staj bİlgİlendİrme - gidamuh.mcbu.edu.tr · staj raporu staj esaslarıweb...

31
STAJ BİLGİLENDİRME Yrd.Doç.Dr . Nural KARAGÖZLÜ Yrd.Doç.Dr . Aytunga BAĞDATLI Araş. Gör. Dr. Tuncay YILMAZ Araş. Gör. Alev Yüksel AYDAR ENDÜSTRĠYEL ĠLĠġKĠLER VE STAJ KOMĠSYONU 15.01.2016

Upload: others

Post on 29-Oct-2019

42 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ BİLGİLENDİRME

Yrd.Doç.Dr. Nural KARAGÖZLÜ

Yrd.Doç.Dr. Aytunga BAĞDATLI

Araş. Gör. Dr. Tuncay YILMAZ

Araş. Gör. Alev Yüksel AYDAR

ENDÜSTRĠYEL ĠLĠġKĠLER VE STAJ KOMĠSYONU

15.01.2016

Page 2: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ

ESASLARI

Celal Bayar Üniversitesi Gıda

Mühendisliği 2. ve 3. sınıf öğrencileri

4. ve 6. yarıyıl sonunda 20 iş günü

süreyle İşletme Stajı yapmakla

yükümlüdürler.

Page 3: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

ÜSİTEM

Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

„„İsteğe Bağlı Staj‟‟

Page 4: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Evraklar doldurulurken dikkat edilmesi

gereken noktalar:

Resmi evraklar mavi yada siyah

mürekkepli kalemler ile doldurulmalıdır.

Özellikle kırmızı gibi renkli kalemler ve

kurşun kalem ile evrak doldurulmamalıdır.

Evraklar katlanmamalı ve kirlenmesi

önlenmelidir.

Page 5: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Evraklara yazılan E-posta adresleri

isminizi içeren şekilde olmalıdır.

[email protected]

Size ulaşabileceğimiz bir telefonu ve

adresi yazınız.

Page 6: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

ZORUNLU STAJINIZDA

5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu” gereği Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı İşe

Giriş Bildirgesi düzenlenerek “İş Kazası ve Meslek

Hastalıkları Sigorta Primi” Dekanlığımız tarafından

karşılanacaktır.

Page 7: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

* Bayram tatili göz önünde bulundurularak

(04.07.2016-10.07.2016).

Staj baĢlangıç

tarihleri

Staj bitiĢ tarihleri*

5 iĢ günü 6 iĢ günü 7 iĢ günü

27.06.2016 29.07.2016 26.07.2016 23.07.2016

ZORUNLU STAJ TARĠHLERĠ

Page 8: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Staj ile ilgili görüşme, bilgi alma,

evrak isteme ve evrak verme

işlemleri belirtilen gün ve saatlerde

yapılmasına özen gösterilmelidir.

Sorumlu Asistan Gün Saat

Staj 1

(2. sınıf)

Alev Yüksel AYDAR Salı 13.00-15.00

Staj 2

(3. sınıf)

Dr. Tuncay YILMAZ Salı 13.00-15.00

Gıda Mühendisliği Bölüm

Sekreterliği

Gün Saat

Bünyamin YAĞMUR Pazartesi 10.00-12.00

Page 9: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ BAŞVURUSU NASIL

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Page 10: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

EVRAKLAR

• ġAHSEN,

• SORUMLU ASĠSTANA VEYA

• GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜM

SEKRETERLĠĞĠNE (BÜNYAMĠN

YAĞMUR)

• ĠMZA KARġILIĞI TESLĠM EDĠLMELĠDĠR.

Page 11: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ EVRAKLARI

EK 1- Staj BaĢvuru Formu

EK 2- ĠĢ yeri Tanıtım Formu

EK 3- Pratik ÇalıĢma ve Gizli Sicil FiĢi

EK 4- Puantaj Formu

EK 5- Staj Raporu Onay Sayfası

EK 6- Öğrencinin Yaptığı Stajı Değerlendirme Formu

EK 7 - Öğretim Üyesinin Öğrencinin Stajını

Değerlendirme Formu

EK 8- Staj Evrakları Kontrol Formu

EK 9 - Stajyer Bilgi Formu (Excel)

Page 12: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Ek 1 dışındaki diğer

evraklara Bölümümüz

web sayfasından

ulaşabilirsiniz.

Page 13: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJIN TÜRÜ

( STAJ 1 STAJ 2)

EVRAKLARIN ÜZERĠNDE

ĠġARETLENMELĠDĠR.

Page 14: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Ek 1 : Staj Başvuru Formu

Page 15: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Ek 2 : ĠĢ yeri Tanıtım Formu

(Her bölüm için ayrı form

bulunmaktadır.)

Staj yapılması istenilen firmaya

verilecek ilk evrak

Page 16: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

Firma sizi staja kabul ettiyse;

staj baĢvuru formunun (Ek 2)

eksiksiz firma tarafından

doldurulmasını sağlayıp, bu

belgeyi sizden sorumlu asistana

ġAHSEN imza karĢılığı teslim

ediniz.

•Evrakları Ģeffaf poĢet dosyada teslim ediniz.

•Evrakların tesliminde lütfen görüĢme saatlerine dikkat ediniz.

Page 17: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

«EK 2- İş yeri Tanıtım Formunda»

kontrol edilecek noktalar

Firma staj için uygun mu?

Gıda Mühendisi bulunmalıdır.

Staj bitiş tarihleri doğru mu?

Aylar bazında staj yapılacak gün sayısı

belirtilmiş mi?

Haftalık çalışma süresi yazılmış mı?

Firmaya ait yetkili kişi adı, kaşe, imza var mı?

Firma adresi, telefonu var mı?

Page 18: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

TC

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

2014 YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

Staj BilgileriSigortam

işyeri

tarafından

karşılanacakt

ır. Staj Türü

S.NoÖğrenci Kimlik

BilgileriKuru

m Adı

Başla

ma

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Staj Süresi

Öğrenci

Adres

Bilgileri

Numa

rasıTC No

Adı

Soyad

ı

Hazir

an

Temm

uz

Ağust

osEylül Top. Adres Tel

Evet Hayır Staj 1 Staj 2

130000

0000

40000

00000

0

Ayşe

………

….

…..A.

ş.

01.07

.2014

20.07

.2014- 13 7 - 20 0 5… X X

Bu form yukarıdaki örnekte verildiği gibi dijital olarak doldurulacaktır.

Belgenin formatını (sütun genişliği, yüksekliği, yazı karakteri vb.) değiştirmeden kişsel

bilgilerinizi doldurunuz.

Sigortanızın iş yeri tarafından karşılanıp karşılanmadığı kısmını ve Staj türünüzü (x)

işareti mutlaka ile belirtiniz.

Staj 1 ise [email protected]

Staj 2 ise [email protected] 'a

“Konu” kısmına numaranızı ve isminizi yazarak gönderiniz.

EK 9 – Stajyer Bilgi Formu

Page 19: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

«EK 9 – Stajyer Bilgi Formu»

Staj 1 ise [email protected]

Staj 2 ise [email protected] 'a

“Konu” kısmına numaranızı ve isminizi yazarak

gönderiniz.

Page 20: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

• Ek 2: ĠĢ yeri Tanıtım Formu

• Elden

• EK 9:Stajyer Bilgi Formu

• E-posta ile

• 18 MAYIS 2016 TARĠHĠNE KADAR Bölüm

Sekreterliğine iletilmelidir.

• GEÇĠKME DURUMUNDA ZORUNLU STAJ

BAġVURULARI KABUL EDĠLMEYECEKTĠR.

Page 21: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

EK 3- Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi(Bölüm Sekreteri tarafından onaylanacaktır.

İşyeri tarafından doldurulacaktır.)T.C.

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

STAJ DEĞERLENDĠRME FORMU

Fotoğraf

Öğrencinin

Adı Soyadı:

Numarası:

ĠġYERĠ GÖRÜġLERĠ

Stajın Yapıldığı KuruluĢ:

Staja BaĢlama Tarihi: Staj Süresi (iĢ günü):

ÇALIġTIĞI BÖLÜMLER VE ĠġLER

STAJIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AĢağıdaki her bir ifade için verilen beĢ seçenekten sadece bir tanesini

iĢaretleyerek fikrinizi belirtiniz.

(1-Çok Zayıf, 2-Zayıf, 3-Orta, 4-Ġyi, 5-Çok Ġyi)

1 2 3 4 5

Page 22: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJA BAġLAMADAN BĠR HAFTA

ÖNCE

“Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi”

DEKANLIKTAN ĠMZA KARġILIĞI

ALINACAKTIR.

Page 23: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ ZAMANI

Page 24: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ RAPORU

Staj esasları web sayfasında yayınlanmıştır.Staja başlamadan okuyunuz.

Staj raporunun

EK 5- Staj Raporu Onay Sayfası yetkilikişi tarafından imzalanmalı vekaşelenmelidir.

Her sayfası firma tarafındanparaflanmalıdır.

Rapor CD‟ye kaydedilmeli, CD‟ninüzerine öğrencinin ismi ve numarasıyazılmalıdır.

Page 25: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ SONUNDA

EK 3- Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi

EK 4- Puantaj Formu

İşyeri tarafından doldurulmalı ve kapalı zarf

içerisinde ÖĞRENCİYE teslim edilmelidir.

POSTADA VE KARGODA SORUNLAR

YAŞANILMAKTADIR.

Page 26: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

• EK 6- Öğrencinin Yaptığı Stajı

Değerlendirme Formu

• Eksiksiz doldurulmalıdır.

• EK 7 - Öğretim Üyesinin Öğrencinin

Stajını Değerlendirme Formu

• Sadece öğrencinin ismi, staj yeri

bilgileri ve staj türü belirtilecektir.

Diğer yerler boĢ bırakılacaktır.

Page 27: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

EK 8- Staj Evrakları Kontrol Formu

Öğrenci, bu formda belirtilen staj

Belgelerini Staj Zarfına eksiksiz

koymakla yükümlüdür.

Staj Belgeleri eksik olan öğrencilerin

stajları değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Page 28: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ 2

VAR YOK

Staj Raporu

(Ciltli olarak)

Staj Raporunu içeren CD

(Staj Türü,Ad Soyad ve Numara belirtilmiş olmalıdır.)

Kapalı ve mühürlü zarf içinde

Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi (Ek 3) ve Puantaj Formu (Ek 4)

Staj Raporu Onay Sayfası (Ek 5)

(Bu sayfa, staj raporunda kapaktan sonra gelmelidir.)

Öğrencinin Yaptığı Stajı Değerlendirme Formu (Ek 6)

Öğretim Üyesinin Öğrencinin Stajını Değerlendirme Formu (Ek 7)

(Ad Soyad ve staj türü yazılıp diğer kısımlar boş halde zarfın içine

konulmalıdır)

Raporun tüm sayfalarında yetkililerin onayı vardır. Raporun Son

Kapağında mühür/kaşe ve imza bulunmaktadır.

Staj Belgelerinin eksik olması durumunda stajımın

değerlendirmeye alınmayacağını biliyorum. AĢağıda

belirtilen “Staj Belgelerini” usulune uygun olarak hazırlayıp

Staj Zarfına eksiksiz koyduğumu taahüt ederim.

Page 29: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

STAJ SINAVI

2016-2017 Öğretim Yılı Güz

Döneminin başında yapılacaktır.

Page 30: STAJ BİLGİLENDİRME - gidamuh.mcbu.edu.tr · STAJ RAPORU Staj esaslarıweb sayfasındayayınlanmıştır. Staja başlamadanokuyunuz. Staj raporunun EK 5- Staj Raporu Onay Sayfasıyetkili

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM..

Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ