suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year

of 56/56
ARALIN 36 Suliranin at Isyung Pampopulasyon at Pangkalusugan

Post on 15-Jun-2015

809 views

Category:

Education

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ARALIN 36 Suliranin at Isyung Pampopulasyon at Pangkalusugan

2. Pagbabago ng Populasyon Pag-unlad ng teknolohiya Population control methods (contraceptives) 3. Pagbabago ng Populasyon Pag-unlad ng teknolohiya Mga bakuna laban sa mga sakit 4. Pagbabago ng Populasyon Pag-unlad ng teknolohiya Mga pag-unlad ng sistemang medikal at pampublikong kalusugan 5. Pagbabago ng Populasyon Pag-unlad ng teknolohiya Paglaganap ng pandarayuhan 6. Pagbabago ng Populasyon Ekonomiya 7. Pagbabago ng Populasyon Patakaran ng pamahalaan 8. Pagbabago ng Populasyon Kultura 9. Pagbabago ng Populasyon Kasaysayan sa kalagayan ng populasyon 10. Pagbabago ng Pandaigdigang Populasyon sa Taong 2050 85% 15% Kalagayang Ekonomikal Third World Countries Other Countries 11. Pagtanda ng Populasyon Ayon sa UN, maaaring bumaba ang populasyon ng mga bata sa 2050 ng 248M mula sa kasalukuyang bilang nito. 12. Pagtanda ng Populasyon Pangangailangan ng mga tagapagkalinga sa matatanda Kakulangan sa lakas-paggawa 13. Pampopulasyong Pananaw ng mga Underdeveloped Countries Pandarayuhan sa mas mauunlad na bansa 14. Pampopulasyong Pananaw ng mga Underdeveloped Countries Pag-aanak para makatulong sa mga magulang 15. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Mga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries Kasalatan sa wastong nutrisyon at edukasyon 16. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Mga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries Di-pantay at di- makatarungang pagbabahagi ng yaman 17. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Mga Balakid sa Pag-unlad ng mga Underdeveloped Countries Iresponsableng paggamit ng yamang likas 18. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Mga Pananaw sa Pagpaparami ng Populasyon Ang mamamayan ay isang biyayang dapat pangalagaan. Maisisisi rin naman ang mga suliraning ekonomikal, pangkalusuga n at pangkalikasan sa pagdami ng populasyon. 19. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Population Management sa Asya INDIA Populasyon: 1,184,639,000 Sterilization Policy Sapilitang pagtatali 20. Relasyon ng Populasyon sa Pambansang Kaunlaran Population Management sa Asya CHINA Populasyon: 1,339,190,000 One-Child Policy Isang anak lang kada pamilya 21. Pagsasaalang-alang sa Kalidad ng Buhay TAMANG EDUKASYON AT NUTRISYON MAAYOS NA TRABAHO AT TAHANAN LIGTAS NA PAMAYANAN REGULAR NA SERBISYONG PANGKALUSUGAN 22. Hiroshi Nakajima UN Ex-Director General Today, the world population is undergoing considerable change, not only in absolute numbers but also, and may be more importantly, in its age structure and geographical distribution, in people's lifestyles and their participation in public life. Aging, urbanization and migration are massive demographic trends which are fast becoming formidable challenges to all societies worldwide. Chronic, noncommunicable diseases such as cancer, cardiovascular diseases and diabetes, which can also be related to lifestyles, aging and environmental hazards, are on the increase everywhere. 23. Pamamahala sa Populasyon Paghihikayat sa mas kaunting family size Pagpapasimula ng mga programa ukol sa pagkontrol ng populasyon Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga anak Michael Todaro, Economic Development Michael Todaro Tanyag na ekonomista 24. Pamamahala sa Populasyon Paghihikayat sa mas kaunting family size Pagpapasimula ng mga programa ukol sa pagkontrol ng populasyon Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga anak Michael Todaro, Economic Development 25. Pamamahala sa Populasyon Paghihikayat sa mas kaunting family size Pagpapasimula ng mga programa ukol sa pagkontrol ng populasyon Pagtatakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng mga anak Michael Todaro, Economic Development 26. Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang katayuan ng mga kababaihan Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto ang pandarayuhan patungong lungsod Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga kasapi ng pamilya 27. Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang katayuan ng mga kababaihan Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto ang pandarayuhan patungong lungsod Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga kasapi ng pamilya 28. Pagtiyak sa pagpapataas ng pang-ekonomiya at panlipunang katayuan ng mga kababaihan Pagpapabuti ng mga kanayunan upang mahinto ang pandarayuhan patungong lungsod Sapilitang paglilimita sa bilang ng mga kasapi ng pamilya 29. Masamang Epekto ng Malaking Populasyon Hirap sa pag-abot ng serbisyong panlipunan Malawakang pagkasira ng kalikasan 30. Masamang Epekto ng Malaking Populasyon Hirap sa pag-abot ng serbisyong panlipunan Malawakang pagkasira ng kalikasan 31. Pamamaraan ng Pangangasiwa sa Populasyon Population Management sa Asya PHILIPPINES Populasyon: 94,013,200 Reproductive Health Bill Pending pa rin at hindi pa ipinatutupad 32. SINGAPORE Populasyon: 5, 399, 200 Pamamaraan ng Pangangasiwa sa Populasyon Population Management sa Asya 33. Pagpapabuti ng kalagayan ng mga Kababaihan Pagbibigay- kapangyarihan sa mga kababaihan 34. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason 35. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason 85 36 Inaasahang Haba ng Buhay ng mga Babae Japan Sierra Leone 36. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason 37. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason 38. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason LIFESTYLE RELATED DISEASES POVERTY RELATED DISEASES DOUBLE BURDEN OF DISEASES 39. Kalusugan at Kahirapan Life Expectancy Falls In Poorest Countries Barry Mason 40. Paglaganap ng HIV-AIDS at Iba Pang Sakit sa Daigdig 3.3 x 107 2.0 x 106 Nagkaroon ng AIDS noong 2007 Namatay sa AIDS noong 2007 67% 75% Mula sa Sahara Desert 2008 Report on the Global AIDS Epidemic Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 41. Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS Maling impormasyon at kaalaman Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan Laganap na prostitusyon 42. Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS Maling impormasyon at kaalaman Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan Laganap na prostitusyon 43. Mga Dahilan ng Paglaganap ng AIDS Maling impormasyon at kaalaman Kakulangan ng pondo sa sektor pangkalusugan Laganap na prostitusyon 44. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 45. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 46. Acquired Immunodeficiency Syndrome Severe Acute Respiratory Syndrome Asian Bird Flu Mga Sakit na Lumaganap sa Daigdig 47. Pag-iwas sa mga Sakit Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at edukasyon Mas mahigpit na ugnayan sa lahat ng pampamahalaan at pribadong sektor Mas malalim na pananaliksik ukol sa mga nakahahawang sakit Pantay na karapatan sa mabisa at modernong pagpapagamot 48. Pag-iwas sa mga Sakit Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at edukasyon Mas mahigpit na ugnayan sa lahat ng pampamahalaan at pribadong sektor Mas malalim na pananaliksik ukol sa mga nakahahawang sakit Pantay na karapatan sa mabisa at modernong pagpapagamot 49. Pag-iwas sa mga Sakit Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at edukasyon Mas mahigpit na ugnayan sa lahat ng pampamahalaan at pribadong sektor Mas malalim na pananaliksik ukol sa mga nakahahawang sakit Pantay na karapatan sa mabisa at modernong pagpapagamot 50. Pag-iwas sa mga Sakit Paglalaan ng mas malaking badyet sa kalusugan at edukasyon Mas mahigpit na ugnayan sa lahat ng pampamahalaan at pribadong sektor Mas malalim na pananaliksik ukol sa mga nakahahawang sakit Pantay na karapatan sa mabisa at modernong pagpapagamot 51. United Nations Population Fund (UNPF) 52. United Nations Population Fund (UNPF) Abot-kamay na reproductive health services 53. United Nations Population Fund (UNPF) Pantay at abot-kayang oportunidad sa edukasyon 54. United Nations Population Fund (UNPF) Pagbaba ng antas ng mga namamatay sa panganganak ng 75% 55. United Nations Population Fund (UNPF) Pagbaba ng bilang ng mga namamatay na sanggol 56. United Nations Population Fund (UNPF) Paghaba ng buhay ng mga mamamayan