Sončne celice na šolski strehi

Download Sončne celice na šolski strehi

Post on 27-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raziskovalna naloga - podroje fizika

TRANSCRIPT

 • O VIDE PREGARC

  LJUBLJANA

  RAZISKOVALNA NALOGA

  PODROJE: Fizika

  SONNE CELICE NA OLSKI STREHI

  MENTOR: Katja Kodelja AVTORICI: Tajda Frece, 8. b

  ejla Troi, 8. b

  LJUBLJANA, 2011

 • 2

  KAZALO KAZALO .................................................................................................................................................2

  KAZALO SLIK:..................................................................................................................................3

  KAZALO TABEL..............................................................................................................................4

  KAZALO GRAFOV............................................................................................................................4

  POVZETEK ............................................................................................................................................5

  KLJUNE BESEDE ...............................................................................................................................5

  1 UVOD................................................................................................................................................6

  2 SONNE CELICE............................................................................................................................7

  2.1 VRSTE SONNIH CELIC.......................................................................................................7

  2.1.1 MONOKRISTALNE SONNE CELICE.......................................................................7

  2.1.2 POLIKRISTALNE SONNE CELICE..........................................................................8

  2.1.3 AMORFNE SONNE CELICE.......................................................................................8

  2.2 SESTAVA SONNIH CELIC .................................................................................................9

  3 POTEK DELA.............................................................................................................................. 10

  3.1 TABELIRANJE..................................................................................................................... 10

  3.2 PRIPOMOKI ZA MERJENJE .......................................................................................... 10

  3.3 POTEK MERITVE:.............................................................................................................. 12

  4 REZULTATI IN UGOTOVITVE .............................................................................................. 14

  4.1 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD VREMENA................................................ 14

  4.2 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD OSVETLJENOSTI.................................... 15

  4.3 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD VRSTE CELIC .......................................... 16

  4.4 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD NAKLONA CELIC .................................. 17

  4.5 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD STRANI NEBA......................................... 18

  5 IZRAUNI..................................................................................................................................... 19

  6 ZAKLJUEK ................................................................................................................................ 22

  7 ZAHVALA..................................................................................................................................... 23

  8 VIRI IN LITERATURA .............................................................................................................. 23

  9 PRILOGE....................................................................................................................................... 24

 • 3

  KAZALO SLIK:

  Slika1: Monokristalne sonne celice ................................................................................. 7

  Slika 2: Polikristalne sonne celice .................................................................................. 8

  Slika 3: Amorfne sonne celice ......................................................................................... 8

  Slika 4: Sestava sonne celice ......................................................................................... 9

  Slika 5: Maketa sonnih celic.......................................................................................... 10

  Slika 6: Termometer (za merjenje temperature).............................................................. 10

  Slika 7: Kompas (za doloanje smeri neba) .................................................................... 11

  Slika 8: Kabli (za povezavo med sonnimi celicami in ampermetrom in voltmetrom) ...... 11

  Slika 9: Ampermeter in voltmeter - multimeter (za merjenje toka in napetosti) ................ 11

  Slika 10: Veliki geo trikotnik (za merjenje naklona sonnih celic) .................................... 12

  Slika 11: Doloanje naklona celic ................................................................................... 12

  Slika 12: Merjenje z multimetrom (toka in napetosti) ....................................................... 13

  Slika 13: Dobljeni rezultat sva vpisali v tabelo................................................................. 13

 • 4

  KAZALO TABEL

  Tabela 1: Izraun povprene pridobljene moi v odvisnosti od vremena......................... 14

  Tabela 2: Povpreen izraun moi v odvisnosti od osvetljenosti ..................................... 15

  Tabela 3: Pridobljena mo v odvisnosti od vrste celic ..................................................... 16

  Tabela 4: Pridobljena mo v odvisnosti od strani neba ................................................... 18

  Tabela 5: Pridobljena mo odvisna od strani neba.......................................................... 18

  KAZALO GRAFOV

  Graf 1: Naredili sva graf izrauna o odvisnosti pridobljene moi od vremena.................. 14

  Graf 2: Graf povprenega izrauna moi v odvisnosti od osvetljenosti............................ 15

  Graf 3: Graf izrauna odvisnosti moi od osvetljenosti.................................................... 16

  Graf 4: Graf pridobljene moi v odvisnosti od vrste celic ................................................. 16

  Graf 5: Graf pridobljene moi v odvisnosti od naklona celic ............................................ 17

  Graf 6: Graf pridobljene moi odvisne od strani neba ..................................................... 18

  Graf 7: Izraun investicije in odkupa elektrike ................................................................. 20

  Graf 8: Povprena pridobljena elektrika v kWh v posameznih mesecih .......................... 21

 • 5

  POVZETEK Za to temo sva se odloili, ker bo naa ola gradila prizidek in elimo na streho

  postaviti sonno elektrarno. eleli sva raziskati, v koliknem asu se nam

  investicija povrne. Meritve sva opravljali v uilnici, na igriu, za olo, pred blokom

  in v stanovanju. Za to pa sva seveda potrebovali tudi maketo sonnih celic.

  Gospod Marko ibert iz podjetja ALPIN nama je posodil maketo sonnih celic, in

  sicer sta bili dve iz silicija - monokristalni, dve pa brez - polikristalni. Ugotovili sva,

  da dobimo najve elektrike, e je jasno vreme, e so sonne celice obrnjene proti

  jugu in so pod naklonom od 30 do 40. Ugotovili pa sva tudi, da je bolje imeti

  sonne celice s silicijem, saj so bolj obstojne. Za sonne celice ni dobro, da se

  pregrejejo, saj takrat proizvajajo manj moi. Te trditve nama ni uspelo dokazati,

  ker sva poskuse izvajali pri nijih temperaturah.

  S pomojo meritev sva izraunali koliko elektrine moi bi proizvajala sonna

  elektrarna na strehi ole, koliko kWh bi proizvedli na leto ter koliko denarja bi

  zasluili, e bi proizvedeno elektriko prodali. Te podatke sva primerjali z

  izraunom podjetja ALPIN in prili do ugotovitev, da se nam ta investicija povrne v

  roku desetih let.

  KLJUNE BESEDE sonne celice, sonna elektrarna, pridobljena elektrika

 • 6

  1 UVOD

  Za to temo sva se odloili, ker namerava naa ola zgraditi prizidek in sva eleli

  raziskati, e bi se nam investicija v sonno elektrarno obrestovala. Tema se nama

  je zdela zanimiva in neznana. Primerjali sva, koliko elektrike bi dejansko dobili z

  nao olsko sonno elektrarno, in preraunali, v koliknem asu bi se nam

  povrnila investicija. Predvidevali sva, da je koliina pridobljene elektrike odvisna

  od naklona celic, smeri neba, vremena, osvetljenost, temperature in obmoja

  meritve. Najina hipoteza je bila, da je najveji izkoristek odvisen od svetilnosti in

  naklona.

 • 7

  2 SONNE CELICE

  Sonna celica (lahko jo imenujemo tudi solarna celica) je neposredni pretvornik za

  pridobivanje elektrine energije iz sonne. To je naprava fotoelement, ki v mejni

  plasti med dvema polprevodnikoma pretvarja vpadajoe sonne arke v elektrini

  tok.

  2.1 VRSTE SONNIH CELIC

  LOIMO TRI VRSTE SONNIH CELIC: - monokristalne

  - polikristalne

  - amorfne

  2.1.1 MONOKRISTALNE SONNE CELICE Monokristalne sonne celice so bile najprej mnoino proizvedene, kar je razlog,

  da so danes najbolj razirjene. Proizvajamo jih iz kaljenega stekla v aluminijastih

  okvirjih, zato so odporne na najteje vremenske pogoje, kar vkljuuje tudi too.

  Izkoristki monokristalnih sonnih celic so med 15 in 18 %, kar je najve od

  omenjenih tipov. Zaradi najvijega izkoristka so tudi najdraje. V zgradbi je

  najveja razlika pri kristalnih ravninah. Monokristalne celice so najblije idealnemu

  kristalu, ker nimajo kristalnih mej. Pri monokristalnih celicah se sonni arki manj

  razsujejo na gladki povrini, kar je razlog za viji izkoristek.

  Slika1: Monokristalne sonne celice (http://img.enaa.com/oddelki/conrad/assets/product_images/monokristalna_solarna_celica_CO193

  852.jpg, na dan 15. 3. 2011)

 • 8

  2.1.2 POLIKRISTALNE SONNE CELICE Polikristalne (e bolj pa amorfne) sonne celice odstopajo od ideala. Sestavljene

  so iz velikega tevila kristalnih zrn, ki so med seboj loena s kristalnimi mejami.

  Pri monokristalnih celicah se sonni arki manj razsujejo na gladki povrini, kar je

  razlog za viji izkoristek.

  Slika 2: Polikristalne sonne celice (http://img.enaa.com/oddelki/conrad/assets/product_images/polikristalinske_solarne___celice_2_6______________CO112135.jpg, na dan 15. 3. 2011)

  2.1.3 AMORFNE SONNE CELICE Amorfne sonne celice imajo najslabi izkoristek, ta se giblje od 6 do 8 %. Poleg

  tega imajo e eno slabost, in sicer da se hitreje starajo, saj e po nekaj mesecih

  zane izkoristek padati, vendar pa so bolj obutljive na svetlobo in delujejo tudi v

  slabih vremenskih pogojih. Najlaje jih je izdelati, zato so tudi poceni. V Sloveniji

  potrebujemo dodatne vire energije, ker poraba energije iz leta v leto naraa.

  Vendar tako mali izkoristki amorfnih sonnih celic prepriajo le malokaterega

  vlagatelja.

  Slika 3: Amorfne sonne celice (http://www.pvresources.com/images/solarcell_pic01b.jpg, na dan 15. 3. 2011)

 • 9

  2.2 SESTAVA SONNIH CELIC Za boljo predstavo si najprej poglejmo sestavo sonne celice. V splonem jo

  razdelimo v est slojev. Na vrhu je steklena ploa, ki ostale plasti varuje pred

  mehanskimi vplivi, kot so de, veter, toa in podobno. Sledi antirefleksna plast. Z

  njo doseemo zmanjan odboj svetlobe, zato se ve fotonov absorbira in povea

  se izkoristek. Ko fotoni padejo na sonno celico, obstajajo tri monosti, kaj se bo z

  njimi zgodilo, odvisno od valovne doline svetlobe in s tem energije fotona. Veja

  kot je valovna dolina svetlobe, manja je energija fotona. e je energija

  prevelika, bo foton predrl vse plasti in od njega ne bomo imeli nobene koristi. e

  je energija premajhna, se lahko foton odbije od povrine, kar spet ne daje nobene

  koristi. Pretvorbo svetlobne v elektrino energijo dobimo samo v primeru, ko je

  energija fotona ravno pravnja, da foton pride do stika n- in p-tipa polprevodnika.

  Tretja plast je kontaktna mrea. Narejena je iz dobrega prevodnika. Njena vloga

  je, da zbira elektrone, nato sledita p- in n-tip polprevodnika. Na dnu je e zadnja

  plast, ki je narejena iz kovine in slui kot prevodnik elektrinega toka.

  Slika 4: Sestava sonne celice (http://fizika.unimb.si/files/seminarji/08/SoncneCelice.pdf)

 • 10

  3 POTEK DELA

  Marko ibert iz podjetja ALPIN nama je posodil tiri makete sonnih celic; dve

  celici s silicijem in dve brez silicija. S temi tiri maketami sva vsak dan opravljali

  meritve na razlinih obmojih. Vse meritve sva zapisali v tabele, ki so priloene

  kot priloge.

  3.1 TABELIRANJE V tabelo sva zapisali naslednje koliine: datum, ura, vreme, temperatura, naklon

  celic, osvetljenost, tok, napetost, vrsta celic, obmoje meritve, smer neba.

  3.2 PRIPOMOKI ZA MERJENJE

  Slika 5: Maketa sonnih celic

  Slika 6: Termometer (za merjenje temperature)

 • 11

  Slika 7: Kompas (za doloanje smeri neba)

  Slika 8: Kabli (za povezavo med sonnimi celicami in ampermetrom in voltmetrom)

  Slika 9: Ampermeter in voltmeter - multimeter (za merjenje toka in napetosti)

 • 12

  Slika 10: Veliki geo trikotnik (za merjenje naklona sonnih celic)

  3.3 POTEK MERITVE: Sonne celice in multimeter sva med seboj povezali z dvema kabloma. rn je el

  v oznako za ozemljitev, rde pa v oznako V ali mA (kadar sva prikljuili v mA, je

  naprava merila tok v miliamperih, e pa sva kabel priklopili na V, pa sva merili

  napetost v voltih). Drugi del kablov pa sva priklopili v vtinice ob sonnih celicah

  (slika 12). Z velikim geo-trikotnikom sva naravnali sonne celice na razline kote

  (slika 11). Multimeter je bil analogni, zato sva morali biti pozorni e na obmoje

  meritev. Kazalek multimetra se je ustavil na neki tevilki in tako sva lahko razbrali

  ampere in volte. Nato sva sproti podatke vpisovali v tabele, ki so dodane kot

  priloge (slika 13).

  Slika 11: Doloanje naklona celic

 • 13

  Slika 12: Merjenje z multimetrom (toka in napetosti)

  Slika 13: Dobljeni rezultat sva vpisali v tabelo

 • 14

  4 REZULTATI IN UGOTOVITVE Rezultate sva s pomojo programa Excel obdelali in naredili grafe.

  4.1 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD VREMENA Priakovali sva, da bo najveja pridobljena mo ob jasnem vremenu.

  VREME MO (W) jasno 1.08 delno jasno 2.89 oblano 0.55

  Tabela 1: Izraun povprene pridobljene moi v odvisnosti od vremena

  Graf 1: Naredili sva graf izrauna o odvisnosti pridobljene moi od vremena

  Najina priakovanja so bila napana, saj je izraun pridobljene moi pokazal ve

  pri delno jasnem vremenu.

 • 15

  4.2 PRIDOBLJENA MO V ODVISNOSTI OD OSVETLJENOSTI Priakovali sva, da bo povpreni izraun moi najviji takrat, ko bo znaala

  osvetljenost nad 40000 lx.

  Osvetljenost (lx)

  Povprena mo(W)

  od 0 do 5000 0.11 od 5000 do 10000 0.43 od 10000 do 15000 0.51 od 15000 do 20000 0.80 od 20000 do 25000 / od 25000 do 30000 0.56 od 30000 do 35000 0.98 nad 40000 1.85

  Tabela 2: Povpreen izraun moi v odvisnosti od osvetljenosti

  Graf 2: Graf povprenega izrauna moi v odvisnosti od osvetljenosti

  Najino priakovanje dri, saj je nad 40000 lx izraun moi najveji. im bolj sonce

  osvetli sonno celico, tem ve je pridobljene elektrike, vendar pa tudi ni...