strach (fear)

12
STRACH Projekt OP KMaKD FPV Zilina . . . . . . . . ?!

Upload: ziduliak

Post on 22-Jan-2015

944 views

Category:

Education


2 download

DESCRIPTION

E-bronchure of university project. Originaly was printed out for education purposes.

TRANSCRIPT

Page 1: STRACH (FEAR)

STRACH

Projekt OPKMaKD

FPV Zilina

. . . . . . . . ?!

Page 2: STRACH (FEAR)

O PROJEKTE:clenovia timu a ulohy:

Ida Pekarova: zostavenie timu, vyber po-jmu, priprava osnovy, informacny pries-kum, zostavenie brozury, kontroly, prip-rava prezentacie

Peter Ziduliak: technicka stranka projektu, vyber pojmu, priprava osnovy, navrh a priprava grafiky, priprava e-brozury, kon-troly, priprava prezentacie

Martin Zatko: priprava textov a pouzitych zdrojov, vyber pojmu, priprava osnovy, informacny prieskum, priprava prezentacie

Tibor Gres: priprava textov a pouzi-tych zdrojov, vyber pojmu, priprava osnovy,nformacny prieskum, priprava prezentacie

Cielom projektu je vysvetlenie a pribli-zenie pojmu strach z viacerych hladisk, s pozitivny efektom pre citatela.

1 2

Page 3: STRACH (FEAR)

- Uvod > > > > > > > > str. 4 -Vyvoj pojmu > > > > > > str.5 -Podstata pojmu > > > >> > > str.6

- Teoreticke ponatie pojmu > > > str. 7

- Prakticke ponatie pojmu > > > str. 11

- Zaver > >> > > > > > > str.16

-Prilohy > > > > > > > > > str. 20

....a ideme TETY

TEST: iný fonèt ššèèáíé--:__75šè_.fs

OBSAH: Hrozba a nebezpečenstvo sú v živote významné uda-losti, a preto strach, ktorý vyvolávajú je motivujúci.

Strach je emocionálnou reakciou na hrozbu. Bez stra-chu by ľudský druh neprežil. Okrem signálnej funkcie je emócia strachu schopná mobilizovaťtelesné a psychickézložky, ktoré pomáhajú prekonať ohrozujúcu situáciu.

Druhá poloha tejto emócie je tá, v ktorejzaniká ochranná funkcia. V tejto polo-he bráni jednotlivcovizvládať prirodzenú každodennú záťaž a spôsobuje oslabenie a deštrukciu.

Afektívnou formou strachu je pocit hrôzy alebo zdese-nia, ktorý vyvoláva bezmocnosť alebo bezbrannosť.

3 4

Page 4: STRACH (FEAR)

- ....a ideme TETY

TEST: iný fonèt ššèèáíé--:__75šè_.fs

VYVOJ POJMU STRACH: Strach má v ľudských dejinách nezastupiteľné miesto, stále bude neoddeliteľnou súčasťou jeho vývoja.

V slovníku možno nájsť slovo strach ako definíciu pre tiesnivý pocit, vyvolaný hroziacim nebezpečenstvom alebo inou, nepríjemnou, zodpovednosť vyžadujúcou situáciou. Synonymom pre slovo strach môže byť slovo tieseň.

Rešpekt, úcta, kult, ale aj strach samotný motivovali jaskynného človeka k maľbám, čím začala éra umenia.

Svoje maľby realizoval v jaskyni, ktorá pre neho pred-stavovala bezpečie, bol chránený pred živlami a príro-dou. Počas tisícročíľudstvo súperilo s tým istým strachom, len v zmenenej forme.

Kresťanská kultúra zašlatrochu ďalej a okrem jeho prekonávania sa ním aj živila

– napr. bosorky

– démoni, diabol a peklo

– kacíri, mor

:PODSTATA POJMU5 6

Page 5: STRACH (FEAR)

- TE

ORET

ICKY P

OHLA

D:

Biologický význam strachu vyplýva z jeho spojenia aktivácie organizmu s mobilizáciou energie, ktorá bude vynaložená na boj alebo útek.

Ďalšími rôznymi formami úniku z nebezpečnej situácie sú skrývanie sa (jeho biologickou obdobou sú mim-ikry). Théodule Ribot rozlíšil dve formy pudu sebazá-chovy: obrannú – strach, a útočnú – hnev.

Aktivujúci účinok strachu vyvoláva silné vnútorné napätie. Zbavenie sa strachu je prežívané ako sil-ná úľava a ukľudnenie. Strach sa môže vyvíjať zo zľaknutia, ktorý má charakteristický výrazový vzorec a je vyvolávaný náhlymi silnými neočakávanými pod-netmi.

Strach je nepríjemná emócia, ale existuje aj jeho príjemná forma, napr. záľuba v sledovaní hororových filmov, ktoré je podmienené vedomým odstupom od pozorovaného nebezpečia.

So strachom sú spojené rôzne pokusy o útek, pričom existuje aktivujúci a deaktivujúci strach.

Pud sebazáchovy – napr. útek z horiacej budovy je aktivujúcim strachom, ale zotrvanie na mieste „ako prikovaný“ je deaktivujúcim strachom.

Deaktivujúcim strachom je strnulosť, nehybnosť – stávanie sa mŕtvym – „zmŕtvenie“.

Sú to vrodené reakcie niektorých druhov zvierat na bezprostredné nebezpečenstvo, z ktorého niet úniku a túto formu obrany volia preto, lebo niektorí dravci mŕtve živočíchy nenapádajú.

Strach je vždy konkrétny zniečoho určitého a má predmet.Úzkosť na rozdielod strachu nemá predmet.

Strach:

7 8

Page 6: STRACH (FEAR)

Úzkosť je pocit hrozby, ktorá nemá konkrétny zdroj alebo predmet, naproti tomu strach je vždy obavou z niečoho konkrétneho, má svoj objekt.

Úzkosť je existencionálna, je pocitom zo života, ktorého protikladom je pocit istoty – je to teda pocit neistoty, resp. neurčitej hrozby, ktorá nevedom-ky doprevádza rôzne negatívne aspekty života (osamelosť, odcudzenie a ďalšie fenomény modernej doby).

Úzkosť je neznesiteľná, pretože je druhom vnú-torného napätia ako každá negatívna emócia, a preto je sprevádzaná tendenciou k jej odreagovaniu (k zmenšeniu úzkosti).

Výraznými fyziologickými symptómami je sprevádzaná úzkosť, najmä zvýšenou frekvenciou srdcového tepu, zrýchleným dýchaním a zmenami vegetatívnych reak-cií, predovšetkým zvýšeným potením.

Uzkost:Čím je vedomá kontrola situácie menšia, tým väčšie je zdesenie z určitých situácií, najmä z tých, kde vys-tupujú nadprirodzené sily, prízraky ovládajúce temné sily, niečo neznáme.

Súvisí to aj so strachom z tmy, ktorý nie je vrodený, ale vyvolaný asociáciami tmy a temných síl, resp. tmy a noci plnej nebezpečia.

U človeka taktiež prevláda obava a strach vyvolaný symbolickými podnetmi, ktoré súvisia skôr so sym-bolickými ako fyzickými hrozbami (strata prestíže, povesti, tváre, dobrej povesti).

Existujú však aj vrodené druhy strachu, napr. u opíc strach z hadov, u detí ranného veku z neprítomnosti matky, ktorá je zdrojom pocitu istoty.

Neistota môže vyvolávať rôzne druhy strachu, napr. zo skúšky, z verejného vystúpenia. Strach môžu vyvolávať aj predstavy rôznych zlyhaní, rizík a hrozieb.

Strach:

9 10

Page 7: STRACH (FEAR)

Obe posledné formy úzkosti, ktoré sú dvoma stránkami toho istého javu, sú spojené s nutkavým neurotickým správaním.

Hlbinné psychologické poňatie úzkosti rozpracoval F. Riemann (1961), podľa ktorého úzkosť patrí k ľudskej existencii. V dejinách ľudstva je možné nájsť pokusy prekonať ju, napr. v mágii a v náboženstve.

Proti úzkosti môžeme vyvinúť len určité obranné pocity, odvahu, dôveru, vieru, lásku a ďalšie. Úplne sa zbaviť úzkosti je nemožné, pretože bežný spôsob života ju stále znovu a znovu vyvoláva a samotná reštriktívna povaha kultúry je spojená so splodením úzkosti (napr. zo sexu robí hriech, zlo, a tým spája sexuálne túžby človeka s hriechom – vzniká úzkosť človeka).

Pretože v živote narážame na doteraz nepoznané, neisté, nedôveryhodné a zjavné hrozby, sprevádza nás úzkosť životom ako tieň.

Uzkost:Behaviorálne je spojená s únikovými alebo aj s útočnými spôsobmi správania (úzkostná agresia, t.j. jednak pokus o obranu bojom a jednak aj vonkajšia agresia, sprevádzaná vnútornou úzkosťou z možných dôsledkov).

Úzkosť spojená s pocitmi bezbrannosti deaktivuje, ale môže tiež paradoxne podnecovať k zvýšenému, až extrémnemu výkonu, môže podporovať aj dezorganizovať proces učenia.

Špeciálnu teóriu úzkosti vypracoval S. Freud (1926), ktorý ju spočiatku chápal ako reakciu na sex-uálnu frustráciu. Neskôr však psychoanalytické poňatie úzkosti viedlo k rozlíšeniu jej troch foriem:

> prvá – reálna úzkosť vyvolaná hrozbami vonkajšieho sveta,> druhá vyvolaná tlakom nadja, t.j. s vedomím,> tretia forma úzkosti je pudová zo silno prejavu júcich sa pudov.

Uzkost:

11 12

Page 8: STRACH (FEAR)

Okrem strachu a úzkosti možno spomenúť ešte fóbiu, ktorá má tiež veľký vplyv na naše životy.

Fóbia je iracionálny, neovládateľný strach z konkrétne-ho objektu, situácie alebo činnosti. Napriek tomu, že si človek uvedomuje bezdôvodnosť svojich pocitov, nevie ich ovládať.

Fóbia sa objavuje už pri predstave daného objektu. Psychická situácia sa ešte zhorší pri snahe vzdorovať jej. Predstavené charakteristiky modelujú fóbiu do podoby patologického fenoménu. Fóbie sú príkladom zlyhania obrannej stratégie.

Fobia:Riemann rozlíšil nasledujúce základné druhy úzkosti:

> úzkosť prežívaná zo straty ja a ako závislosť

> úzkosť z utvárania ja, prežívaná ako strata bezpečia a ako izolácia

> úzkosť zo zmeny prežívaná ako neistota a pominuteľnosť

> úzkosť z nutnoti prežívaná ako konečnosť a nesloboda.

Uzkost:

13 14

Page 9: STRACH (FEAR)

2. premýšľať nad alternatívami

– neznámo je najväčším zdrojom strachu. Ak neviete, s čím máte do činenia, dôsledky sa môžu javiť horšie ako sú. Treba pochopiť silu strachu.

Snažte sa premýšľať nad možnými dôsledkami (dobrý-mi i zlými) tak, že naozaj pochopíte riziko neúspechu a výhody úspechu. Analýza týchto výsledkov vám môže pomôcť urobiť logické rozhodnutia bez toho, aby ste boli príliš ovplyvnení strachom.

3. uvažujte nad najhorším možným scenárom

– predstavte si to najhoršie, čo vás môže v živote stretnúť a položte si otázku, či by ste dokázali žiť aj v tejto najhoršej situácii. Odpoveď je takmer vždy klad-ná. Potom posúďme pravdepodobnosť, že nastane táto najhoršia možnosť i pravdepodobnosť, že sa vysky-tnú iné, lepšie možnosti. Na základe toho zistíme, že náš strach nebol priamo úmerný pravdepodobnosti a závažnosti situácii, ktorých sa obávame

-

ODPO

RUC

ANIA\ZAVER

: Strach ako taký sa eliminovať úplne nedá – nie je možné žiť bez neho. Existujú však spôsoby, ako strachu čeliť, bojovať s ním, a tak minimalizovať jeho negatívny vplyv.

Tu sú niektoré zo spôsobov boja proti strachu z neúspechu, ako ich popisuje John Weasley na svojom blogu PickTheBrain:

1. zvážiť cenu neuskutočnených príležitostí

– vyhýbanie sa riziku je najväčšou stratou pre ľudí, pretože toto riziko im môže priniesť viac príležitostí. Ideálna kariéra obsahuje množstvo rôznych príležitostí (niekedy riskantných, niekedy bezpečných), ktorými možno skombinovať bezpečnú kariéru s vysokým potenciálom rastu.

Ale zase na druhej strane bez riskovania niet lepších možností.

15 16

Page 10: STRACH (FEAR)

7. spáliť lode, spáliť za sebou mosty

– prvú vec, ktorú starovekí Gréci bojujúci na cudzích územiach robili po zakotvení, bolo pálenie lodí, na ktorých tam prišli.

Keď bojovníci nevideli iný spôsob, ako by sa dostali domov k svojím rodinám ako víťazstvom, mali v boji psychickú a morálnu prevahu. Keď si človek uvedomu-je, že jeho jedinou cestou je len úspech a víťazstvo, neuvažuje nad možnosťou prehry, či neúspechu. Pustí sa do boja a očakáva to najlepšie.

4. pochopiť pozitíva neúspechu

– každý neúspech je skúškou v živote a vedie k možnému rastu. Aj keď vás neúspech niečo po finančnej stránke stojí, z edukatívneho pohľadu ho nové skúsenosti vyvažujú.

5. pripraviť si plán na nepredvídanú situáciu

– ďalším spôsobom ako prekonať strach, je pripraviť si plán pre prípad výskytu nepredvídanej situácie. Ak vám aj primárny plán zlyhá, stále máte možnosť zachovať si status quo so záložným plánom. Ak aj teda zlyháte, stále nemusíte stratiť všetko.

6. nevyhýbať sa výzve, ale čeliť jej

– tento spôsob je najlepším na zvládanie strachu, lebo vďaka nemu je možné nazbierať skúsenosti a múdrosť. Je to ako skákanie do jazera – prvý krát netušíte, aká hlboká je voda, ale po viacerých skokoch si už veríte viac a prestávate sa báť. Postupne si vybudujte dôveru, až kým svoj strach neovládnete.

17 18

Page 11: STRACH (FEAR)

NAKONEČNÝ, Milan. 1998. Encyklopedie obecné psy-chologie. Praha: ACADEMIA, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7

GRAY, A. Jeffrey. 1971. The Psychology of Fear and Stress. New York: Mc GRAW-HILL COMPANIES, 1971. ISBN 978-0070242258

DRVOTA,Stanislav. 1971. Úzkost a strach. Praha: AVI-CENUM, 19. 280 s. ISBN

PATARAK, Michal. Blog.sme.sk [online]. 2009 [cit. 2009/10/10]. Dostupny z WWW: <http://patarak.blog.sme.sk/c/199421/Piatok-trinasteho-alebo-strach-ako-ludsky-prilis-ludsky-fenomen.html>

FALCONER, Erin. Pick the brain [online]. 2009 [cit. 2009/11/12]. Dostupny z WWW: <http://www.pick-thebrain.com/blog/overcome-fear-of-failure/>

POUZITE ZDROJE:

CD-ROMe-brozura

Primárnou funkciou je zjednodušiť nav-igáciu po dokumente - interné hyper-

textové prepojenia. Sekundárne vhodne rozširujú prezentovaný obsah o externé

zdroje na internete - externé hypertex-tové prepojenia.

PRILOHY:Súčasťou tlačenej verzie brožúry je aj

jej elektronická podoba vo formáte PDF. Vďaka interaktívnosti elektronického pros-tredia je obsah rozšírený o funkčné prepo-jenia. Interné a externé hyperlinkové pre-pojenia sú aktivované po rozkliknutí a ich

overení používateľom.

19 20

Page 12: STRACH (FEAR)