tehniŠki Šolski center maribor viŠja intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... p1...

Download TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA  Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72 5

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  1/41

  TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR

  VIJA STROKOVNA OLA Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

  LETNO POROILO

  2016/2017

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  2/41

  POTRDITEV LETNEGA POROILA

  Letno poroilo je bilo obravnavano na __. seji 17/18 Predavateljskega zbora VS ___________, ki je poroilo tudi potrdil, dopisno ga je obravnaval tudentski svet ___________, predstavljen je bil na kolegiju TC ___________, Strateki svet VS ga je sprejel na svoji __. seji 17/18 dne ___________ Svet zavoda TC Maribor ga je potrdil na svoji __. redni seji dne ___________.

  Predsednik Stratekega sveta VS

  mag. Leon untner

  Predsednik Sveta zavoda TC Maribor

  Petar Kos, univ. dipl. in. str.

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  3/41

  KAZALO

  Potrditev letnega POROILA .............................................................................................. 2

  Kazalo .................................................................................................................................. 3

  Uvod ..................................................................................................................................... 5

  1 SPLONI PODATKI ........................................................................................................ 6

  1.1 Podatki zavoda ............................................................................................................ 6 1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda ................................................................................. 6 1.1.2 Vodstvo zavoda ........................................................................................................ 6 1.1.3 Kontaktni podatki skupnih slub in organov zavoda ............................................ 6 1.2 Podatki OE vije strokovne ole ................................................................................ 7 1.2.1 Vodstvo vije strokovne ole .................................................................................. 7 1.2.2 Kontaktni podatki slub, organov in delovnih skupin vije strokovne ole ........ 7 1.3 Podatki o programih ...................................................................................................... 9 1.3.1 Strojnitvo ..................................................................................................................... 9 1.3.2 Avtoservisni menedment ............................................................................................10 1.4 tudenti .........................................................................................................................12 1.5 Razpored predmetov/modulov po semestrih .............................................................14 1.5.1 1. letnik Strojnitvo ......................................................................................................14 1.5.2 1. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................14 1.5.3 2. letnik Strojnitvo ......................................................................................................15 1.5.4 2. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................16 1.6 tudijski koledar ...........................................................................................................17 1.7 Izpitni roki .....................................................................................................................19 1.8 Izredni tudij .................................................................................................................19 1.9 Imenovanje predavateljev ............................................................................................20 1.11 Erasmus+ mobilnosti .................................................................................................23 1.12 Poroilo tudijske komisije........................................................................................24

  2 Opis metod spremljanja kakovosti .................................................................................26

  2.1 Anketa o oli in tudijskem procesu ...........................................................................27 2.2 Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih......................................................................29 2.4 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev ...............................................................30 2.4 Intervju z delodajalci o praktinem izobraevanju .....................................................34 2.4.1 1. letnik Strojnitva ......................................................................................................34 2.4.3 2. letnik Strojnitva ......................................................................................................35 2.4.2 1. letnik Avtoservisnega menedmenta .......................................................................36 2.4.3 2. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................37

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  4/41

  2.5 Intervjuji z diplomanti ...................................................................................................38 2.6 Intervju s predstavniki tudentske skupnosti in tudenti .........................................40

  Kolofon................................................................................................................................41

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  5/41

  UVOD

  Letno poroilo za tudijsko leto 2016/17 je dokument, ki smo ga pripravili na Viji strokovni oli Tehnikega olskega centra Maribor. V poroilu je zajeto delovanje ole kot izobraevalne ustanove na vseh podrojih: upravljanje in vodenje, izobraevanje tudijska dejavnost, strokovna dejavnost vije strokovne ole, sodelovanje z drubenim okoljem, podatki o zaposlenih in tudentih.

  Poroilo je prikaz stanja, prikaz mnenj tudentov in zaposlenih o izobraevalnem procesu in je namenjeno kot osnova za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh procesov, ki so bili izvedeni na Viji strokovni oli.

  Vija strokovna ola je s sklepom Vlade Republike Slovenije s 1. 9. 2014 priela z delovanjem v novi obliki Tehniki olski center Maribor v skladu z Aktom o ustanovitvi Ministrstva za izobraevanje znanost in port. Izobraevalni proces je potekal v skladu s predvidenim Letnim delovnim nartom.

  Letno poroilo 2016/17 je bilo sprejeto na __. seji Stratekega sveta Vije strokovne ole dne __________in potrjeno na __. seji Sveta zavoda __________.

  Z Letnim poroilom so bili seznanjeni tudi tudenti preko svojih predstavnikov v Stratekem svetu, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, Svet zavoda ter Predavateljski zbor.

  Konno poroilo je objavljeno na spletni strani oli.

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  6/41

  1 SPLONI PODATKI

  1.1 Podatki zavoda

  1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda

  Tehniki olski center Maribor Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

  02/229-5756 02/229-5769

  info@tscmb.si; www.tscmb.si Matina tevilka: 6669107000; Davna tevilka: SI95675680

  Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  1.1.2 Vodstvo zavoda

  Direktor zavoda in ravnatelj Srednje strojne ole Darko Kukovec, uni.dipl.ing.

  02/229-5757 darko.kukovec@tscmb.si

  1.1.3 Kontaktni podatki skupnih slub in organov zavoda

  Tajnitvo zavoda: Bojana Cafnik, posl. sekr.

  02/229-5756 bojana.cafnik@tscmb.si

  Predsednik Sveta zavoda: Petar Kos, univ. dipl. in. str.

  02/460-5154 petar.kos@tscmb.si

  Vodja medpodjetnikega

  izobraevalnega centra (MIC) Sreko Vidovi, dipl. in. str.

  02/229-5771 srecko.vidovic@tscmb.si

  Svetovalna delavka in predsednica

  komisije za kakovost zavoda: Ana Kotnik Krajnc, univ. dipl. psih.

  02/229-5760 ana.kotnik.krajnc@tscmb.si

  Una tehnologija in oprema:

  Janko Dolenc 070/825-026

  janko.dolenc@tscmb.si

  Knjinica:

  Gaja Lai, vi. knji. 02/229-5762

  gaja.lasic@tscmb.si

  mailto:info@tscmb.sihttp://www.tscmb.si/

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: refe

Recommended

View more >