talousarviokirja 2017 kunnanvaltuusto 20161212 · työttömyys % 6,7 5,5 4,7 6,8 6,9 5,9 5,4 7,0...

70
Laihian kunta TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2020 INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 - 2019 Kunnanvaltuusto 12.12.2016

Upload: others

Post on 30-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Laihian kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2020

INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 - 2019

Kunnanvaltuusto 12.12.2016

1

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT 2

ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT 2

ARVIO TALOUDELLISTA KEHITYKSESTÄ 3

Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kuntien talouskehitys 3 Laihian kunnan talouskehitys 4

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 7

Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus 7 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖN- PANO-OHJEET 7 Talousarviomuutokset 7 Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet 8 Talousarvion seuranta ja raportointi 8

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET 8

Poistosuunnitelma 8 Vesihuoltolaitos 8 Verotulot 8 Lainat 9

KONSERNIYHTIÖT 10

STRATEGIASUUNNITTELU 12

LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA 12 KÄYTTÖTALOUSOSA 16

KUNNANVALTUUSTO 16 TARKASTUSLAUTAKUNTA 17 KUNNANHALLITUS 18 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 22 PERUSTURVALAUTAKUNTA 23 SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA 39 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 49 TEKNINEN LAUTAKUNTA 53 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 63 TULOSLASKELMA 64 INVESTOINTIOSA 65 KUNNANHALLITUS 65 PERUSTURVALAUTAKUNTA 65 SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA 66 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 66 TEKNINEN LAUTAKUNTA 67 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 68 RAHOITUSLASKELMA 69 LIITTEET 69

2

YLEISPERUSTELUT

ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT

Lähde: Tilastokeskus

Väestön ikäjakauma

Vuosi Asukasmäärä 0-14 % 15-64 % 65- %

1995 7447 1457 19,6 4832 64,9 1158 15,5

2000 7414 1376 18,6 4823 65,1 1215 16,4

2005 7564 1328 17,6 4973 65,7 1263 16,7

2006 7665 1370 17,9 4997 65,2 1298 16,9

2007 7664 1359 17,7 4941 64,5 1364 17,8

2008 7692 1385 18,0 4973 64,7 1334 17,3

2009 7794 1424 18,3 5017 64,4 1353 17,4

2010 7870 1488 18,9 4984 63,3 1398 17,8

2011 7933 1522 19,2 4957 62,5 1454 18,3

2012 7993 1556 19,5 4912 61,5 1525 19,1

2013 8007 1580 19,7 4845 60,5 1582 19,8

2014 8070 1638 20,3 4818 59,7 1614 20,0

2015 8093 1650 20,4 4778 59,0 1665 20,6 Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen 2014 tiedon mukaan työpaikat jakaantuvat seuraavasti:

• Alkutuotanto 9,8 % • Jalostus 23,1 % • Palvelut 64,7 % • Muut 2,4 %

Työpaikkaomavaraisuus on 52,9 %. Työpaikkojen lukumäärä 1812, kunnassa asuvat työssä-käyvät 3 426. Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus on 37,0 %.

3

Työttömyysaste:

Laihia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Työttömyys % 6,7 5,5 4,7 6,8 6,9 5,9 5,4 7,0 8,5 9,1

Laihian työttömyysprosentti syyskuussa 2016 oli 8,7 %.

ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Yleinen taloudellinen kehitys

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrat-tuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennus-teperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alem-malle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vai-summaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankau-pan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maail-mantalouden kasvu. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään kosket-tava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuu-dessa. Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen ta-louteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huoli-matta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotu-loja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupai-netta.

Lähde: Valtiovarainministeriö syyskuu 2016

Kuntien talouskehitys

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempia painelaskelmia selvästi myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016–2017. Koko ennusteajanjaksolla investoinnit tulorahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähintäänkin ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Muutos näkyy myös velan kasvuarviossa. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suh-teessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse. Ennustettu velan määrä vuonna 2020 on tippunut kevään ennustekierrokselta peräti kolmella miljardilla eurolla. Ennus-teessa ei huomioida sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia, eikä kuntien omia sopeutustoimia vuoden 2016 jälkeen. Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismeno-jen että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kas-vua hidastaa mm. kilpailukykysopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuu-distus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Ke-laan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsi-miseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa las-kevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana. Kaikista

4

näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä hyvin haastavat. Talouskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalou-den kustannuksia. Nämä menopaineet voivat toteutua odotettua voimakkaampina. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista tai työn perässä liikkuvista maassamuuttajista. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuu-toksista. Kuntatalouden kehitysarvioon on nimittäin leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toi-mintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä, kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait astu-vat voimaan. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämislaki tai vaikkapa subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarviot merkit-sevät automaattisesti myös valtionosuuksien pienenemistä. Lait edellyttävät päätösten määrätietoista toteuttamista kunnissa. Kaikissa kunnissa näitä mahdollisuuksia ei ole otettu syystä tai toisesta täysimääräisesti käyttöön. Toisaalta aina halli-tuksen esittämiin säästöarvioihin ei ole edes mahdollista päästä. Eroja menokehityksessä ai-heuttaa esimerkiksi uudistusten alkuvaiheeseen liittyvät odotettua suuremmat muutosvaiheen kustannukset tai esimerkiksi uudistusten toivottua hitaampi aikataulutus. Menopaineita kuntatalouteen syntyy myös kilpailukykysopimuksesta. Esimerkiksi kiky-sopi-muksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta on otettu kuntata-louden kehitysarviossa huomioon 93 miljoonan euron suuruisena työvoimakustannusten vähe-nemisenä vuonna 2017. Arvio kasvaa tulevina vuosina 245 miljoonaan euroon. Tämän toimen muuttaminen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toi-mialoilla hyvin haasteellisena. Kilpailukykysopimuksesta aiheutuu huomattavat vaikutukset myös kuntien tulopuolelle, sillä sopimuksessa päätetty palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus merkitsee kunnille suuria verotulomenetyksiä. Yhdistettynä vaimeaan talouskasvuun tämä tarkoittaa, että kuntien verotulojen kehitys on lähivuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,6 prosenttia. Se on poikkeuksellisen heikko lukema. Osittain tilannetta tasoittaa se, että hallituksen päättämät tuloverokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksinä. Se tuo kunnille ensi vuonna noin 395 miljoonaa euroa kompensaatioita valtionosuuspuolelle, mutta kokonaan kiky-sopimuksesta tullutta aukkoa ve-ropohjaan kompensaatiot eivät kata. Valtionvarainministeriön mukaan kiky-sopimus heikentää kuntien veropohjaa nettona ensi vuonna yhteensä 394 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi kuntien tulopohjaa leikataan valtionosuusleikkauksilla yhteensä 379 miljoonaa euroa. Leikkausten taustalla ovat kilpailukykysopimuksesta kuntatalouteen syntyvät hyödyt lomarahaleikkauksista ja työajan pidennyksestä. Kuntatalouden tulokehitys on ensi vuonna ja siitä eteenpäin erittäin hidasta. Koko kuntatalou-den kehitysarviossa myös menokehityksen oletetaan kehittyvän erittäin hitaasti. Jos tilanne yksittäisissä kunnissa on valtakunnan keskiarvoja heikompi, niin menojen kasvun hillitsemi-seen tulee löytyä uusia keinoja mahdollisimman pian. Lähde: Kuntaliitto lokakuu 2016

Laihian kunnan talouskehitys Kuntatalouden suuret haasteet näkyvät edelleen myös Laihian kunnan taloudessa. Valtion-osuusleikkaukset ja kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä ovat merkittävästi ka-ventaneet kunnan tulopohjaa jo aiemmin. Viimeisimmän Kuntaliiton arvion mukaan Laihian kun-nan valtionosuustulo kasvaisi 0,6 % vuodelle 2017. Tiukka taloudenpito jatkuu siis myös talous-arviovuonna 2017 ja taloussuunnitelmavuosina 2018 – 2020.

5

Laihian kunnan tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina 2011–2015. Vuoden 2016 alku-peräisen talousarvion mukaan tulos tulisi olemaan 0,1 milj. euroa alijäämäinen. Kunnanvaltuus-ton päättämän talousarviomuutoksen jälkeen tulos olisi alijäämäinen 0,4 milj. euroa. Lokakuun toteuman perusteella alijäämäarvio noussee isommaksi johtuen verotulojen arvioitua pienem-mästä kertymästä. Toimintakatteen kasvu on vuodesta 2000 alkaen vaihdellut 3,0 - 9,5 %. Vuonna 2014 toiminta-kate kasvoi 0,4 %, vuonna 2015 1,0 % ja korjatun talousarvion 2016 mukaan kasvu olisi 3,4 %. Talousarviossa 2017 toimintakatteen kasvun on arvioitu olevan 0,5 %. Jatkossakin toimintakat-teen kasvun on säilyttävä hyvin maltillisena, että strategian mukainen tavoite saavutetaan. Stra-tegiassa on määritelty, että verorahoituksen kasvun täytyisi ylittää toimintakatteen kasvu. Ta-loussuunnitelmavuosina toimintakatteen kasvun on edelleen arvioitu oleva matala. Vuonna 2019 tapahtuva maakuntauudistus vaikuttaa Laihian kunnan toimintakatteeseen huo-mattavasti. Toimintakatteen arvioidaan laskevan yli 60 %. Tällöin kunnasta siirtyy maakunnan vastuulle sosiaali- ja terveystoimi, maaseututoimi sekä palo- ja pelastustoimi. Kunta piti kunnallisveroprosentin ennallaan vuonna 2016. Vakinaisen asuinrakennuksen kiin-teistöveroprosenttia sen sijaan laskettiin 0,6 prosentista 0,5 prosenttiin. Vuodelle 2017 kunnal-lisveroprosentti nousee 21,75 prosenttiin, mutta kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Näillä toimilla kunnan verotuoton arvioidaan kasvavan 1,3 %. Laihian kunnan vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen. Tilikauden tuloksen ennakoidaan ole-van -670 197 euroa ja poistoerojen muutoksella korjattu alijäämä -570 197 euroa. Taloussuun-nitelmakauden viimeisinä vuosina talouden arvioidaan nousevan ylijäämäiseksi johtuen yli 60 % toimintakulujen siirtymisestä maakunnan vastattavaksi.

6

Vuosikate (milj. euroa)

Toimintakatteen kehitys (%)

2,1

1,8

0,0

0,6

-0,9

1,1

0,8

1,8

1,2

0,7

3,6 3,5

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,07,1

9,56,4 6,6

0,4 1,33,4

0,5 1,5

-62,3

1,5

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat

Tehtäväaluekohtaisesti toimintakate yhteensä (ulkoinen + sisäinen)

Toiminnalliset tavoitteet

Lautakuntatasolle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden tavoitetasot (mittarit) vuodelle 2017.

INVESTOINTIOSA

Määrärahat

Määräraha hankekohtaisesti, jos hankkeen suuruus on rakennusten osalta vähintään 200 000 €, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vähintään 100 000 € ja muiden hankkeiden osalta vähintään 70 000 €.

Pienempien hankkeiden osalta talousarvio sitoo hankeryhmäkohtaisesti.

Useammalle vuodelle kohdistuvassa hankkeessa sitoo hankkeen kustannusarvio.

Investointiraja on 10 000 euroa.

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja – kulut nettona

RAHOITUSOSA

Antolainojen muutokset bruttona Lainakannan muutokset bruttona KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET

Kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotuksen laa-dintavaiheessa tehtyjen käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksy-mää talousarviota. Taloussäännön mukaisesti käyttösuunnitelmilla jaetaan talousarvion tehtä-väalueiden tavoitteet sekä määrärahat kustannuspaikoille osamäärärahoiksi.

Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tarkempia ohjeita tammikuun alussa.

Talousarviomuutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrä-rahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityk-sessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

8

Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet

Kunnan taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat sitovat ohjeet, kunnan hallintosääntö, talous-sääntö, talousarvio ja taloussuunnitelma, poistosuunnitelma sekä kunnanvaltuuston ja -hallituk-sen antamat muut määräykset ja ohjeet.

Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumasta raportoidaan osavuosikatsausten muodossa kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljän kuukauden välein. Osavuosikatsaukset sisältävät raportoinnin sekä taloudellisten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitukselle raportoidaan kerran kuukaudessa oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat.

Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä tarkempia ohjeita talouden seurannasta ja raportoinnista.

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET

Poistosuunnitelma

Poistot on laskettu talousarvioon Laihian kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisina. Poistosuunnitelma uusittiin vuonna 2016.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on 2,20 %.

Verotulot

Verotulojen kehitys 2009 - 2020:

Vuosi Kunnnallis-

vero

Muutos-

%

Yhteisö-

vero

Muutos-

%

Kiinteistö-

vero

Muutos-

%

Verot yht. Muutos-

% 2009 21 498 152 3,3 900 537 -19,1 626 327 6,3 23 025 016 2,5

2010 21 147 411 -1,6 1 078 831 19,8 749 403 19,7 22 975 645 -0,2

2011 21 591 696 2,1 1 316 255 22,0 781 186 4,2 23 689 136 3,1

2012 23 625 122 9,4 1 008 033 -23,4 1 168 124 49,5 25 801 279 8,9

2013 24 597 560 4,1 1 105 970 19,7 1 217 937 4,3 26 821 466 4,0

2014 26 577 000 8,0 1 111 912 0,5 1 325 748 8,9 29 014 660 8,2

2015 27 383 158 3,8 1 090 390 3,4 1 351 470 1,8 30 100 000 3,7

TA 2016 28 626 000 3,7 870 000 -24,3 1 250 000 -7,4 30 746 000 2,1

TA 2017 28 202 000 -1,5 933 000 7,2 1 255 000 0,5 30 390 000 -1,2

TS 2018 28 215 780 0,0 975 000 4,5 1 260 000 0,4 30 450 780 0,2

TS 2019 13 778 000 -51,2 600 000 -38,5 1 280 000 1,6 15 658 000 -48,6

TS 2020 13 929 580 1,1 600 000 0,0 1 285 000 0,4 15 814 580 1,0

Suunnitelmavuonna 2019 maakunta hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien kunnallisveroa lasketaan 12,3 %. Vuonna 2020 kunnallisveroa voidaan muuttaa enintään +/- 0,5 %.

9

Verotulot yhteensä 2010 – 2020 (milj. euroa):

Lainat

Lainamäärän kehitys (euroa / asukas):

23,023,7

25,826,9

29,030,1 30,7 30,4 30,5

15,7 15,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10

KONSERNIYHTIÖT

TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

100,0 % Asunto Oy Laihianraitti III 27,6 % Vaasan sairaanhoitopiiri 4,1 %

(omistus Ki Oy Vuokratalojn kautta)

Laihian Nuuka Lämpö Oy 100,0 % Eskoon sosiaalipalvelut 3,6 %

Kiinteistö Oy Säästökirja 25,1 %

Poronkankaan Vesi Oy 57,5 % Pohjanmaan liitto 3,7 %

Laihian Painehalli Oy 40,0 %

Asunto Oy Laihianraitti I 84,0 %

Laihian Vss-tilat Oy 90,0 %(omistuksesta 7,1 % Ki Oy Vuokratalojen kautta)

Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus

86,6 %

(omistuksesta 2,6 % Ki Oy Vuokratalojen kautta)

LAIHIAKONSERNI

11

TAVOITTEET VUODELLE 2017 Omistajapoliittiset linjaukset Yhteisö Tavoitetaso Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot Toiminnan tulee olla kannattavaa Asuntojen käyttöaste vuoden aikana

• 98,5 % vuokratalojen asunnot • 85,0 % välivuokrausasunnot

Asiakastyytyväisyys

• Kysely joka viides vuosi • Tavoite 3 (arviointiasteikko 1 – 5)

Asuntokannan kunnosta huolehtiminen Seudullisesti kilpailukykyinen vuokrataso Vuosikorjauskustannukset Tukea kunnan asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita. Vuosina 2013 – 2025 erityisesti tarpeita, jotka koskevat erityisryhmiä sekä ikääntyvää väestöä.

Laihian Nuuka Lämpö Oy Toiminnan tulee olla kannattavaa

Energian hinta Energiateollisuus ry:n tilaston keskiarvon alapuolella. Keskiarvo yrityksiltä, joiden myymä kaukolämpö on tuotettu pääosin erillistuotannolla. Laitosten ja verkoston kunnosta huolehtiminen siten, että kaukolämmön käyttökeskeytyksiä ei synny lämmityskaudella.

Poronkankaan Vesi Oy Hyvänlaatuisen veden toimittaminen häiriöttömästi

Veden hinnalla katetaan vain käyttökulut (omakustannushinta) ja mahdolliset investoinnit veden toimituksen turvaamiseksi.

12

STRATEGIASUUNNITTELU

LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA

Laihian visio

Laihia on itsenäinen,

moderni, kehittyvä ja

yhteistyöhakuinen

kunta, jossa palvelut

ovat kohdallaan.

13

Laihian strategian viitekehys

Laihian

visio

Johtaminen

Elinvoimaisuus Palvelut

Talous

14

Primääritavoite: Hyvinvoiva kuntalainen Strategiset päämäärät

Kriittiset menes-tystekijät

Tavoitetasot Mittarit ja vastuuhenkilöt

Talouden ta-sapaino

Menojen hallitse-minen

Tulopohjan riittä-vyys

• Kustannustietoisuus

• Toimintakatteen kasvun hillitseminen

• Verotulojen (kuntaverot + vo) positiivinen kehitys

• Kustannuskehitystä vas-taavat taksat ja maksut

• Tilikauden ylijäämäinen tulos

• Perusteltu ja maltillinen perusinvestointitaso

• Kunnan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta paran-tavien investointien edis-täminen

• Yksikkökustannukset selvi-tetty tilinpäätökseen/ osasto-päälliköt

• Toimintakatteen kasvu max X% (määritellään vuosittain)

• Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu min X% (määritellään vuosittain)

• Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu > toimintakatteen kasvu

• Taksat ja maksut tarkistettu vuosittain/ osastopäälliköt

• Vuosikatteen riittävyys pois-tonalaisiin investointeihin/kj ja tj

• Kunnan ja konsernin laina-kanta alle maan keskiar-von/kj ja tj

• Yhteisö- ja kiinteistöverokehi-tys/tj

• Investointien vaikuttavuus ar-vioituna/kj, tej

Kunnan elin-voimaisuus

Aktiivinen, kehit-tyvä ja positiivi-nen kuntakuva

• Aktiivisen ja positiivisen kuntakuvan saavuttami-nen ja ylläpitäminen

• Monipuolinen asuin,- liike- ja teollisuustontti-varanto

• Työpaikkaomavaraisuu-den positiivinen kehitys

• Asukasmäärän kehitys/tj • Myytyjen tonttien määrän ke-

hitys/hj • Kuntalaiskysely joka toinen

vuosi/hj • ”Yrityskysely ”vuosittain/kj

• Maanhankinnan onnistumi-sen vuosittainen tarkastelu /kj

• Tasapainoisen ja tulevaisuu-teen tähtäävän kaavoituksen onnistumisen tarkastelu tilin-päätöksessä vuosittain (pei-laus kaavoitusohjel-maan)/tekninen johtaja

• Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys. Tavoitteet elinkeinostrategian mukaiset/ kj

15

Johtamisen kehittäminen

Toimielintyösken-tely (kv, kh ja ltk)

Johtajuuden vah-vistaminen

Työhyvinvointi

• Toimielintyöskentelyn 1. vastuullisuus 2. systemaattisuus 3. tehokkuus ja tulokselli-

suus

• Toimiva ja tarkoituksen-mukainen organisaa-tiorakenne

• Motivoitunut ja töissä viihtyvä henkilöstö

• Pätevä ja osaava henki-löstö

• Toimielintyöskentelyn vuosit-tainen arviointi/hj

• Organisaatiorakenteen sään-nöllinen tarkastelu ja arvio sen toimivuudesta tilinpää-töksessä hallintokunnit-tain/hallintokunnat

• Työtyytyväisyyden seu-ranta/tj

• Työkyvyn tukemisen mallin käytön ja sairaslomien seu-ranta/tj

• Kannustin- ja palkitsemisjär-jestelmä käytössä viimeis-tään 2015/johtoryhmä

• Hakijamäärien seu-ranta/osastopäälliköt

• Koulutuksen vastaavuus työ-tehtäviin/osastopäälliköt

• Kouluttautumissaktiivisuuden seuranta/osastopäällikkö

Palveluiden kehittäminen

Palveluiden saa-tavuus, laaduk-kuus ja monipuo-lisuus

• Palveluihin tyytyväiset kuntalaiset

• Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja palvelutar-peiden ennaltaehkäisy

• Uusien toiminta- ja pal-veluiden tuottamismal-lien löytyminen

• Kuntalaiskysely joka toinen vuosi/hallintojohtaja

• Asiakaskyselyt osastoit-tain/osastopäälliköt

• PTS osastoittain tehtynä ja ajantasaisena/osastopäälli-köt

• Uusia toiminta- ja palvelui-den tuottamismalleja käy-tössä ja talouden vertailutie-toja hyödynnetty/osastopääl-liköt

16

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin. Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksen-teosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019 Kunnanvaltuuston käsittelyyn tulee lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon laaja-alaisia, kunnan perustoimintoihin liittyviä päätösehdotuksia. Samanaikaisesti kiristyvä julkinen talous luo haastavan päätöksentekoympäristön kasvavalle kunnalle. Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan kunnan tehtäväkenttää merkittävästi ja valtuuston strategisen ohjauksen tarve kasvaa entisestään. Samaan aikaan palvelujen laatuvaatimusten lisääntyessä valtuuston merkitys myös ennakoinnissa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa kasvaa. Päätöksenteon kehittämisessä tulee huomioida uuden kuntalain suomat mahdollisuudet. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen luo pohjaa päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja mahdollistaa osaltaan päättäjien laaja-alaisen tiedonsaannin. Painopistealueet 2017 – 2019:

• Strategisen ohjauksen vahvistaminen • Ennakoiva ja vaikuttava päätöksenteko • Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 – 2019

1. Uuden valtuuston ja valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen 2. Kuntalaisille luodaan uusia osallistumiskanavia ja tiedotetaan vaikutusmahdollisuuksista

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Valtuutetuille järjestetään perehdytyskoulutusta luottamushenkilötoimintaan ja kunnan strategiaan ja käytäntöihin syksyllä 2017.

2. Merkittävistä ja laaja-alaisista asia kokonaisuuksista järjestetään valtuustoryhmien yhteispalavereita ja valtuuston iltakouluja.

3. Järjestetään kuntalaisille keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia kuntalaisia laajemmin koskettavista rat-kaisuista.

101 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -44 762 -75 890 -76 710 -76 710 1,1 -77,9 -79,0 -80,2

Netto -44 762 -75 890 -76 710 -76 710 1,1 -77,9 -79,0 -80,2

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -28 270 -58 220 -49 060 -49 060 -15,7 -49,8 -50,5 -51,3

Netto -28 270 -58 220 -49 060 -49 060 -15,7 -49,8 -50,5 -51,3

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -16 492 -17 670 -27 650 -27 650 56,5 -28,1 -28,5 -28,9

Netto -16 492 -17 670 -27 650 -27 650 56,5 -28,1 -28,5 -28,9

17

TARKASTUSLAUTAKUNTA Esittelijä: Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa sekä val-mistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi vuosittain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta myös arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019

• Uusi kuntalaki • Sote-uudistus • Maakuntauudistus

Painopistealueet 2017 - 2019: • Talouden tasapainottamisen valvonta • Henkilöstön sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen valvonta • Sidonnaisuusrekisterin perustaminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019

1. Kustannusseuranta 2. Tavoitteiden toteutumisen seuranta 3. Sidonnaisuusrekisterin toiminnan toteutuminen

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. . 2. .

102 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -12 911 -16 000 -22 000 -22 000 37,5 -22,3 -22,7 -23,0

Netto -12 911 -16 000 -22 000 -22 000 37,5 -22,3 -22,7 -23,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -12 511 -15 830 -21 870 -21 870 38,2 -22,2 -22,5 -22,9

Netto -12 511 -15 830 -21 870 -21 870 38,2 -22,2 -22,5 -22,9

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -400 -170 -130 -130 -23,5 -0,1 -0,2 -0,1

Netto -400 -170 -130 -130 -23,5 -0,1 -0,2 -0,1

18

KUNNANHALLITUS Tehtäväalue: 103 Luottamushenkilöjohto (Yleishallinto) Kustannuspaikat: Kunnanhallitus, henkilöstöjaosto, elinkeinojaosto, yhteistyötoimikunta, ystävyyskunnat,

verotus, muu yleishallinto, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueosuus Esittelijä: Kunnanjohtaja kunnanhallituksen ja elinkeinojaoston esittelijä Talousjohtaja henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan esittelijä Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta kuntastrategian mukaisesti. Se johtaa kun-takonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, talouden tasapaino säilyy, kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat ja kunnan elinvoimaisuus paranee. Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata omistajaohjauksen käytännön toiminnoista sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja edustaa kuntaa työnantajana sekä vastaa henkilöstöpolitiikasta. Tehtäväalueen määrärahoista katetaan koko kuntaa koskevia yhteistoimintaosuuksia, kuten Suomen Kun-taliiton, Pohjanmaan liiton, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Yhyres -kehittämisyhdistys ry:n maksuosuuk-sia. Lisäksi määrärahoista katetaan verotuksen ja työterveyshuollon kustannuksia, varhaiseläkemaksuja ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntaosuusmaksuja. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019

• Julkisen talouden kiristyminen • Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset • Kasvava kunta • Palveluiden kysynnän kasvu

Painopistealueet 2017 - 2019: • Talouden haasteisiin vastaaminen • Palveluiden kehittäminen • Organisaation kehittäminen • Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019 1. Kuntastrategia sekä riskienhallinta otetaan huomioon päätöksenteossa 2. Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja uusien toimintamallien kehittäminen 3. Asiakaslähtöinen viestintä (KaPa-lain mukaiset toimenpiteet; PTV-palvelunkuvaukset, kunnan graafisen

ohjeen päivitys, viestintämateriaalin päivitys – markkinointi kuvat ym)

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Kuntastrategian toteutumista on seurattu talousarvion osavuosikatsausten ja kuukausiraportointien yhtey-

dessä. Seurannan pohjalta tarvittavat ja tehdyt toimenpiteet on listattu ja käsitelty. 2. Riskienarviointi on suoritettu ennen merkittäviä palveluiden uudelleenjärjestämis- tai investointipäätöksiä.

Palveluiden suunnitteluun ja toimintamallien kehittämiseen on otettu palveluiden käyttäjiä nykyistä enem-män mukaan.

3. Kunnan tiedottamiskäytännön on päivitetty vastaamaan paremmin kuntalain tavoitteita. Kunnan viestintämateriaalia on päivitetty. Kansalliseen palvelutietovarantoon on kuvattu kunnan lakisään-teiset palvelut ja otettu palveluväylän viestinvälityspalvelu käyttöön.

19

103 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 128 438 136 000 138 000 138 000 1,5 140,1 142,2 144,3

Kulut -1 112 495 -1 222 810 -1 247 060 -1 247 060 2,0 -1 265,8 -1 284,8 -1 304,0

Netto -984 057 -1 086 810 -1 109 060 -1 109 060 2,0 1 125,7 -1 142,6 -1 159,7

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 128 438 136 000 138 000 138 000 1,5 140,0 142,2 144,3

Kulut -1 094 814 -1 205 560 -1 225 320 -1 225 320 1,6 -1243,7 -1 262,3 -1 281,3

Netto -966 376 -1 069 560 -1 087 320 -1 087 320 1,7 -1 103,6 -1 120 2 -1 137,0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -17 681 -17 250 -21 740 -21 740 26,0 -22,0 -22,5 -22,7

Netto -17 681 -17 250 -21 740 -21 740 26,0 -22,0 -22,5 -22,7

Tehtäväalue: 105 Keskushallinto Kustannuspaikat: Keskustoimisto ja taloustoimisto Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallinto-osasto huolehtii kunnanvaltuuston ja –hallituksen, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjatuotannosta, päätösten toimeenpanosta, keskusarkistosta, atk-palveluista, henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen tehtävistä sekä muista keskitetysti tuotettavista toimistotukipalveluista. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskevat muutokset:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyvät selvitystyöt ja mahdol-listen vaikutusten ennakointi tukipalvelutoimintoihin

• Keskeisten ohjelmien uudistaminen siten, että ne vastaavat talouden ja päätöksenteon (johtamisen) seurannan ja tiedottamisen nykytarpeita

Tavoitteet 2017 - 2019

• Tarkoituksenmukaiset taloushallinnon ohjelmat • Asiakirjallisen tiedonhallinnan kehittämisen jatkaminen vastaamaan organisaation ja kuntalaisten

tarpeita • IT-infran kehittäminen • Henkilöstömuutosten vaikutusten ennakointi

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Kunnan kaikki yksiköt siirtyivät uuden asianhallintaohjelmiston käyttäjiksi vuoden 2016 alkupuolella tietyiltä osin. Asianhallintaohjelman täysimääräinen käyttöönotto vie vielä muutaman vuoden. Siihen saakka suurin osa asianhallintaohjelmiston työtehtävistä on keskitetysti keskushallinnossa. Taloushallinnon ohjelmien käyt-töönotto jatkuu vuonna 2017. Asianhallinta- ja taloushallintaohjelmistojen käyttöönotto vaatii uusien toimintatapojen käyttöönottoa koko organisaatiossa. Käyttöönotto vaatii sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. It-infran kehittämistä jatketaan IT-työryhmän kautta ja saatujen resurssien rajoissa. Henkilöstön riittävyys, ammatillinen osaaminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa onnistuneiden muutos-ten läpiviennissä. Reskontranhoitaja siirtyy vuoden 2017 alusta teknisen toimiston alaisuuteen ja tehtävän siirron yhteydessä saadaan tehostettua tehtäväprosesseja teknisen toimen ja taloushallinnon välillä. Kunnan yhtenäiset käytänteet henkilöstöhallintoasioissa tukevat työhyvinvointia.

20

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Tiedotetaan tulevista toimintatapojen muutostarpeista ja aikatauluista virasto-, esimies- ja osastopa-

lavereissa sekä intranetissä 2. IT-infran kehittämisessä hankitaan tarpeen mukaan asiantuntijapalveluita ja ohjelmistojen uusimisen

yhteydessä käytetään tarvittaessa määräaikaista työvoimaa avustaviin tehtäviin 3. Päivitetään henkilöstöhallintoon liittyvää ohjeistusta.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Uuden asianhallintaohjelman käytön lisääminen hallintokunnissa, sopimushallintaosion käyttöön-otto

2. Uuden taloushallinto-ohjelman ostolasku-, budjetointi- ja raportointiosiot täysmääräisesti käy-tössä hallintokunnilla

3. Yhtenäisen henkilöstöhallinnon ohjeistustyö jatkuu ja ohjeistuksessa tapahtuvista muutoksista/li-säyksistä on tiedotettu tehokkaasti

4. Kunnan sisäverkon ja sähköisen palvelun kehittämistyö on aloitettu Henkilöstösuunnitelma 2017- 2019 Vuonna 2017 terveys- ja hyvinvointijohtaja siirtyy hallinnon viranhaltijaksi. Vuonna ostoreskontranhoitaja siirtyy kokoaikaiseksi työntekijäksi (aiempi työpanos 60% tekninen/40 % talous) tekniselle osastolle. Taloushallintoon jää aiempi 40 % työpanos reskontraan. Tehtäväalueet Henkilöstö

31.12.2015 Muutos

2016 Muutos

2017 Muutos

2018 Muutos

2019 Keskustoimisto 12 12 13

Yhteensä 12 12 13

105 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 49 747 39 140 39 440 39 440 0,8 40,0 40,6 41,2

Kulut -861 544 -990 950 -1 073 680 -1 073 680 8,3 1 089,8 -1 011,1 -1 026,3

Netto -811 797 -951 810 -1 034 240 -1 034 240 8,7 1 049,8 -970,5 -985,1

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 2 214 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -837 150 -959 440 -1 038 100 -1 038 100 8,2 -1 053,7 -974,5 -989,1

Netto -834 936 -959 440 -1 038 100 -1 038 100 8,2 -1 053,7 -974,5 -989,1

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 47 534 39 140 39 440 39 440 0,8 40,0 40,6 41,2

Kulut -24 395 -31 510 -35 580 -35 580 12,9 -361,0 -36,6 -37,2

Netto 23 139 7 630 3 860 3 860 -49,4 -3,9 -4,0 -4,0

Tehtäväalue: 107 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus Kunnan metsä- ja maa-alueiden sekä osakehuoneiston tuottamat tulot. Metsätoimikunnan toiminta.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019 • Monipuolinen asuin-, liike ja teollisuustonttitarjonta ja kaavoituksen onnistuminen ovat keskeisiä kunnan

elinvoimaisuuden kannalta. • Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa voimakkaasti tonttimyyntiin. • Asuinalueiden aukaisemisessa on huomioitava tulevan asutuksen vaikutukset palveluiden tarpeisiin. • Metsien hoidolliset toimenpiteet pohjautuvat ajantasaiseen metsätaloussuunnitelmaan.

Metsän myynnin ajoittamisessa tulee ottaa huomioon kulloinenkin puuraaka-aineen hintataso

21

Painopistealueet 2017 - 2019: • Suunnitelmallinen tonttitarjonnan lisääminen • Metsäomaisuuden pitkäjänteisen hoidon jatkaminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019 1. Monipuolinen, kunnan elinvoimaisuutta parantava tonttitarjonta 2. Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Asuintontteja on myyty 15 kappaletta 2. Metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty

107 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 220 808 145 000 160 000 160 000 10,3 162,4 164,8 167,3

Kulut -21 035 -30 070 -21 330 -21 330 -29,1 -21,7 -22,0 -22,3

Netto 199 773 114 930 138 670 138 670 20,7 140,8 142,9 -145,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 220 808 145 000 160 000 160 000 10,3 162,4 164,8 167,3

Kulut -21 035 -30 070 -21 330 -21 330 -29,1 -21,6 -22,0 -22,3

Netto 199 773 114 930 138 670 138 670 20,7 -140,8 -142,9 -145,0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 **

0 0 0

Kulut 0 0 0 0 ** 0 0 0

Netto 0 0 0 0 ** 0 0 0 103, 105 ja 107

TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 398 993 320 140 337 440 337 440 5,4 342,5 347,6 352,8

Kulut -1 995 074 -2 243 830 -2 342 070 -2 342 070 4,4 -2 377,2 -2 317,9 -2 352,7

Netto -1 596 081 -1 923 690 -2 004 630 -2 004 630 4,2 -2 316,2 -1 970,2 -2 000,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 351 460 281 000 298 000 298 000 6,0 302,5 307,0 311,6

Kulut -1 952 999 -2 195 070 -2 284 750 -2 284 750 4,1 -2 319,0 -2 258,8 -2 292,7

Netto -1 601 539 -1 914 070 -1 986 750 -1 986 750 3,8 2 016,6 -1 951,8 -1 981,1

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 47 534 39 140 39 440 39 440 0,8 40,0 40,6 41,2

Kulut -42 075 -48 760 -57 320 -57 320 17,6 -58,2 -59,1 -60,0

Netto 5 458 -9 620 -17 880 -17 880 85,9 -18,2 -18,4 18,9

22

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: 111 Vaalilautakunta Esittelijä: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien, euro-parlamenttivaalien ja kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2018 presidentinvaali. 111 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 12 839 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -14 669 0 -22 700 -22 700 ** -23,0 -23,4 -23,7

Netto -1 830 0 -22 700 -22 700 ** -23,0 -23,4 -23,7

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 12 839 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -14 133 0 -22 520 -22 520 ** -22,9 -23,2 23,5

Netto -1 294 0 -22 520 -22 520 ** -22,9 -23,2 23,5

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -536 0 -180 -180 ** -0,1 -0,2 -0,2

Netto -536 0 -180 -180 ** -0,1 -0,2 -0,2

23

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Terveydenhuolto, Sosiaalitoimi, Avopalvelut, Laitospalvelut Esittelijä: Perusturvajohtaja Lautakunnan toiminta-ajatus Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa ja kunnan elinvoimaa vahvistavien lä-hipalveluiden avulla. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019

• Valtionosuusuudistus • Kuntalaisten tarpeet ja oikeudet • Sote-uudistus • Maakuntauudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus sekä maakuntauudistus muokkaavat palvelu- ja toimintarakenteet suunnittelukauden aikana. Laihia muiden Pohjanmaan kuntien tavoin osallistuu maakunnalliseen kehittämistyöhön ja työryhmätyöskentelyyn palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi tarpeita vastaaviksi lähi- ja aluetason palveluiksi. Laajojen uudistusten ohella omaa palvelutuotantoa muokataan kustannushallittavammaksi ja tuloksellisemmaksi avopalvelutoimintojen kehittämisen, henkilöstön kohdentamisen sekä eri toimijoiden yhteistyön avulla.

Painopistealueet 2017 - 2019

• Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen • Muutosjohtaminen • Uuden toimintarakenteen kehittäminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019

1. Asiakasnäkökulman vahvistaminen 2. Kustannushallittavuuden vahvistaminen 3. Koordinoidun sote-palvelukokonaisuuden muotoilu 4. Hyvinvointikertomus kehittämisen ja seurannan välineeksi

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Maakunnan sote-kehittämistyöhön osallistuminen 2. Kuntalaisraatitoiminnan aloittaminen 3. Seurantamittarien kehittäminen 4. Hyvinvointikertomuksen laadinta

24

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019

Tehtäväalueet 2014 2015 2016 2017 2018 Toimisto, hallinto 5 5 5 5 5 Sosiaalityö 4 4 4+1+1 4+1+1 4+1+1 Isootupa, Pikkutupa 16 16 16+1 16 16 Perhetyö 3 4 4+2 4 4 Kotipalvelu+ tukipalve-lut+pvt

21+1 23+1 23+1+4 29+2+3 29+2+3

Hoiva 11(+2) 11(+2) 0 0 0 Kaarisillan pienkoti 3 0 0 0 0 Toiskan yksiköt 51 51 51+3 51 51 Toiskan keittiö 8 8 8 8+2 8+2 Mikintupa 23 23 23+1 24 24 Yhteensä 146 147 148 150 150 Omaishoidon tuen saajia 65 72 80 85 90

TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 3 453 739 3 472 100 2 748 150 2 748 150 -20,9 2 789,4 0 0

Kulut -30 349 981 -30 601 640 -29 674 500 -29 674 500 -3,0 -29 619,6 0 0

Netto -26 896 242 -27 129 540 -26 926 350 -26 926 350 -0,7 -26 830,2 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 2 933 472 2 976 100 2 748 150 2 748 150 -20,9 2 789,4 0 0

Kulut -29 474 930 -29 710 090 - 29 314 340 - 29 314 340 -1,3 -29 254,1 0 0

Netto -26 541 459 -26 733 990 -26 566 190 -26 566 190 -0,6 -26 464,7 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 520 267 496 000 0 0 ** 0 0 0

Kulut -875 051 -891 550 -360 160 -360 160 -59,6 -365,5 0 0

Netto -354 784 -395 550 -360 160 -360 160 -8,9 -365,5 0 0

Suunnitelmavuonna 2019 SOTE-maakuntauudistukset on toteutettu ja erillinen sote-alue hoitaa sosi-aali- ja terveyspalvelut sekä toiminnan ruokahuolto- ja tilahuoltopalvelut. Tehtäväaluetaso Tehtäväalue: 108 Terveydenhuolto Kustannuspaikat: Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus Terveydenhuoltopalvelut vahvistavat kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä ja hyvinvointia ja ovat saatavilla tarpeenmukaisesti lähipalveluina. Toiminta nivoutuu sekä paikallistason että erityispalveluiden osalta sau-mattomaksi sotekokonaisuudeksi ja osaksi kunnan muuta palvelutuotantoa. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset Tällä hetkellä perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Vaasan kaupunki, eri-koissairaanhoitopalvelut Vaasan sairaanhoitopiiri, näihin toimintoihin niveltyvät pääosin kunnan tuottamat sosiaalipalvelut. Maakunta- ja valtionosuusuudistukset aiheuttavat soteuudistuksen ohella toimintakentän muutoksen, jonka myötä on saatava aikaan uusi maakunnallinen ja kunnan toimintoihin niveltyvä kustannus-tehokas toimintakokonaisuus.

25

Tavoitteet 2017

• Terveyden- ja sosiaalihuollon monialaisesti toimivan palvelukokonaisuuden yhdistämisen käynnistyminen

• Saumattoman lähipalvelukokonaisuuden vahvistaminen • Kustannusten hallinnan ja vaikuttavuuden lisääminen

Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi)

• Peruspalveluiden saatavuus hoitotakuun ja tarpeen mukaisesti lähipalveluina • Kärkihankkeiden monialaisyhteistyön sekä toiminnan ennakoinnin kehittäminen • Tiedonkulun ja palveluprosessien sujuvuus palveluiden integroinnissa • Laihian kunnan elinvoiman varmistaminen proaktiivisuuden ja alueellisen yhteistyön avulla

Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Seurannan ajantasaisuuden lisääminen 2. Kunta- ja aluetason sote-kehittäminen monialaisyhteistyössä 3. Lähipalveluiden saatavuuden parantaminen 4. Työryhmätyöskentelyn käynnistyminen

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Kustannushallinta, esh-kulut enintään 11,1 M€ 2. Maakunnallisten työryhmien kehittämislinjaukset 3. Terveysaseman vastaanottoajan pidentäminen 4. Hoitotakuun toteutuminen

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Perusterv.huolto enint. €/asukas 699 686 655 655 655

Erikoissairaanhoito enint. €/asukas 1486 1418 1396 1410 1410

Ympterv.huolto enint.€/asukas 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5

Siirtoviivepäivät 368 85 26 40 30

Outlierpäivät 519 458 598 550 550

Sairastavuusindeksi* ikävakioitu 98,9 98,9 ei saat. saatavilla

vähent. vähent.

* Sairastavuusindeksi: kuolleisuus, lääkekorvausoikeus, työkyvyttömyys, THL

Erikoissairaanhoito/ Vaasan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa alueen erikoissairaanhoitopalvelujen tuottamisesta. Toimintaa sääte-lee erikoissairaanhoitolaki (1326/2010), jota sovelletaan kansanterveyslaissa (66/1972) ja erikoissai-raanhoitolaissa (1062/1989) säädetyn kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon to-teuttamiseen ja sisältöön. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perus-terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Jo käynnistynyt ja 2019 toteutettu soteuudistus tulee integroi-maan nykyisen erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuden yhdessä perusterveydenhuollon ja kun-tien perusturvatoimien sosiaalipalveluiden kanssa uudeksi maakunnalliseksi palvelukokonaisuudeksi.

Perusterveydenhuolto/ Yhteistoiminta-alue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa Vaasan kaupungin ja sen sosiaali- ja terveystoimen strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntalaisten hyvän elämän edellyt-tämien laadukkaiden, taloudellisesti ja alueellisesti toteutettujen terveyspalvelujen sekä sopimukseen sisältyvien sosiaalipalveluiden tuottamisesta, järjestämisestä tai hankkimisesta.

26

Toimintaympäristö 2017-2019 Palvelut ja rakenteet tulevat uudistumaan, kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään vuoden 2019 alusta valtakunnallisiin 15 SOTE -alueeseen. Uudistuksella tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman laajaa perus- ja erikoispalvelujen integraatiota. Valtakunnallisen sosiaali- ja tervey-denhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat myös väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaa-lisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaami-nen koko maassa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen. Pyrkimyksenä on myös saada aikaan kustannustehokas palvelurakenne; uudistuksen myötä odotetaan tuntuvia säästöjä. Siirtymäkaudella 2017–2018 palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella pääosin nykyisin rakentein, kuitenkin yhteistyötä ja yhteistoimintaa lisäämällä. Toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia kehite-tään kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen. Entistään tiukentunut valtion- ja kuntatalous, väestön ikääntyminen, kasvava palvelutarve, palveluiden toteuttamisen monimuotoistuminen sekä tiukentunut kilpailu osaavasta työvoimasta asettaa suuria haasteita toiminnalle, kehittämiselle ja kustannuskasvun hallinnalle. Ennakoivassa henkilöstö- suunni-telmassa on todettu, että henkilöstömitoitus on melko tiukka, eikä tulosalueella vapautuvia hoitoalan tehtäviä juurikaan voida jättää täyttämättä. Vuodelle 2017 ei esitetä lisävakansseja, ja tehtävien yhdis-tämisillä voidaan henkilöstömenoja jonkin verran vähentää. Toisaalta joidenkin palvelujen tarjontaa voidaan lisätä, jotta palveluntarpeeseen voidaan nykyistä paremmin vastata. Tulosalueen palvelusuunnitelma Tulosalueen tuottamat palvelut ovat lakisääteisiä ja tarkkaan ohjattuja. Terveydenhuoltolaki määrittää tarkasti mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä perusterveydenhuollon sisällöstä. Se aset-taa mm. yhteydensaannin, hoidontarpeen arvion ja hoitoon pääsyn määräajat. Tulosalueen keskeisin tavoite on järjestää terveydenhuollon palvelut lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Toiminnan tavoitteena on myös seuraavalla toimintakaudella asiakaslähtöisyys, hoidon oikea-aikai-suus, oikea hoidonporrastus, korkealaatuiset palvelut sekä kustannustehokkuus. Palvelut nähdään toimintakaudella kokonaisuutena, jossa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat erityisesti kunnan sosiaali-toimi, Vaasan kaupunki sekä erikoissairaanhoito. Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisy ja ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen sekä las-ten ja nuorten hyvinvointi ovat toiminnan keskeisiä painopistealueita, joihin panostetaan käytettävissä olevien resurssien mukaan mahdollisimman tehokkaasti. Ikäihmisten neuvontapalveluiden lisääntymi-nen ja kotona asumisen tukeminen mahdollistuu mm. vastaanoton, kotisairaanhoidon, kuntoutuspal-veluiden ja sosiaalitoimen toimijoiden yhteistyönä. Asianmukaiset, turvalliset työolosuhteet ja hyvät työvälineet, osaamisen kehittämisen tukeminen ja riittävä henkilöstömitoitus ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa. Turvalli-suusasioihin panostetaan hieman entistä enemmän mm. eri vastaanotoilla, vuodeosastolla sekä kou-luterveydenhoidossa. Lääkärinvastaanotto Hoitaja- ja lääkärivastaanotolla hoidetaan sekä ajanvarauksiin perustuvaa vastaanottoa että virka-ai-kaista kiireellistä ja päivystysluontoista vastaanottoa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoidetaan Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Otetaan vastaanottotoiminta kokonaisvaltaiseen tar-kasteluun ja tehdään selvitys, miten siitä saadaan toiminnallisesti ja taloudellisesti toimiva yksikkö vuoteen 2019 mennessä. On myös tarkoitus kokeilla vastaanottotoiminnan laajentamista Laihialla ar-kisin klo 17.30:een / 18:aan asti, tämä tulee vaatimaan sekä työtehtävien ja –aikojen uudelleenjärjes-telyä, mutta myös lisäresurssointia. Neuvolatoiminta kokonaisuudessaan kuuluu vastaanottotoimintaan.. Toiminta kattaa äitiys- ja perhe-suunnitteluneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisneuvolan. Toi-minnassa huolehditaan mm. sydän-, verenpaine- ja diabetessairauksien hoitajavastaanottokäyn-

27

neistä, hoitotarvikejakelusta, työttömien terveystarkastuksista, matkailijoiden rokottamisesta ja väes-tön kausi-influenssarokotteista. Pienten lasten neuvolatarkastuksissa tehdään lääkäri-hoitaja-työparin toimesta laajoja terveystarkastuksia, jossa koko perhe on mukana. Hammashuolto Hammashuolto järjestetään asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja hoitotakuun mukaisesti huo-mioiden asetuksen (380/2009) vaatimukset. Hammashuollossa pyritään korjaavan toiminnan ohella kehittämään ja lisäämään myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Hoitotakuun aikarajoissa pysymiseksi on edelleen tälläkin toimintakaudella ponnisteltava. Vuoden 2016 alkukesästä hammaslääkäritilanne parani jonkin verran, kun eläköitymisen myötä saatiin 30 % lisää lääkärityöaikaa viikolle. Lisäksi on koululaisten tarkastuksissa siirrytty uuteen toimintatapaan yhdessä Vaasan hammashuollon kanssa; tällöin paremmin kohdennetaan resurssit eniten hoitoa tarvitseviin perheisiin. Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito suorittaa lääketieteelliseen kotisairaanhoitoon perustuvien käyntien ohella myös en-naltaehkäiseviä kotikäyntejä ikääntyvän väestön kotona asumisen tukemiseksi. Kotiin annettavia hoito- ja hoivapalveluita kehitetään edelleen yhdessä perusterveydenhuollon ja kun-nan sosiaalitoimien kanssa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan hoidon oikea-aikaisuutta ja oikeaa hoi-donporrastusta sekä turvaamaan laadukas hoito ja hoiva mahdollisimman pitkään kotona. Kotisai-raanhoito tekee tiivistä yhteistyötä myös Vaasan keskussairaalaan pyrkien tehokkaaseen kotiuttami-seen ja palvelujen järjestämiseen yli toimintayksikkörajojen. Vuodeosasto Vuodeosasto Laihialla on 14-paikkainen. Vuodeosastohoidon perusteena tulee lainsäädännön mukai-sesti olla ympärivuorokautinen, lääketieteelliseen tarpeeseen perustuva hoidon tarve. Kehitetään pe-rusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluketjujen toimintaa niin, että ns. siirtoviivepotilaiden määrä saadaan pysymään pienenä, ja potilaita hoidetaan kunnassa oikeissa ja tarkoituksenmukai-sissa hoitopaikoissa hoito- ja palvelutarpeen mukaisesti Kuntoutuspalvelut (fysioterapia, veteraanikuntoutus, muu terapia, muu lääkinnällinen kuntoutus ) Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla tuetaan kuntalaisen terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä hä-nen elin- ja toimintaympäristössään huomioiden normaalin kehityksen ongelmat, sairaudet, vammat ja/tai ikääntymisen aiheuttama toimintakyvyn lasku. Fysioterapian yksikkö järjestää kuntoutusta yk-silö- ja ryhmäkäynteinä fysioterapian vastaanotolla, vuodeosastolla ja kotikäynteinä. Viime vuonna otettua suoravastaanottoa jatketaan, jolloin palveluntarvitsija ohjataan suoraan lääkäri-/hoitajavas-taanotolta fysioterapeutin vastaanotolle jo ilmoittautumisen yhteydessä. Itsehoitoa ja toimintakykyä tukeva neuvonta, apuvälinepalvelu, asuntojen muutostarpeiden kartoitus ja suunnittelu sekä moniam-matillinen yhteistyö ovat fysioterapian toimintaa vajaakuntoisten kuntalaisten kotona asumisen tuke-misessa. Kuntoutuspalveluja myös ostetaan, painopisteenä on erityisesti lasten eriasteisten ongelmien hoito mahdollisimman varhaisen puuttumisen periaatteella. Yhteistyömuotoja kehitetään jatkuvasti yhteis-työssä kuntien, erikoissairaanhoidon ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Haasteena on palvelutar-peen kasvu, mikä heijastuu kasvavina kustannuksina. Palvelu on ostopalveluina sekä kallista että vai-keasti saatavissa. Erityisesti lasten laaja-alaiset puheeseen ja kommunikaatioon liittyvät ongelmat ovat olleet jatkuvassa kasvussa, ja hoitotakuuajat ylittyvät yhä useammin. Puheterapeuttien saami-nen on erittäin vaikeaa, samoin on alan palveluntuottajista edelleen suuri pula koko maassa. Psykologitoiminta Psykologitoimintaan kuuluu ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, ohjaus ja neuvonta, asiakasvastaan-otto ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Psykologin toiminnasta on noin kolmasosa kohdistunut aiem-min Vähänkyrön alueen väestön palveluihin. Nyt on tarkoitus panostaa koko psykologin työaika Lai-hian alueen asiakkaille. Varhaisen puuttumisen kautta toiminnan vaikuttavuushyödyt ovat suurimmat. Painopistealueena onkin neuvolaikäisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen.

28

Psykologin tehtäviin kuuluu myös Laihian alueen kriisiryhmätyön koordinointi. Kriisiryhmätyössä haas-teena on riittävän kokoisen henkilöstöverkoston ylläpitäminen, jotta ns. kriisipäivystys saadaan ylläpi-dettyä. Psykososiaaliset palvelut Tulosyksikkö sisältää Vaasalta ostettavat sosiaalitoimen palvelut. Näitä ovat nuorisoasema Klaaran, perheneuvolan, sosiaalipäivystyksen sekä päihdehuollon avo- ja laitoshoidon palvelut. Sosiaali-asiamiestoiminta ostetaan myös Vaasalta, joskin toiminta on siirtynyt keskushallinnon alaisuuteen. Kustannukset laskutetaan toteutuneen palvelun käytön mukaisesti. Eri palveluiden käytössä on tapah-tunut vaihtelevasti sekä merkittävää lisäystä että vähenemistä koko yhteistoiminta-alueen toiminnan ajan. Myös kunnan sosiaalitoimessa pyritään antamaan enemmän tietoa näistä palveluista, joskin kaupungilla on osittain myös resurssivajetta tiettyjen, erityisesti perheneuvolan palvelujen myymiseen. Tukipalvelut Tulosalueen tukipalveluita ovat hallinnon, siivoushuollon, välinehuollon sekä huollon ja turvallisuuden palvelut. Tulosalueen hallinnon kautta laskutetaan Vaasalta ostetut viraston ja keskushallinnon tuki-palvelut, joita ovat mm. taloussuunnittelu, maksuliikenne, kirjanpito, ostolaskutus, hankintapalvelut, palkanlaskenta, tarkastustoiminta, tietohallinto, kehittäminen ja yleishallinto. Keskeiset toimintasuoritteet ja tunnusluvut Suorite, tunnusluku TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Käynnit lääkärivastaanotto 10 869 9 729* 8 326 10 000 9 000

Käynnit hoitajavastaanotto 5 563 6 797 7 004 6 000 11 000

Käynnit terveydenhoitaja, neuvola 9 574 10 578 9 176 10 000 8 500

Käynnit hammashuolto 8 554 8 924 9 326 9 100 10 100

Käynnit kotisairaanhoito 6 879 6 591 5 959 7 200 6 800

Vuodeosaston nettovrkhinta 231,47 255,71 222,30 207,14** 226,18 * VKS:ssa on toiminut yhteispäivystys 1.10.2014 alkaen ** Laitoshuoltajat on siirretty siivoushuoltoon Toiminta nettomenot € TP 2015 TA 2016 TA 2017 Lääkärinvastaanotto 1 245 570 2 064 200 2 119 400

Neuvola 661 068 0* 0 *

Hammashuolto 607 259 604 200 563 000

Kotisairaanhoito 418 704 426 200 442 500

Vuodeosasto 954 567 911 400 974 400

Kuntoutuspalvelut 411 758 401 800 388 000

* Neuvolatoiminta on yhdistetty lääkärivastaanottopalveluihin Tulosalueen tavoitteet Kaupungin strategisista ta-voitteista johdettu toimin-nan tavoite/periaate

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017

Mittari

Hyvinvointi Peruspalvelujen määräajat toteutuvat Ennaltaehkäisevän työn prio-risointi

Kiireetön jono lääkärille ja ham-maslääkärille; hoitotakuu toteutuu Ikäihmisten kotona asumisen tuke-minen

Hoitoon pääsy / jonotus-ajat Kotisairaanhoidon ja fy-sioterapian ennaltaeh-käisevät ja kunt. käynnit /määrä

Talouden tasapaino Järkevästi ja tehokkaasti tuo-tetut palvelut

Palveluverkon kohdentaminen ydintoimintoihin, siirtoviivepotilas-määrän minimointi Palvelujen suurkäyttäjien palvelu-mallin käyttöönotto ja toteuttami-nen

Käyntimäärien, suorite- ja kustannusten seuranta sekä raportointi Suurkäyttäjien määrän ke-hitys, toimenpiteiden seu-ranta sekä raportointi

29

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017

Mittari

Turvallisuusuhat toimipis-teissä

Turvapalvelujen, hälytysjärjestel-mien ja –laitteiden hankinta tarvit-taviin pisteisiin Turvallisuuskoulutusten ja –harjoi-tusten sekä pelastus-ja poistumis-harjoitusten toteuttaminen eri pis-teissä

Vartioinnin, järjestelmien ja laitteiden kattavuus, määrä/tarve Toteutetut koulutukset ja harjoitukset HaiPro-ilmoitusten määrä ja sisältö sekä toteutetut toimenpiteet

Pula ammattitaitoisesta hen-kilökunnasta

Lakisääteiset tehtävät hoidetaan määräaikoja noudattaen Tarvittava lisä/ täydennyskoulutus mahdollistetaan resurssien puit-teissa

Määräaikojen toteutumi-nen/jonotusajat palveluit-tain Toteutuneet koulutuspäi-vät

Tuloslaskelma

TP 2015 1000 €

TA 2016 1 000 €

TA 2017 1 000 €

Toimintatulot Myyntitulot 5 359 435 5 577 300 5 556 600 Maksutulot 378 123 392 300 478 900 Saadut tuet ja avustukset 3 673 16 000 2 000 Vuokratulot 0 0 0 Muut tulot 9 374 0 0 Toimintatulot yhteensä 5 750 605 5 985 600 6 036 900 Toimintamenot

Palkat ja palkkiot -2 894 199 -3 015 000 - 2 971 200 Henkilösivukulut - 676 552 -717 600 - 669 200 Palvelujen ostot -1 454 522 -1 498 800 - 1 575 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -440 704 -462 900 - 517 400 Avustukset 0 0 0 Vuokrat -256 896 -265 300 - 274 500 Muut menot --27 615 -6 000 - 29 400 Toimintamenot yhteensä -5 750 488 -5 985 600 - 6 036 900 Toimintakate 117 * 0 0

* Lisäksi muut rahoituskulut 117 €, jolloin vuosikate on 0,00 € Henkilöstö 2015-2017 Henkilöstö 31.12.2015** TA 2016 TA 2017 Vakituiset - kokoaika 63 66 69 - osa-aika 1 3,69* 1,21*

Määräaikaiset vain sijaisia tai avoimen vak.hoitajia

vain sijaisia tai avoimen vak.hoitajia

- kokoaika 16 - osa-aika 4

* TA 2016:ssa ja TA 2017:ssä on huomioitu myös Vaasan sosiaali- ja terveystoimen työntekijöistä ne, jotka tekevät väh.10,5 % työajastaan yhteistoiminta-alueelle ** tiedot otettu suoraan Exreport-ohjelmasta, kuvastaa vain ko. päivän tilannetta

30

Ympäristöterveydenhuolto / Yhteistoiminta-alue Terveysvalvonta Yksikön tehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturva- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitel-maan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusten käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asi-akkaiden neuvonta ja ohjaus. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön määrän ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittami-seen. Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ympäristöterveydenhuollon valvon-tasuunnitelman toteuttaminen (ta-voite 75 %)

75 % 75 % 75 %

Tavoitteet Kaupungin strategisista ta-voitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017

Mittari

Suoritetut tarkastukset 1200 tarkastusta Tarkastusten määrä Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017 Mittari

Viranomaistehtävien hoitaminen lainsäädännön edellyttämällä tasolla

Henkilöresurssin ylläpitäminen ja kehittäminen. Tietojärjestelmien hyödyntäminen.

Valvontasuunnitelman to-teutumisaste

Uhkaavat asiakastilanteet Tarkastustehtävissä toimitaan tar-vittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Hakeudutaan koulutukseen. Uhkaavien asiakastilanteiden me-nettelyohje kerrataan vuosittain.

Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset li-sätoimenpiteet

31

Tuloslaskelma

TP 2015 1 000 €

TA 2016 1 000 €

TA 2017 1 000 €

Toimintatulot Myyntitulot 67 62 61 Maksutulot 60 76 76 Saadut tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot Toimintatulot yhteensä 127 138 137 Toimintamenot Palkat ja palkkiot -342 -352 -345 Henkilösivukulut -78 -82 -82 Palvelujen ostot -101 -74 -71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 -3 -2 Avustukset Vuokrat -8 -5 -8 Muut menot -2 Toimintamenot yhteensä -535 -516 -508 Toimintakate -407 -378 -371

Nettoalijäämän jakautuminen kunnittain (kohdentamisperusteena asukasluku 31.12.2015) Terveysvalvonta

Nettomeno (Toimintakate) € TA 2016 TA 2017 Muutos € 2016-2017

Muutos % 2016-2017

Vaasa 377 700 371 300 -6 400 - 2 % Laihia 51 700 50 500 -1 200 - 2 % Toimintakate yhteensä 429 400 421 800 -7 600 - 2 %

€/asukas 5,70 5,60 Henkilöstö 2015-2017

Henkilöstö 31.12.2015 TA 2016 TA 2017 Vakituiset 8,5 8,5 8,5 - kokoaikaiset 8,5 8,5 8,5 - osa-aikaiset Määräaikaiset 1 1 - kokoaikaiset - osa-aikaiset 1 1

Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto järjestetään yhteistoimintana Vaasan ja Laihian kuntien kesken. Eläinlääkintä ja-kautuu kolmeen yksikköön: Vaasan toimipiste, Laihian toimipiste ja päivystystoiminta Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta. Päivystysaikana palvelut jär-jestetään yhteistyössä Mustasaaren ja Vöyrin kanssa. Päivystysaikana tehdään tarvittaessa yhteis-työtä myös Maalahti-Korsnäs -kuntayhtymän, Närpiön ja Kristiinankaupungin muodostaman päivys-tysalueen kanssa. Eläinlääkintähuolto vastaa myös eläinsuojelulain valvonnasta, ennaltaehkäisevästä eläinlääkintä-työstä, tarttuvien tautien vastustuksesta ja kunnan velvollisuudesta huolehtia irrallaan tavattujen lem-mikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto neuvoo, tiedottaa ja antaa lausun-toja toimialaansa liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa erikoiseläinlääkäritasoista apua tarvitsevat

32

asiakkaat eteenpäin. Eläinlääkintäkustannukset kohdennetaan Vaasan ja Laihian kesken käyntiperus-teisesti (€/ käynti). Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta keskeisintä on yksikön pieni koko ja tästä aiheutuva alttius toiminnan häiriöille. Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2016 TA 2017 Peruseläinlääkäripalvelun 24/7 saatavuus ei poikkeamia ei poikkeamia ei poikkeamia

Tavoitteet Kaupungin strategisista ta-voitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017

Mittari

Käynnit, Vaasan toimipiste Käynnit, Laihia toimipiste

2200 potilaskäyntiä 1400 potilaskäyntiä

potilaskäyntien määrä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallintokunnan keskeiset tavoit-teet vuodelle 2017

Mittari

Eläinlääkäreiden samanaikaiset poissaolot, esim. sairastumisen johdosta

Yhteistyö naapurikuntien kollego-jen kanssa

Poikkeamat palvelun saa-tavuudessa

Tarkastustehtävissä toimitaan tar-vittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi.

Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset li-sätoimenpiteet

Tuloslaskelma

TP 2015 1 000 €

TA 2016 1 000 €

TA 2017 1 000 €

Toimintatulot Myyntitulot 91 95 90 Maksutulot 18 16 17 Saadut tuet ja avustukset 45 15 60 Vuokratulot Muut tulot Toimintatulot yhteensä 154 126 167 Toimintamenot Palkat ja palkkiot -152 -168 -175 Henkilösivukulut -53 -34 -41 Palvelujen ostot -91 -92 -87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 -8 -6 Avustukset Vuokrat -37 -33 -37 Muut menot -1 Toimintamenot yhteensä -343 -335 -346 Toimintakate -189 -209 -179

Nettoalijäämän jakautuminen kunnittain (kohdentamisperusteena käyntien määrä) Eläinlääkintähuolto Toimintakate (nettoalijäämä) €, 2016-2017

TA 2016 TA 2017 Muutos € 2016-2017

Muutos % 2016-2017

Vaasa 208 900 178 900 -30 000 -14 % Laihia 84 700 80 000 -4 700 -6 % Toimintakate yhteensä 293 600 258 900 -34 700 -12 %

€/käynti 91,75 78,45

33

108 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -16 719 523 -17 368 590 -16 961 700 -16 961 700 -2,3 -16 716,1 0 0

Netto -16 719 523 -17 368 590 -16 961 700 -16 961 700 -2,3 -16 716,1 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -16 719 523 -17 368 590 -16 961 700 -16 961 700 -2,3 -16 716,1 0 0

Netto -16 719 523 -17 368 590 -16 961 700 -16 961 700 -2,3 -16 716,1 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut 0 0 0 0 ** 0 0 0

Netto 0 0 0 0 ** 0 0 0

Tehtäväalue: 301 Sosiaalitoimi Kustannuspaikat: Sosiaalitoimisto, Sosiaalityö, Omaishoidon tuki, Vammaispalvelut, Perhehoito, Tarvehar-

kintainen/ ehkäisevä toimeentulotuki Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä, Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus vahvistuvat yksilöiden ja per-heiden omaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja osallisuutta vahvistavien palveluiden avulla. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta KELA:n hoitamaksi, kunnan vastuulle jää tarveharkintainen ja ehkäisevä toimeentulotuki. Maakunnan sote-uudistus etenee eri työryhmissä tehtävän työn myötä kai-kissa Pohjanmaan kunnissa, tavoitteena on aikaansaada tasalaatuiset ja tarpeenmukaiset palvelukokonai-suudet alueen jokaiseen kuntaan. Sosiaalityö yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa tiivistää työttö-myyden hoitoa paikallisesti ja osana alueellista työllistymispalveluiden TYP-toimintaa sekä suurkuluttaja-asi-akkaiden palveluiden käytön hallintaa monialaistoimijaverkostossa. Lapsiperhepalvelut (perhehoito, lastenvalvonta, lastensuojelu), vammaispalvelut, psykososiaaliset palvelut ja omaishoito sekä aikuissosiaalityö (kuntouttava työtoiminta, toimeentuloturva) muuttuvat sote-uudistuksen myötä käyttäjämäärien ja tarpeiden mukaan organisoitaviksi lähi- ja aluetason palveluiksi, joilta-kin osin etä- ja jalkautuvina palveluina tuotettaviksi. Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaisten toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna ja yhteistyössä perheiden kanssa. Vammaisasiakkaista vain kehi-tysvammaisilla on asumispalveluita omassa kunnassa, joten eri vammaisryhmien asumis-, intervalli-, HEA- ja muiden palveluiden saatavuuden sujuvuutta selvitetään - osin myös maakunnallisen sote-työryhmän myötä. Omaishoitajien määrää lisätään 5-10 uudella hoitajalla vuosittain, terveystarkastusten, vertaistoimin-nan ja muiden tukipalveluiden avulla vahvistetaan omaishoitajien selviytymistä.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään edellyttää palveluiden kehittämisen ohella toimivaa asiointiliiken-nettä, jonka järjestämiseksi aikataulut ja reitit selvitetään kuntalaisten tarpeiden mukaisiksi. Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi)

• Kustannusten hallinta • Omaishoidon lisääminen • Vanhemmuuden vahvistaminen • Suurkuluttaja-asiakkaiden uudet auttamistavat

34

Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta) 1. Perhetyön organisointi yhteistyössä neuvolan ja lapsiperhekotipalvelun kanssa 2. Erityisryhmien palvelutarveselvitys 3. Kuljetuspalveluiden kehittäminen 4. Työttömien aktivointisuunnitelmien teko

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärien kasvu 2. Erityisryhmien tarpeenmukaisten lähipalveluiden saatavuus 3. Toimiva asiointiliikenne 4. Osarahoittama työmarkkinatuen määrä 2017 < 2016

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 Toimeentulotuki normi+harkinnanv yht. €/asukas*

101 90 102 ei saat. 22

Kunnan osarahoittama ttuki €/v 133 153 136 375 249 272 180 000 180 000

Työttömyys % 6,3 9,0 10,4 9,8 9,8 Vammaisetuudet, ylintä tukea saa-neet

108 97 92 92 92

Vammaispalveluasiakkaita yht. 219 218 215 190 190 Perhetyön ja lapsiperhekotipalv. asia-kasperheitä

7 30 62 65 70

< 65 v ja > 65 omaishoitajia yht. 56 65 72 80 85

* Perustoimeentulotuki KELA:an, harkinnanvarainen jää kuntaan Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajat

Tukitoiminta 2013 2014 2015 2016 2017 Kuljetuspalvelut* 181 182 173 170 170 Henkilökohtainen apu HEA 20 18 25 25 25 Asunnon muutostyöt/apuvälineet 15 15 14 15 15 Yhteensä 219 218 215 210 210

* Kuljetuspalveluasiakkaita VPL 173 ja SHL 55 301 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 1 017 045 1 085 400 736 650 736 650 -32,1 747,7 0 0

Kulut -5 094 004 -5 056 090 -4 391 150 -4 391 150 -13,2 -4 457,0 0 0

Netto -4 076 959 -3 970 690 -3 654 500 -3 654 500 8,0 -3 709,3 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 1 017 045 1 085 400 736 650 736 650 -32,1 747,7 0 0

Kulut -4 914 700 -4 878 730 -4 253 040 -4 253 040 -12,8 -4 316,8 0 0

Netto -3 897 655 -3 793 330 -3 516 390 -3 516 390 -7,3 -3 569,1 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -179 304 -177 360 -138 110 -138 110 -22,1 -140,2 0 0

Netto -179 304 -177 360 -138 110 -138 110 -22,1 -140,2 0 0

Suunnitelmavuonna 2017 toimeentulotuen maksatus siirtyy KELA:n hoidettavaksi. Tarveharkintainen ja eh-käisevä toimeentulotuki jäävät kunnan hoidettaviksi.

35

Tehtäväalue: 302 Avopalvelut Kustannuspaikat: Kotihoito, Tukipalvelut, Ruokahuolto; Toiskan yksiköt: Roosa, Usva, Sara, Sini ja Rusko;

Mikintuvan yksiköt: Kanerva ja Kissankello; Isootupa ja Pikkutupa Tilivelvollinen viranhaltija: Asumispalvelujohtaja, Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Avopalvelut mahdollistavat ikääntyvän, vammaisen, perheen tai muun apua tarvitsevan kuntalaisen arjessa selviytymisen ja optimaalisen elämänhallinnan sekä elämän loppuvaiheen inhimillisen saattohoidon omassa kodissa tai palveluasunnossa tarpeenmukaisten hoito- ja tukipalveluiden avulla. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Valtakunnallisten linjausten mukaisesti avopalveluita on kehitettävä kotona selviytymisen mahdollista-miseksi. Asiakkaiden ja omaisten toimintakyvyn ylläpitämisen ja/ tai edistämisen lisäämiseksi ryhmätoimin-toja ja päivätoimintaa, tukipalveluita ja intervallihoitoa kehitetään sekä omaishoidon asiakkaiden että muiden kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseksi asiakaskyselyitä ja – infoja lisä-tään. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyö tiivistetään yhteisissä tiimeissä toimiviksi työryhmiksi. Asu-mispalveluiden paikkamäärä (66+ 18 tehostettua asumispalvelupaikkaa ja 25 palveluasumispakkaa) on val-takunnallisten suositusten mukaan yli 75 – vuotiaiden määrään suhteutettuna liian suuri (tavoite n. 50 paik-kaa nykyisen 84 sijasta), joten kotiin annettavien ja erilaisten ryhmätoimintojen, intervallihoidon ja tukipalve-luiden kehittäminen on keskiössä. Hallitun ja suunnitelmallisen paikkamäärän vähentämisen avulla saadaan tarvittavia lyhytaikaisia intervallipaikkoja lisää ja vähitellen henkilöstön määrää lisäämättä kohdennettua työn-tekijöitä avopalveluihin ympärivuorokautisen hoidon sijaan. Tavoitteet 2017

• Kustannusten hallinta • Toimivat tukipalvelut • Kotiin annettavien palveluiden elinkaarikattavuus • Viiveetön palvelutarpeen arviointi

Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi)

• Päivä- ja ryhmätoimintojen kehittäminen • Toiminnan ennakoinnin parantaminen • Palveluohjauksen riittävyys • Palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Tukipalvelujen kehittäminen 2. Ryhmätoimintojen lisääminen 3. Asumispalvelupaikkojen määrän vähentyminen 4. Lapsiperheiden kotipalvelun resursointi

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Intervallipaikkojen määrän ja -jaksojen lisääntyminen 2. Ryhmä- ja kulttuuritoimintojen asiakasmäärien kasvu 3. Asumispalvelupaikkamäärän vuotuinen vähennys 4-6 ja 2-3 työntekijän siirto avopalveluihin 4. Lapsiperheiden kotipalvelussa kaksi kokoaikaista työntekijää

36

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017

Kotikäyntien määrä (säänn) kaikki 34 947 36 000 (35 847) 4 119 37 000 37 500

Kotikäynti €/käynti 24,96 25,50 26,60 25,20 25,20

Kshn 75 v. HYVE-kotikäynnit % ei tot. ei tot. aloitettu 95 95

Yli 65-v. omaishoitajien määrä 31 38 35 36 40

Päivätoiminnan asiakasmäärä ei tot. ei tot n. 100 150 250

Aterioiden määrä 84 195 145 553 141 745 142 000 142 000

Ravintopäivien määrä 58 856 57 495 56 138 56 300 56 300 302 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 2 314 193 2 381 700 2 011 500 2 011 500 -15,5 2 041,7 0 0

Kulut -7 235 345 -7 299 600 -7 522 300 -7 522 300 3,1 -7 635,1 0 0

Netto -4 921 152 -4 917 900 -5 510 800 -5 510 800 12,1 -5 593,5 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 1 793 926 1 885 700 2 011 500 2 011 500 6,7 2 041,7 0 0

Kulut -6 618 556 -6 629 710 -7 300 250 -7 300 250 10,1 -7 409,8 0 0

Netto -4 824 630 -4 744 010 -5 288 750 -5 288 750 11,5 -5 368,1 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 520 267 496 000 0 0 ** 0 0 0

Kulut -616 789 -669 890 -222 050 -222 050 -66,9 -225,3 0 0

Netto -96 522 -173 890 -222 050 -222 050 -66,9 -225,3 0 0

37

Tehtäväalue: 304 Laitoshoito Kustannuspaikat: Lastensuojelulaitokset, päihdehuoltolaitokset, kehitysvammalaitokset Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä, Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Laitospalvelut turvaavat hoitoa, hoivaa tai tukea tarvitsevan selviytymisen vammaisten kohdalla yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan pitkäkestoisemmin, lasten, nuorten ja työikäisten kohdalla tarpeenmukaisesti ja tilapäisesti aina asiakkaan ja läheisten elämänhallintaa ja selviytymistä vahvistaen. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset Valtakunnallisten linjausten mukaan laitos- ja pitkäaikaishoitopalveluiden tarvetta vähennetään avopalvelui-den kehittämisen, varhaisen tuen ja uusien monialaisyhteistyön toimintamuotojen avulla. Päihde- ja mielen-terveyspalveluita vahvistetaan kehittämällä jo aloitettua korvaushoitoa ja lisäämällä psykososiaalisten avun saatavuutta kokopäiväisen psykologin saamisella sosiaalityön ja psykiatrisen sairaanhoitajan monialaisyh-teistyötiimiin. Eri vammaisryhmien asumis-, HEA- ja muiden lähipalveluiden saatavuutta selvitetään. Työ- ja päivätoimintaa hankitaan Koivusillasta samassa laajuudessa kuin vuonna 2016. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä hankitaan tarpeenmukaisia kehitysvammapalveluita. Maakunnallisen ja oman kehittämistyön avulla kehitetään omaishoitoa ja tukipalveluita kotona asumisen mahdollistamiseksi. Lapsiperheiden vanhemmuuden vahvistamiseksi lapsiperheiden kotipalvelu vahvistetaan kahden työntekijän sekä perhetyön toimijoiden toimintakokonaisuudeksi, sen avulla tuki voidaan kohdentaa ennakollisesti ja näin välttyä sijoitusjaksoilta. Perusterveydenhuollon perhevalmennuksen ja eri ryhmätoimintojen avulla en-nakollista tukea lisätään ongelmien hoitamiseksi jo varhaisvaiheessa. Tavoitteet 2017

• Kustannushallinta • Lastensuojelusijoitusten vähentäminen • Lyhyet ja tulokselliset päihdekuntoutusjaksot • Psykososiaalisten lähipalveluiden saatavuus

Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi)

• Ennakoivan ja kustannustietoisen toimintatavan vahvistaminen • Perinteisistä toimintakäytännöistä ja rajoista luopuminen • Resurssien ja osaamisen hyödyntäminen muutoksessa

Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Kehitysvammalaitoksessa asuvien tilanteen kartoittaminen 2. Lapsiperhepalveluiden toimintakäytäntöjen kehittäminen 3. Päihdeasiakkaiden ennakollisen ja psykososiaalisen avun lisääminen

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Lastensuojelusijoitusten vähentyminen 2. Perhetyön ja neuvolan sekä päihde- ja mielenterveysryhmätoimintojen aloittaminen 3. Vammaispalveluasiakkaiden laitoshoidon vähentyminen 4. Katkojaksojen tarpeen vähentyminen

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017

> 75 v laitoshoidossa olevien määrä % 2,5 2,4 0 0

Päihdekatkoasiakkaiden määrä 5 5 7 7

Kevalaitoshoitovuorokausien määrä 1 902 1 795 1 790 1 700

Sijoitetut 0-17 v. asiakasta / % ikäluokista 5 / 0,3 10 / 0,5 7 5 Avohuollon tukitoim. 0-20 v. asiakkaiden määrä/ % 0-20 vuotiaista

73 / 3,4 76 / 3,6 70 70

38

304 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 122 501 5 000 0 0 ** 0 0 0

Kulut -1 301 109 -877 360 -799 350 -799 350 -8,9 -811,3 0 0

Netto -1 178 608 -872 360 -799 350 -799 350 8,4 -811,3 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 122 501 5 000 0 0 ** 0 0 0

Kulut -1 222 150 -833 060 -799 350 -799 350 -4,0 -811,3 0 0

Netto -1 099 650 -828 060 -799 350 -799 350 -3,5 -811,3 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -78 958 -44 300 0 0 ** 0 0 0

Netto -78 958 -44 300 0 0 ** 0 0 0

39

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA Tehtäväalueet: Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, keskiasteen koulutus, aikuiskoulutus ja

kirjasto- ja kulttuuritoimi. Esittelijä: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta varhaiskasvatuksen johtaja Lautakunnan toiminta-ajatus Järjestetään kasvatukseen, opetukseen, koulutukseen sekä kirjasto ja kulttuuritoimeen liittyviä palve-luja kuntalaisille mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019

• Erityisesti kouluikäisten lasten ja nuorten lukumäärän kasvaa edelleen • Nykyiset kasvatuksen ja opetuksen käytössä olevat tilat täyttyvät suunnittelukaudella • Julkisen talouden tilanteen heikkeneminen • Muuttuvan lainsäädännön velvoitteet

Painopistealueet 2017 - 2019:

• Henkilöstön hyvinvointi • Palvelutuotannon pitkäjännitteinen ja ennakoiva suunnittelu • Palvelutuotannon järjestämistapojen kehittäminen • Menojen kasvun hillitseminen

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019

1. Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 2. Palvelutuotannon perustana olevien suunnitelmien laatiminen 3. Uusien toimintamallien löytäminen ja ottaminen käyttöön 4. Oikea-aikainen ja onnistunut rekrytointi

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Uusi organisaatiomalli varhaiskasvatukseen. 2. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmis. Muut suunnitelmat tehty ja esitetty. 3. Mobiilisovellus, sähköisempi asiointi. 4. Uudet opetussuunnitelmat koulujen arjessa. 5. Uusia toiminta- ja järjestämistapoja selvitetty.

Henkilöstösuunnitelma 2016 - 2018

Tehtäväalueet Henkilöstö 1.8.2015

Muutos 2016

Muutos 1.8.2017

1.8.2018

400 varhaiskasvatus 101 -3 -11,5 +1 401 esiopetus 17 0 -3 0 402 perusopetus 114 +2 +2 +2 403 keskiasteen koulutus 15 0 0 0 405 kirjasto- ja kulttuuritoimi 6,5 0 0 0 410 liikuntatoimi 5,5 0 0 0 411 nuorisotoimi 2,5 0 0 0 Yhteensä 249,5 248,5 236 239

40

TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 1 200 604 1 040 690 1 003 450 1 003 450 -3,6 1 018,5 1 033,8 1 049,3

Kulut -13 920 485 -14 383 230 -14 537 080 -14 537 080 1,1 -14 755,1 -14 976,5 -15 011,1

Netto -12 719 881 -13 342 540 -13 533 630 -13 533 630 1,4 -13 736,6 -13 942,7 -14 151,8

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 1 186 717 1 028 920 1 003 450 1 003 450 -2,5 1 018,5 1 033,8 1 049,3

Kulut -12 247 255 -12 636 500 -12 807 820 -12 807 820 1,4 -13 000,0 -13 194,9 -13 392,9

Netto -11 060 537 -11 607 580 -11 804 370 -11 804 370 1,7 -11 981,4 -12 161,2 -12 343,6

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 13 887 11 770 0 0 ** 0 0 0

Kulut -1 673 230 -1 746 730 -1 729 260 -1 729 260 -1,0 -1 755,1 -1 781,6 -1 618,2

Netto -1 659 343 -1 734 960 -1 729 260 -1 729 260 0,3 -1 755,1 -1 781,6 -1 618,2

Tehtäväaluetaso Tehtäväalue: 400 Varhaiskasvatus Kustannuspaikat: Vallinmäen, Oravametsän ja Hulmin päiväkodit sekä Länsitien esiopetusryhmän

päivähoitoyksikkö, Perhepäivähoito ja Pikkupeikko perhepäivähoidon varahoitoyksikkö, 2 vuorohoitoa tarjoavaa ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja 9 ryhmäperhepäivähoidon päi-väyksikköä.

Lasten kotihoidon tuki ja leikkitoiminta. Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Tehtävänä on järjestää päivähoitolain mukainen hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille huomioiden lap-sen yksilöllisyys ja erityistarpeet sekä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Päivähoitopaikan järjeste-lyaika on 4 kk ja työllistymistilanteissa 2 vk. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset:

• Nykyiset varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat täyttyvät suunnittelukaudella. • Julkisen talouden tilanteen heikkeneminen • Muuttuva lainsäädäntö • Päivähoitotarpeen nopea muuttuminen ja ennakoimattomuus

Tavoitteet 2017

• Päivähoitopaikkojen joustava muunneltavuus tarpeiden mukaan ja henkilöstön työnkierto/määräai-kaisuus. Päiväkodin kahden uuden ryhmän vaikutus mm. ryhmäperhepäivähoitoon tarkasteltava.

• Päivähoidon järjestäminen kokopäivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille lapsille • Oikea-aikainen ja onnistunut rekrytointi • Menojen kasvun hillitseminen • Mobiilisovellusohjelma 100 %:sti käytössä kirjauksissa, laskutuksessa ja työajanseurannassa. • Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen sekä siihen liittyvien koulutusten toteuttaminen

hankkeen (Kyrönmaan hedelmä) kautta • Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen toteuttaminen • Selvitetään yksityisen päivähoidon mahdollistaminen palvelusetelin avulla.

41

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Varhaiskasvatuksen painopiste muuttuu perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta päi-väkotiin. Vakituisen henkilöstön rekrytointi varhaiskasvatukseen. Ryhmäperhepäivähoidon yk-siköiden vähentäminen edelleen. Johtajuuden vahvistaminen edellyttää, että varhaiskasvatuk-sen johtajalla, perhepäivähoidon ohjaajalla ja päiväkodin johtajalla on aikaa henkilöstönsä joh-tamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi perustetun työryhmän suunnitelma otetaan käyttöön v. 2017.

• Pätevien työntekijöiden riittävyys varhaiskasvatuksessa. Perhepäivähoitajien siirtyminen eläk-keelle tasoittuu eli v 2017-2019 siirtyy eläkkeelle n. 1 hoitaja/ vuosi. (v. 2016 jäi 8 hoitajaa eläk-keelle)

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta) 1. Lasten ryhmäkokojen pitäminen lain puitteissa. Hoitohenkilöstön työaikojen suunnittelu/ riittävä hen-

kilöstö ja tarkoituksenmukainen työajankäyttö. 2. Varhaiskasvatuksen ohjaajan ja esiopetuksen ohjaajan palkkaaminen 1.8.2017 alkaen sekä ½ toi-

mistotyöntekijän palkkaaminen 1.3.2017 alkaen. 3. Lainsäädännön muuttuminen syksystä 2016, jolloin yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien lapsilukumää-

rän kasvaminen 21:stä 24:ään joissakin ryhmissä lisää päiväkotipaikkoja. Subjektiivinen päivähoito-oikeus 20 h/vk ei ole vaikuttanut päivähoitoon Laihialla.

4. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuntaminen kysynnän mukaiseksi, jolloin hoitopaikkojen lisääminen/ vähentäminen tarvittaessa joustavaa. Ryhmäperhepäiväkotien lukumäärään suunni-telmakaudella vaikuttaa alle 2-vuotiaiden lasten määrä.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on käyty joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna 2. Uusia perhepäivähoitajia rekrytoidaan 3. Koulutusten järjestäminen henkilöstölle täsmäkoulutuksina 4. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuttaminen pienemmiksi yksiköiksi syksyisin ja peruste-

luksi määräaikaisten työntyöntekijöiden rekrytointiin. 5. Laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestäminen kustannustehokkaasti toimintojen organisoin-

nilla. 6. Uusi Vasu käyttöön kaikissa hoitomuodoissa 1.8.2017 alkaen 7. Selvitys yksityisen päivähoidon mahdollistamisesta palvelusetelin avulla on tehty

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Lapsia yhteensä vuoden lopussa 462 460 460 435 435 Päiväkodeissa 2-5 v Pk:n esiopetus osap.hoito Koulujen esiopetus osap.hoito leikkitoiminta syksy 2014 alk.

Ryhmäpph:ssa

Perheph:ssa Kotihoidontuen piirissä olevia perheitä/ lapsia

84 63

kevät 20 syksy 20

141 154

160/246

102 62

- 24

160 146

161/240

114 62

- 24

148 127

161/240

129 52

(25) 20

110 104

160/235

129 52

20

110 104

160/235 Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018

Nettomenot -3 429 128 -3 609 650 -3 676 170 -3 650 000 -3 650 000

Nettomenot/lapsi/v

-päiväkoti/2-5v (Oravam) 7 038 7 100 6 917 6 227 6 250

-ryhmäpph /päiväryhmät 6 728 6 800 6 808 7 342 7 500

-ryhmäpph/ vuoroyksiköt 7 425 7 500 7 843 9 275 9 000

-pph +vararyhmä 7 167 7 200 7 667 8 188 8 100

42

400 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 857 808 822 000 803 100 803 100 2,3 815,1 827,4 839,8

Kulut -4 509 289 -4 630 540 -4 516 460 -4 516 460 -2,5 -4 584,2 -4 653,0 -4 722,8

Netto -3 651 481 -3 808 540 -3 713 360 -3 713 360 -2,5 -3 769,1 -3 825,6 3 883,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 857 808 822 000 803 100 803 100 -2,3 815,1 827,4 839,8

Kulut -4 287 432 -4 403 230 -4 251 960 -4 251 960 -3,4 -4 315,7 -4 380,5 -4 446,2

Netto -3 429 624 -3 581 230 -3 448 860 -3 448 860 -3,7 -3 500,6 -3 553,1 -3 606,4

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -221 857 -227 310 -264 500 -264 500 16,4 -268,5 -272,5 -276,6

Netto -221 857 -227 310 -264 500 -264 500 16,4 -268,5 -272,5 -276,6

Tehtäväalue: 401 Esiopetus Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna ja oppivelvollisuuden alkamisvuonna pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole-ville lapsille. Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on osana varhaiskasvatusta pa-rantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetus ei ole koulua vaan oppimista leikin varjolla lapsen eh-doilla. Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Opetus kestää 700 tuntia lukuvuodessa ja noudattaa perusopetuksen työpäiviä. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset:

• Esiopetuksen opetussuunnitelma uudistunut 1.8.2016 alkaen • Lukuvuodelle 2016-2017 on perustettu 8 ryhmää (135 lasta). Esiopetukseen siirtyvien lasten ikä-

luokka pienenee v. 2015 ja 2016 vuoteen verrattuna. Vuonna 2011 syntyvien ikäluokka 120 lasta (siirtyy esiopetukseen 2017).

Tavoitteet 2017 • Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoidon järjestäminen siten, että taksikyyditysten tarve

ja kustannukset vähenevät • Esiopetuksen opetussuunnitelma käytössä • Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen toteuttaminen • Erityisen tuen tehostaminen esiopetuksessa

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Pätevän esiopetushenkilöstön rekrytointi on haastavaa. Varhaiskasvatuksen uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto. Erityislastentarhanopettajan tuki esi-opetusikäisille helpottamaan erityisopettajien työtaakkaa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2016 (riskien hallinta) Esiopetusta järjestetään Hulmin ja Vallinmäen päiväkodeissa (alakerta ja keväällä 2017 yläkerta) ja Länsitielle perustetussa ryhmässä sekä Kylänpään (kevät 2017), Isonkylän, Perälän ja Kirkonkylän kouluilla. Esiopetuk-seen siirtyvien lasten lukumäärä vaihtelee alueittain. Uuteen Monnarin alakouluun tulee tilat kolmelle esiope-tusryhmälle. Koulun käyttöönoton myöhästyminen vaikuttaa esiopetusryhmien järjestämiseen syksylle 2017.

43

Esiopetukselle oma esimies 1.8.2017 alkaen. Erityislastentarhanopettajan palkkaaminen esiopetuk-seen 1.8.2017 alkaen Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Esiopetuksessa olevien lasten päivähoito on tarkoituksenmukaisesti järjestetty 2. Esiopetuksen kuljetuskustannukset pidetään mahdollisimman matalana. 3. Erityisen tuen riittävyys

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Nettomenot 512 284 586 670 541 720 620 450 500 00 520 000

Esiopetuslapsia 124 128 131 120 123 118

Nettomeno/lapsi 4 131 4 583 4 135 4 135 4 065 4 407

401 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 11 661 10 000 10 000 10 000 0,0 10,1 10,3 10,8

Kulut -598 331 -551 720 -632 060 -632 060 14,6 -641,5 -651,2 -660,9

Netto -586 670 -541 720 -622 060 -622 060 14,8 -631,4 -640,9 -650,5

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 11 661 10 000 10 000 10 000 0,0 10,1 10,3 10,8

Kulut -542 420 -495 340 -575 330 -575 330 16,1 -584,0 -592,7 -601,6

Netto -530 759 -485 340 -565 330 -565 330 16,4 -573,8 -582,4 -591,1

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -55 911 -56 380 -56 730 -56 730 0,6 -57,5 -58,5 -59,3

Netto -55 911 -56 380 -56 730 -56 730 0,6 -57,5 -58,5 -59,3

Tehtäväalue: 402 Perusopetus Kustannuspaikat: Koulutoimen hallinto, Hulmin, Isonkylän, Kirkonkylän, Monnarin, Kylänpään ja Perälän

yksiköt, pienluokat 1-6 yhteensä kolme, pienluokka 7-9, koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-minta Keskuskoulu sekä yhteispalvelut.

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, johtava rehtori, apulaisrehtorit Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Järjestää perusopetuslain 2 luvun 4 §:n velvoitteen mukaisesti opetusta Laihian kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyi-seen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Laihian kunta on päättänyt järjestää perusopetuslain 8. luvun § 48b mukaista aamu- ja iltapäivätoimin-taa kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluok-kien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille. Perusopetuksen valmistavaa opetusta on aloitettu kokeilemaan syksystä 2015 alkaen. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset:

• Kouluikäisten lasten ja nuorten lukumäärän kasvaa edelleen • Koulunkäynnin tuen riittävä toteutuminen, erityisopetus • Oppilaaksi ottoalueiden tarkastelu uuden koulun rakentuessa • Uuden opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen toteutuminen

44

Tavoitteet 2017 • Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen • Yhtenäiskoulun edelleen kehittäminen • Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen • Rekrytoitava riittävä ja pätevä henkilöstö opetustehtäviin • Talouden tasapainottaminen suhteessa tavoitteisiin

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Riittävä tukihenkilöstö johdolle. Oppilasmäärien kasvun myötä ja uuden koulun rakentuessa toimistotyöntekijän tarve vuosiluokilla 1-6.

• Riittävä koulutus ict-taitojen kehittämiseen. Kalustohankinnat välttämättömiä. • Virkojen ja toimien täyttömenettelyyn on aloitettava riittävän ajoissa, jotta saadaan riittävä ha-

kijajoukko • Oppilaskohtaiset kustannukset pysyttävä aisoissa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin edelleen kehittäminen 2. Uuden koulun valmistuminen 3. Puheterapeutin palvelujen järjestämisen kartoitus. 4. Laaja-alaisen erityisopettajan uusi virka. 5. Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen 6. Henkilöstön kouluttaminen ICT-taitojen kehittämiseksi. Digitutoropettajien tuoma tuki.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Uusi opetussuunnitelma otettu kouluilla käyttöön. Lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi. Arvi-ointitieto lautakunnalle ja johtokunnille.

2. Laaja-alaisen erityisopettajan uusi virka täytetty. Riittävä koulunkäynnin tuki. 3. Uudet lukuvuositodistuspohjat tehty alakoulun puolelle. 4. Oppilaskohtainen hinta enintään 8.050 €/oppilas

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 6 943 208 7 216 920 7 655 330

Oppilaat 870 871 971

Oppitunteja (vvk) 1 531 *1 529 1 710

Kustannus€/oppilas 7 981 8 286 7.884

Oppitunteja/oppilas 1,76 **1,76 1,76

Huom. Viikkotuntimäärä on laskettu talousarviovuodelle lautakunnassa keväisin päätetyn kehyksen mukai-

sesti. Ta2016 oikea kehys oli *1 629 vt (ei lasketa tukiopetustunteja mukaan) ja oppilasta kohden **1,87vt.

402 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 313 448 196 790 181 600 181 600 -7,7 184,3 187,1 189,9

Kulut -7 256 656 -7 563 710 -7 847 830 -7 847 830 3,8 -7 965,5 -8 085,0 -8 206,3

Netto -6 943 208 -7 366 920 -7 666 230 -7 666 230 4,1 -7 781,2 -7 897,9 -8 016,4

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 270 948 197 050 181 600 181 600 -7,8 187,3 187,1 189,9

Kulut -5 794 083 -6 245 960 -6 610 820 -6 610 820 5,8 -6 710,0 -6 810,6 -6 912,8

Netto -5 523 135 -6 048 910 -6 429 220 -6 429 220 7,9 -6 525,7 -6 623,5 -6 722,9

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 14 280 11 770 0 0 ** 0 0 0

Kulut -1 237 947 -1 232 620 -1 237 010 -1 237 010 0,4 -1 255,5 -1 274,4 -1 293,5

Netto -1 223 667 -1 220 850 -1 237 010 -1 237 010 1,3 -1 255,5 -1274,4 -1 293,5

45

Tehtäväalue: 403 Keskiasteen koulutus

Kustannuspaikat: Lukio ja Kuula-opisto

Tilivelvollinen viranhaltija: Lukion rehtori ja sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja.

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Laihian lukio antaa lukiolain (21.8.1998/629) mukaista opetusta. Laihian lukio toimii tasokkaana yleis-lukiona, joka mahdollistaa jatko-opinnot yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja muihin kolmannen asteen oppilaitoksiin. Lukio on kurssimuotoinen ja luokaton joustavuutta ja ajankohtaisuutta koros-taen. Toiminta määräytyy lukiolain ja -asetuksen mukaisena, lukuvuosittain lukion johtokunnan hyväk-symän työ- ja toimintasuunnitelman mukaan. Kuula-opisto: Laihian kunta ostaa taiteen perusopetuksen musiikin (instrumentit) sekä tanssin opetuksen osalta Vaasan kaupungin Kuula-opistolta. Vaasan kaupunki on vahvistanut musiikin opetuksen opetussuunnitelman, jota noudatetaan Laihian sivutoimipisteessä. Laihian lukio:

Laihian lukio antaa lukiolain (21.8.1998/629) mukaista opetusta. Laihian lukio toimii tasokkaana yleis-lukiona, joka mahdollistaa jatko-opinnot yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja muihin kolmannen asteen oppilaitoksiin. Lukio on kurssimuotoinen ja luokaton joustavuutta ja ajankohtaisuutta koros-taen. Toiminta määräytyy lukiolain ja -asetuksen mukaisena, lukuvuosittain lukion johtokunnan hyväk-symän työ- ja toimintasuunnitelman mukaan.

Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväalu-etta koskettavat muutokset:

Ensimmäisinä sähköisen tutkinnon aineina suoritetaan filosofia, maantiede ja saksa. Edellä mainittu-jen lisäksi psykologian, ranskan ja yhteiskuntaopin kokeet suoritetaan sähköisesti keväällä 2017.

Lukio on myös järjestänyt jo kahden vuoden ajan kokeita koeviikoilla abitti-käyttöjärjestelmän avulla. Lukio on siis varautunut hyvin sähköistyvän yo-tutkinnon haasteisiin. Kehittämispaineita kuitenkin vielä on mm. koetilan parantaminen suuremmalle kokelasryhmälle. Tätä varten joudumme hankki-maan lisää mm. ethernet-johtoja. Täysin sähköiseen ylioppilastutkintoon siirrytään Ylioppilastutkinto-lautakunnan nykyisen aikataulun mukaan vuonna 2019 ja silloin kirjoitustilan pitäisi toimia noin 50-60 kokelaan ryhmälle.

Tavoitteet 2016

• Sähköistyvä ylioppilastutkinto aiheuttaa muutospaineita lukion toimintakulttuuriin niin tieto- ja viestintäteknisten laitteiden kuin pedagogiikankin ja koekäytänteiden tasolla. Laihian lukion tu-lee voida tarjota kuntalaisille ajan tasalla olevia, lukiolain mukaisia palveluja. Tämän johdosta lukion tulee voida investoida tieto- ja viestintätekniikkaan, opettajien kouluttamiseen, sekä to-tuttaa opiskelijoita koneella kirjoittamiseen mm. sähköisten oppikirjojen avulla. Opettajien kou-lutusta pyritään hoitamaan talon sisäisillä koulutuksilla.

• Valtakunnallisten, toisen asteen koulutukseen kohdistuvien muutospaineiden käsittely Laihian kunnan ja lukion näkökulmasta. Muutokseen reagoiminen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): • Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittämi-

nen Laihian lukiossa. Lukioon on asennettu langaton internet-verkko (Wlan) elokuussa 2014 ja se on otettu tehokkaasti käyttöön. Internetin kapasiteetti kuitenkin osoittautui riittämättömäksi, kun sähköisiä oppikirjoja otettiin käyttöön. Tästä syystä koulukeskukseen vaihdettiin kupari-kaapelin tilalle valokuitukaapeli, joka kytketään syksyn 2017 aikana.

• Opettajien tietokoneita uusitaan.

46

• Lukion tulee ostaa ylioppilaskokelaita varten kannettavia tietokoneita (10 % kirjoittajien mää-rästä) mahdollisten yo- kokeiden aikana ilmenevien ongelmatilanteiden varalta.

• Koulun tulee voida tarjota kannettava tietokone myös sellaisten opiskelijoiden käyttöön, joilla ei itse ole mahdollisuutta ostaa kannettavaa tietokonetta.

• Opettajien koulutukseen tulee panostaa, jotta tieto- ja viestintätekniikka integroituu opetukseen tehokkaasti.

• Opettajat tarvitsevat koulutusta myös uudistuvan ylioppilastutkinnon vaatimusten hallintaan. • Toisen asteen opetukseen kohdistuvien valtakunnallisten muutosten aktiivinen seuraaminen

(seminaareihin, koulutuksiin osallistuminen) ja muutosten arviointi Laihian kunnan ja lukion nä-kökulmasta.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2016 (riskien hallinta)

1. Kartoitetaan TVT-laitteiden nykytilanne ja investointien tarve. 2. Opettajien kouluttaminen: kartoitetaan koulutustarve ja tarjotaan koulutusta. Pääasiassa kou-

lun sisäisillä VESO-koulutuksilla. 3. Sähköisten oppimisympäristöjen ja oppikirjojen käytön lisääminen. 4. Toisen asteen oppilaitosten tulevaisuuteen liittyviin koulutuksiin osallistuminen. 5. Tiivis yhteistyö kuntapäättäjien kanssa.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Riittävän osaamisen varmistaminen. Uusi opetussuunnitelma. 2. TVT on olennainen osa lukion pedagogiikkaa ja didaktisia ratkaisuja. 3. WLAN on tehokkaassa käytössä ja tukee opetusta. 4. Oman lukion markkinointi tärkeää.

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja / lukiokoulutus

Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 958 903 1 038 540 880 960

Opiskelijat 123 135 129

Kurssit (vvk) 203 200 189

Kustannus €/oppilas 7 796 7 270 6 829 403 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 42 1 200 600 600 -50,0 0,6 0,6 0,6

Kulut -958 945 -1 039 740 -939 110 -939 110 -9,7 -953,2 -967,5 -982,0

Netto -958 903 -1 038 540 -938 510 -938 510 -9,6 -952,6 -966,9 -981,4

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 42 1 200 600 600 -50,0 609 618,1 627,4

Kulut -844 860 -927 130 -826 890 -826 890 -10,8 -839,3 -851,9 -864,7

Netto -844 818 -925 930 -826 290 -826 290 -10,8 -838,7 -851,3 -864,0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -114 085 -112 610 -112 220 -112 220 -0,3 -113,9 -115,6 -117,3

Netto -114 085 -112 610 -112 220 -112 220 -0,3 -113,9 -115,6 -117,3

47

Tehtäväalue: 404 Aikuiskoulutus Tilivelvollinen viranhaltija: Vaasa-opiston rehtori sekä sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kansalaisopisto tarjoaa vapaan sivistystyön palveluja Laihian asukkaille. Opiston kursseille voi kuiten-kin ilmoittautua yli kuntarajojen. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Vaasa-opisto on järjestänyt kansalaisopistotoiminnan Laihian kunnan alueella 1.8.2014 lähtien. Vaasa-opisto saanut valtionavustusta strategia/toimintasuunnitelman laatimiseen koko toiminta-alueelle. Kurssitar-jontaa tärkeää lähteä monipuolistamaan, jotta saadaan uusia kurssilaisia. Tavoitteet 2017

• Saavuttaa taloudellisesti toiminnallisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa • Toimintasuunnitelman laatiminen

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Uuden mallin mukainen toiminta edellyttää neuvottelukunnan perustamista ohjaamaan uutta sopimuk-sen mukaista kansalaisopistotoiminnan järjestämistä yhteistyössä Vaasa-opiston kanssa Laihian kunnan alueella

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta) 1. Toimintasuunnitelman tekeminen. 2. Uusien toimitilojen käyttöönotto. 3. Uusien kurssien suunnittelu.

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Yhteistyötoimikunnan toiminta 2. Tilojen tehokkaampi käyttö. 3. Kurssitarjonnan monipuolistaminen

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018

Nettomenot 186 841 156 300 152 100 150 000

Kustannus€/asukas 23,09 12,83* 12,80 12,80

Kurssien määrä Laihialla 126 126 128 130

Opetustunnit Laihialla 3 400 3 300 3 250 3 300 * asukasluku 8 100

404 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -186 841 -156 300 -152 100 -152 100 -2,7 -154,4 -156,7 -159,0

Netto -186 841 -156 300 -152 100 -152 100 -2,7 -154,4 -156,7 -159,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -181 792 -156 300 -152 100 -152 100 -2,7 -154,4 -156,7 -159,0

Netto -181 792 -156 300 -152 100 -152 100 -2,7 -154,4 -156,7 -159,0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -5 050 0 0 0 ** 0 0 0

Netto -5 050 0 0 0 ** 0 0 0

48

Tehtäväalue: 405 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuri- ja kirjastotoimintaa kunnassa. Etenkin lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan edistäminen, henkisen kasvun lisääminen, syrjäytymisen ehkäisemisen, kuntalaisten hy-vinvoinnin lisääminen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä innovatiivisuuden edistäminen koetaan tär-keäksi. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, asiakkaiden kasvava vaatimustaso näkyy myös kirjasto- ja kulttuuripalveluissa. Henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen on haaste. Kirjastotyö on fyysisesti yksipuolista ja aiheuttaa mm. rasitusta niveliin. Tavoitteet 2017

• Saavuttaa taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa • Uuden kirjastokimpan/yhteistyön toiminnan käynnistäminen • Tarjota kuntalaisille saman tasoiset palvelut pienemmällä henkilöstöllä

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Uuden kirjastokimpan muodostaminen vaatii uudenlaista yhteistyötä eri kuntien kirjastojen välillä. Kirjastolle tulee uusi verkkokirjasto ja eri kirjastojen tietokantojen yhdistyminen saattaa aiheuttaa ylimääräistä, ohime-nevää häiriötä kirjaston toimintaan. Eläköitymisen takia kirjastolta puuttuu kirjastonhoitaja. Jostain täytyy kar-sia, että kirjasto pystyy palvelemaan asiakkaitaan entiseen tapaan. Henkilökunnan koulutus takaa uuden kirjastoyhteistyön onnistumisen. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Toimitetaan lautakunnalle osavuosikatsaukset ajoissa ja seurataan aktiivisesti budjetin toteumaa myös yksikkötasolla. Järjestetään tapahtumia yhteistyön kolmannen sektorin ja sivistys- ja vapaa-aikatointen kanssa.

2. Esimiehen johtamiskoulutus (työaika, työkyvyn tukemisen malli), koko henkilökunnalle suunnattu koulutus väh. 1 koulutus/vuosi.

3. Perusopetuksen kaikille ikäryhmille tarjotaan vähintään yksi käynti kirjastossa tai muu yhteyden-otto/vuosi. Kulttuuritapahtumien kuten Nuukuuren-viikko tapahtuman sisältöjen suuntaaminen vas-taamaan kuntalaisten tarpeita ja toiveita. Kulttuuritapahtumien ja palvelujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään alakoululaisille yhteis-työssä kunnan muiden toimijoiden kanssa, kuten liikunta- ja nuorisotoimi sekä kolmannen sektorin kanssa.

4. Kulttuurityöryhmän perustaminen Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Toimitaan taloudellisesti 2. Toimiva ja tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, työtyytyväisyyden paraneminen ja

sairauspoissaolojen väheneminen 3. Kirjaston ja koulun sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyön vakiinnuttaminen ja suunnitelmal-

lisuus. Kulttuuripalvelujen tarjoaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kulttuuripainotteisen iltapäi-väkerhotoiminnan järjestäminen alakoululaisille. Kulttuurityöryhmän perustaminen.

4. PTS toimenpiteet; kirjaston kotipalvelun vakiinnuttaminen koskemaan (kaikkia haluavia) kotona ja laitoksissa asuvia vanhuksia.

49

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja Tunnusluvut TP2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018

Nettomenot 433 390 428 350 391100 438 840

Lainan hinta €/asukas 3,3 2,9 2,9 2,9

Lainat/as 16,14 16 16 16

Henkilökunta 6,5 6,5 6 6

Kirjahankinnat/1000 as 294 350 350 350

Kirjastokäynnit/as 7,52 9 9 9

Kulttuuriavustukset€/as 0,80 1,00 1,0 1,0

Kulttuurimenot €/as 1,52 3,30 3,30 3,0

405 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 17 645 10 700 8 150 8 150 -23,8 8,2 8,4 8,5

Kulut -410 422 -441 220 -449 520 -449 520 1,9 -456,3 -463,1 -470,1

Netto -392 777 -430 520 -441 370 -441 370 2,5 -448,0 -454,7 -461,5

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 17 645 10 700 8 150 8 150 -23,8 8,3 8,4 8,5

Kulut -359 360 -382 880 -390 720 -390 720 2,0 -396,6 -402,5 -408,6

Netto -341 716 -372 180 -382 570 -382 570 2,8 -388,3 -394,1 -400,0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -51 062 -58 340 -58 800 -58 800 0,8 -59,7 -60,6 -61,5

Netto -51 062 -58 340 -58 800 -58 800 0,8 -59,7 -60,6 -61,5

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Liikuntatoimi Nuorisotoimi Esittelijä: Liikuntasihteeri liikuntaa koskevissa asioissa Nuorisosihteeri nuorisotyötä koskevissa asioissa Toiminta-ajatus Vapaa-aikalautakunta toimii asiantuntijalautakuntana liikuntaa ja nuorisotyötä koskevissa asioissa. Lautakunta koordinoi, tuottaa ja kehittää toimialansa toimintaa sekä tekee esityksiä toimintaedellytys-ten takaamiseksi ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi kuntalaisille.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019 • Kunnan lisääntyvä väestö ja ikärakenne • Kiristyvä kuntatalous • Vapaaehtoistyön saatavuus on osittain haasteellista • Lakien ja säädösten muutokset

Painopistealueet 2017 - 2019:

• Lisääntyvän väestön vaikutus toimitilojen riittävyyteen • Toiminnan ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittaminen • Henkilöstön hyvinvointi • Vapaaehtoistyötä tekevien tahojen toiminnan tukeminen • Ottaa huomioon omalla toimialallaan lakien ja säädösten muutokset

50

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019 1. Resurssien keskittäminen keskeisimpiin toimintoihin 2. Mahdollistetaan ammattitaidon ylläpitäminen ja panostetaan työssäjaksamiseen 3. Järjestötoiminnan tukeminen 4. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Suunnitelma laadittu kunnan ja vapaaehtoistahojen yhteistyöstä / roolijaosta 2. Riittävä henkilökunta toteuttamaan toimintaa 3. Järjestötoiminnan tukemiseen / huomioimiseen riittävät resurssit 4. Lakimuutokset huomioitu toiminnassa

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019 Tehtäväalueet Henkilöstö

31.12.2015 Muutos

2016 Muutos

2017 Muutos

2018 Muutos

2019 Liikuntatoimi 5½ 5½ 5½ 5½

Nuorisotoimi 2½ 2½ 2½ 2½

TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 173 608 193 930 173 100 173 100 -10,7 175,7 178,3 181,0

Kulut -986 579 -1 014 180 -994 400 -994 400 -2,0 -1 009,3 -1 024,5 -1 039,8

Netto -812 971 -820 250 -821 300 -821 300 0,1 -833,6 -846,1 -858,8

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 157 986 185 500 164 400 164 400 -11,4 166,9 169,4 171,9

Kulut -614 273 -645 730 -634 010 -634 010 -1,8 -643,5 -653,2 -663,0

Netto -456 287 -460 230 -469 610 -469 610 2,0 -476,7 -483,8 -491,1

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 15 622 8 430 8 700 8 700 3,2 8,8 8,9 9,1

Kulut -372 306 -368 450 -360 390 -360 390 -2,2 -365,8 -371,3 -376,8

Netto -356 683 -360 020 -351 690 -351 690 -2,3 -356,9 -362,3 -367,7

Tehtäväaluetasot Tehtäväalue: 410 Liikuntatoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Liikuntasihteeri Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa kunnan vapaa-aikapalveluja yhteis-työssä paikallisten seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, kunnan muiden hallintokuntien sekä seudullisesti lähikuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoisen liikunnan lisääminen / ylläpitäminen. Tavoit-teisiin päästään turvaamalla mm. nykyisten liikunta-alueiden laadukas kunnossapito. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset:

• Ikäluokkien kasvu • kiristyvä kuntatalous • liikunta-alueiden lisääntyvä hoidon tarve määrällisesti lisääntyvien käyttäjäryhmien vuoksi

51

Muutosten vaikutukset ( riskien analysointi ): • Kuntalaisten määrän kasvu aiheuttaa pidemmällä aikavälillä toimintaresurssien lisäämistarvetta • Talouden heikkeneminen vaikuttaa mahdollisesti toiminnan järjestämismahdollisuuksiin

heikentävästi • Väestön lisääntymisen myötä mahdolliset riskit, että ei ole riittävästi toimintatiloja niitä tarvitseville • lisääntyvä liikunta-alueiden hoidon tarve > henkilökunnan lisätarve • järjestöyhteistyön kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Hyvä suunnittelu ja organisointi liikuntatilojen käyttöperiaatteista 2. Riittävien taloudellisten resurssien turvaaminen 3. Liikuntapoliittisen ohjelman investointiohjelman toteutuminen suunnitellusti

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Kaiken ikäisille oman ikäryhmänsä mukaiset palvelut käytettävissä 2. Riittävät resurssit liikuntatyön ja liikuntapaikkojen hoitamiseen 3. Tarvittavat määrärahat investointiohjelman toteuttamiseen 4. Suunnitelma järjestöjen ja liikuntatoimen välisestä yhteistyöstä / roolijaosta on tehty

410 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 140 032 141 630 125 350 125 350 -11,5 127,2 129,1 131,1

Kulut -809 177 -827 350 -792 560 -792 560 -4,2 -804,4 -816,5 -828,8

Netto -669 145 -685 720 -667 210 -667 210 -2,7 -677,2 -687,4 -697,7

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 124 594 133 200 116 650 116 650 -12,4 118,4 120,2 122,0

Kulut -444 609 -466 810 -441 270 -441 270 -5,5 -447,9 -454,6 -461,4

Netto -320 015 -333 610 -324 620 -324 620 -2,7 -329,5 -334,4 -339,4

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 15 437 8 430 8 700 8 700 3,2 8,8 8,9 9,1

Kulut -364 567 -360 540 -351 290 -351 290 -2,6 -356,5 -361,9 -367,4

Netto -349 130 -352 110 -342 590 -342 590 -2,7 -347,7 -353,0 -358,3

Tehtäväalue: 411 Nuorisotoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisosihteeri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Nuorisotoimen tehtävä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalai-suutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset:

• Ikäluokkien kasvu • Järjestötoiminnan osittainen hiipuminen • Nuorisotilojen osittainen puuttuminen • Kouluyhteistyön tarve lisääntynyt • Lain ja säädösten muuttuminen

Muutosten vaikutukset (riskien analysointi):

• Nuorten määrän kasvu aiheuttaa pidemmällä aikavälillä toimintaresurssien lisäämistarvetta • Vapaaehtoisten määrän vähentyminen vaikuttaa toiminnan järjestämismahdollisuuksiin

heikentävästi

52

• Nuorisotilojen osittainen puute on vaikuttanut nuorten toimintamahdollisuuksiin ja heijastunut nuorten käyttäytymiseen

• Kouluyhteistyöhön riittävät resurssit • Lain ja säädösten muutosten huomioonottaminen toiminnassa / palvelujen tarjonnassa

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2016 (riskien hallinta):

1. Toimintaa suunnitellaan lisääntyvän nuorten määrän ja heikkenevän talouden näkökulmasta 2. Tuetaan järjestötoimintaa mm. ostopalveluin 3. Resursseja kohdennetaan kouluyhteistyöhön 4. Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, jonka seurauksena korjaavan työn tarve vähenee 5. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Tavoitetaso (mittari) 2017:

1. Nuorisotilat kokonaan nuorten käytössä. Koulupäivinä mm. pienryhmä- ja yksilöohjausta 2. Etsivän nuorisotyöntekijän toimi on vakinaistettu 3. Riittävät resurssit käytettävissä suunnitellun toiminnan toteuttamiseen 4. Nuorisovaltuustotoiminta on käynnistynyt

411 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 33 577 52 300 47 750 47 750 -8,7 48,5 49,2 49,9

Kulut -177 402 -186 830 -201 840 -201 840 8,0 -204,9 -207,9 -211,1

Netto -143 826 -134 530 -154 090 -154 090 14,5 -156,4 -158,7 -161,1

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 33 392 52 300 47 750 47 750 -8,7 48,5 49,2 49,9

Kulut -169 664 -178 920 -192 740 -192 740 7,7 -195,6 -198,6 -201,5

Netto -136 272 -126 620 -144 990 -144 990 14,5 -147,2 -149,4 -151,6

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 185 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -7 738 -7 910 -9 100 -9 100 15,0 -9,3 -9,3 -9,6

Netto -7 553 -7 910 -9 100 -9 100 15,0 -9,3 -9,3 -9,6

53

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalueet: Tekninen toimi, tilahallinta, liikennealueet, yleiset alueet, jätehuolto ja biokaasulaitos, liikenneolot, pelastustoimi, vesihuoltolaitos Esittelijä: Tekninen johtaja Lautakunnan toiminta-ajatus Tuotetaan kiinteistöihin, liikennealueisiin, yleisiin alueisiin, jätehuoltoon ja vesihuoltolaitokseen liittyviä palveluja kuntalaisille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019 Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet, korjausvelan kasvu ja toimintaympäristön muu-tokset/markkinoiden toimivuus. Painopistealueet 2017 - 2019:

• Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen • Henkilöstön hyvinvointi • Suunnitelmallinen ja ennakoiva korjaustoiminta • Henkilökunnan työnkierrolla mahdollistettava toimintojen oppiminen eri laitoksissa

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019

1. Menojen hallitseminen 2. Johtamisen ja koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen 3. Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä korjaustoiminta 4. Nykyisten toimintatapojen ja uusien toimintamallien kehittäminen

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Lautakunnan toimintakate ei kasva 2. Johtamiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen järjestäminen 3. PTS-toimenpiteet esitettynä 4. Toimintamallien vaikuttavuus arvioituna ja raportoituna

Henkilöstösuunnitelma 2017- 2019 Tehtäväalueet Henkilöstö

31.12.2015 Muutos 2016 Muutos 2017 Muutos 2018 Muutos 2019

501 tekninen toimi 4 - - 1

502 tilahallinta 30 1/2 (varaus) 2 -

503 liikennealueet 1 - - 1

504 yleiset alueet 1/2 - - -

505 jätehuolto ja biokaasulaitos 1 - - -

506 liikenneolot - - - -

507 pelastustoimi - - - -

509 vesihuoltolaitos 5 - 1 Yhteensä

42

+2 44

+1 45

+2 47

54

TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 4 851 048 4 857 270 4 721 010 4 721 010 -2,8 4 791,8 4 863,7 4 936,7

Kulut -5 046 849 -5 070 100 -5 037 800 -5 037 800 -0,6 -5 113,4 -4 552,4 -4 620,6

Netto -195 801 -212 830 -316 790 -316 790 48,8 -321,5 311,3 316,0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 2 213 308 2 082 240 1 975 660 1 975 660 -5,1 2 005,3 2 035,4 2 065,9

Kulut -4 795 879 -4 818 020 -4 789 110 -4 789 110 -0,6 -4 860,9 -4 303,9 -4 368,4

Netto -2 582 571 -2 735 780 -2 813 450 -2 813 450 2,8 -2 855,6 -2 268,5 -2 302,5

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 2 637 741 2 775 030 2 745 350 2 745 350 -1,1 2 786,5 2 828,3 2 870,8

Kulut -250 971 -252 080 -248 690 -248 690 -1,3 -252,5 -248,5 -252,2

Netto 2 386 770 2 522 950 2 496 660 2 496 660 -1,0 2 534,0 2 579,8 2 618,6

Tehtäväaluetasot Tehtäväalue: 501 tekninen toimi Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Tavoitteena on tarjota mahdollisimman laadukasta ja kustannustehokasta palvelua kuntalaisille sekä kunnan eri toimialoille. Tehtävänä on päätöksentekoon liittyvien asioiden valmistelu, toiminnan johtaminen, kesäpes-tin järjestäminen sekä suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen. Pienemmät hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan omana työnä. Pääosa suunnittelusta ja rakentamisesta ostetaan. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet, korjausvelan kasvu ja toimintaympäristön muu-tokset/markkinoiden toimivuus. Tulevat kuntasektoria koskevat muutokset ja niiden tuomiin haasteisiin vas-taaminen. Tavoitteet 2017

• Kustannustietoisuus • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työturvallisuuden parantaminen • Toimintamallien kehittäminen, niiden raportointi ja vaikuttavuus arviointi

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Riittävä ja systemaattinen kulujen seuraaminen. Riskinä on luotettavien vertailutietojen puuttuminen ja menojen hillitsemiseen tarvittavien keinojen löytyminen. Riskinä myös korjaus-velan kasvamisesta johtuvat ennakoimattomat kuluerät.

• Koulutuksen vaikuttavuus eli käytännön toiminnan kehittyminen ja työtapaturmien vähenemi-nen

• Omien resurssien vähäisyys. Riskinä ovat siitä seuraava vain yhden ihmisen hallitsemat tehtä-väkokonaisuudet, sekä taloudellisten reunaehtojen asettamat vaatimukset.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Jatketaan ja tehostetaan talouden seurantaa. 2. Osaamisen tason nostaminen, perehdyttäminen ja työturvallisuuskoulutus 3. Osastotason ideointi 4. Tyytyväisyyskyselyt

55

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Talousarvion pitävyys 2. Työtapaturmien määrä 3. Tyytyväisyyskyselyn tulokset

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 247 093 234 214 261 360 254 020

Kustannus€/asukas 30,62 28,94 31,97 30,96

501 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 5 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -234 219 -261 360 -254 020 -254 020 -2,8 -257,8 -261,7 -265,6

Netto -234 214 -261 360 -254 020 -254 020 -2,8 -257,8 -261,7 -265,6

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 5 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -220 589 -244 060 -244 760 -244 760 0,3 -248,4 -252,2 -255,9

Netto -220 584 -244 060 -244 760 -244 760 0,3 -248,4 -252,2 -255,9

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -13 630 -17 300 -9 260 -9 260 -46,5 -9,4 -9,5 -9,7

Netto -13 630 -17 300 -9 260 -9 260 -46,5 -9,4 -9,5 -9,7

Tehtäväalue: 502 Tilahallinta Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Ylläpidetään kiinteistöjä kustannustehokkaasti ja tarjoten käyttäjille mahdollisimman terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet ja korjausvelan kasvu. Tavoitteet 2017

• Kustannusten hallinta ja energian säästön toteutuminen • Talotekniikan automatisoinnin hyödyntäminen • Käyttäjillä terveelliset olosuhteet

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Riittävä kulujen seuraaminen. • Taloudellisten resurssien saaminen talousarvioon PTS:n toteuttamiseen talotekniikan osalta. • Hyödynnetään aktiivisella markkinoiden seuraamisella urakoissa saavutettava kustannus-

säästö • Olosuhteiden kehittyminen tai muuttuminen siten, että piilossa olevat riskirakenteet tai

ongelmat aktivoituvat

56

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta) 1. Energian kulutuksen (kaikkien kulujen) tarkka seuranta ja muutoksiin reagointi 2. Riittävä koulutus osaamistason nostoon ja säätöjen optimointi 3. Ennakoiva kiinteistönhoito ja korjaustarpeiden havaitseminen. Nopea ja ammattitaitoinen

ongelmiin reagointi. Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Kiinteistöissä terveelliset työ- ja opiskeluympäristöt Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 2 767 541 2 514 612 2 464 120 2 420 950

Kustannus €/asukas

Kunnossapidettävät tilat, Htm2 34 319 34 319 34 391 34 391

Energiaa säästävien investointien määrä 5 3 3 6

Ylläpitokustannukset, euroa/Hm2/a 80,64 73,27 71,65 70,39

502 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 3 360 872 3 303 890 3 241 930 3 241 930 -1,9 3 290,6 3 339,9 3 390,0

Kulut -2 584 292 -2 533 800 -2 490 130 -2 490 130 -1,7 -2 527,5 -2 565,4 -2 603,9

Netto 776 580 770 090 751 800 751 800 -2,4 763,1 774,5 786,1

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 941 671 741 040 710 760 710 760 -4,1 721,4 732,2 743,2

Kulut -2 514 612 -2 464 120 - 2 420 950 - 2 420 950 -1,8 -2 457,3 -2 494,1 -2 531,5

Netto -1 572 940 -1 723 080 - 1 710 190 - 1 710 190 -0,7 -1 735,8 -1 761,9 -1788,3

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 2 419 201 2 562 850 2 531 170 2 531 170 -1,2 2 569,2 2 607,7 2 646,8

Kulut -69 681 -69 680 -69 180 -69 180 -0,7 -70,0 -71,3 -72,4

Netto 2 349 520 2 493 170 2 461 990 2 461 990 -1,3 2 499,2 2 536,4 2 574,4

Tehtäväalue: 503 Liikennealueet Kustannuspaikat: Kadut, kevyen liikenteen väylät, valaistus ja yksityistiet Tilivelvollinen viranhaltija: Katuinsinööri Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Ylläpidetään liikenneväylät laatutavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti tarjoten käyttäjille turvalliset liikkumisolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä katuverkosto, asiakkai-den kasvava vaatimustaso, toimintaympäristön muutokset/markkinoiden toimivuus ja korjausvelan kasvu. Tavoitteet 2017

• Menokasvun hillitseminen töiden oikea-aikaisuudella • Liikenneväylät on hoidettu olosuhteiden vaatimalla tavalla • Korjausvelan vähentäminen • Hyödynnetään aktiivisella markkinoiden seuraamisella urakoissa saavutettava kustannus-

säästö

57

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): • Tieverkon ja kunnostustoimenpiteiden tuntemus, oikea-aikaisuus • Haastavat keliolosuhteiden muutokset, urakoitsijoiden laiminlyönnit • Kunnan taloustilanne ja suuret investointitarpeet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Liikennealueiden kunnon seuranta valvontakierroksilla 2. Riittävä valvonta ja liikennealueiden seuranta, aina keliolosuhteiden muuttuessa 3. Hyvin laadittu katuverkoston peruskorjausohjelma on tehty

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Kesä- ja talvihoidosta vastaavien urakoitsijoiden kanssa pidetyt työmaakokoukset kuukausittain 2. Tieverkostojen kunnontarkkailu viikoittain 3. Korjaussuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja siltojen kuntotarkastukset 4. Valaistuksen toimivuuden, oikea aikaisuuden ja kustannusten seuranta

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 498 858 519 602 534 700

Kunnossapidettäviä katuja 60,2 64,42 65,79 65,79

Kunnossapidettäviä kl-väyliä 16,2 19,49 20,26 20,26

Kunnossapidettäviä yksityisteitä 86,2 86,2 86,2 86,2

Kadut, €/km 4 139 4 471 4 539 4 503

KL-väylät, €/km 1 371 1 558 1 499 1 450

Yksityistiet, €/km 1 941 2 013 1 829 1 933

Avustettavat yksityistiet, €/km 485 571 571 571

503 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 18 600 0 700 700 ** 0,7 0,7 0,7

Kulut -538 202 -534 700 -565 990 -565 990 5,9 -574,5 -583,1 -591,8

Netto -519 602 -534 700 -565 290 -565 290 5,7 -573,1 -582,4 -591,1

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 9 918 0 700 700 ** 0,7 0,7 0,7

Kulut -526 551 -526 730 -556 400 -556 400 5,6 -564,7 -573,2 -581,8

Netto -516 633 -526 730 -555 700 -555 700 5,5 -564,0 -572,5 -581,1

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 8 683 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -11 651 -7 970 -9 590 -9 590 20,3 -9,8 -9,9 -10,0

Netto -2 969 -7 970 -9 590 -9 590 20,3 -9,8 -9,9 -10,0

58

Tehtäväalue: 504 Yleiset alueet Kustannuspaikat: Puistot ja leikkipaikat Tilivelvollinen viranhaltija: Maanmittausinsinööri Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kunnan yleisten alueiden hoito, ylläpito ja kehittäminen tarjoten kuntalaisille viihtyisän ympäristön leikkiä ja virkistäytyä. Tavoitteet 2017

• Kustannustietoisuus ja kustannustehokkuus • Puistoalueiden siisti yleisilme • Käytettävät ja kunnossa olevat leikkialueet

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Määrärahojen riittävyys asettaa haasteen tavoitteen toteuttamiselle • Myös rajalliset henkilöresurssit tuovat omat haasteensa • Leikkialueiden kehittäminen ja kunnossapito vaativat pitkäjänteistä suunnittelua ja riittävää

määrärahaa Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Tarkka talouden seuranta ja töiden suunnittelu 2. Kesäpestin hyödyntäminen viheralueiden rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan 3. Leikkialueiden rakentaminen ja kunnossapito määrärahojen puitteissa ja PTS:n mukaisesti.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Alueiden kehittäminen määrärahojen ja henkilöresurssien puitteissa 2. Puistoalueiden hoito sujuvaa ja alueet siistejä 3. Leikkipaikkojen PTS ajan tasalla ja sen mukaiset toiminnot toteutettu

Vuonna 2017 hankitaan uusi päältä ajettava ruohonleikkuri ja annetaan nykyinen vaihdossa pois. Tätä ja muita pienempiä kalustohankintoja varten varataan budjettiin käyttömenoihin (4580 kalusto) 10 000 euroa. Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Nettomenot (Ulkoiset ja sisäiset)

20 456

30 686

36 670

45 480

Puistoja kpl/ha 39 / 10,4 36 / 10,50 40 / 11,22 37 / 12,95

Leikkikenttiä kpl/ha 25 / 3,12 26 / 3,13 27 / 3,15 27 / 3,15

504 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -30 686 -36 670 -45 480 -45 480 24,0 -46,2 -46,9 -47,6

Netto -30 686 -36 670 -45 480 -45 480 24,0 -46,2 -46,9 -47,6

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -28 241 -33 620 -42 360 -42 360 26,0 -43,0 -43,6 -44,3

Netto -28 241 -33 620 -42 360 -42 360 26,0 -43,0 -43,6 -44,3

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -2 446 -3 050 -3 120 -3 120 2,3 -3,2 -3,3 -3,3

Netto -2 446 -3 050 -3 120 -3 120 2,3 -3,2 -3,3 -3,3

59

Tehtäväalue: 505 Jätehuolto ja biokaasulaitos Kustannuspaikat: Jätehuolto ja biokaasulaitos Tilivelvollinen viranhaltija: Jätehuolto: Katuinsinööri Biokaasulaitos: Vesihuoltoinsinööri Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Jätehuollon taksat kuntalaisille kilpailukykyiset ja kaatopaikalle menevän jätteen määrä minimoidaan. Biokaasulaitos toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen. Tavoitteet 2017

• Jätehuollon taksat alle valtakunnallisen keskiarvon • Kaatopaikkajätteen kokonaismäärä alle valtakunnallisen keskiarvon • Biokaasulaitoksen käsittelyhinta kasvaa < 2 % / vuosi

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi):

• Jätetaksan hintataso määräytyy sopimuskumppani Etapin taksojen mukaisesti. Omat vaikutus-mahdollisuudet ovat vähäiset. Ekomaksun kustannusrakenne on osittain itse järjestetyn toi-minnan mukainen.

• Ihmisten lajittelumotivaation ja – tietoisuuden kasvattaminen on haastavaa. Yleinen mielipide lajitteluun myönteinen ja korkeahko kaatopaikkajätteen taksa (painotus taksarakenteessa) tu-kee lajittelua. Lisäksi paikallisen yrittäjän investointien toimivuus vaikuttaa lopulliseen kaato-paikalle päätyvän jätteen määrään.

• Biokaasulaitoksen ennakoivalla korjaustoiminnalla ja osaavalla henkilökunnalla tavoitteen saa-vuttaminen on mahdollista. Laitos kuitenkin ikääntyy ja suurten korjausten todennäköisyys kasvaa. Lisäksi osaaminen ja laitoksen tuntemus on 1-2 henkilön varassa. Selvitetään yhteistoi-mintamahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa.

• Tuottajayhteisöjen mallit eivät vielä tiedossa=> keräyspaikkojen sijoitteluun kohdistuvat muu-tokset

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Päivitettyjen jätehuoltomääräysten käyttöönotto ja tiedotus 2. Tiedottaminen huolellisesta lajittelusta 3. Huolehditaan työnkierrolla henkilöstön koulutus laitoksen toiminnassa

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Jäteraporttien ylläpito ja jätemäärien seuranta neljännesvuosittain 2. Biokaasulaitoksen käsittelyhinta enintään 65 e/tn

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 20 811 51 957 8 910 79 560 Kokonaisjätemäärä tn/a ilman biokaasulaitosta

1 188 1 184 1 200 1 200

Kaatopaikkajäte tn/a 412 397 440 456

Biokaasulaitos €/tn 55,47 61,81 65 66

60

505 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 299 050 304 000 308 000 308 000 1,3 312,6 317,3 322,1

Kulut -211 841 -170 310 -161 940 -161 940 -4,9 -164,4 -166,8 169,3

Netto 87 208 133 690 146 060 146 060 9,3 148,3 150,5 152,7

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 159 275 161 000 163 000 163 000 1,2 165,4 167,9 170,4

Kulut -211 232 -169 910 -161 740 -161 740 -4,8 -164,2 -166,6 169,1

Netto -51 957 -8 910 1 260 1 260 ** -1,2 -1,3 -1,3

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 139 775 143 000 145 000 145 000 1,4 147,2 149,4 151,7

Kulut -610 -400 -200 -200 -50,0 -0,2 -0,2 -0,2

Netto 139 165 142 600 144 800 144 800 1,5 -147,0 -149,2 -151,5

Tehtäväalue: 506 Liikenneolot Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Osallistutaan joukkoliikenteen seudulliseen kehitystyöhön ja ylläpidetään seutulippujärjestelmää tukemalla Laihialaisten matkustamista lipputuotteen kautta. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväalu-etta koskettavat muutokset: Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen ja toimintaympäristön muutokset/markki-noiden toimivuus. Tavoitteet 2017

• Kunnan subventio-osuus enintään 52 %. Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Tavoite saavutetaan pitämällä seutulipun hinta ajan tasalla eli korottamalla seutulipun hintaa kustan-nustason nousun mukana. Valtio päättää omasta rahoituksestaan talousarvionsa hyväksymisen yh-teydessä, eikä kunnalla ole siihen juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta)

1. Seutulipun hinnan tarkistaminen vuosittain perustuen Ely-keskuksen antamiin tietoihin kustannusten noususta.

Tavoitetaso (mittari) 2017

1. Seutulippujen myynnin kehitys Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettomenot 19 765 20 648 21 450 20 000

Myynti kpl 220 230 239 311

Matkustus kpl 6 481 6 770 6 831 6 900

Menot / myyty lippu 89,84 89,83 89,75 90

Menot / suoritettu matka 3,05 3,05 3,14 4,06

61

506 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 1 000 €

TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 5 803 8 000 8 000 8 000 0,0 8,1 8,2 8,4

Kulut -26 452 -29 450 -28 000 -28 000 -4,9 -28,4 -28,8 -29,3

Netto -20 648 -21 450 -20 000 -20 000 -6,8 -20,3 -20,6 -20,9

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 5 803 8 000 8 000 8 000 0,0 8,1 8,2 8,4

Kulut -26 452 -29 450 -28 000 -28 000 -4,9 -28,4 -28,8 -29,3

Netto -20 648 -21 450 -20 000 -20 000 -6,8 -20,3 -20,6 -20,9

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut 0 0 0 0 ** 0 0 0

Netto 0 0 0 0 ** 0 0 0

Tehtäväalue: 507 Pelastustoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Pohjanmaan pelastustoimi Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Vaasan seudulle 1.1.2004 perustettu Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaa Laihian palo- ja pelastustoimen teh-tävät. 507 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -582 858 -623 210 -619 000 -619 000 -0,7 -628,3 0 0

Netto -582 858 -623 210 -619 000 -619 000 -0,7 -628,3 0 0

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut -582 858 -623 210 -619 000 -619 000 -0,7 -628,3 0 0

Netto -582 858 -623 210 -619 000 -619 000 -0,7 -628,3 0 0

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 0 0 0 0 ** 0 0 0

Kulut 0 0 0 0 ** 0 0 0

Netto 0 0 0 0 ** 0 0 0

62

Tehtäväalue: 509 Vesihuoltolaitos

Kustannuspaikat: Vesilaitos ja viemärilaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Vesihuoltoinsinööri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Huolehtii verkostojen, jätevesipuhdistamon, Tyllijoen vesilaitoksen ja jätevesipumppaamojen toiminnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta mahdollisimman kustannustehokkaasti turvaten hyvänlaatuisen juoma-veden ja ympäristön vähäisen kuormituksen.

Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset: Lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, energian säästöön liittyvät haasteet ja korjausvelan kasvu sekä uuden ympäristöluvan selvitysvelvoitteet.

Tavoitteet 2017 • Puhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti • Vuotovesien pitäminen kohtuullisella tasolla eli vähentäminen nykyisestä • Vesihuoltolaitoksen PTS on koottu yhdeksi asiakirjaksi (korjausvelka, kustannustehokkuus)

Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): • Jätevesipuhdistamon ylikuormitus vaarantaa laitoksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan

ja nostaa kustannuksia. • Korjausvelka suuri ja nykyiset määrärahat eivät riitä tilanteen korjaamiseen. Linjastoa joudu-

taan uusia pääasiassa muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. • Tiedot kunnallistekniikan investointiohjelmassa ja erillisinä ohjelmina.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2017 (riskien hallinta) 1. Jatketaan neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa 2. Määrärahojen oikea kohdentaminen 3. Laaditaan suunnitelmat puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja aloitetaan saneeraustoimenpiteet

sekä toteutetaan viemäriverkoston kunnostamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Puhdistamon toiminta täyttää ympäristöluvan vaatimukset 2. Vuotovedet alle 10 % 3. Suunnitelmat valmiit ympäristöluvan ehdoin ja saneeraus meneillään

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset) Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nettotulot 430 797 328 419 360 780 289 140

Henkilökunta 5 5 5 5 Laskutettu vesi/m3 452 168 430 195

450 000 435 000

Laskutettu jätevesi/m3 280 991 266 367

280 000 270 000

509 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 1 166 717 1 241 380 1 162 380 1 162 380 -6,4 1 179,8 1 197,5 1 215,5

Kulut -838 299 -880 600 -873 240 -873 240 -0,8 -886,3 -899,6 -913,1

Netto 328 419 360 780 289 140 289 140 -19,9 -293,5 297,9 302,3

Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 1 096 635 1 172 200 1 093 200 1 093 200 -6,7 1 109,6 1 126,2 1 143,1

Kulut -685 345 -726 920 -715 900 -715 900 -1,5 -726,6 -737,5 -748,6

Netto 411 290 445 280 377 300 377 300 -15,3 383,0 388,7 394,5

Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 70 083 69 180 69 180 69 180 ** 70,2 71,3 72,4

Kulut -152 953 -153 680 -157 340 -157 340 2,4 -159,7 -162,1 -164,5

Netto -82 871 -84 500 -88 180 -88 180 4,4 -89,5 -90,8 -92,2

63

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: 508 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Kustannuspaikat: 5801 Rakennusvalvonta, 5802 Ympäristötoimi, 5803 Mittaustoimi ja 5804 Kaavoitus

Esittelijä: Rakennustarkastaja

Lautakunnan toiminta-ajatus Tuotetaan rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaispalvelut sekä palvelut elinympäristön kehittä-miseen, kartoitus- ja mittaustehtäviin, kiinteistön muodostamiseen ja maa-aineslupien valmisteluun mah-dollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2017 – 2019 • Rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä rakennusalan eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm.

rakennushankkeeseen ryhtyvät, suunnittelijat, hankkeen toteuttajat, muut viranomaiset, elinkeinoelämä. • Ympäristötoimi edistää elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä luonnon ekologista monimuotoi-

suutta ja kestävää kehitystä. • Mittaustoimen tehtävänä on paikkatiedon hallinta, kartoitustyöt, rakennusten paikalleen mittaukset ja ra-

kennusrekisterin ylläpitäminen. • Kaavoituksen tehtävänä on tuottaa kunnan strategisia tavoitteita toteuttavia kaavoja sekä niihin liittyviä

selvityksiä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla ja suuntaa antavalla ohjauksella luodaan edellytyksiä ekolo-gisesti kestävien, toimivien, turvallisten ja viihtyisien elinpiirien rakentamiselle kunnan asukkaille, yrityksille ja eri toimijoille.

Painopistealueet 2017 - 2019: • Keskusta-alueen kehittäminen yhdessä valtatiehankkeen kanssa • Henkilöstön hyvinvointi • Ennakoiva ohjaus hyvän rakennetun ja rakentamattoman ympäristön saamiseksi

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2017 - 2019 1. Valtateiden vaikutusalueen ja Jokikylän osayleiskaavojen päivittäminen 2. Erityisesti VT18 -tiehankkeen vaatimat kaavat lainvoimaisiksi 3. Osaamisen vahvistuminen 4. Rakentamisen laadun parantuminen

Tavoitetaso (mittari) 2017 1. Kaavojen tuottaminen, 1 kpl/v (kpl/v) 2. Raakamaan osto, 10 ha/v (ha/v) 3. Lupakäsittelyaika, lautakunta 3 viikkoa, viranhaltijapäätökset 7 vrk 4. Tavoitettavuus, katselmukset 3 vrk:n sisällä

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019 Tehtäväalue Henkilöstö

31.12.2015 Muutos

2016 Muutos

2017 Muutos

2018 Muutos

2019 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 2,8 - - - -

508 TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018

1 000 € TS 2019 1 000 €

TS 2020 1 000 €

Tuotot 164 090 71 000 71 000 71 000 0,0 72,0 73,1 74,2

Kulut -230 694 -347 110 -346 890 -346 890 39,7 -35,2 -357,3 -362,7

Netto -66 604 -276 110 -275 890 -275 890 -0,7 -280,0 -284,2 -288,5 Ulkoinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 163 090 71 000 71 000 71 000 0,0 72,1 73,1 74,2

Kulut -225 704 -342 150 -337 180 -337 180 -1,5 -342,2 -347,4 -352,6

Netto -62 614 -271 150 -266 180 -266 180 -1,8 -270,2 -274,2 -279,3 Sisäinen TP 2015 TA 2016 LTK 2017 TA 2017 M-% TS 2018 TS 2019 TS 2020

Tuotot 1 000 0 0 0 0,0 0 0 0

Kulut -4 989 -4 960 -9 710 -9 710 95,8 -9,9 -10,0 -10,2

Netto -3 989 -4 960 -9 710 -9 710 95,8 -9,9 -10,0 -10,2

64

TULOSLASKELMA ulkoiset tuotot ja kulut

Suunnitelmavuonna 2019 maakunta hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tästä syystä toimintakate pu-toaa merkittävästi. Verotulot ja valtionosuudet tulevat myös laskemaan huomattavasti.

TULOSLASKELMA (ULKOINEN) TP 2015 TA 2016 TA 2017

MUUTOS% TA

2016->TA2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 7 018 872 6 624 760 6 260 660 94,50 % 6 300 000 2 394 000 2 400 000

TOIMINTAKULUT -49 365 964 -50 421 610 -50 260 660 99,68 % -50 460 000 -19 250 992 -19 509 847

TOIMINTAKATE -42 347 091 -43 796 850 -44 000 000 100,46 % -44 160 000 -16 856 992 -17 109 847

VEROTULOT 29 825 018 30 746 000 30 390 000 98,84 % 30 450 780 15 658 000 15 814 580

VALTIONSOUUDET 13 594 777 14 755 338 15 030 803 101,87 % 15 181 111 5 060 370 5 110 974

RAHOITUTUOTOT JA KULUT -102 166 -150 000 -191 000 127,33 % -280 000 -299 999 -330 000

Korkotuotot 12 768 20 500 18 000 87,80 % 20 000 20 000 20 000

Muut rah.tuotot 53 276 50 000 55 000 110,00 % 54 000 50 000 50 000

Korkokulut -155 422 -218 500 -250 000 114,42 % -340 000 -356 000 -386 000

Muut rah.kulut -12 788 -2 000 -14 000 700,00 % -14 000 -14 000 -14 000

VUOSIKATE 970 538 1 554 488 1 229 803 79,11 % 1 191 891 3 561 379 3 485 707

Pois tot ja arvonalentumiset -2 167 235 -2 070 000 -1 900 000 91,79 % -2 100 000 -2 300 000 -2 500 000

TILIKAUDEN TULOS -1 196 697 -515 512 -670 197 130,01 % -908 109 1 261 379 985 707

Pois toerojen muutos 102 168 103 300 100 000 96,81 % 100 000 100 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 094 529 -412 212 -570 197 138,33 % -808 109 1 361 379 985 707

65

INVESTOINTIOSA

KUNNANHALLITUS

2017 2018 2019

Laihianraitti I Tulot 0 0 0

Menot -27 000 -27 000 -27 000

Netto -27 000 -27 000 -27 000

Maa-alueet Tulot 50 000 50 000 50 000

Menot -150 000 -150 000 -150 000

Netto -100 000 -100 000 -100 000

ATK-ohjelmat IT-verkon kehittä-minen Tulot 0 Menot -35 000 Netto -35 000

Tablet-laitteet luottamushenk. Tulot 0 Menot -20 000 Netto -20 000

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tulot 50 000 50 000 50 000

Menot -232 000 -177 000 -177 000

Netto -182 000 -127 000 -127 000

PERUSTURVALAUTAKUNTA

2017 2018 2019 Yhteistoiminta-alueen investoin-nit Tulot 0 Menot -151 000 Netto -151 000

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot 0 Menot -151 000 Netto -151 000

66

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

2017 2018 2019

Tieto- ja viestintätekniikka Tulot 0 Menot -50 000 Netto -50 000

Koulujen kalusto- ja tarvikehankinnat Tulot 0 Menot -30 000 Netto -30 000

Uuden koulun kalustus Tulot 0 Menot -270 000 Netto -270 000

SIVISTYS- JA VARHAISK.LTK YH-TEENSÄ Tulot 0 Menot -350 000 Netto -350 000

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

2017 2018 2019

Urheilukentän pinnan korjaus Tulot 0 Menot -15 000 Netto -15 000

Latukone

Tulot 0

Menot -20 000

Netto -20 000

Huoltorakennus

Tulot 0

Menot -120 000

Netto -120 000

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot 0 0 Menot -35 000 -120 000 Netto -35 000 -120 000

67

TEKNINEN LAUTAKUNTA

2017 2018 2019

Talonrakennus Tulot Menot -4 749 000 -716 500 -424 000

Netto -4 749 000 -716 500 -424 000

ERITTELY LIITTEENÄ 1

Kunnallistekniikka Tulot 60 000 430 000 430 000

Menot -2 065 282 -3 884 700 -2 498 848

Netto -2 005 282 -3 454 700 -2 068 848

ERITTELY LIITTEENÄ 2

TEKNINEN LAUTAKUNTA YH-TEENSÄ Tulot 60 000 430 000 430 000

Menot -6 814 282 -4 601 200 -2 922 848

Netto -6 754 282 -4 171 200 -2 492 848

68

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

2017 2018 2019

Kunnanhallitus Tulot 50 000 50 000 50 000

Menot -232 000 -177 000 -177 000

Netto -182 000 -127 000 -127 000

Perusturvalautakunta Tulot 0 Menot -151 000 Netto -151 000

Sivistys- ja varhaiskasvatuslau-takunta Tulot 0 Menot -350 000 Netto -350 000

Vapaa-aikalautakunta Tulot 0 0 Menot -35 000 -120 000 Netto -35 000 -120 000

Tekninen lautakunta Tulot 60 000 430 000 430 000

Menot -6 814 282 -4 601 200 -2 922 848

Netto -6 754 282 -4 171 200 -2 492 848

INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot 110 000 480 000 480 000

Menot -7 582 282 -4 898 200 -3 099 848

Netto -7 472 282 -4 418 200 -2 619 848

69

RAHOITUSLASKELMA

LIITTEET

LIITE 1 Teknisen lautakunnan investointisuunnitelma, talonrakennus

LIITE 2 Teknisen lautakunnan investointisuunnitelma, kunnallistekniikka

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

Varsinainen toiminta ja investoinnit

TULORAHOITUS

Vuosikate 970 538 1 554 488 1 229 803 1 191 891 3 561 379 3 485 707

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -95 252

INVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 716 411 -6 517 330 -7 472 282 -4 418 200 -2 619 848 -2 000 000

Rahoitusosuudet inv.menoihin 126 535

Käyttöomaisuuden myyntitulot 334 001 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

VARS.TOIMINTA JA INVESTOINNIT -1 380 589 -4 912 842 -6 192 479 -3 176 309 991 531 1 535 707

Rahoitustoiminta

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäys 0

Antolainasaamisten vähennys 178 687 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 6 797 330 8 000 000 4 700 000 2 000 000 1 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 992 629 -2 300 000 -2 300 000 -2 350 000 -2 400 000 -2 450 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 670 000 500 000 700 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 86 919

RAHOITUSTOIMINTA 942 977 4 567 330 6 270 000 3 120 000 -330 000 -1 380 000

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -437 612 -345 512 77 521 -56 309 661 531 155 707