Spis treci - ? V Spis treci Wykaz skrtw.....XXIII

Download Spis treci -  ? V Spis treci Wykaz skrtw.....XXIII

Post on 21-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

 • V

  Spis treci

  Wykaz skrtw....................................................................................................................... . XXIII

  Wstp........................................................................................................................................ .XXVII

  Rozdzia I. Zagadnienia wprowadzajce.......................................................................... . 1

  . .1.. Pastwo...................................................................................................................... . 1. I.. Pojcie.pastwa................................................................................................ . 1. II.. Funkcje.pastwa.............................................................................................. . 2. III.. Typy.pastwa................................................................................................... . 3. IV.. Formy.pastwa................................................................................................. . 4

  . .2.. Konstytucjonalizm.................................................................................................... . 5. I.. Pojcie.konstytucjonalizmu........................................................................... . 5. II.. Idee.konstytucjonalizmu................................................................................ . 8

  . .3.. Prawo.konstytucyjne................................................................................................ . 8. I.. Pojcie.prawa.konstytucyjnego..................................................................... . 8. II.. Przedmiot.prawa.konstytucyjnego............................................................... . 10. III.. Metody.badawcze............................................................................................ . 11

  . .4.. Podmioty.wadzy.pastwa...................................................................................... . 12. I.. Organy.pastwa............................................................................................... . 12. II.. Obywatele.......................................................................................................... . 12. III.. Partie.polityczne............................................................................................... . 13. IV.. Zwizki.wyznaniowe...................................................................................... . 16. V.. Zwizki.zawodowe.......................................................................................... . 17. VI.. Organizacje.spoeczne.i.grupy.interesu....................................................... . 17

  . .5.. Polskie.konstytucje.XX.w......................................................................................... . 19. I.. Konstytucje.II.Rzeczypospolitej.................................................................... . 19. II.. Konstytucja.PRL............................................................................................... . 21. III.. Maa.Konstytucja.z.1992.r............................................................................... . 22. IV.. Konstytucja.z.1997.r......................................................................................... . 23

 • VI

  Rozdzia II. rda prawa .................................................................................................... . 25. .6.. Prawo.......................................................................................................................... . 26. I.. Pojcie.prawa.................................................................................................... . 26. II.. Pojcie.porzdku.prawnego.i.systemu.prawnego...................................... . 30

  . .7.. rda.prawa............................................................................................................. . 31. I.. Pojcie.rde.prawa........................................................................................ . 31. II.. System.rde.prawa........................................................................................ . 32. III.. Pluralizm.systemw.rde.prawa................................................................ . 38. IV.. Hierarchia.w.pluralistycznym.systemie.rde.prawa.............................. . 43

  . .8.. Ustawa.zasadnicza................................................................................................... . 46. I.. Konstytucja.RP.a.prawo.europejskie............................................................ . 46. II.. Ustawa.o.zmianie.Konstytucji....................................................................... . 51. III.. Powszechne.zasady.prawa.midzynarodowego........................................ . 52

  . .9.. Umowy.midzynarodowe...................................................................................... . 53. I.. Pojcie.umowy.midzynarodowej................................................................ . 53. II.. Zwyczajowe.normy.prawa.midzynarodowego......................................... . 56. III.. Prawo.Unii.Europejskiej................................................................................. . 57

  . .10..Ustawa........................................................................................................................ . 60. I.. Pojcie.ustawy.................................................................................................. . 60. II.. Wyczno.ustawy.......................................................................................... . 63. III.. Rodzaje.ustaw................................................................................................... . 69

  . .11..Rozporzdzenie.z.moc.ustawy............................................................................. . 73. I.. Pojcie.rozporzdzenia.z.moc.ustawy........................................................ . 73. II.. Rozporzdzenie.z.moc.ustawy.w.wietle.Konstytucji.RP...................... . 74

  . .12..Rozporzdzenie........................................................................................................ . 76. I.. Rozporzdzenie.a.ustawa............................................................................... . 76. II.. Podstawa.rozporzdzenia.............................................................................. . 78. III.. Szczegowo.rozporzdzenia..................................................................... . 79. IV.. Kontrola.rozporzdze................................................................................... . 81

  . .13..Akty.prawa.miejscowego........................................................................................ . 82. I.. Cechy.konstytutywne..................................................................................... . 82. II.. Rodzaje.aktw.prawa.miejscowego.............................................................. . 83

  . .14.. Inne.rda.prawa..................................................................................................... . 84. I.. Jednostronne.akty.RP...................................................................................... . 84. II.. Precedensy........................................................................................................ . 84. III.. Konwenanse...................................................................................................... . 85. IV.. Prawo.zwyczajowe........................................................................................... . 86. V.. Orzecznictwo.sdowe..................................................................................... . 86. VI.. Nauka.prawa..................................................................................................... . 87

  Rozdzia III. Konstytucja ..................................................................................................... . 89. .15..Definicja.i.terminologia........................................................................................... . 89. I.. Etymologia.i.znaczenia.terminu.konstytucja.......................................... . 89. II.. Definicja.konstytucji........................................................................................ . 91

  Spis treci

 • VII

  . .16..Geneza.konstytucji................................................................................................... . 94. I.. Uwagi.wstpne................................................................................................. . 94. II.. To.spoeczno-ekonomiczne........................................................................... . 95. III.. To.ideologiczne............................................................................................... . 96

  . .17..Tworzenie.konstytucji.............................................................................................. . 99. I.. Sposoby.tworzenia.konstytucji...................................................................... . 99. II.. Optymalny.tryb.tworzenia.konstytucji....................................................... . 101

  . .18..Zmiana.konstytucji................................................................................................... . 102. I.. To....................................................................................................................... . 102. II.. Rodzaje.zmian.konstytucji............................................................................. . 103. III.. Zmiana.Konstytucji.RP................................................................................... . 105. IV.. Prawa.fundamentalne..................................................................................... . 106. V.. Czstotliwo.zmian.konstytucji................................................................... . 108. VI.. Wejcie.w.ycie.konstytucji............................................................................ . 109

  . .19..Forma.i.systematyka.konstytucji............................................................................ . 110. I.. Forma.konstytucji............................................................................................ . 110. II.. Systematyka.oglna.konstytucji.................................................................... . 110. III.. Systematyka.szczegowa.konstytucji.......................................................... . 111

  . .20..Tre.konstytucji....................................................................................................... . 112. I.. Ewolucja.zakresu.przedmiotowego.konstytucji......................................... . 112. II.. Czynniki.okrelajce.tre.konstytucji......................................................... . 113. III.. Optymalny.katalog.materii.konstytucyjnych............................................. . 115

  . .21..Wstpy.do.konstytucji............................................................................................. . 117. I.. Cele.preambu................................................................................................... . 117. II.. Charakter.prawny............................................................................................ . 118

  . .22..Zasady.i.normy.konstytucji.................................................................................... . 119. I.. Zasady.konstytucji........................................................................................... . 119. II.. Normy.konstytucji........................................................................................... . 120

  1..Normy.pisane.i.niepisane.......................................................................... . 1212..Normy.formalne.i.materialne.................................................................... . 121

  . III.. Hierarchia.norm.konstytucyjnych................................................................ . 123. .23..Funkcje.konstytucji................................................................................................... . 124. I.. Podstawowa.triada.......................................................................................... . 124. II.. Funkcja.statyczna.i.dynamiczna................................................................... . 125

  . .24..Gwarancje.i.wykadnia.konstytucji........................................................................ . 126. I.. Gwarancje.konstytucji..................................................................................... . 126. II.. Wykadnia.konstytucji.................................................................................... . 126. III.. Konstytucja.a.inne.systemy.normatywne................................................... . 128

  . .25..Stosowanie.konstytucji............................................................................................ . 129. I.. Stosowanie.sensu stricto et sensu largo............................................................ . 129. II.. Stosowanie.bezporednie.i.porednie.......................................................... . 129. III.. Sdowe.stosowanie.konstytucji..................................................................... . 130

  . .26..Rodzaje.konstytucji.................................................................................................. . 131

  Spis treci

 • Spis treci

  VIII

  . I.. Konstytucja.formalna.i.materialna............................................................... . 131

  . II.. Idealizm.prawniczy.w.pojmowaniu.oddziaywania.konstytucji............ . 133. .27..Koncepcje.konstytucji.............................................................................................. . 134. I.. Konstytucja.bilans.czy.program?.................................................................. . 134. II.. Konstytucja.pastwa.czy.spoeczestwa?................................................... . 136. III.. Inne.koncepcje.................................................................................................. . 137

  . .28..Ocena.Konstytucji.III.RP.......................................................................................... . 139. I.. To....................................................................................................................... . 139. II.. Kryteria.dobrej.konstytucji............................................................................ . 139

  Rozdzia IV. Zasady ustroju pastwa................................................................................. . 141

  . .29..Ustrj.pastwa,.jego.instytucje.i.zasady............................................................... . 142. I.. Pojcie.ustroju.pastwa.................................................................................. . 142. II.. Pojcie.instytucji.ustrojowych....................................................................... . 143. III.. Pojcie.zasad.ustroju.pastwa....................................................................... . 143

  . .30..Zasada.godnoci.jednostki...................................................................................... . 145. I.. Geneza............................................................................................................... . 145. II.. Pojcie.godnoci.jednostki.............................................................................. . 147

  . .31..Zasada.suwerennoci............................................................................................... . 148. I.. Geneza............................................................................................................... . 148. II.. Pojcie.suwerennoci....................................................................................... . 149. III.. Podmioty.suwerennoci.................................................................................. . 152

  . .32..Zasada.reprezentacji................................................................................................ . 153. I.. Geneza............................................................................................................... . 153. II.. Doktryna.klasyczna......................................................................................... . 155. III.. Doktryna.wspczesna.................................................................................... . 157. IV.. Podsumowanie................................................................................................. . 159

  . .33..Zasada.pastwa.prawa............................................................................................ . 160. I.. Geneza............................................................................................................... . 160. II.. Definicja............................................................................................................. . 163. III.. Aspekt.formalny.............................................................................................. . 165. IV.. Aspekt.materialny............................................................................................ . 168. V.. Trjjedyna.zasada.zasad............................................................................. . 170

  . .34..Zasada.podziau.wadzy.pastwowej................................................................... . 171. I.. Geneza............................................................................................................... . 171. II.. Pojcie.podziau.wadzy................................................................................. . 174. III.. Interpretacje.podziau.wadzy....................................................................... . 177. IV.. Rwnowaga.organw...................................................................................... . 178. V.. Rygorystyczna.a.liberalna.wersja.rozdziau............................................... . 180. VI.. Koncepcja.rdzenia.kompetencji..................................................................... . 182. VII.. Podzia.wadzy.a.suwerenno.i.demokracja.............................................. . 185

  . .35..Zasada.pastwa.wieckiego.................................................................................... . 187. I.. Geneza............................................................................................................... . 187

 • IX

  Spis treci

  . II.. Pojcie.pastwa.wieckiego........................................................................... . 190

  . III.. Idea.neutralnoci.wiatopogldowej.pastwa............................................ . 192

  . IV.. Specyfika.polska............................................................................................... . 196. .36.. Inne.zasady................................................................................................................ . 203

  Rozdzia V. Status prawny jednostki................................................................................. . 205

  . .37..Uniwersalizm.czy.indywidualizm?....................................................................... . 205. I.. Ujcie.uniwersalistyczne................................................................................ . 206. II.. Ujcie.indywidualistyczne............................................................................. . 206

  . .38..Geneza.i.rozwj.ideologii.praw.czowieka........................................................... . 207. I.. Staroytno...................................................................................................... . 207. II.. redniowiecze................................................................................................... . 209. III.. Renesans............................................................................................................ . 210. IV.. Wiek.XVII.......................................................................................................... . 210. V.. Owiecenie........................................................................................................ . 211. VI.. Wiek.XIX.i.pierwsza.poowa.XX.................................................................... . 211. VII.. Okres.po.1945.r................................................................................................. . 212

  . .39..Terminologia.z.dziedziny.praw.czowieka........................................................... . 213. I.. Pojcie.praw.czowieka................................................................................... . 213

  1..Prawa.czowieka.w.wymiarze.etycznym................................................ . 2132..Prawa.czowieka.w.wymiarze.normatywnym....................................... . 2142.1..Wskie.i.szerokie.ujcie.praw.czowieka......................................... . 2142.2.. Prawa.czowieka.a.prawa.obywatela................................................ . 215

  3..Prawa.czowieka.w.wymiarze.procesowym........................................... . 216. II.. Wolno..prawo..obowizek....................................................................... . 216. III.. Klasyfikacja.praw.czowieka.......................................................................... . 219

  1..Prawa.naturalne,.polityczne.i.cywilne..................................................... . 2192..Prawa.cywilne.i.publiczne......................................................................... . 2203..Prawa.wolnociowe.i.obywatelskie.......................................................... . 2204..Prawa.wolnociowe.i.rwnociowe.......................................................... . 2205..Prawa.tradycyjne.i.socjalne........................................................................ . 2206.. Prawa.osobiste,.polityczne.oraz.ekonomiczne,.spoeczne.i.kulturalne.... . 2217..Prawa.podstawowe.i.pozostae................................................................. . 2218..Podzia.na.generacje.praw.czowieka....................................................... . 222

  . .40..Konstytucyjna.regulacja.praw.czowieka............................................................. . 222. I.. Konstytucyjne.funkcje.praw.czowieka....................................................... . 222. II.. Podstawowe.zasady.regulacji........................................................................ . 223

  1..Zasada.godnoci.......................................................................................... . 2232..Zasada.wolnoci.......................................................................................... . 2243..Zasada.proporcjonalnoci.......................................................................... . 2254..Zasada.rwnoci.......................................................................................... . 2265..Wolno.a.rwno...................................................................................... . 2286..Zasady.dotyczce.obywatelstwa............................................................... . 230

 • Spis treci

  X

  . III.. Podmioty.praw.czowieka.............................................................................. . 2321..Obywatele.a.nie.obywatele........................................................................ . 2322..Preferencje.................................................................................................... . 2343..Prawa.czowieka.a.osoby.prawne............................................................. . 235

  . IV.. Adresaci.praw.czowieka................................................................................ . 237

  . V.. Prawa.podmiotowe.a.normy.programowe.................................................. . 239

  . VI.. Granice.ochrony............................................................................................... . 2411..Zasada.proporcjonalnoci.......................................................................... . 2422..Zasada.pastwa.demokratycznego.......................................................... . 2423..Koncepcja.istoty.wolnoci.i.praw............................................................. . 2434..Zasada.wycznoci.ustawy...................................................................... . 243

  . .41..rodki.ochrony.praw.czowieka............................................................................. . 244. I.. Prawo.do.sdu.................................................................................................. . 244. II.. Prawo.do.wynagrodzenia.szkody................................................................. . 245. III.. Prawo.do.skargi.konstytucyjnej.................................................................... . 245. IV.. Prawo.do.skargi.do.ETPC............................................................................... . 246. V.. Prawo.do.wystpienia.do.RPO...................................................................... . 247. VI.. Inne.rodki.ochrony........................................................................................ . 247

  . .42..Konstytucyjne.obowizki.jednostki....................................................................... . 248. I.. Funkcje.obowizkw.jednostki..................................................................... . 248. II.. Reglamentacja.w.Konstytucji.RP................................................................... . 249

  Rozdzia VI. Prawo wyborcze ............................................................................................. . 251

  . .43..Pojcia.podstawowe................................................................................................. . 251. I.. Wybory.............................................................................................................. . 251. II.. Prawo.wyborcze............................................................................................... . 253. III.. System.wyborczy............................................................................................. . 254

  . .44..Funkcje.wyborw..................................................................................................... . 255

  . .45..Zasady.prawa.wyborczego..................................................................................... . 256. I.. Uwagi.wstpne................................................................................................. . 256. II.. Zasada.powszechnoci.wyborw.................................................................. . 257

  1..Przesanki.posiadania.praw.wyborczych................................................ . 2592..Zagadnienie.niegodnoci.wyborczej........................................................ . 2613..Domicyl......................................................................................................... . 2624..Cenzusy.zawodowe.................................................................................... . 2635..Realizacja.zasady.powszechnoci.wyborw........................................... . 264

  . III.. Zasada.rwnoci.wyborw............................................................................ . 264

  . IV.. Zasada.bezporednioci.wyborw................................................................ . 267

  . V.. Zasada.tajnoci.gosowania............................................................................ . 269

  . VI.. Zasada.wolnoci.wyborw............................................................................. . 270. .46..System.wyborczy...................................................................................................... . 272. I.. Uwagi.wstpne................................................................................................. . 272. II.. Systemy.wikszociowe.................................................................................. . 272

 • XI

  Spis treci

  1..System.wikszoci.wzgldnej.................................................................... . 2732..System.wikszoci.bezwzgldnej............................................................. . 274

  . III.. System.proporcjonalny................................................................................... . 2751..Warianty.systemu.proporcjonalnego....................................................... . 2761.1..Metoda.dHondta.................................................................................. . 2761.2..Metoda.Sainte-Lagu............................................................................ . 2771.3..Metoda.Hare-Niemeyera....................................................................... . 278

  2.. Inne.moliwoci.wpywania.na.wynik.wyborw.................................. . 279. IV.. Systemy.mieszane............................................................................................ . 280

  . .47..Organizacja.wyborw.............................................................................................. . 282. I.. Organy.wyborcze............................................................................................. . 282. II.. Okrgi.wyborcze.............................................................................................. . 285. III.. Obwody.gosowania........................................................................................ . 286. IV.. Rejestry.i.spisy.wyborcw.............................................................................. . 287. V.. Uzupenianie.spisw.wyborcw................................................................... . 287. VI.. Uatwienia.dla.osb.niepenosprawnych.i.starszych................................ . 289. VII.. Uatwienia.dla.osb.przebywajcych.zagranic......................................... . 290. VIII.. Komitety.wyborcze.......................................................................................... . 291. IX.. Finansowanie.wyborw.................................................................................. . 293

  . .48..Przebieg.wyborw.................................................................................................... . 295. I.. Zarzdzanie.wyborw.................................................................................... . 295. II.. Zgaszanie.kandydatw.................................................................................. . 296. III.. Kampania.wyborcza........................................................................................ . 298. IV.. Cisza.wyborcza................................................................................................ . 300. V.. Gosowanie........................................................................................................ . 300. VI.. Ustalenie.wynikw.gosowania.i.wyborw................................................ . 301. VII.. Weryfikacja.wanoci.wyborw.................................................................... . 303. VIII.. Finansowe.rozliczenie.wyborw.i.subwencja.partyjna............................ . 305. IX.. Uzupenianie.skadu.organw.przedstawicielskich.................................. . 307

  Rozdzia VII. Referendum................................................................................................... . 309

  . .49.. Instytucje.demokracji.bezporedniej..................................................................... . 309. I.. Uwagi.wstpne................................................................................................. . 309. II.. Referendum.jako.instytucja.demokracji.bezporedniej............................ . 310. III.. Szczeglne.typy.referendum.......................................................................... . 312

  1..Recall.............................................................................................................. . 3122..Weto.ludowe................................................................................................ . 312

  . IV.. Referendum.na.tle.innych.instytucji.demokracji.bezporedniej............. . 3131..Zgromadzenie.ludowe............................................................................... . 3132.. Inicjatywa.ludowa....................................................................................... . 3133..Konsultacje.ludowe..................................................................................... . 314

  . .50..Konstytucyjna.regulacja.i.podzia.referendw.................................................... . 314. I.. Referendum.a.konstytucja.............................................................................. . 314

 • Spis treci

  XII

  . II.. Sposb.okrelenia.materii.referendalnych................................................... . 315

  . III.. Rodzaje.referendum........................................................................................ . 3161..Kryterium.zasigu.terytorialnego............................................................. . 3162..Kryterium.wymagalnoci........................................................................... . 3173..Kryterium.mocy.wicej.......................................................................... . 3174..Kryterium.momentu.przeprowadzenia................................................... . 3185..Kryterium.przedmiotowe.......................................................................... . 318

  . .51..Referendum.w.tradycji.polskiej.............................................................................. . 318. I.. Do.1989.r............................................................................................................ . 318. II.. Lata.19891997.................................................................................................. . 319. III.. Po.1997.r............................................................................................................. . 320

  . .52..Prawna.regulacja.instytucji.referendum.w.Polsce............................................... . 321. I.. Prawo.referendalne.a.prawo.wyborcze........................................................ . 321. II.. Przepisy.wsplne.dotyczce.referendum.................................................... . 321

  1..Prawo.uczestnictwa.................................................................................... . 3212..Termin.przeprowadzenia........................................................................... . 3223..Organizacja.referendum............................................................................. . 3224..Kampania.referendalna.............................................................................. . 3235..Finansowanie.referendum......................................................................... . 3246..Gosowanie................................................................................................... . 3247..Ustalanie.wynikw..................................................................................... . 3248..Wano.referendum.................................................................................. . 325

  . III.. Referendum.w.sprawach.o.szczeglnym.znaczeniu.dla.pastwa........... . 3251..Charakter.prawny....................................................................................... . 3252..Przedmiot.referendum............................................................................... . 3263..Podmioty.uprawnione.do.zarzdzenia.referendum.............................. . 3264..Wynik.i.skutek.referendum....................................................................... . 327

  . IV.. Referendum.w.sprawie.ratyfikacji.umowy.midzynarodowej................ . 329

  . V.. Referendum.zatwierdzajce.zmian.Konstytucji.RP................................. . 330

  . VI.. Referendum.lokalne......................................................................................... . 331

  Rozdzia VIII. Systemy rzdw.......................................................................................... . 333

  . .53..Kwestie.terminologiczne......................................................................................... . 334. I.. Pojcie.i.rodzaje.organw.pastwa............................................................... . 334. II.. Pojcie.systemu.rzdw.i.ich.rodzaje............................................................ . 335

  . .54..System.prezydencjalny............................................................................................ . 336. I.. Zasada.podziau.wadzy................................................................................ . 336. II.. System.hamulcw.ustrojowych..................................................................... . 337. III.. Monizm.egzekutywy...................................................................................... . 341

  . .55..System.parlamentarny............................................................................................. . 343. I.. Geneza............................................................................................................... . 343. II.. Racjonalizacja.systemu.parlamentarnego.................................................... . 346. III.. Dualizm.egzekutywy...................................................................................... . 348

 • XIII

  Spis treci

  . IV.. Odpowiedzialno.parlamentarna.gabinetu............................................... . 349

  . V.. Wpyw.egzekutywy.na.dziaalno.legislatywy........................................ . 351. .56..System.dyrektorialny............................................................................................... . 354. I.. Geneza.i.pojcie................................................................................................ . 354. II.. Wzgldna.supremacja.legislatywy................................................................ . 357. III.. Monistyczny.i.kolegialny.charakter.egzekutywy...................................... . 357. IV.. Podporzdkowanie.egzekutywy.legislatywie............................................ . 359

  . .57..System.semiprezydencjalny.................................................................................... . 361. I.. Pojcie................................................................................................................. . 361. II.. Wybr.prezydenta.w.gosowaniu.powszechnym...................................... . 362. III.. Arbitra.polityczny.prezydenta..................................................................... . 363. IV.. Podwjna.odpowiedzialno.rzdu.............................................................. . 365

  . .58..System.rzdw.w.Konstytucji.RP.z.1997.r............................................................ . 367. I.. Geneza............................................................................................................... . 367. II.. Cechy.................................................................................................................. . 368

  Rozdzia IX. Parlament......................................................................................................... . 375

  . .59..Geneza.parlamentu.................................................................................................. . 376

  . .60..Struktura.parlamentu.............................................................................................. . 376. I.. Mono.czy.multi?............................................................................................... . 376. II.. Monokameralizm............................................................................................. . 377

  1..Finlandia....................................................................................................... . 3772..Dania............................................................................................................. . 3783..Estonia........................................................................................................... . 379

  . III.. Bikameralizm.................................................................................................... . 380

  . IV.. Bikameralizm.w.pastwach.unitarnych...................................................... . 3821..Wielka.Brytania........................................................................................... . 3822..Wochy.......................................................................................................... . 3833..Francja........................................................................................................... . 3864..Polska............................................................................................................ . 388

  . V.. Bikameralizm.w.pastwach.federalnych..................................................... . 3881..Stany.Zjednoczone...................................................................................... . 3892..Niemcy.......................................................................................................... . 3923..Rosja.............................................................................................................. . 394

  . VI.. Instytucja.wsplnych.posiedze.izb.bikameralnej.legislatywy.............. . 397. .61..Funkcja.ustawodawcza.parlamentu...................................................................... . 399. I.. Katalog.funkcji.legislatywy........................................................................... . 399. II.. Inicjatywa.ustawodawcza.............................................................................. . 400. III.. Inicjatywa.ludowa............................................................................................ . 403. IV.. Postpowanie.w.parlamencie......................................................................... . 404. V.. Rozpatrywanie.projektu.ustawy.przez.Sejm.............................................. . 405. VI.. Zgaszanie.poprawek...................................................................................... . 406. VII.. Rola.komisji.sejmowych.................................................................................. . 408

 • Spis treci

  XIV

  . VIII.. Rola.Senatu........................................................................................................ . 410

  . IX.. Rola.prezydenta................................................................................................ . 412

  . X.. Tryby.szczeglne.............................................................................................. . 4161..Projekty.pilne............................................................................................... . 4172..Projekty.ustawy.budetowej..................................................................... . 4173..Zmiana.konstytucji...................................................................................... . 4184..Umowy.midzynarodowe......................................................................... . 4205.. Inne.materie................................................................................................. . 420

  . XI.. Funkcja.prawodawcza.parlamentu.w.kontekcie.czonkostwa.w.UE.... . 421

  . XII.. Lobbing.w.procesie.stanowienia.prawa....................................................... . 424. .62..Funkcja.kontrolna.parlamentu............................................................................... . 424. I.. Znaczenie.funkcji.kontrolnej.legislatywy................................................... . 424. II.. Kontrola.plenarna.Sejmu................................................................................ . 426. III.. Kontrola.komisji.sejmowych.......................................................................... . 428. IV.. Indywidualne.instrumenty.kontroli............................................................. . 430. V.. Uprawnienia.kontrolne.Senatu...................................................................... . 431

  . .63..Funkcja.kreacyjna.parlamentu............................................................................... . 432

  . .64..Zasada.autonomii.parlamentarnej......................................................................... . 433. I.. Polska................................................................................................................. . 433. II.. Francja................................................................................................................ . 434

  . .65..Kadencja.parlamentu............................................................................................... . 436. I.. Pojcie.i.dugo............................................................................................... . 436. II.. Przeduanie.i.skracanie.kadencji................................................................. . 437. III.. Zasada.dyskontynuacji................................................................................... . 439

  . .66..Tryb.pracy.parlamentu............................................................................................ . 441. I.. Tryb.sesyjny.lub.permanentny...................................................................... . 441. II.. Posiedzenia.izby............................................................................................... . 442. III.. Gosowanie........................................................................................................ . 443. IV.. Obrady............................................................................................................... . 443

  . .67..Organizacja.parlamentu.......................................................................................... . 444. I.. To.porwnawcze............................................................................................. . 444. II.. Parlament.RP.................................................................................................... . 445

  1..Marszaek.Sejmu.(Senatu).......................................................................... . 4452..Prezydium.Sejmu.(Senatu)........................................................................ . 4483..Konwent.Seniorw...................................................................................... . 4494..Sekretarze.izby............................................................................................. . 4495..Komisje.parlamentarne.............................................................................. . 4496..Kluby.i.koa.poselskie.(senatorskie)......................................................... . 452

  . .68..Status.prawny.deputowanego................................................................................ . 452. I.. Pojcie.mandatu.przedstawicielskiego......................................................... . 452. II.. Mandat.imperatywny...................................................................................... . 453. III.. Mandat.wolny................................................................................................... . 455

 • XV

  Spis treci

  . IV.. Czas.trwania,.nabycie.i.objcie.mandatu..................................................... . 456

  . V.. Wyganicie.mandatu..................................................................................... . 456

  . VI.. Incompatibilitas................................................................................................... . 457

  . VII.. Uprawnienia.deputowanych.......................................................................... . 4601.. Immunitet.parlamentarny.......................................................................... . 4602..Przywilej.nietykalnoci.deputowanego................................................... . 4623.. Inne.prawa.deputowanego........................................................................ . 4634..Obowizki.deputowanego......................................................................... . 4645..Odpowiedzialno.deputowanego........................................................... . 465

  Rozdzia X. Prezydent RP..................................................................................................... . 467. .69..Modele.ustrojowe.gowy.pastwa.w.systemie.parlamentarnym..................... . 467. I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 467. II.. Model.reprezentacyjny.................................................................................... . 468. III.. Model.reglamentacyjny.................................................................................. . 470. IV.. III.Rzeczpospolita............................................................................................ . 473

  . .70..Charakter.prawny,.funkcje.i.zadania.Prezydenta.RP.......................................... . 475. I.. Pojcia................................................................................................................ . 475. II.. Funkcja.najwyszego.reprezentanta.pastwa............................................ . 475. III.. Funkcja.gwaranta.cigoci.wadzy.pastwowej....................................... . 477. IV.. Funkcja.arbitra.................................................................................................. . 478

  . .71..Podzia.zada.dualistycznej.egzekutywy............................................................. . 480. I.. Polityka.zagraniczna....................................................................................... . 480. II.. Polityka.wewntrzna....................................................................................... . 482

  . .72..Kompetencje.Prezydenta......................................................................................... . 483. I.. Kompetencje.zwizane.z.rzdem.................................................................. . 483

  1..Formowanie,.dymisjonowanie.i.zmiany.w.skadzie.............................. . 4832..Wpywanie.na.ksztat.polityki.................................................................. . 4843..Bezpieczestwo.pastwa............................................................................ . 485

  . II.. Kompetencje.zwizane.z.parlamentem........................................................ . 4871..Kompetencje.organizacyjne....................................................................... . 4872..Kompetencje.inicjatywne........................................................................... . 4873..Kompetencje.hamujce............................................................................... . 488

  . III.. Kompetencje.zwizane.z.sdownictwem.................................................... . 4911..Kompetencje.organizacyjno-kontrolne.................................................... . 4912..Kompetencje.inicjujce............................................................................... . 4923..Kompetencje.wadcze................................................................................. . 493

  . .73..Akty.urzdowe.i.prerogatywy.Prezydenta.......................................................... . 494. I.. Akty.urzdowe................................................................................................. . 494. II.. Prerogatywy sensu stricto................................................................................ . 495. III.. Prerogatywy.sensu largo.................................................................................. . 496

  . .74..Tryb.wyboru.i.odpowiedzialno.Prezydenta..................................................... . 497. I.. Tryb.wyboru.i.kadencja.................................................................................. . 497. II.. Odpowiedzialno.Prezydenta...................................................................... . 499

 • Spis treci

  XVI

  Rozdzia XI. Rada Ministrw.............................................................................................. . 501

  . .75..Modele.egzekutywy................................................................................................. . 502. I.. Egzekutywa.monokratyczna.......................................................................... . 502. II.. Egzekutywa.dualistyczna............................................................................... . 503. III.. Egzekutywa.departamentalna....................................................................... . 505

  . .76..Rzd.w.systemie.parlamentarnym........................................................................ . 505. I.. Pojcie.rzdu..................................................................................................... . 505. II.. Struktura.formalna.......................................................................................... . 507. III.. Struktura.polityczna........................................................................................ . 511. IV.. Funkcje............................................................................................................... . 512

  . .77..Funkcje.ustrojowe.Rady.Ministrw....................................................................... . 513. I.. Funkcja.kierownictwa.politycznego............................................................. . 513. II.. Funkcja.koordynacyjna................................................................................... . 514. III.. Funkcja.wykonawcza...................................................................................... . 514

  . .78..Kompetencje.Rady.Ministrw................................................................................ . 514. I.. Suce.realizacji.funkcji.kierownictwa.politycznego............................... . 514. II.. Suce.realizacji.funkcji.koordynacyjnej.................................................... . 515. III.. Suce.realizacji.funkcji.wykonawczej....................................................... . 517

  . .79..Powoywanie.Rady.Ministrw............................................................................... . 519. I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 519. II.. Dymisja.Rady.Ministrw................................................................................ . 519. III.. Podstawowy.wariant.powoywania.Rady.Ministrw............................... . 521. IV.. Rezerwowe.warianty.powoywania.Rady.Ministrw............................... . 524

  . .80..Zmiany.w.skadzie.Rady.Ministrw..................................................................... . 525

  . .81..Skad.Rady.Ministrw............................................................................................. . 526. I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 526. II.. Prezes.Rady.Ministrw................................................................................... . 527. III.. Wiceprezes.Rady.Ministrw.......................................................................... . 530. IV.. Ministrowie....................................................................................................... . 531

  . .82..Struktura.Rady.Ministrw...................................................................................... . 533. I.. Stay.Komitet.Rady.Ministrw...................................................................... . 533. II.. Rada.Legislacyjna............................................................................................ . 534. III.. Kancelaria.Prezesa.Rady.Ministrw............................................................. . 535

  . .83..Tryb.pracy.Rady.Ministrw.................................................................................... . 536

  . .84..Odpowiedzialno.Rady.Ministrw...................................................................... . 538. I.. Pojcie.i.rodzaje.odpowiedzialnoci............................................................. . 538. II.. Solidarna.odpowiedzialno.parlamentarna.............................................. . 539

  1..Wotum.nieufnoci....................................................................................... . 5402..Odmowa.udzielenia.wotum.zaufania...................................................... . 5413..Absolutorium............................................................................................... . 543

  . III.. Indywidualna.odpowiedzialno.parlamentarna...................................... . 544

  . IV.. Odpowiedzialno.konstytucyjna................................................................ . 545

 • XVII

  Spis treci

  Rozdzia XII. Sdy i prokuratura........................................................................................ . 547

  . .85..Pojcie.wymiaru.sprawiedliwoci.......................................................................... . 547. I.. Wymiar.sprawiedliwoci.na.tle.prawnych.sfer.dziaania.pastwa......... . 547. II.. Wymiar.sprawiedliwoci.w.Konstytucji.RP................................................ . 549

  . .86..Zasady.organizacji.i.funkcjonowania.sdw....................................................... . 552. I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 552. II.. Zasada.niezalenoci.sdw.......................................................................... . 552. III.. Zasada.jednolitoci.sdw.............................................................................. . 554. IV.. Zasada.wieloinstancyjnoci.postpowania.sdowego.............................. . 554. V.. Zasada.udziau.obywateli.............................................................................. . 555. VI.. Zasada.prawa.do.sdu..................................................................................... . 558. VII.. Zasada.prawa.do.obrony................................................................................. . 559. VIII.. Zasada.jawnoci............................................................................................... . 560

  . .87..Struktura.sdw.w.Polsce....................................................................................... . 561. I.. Sd.Najwyszy................................................................................................. . 561. II.. Sdy.powszechne............................................................................................. . 565

  1..Struktura.sdw.......................................................................................... . 5652..Organy.sdw.............................................................................................. . 567

  . III.. Sdy.administracyjne...................................................................................... . 5701..Geneza.i.ewolucja........................................................................................ . 5702..Zadania......................................................................................................... . 5723..Struktura.sdw.......................................................................................... . 5724..Organy.sdw.............................................................................................. . 573

  . IV.. Sdy.wojskowe.................................................................................................. . 574. .88..Krajowa.Rada.Sdownictwa................................................................................... . 576. I.. Geneza.i.charakter.prawny............................................................................ . 576. II.. Zadania.i.kompetencje.................................................................................... . 578. III.. Skad.i.organizacja........................................................................................... . 579

  . .89..Status.prawny.sdziw............................................................................................ . 580. I.. Niezawiso.sdziowska................................................................................ . 580. II.. Gwarancje.niezawisoci................................................................................. . 581

  1..Gwarancje.formalne.................................................................................... . 5812..Gwarancje.materialne................................................................................. . 585

  . .90..Prokuratura.RP......................................................................................................... . 586. I.. Ewolucja.prokuratury.w.Polsce..................................................................... . 586. II.. Zadania.i.kompetencje.prokuratury............................................................. . 589. III.. Jednostki.organizacyjne.prokuratury.......................................................... . 590. IV.. Hierarchia.......................................................................................................... . 592. V.. Wymogi.wobec.kandydatw.na.prokuratorw.......................................... . 594. VI.. Niezaleno.prokuratorska........................................................................... . 595

  Rozdzia XIII. Trybuna Konstytucyjny............................................................................ . 597

  . .91..Ochrona.konstytucji..kontrola.konstytucyjnoci.prawa................................... . 597

 • Spis treci

  XVIII

  . I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 597

  . II.. Pocztki.kontroli.konstytucyjnoci.prawa..Anglia.i.USA....................... . 598

  . III.. Europa................................................................................................................ . 599

  . IV.. Rozwj.kontroli.konstytucyjnoci.w.Polsce................................................ . 600

  . V.. Podstawowe.rodzaje.kontroli......................................................................... . 601. .92..Funkcje.Trybunau.Konstytucyjnego..................................................................... . 602. I.. Zaoenia.i.klasyfikacja................................................................................... . 602. II.. Kontrola.norm.................................................................................................. . 604

  1..Uwagi.wprowadzajce............................................................................... . 6042..Wzorce.kontroli........................................................................................... . 6043..Kryteria.i.tryby.kontroli............................................................................. . 6054..Poziomy.kontroli......................................................................................... . 6084.1..Kontrola.ustaw..................................................................................... . 6094.2..Kontrola.umw.midzynarodowych............................................... . 6104.3..Kontrola.aktw.podustawowych...................................................... . 610

  . III.. Rozpatrywanie.skarg.konstytucyjnych........................................................ . 6111..Geneza.i.ewolucja........................................................................................ . 6112..Aktualne.modele.skargi............................................................................. . 6123..Podmioty.uprawnione.do.zoenia.skargi............................................... . 6134..Podstawa.i.przedmiot.skargi..................................................................... . 6145..Przesanka.subsydiarnoci......................................................................... . 6156..Skutek.skargi.konstytucyjnej..................................................................... . 616

  . IV.. Badanie.konstytucyjnoci.celw.lub.dziaalnoci.partii.politycznych... . 6181..Badanie.konstytucyjnoci.celw............................................................... . 6182..Badanie.konstytucyjnoci.dziaalnoci..................................................... . 618

  . V.. Rozstrzyganie.sporw.kompetencyjnych.................................................... . 619. .93..Pozycja.ustrojowa.Trybunau.Konstytucyjnego................................................... . 620. I.. Charakter.prawny.TK...................................................................................... . 620. II.. Organizacja.TK................................................................................................. . 622. III.. Status.prawny.sdziego.TK............................................................................ . 623

  . .94..Postpowanie.przed.Trybunaem.Konstytucyjnym............................................ . 625. I.. Wszczcie.postpowania................................................................................ . 625. II.. Przebieg.postpowania................................................................................... . 626. III.. Skady.orzekajce............................................................................................. . 627

  . .95..Orzeczenia.Trybunau.Konstytucyjnego.i.ich.skutki.prawne............................ . 627

  Rozdzia XIV. Trybuna Stanu............................................................................................. . 631

  . .96..Pojcie.i.geneza.odpowiedzialnoci.konstytucyjnej............................................ . 631. I.. Pojcie.odpowiedzialnoci.konstytucyjnej.................................................. . 631. II.. Geneza.i.rozwj.odpowiedzialnoci.konstytucyjnej................................. . 632

  . .97..Ewolucja.odpowiedzialnoci.konstytucyjnej.w.Polsce....................................... . 638. I.. I.Rzeczpospolita.oraz.Konstytucje.z.lat.1807.i.1815.................................... . 638. II.. II.Rzeczpospolita.............................................................................................. . 639

 • XIX

  Spis treci

  . III.. Polska.Ludowa.................................................................................................. . 642

  . IV.. III.Rzeczpospolita............................................................................................ . 643. .98..Pozycja.ustrojowa.Trybunau.Stanu...................................................................... . 644. I.. Charakter.prawny............................................................................................ . 644. II.. Zakres.dziaalnoci.......................................................................................... . 645. III.. Skad................................................................................................................... . 647

  . .99..Procedura.egzekwowania.odpowiedzialnoci.konstytucyjnej.......................... . 648. I.. Postpowanie.parlamentarne........................................................................ . 648. II.. Postpowanie.przed.Trybunaem.Stanu...................................................... . 651

  Rozdzia XV. Organy kontroli pastwowej...................................................................... . 653

  . .100..Pojcie.kontroli.pastwowej.................................................................................. . 653. I.. Definicja.i.rodzaje............................................................................................ . 653. II.. Kontrola..nadzr..kierownictwo................................................................ . 655. III.. Geneza.i.ewolucja.instytucji.kontroli.pastwowej..................................... . 656

  . .101..Najwysza.Izba.Kontroli........................................................................................ . 657. I.. Pocztki.i.ewolucja........................................................................................... . 657. II.. Charakter.prawny.NIK................................................................................... . 659. III.. Przedmiotowy.i.podmiotowy.zakres.kontroli.NIK................................... . 660. IV.. Tryb.dziaania.NIK.......................................................................................... . 661. V.. Organizacja.NIK............................................................................................... . 662

  . .102..Rzecznik.Praw.Obywatelskich.............................................................................. . 664. I.. Geneza.instytucji.ombudsmana....................................................................... . 664. II.. Charakter.prawny.RPO................................................................................... . 666. III.. Funkcje.RPO..................................................................................................... . 667. IV.. Zakres.dziaania.RPO..................................................................................... . 668. V.. Formy.dziaania.RPO...................................................................................... . 670. VI.. Powoywanie.i.odwoywanie.RPO............................................................... . 674

  . .103..Rzecznik.Praw.Dziecka.......................................................................................... . 674. I.. Geneza.instytucji.obrocy.praw.dzieci........................................................ . 674. II.. Charakter.prawny.RPD................................................................................... . 676. III.. Funkcje.RPD..................................................................................................... . 677. IV.. Zakres.dziaania.RPD..................................................................................... . 677. V.. Formy.dziaania.RPD...................................................................................... . 678. VI.. Powoywanie.i.odwoywanie.RPD............................................................... . 681. VII.. Rzecznik.Praw.Dziecka.a.Rzecznik.Praw.Obywatelskich........................ . 681

  Rozdzia XVI. Inne organy konstytucyjne........................................................................ . 683

  . .104..Samorzd.terytorialny..uwagi.wprowadzajce................................................ . 683. I.. Pojcie................................................................................................................. . 683. II.. Samorzd.a.autonomia.................................................................................... . 685. III.. Rodowd.samorzdu....................................................................................... . 686. IV.. Doktryny.samorzdnoci.terytorialnej........................................................ . 687. V.. Geneza.i.ewolucja.samorzdu.w.Polsce....................................................... . 688

 • Spis treci

  XX

  . .105..Zasada.samorzdnoci.terytorialnej.w.wietle.Konstytucji.RP....................... . 691. I.. Normy.konstytucyjne..................................................................................... . 691. II.. Regua.subsydiarnoci.................................................................................... . 692. III.. Regua.decentralizacji.wadzy.publicznej................................................... . 693. IV.. Regua.samodzielnoci.jednostek.samorzdu.terytorialnego.................. . 695. V.. Konstytucyjne.zasady.organizacji.samorzdu.terytorialnego................. . 696

  . .106..Zadania.jednostek.samorzdu.terytorialnego.................................................... . 697. I.. Zadania.wasne................................................................................................ . 697. II.. Zadania.zlecone................................................................................................ . 698. III.. Dochody............................................................................................................. . 699

  . .107..Struktura.samorzdu.terytorialnego.................................................................... . 700. I.. Wojewdztwo................................................................................................... . 701

  1..Samorzd.wojewdztwa............................................................................ . 7012..Wojewoda..................................................................................................... . 702

  . II.. Powiat................................................................................................................. . 704

  . III.. Gmina................................................................................................................. . 705. .108..Organy.samorzdu.terytorialnego....................................................................... . 706. .109..Nadzr.nad.samorzdem.terytorialnym............................................................. . 707. I.. Pojcie................................................................................................................. . 707. II.. Organy.i.rodki.nadzoru................................................................................ . 707

  . .110..Narodowy.Bank.Polski.......................................................................................... . 708. I.. Uwagi.wprowadzajce.................................................................................... . 708. II.. Zadania.NBP..................................................................................................... . 709. III.. Struktura.NBP.................................................................................................. . 711

  1..Prezes.NBP................................................................................................... . 7112..Zarzd.NBP.................................................................................................. . 7113..Rada.Polityki.Pieninej............................................................................. . 712

  . .111..Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji.................................................................... . 713. I.. Geneza.i.ewolucja............................................................................................. . 713. II.. Zadania.KRRiT................................................................................................. . 714. III.. Kompetencje.KRRiT........................................................................................ . 715. IV.. Charakter.prawny.KRRiT............................................................................... . 716. V.. Skad.KRRiT,.jej.kadencja.i.Przewodniczcy............................................... . 716. VI.. Status.czonkw.KRRiT.................................................................................. . 717

  Rozdzia XVII. Stany nadzwyczajne.................................................................................. . 719

  . .112..Pojcie.stanu.nadzwyczajnego.............................................................................. . 719. I.. Definicja.i.cechy................................................................................................ . 719. II.. Dwa.modele...................................................................................................... . 721. III.. Obostrzenia.midzynarodowe...................................................................... . 722

  . .113..Pojcia.pokrewne.................................................................................................... . 723. I.. Reagowanie.kryzysowe.................................................................................. . 723. II.. Stan.wyszej.koniecznoci............................................................................. . 724

 • XXI

  Spis treci

  . III.. Kryzys.gospodarczy........................................................................................ . 725

  . IV.. Doktryna.koniecznoci.pastwowej.(Notrecht)........................................... . 725

  . V.. Stan.wojny......................................................................................................... . 727. .114..Zasady.konstytucji.RP.dotyczce.stanw.nadzwyczajnych............................. . 727. .115..Stan.wojny................................................................................................................ . 731. I.. Przesanki.wprowadzenia.............................................................................. . 731. II.. Czas.wojny........................................................................................................ . 733. III.. Uycie.si.zbrojnych.poza.granicami.Polski................................................ . 734

  . .116..Stan.wojenny............................................................................................................ . 735. I.. Podmiot.wprowadzajcy................................................................................ . 735. II.. Przesanki.wprowadzenia.............................................................................. . 736. III.. Kompetencje.organw..................................................................................... . 737. IV.. Ograniczenia.wolnoci.i.praw....................................................................... . 739

  . .117..Stan.wyjtkowy....................................................................................................... . 740. I.. Podmiot.wprowadzajcy................................................................................ . 740. II.. Przesanki.wprowadzenia.............................................................................. . 741. III.. Kompetencje.organw..................................................................................... . 743. IV.. Ograniczenia.wolnoci.i.praw....................................................................... . 743

  . .118..Stan.klski.ywioowej........................................................................................... . 744. I.. Podmiot.wprowadzajcy................................................................................ . 744. II.. Przesanki.wprowadzenia.............................................................................. . 745. III.. Kompetencje.organw..................................................................................... . 746. IV.. Ograniczenia.wolnoci.i.praw....................................................................... . 746

  Indeks rzeczowy..................................................................................................................... . 749