom starev!

 • Uenec stareji od 7. let lahko zapusti olo le v spremstvu starev, ki ga poakajo pri receptorju ali z dovoljenjem razrednika oziroma uitelja, ki pouuje naslednjo uro. Le ta izda dovolilnico, ki jo uenec pokae receptorju.Deurstvo uiteljev vkljuuje jutranje deurstvo, deurstvo v odmorih, deurstvo med kosilom. Praviloma deurajo vsi strokovni delavci ole po razporedu.Uenci opozorite deurne uitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hinim redom in pravili ole. Deurne uitelje ali vodstvo ole obvestijo tudi v primeru, e se na oli dogaja kaj neobiajnega.Kadar pridejo stari po opravkih v olo, naj se javijo receptorju ali oglasijo v tajnitvu ole. Med poukom naj ne motijo otrok in uiteljev, e ni res nujno potrebno.

 • SPOTUJEMO PRAVICE UENCEV IN VSEH DELAVCEV OLE.PRAVILA LEPEGA VEDENJAVljudnost je odraz loveka. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose, upotevamo njihova mnenja, spore reujemo na miren in uinkovit nain, zato: z drugimi ravnamo tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.Uenci pazijo na primerno vedenje in govorjenje, znajo pozdraviti, se zahvaliti, se opraviiti, ne uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov.Uenci v oli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi.Uenci in stari lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet pri razredniku in v primeru potrebe tudi pomo v svetovalni slubi. Uenci lahko probleme izpostavijo in reujejo tudi prek olskega parlamenta.

 • DO OLSKE IN TUJE LASTNINE IMAMO ODGOVOREN ODNOS.ISTOA, UREJENOST OLE IN OKOLICE , POVRNITEV KODEPazimo, da ne uniujemo (razbijamo, ekamo, kruimo ...) namerno ali nenamerno stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric,unih pripomokov ...Odpadke meemo v ko, poberemo tudi tiste, ki bi jih sicer morali prestopiti oziroma se jim izogniti. Skrbimo za urejenost uilnic in za razstavljene predmete. Mize, stoli in stene niso namenjeni pisanju.Vsako kodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo opazite, uenci obvezno prijavite v tajnitvo ole, razredniku ali drugemu delavcu ole. V primeru materialne kode in pokodbe napie zapisnik uitelj ali delavec ole, ki je ob dogodku prisoten oziroma prvi obveen.kodo, ki jo uenec povzroi namerno, mora poravnati sam oziroma njegovi stari. e soolci prikrivajo storilca, so sokrivi in nosijo posledice skupaj s storilcem. STARI/UENCI!!!Vse ivali morajo biti na olskih povrinah obvezno na vrvici. STARI!

 • Naloge rediteljev v razredu: briejo tablo po konani uri, javijo odsotne uence in druge spremembe v oddelku, prinaajo in odnaajo malico, po pouku pospravijo uila, ugasnejo lui in skrbijo za urejenost uilnice (skupaj z uiteljem opozorijo uence na razne odpadke, popisane mize, neurejenost stolov in klopi ).Nepotrebno zadrevanje na straniih ni dovoljeno. Vsi uenci pazijo na red in istoo, s papirjem, vodo, elektriko pa ravnajo im bolj varno.Urejenost in istoa stavbe in njene okolice sta merilo nae kulture, zato se trudimo za estetski videz ole. Ekoloko deurstvo prevzame posamezni oddelek za ves teden. V olskem letu pride oddelek na vrsto najve petkrat.Skrbimo tudi za istoo in urejenost svojih omaric in jih varujejo pred pokodbami. Ob prevzemu kljua s podpisano izjavo prevzemajo odgovornost za nastalo kodo.

 • V OLI, OLSKI OKOLICI IN NA DNEVIH DEJAVNOSTI JE PREPOVEDANO NASILJE, PREPRODAJANJE, IZSILJEVANJE, KAJENJE, PONAREJANJE IN UPORABA NEVARNIH SNOVI.PREPOVEDIK nasilju sodi fizino in besedno nasilje nad uenci ali delavci ole.K izsiljevanju sodijo kakrnekoli gronje naperjene proti vrstnikom ali delavcem ole.K ponarejanju sodijo ponaredbe uradnih dokumentov ole ter popravljanje in vpisovanje ocen v olsko dokumentacijo.K nevarnim snovem pa pritevamo: uporabo pirotehninih in drugih eksplozivnih sredstev, kajenje, uivanje alkohola in drugih nevarnih in prepovedanih substanc,.

 • Uencem so pred olo prepovedane igre z ogo brez nadzora uiteljev, rolkanje, rolanje, kolesarjenje in zadrevanje po pouku.V oli, olski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje in snemanje brez soglasja. e uenec kri pravilo, mu delavec ole napravo odvzame, razrednik pa obvesti stare, ki napravo prevzamejo v tajnitvu ole.Vsako kaznivo dejanje se prijavi policiji, ki ukrepa v skladu z zakonom ( odtujevanje in unievanje tuje lastnine, gronje, izsiljevanje, fizino nasilje, posedovanje in preprodaja drog)

 • KULTURNO UIVAMO HRANO.Med prehranjevanjem ne motimo soolcev. S hrano ravnamo spotljivo.K malici in kosilu uenci vedno prihajajo v spremstvu uitelja.V asu kosila smejo v jedilnico le uenci, ki so naroeni na kosilo. V jedilnico vstopajo brez olskih torb, uenci predmetne stopnje torbe pustijo v garderobnih omaricah.Stari morajo poravnati obveznosti za prehrano v predpisanem roku. Odjava prehrane je mona od 7.00 do 8.00 za naslednji dan v tajnitvu ole.Uenci opravljajo deurstva v jedilnici .

 • VREDNE PREDMETE PUAMO DOMA, MOBILNIH TELEFONOV PA NE UPORABLJAMOZa osebno lastnino odgovarjajo uenci in delavci ole sami. ola za dragocenosti, puene brez nadzora ne odgovarja. Vredneje najdene predmete hrani tajnica (denarnice, kljue, ure..)Mobilni telefoni in druge moderne naprave morajo med poukom ostati izkljuene. Za nujne klice je na voljo telefon v tajnitvu.

 • ZAKLJUEKUSKLADITEV IN DOPOLNITEV Z ZAKONSKO DOLOENIMI SESTAVINAMI OLSKEGA REDA

  DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE KONNE PODOBE OLSKEGA REDA IN VN 3 uitelji , 3 stari, 3-4 uenci (po triadah)