ŠOLSKI SKLAD PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

Download ŠOLSKI SKLAD PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

Post on 04-Aug-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Profesionalna higiena

  DonatorjaCvetliarna Valerija GrubelnikKmetijska zadruga Selnica ob Dravi

 • Prosunt inter se boni

  Dobri ljudje koristijo drug drugemu. (Seneka ml.)

  Spotovani donatorji,

  e v uvodu tega nagovora izraam zahvalo za va prispevek v olski sklad Prve gimnazije Maribor. S svojo nesebino podporo omogoate ustvarjalnost, odlinost, solidarnost, dobre delovne in une pogoje, sodelovanje ter vkljuenost naih dijakov in dijakinj.

  Delovanje olskega sklada pa je ob vsem natetem pomembno za olsko skupnost tudi ire. Pri zaposlenih in dijakih gradi odgovornost in pripadnost skupnemu. iri zavest o soodloanju, skupnem nartovanju in spremljanju dejavnosti. Daje pozitiven razmislek o univerzalnem vkljuevanju vseh otrok, ne glede na participiranje starev, in o podpori lokalnega poslovnega okolja ter drubeni odgovornosti. Spodbuja inovativnost in izvirnost dijakov in dijakinj pri njihovem angairanju za pridobivanje sredstev ali drugih oblik pomoi soolcem, druinam in okolju. S skrbnim nartovanjem in razporejanjem usmerja v razmiljanje zunaj uteenih poti in podpira sve pristop pri dejavnostih ter nalaga skrbno gospodarjenje.

  Menim, da s olskim skladom ob primarni materialni podpori dobivamo pomembno podporo tudi pri pedagokem delovanju. Del tega vam elimo predstaviti v tej publikaciji. Kot poroilo vsem, ki ste vkljueni, in povabilo ostalim, da nas podprete glede na monosti.

  Hvala.

  Herman Punik,ravnatelj

 • Spotovani stari!Na nai oli smo si zadali cilje, ki krepijo dobra in izboljujejo naa ibka podroja. olski sklad Prve gimnazije Maribor skrbi za nemoteno olsko in obolsko udejstvovanje vseh dijakov ole ter pomaga finanno ibkim dijakom. Ker verjamem, da smo se znali sredi finanne krize, ki ni kriza vrednot, si elim, da bi vsak po svojih zmonostih doniral in s tem prispeval k izvajanju morda prav njemu zanimive dejavnosti na oli. Dijaki si prizadevamo, da bi iz leta v leto naredili ve. Svojo solidarnost delimo na prireditvah pevskega zbora, bazarjih Pomagajte nam tudi Vi in nam s tem zagotovite e bolje monosti, da lahko zasijemo kot zvezde.

  V priakovanju dobrega sodelovanja se Vam lepo zahvaljujem.

  Anej Irgoli, predsednik dijake skupnosti

  Finis coronat opus!Finis coronat opus!

  Finis coronat opus!

 • Spotovani stari in dijaki!

  Da bi mlad lovek odkrival svoje talente ter se razvil v celovito osebnost, mu je ob obveznem olskem programu treba omogoiti dostop tudi do drugih podroij udejstvovanja. olski sklad Prve gimnazije ima to pomembno funkcijo mladim omogoa, da se preizkuajo in odkrivajo svoje talente na podrojih, ki jih uni program ne pokriva v celoti, kot sta na primer glasba in gledalie. Ni mogoe spregledati tudi druge izredno pozitivne vloge olskega sklada dobrodelne dejavnosti ki dijakom s tekim socialnim ozadjem omogoa nemoteno olanje in tudi razvoj talentov. Takna pomo ni samoumevna, zato je lepo, da ima Prva skupaj z vami posluh za to pereo problematiko.

  Sicer pa smo lahko ponovno ponosni na nae dijake. Tudi v letonjem olskem letu so zabeleili tevilne uspehe, priznanja in pohvale za svoja udejstvovanja. Na primer Mladinski pevski zbor, ki je lanskega oktobra na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Calelli med deklikimi in meanimi pevskimi zbori prejel srebrno plaketo in odline ocene. Ve kot zunanja pohvala, pa tem mladim zagotovo pomeni osebna samopotrditev spoznanje, da zmorejo in znajo ter da so lahko uspeni, e v delo vloijo svoj as in trud. Ravno zato se mi zdi ta na olski sklad tako pomemben, ker preko njega pomagamo sooblikovati celovite, zdrave, mlade osebnosti.

  Opaam, da se olski sklad iz leta v leto iri. Vanj se vse bolj aktivno vkljuujemo tudi stari, ki s svojimi drobnimi prispevki dosegamo velik skupni uinek. Te izkljuno pozitivne posledice danes ni mogoe celovito meriti, se bodo pa zagotovo pokazale v prihodnosti, zato razvijajmo na olski sklad e naprej.

  Trivo Krempl, predstavnik sveta starev

 • Gledalika ola

  V okviru MKUD Prva gimnazija Maribor deluje tudi Gledalika ola, ki je organizirana kot obolska dejavnost. Skozi tiriletno gledaliko izobraevanje ponudi mladim ustvarjalcem vpogled v razline odrske izraze, od giba in govora do igre z lutko ter alternativnega gledalia. Srednjeolci se tako izobraujejo v kompleksno zasnovanem programu, ki jih ne pripravlja zgolj na morebitno profesionalno kariero, temve vzgaja gledaliko ozaveene in razgledane gledalce. Skozi kreativen proces dijaki spoznavajo vse segmente gledalikega dela: scenografijo, oblikovanje lui in zvoka, osnove reije in dramaturgije Vzporedno z izobraevanjem posveamo velik del pozornosti ozaveanju skrbnega ravnanja z njihovim matinim prostorom (Prvi oder), prenovljenim in opremljenim v sodelovanju MKUD-a in olskega sklada Prve gimnazije, ki temelji na prispevkih starev.

  Veliko sredstev za delovanje drutva in gledalike ole uspemo pridobiti iz obinskih in dravnih javnih razpisov. Pomemben vir financiranja za ohranjanje nae dejavnosti v elenem obsegu je tudi olski sklad Prve gimnazije. Poleg finannih virov je zelo pomembno skrbno in odgovorno delo profesorjev, ki ga opravljamo prostovoljno.

 • V lanski sezoni smo na dravnem sreanju Vizije za predstavo Jaz ali kdo drug prejeli vizionarja za najboljo skupinsko igro, na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije pa za isto predstavo Grand prix festivala. S predstavami smo se udeleili tudi mednarodnega tudentskega festivala Kestenburg v Banjaluki in mednarodnega festivala amaterskih gledali v Kanadi. Nao kakovost je prepoznal tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in nam podelil priznanje Linhartovo listino.

  Tjaa Klanjek,predsednica MKUD Prva gimnazija Maribor

  Dokazi za kontinuirano kvaliteto so nagrade, ki jih mladi ustvarjalci prinaajo s tevilnih domaih in mednarodnih festivalov praviloma vsako leto. Med njimi so Linhartove zlate znake (najvija nagrada slovenskih ljubiteljskih gledali), nagrade vizionar (najvija nagrada slovenskih mladinskih gledali) in priznanje vrhunske kakovosti, ki so ga mladi kulturniki prejeli na svetovnem festivalu ljubiteljskih gledali Mondial du Theatre v Monaku.

 • Mladinsko razstavie Avla

  Pred dvaintiridesetimi leti je prav na kulturni dan, 8. februarja 1972, svoje delo zaelo olsko razstavie. Takratni profesor in akademski slikar Marjan Remec je dal pobudo za preureditev glavnega olskega vhoda in mu poleg praktine namembnosti dodelil e lahtneji namen. Ideja je bila sprejeta in vhodna avla se je spremenila v Mladinsko razstavie Avla. e ime govori o tem, da je glavnina programa namenjena mladim, dijakom Prve gimnazije in njihovim kreativnim stvaritvam tako na likovnem kot tudi na literarnem, gledalikem in glasbenem podroju. V Avli se je tako zvrstilo veliko kulturnih prireditev in dogodkov, ki popestrijo delovni olski vsakdan. Njena osnovna programska usmeritev je pogosto presegla svoje meje in v Avli so svoja dela predstavili tudi e uveljavljeni likovni umetniki Andra alamun, Joe Tisnikar, Bogdan Bori, Anton Polak, Zoran Didek, Miro Hajnc, Polona Petek, Nataa Prosenc Seznam je dolg in veina likovnih stvaritev tistih, ki so se odloili oli svoje delo tudi podariti, krasi stene olskih prostorov.

  olsko razstavie je prostor, s katerim so se dijaki zelo poistovetili, ga sprejeli kot prostor, ki jim ponuja monost kreativne izpovedi. Vsako leto so ob kulturnem prazniku, posveenem Francetu Preernu, postavljena na ogled nagrajena in pohvaljena likovna dela dijakov. Odprtja razstav pa v novejem asu pospremijo skupinski ali individualni performansi.

  dr. Nataa Smoli, prof.

 • Pevski zbor

  Pod umetnikim vodstvom profesoric Polone Meke Oinger in Maje Lutar delujejo na oli razline vokalne zasedbe: Meani pevski zbor Prve gimnazije Maribor, deklika zasedba in Moka vokalna skupina. Dijaki lahko v njih izraajo svojo kreativnost in ljubezen do glasbe, seznanijo se z zborovsko umetnostjo ter s slovensko in tujo zborovsko dediino, nauijo se timskega dela, kjer je za konen uspeh pomemben vsak posameznik, ter razvijajo suveren in samozavesten nastop. Veliko pevcev je hkrati tudi odlinih instrumentalistov, ki lahko svoje znanje pokaejo na nastopih kot solisti ali lani ansambla. Nae naelo je druiti se, sodelovati na lokalni in dravni ravni ter promovirati olo v irem javnem prostoru. Leta 2014 smo se udeleili zborovskega festivala v Rimu in se vrnili domov z zlatim priznanjem. Decembra 2015 smo prepevali v Pragi na adventnem zborovskem festivalu. V tem olskem letu smo oktobra tekmovali v dveh kategorijah na mednarodnem zborovskem tekmovanju v paniji, Canta al Mar 2015, Calella. Osvojili smo dve srebrni priznanji.Domao publiko razveseljujemo z boinimi koncerti v Unionski in Viteki dvorani. Bogato koncertno sezono tradicionalno zakljuujemo v mesecu maju v Unionski dvorani, ko se poslovimo od pevcev maturantov.

  Zahvaljujemo se vsem letonjim maturantom za portvovalno sodelovanje v pevskem zboru Prve gimnazije.

  Maja Lutar, prof. in Polona Meke Oinger, prof.

 • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

  V olskem letu 2015/2016 je potekalo tekmovanje iz slovenine za Cankarjevo priznanje v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za olstvo. Tudi naa ola je uspeno sodelovala. Dijaki 1. in 2. letnika so poglobljeno brali roman Jugoslavija, moja deela, dijaki 3. in 4. letnika pa so se posvetili knjigama arovnikov vajenec in Ljubezen.

  Na podronem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 21. januarja 2016 v Ruah, sta v skupini Gimnazijski program, 1. in 2. letnik, dijakinji Nika Matanovi, 1. b, in Ana Golnar, 2. f, prejeli srebrno Cankarjevo priznanje. Niki se je uspelo uvrstiti na dravno tekmovanje, ki je bilo 12. marca 2016 v Hoah. Pod mentorstvom prof. Bojana Sedmaka je dosegla 41 tok in prejela zlato Cankarjevo priznanje. Hkrati je bila najbolje uvrena tekmovalka z mariborskih srednjih ol.

  Tjaa Markei, prof.,organizatorica olskega tekmovanja

 • Raziskovalci na Prvi

  Raziskovalna dejavnost na Prvi ima dolgo tradicijo. Dijaki e vrsto let uspeno sodelujejo v projektih Mladi za napredek Maribora v organizaciji Zveze prijateljev mladine Maribor in Gibanje znanost mladini v organizaciji ZOTKS. Uspehe so dosegali tako na regijski ravni (Mladi za napredek Maribora), kjer so uspeno sodelovali z devetimi nalogami, kot na dravnem nivoju (Gibanje Znanost mladini) s petimi nalogami. S svojimi raziskovalnimi nalogami so posegali na razlina podroja od zgodovine do fizike, matematike, biologije, kemije idr. ter pripomogli k uspehu nae gimnazije. Z zlatimi, s srebrnimi in z bronastimi priznanji so bili uspeni tudi na dravnem nivoju. Prav tako so sodelovali na Noi raziskovalcev, dogodku, ki povezuje laino javnost z raziskovalci.

  Ksenija Brai Brako, prof.

 • asopis Mrhovinar

  Dobro je vedeti, o em razmiljajo in kaj ponejo vrstniki, zato novinarji olskega asopisa Mrhovinar z budnim oesom in neprikrito radovednostjo spremljajo tevilne dogodke zunaj ole ter predvsem tiste, ki potekajo na Prvi gimnaziji Maribor. Prvogimnazijci prvogimnazijcem piejo svoje zgodbe, ki brez dvoma pritegnejo tudi zanimanje drugih bralcev.

  olski asopis Mrhovinar daje vsem dijakom nae ole monost objave avtorskih prispevkov (npr. poezija, proza, fotografija). Sodelavci Mrhovinarja pa se dnevno urijo v tevilnih dejavnostih, kakrne so izmenjava mnenj, iskanje novih zanimivih tem, obiskovanje dogodkov, beleenje vtisov, urejanje besedil, fotografiranje, pogovori z intervjuvanci, sestankovanje, oblikovanje asopisa z ustreznimi raunalnikimi orodji, komuniciranje z vrstniki in mentorji. Prav vsaka tevilka je enkratna in neponovljiva zgodba, saj zrcali odnos dijakov do vsakdanjih, a tako zelo njihovih tem. olski asopis Mrhovinar

  mag. Tatjana Koi, prof. (mentorica)

 • Ekipa ILE

  olska ekipa gledalikih improvizatorjev zdruuje dijake dobre volje, hitrih reakcij in nalezljivega humorja. Dijaki v ekipi znajo ustvarjati enkratne dogodke, kjerkoli se pojavijo. Sodelujejo in tekmujejo v republiki improligi, gostujejo in gostijo svoje vrstnike iz slovenskih srednjih ol in predstavljajo svoje veine ob razlinih drugih prilonostih. Med njimi in publiko je na sceni vedno zabavno in veselo.

  ILA deluje v okviru KUD-a France preeren v Ljubljani. Vanjo je vsako olsko leto vkljuenih priblino 25 srednjeolskih impro skupin, vsaka skupina ima svojega mentorja in se uri v kratkih disciplinah, razdeljenih na ve sklopov. Novembra se zane tekmovalni del, v katerem se skupine spopadajo v izbranih disciplinah; ocenjujejo jih vodje tekmovanj, sodniki in publika z aplavzom; poanta pa je biti smeen v mejah o postavljenih meril

  Skupine PGM so v improligi prisotne e od njenih zaetkov in zasedajo solidne uvrstitve, kar je za redke ekipe izven prestolnice, od koder je veina skupin in kjer poteka veina tekmovanj, prav dober uspeh. Poleg sreanj v Ljubljani in ene tekme, ki jo vsako leto gosti na Prvem odru, ekipa ILE v ol. letu 2014/15 predstavlja PGM tudi na razlinih olskih prireditvah in prilonostnih dogodkih, kot so informativni dan, dan odprtih vrat ali na tradicionalnih sreanjih z mariborsko II. gimnazijo v obeh olah ter na Festivalu Lent

  Bojan Sedmak, prof.

 • Likovna delavnica

  V likovni delavnici se dijaki sreujejo s praktinim delom z razlinimi likovnimi materiali, orodji in pristopi s poudarkom na sodobnih likovnih praksah. Skozi proces ustvarjanja kot posamezniki doivljajo, razumejo in vrednotijo likovni svet ter iejo naine novih, izvirnih pristopov likovnega izraanja. Svoja dela predstavljajo v olskih in drugih razstaviih. V tem letu smo raziskovali razline likovne prakse in pristope s poudarkom na posameznikovi kreativnosti in likovnem doivljanju. Tako smo izvedli nekaj sreanj z alternativnimi naini ustvarjalnega dela (preoblikovanje fotografij, slikanje z limono, slikanje z nogami ...). Delovali smo na ve podrojih konceptualne umetnosti (instalacija, telesna umetnost). aka nas e ve zanimivih nalog, ki jih predstavljamo sproti v prostorih ole.

  V likovni delavnici spremljamo aktualne likovne razstave in sodelujemo z Umetnostno galerijo Maribor, drutvom Kombajn (GT22), s Pekarno Magdalenske mree (Galerija K18). V likovni delavnici dajemo poseben poudarek delu z nadarjenimi posamezniki. Nekateri lani delavnice v okviru zastavljenih programov uresniujejo zastavljene cilje, ki jih bodo predstavili v obliki likovne razstave ali dogodka. Natalija R. rnec, mentorica

 • Preernov nateaj

  ola vsako leto v decembru razpie nateaj, katerega cilji so usmerjeni k vzpodbujanju umetnikega ustvarjanja dijakov Prve gimnazije na razlinih podrojih snovanja. Z nateajem elimo opozoriti na kulturno in umetniko dejavne posameznike, omogoiti zainteresiranim dijakom vkljuitev v organizirano obliko nateaja s primernim strokovnim vrednotenjem in nagraditi najuspeneje ustvarjalce.

  Dijaki lahko oddajo svoje stvaritve z naslednjih podroij: literatura, likovna umetnost (slikarstvo, risba), fotografija, glasba ter film in video. Dela ocenijo strokovne komisije, ki jih sestavljajo profesorji Prve gimnazije, in podajo utemeljitve za najbolje prispevke.Pohvale in nagrade podelimo na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

  Nagrajeni in pohvaljeni likovni izdel...