TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72 5

Download TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA  Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72 5

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  1/41

  TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR

  VIJA STROKOVNA OLA Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

  LETNO POROILO

  2016/2017

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  2/41

  POTRDITEV LETNEGA POROILA

  Letno poroilo je bilo obravnavano na __. seji 17/18 Predavateljskega zbora VS ___________, ki je poroilo tudi potrdil, dopisno ga je obravnaval tudentski svet ___________, predstavljen je bil na kolegiju TC ___________, Strateki svet VS ga je sprejel na svoji __. seji 17/18 dne ___________ Svet zavoda TC Maribor ga je potrdil na svoji __. redni seji dne ___________.

  Predsednik Stratekega sveta VS

  mag. Leon untner

  Predsednik Sveta zavoda TC Maribor

  Petar Kos, univ. dipl. in. str.

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  3/41

  KAZALO

  Potrditev letnega POROILA .............................................................................................. 2

  Kazalo .................................................................................................................................. 3

  Uvod ..................................................................................................................................... 5

  1 SPLONI PODATKI ........................................................................................................ 6

  1.1 Podatki zavoda ............................................................................................................ 6 1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda ................................................................................. 6 1.1.2 Vodstvo zavoda ........................................................................................................ 6 1.1.3 Kontaktni podatki skupnih slub in organov zavoda ............................................ 6 1.2 Podatki OE vije strokovne ole ................................................................................ 7 1.2.1 Vodstvo vije strokovne ole .................................................................................. 7 1.2.2 Kontaktni podatki slub, organov in delovnih skupin vije strokovne ole ........ 7 1.3 Podatki o programih ...................................................................................................... 9 1.3.1 Strojnitvo ..................................................................................................................... 9 1.3.2 Avtoservisni menedment ............................................................................................10 1.4 tudenti .........................................................................................................................12 1.5 Razpored predmetov/modulov po semestrih .............................................................14 1.5.1 1. letnik Strojnitvo ......................................................................................................14 1.5.2 1. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................14 1.5.3 2. letnik Strojnitvo ......................................................................................................15 1.5.4 2. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................16 1.6 tudijski koledar ...........................................................................................................17 1.7 Izpitni roki .....................................................................................................................19 1.8 Izredni tudij .................................................................................................................19 1.9 Imenovanje predavateljev ............................................................................................20 1.11 Erasmus+ mobilnosti .................................................................................................23 1.12 Poroilo tudijske komisije........................................................................................24

  2 Opis metod spremljanja kakovosti .................................................................................26

  2.1 Anketa o oli in tudijskem procesu ...........................................................................27 2.2 Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih......................................................................29 2.4 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev ...............................................................30 2.4 Intervju z delodajalci o praktinem izobraevanju .....................................................34 2.4.1 1. letnik Strojnitva ......................................................................................................34 2.4.3 2. letnik Strojnitva ......................................................................................................35 2.4.2 1. letnik Avtoservisnega menedmenta .......................................................................36 2.4.3 2. letnik Avtoservisni menedment ..............................................................................37

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  4/41

  2.5 Intervjuji z diplomanti ...................................................................................................38 2.6 Intervju s predstavniki tudentske skupnosti in tudenti .........................................40

  Kolofon................................................................................................................................41

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  5/41

  UVOD

  Letno poroilo za tudijsko leto 2016/17 je dokument, ki smo ga pripravili na Viji strokovni oli Tehnikega olskega centra Maribor. V poroilu je zajeto delovanje ole kot izobraevalne ustanove na vseh podrojih: upravljanje in vodenje, izobraevanje tudijska dejavnost, strokovna dejavnost vije strokovne ole, sodelovanje z drubenim okoljem, podatki o zaposlenih in tudentih.

  Poroilo je prikaz stanja, prikaz mnenj tudentov in zaposlenih o izobraevalnem procesu in je namenjeno kot osnova za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh procesov, ki so bili izvedeni na Viji strokovni oli.

  Vija strokovna ola je s sklepom Vlade Republike Slovenije s 1. 9. 2014 priela z delovanjem v novi obliki Tehniki olski center Maribor v skladu z Aktom o ustanovitvi Ministrstva za izobraevanje znanost in port. Izobraevalni proces je potekal v skladu s predvidenim Letnim delovnim nartom.

  Letno poroilo 2016/17 je bilo sprejeto na __. seji Stratekega sveta Vije strokovne ole dne __________in potrjeno na __. seji Sveta zavoda __________.

  Z Letnim poroilom so bili seznanjeni tudi tudenti preko svojih predstavnikov v Stratekem svetu, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, Svet zavoda ter Predavateljski zbor.

  Konno poroilo je objavljeno na spletni strani oli.

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  6/41

  1 SPLONI PODATKI

  1.1 Podatki zavoda

  1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda

  Tehniki olski center Maribor Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

  02/229-5756 02/229-5769

  info@tscmb.si; www.tscmb.si Matina tevilka: 6669107000; Davna tevilka: SI95675680

  Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  1.1.2 Vodstvo zavoda

  Direktor zavoda in ravnatelj Srednje strojne ole Darko Kukovec, uni.dipl.ing.

  02/229-5757 darko.kukovec@tscmb.si

  1.1.3 Kontaktni podatki skupnih slub in organov zavoda

  Tajnitvo zavoda: Bojana Cafnik, posl. sekr.

  02/229-5756 bojana.cafnik@tscmb.si

  Predsednik Sveta zavoda: Petar Kos, univ. dipl. in. str.

  02/460-5154 petar.kos@tscmb.si

  Vodja medpodjetnikega

  izobraevalnega centra (MIC) Sreko Vidovi, dipl. in. str.

  02/229-5771 srecko.vidovic@tscmb.si

  Svetovalna delavka in predsednica

  komisije za kakovost zavoda: Ana Kotnik Krajnc, univ. dipl. psih.

  02/229-5760 ana.kotnik.krajnc@tscmb.si

  Una tehnologija in oprema:

  Janko Dolenc 070/825-026

  janko.dolenc@tscmb.si

  Knjinica:

  Gaja Lai, vi. knji. 02/229-5762

  gaja.lasic@tscmb.si

  mailto:info@tscmb.sihttp://www.tscmb.si/

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  7/41

  Koordinator dela v dijakem domu:

  Ale Smole 02/460-5162

  ales.smole@tscmb.si

  Raunovodstvo:

  Mira Brumec, ekon. 02/229-5751

  mira.brumec@tscmb.si

  Hinika: Sreko Zavernik in Anton Urnaut

  02/229-5768

  Knjigovodstvo:

  Rada Bjeli, ekon. 02/229-5765

  radoslava.bjelic@tscmb.si

  1.2 Podatki OE vije strokovne ole

  1.2.1 Vodstvo vije strokovne ole

  Ravnatelj Vije strokovne ole mag. Samo retnik, uni.dipl.ing.

  02/460-5167 ravnatelj.vss@tscmb.si

  1.2.2 Kontaktni podatki slub, organov in delovnih skupin vije strokovne ole

  Vodja referata in organizator izobraevanja: Martina Prapertnik, univ. dipl. ekon.

  02/229-5759 referat@tscmb.si

  Predsednik Stratekega sveta: mag. Leon untner

  leon.suntner@tscmb.si

  Predsednik tudijske komisije: mag. Branko Bele

  branko.bele@tscmb.si

  Predsednik Komisije za kakovost VS:

  Vilko vab vilko.svab@tscmb.si

  Predsednik tudentskega sveta: Maks Poglajen, 1. letnik.

  maks.poglajen@gmail.com

  Predavatelj - organizator praktinega

  izobraevanja: mag. Beno Arbiter

  beno.arbiter@tscmb.si

  Vodja inovativne in raziskovalne dejavnosti:

  mag. Branko Bele branko.bele@tscmb.si

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  8/41

  Urednik strokovne revije Strojnik: dr. Andrej Podbrenik

  andrej.podbreznik@tscmb.si

  Koordinator mednarodne dejavnosti: mag. Sabina Herle

  sabina.herle@tscmb.si

  Vodja aktiva splonih predmetov: mag. Ivanka Lesjak

  ivanka.lesjak@tscmb.si

  Vodja aktiva strokovnih predmetov Strojnitvo:

  mag. Dragan Gogi dragan.gogic@tscmb.si

  Vodja aktiva strokovnih predmetov

  Avtoservisni menedment: mag. Beno Arbiter

  dragan.gogic@tscmb.si

  Vodja delovne skupine za metalurgijo:

  mag. Dragan Gogi in mag. Franc Jakopi

  dragan.gogic@tscmb.si franc.jakopic@tscmb.si

  Vodja delovne skupine za

  orodjarstvo: Andrej Mikloi

  andrej.miklozic@tscmb.si

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  9/41

  1.3 Podatki o programih

  Vsi vijeolski programi so dveleteni, modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni s 120 KT po sistemu ECTS. Omogoajo pridobitev vije strokovne izobrazbe in ustreznega strokovnega naziva ter doseganje ustreznih poklicnih standardov.

  1.3.1 Strojnitvo

  1. letnik

  Predmet ali druga sestavina t. ur KT M1 Komunikacije

  P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku 84 6 P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 84 6

  P3 Raunalnitvo 72 6 D1 Praktino izobraevanje Komunikacije 200 6

  P4 Mehanika 1 72 5 P5 Elektrotehnika P6 Strojni elementi P7 Raunalniko

  modeliranje 60 5

  M2 Osnove P8 Materiali 60 5

  P9 Varnost pri delu in varovanje okolja 36 3 P10 Tehniki predpisi in nartovanje proizvodov 72 6

  D2 Praktino izobraevanje Osnove 200 7 P23 Prosto izbirni predmet 150 5

  2. letnik Predmet ali druga sestavina t. ur KT M3 Poslovanje in procesi

  P11 Ekonomika podjetja 84 6 P12 Kakovost in zanesljivost procesov 72 5

  D3 Praktino izobraevanje Poslovanje in procesi 70 2 M4 Tehnologije P13 Mehanika 2 72 5 P14 Tehnologija 96 7

  D4 Praktino izobraevanje Tehnologije 110 4 M5 Avtomatizacija M6 Energetika

  P15 Avtomatizacija in robotika P16 Energetika 96 7 D5 Praktino izobraevanje Avtomatizacija D6 Praktino izobraevanje

  Energetika 70 2

  M7 Orodjarstvo M8 Proizvodnja M9 Vzdrevanje P17 Snovanje in

  konstruiranje orodij P19 Priprava in vodenje

  proizvodnje P21 Vzdrevanje strojev in

  naprav 108 7

  P18 Izdelava in vzdrevanje orodij

  P20 Raunalniko podprta proizvodnja

  P22 Vzdrevanje energetskih naprav 72 5

  D7 Praktino izobraevanje Orodjarstvo

  D8 Praktino izobraevanje Proizvodnja

  D9 Praktino izobraevanje Vzdrevanje 150 5

  D10 Diplomsko delo 5

  Tabela 1 Predmetnik programa Strojnitvo

 • TEHNIKI OLSKI CENTER MARIBOR | VIJA STROKOVNA OLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: referat@tscmb.si | ravnatelj.vss@tscmb.si

  Matina tevilka: 6669107000 ID t. za DDV: SI95675680 Podraun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

  10/41

  Strojnitvo je eden prvih v sodelovanju z brannim gospodarstvom razvitih javno veljavnih vijeolskih strokovnih programov v Sloveniji (1995), prenovljen v okviru nacionalnega projekta Impletum leta 2007. Vija strokovna ola Tehnikega olskega centra Maribor ga je z elaboratom pridobila v izvajanje leta 2009. Prvo tudijsko leto izvajanja tudija je bilo 2010/2011.

  Strokovni naziv: inenir/inenirka strojnitva.

  Poklicni standardi (vezani na izbirne module): snovalec/snovalka energetskih naprav in sistemov, tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov, programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC-stroja, snovalec/snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju.

  Vsebine programa in predmetnik so javno objavljeni na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno izobraevanje, povezave so urejene tudi na spletnih strani ole.

  Program ter izvedbeni nart sta vsakoletni del obveznega izvedbenega kurikuluma in kot takna javno objavljena in dostopna tudi na spletni strani ole.

  1.3.2 Avt...

Recommended

View more >