OLSKI SKLAD PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

Download OLSKI SKLAD PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

Post on 04-Aug-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Profesionalna higiena

  DonatorjaCvetliarna Valerija GrubelnikKmetijska zadruga Selnica ob Dravi

 • Prosunt inter se boni

  Dobri ljudje koristijo drug drugemu. (Seneka ml.)

  Spotovani donatorji,

  e v uvodu tega nagovora izraam zahvalo za va prispevek v olski sklad Prve gimnazije Maribor. S svojo nesebino podporo omogoate ustvarjalnost, odlinost, solidarnost, dobre delovne in une pogoje, sodelovanje ter vkljuenost naih dijakov in dijakinj.

  Delovanje olskega sklada pa je ob vsem natetem pomembno za olsko skupnost tudi ire. Pri zaposlenih in dijakih gradi odgovornost in pripadnost skupnemu. iri zavest o soodloanju, skupnem nartovanju in spremljanju dejavnosti. Daje pozitiven razmislek o univerzalnem vkljuevanju vseh otrok, ne glede na participiranje starev, in o podpori lokalnega poslovnega okolja ter drubeni odgovornosti. Spodbuja inovativnost in izvirnost dijakov in dijakinj pri njihovem angairanju za pridobivanje sredstev ali drugih oblik pomoi soolcem, druinam in okolju. S skrbnim nartovanjem in razporejanjem usmerja v razmiljanje zunaj uteenih poti in podpira sve pristop pri dejavnostih ter nalaga skrbno gospodarjenje.

  Menim, da s olskim skladom ob primarni materialni podpori dobivamo pomembno podporo tudi pri pedagokem delovanju. Del tega vam elimo predstaviti v tej publikaciji. Kot poroilo vsem, ki ste vkljueni, in povabilo ostalim, da nas podprete glede na monosti.

  Hvala.

  Herman Punik,ravnatelj

 • Spotovani stari!Na nai oli smo si zadali cilje, ki krepijo dobra in izboljujejo naa ibka podroja. olski sklad Prve gimnazije Maribor skrbi za nemoteno olsko in obolsko udejstvovanje vseh dijakov ole ter pomaga finanno ibkim dijakom. Ker verjamem, da smo se znali sredi finanne krize, ki ni kriza vrednot, si elim, da bi vsak po svojih zmonostih doniral in s tem prispeval k izvajanju morda prav njemu zanimive dejavnosti na oli. Dijaki si prizadevamo, da bi iz leta v leto naredili ve. Svojo solidarnost delimo na prireditvah pevskega zbora, bazarjih Pomagajte nam tudi Vi in nam s tem zagotovite e bolje monosti, da lahko zasijemo kot zvezde.

  V priakovanju dobrega sodelovanja se Vam lepo zahvaljujem.

  Anej Irgoli, predsednik dijake skupnosti

  Finis coronat opus!Finis coronat opus!

  Finis coronat opus!

 • Spotovani stari in dijaki!

  Da bi mlad lovek odkrival svoje talente ter se razvil v celovito osebnost, mu je ob obveznem olskem programu treba omogoiti dostop tudi do drugih podroij udejstvovanja. olski sklad Prve gimnazije ima to pomembno funkcijo mladim omogoa, da se preizkuajo in odkrivajo svoje talente na podrojih, ki jih uni program ne pokriva v celoti, kot sta na primer glasba in gledalie. Ni mogoe spregledati tudi druge izredno pozitivne vloge olskega sklada dobrodelne dejavnosti ki dijakom s tekim socialnim ozadjem omogoa nemoteno olanje in tudi razvoj talentov. Takna pomo ni samoumevna, zato je lepo, da ima Prva skupaj z vami posluh za to pereo problematiko.

  Sicer pa smo lahko ponovno ponosni na nae dijake. Tudi v letonjem olskem letu so zabeleili tevilne uspehe, priznanja in pohvale za svoja udejstvovanja. Na primer Mladinski pevski zbor, ki je lanskega oktobra na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Calelli med deklikimi in meanimi pevskimi zbori prejel srebrno plaketo in odline ocene. Ve kot zunanja pohvala, pa tem mladim zagotovo pomeni osebna samopotrditev spoznanje, da zmorejo in znajo ter da so lahko uspeni, e v delo vloijo svoj as in trud. Ravno zato se mi zdi ta na olski sklad tako pomemben, ker preko njega pomagamo sooblikovati celovite, zdrave, mlade osebnosti.

  Opaam, da se olski sklad iz leta v leto iri. Vanj se vse bolj aktivno vkljuujemo tudi stari, ki s svojimi drobnimi prispevki dosegamo velik skupni uinek. Te izkljuno pozitivne posledice danes ni mogoe celovito meriti, se bodo pa zagotovo pokazale v prihodnosti, zato razvijajmo na olski sklad e naprej.

  Trivo Krempl, predstavnik sveta starev

 • Gledalika ola

  V okviru MKUD Prva gimnazija Maribor deluje tudi Gledalika ola, ki je organizirana kot obolska dejavnost. Skozi tiriletno gledaliko izobraevanje ponudi mladim ustvarjalcem vpogled v razline odrske izraze, od giba in govora do igre z lutko ter alternativnega gledalia. Srednjeolci se tako izobraujejo v kompleksno zasnovanem programu, ki jih ne pripravlja zgolj na morebitno profesionalno kariero, temve vzgaja gledaliko ozaveene in razgledane gledalce. Skozi kreativen proces dijaki spoznavajo vse segmente gledalikega dela: scenografijo, oblikovanje lui in zvoka, osnove reije in dramaturgije Vzporedno z izobraevanjem posveamo velik del pozornosti ozaveanju skrbnega ravnanja z njihovim matinim prostorom (Prvi oder), prenovljenim in opremljenim v sodelovanju MKUD-a in olskega sklada Prve gimnazije, ki temelji na prispevkih starev.

  Veliko sredstev za delovanje drutva in gledalike ole uspemo pridobiti iz obinskih in dravnih javnih razpisov. Pomemben vir financiranja za ohranjanje nae dejavnosti v elenem obsegu je tudi olski sklad Prve gimnazije. Poleg finannih virov je zelo pomembno skrbno in odgovorno delo profesorjev, ki ga opravljamo prostovoljno.

 • V lanski sezoni smo na dravnem sreanju Vizije za predstavo Jaz ali kdo drug prejeli vizionarja za najboljo skupinsko igro, na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije pa za isto predstavo Grand prix festivala. S predstavami smo se udeleili tudi mednarodnega tudentskega festivala Kestenburg v Banjaluki in mednarodnega festivala amaterskih gledali v Kanadi. Nao kakovost je prepoznal tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in nam podelil priznanje Linhartovo listino.

  Tjaa Klanjek,predsednica MKUD Prva gimnazija Maribor

  Dokazi za kontinuirano kvaliteto so nagrade, ki jih mladi ustvarjalci prinaajo s tevilnih domaih in mednarodnih festivalov praviloma vsako leto. Med njimi so Linhartove zlate znake (najvija nagrada slovenskih ljubiteljskih gledali), nagrade vizionar (najvija nagrada slovenskih mladinskih gledali) in priznanje vrhunske kakovosti, ki so ga mladi kulturniki prejeli na svetovnem festivalu ljubiteljskih gledali Mondial du Theatre v Monaku.

 • Mladinsko razstavie Avla

  Pred dvaintiridesetimi leti je prav na kulturni dan, 8. februarja 1972, svoje delo zaelo olsko razstavie. Takratni profesor in akademski slikar Marjan Remec je dal pobudo za preureditev glavnega olskega vhoda in mu poleg praktine namembnosti dodelil e lahtneji namen. Ideja je bila sprejeta in vhodna avla se je spremenila v Mladinsko razstavie Avla. e ime govori o tem, da je glavnina programa namenjena mladim, dijakom Prve gimnazije in njihovim kreativnim stvaritvam tako na likovnem kot tudi na literarnem, gledalikem in glasbenem podroju. V Avli se je tako zvrstilo veliko kulturnih prireditev in dogodkov, ki popestrijo delovni olski vsakdan. Njena osnovna programska usmeritev je pogosto presegla svoje meje in v Avli so svoja dela predstavili tudi e uveljavljeni likovni umetniki Andra alamun, Joe Tisnikar, Bogdan Bori, Anton Polak, Zoran Didek, Miro Hajnc, Polona Petek, Nataa Prosenc Seznam je dolg in veina likovnih stvaritev tistih, ki so se odloili oli svoje delo tudi podariti, krasi stene olskih prostorov.

  olsko razstavie je prostor, s katerim so se dijaki zelo poistovetili, ga sprejeli kot prostor, ki jim ponuja monost kreativne izpovedi. Vsako leto so ob kulturnem prazniku, posveenem Francetu Preernu, postavljena na ogled nagrajena in pohvaljena likovna dela dijakov. Odprtja razstav pa v novejem asu pospremijo skupinski ali individualni performansi.

  dr. Nataa Smoli, prof.

 • Pevski zbor

  Pod umetnikim vodstvom profesoric Polone Meke Oinger in Maje Lutar delujejo na oli razline vokalne zasedbe: Meani pevski zbor Prve gimnazije Maribor, deklika zasedba in Moka vokalna skupina. Dijaki lahko v njih izraajo svojo kreativnost in ljubezen do glasbe, seznanijo se z zborovsko umetnostjo ter s slovensko in tujo zborovsko dediino, nauijo se timskega dela, kjer je za konen uspeh pomemben vsak posameznik, ter razvijajo suveren in samozavesten nastop. Veliko pevcev je hkrati tudi odlinih instrumentalistov, ki lahko svoje znanje pokaejo na nastopih kot solisti ali lani ansambla. Nae naelo je druiti se, sodelovati na lokalni in dravni ravni ter promovirati olo v irem javnem prostoru. Leta 2014 smo se udeleili zborovskega festivala v Rimu in se vrnili domov z zlatim priznanjem. Decembra 2015 smo prepevali v Pragi na adventnem zborovskem festivalu. V tem olskem letu smo oktobra tekmovali v dveh kategorijah na mednarodnem zborovskem tekmovanju v paniji, Canta al Mar 2015, Calella. Osvojili smo dve srebrni priznanji.Domao publiko razveseljujemo z boinimi koncerti v Unionski in Viteki dvorani. Bogato koncertno sezono tradicionalno zakljuujemo v mesecu maju v Unionski dvorani, ko se poslovimo od pevcev maturantov.

  Zahvaljujemo se vsem letonjim maturantom za portvovalno sodelovanje v pevskem zboru Prve gimnazije.

  Maja Lutar, prof. in Polona Meke Oinger, prof.

 • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

  V olskem letu 2015/2016 je potekalo tekmovanje iz slovenine za Cankarjevo priznanje v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za olstvo. Tudi naa ola je uspeno sodelovala. Dijaki 1. in 2. letnika so poglobljeno brali roman Jugoslavija, moja deela, dijaki 3. in 4. letnika pa so se posvetili knjigama arovnikov vajenec in Ljubezen.

  Na podronem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 21. januarja 2016 v Ruah, sta v skupini Gimnazijski program, 1. in 2. letnik, dijakinji Nika Matanovi, 1. b, in Ana Golnar, 2. f, prejeli srebrno Cankarjevo priznanje. Niki se je uspelo uvrstiti na dravno tekmovanje, ki je bilo 12. marca 2016 v Hoah. Pod mentorstvom prof. Bojana Sedmaka je dosegla 41 tok in prejela zlato Cankarjevo priznanje. Hkrati je bila najbolje uvrena tekmovalka z mariborskih srednjih ol.

  Tjaa Markei, prof.,organizatorica olskega tekmovanja

 • Raziskovalci na Prvi

  Raziskovalna dejavnost na Prvi ima dolgo tradicijo. Dijaki e vrsto let uspeno sodelujejo v projektih Mladi za napredek Maribora v organizaciji Zveze prijateljev mladine Maribor in Gibanje znanost mladini v organizaciji ZOTKS. Uspehe so dosegali tako na regijski ravni (Mladi za napredek Maribora), kjer so uspeno sodelovali z devetimi nalogami, kot na dravnem nivoju (Gibanje Znanost mladini) s petimi nalogami. S svojimi raziskovalnimi nalogami so posegali na razlina podroja od zgodovine do fizike, matematike, biologije, kemije idr. ter pripomogli k uspehu nae gimnazije. Z zlatimi, s srebrnimi in z bronastimi priznanji so bili uspeni tudi na dravnem nivoju. Prav tako so sodelovali na Noi raziskovalcev, dogodku, ki povezuje laino javnost z raziskovalci.

  Ksenija Brai Brako, prof.

 • asopis Mrhovinar

  Dobro je vedeti, o em razmiljajo in kaj ponejo vrstniki, zato novinarji olskega asopisa Mrhovinar z budnim oesom in neprikrito radovednostjo spremljajo tevilne dogodke zunaj ole ter predvsem tiste, ki potekajo na Prvi gimnaziji Maribor. Prvogimnazijci prvogimnazijcem piejo svoje zgodbe, ki brez dvoma pritegnejo tudi zanimanje drugih bralcev.

  olski asopis Mrhovinar daje vsem dijakom nae ole monost objave avtorskih prispevkov (npr. poezija, proza, fotografija). Sodelavci Mrhovinarja pa se dnevno urijo v tevilnih dejavnostih, kakrne so izmenjava mnenj, iskanje novih zanimivih tem, obiskovanje dogodkov, beleenje vtisov, urejanje besedil, fotografiranje, pogovori z intervjuvanci, sestankovanje, oblikovanje asopisa z ustreznimi raunalnikimi orodji, komuniciranje z vrstniki in mentorji. Prav vsaka tevilka je enkratna in neponovljiva zgodba, saj zrcali odnos dijakov do vsakdanjih, a tako zelo njihovih tem. olski asopis Mrhovinar

  mag. Tatjana Koi, prof. (mentorica)

 • Ekipa ILE

  olska ekipa gledalikih improvizatorjev zdruuje dijake dobre volje, hitrih reakcij in nalezljivega humorja. Dijaki v ekipi znajo ustvarjati enkratne dogodke, kjerkoli se pojavijo. Sodelujejo in tekmujejo v republiki improligi, gostujejo in gostijo svoje vrstnike iz slovenskih srednjih ol in predstavljajo svoje veine ob razlinih drugih prilonostih. Med njimi in publiko je na sceni vedno zabavno in veselo.

  ILA deluje v okviru KUD-a France preeren v Ljubljani. Vanjo je vsako olsko leto vkljuenih priblino 25 srednjeolskih impro skupin, vsaka skupina ima svojega mentorja in se uri v kratkih disciplinah, razdeljenih na ve sklopov. Novembra se zane tekmovalni del, v katerem se skupine spopadajo v izbranih disciplinah; ocenjujejo jih vodje tekmovanj, sodniki in publika z aplavzom; poanta pa je biti smeen v mejah o postavljenih meril

  Skupine PGM so v improligi prisotne e od njenih zaetkov in zasedajo solidne uvrstitve, kar je za redke ekipe izven prestolnice, od koder je veina skupin in kjer poteka veina tekmovanj, prav dober uspeh. Poleg sreanj v Ljubljani in ene tekme, ki jo vsako leto gosti na Prvem odru, ekipa ILE v ol. letu 2014/15 predstavlja PGM tudi na razlinih olskih prireditvah in prilonostnih dogodkih, kot so informativni dan, dan odprtih vrat ali na tradicionalnih sreanjih z mariborsko II. gimnazijo v obeh olah ter na Festivalu Lent

  Bojan Sedmak, prof.

 • Likovna delavnica

  V likovni delavnici se dijaki sreujejo s praktinim delom z razlinimi likovnimi materiali, orodji in pristopi s poudarkom na sodobnih likovnih praksah. Skozi proces ustvarjanja kot posamezniki doivljajo, razumejo in vrednotijo likovni svet ter iejo naine novih, izvirnih pristopov likovnega izraanja. Svoja dela predstavljajo v olskih in drugih razstaviih. V tem letu smo raziskovali razline likovne prakse in pristope s poudarkom na posameznikovi kreativnosti in likovnem doivljanju. Tako smo izvedli nekaj sreanj z alternativnimi naini ustvarjalnega dela (preoblikovanje fotografij, slikanje z limono, slikanje z nogami ...). Delovali smo na ve podrojih konceptualne umetnosti (instalacija, telesna umetnost). aka nas e ve zanimivih nalog, ki jih predstavljamo sproti v prostorih ole.

  V likovni delavnici spremljamo aktualne likovne razstave in sodelujemo z Umetnostno galerijo Maribor, drutvom Kombajn (GT22), s Pekarno Magdalenske mree (Galerija K18). V likovni delavnici dajemo poseben poudarek delu z nadarjenimi posamezniki. Nekateri lani delavnice v okviru zastavljenih programov uresniujejo zastavljene cilje, ki jih bodo predstavili v obliki likovne razstave ali dogodka. Natalija R. rnec, mentorica

 • Preernov nateaj

  ola vsako leto v decembru razpie nateaj, katerega cilji so usmerjeni k vzpodbujanju umetnikega ustvarjanja dijakov Prve gimnazije na razlinih podrojih snovanja. Z nateajem elimo opozoriti na kulturno in umetniko dejavne posameznike, omogoiti zainteresiranim dijakom vkljuitev v organizirano obliko nateaja s primernim strokovnim vrednotenjem in nagraditi najuspeneje ustvarjalce.

  Dijaki lahko oddajo svoje stvaritve z naslednjih podroij: literatura, likovna umetnost (slikarstvo, risba), fotografija, glasba ter film in video. Dela ocenijo strokovne komisije, ki jih sestavljajo profesorji Prve gimnazije, in podajo utemeljitve za najbolje prispevke.Pohvale in nagrade podelimo na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

  Nagrajeni in pohvaljeni likovni izdelki so nekaj asa na ogled v Mladinskem razstaviu Avla, nagrajeni in pohvaljeni dijaki s podroja literature pa svoja dela predstavijo na literarnem veeru, ki ga za dijake, njihove stare in profesorje priredimo na Prvem odru.

  Silva Rapoc, prof.

 • Tekmovanje iz znanja francoineDijakinje Ajda Godec, Kim Godec, Urula Sajko, Eva trakl in Tjaa Svetelek iz 4. b so se udeleile dravnega tekmovanja iz znanja francoine, ki je potekalo 7. novembra 2015 v Kranju. Tjaa Svetelek je dosegla 1. mesto in s tem zlato priznanje. Eva Malovrh iz 3. b je na prevajalskem tekmovanju Juvenes Translatores pod okriljem Evropske komisije dosegla absolutno (od vseh jezikov) 1. mesto v Sloveniji, prevajala pa je iz francoine. Povabljena je bila v Bruselj, kjer se je sreala z zmagovalci drugih drav in imela odmeven govor.

  Simone Krampl, prof.

  Dravno tekmovanje iz panine

  V letonjem olskem letu je dravno tekmovanje iz panskega jezika potekalo na Gimnaziji Franca Mikloia v Ljutomeru. Iz Prve gimnazi-je Maribor sta se tekmovanja udeleili dve dijakinji in dosegli odlino uvrstitev Sara Lonari iz 3. g je dosegla bronasto priznanje, Dalila uman iz 3. b pa je dosegla srebrno priznanje. estitamo!

  Dr. Eva kobalj, prof.

 • Matematina druenja

  Aktiv profesorjev matematike je v olskem letu 2015/16 orga-niziral dva delovna vikenda za dijake s poudarjenim interesom na podroju matematike. Dijaki prisluhnejo predavanjem z matematino vsebino in reujejo zahtevneje matematine naloge ter se tako pripravljajo na tekmovanja v znanju matem-atike za Vegovo priznanje. Na prvem sreanju v decembru smo gostili dr. Bojana Hvalo s FMN Univerze v Mariboru, ki je di-jakom predaval na temo Matematine zvijae: barvanje tabel in Dirichletovo naelo, na drugem sreanju pa je bil gost dr. Iztok Bani z iste fakultete, ki je dijake popeljal Od ideje do dokaza. V matematinih delavnicah delo poteka pod mentorstvom la-nov aktiva in nekdanjih dijakov Prve gimnazije. Poleg priprav na tekmovanja za Vegovo priznanje na oli organiziramo tudi priprave na tekmovanje iz znanja logike in priprave na tek-movanje iz razvedrilne matematike. Pri prvih poleg reevanja zahtevnejih nalog iz izjavne logike dijakom ponudimo tudi lingvistine delavnice.

  DOBITNIK ZLATEGA PRIZNANJA IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Janko Gruden, 3. F

  DOBITNIKI ZLATEGA PRIZNANJA IZ LOGIKEJanko Gruden, 3. FJernej Debevc, 4. E

  DOBITNIK ZLATEGA PRIZNANJA NA DRAVNEM TEKMOVANJU ZA VEGOVA PRIZNANJAMiha alamun, 3. D

  Aktiv matematikov

 • Fizikalno tekmovanje

  Fizika se zdi nekaterim dijakom teka, drugim nezanimiva, vedno ve pa je takih, ki jo imajo radi. Trudimo se, da fiziko pribliamo im iremu krogu dijakov, zato vkljuujemo v pouk ve eksperimentov. Pri posodabljanju opreme si pomagamo s sredstvi sklada. S sredstvi sklada pokrivamo tudi stroke udelebe dijakov na tekmovanjih. Ta so namenjena dijakom, ki imajo veselje z reevanjem raunskih problemov. Letos smo na teh tekmovanjih dosegli zlato in srebrno Stefanovo priznanje. Dijak etrtega letnika, Jernej Debevc, se je uvrstil v ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na fizikalni olimpijadi.

  Aktiv fizikov

  Prva gimnazija Maribor je vkljuena v program Ekoola, v katerem sodelujemo v tevilnih dejavnostih, namenjenih razvijanju celostne okoljske vzgoje in izobraevanja. Med slednje sodi tudi tekmovanje v v ekoznanju, ki se ga na Prvi gimnaziji Maribor udelei veliko dijakov in zato tudi ekipe, ki zastopajo nao olo na dravnem tekmovanju, posegajo po visokih rezultatih. Letos je dijakinja Anica Ficko osvojila 3. mesto.

  Andreja Senar, prof.

  Dravno tekmovanje v ekoznanju

 • Tekmovanje iz znanja kemije

  e vrsto let Zveza za tehnino kulturo Slovenije (ZOTKS) organizira tekmovanja iz znanj. Prvo tekmovanje je bilo KEMIJA, ki v letu 2016 praznuje 50 let.Najuspeneji dijaki prejmejo Preglove plakete. Tekmovanje iz znanja kemije poteka na dveh ravneh:

  olsko tekmovanje (izbirno) za bronasto Preglovo plaketo, dravno tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje.

  olsko tekmovanje je potekalo 7. marca 2016. Na Prvi gimnaziji v Mariboru je tekmovalo 99 dijakov. Med njimi se je pet dijakov uvrstilo na dravno tekmovanje, ki je bilo 9. maja v Ljubljani. Med 1771 tekmovalci sta 2 dijaka nae ole prejela srebrno Preglovo plaketo: Vid Lobnik iz 1. letnika in Niko ai iz 2. letnika.

  Bronaste plakete so prejeli:Bruno Kula, Jaa Pavi, Maa ai, Robert Babi, Miha alamun, Marua Miheli in dijaki 4.letnika: Jure ailo, Ajda Godec, Ana Lobnik, Tilen Kamenski, Nika Marin, Jernej Debevc in Jan Senekovi.

  Tatjana Kreitner, prof.

  Dravno tekmovanje v znanju nemine

  Dijaki Prve gimnazije Maribor se vsako leto udeleujejo olskega izbirnega in nato e dravnega tekmovanja v znanju nemine za dijake 2. in 3. letnika. V preteklih letih so dosegali izjemne rezultate, kot edinstven doseek pa naj izpostavimo olsko leto 2015/16, ko so nai dijaki osvojili kar sedem zlatih priznanj, od tega 1. mesto v dravi v kategoriji 2. letnik (2. tuji jezik), prav tako 1. mesto v kategoriji 2. letnik (1. tuji jezik) in e enkrat 1. mesto v kategoriji 3. letnik (2. tuji jezik). Trije nai dijaki so v znanju nemine torej prav na vrhu v Sloveniji.

  Vid, Nikolaus in Patrick, pa tudi vsi ostali zlati, ponosni smo na vas!

  mag. Martina Vrecl, prof.

 • PRIMAfest

  Na Prvi vsako pomlad organiziramo kulturno-umetniki festival Primafest. Festival je namenjen mladinski ustvarjalnosti na razlinih kulturnih in tudi portnih podrojih. Dijaki pripravljajo program vse olsko leto, pri delu pa jim pomagamo profesorji s svojimi mentorskimi izkunjami. Primafest poteka tri dni. Med glavnimi olskimi odmori in v popoldanskem asu se dijaki preizkuajo v razlinih portnih delavnicah in spremljajo izpovedi umetnikov na gledalikem, glasbenem, plesnem in likovnem podroju. Festival pa ne navduuje le mladih, saj so obiajno v obinstvu med gimnazijci tudi njihovi stari in drugi gostje. Seveda ne pozabljamo na osrednji dogodek festivala koncert olskih bendov. Dijaki na zadnji dan festivala priredijo koncert vseh olskih bendov. Ker je dijakom glasba zelo pomembna, je prireditev odlina prilonost, da mladi glasbeniki pokaejo svojo ustvarjalnost.

  Miha Debenak, prof.

 • port na Prvi

  Zainteresiranim dijakinjam in dijakom Prve omogoamo afirmacijo v obliki portnih tekmovanj, rekreativnim portnikom pa aktivno raziskovanje narave in premikanje lastnih meja tudi v mednarodnem prostoru, saj je port univerzalen jezik, ki ga govori ves svet. Prva ima bogato portno tradicijo. V preteklosti so jo obiskovali tevilni dijaki in dijakinje, nosilci medalj z velikih tekmovanj v razlinih portnih zvrsteh. Danes zdruujemo portno nadarjene dijake v e-oddelek, kjer jim s sodobnimi metodami dela omogoamo laje usklajevanje portnih in olskih obveznosti. Tako dijakom, ki imajo visoke ambicije, ni potrebno prekiniti portne kariere zaradi izobraevanja.Dijakom, ki nimajo tekmovalnih ambicij, poleg obvezne portne vzgoje omogoamo e razline netekmovalne oblike porta v okviru obveznih izbirnih vsebin, kot so potapljanje, planinarjenje, razlini borilni porti, smuanje na ledenikih v tujini, jadranje, jahanje.e vrsto let se udeleujemo vseh razpisanih srednjeolskih tekmovanj, kjer se lahko nae olske ekipe ali posamezniki pomerijo z vrstniki iz vse Slovenije. Nai dijaki dosegajo vrhunske doseke v dvoranski odbojki, saj so fantje postali dravni prvaki. Slovenski srednjeolski vrh smo dosegli tudi v deskanju na snegu, kjer so dijakinje postale ekipne dravne prvakinje, dijaki pa so pristali na drugem mestu. Med izjemne portne doseke v tem olskem letu tejemo tudi naslov dravnega mladinskega prvaka v tenisu, ki ga je dosegel Matic Podlipnik. Miha Veliki je zmagal na mednarodnem tenikem turnirju dvojic v Novem Sadu, Tennis Europa. Maa Simoni je dosegla drugo mesto na mladinskem evropskem prvenstvu v karate katah, Nejc No pa 7. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v ju-jitsu in uvrstitev na evropsko lansko prvenstvo. Desiree Ajlec se je uvrstila na mladinsko svetovno prvenstvo v alpskem smuanju.

  Tjaa Klajnek

 • Tekmovanje mladih zgodovinarjev

  Dravno srednjeolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je potekalo v soboto, 2. aprila 2016, na Gimnaziji Breice. Tema tekmovanja je bila prva svetovna vojna. Nai dijaki so ekipno zasedli tretje mesto v dravi.

  Posamezno pa:ZLATO PRIZNANJE: Matic KristanSREBRNO PRIZNANJE: Marko CibulaSREBRNO PRIZNANJE: Bernarda Anel

  Darja Emeri, prof.

 • Debatni klub

  Tudi letos smo bili dejavni v debatnem klubu. Udeleili smo se dveh srednjeolskih debatnih turnirjev, prvega v Litiji in drugega v Ormou. Dijaki so osvajali debatne veine, zato je bil zanje nastop nova in bogata izkunja. Poleg omenjenega so bili debaterji uspeni v radijski oddaji Gymnasium.eu. Udeleili so se etrtfinala. Od septembra 2015, ko je v projekt Gymnasium.eu vstopilo 16 slovenskih srednjih ol, smo obravnavali mnoge teme, povezane z evropsko politiko.

  Miha Debenak, prof.

  Oblikovanje: Vid Koprivek (naslovnica) in Eva MustafaLektorirali: Lucija Kuntner, prof. in Tjaa Markei, prof.Tisk: Deltakom, storitve in trgovina Uredila: Miha Debenak, prof. in Boris Hajdinjak, prof.