staj bĠlgĠlendĠrme -...

15
1 KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI ÖĞRENCĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ STAJ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU (2017) ÇALIġMA GRUBU Dr Nil E.ELEDAĞ– KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi BaĢhekimi Uzm. Ġsmet ÇOBAN- KKTC Sağlık Bakanlığı HemĢirelik Hizmetleri Uzmanı Uzm. Sefanur SEYMEN- KKTC Sağlık Bakanlığı YTKD HemĢirelik ġube Amiri Vekili Uzm. Özlem DURMAZ- KKTC Sağlık Bakanlığı. I. Derece BaĢhemĢire Uzm. Mine BAHÇECĠ- KKTC Sağlık Bakanlığı I. Derece Öğretmen HemĢire Uzm. Kerime KUVVETLĠOĞLU- KKTC Sağlık Bakanlığı I. Derece Öğretmen HemĢire KILAVUZA AİT FORMLARI SİTENİN YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ LİNKİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

Upload: nguyenmien

Post on 12-Feb-2018

229 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

1

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI

ÖĞRENCĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ

STAJ BĠLGĠLENDĠRME

KILAVUZU

(2017)

ÇALIġMA GRUBU

Dr Nil E.ELEDAĞ– KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi BaĢhekimi

Uzm. Ġsmet ÇOBAN- KKTC Sağlık Bakanlığı HemĢirelik Hizmetleri Uzmanı

Uzm. Sefanur SEYMEN- KKTC Sağlık Bakanlığı YTKD HemĢirelik ġube Amiri Vekili

Uzm. Özlem DURMAZ- KKTC Sağlık Bakanlığı. I. Derece BaĢhemĢire

Uzm. Mine BAHÇECĠ- KKTC Sağlık Bakanlığı I. Derece Öğretmen HemĢire

Uzm. Kerime KUVVETLĠOĞLU- KKTC Sağlık Bakanlığı I. Derece Öğretmen HemĢire

KILAVUZA AİT FORMLARI SİTENİN YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİLİNKİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

Page 2: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

2

ĠÇĠNDEKĠLER

ĠÇĠNDEKĠLER …………………………………………………………………………….….….2

KILAVUZUN OLUġTURULMA AMACI ………………………………………………..…..3

A. STAJ BAġVURUSU…………………………………...……………………….………...…...3

BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler……………………..……………………………………….…....3

BaĢvuru Onay KoĢulları ………………………………………………………………….….…4

Uygulama Yerlerinin Stajyer Kapasiteleri …………………………………………….……....4

B. STAJ UYGULAMASI……………………………………………………………….……….4

Stajyerlerin Görev Ve Sorumlulukları …………………………………...………....……..…..5

Stajyerlerin Staj Ġptaline Sebebiyet Verecek DavranıĢlar..................................……..….......6

Üniversitenin Sorumlulukları........................................................................................................6

Kurum Sorumluluğu......................................................................................................................6

Öğretmen Sorumluluğu.................................................................................................................6

Bakanlığın Sorumlulukları............................................................................................................6

Hastane Yönetiminin Sorumluluğu..............................................................................................6

Uygulama Yürütücüsünün /Rehberin Görevleri……..………………………………..……...7

C. STAJ BĠTĠRME ĠġLEMLERĠ……………………..………………………………………...8

EKLER:

EK:1- FORM NO: 1. ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU............................................................8

EK:2- Hastane Ve Sağlık Merkezleri Stajyer Kapasiteleri Tabloları.....................................10

EK:3 - FORM NO: 2. ÖĞRENCĠ STAJ BĠTĠRME FORMU.................................................15

Page 3: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

3

KILAVUZUN OLUġTURULMA AMACI:Bu Kılavuz, Üniversitelerde uygulamalı öğrenim

gören öğrencilerin KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastanelerde ve/veya Sağlık Merkezlerinde,

yapacakları staj ve uygulamalara iliĢkin baĢvuru, onay ve staj bitirme iĢlemlerini sistemli bir

Ģekilde yürütülebilmesi için oluĢturulmuĢtur.

A. STAJ BAġVURUSU:

*Öğrencinin bağlı olduğu üniversite/fakülte/yüksek okul müdürü, Her öğrencisi için KKTC

Sağlık Bakanlığı ÖĞRENCĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ÖKB)’ ne baĢvuru yapar.

*BaĢvuru Onayı sonrası, stajyer öğrenci Staj BaĢvuru formundabelirtilen banka hesap

Numarasına staj ücretini yatırır.

*Staj ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontuüniversite/fakülte/yüksek okul müdürüğü

tarafından ÖKB’ne ibraz edilir.

*Staj baĢvurusu ile ilgili ilk üç adımın EKSĠKSĠZ tamamlanması ve baĢvuru belgelerinin

tamamlanması sonrası staj uygulamasının baĢlatılmasına izin verilir.

BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler:

BaĢvuru formu: Form No: 1- ÖĞRENCĠ STAJ BAġVURU FORMU (Ek. 1)

Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan ve tam teĢekküllü üniversite

ya da devlet hastanesinden alınmıĢsağlık raporu (muhaceret iĢlemleri için alınan aslı

gibidir onaylı sağlık raporları geçerlidir.)

TC öğrencileri dıĢındakiler için, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınmıĢ

sağlık raporları geçerlidir.

GÖNÜLLÜ STAJYER ÖĞRENCĠ BaĢvurularında ek olarak;Öğrencilerin staja giderken

hangi becerileri edineceği ile ilgili okul tarafından geliĢtirilmiĢ STAJ TAKĠP / GÖZLEM

FORMU vestaj programı ÖKB’ ye ve öğrenci ile birlikte uygulama yürütücüsüne

gönderilmelidir.

NOT: Öğrenci Staj BaĢvuru Formu, www.saglikbakanligi.com web sitesinde, FORMLAR

linkinden edinilebilir.

Page 4: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

4

BaĢvuru Onay KoĢulları

* Öğrenci bireysel staj baĢvurusu kabul edilmeyecektir.

* ÖKB tarafından belirlenen dönem haricinde yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.

* ÖKB tarafından belirlenen tarihler dıĢında staj programı düzenlenmeyecektir.

* Staj uygulama yerlerine kabul, bu bölümlerin stajyer kapasiteleri dikkate alınarak yapılır.

* Kapasiteyi aĢan baĢvurular kabul edilmeyecektir.

*Tüm stajlara yönelik baĢvurular;

- GÜZ döneminde, EYLÜL - EKĠM ayları,

- BAHAR döneminde, OCAK-MARTayları,

- YAZ döneminde, MAYIS- HAZĠRAN ayları ĠÇĠNDE kabul edilir.

Not: Herhangi bir nedenle öğrenci kayıtlarının uzaması durumunda öğrencinin stajı bir sonraki

dönemde planlanacaktır.

Uygulama Yerlerinin Stajyer Kapasiteleri:

* Hastane ve sağlık merkezlerinin stajyer kapasiteleri EK. 2’de görüldüğü gibidir.

* Belirtilen Stajyer kapasiteleri, tüm üniversiteler için kullanılacak toplam sayıdır.

B. STAJ UYGULAMASI:

* Staj programı mesai günlerinde, (Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cuma)tüm bölümler

için ve Cumartesi de sadece yatılı servisler için iki vardiya Ģeklinde 7.30-14.00 / 14.00-21.00

saatleri arasında yürütülür.

* Uygulama süresi onay verilmiĢ gün, bölüm ve süre içerisindedir.

* Staj içeriği, öğrencinin okulu tarafından programlanması gerekmektedir.

* Öğretmen/ uygulama yürütücüsü olmadan gelen öğrenciler staja kabul edilmeyeceklerdir.

Page 5: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

5

a. Stajyerlerin Görev Ve Sorumlulukları

Uygulama yapan stajyerlerin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:

1. Uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalıĢma düzenine ve disiplin kurallarına

uymalıdır.

2. Uygulama yerinde yapılan çalıĢmalar sırasında stajyerlerin uygulama forması giymeleri

zorunludur.

3. Stajyer öğrenci, üniformalarında ĠSĠMLĠK (Okulun ve bölümün adı, öğrencinin adı soyadı ve

Öğrenci numarası) bulundurması zorunludur.

4. Uygulama alanlarında, uygulama yürütücülerinin kendilerinden istediği tutum, davranıĢ,

görev ve sorumlulukları zamanında, istenilen Ģekilde ve eksiksiz olarak yapmalıdır.

5. Uygulamada, kurum personeli ile olan iliĢkilerinde, meslek etiğine ve ekip anlayıĢına uygun

tutum ve davranıĢ göstermelidir.

6. Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen

göstermelidir.Meydana gelecek zarar karĢılanmalıdır.

7. Stajyerler geliĢ gidiĢ saatlerine titizlik göstermelidirler.

8. Stajın baĢlangıç saati; sabah vardiyası için 7:30, öğleden sonra vardiyası için 14.00’ dur.

9. Stajyer öğrenciler staja, öğretmenleri gözetiminde çıkacaktır

10. Hastane yönetimi kuralları altında staj uygulayan; gönüllü hemĢire stajyerleri ve önlisans

fizyoterapi, beslenme, anestezi teknisyeni, ameliyathane teknisyenliği, radyoloji, diyaliz ve

tıbbi dökümantayon stajyerleri, giriĢ çıkıĢ imzalarını hastane idaresinde, hastane kurallarınca

atacaklardır.

11. Hiçbir hastaya hastalığıyla ilgili yorum yapılmayacaktır.

12. Hasta dosyaları servis hemĢirelerinden izin alınıp servis içerisindeokunacaktır. Ġncelendikten

sonra dosyalar ilk alındığı yere, alındığıĢekilde eksiksiz teslim edilecektir.

13. Stajyer öğrenci sürekli verildiği serviste bulunacaktır.

14. Staj programı belli olduktan sonra öğrenci staj yeri değiĢtirilmeyecektir.

15. Stajyerler, uygulama esnasında karĢılaĢtıkları sorunları öğretmenine ve/veya kurumda ilgili

sorumluya iletmelidir.

16. Staj için dekont alan öğrenciler staja girmekten vazgeçerlerse okullarına mazaretlerini dilekçe

ile yazıp,okulları aracılığıyla, para iadesini isteyebilir.

Page 6: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

6

Stajyerlerin Staj Ġptaline Sebebiyet Verecek DavranıĢları:

1. Öğrencilerin hastalarla iletiĢimlerinde hastalıkları ve tedavileri ile ilgili halka açık ortamlarda

yorumyapmaları.

2. Öğrencilerinstaj yerlerinde, telefonlarıyla oyun oynamaları,bölümle, hasta ve hasta

bilgilerine yönelik fotoğraf çekmeleri, özçekim yapmaları.

3. Uygulama yürütücülerinin talimatları haricinde diğer servislere arkadaĢ ya da hasta

ziyaretlerine gitmeleri.

4. Hasta dosyalarının servis dıĢına çıkarılması

b. Üniversitenin Sorumlulukları:

1. Kurum sorumluluğu

- Staj içeriği Okul Ġdaresi tarafından programlanması gerekmektedir.

- Gönüllü staj yapacak öğrenciler için edinmeleri gereken beceriler veya gözlem programları

bakanlığa iletilecektir.

2. Öğretmen sorumluluğu

- HemĢirelik öğrencileri aĢırı yığılmalardan dolayı 14:00-19:00 vardiyasında da

öğretmenleriyle birlikte staj yapabileceklerdir

- Öğrenciler öğretmen refakatinde servislere dağıtılacaktır.

- Öğrenci sayısı ve uygulama alanının gereksinimine göre uygulamalar için danıĢman

öğretim üyesi/uygulama yürütücüsü görevlendirilir.

c. 1. Bakanlığın sorumlulukları:

Bakanlık üniversitelerle iĢ birliği halinde staj baĢvurularının kabulu, organizasyonu ve bitirme

iĢlemlerini yürütmekle yükümlüdür.

2. Hastane yönetiminin sorumlulukları:

- ÖKB tarafından gönderilen staj yapacak öğrenci listesi ve staj tarihlerini dikkate alınıp ilgili

birimlere bildirmekle yükümlüdür.

- Kurum yöneticisi Gönüllü staj yapan öğrencilerin bitirme formlarını, staj bitiminden en

geç 1 hafta içerisinde onaylamakla yükümlüdür.

Page 7: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

7

3. Uygulama Yürütücüsünün Görevleri:

Uygulama yürütücüsünün görevleri Ģunlardır:

1. Uygulama esnasında uygulama alanlarında öğrencilere danıĢmanlık ve rehberlik yapmak.

2. Öğrencilerin devam durumlarını, davranıĢlarını kontrol etmek ve denetlemek.

3. Öğrencilerin uygulama esnasında karĢılaĢtıkları sorunları çözmek, gerekli görüldüğü takdirde

danıĢman öğretim üyesi’neiletmek,

4. Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak.

5. Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ve DanıĢman öğretim üyesi arasındaki iletiĢimi

sağlamak.

6. Öğrenciye öğrenme fırsatları tanımak. Stajyer öğrencinin vizitlere, vaka sunumlarına,

uygulama alanındaki eğitimlere katılmasını sağlamak.

7. Klinik uygulamalarda rol modeli olmak.

8. Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatmak.

9. Ġlgili derse ait uygulama değerlendirme formlarını ve Öğrenci Staj Bitirme Formu’nu

doldurma.

10. DoldurulmuĢ forumları,stajın bittigi hafta içerisinde stajın yapıldığı kurum yönetimine

iletmek.

C. STAJ BĠTĠRME ĠġLEMLERĠ:

* Staj bitirme formu (EK. 3- FORM NO:2 ÖĞRENCĠ STAJ BĠTĠRME FORMU) yetkili

(öğrenciden sorumlu kiĢi) tarafından doldurulur.

* Staj yapılan kurum tarafından onaylanmıĢ bitirme formu, ÖKB’ne iletilmek üzere Yataklı

Tedavi Kurumları Dairesi arĢivine gönderilir.

Page 8: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

8

EK.1

FORM NO: 1

ÖĞRENCĠ STAJ BAġVURU FORMU

KKTC Sağlık Bakanlığı Öğrenci Koordinasyon Birimi’ne,

Üniversitemiz ……………………………………………….. Programı / Bölümü öğrencilerinin, Eğitim-

Öğretim programlarımız gereği öğrenim süresi sonuna kadar, kuruluĢ ve iĢletmelerde staj yapma zorunluluğu

bulunmaktadır.

AĢağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını……… iĢ günü süreyle kuruluĢunuzda yapmasında

göstereceğiniz ilgiye teĢekkür eder, çalıĢmalarınızda baĢarılar dileriz.

BÖLÜM BAġKANI

Öğrenci Bilgileri

Adı Soyadı

Uyruğu Öğretim Yılı

Öğrenci No Kimlik/Pasaport No

e-posta adresi Telefon No.

DanıĢman Öğretim Üyesi/ Bilgileri

Adı Soyadı

e-posta adresi Telefon No.

Uygulama Yürütücüsü/ Rehber Bilgileri

Adı Soyadı

e-posta adresi Telefon No.

ÖNEMLĠ NOT: Onay alımı sonrası 15 gün içerisinde staj ücreti yatırım dekontu birime ibraz edilecektir. Makbuz

ibraz edimediği takdirde staj baĢlatılmasına izin verilmeyecektir.

Üniversite Onayı Bakanlık Onayı

Page 9: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

9

FORM NO: 1

ÖĞRENCĠ STAJ BAġVURU FORMU

(EK.1 -ARKA SAYFA)

* Bakanlık, bünyesinde staj, rotasyon ve uygulama yapacak olan üniversite

öğrencilerinden Bakanlığın belirlediği 200 (Ġki Yüz) TL olan staj uygulama

ücretini ödemelerini talep eder.

* Üniversite ve/veya stajyer, staj uygulamasına baĢlamadan en geç on beĢ

gün önceden her bir öğrencinin, her dönemi (Güz, Bahar ve Yaz)için ayrı

olmak üzere (yemek hariç)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık

Fonu(Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ’’10-304-0000083358‘‘)

hesabına ödeme yapar.

*Ödeme karĢılığı olan dekontu, KKTC Sağlık Bakanlığı Öğrenci

Koordinasyon Birimi’ne ibraz eder.

Page 10: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

10

EK:2. HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERĠ STAJYER KAPASĠTELERĠ

TABLO: 1. TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ

SAĞLIK MERKEZLERĠ STAJYER HEMġĠRE KAPASĠTESĠ

Bölgeler

Sağlık Merkezleri

Kapasite KARPAZ Dipkarpaz Sağlık Merkezi (Evde Bakım) 4

Yenierenköy Sağlık Merkezi

5

Mehmetçik Sağlık Merkezi 4

GAZĠMAĞUSA Yeni Ġskele Sağlık Merkezi

5

Tatlısu Sağlık Ocağı

0

Akdoğan Sağlık Merkezi 4

Ġnönü Sağlık Merkezi 1

Vadili Sağlık Odası

0

Dörtyol Sağlık Odası 0

PaĢaköy Sağlık Odası 0

Geçitkale Sağlık Merkezi 3

Serdarlı Sağlık Merkezi 3

MaraĢ Semt Polikliniği 3

Akıncılar Sağlık Ocağı 0

GÜZELYURT Güzelyurt Sağlık Merkezi 5

Lefke Sağlık Merkezi 2

GĠRNE Lapta Sağlık Merkezi 4

Esentepe Sağlık Merkezi 3

LEFKOġA Trenyolu Polikliniği + Evde Bakım 7

Değirmenlik Sağlık Merkezi 3

Toplam 56

Page 11: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

11

TABLO: 2. KKTC DEVLET HASTANELERĠ STAJYER HEMġĠREve EBE KAPASĠTELERĠ

Hastane Adı Servis Adı Kapasite

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji + Koroner Yğn. Bkm 8+2=10

Dahiliye + NöroĢirurji 8

Ortopedi 8

KBB-Göz 8

Kadın Doğum 7 (+ EBE)

Yoğun Bakım 2

Kardiyo-Vasküler Cerrahi 2

Çocuk 8

Çocuk poliklinik 2

Göğüs 6

Onkoloji 8

Üroloji 8

Nöroloji + N.YB 6+2=8

Poliklinik 5

Acil 3

Cerrahi 8

Ġntaniye 4

Kan Alma (poliklinik) 2

Thalassemia 3

Kan Bankası 2

Diyabet 2

Endoskopi 3

Eko+Efor+Holter 3

Anjio 1

Basınç Odası 1

TaĢ Kırma 1

Küçük Müdahale 1

Çene Cerrahisi 1

Hızır 3

Kan Alma (ana bina) 1

Ameliyathane 7

TOPLAM 136

Gazimağusa Devlet Hastanesi Dahiliye 5 (Her ġift)

Çocuk - Doğum 5+5=10

Göğüs - Ortopedi 5 Göğüs+ 8 Ortp=13)

Nöroloji - Cerrahi 10+10=20

Poliklinik 10

Acil + 112 5(Her Ģift)

Diyaliz 4

Koroner Yoğun Bakım 4

TOPLAM 78

Dr. Akçiçek Hastanesi Dahiliye - Çocuk 5

Doğum - Cerrahi 3+5=8

Acil – Hızır - Poliklinik 5

TOPLAM 18

Cengiz Topel Hastanesi Erkek Servis 5

Kadın Servis 5

Kadın Doğum 3

Acil Servis 5

TOPLAM 18

BarıĢ, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hostel Servis 10

Kronik Servis 10

Klinik Servis 5

EriĢkin + çocuk ve ergen +Amatem 2+2+2=6

ĠĢ ve UğraĢ ile Terapi Atölyesi 10

TOPLAM 41

Page 12: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

12

TABLO: 3.HASTANELERE GÖRE LĠSANS/LĠSANS ÜSTÜ STAJYERLERĠ KAPASĠTELERĠ

LĠSANS BÖLÜMÜ Hastane Adı Kapasite

DĠYETĠSYENLĠK Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 10

Gazimağusa Devlet Hastanesi 6

Cengiz Topel Hastanesi 2

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 20

FIZYOTERAPIST Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 13

Gazimağusa Devlet Hastanesi 15

Cengiz Topel Hastanesi 4

Dr. Akçiçek Hastanesi 5

TOPLAM 37

SAĞLIK YÖNETĠMĠ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 24

Gazimağusa Devlet Hastanesi 15

Cengiz Topel Hastanesi 2

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 43

BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠK Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 5

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 0

Dr. Akçiçek Hastanesi 0

TOPLAM 7

ECZACILIK Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2

Gazimağusa Devlet Hastanesi 0

Cengiz Topel Hastanesi 2

Dr. Akçiçek Hastanesi 0

Ġlaç Eczacılık Dairesi 12

TOPLAM 16

KLĠNĠK PSĠKOLOG

BarıĢ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 4

TIP FAKÜLTESĠ

Her polikliniğe

Her kliniğe

2’Ģer kiĢi

2’Ģer kiĢi

GERĠATRĠ/ GERONTOLOJĠ Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi

BarıĢ R.ve Sinir Hst. Hastanesi –HOSTEL,

Hastanelerin Cerrahi, Nöroloji, Göğüs, Dahiliye,

Ortopedi Klinikleri

10

Talep ve sayıya göre

değerlendirilecektir

ACĠL AFET YÖNETĠMĠ Her hastane Acil Kliniği

1’er

Page 13: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

13

TABLO: 4. HASTANELERE GÖRE TEKNĠKER (ÖNLĠSANS )STAJYER KAPASĠTELERĠ

ÖNLĠSANS BÖLÜMÜ Hastane Adı Kapasite

FĠZYOTERAPĠ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 13

Gazimağusa Devlet Hastanesi 15

Cengiz Topel Hastanesi 4

Dr. Akçiçek Hastanesi 5

TOPLAM 37

ANESTEZĠ TEKNĠSYENĠ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 7

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 12

TIBBĠ DÖKÜMANTASYON

VE SEKRETERLĠK

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 14

Gazimağusa Devlet Hastanesi 30

Cengiz Topel Hastanesi 2

Dr. Akçiçek Hastanesi 4

TOPLAM 50

ĠLK VE ACĠL YARDIM

TEKNĠKERĠ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2 Acil + 2 Hızır=4

Gazimağusa Devlet Hastanesi 10

Cengiz Topel Hastanesi 2

Dr. Akçiçek Hastanesi 5

TOPLAM 21

AMELĠYATHANE

TEKNĠKERĠ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 7

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 12

DĠYALĠZ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 5 sabah+5 ö. sonra=10

Gazimağusa Devlet Hastanesi 4

Cengiz Topel Hastanesi 0

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 16

TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 15

Gazimağusa Devlet Hastanesi 10

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 28

ELEKTRONÖROFĠZYOLOJĠ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Nöroloji

Poliklinik- EMG, EEG

2

2

Gazimağusa Devlet Hastanesi Poliklinik- EMG, EEG 2

TOPLAM 6

Page 14: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

14

TABLO: 4. (DEVAM) HASTANELERE GÖRE TEKNĠKER STAJYER KAPASĠTELERĠ

ÖNLĠSANS BÖLÜMÜ Hastane Adı Kapasite

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 7

Gazimağusa Devlet Hastanesi 1

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 2

TOPLAM 11

ODYOMETRĠST TEKNĠKERĠ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 5

Gazimağusa Devlet Hastanesi 0

Cengiz Topel Hastanesi 0

Dr. Akçiçek Hastanesi 0

TOPLAM 5

RADYOTERAPĠ TEKNĠKERĠ Dr. Burhan N. D. Hastanesi Onkoloji Servisi 2

TOPLAM 2

YAġLI BAKIMI LefkoĢa-Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi 10

TOPLAM 10

PERFÜZYON TEKNĠKERĠ Dr. Burhan N. D. Hastanesi- Ameliyathane, KVC 2

TOPLAM 2

PATOLOJĠ TEKNĠKERĠ Dr. Burhan N. D. Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi

3

2

TOPLAM 5

TABLO: 5. HASTANELERE GÖRE LABORATUVAR STAJYERLERĠ KAPASĠTESĠ

BÖLÜM Hastane Adı Stajyer Sayısı

GENETĠK LABORATUVARI Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2

Gazimağusa Devlet Hastanesi 0

Cengiz Topel Hastanesi 0

Dr. Akçiçek Hastanesi 0

TOPLAM 2

HEMATOLOJĠ LABORATUVARI Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 1

TOPLAM 6

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 4

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 1

TOPLAM 8

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2

Gazimağusa Devlet Hastanesi 2

Cengiz Topel Hastanesi 1

Dr. Akçiçek Hastanesi 1

TOPLAM 6

Page 15: STAJ BĠLGĠLENDĠRME - sbf.emu.edu.trsbf.emu.edu.tr/Documents/Ogrenci_Staj_icin_Bilgilendirme_Kilavuzu.pdf · Stajyer öğrencinin sağlık raporu: Staj yapılacak yılı kapsayan

15

EK. 3. FORM NO: 2

ÖĞRENCĠ STAJ BĠTĠRME FORMU

ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ

Adı Soyadı

Bölüm

Uyruğu

Öğretim Yılı

Öğrenci No Kimlik /

Pasaport No

e-posta

adresi Telefon No.

STAJ YAPILAN YERĠN

Hastane/ Birim Adı Klinik:

Staja BaĢlama Tarihi BitiĢ Tarihi

Öğrenci gereken devamlılığı göstererek stajı baĢarı ile tamamlamıĢtır.

GÖRÜġ:

UYGULAMA YÜRÜTÜCÜSÜ

ADI SOYADI/ÜNVANI/KAġE

ĠMZASI

STAJ YAPILAN KURUMUN YETKĠLĠSĠ

ADI SOYADI/ÜNVANI/KAġE

ĠMZASI

Tarih:

ÖĞR. KO. BĠRĠMĠ ONAYI

ĠMZA ve MÜHÜR

Tarih:

ÖNEMLĠ NOT: Bu belgenin, 2 nüsha olarak düzenlenip,Stajı bitirme tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde,

KKTC Sağlık Bakanlığı Öğrenci Koordinasyon Birimi’ne kapalı zarf usulü teslim edilmesi zorunludur.