sql injection lab 5477

20
1 *************************** THC HÀNH LAB PHƯƠNG PHÁP TN CÔNG CA HACKER VÀO CÁC NG DNG WEB BLI SQL INJECTION ***************************

Upload: phong-ax

Post on 14-Nov-2015

240 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

sql lab

TRANSCRIPT

 • 1

  ***************************

  THC HNH LAB

  PHNG PHP TN CNG CA

  HACKER VO CC NG DNG

  WEB B LI SQL INJECTION

  ***************************

 • 2

  LI NI U ...............................................................................................................3 Gii thiu chung : ..........................................................................................................4 Mc tiu :.......................................................................................................................4 iu kin :......................................................................................................................4 Ni dung : ......................................................................................................................5 1. Phn chun b cho bi thc hnh LAB:.................................................................6 2. Phn thc hnh LAB : .........................................................................................76

 • 3

  LI NI U

  Ti liu ny dnh cho bt c nhng ai quan tm ti bo mt thng tin cho ng dng Web c s dng c s d liu, c bit dnh cho cc qun tr Website, qun tr my ch Web Server c chy cc ng dng Web c nguy c tim n v cng l ti liu tham kho rt tt cho cc bn ang theo hc v qun tr mng .Ti liu ny s hng cc bn lm th no c c mt h thng gi lp v cc li SQL Injection ca ng dng Web, cch s dng cc cng c h tr trong vic tn cng vo cc ng dng Web b li SQL Injection .

  V y l ti liu hng dn v cc phng php tn cng ca hacker vo cc ng dng Web b li SQL Injection, phng chm ca chng ti l Hack khng phi l ph hoi Hack bo mt hn ! .Nn chng ti xin nhc nh cc bn y ch l ti liu c tnh cht tham kho thc hnh LAB, chng ti khng chu trch nhim vic cc bn dng kin thc ny vo vic vi phm php lut nh nc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam .

  Cui cng th chn thnh cm n ti liu ca cc tc gi OReilly, Kevin Spett, AirScanner v cc din n v bo mt cung cp ti liu chng ti hon thnh cun ti liu hng dn thc hnh LAB ny . Mi thc mc xin gi v : [email protected]

 • 4

  Gii thiu chung :

  Ni dung ca phn LAB ca module 14 SQL Injection th hin rt r phng chm Hack bo mt hn !, module ny bao gm chuyn v nhng phng thc v k nng thc hnh thm nhp h thng nh : qut li bo mt, truyn cc lnh thc thi tri php, xm nhp h thng my ch Web ca hacker ngi qun tr c ci nhn tng quan t pha nhng hacker thc hin ch bo mt cho Web site ca mnh mt cch tt hn .

  V l do cc li bo mt v SQL Injection th rt nhiu cc ng dng Web b mc phi .Do trong gii hn ca ti liu ny ti ly mt v d in hnh v li SQL Injection l li ng dng Web ASP (Active Server Pages) lm v d hng dn trong phn LAB ca module ny . Mc tiu :

  Tham gia qun tr bo mt h thng my ch chy cc ng dng Web c s dng c s d liu cc t chc, cng ty, x nghip, c quan .

  - Nm vng cc phng php kho st, nh gi mc an ninh mng . - Nm vng cc k nng v kin thc, thc hnh v kinh nghim Ethical

  Hacking . - Xc nh c nguyn nhn, nhn din chnh xc i tng, ng c, cch

  thc ca k tn cng xm nhp d liu h thng .Xc nh mc tiu, mi nguy him thng trc v an ninh ng dng Web ca t chc .

  - Phng thc thit k h thng v ng dng Web theo hng bo mt .Phng thc i ph vi s c khi xy ra .

  - Hiu r khi nim, phng thc hot ng ca cc hacker . - Bit s dng phng php v cc cng c c bn kim tra an ninh bo

  mt trn ng dng Web ca t chc . iu kin :

  - C kin thc v H iu hnh mng Windows (tng ng MCSA) . - C kin thc v H qun tr c s d liu Microsoft SQL Server (tng

  ng MCDBA) . - C kin thc v lp trnh Web : HTML, ASP, PHP . - C kin thc v Anh ng . - Quan tm n bo mt thng tin trn ng dng Web .

 • 5

  Ni dung :

  Phn chun b cho bi thc hnh LAB . Phn thc hnh LAB .

 • 6

  1. Phn chun b cho bi thc hnh LAB:

  - Phn ny yu cu cc bn s dng 2 h thng PC c th thc hnh bi LAB v thy c hiu qu ca nhng bi thc hnh .

  - Tt nht cc bn nn s dng cng c to my o(VMware Workstation, Micsoft Virtual PC) c th thc hin tt phn thc hnh LAB .

  - y ti s a ra m hnh thc hnh nh sau : - Trong my Attack s s dng Windows XP sp2 v my ch Web l victim s

  dng Windows 2000 Server .

  1.1. My ch Web Server victim :

  1.1.1. Mt h iu hnh (OS) Microsoft Windows 2000 Server :

  - Ti s dng phin bn Windows 2000 Server hng dn cc bn thc hnh bi LAB ny cho thun tin .

  - Vic lm sao c h iu hnh trn tt nhin cc bn bit ti s khng nhc ti, bn cnh ta cn c 1 Web Server chy trn nn Web Server IIS 5.0 (Internet Information Service) .Phn ny cc bn hc qua mn MCSA (Microsoft Certified System Administrator ) tt nhin phi bit cch ci t gi phn mm Web Server ny u ra .

 • 7

  - y ti xin nhc li nhng bn no cha bit c th bit cch ci t gi phn mm ny phc v cho bi thc hnh LAB di y .

  - Vo Start Setting Control Panel Add / Remove Programs . - Chn Add / Remove Windows Components .

  - Chn du chn gi Internet Information Services (IIS), gi phn mm ny s chy c cc ng dng Web Application ASP .

 • 8

  - Chn Next .

 • 9

  - Ch h thng ci t gi phn mm IIS vo .

 • 10

  - Chn Finish .

  - n y ta chun b xong phn Web Server cho h thng victim phc v bi thc hnh LAB di y .

  1.1.2. Mt h qun tr c s d liu (database) Microsoft SQL Server 2000 :

  - Ti s dng h qun tr c s d liu Microsoft SQL Server 2000

  Standard hng dn cho cc bn bi thc hnh LAB ny cho thun tin .

  - Vic lm sao c v cch thc ci t gi phn mm h qun tr c s d liu Microsoft SQL Server th bn no hc qua MCDBA (Micosoft Certified Database Administrator ) tt nhin phi bit cch ci t v s dng nh th no .

  - y ti xin nhc li mt cch c bn cc bn cha bit c th t mnh ci t gi phn mm ny phc v cho bi thc hnh LAB di y .

  - Chn file setup.bat (trong th mc gc ci t) .

 • 11

  - Chn Next .

 • 12

  - Chn Local Computer chn Next .

 • 13

  - Chn Create a new instance of SQL Server, or install Client Tools chn Next .

 • 14

  - Chn Next .

 • 15

  - Chn Server and Client Tools chn Next .

 • 16

  - Chn Yes .

 • 17

  - in CD key vo v chn Next .

 • 18

  - mc nh Default chn Next .

 • 19

  - Chn Custom chn Next .

 • 20

  - Chn Next .