thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 thailand 4.0 :...

of 22 /22
Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

Upload: others

Post on 22-May-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

1

Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย

สวทย เมษนทรยรฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตร

Page 2: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

2

ประเทศไทยในระยะเปลยนผาน

Page 3: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

3

เสถยรภาพทางการเมอง

ฟนเศรษฐกจของประเทศใหกลบมาเขมแขงอกครงหนงทามกลางความผนผวนของเศรษฐกจโลก

• หยดความแตกแยก• ลดความขดแยงในสงคม• ไมมการประทวงเกดขน

ประเทศไทยมเสถยรภาพทางการเมองมากขน พรอมๆกบเศรษฐกจทฟนตวดขน

Page 4: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

4

+3.1

รายจายครวเรอน รายจายรฐบาล

+2.8

การสงออก ลงทนรวม

ภาคเกษตร

+9.9

สาขาอตสาหกรรม

+4.3

สาขากอสราง

-1.7 +8.1

สาขาขนสง สาขาการคา

+6.4

4.3ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสสาม ป 2560

สาขาโรงแรมและภตตาคาร

+6.7

+7.4 +1.2

เศรษฐกจไทยอยในชวงฟนตว : GDP ไตรมาสสาม ป 2560 ขยายตวสงสดในรอบ 18 ไตรมาส

Page 5: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

5

0.9

2.93.2

3.84.1

2557 2558 2559 9M2560 2561F

มาตรการภาครฐมาตรการภาครฐ +

การฟนตวดขนของเศรษฐกจโลก

เศรษฐกจไทยปรบตวดขนอยางชดเจน จากการขยายตวต ารอยละ 0.9 ในป 2557 เปนรอยละ 3.8 ในชวง 9 เดอนแรกของป 2560 และคาดวาจะขยายตว รอยละ 3.9 ในป 2560 และ รอยละ 4.1 ในป 2561 GDP (%)

ทมา: สศช.

GDP ประเทศไทยขยายตวอยางมนยส าคญ คาดวาจะเตบโตเกน 4% ในปหนา

Page 6: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

6

60

50

40

30

20

10

2547 (DB2005)

2548 (DB2006)

2549 (DB2007)

2550 (DB2008)

2551 (DB2009)

2552 (DB2010)

2553 (DB2011)

2554 (DB2012)

2555 (DB2013)

2556 (DB2014)

2557 (DB2015)

2558 (DB2016)

2559(DB2017)

20 (145) 20 (155)

18 (175)

13 (181)15 (178)

12 (183)

19 (183)

17 (183) 18 (189)18 (175)

26 (189)

49 (189)

46 (189) 46 (190)

Ranking

2560(DB2018)

26 (190)

ในการจดอนดบ Doing Business ของธนาคารโลก ไทยตด 1 ใน 10 ประเทศทอนดบดขนอยางมนย

Page 7: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

7

ประเทศไทยไดรบการจดอนดบใหเปนประเทศทมความสะดวกในการเขาไปประกอบธรกจดขนเมอเทยบกบปทแลว โดยขยบอนดบจากอนดบท 46 เปนอนดบท 26 จาก 190 ประเทศทวโลก

ตวชวดEoDB 2017 EoDB 2018 EoDB 2018

World Best

อนดบ DTF อนดบ DTF ประเทศ DTF

ภาพรวม 46 72.53 26 77.44 New Zealand 86.55

1. ดานการเรมตนธรกจ 78 87.01 36 92.34 New Zealand 99.96

2. ดานการขออนญาตกอสราง 42 75.65 43 74.58 Denmark 86.79

3. ดานการขอใชไฟฟา 37 83.22 13 90.99 UAE 99.92

4. ดานการจดทะเบยนทรพยสน 68 68.34 68 68.75 New Zealand 94.47

5. ดานการไดรบสนเชอ 82 50.00 42 70.00 New Zealand 1006. ดานการคมครองผลงทนรายยอย 27 66.67 16 73.33 Kazakhstan 85

7. ดานการช าระภาษ 109 68.68 67 76.73 Qatar 99.44

8. ดานการคาระหวางประเทศ* 56 84.10 57 84.10 Netherlands* 100

9. ดานการบงคบใหเปนไปตามขอตกลง 51 64.54 34 67.91 Korea 84.15

10. ดานการแกปญหาการลมละลาย 23 77.08 26 75.64 Japan 93.44

* ประเทศทเปน World Best EoDB 2018 ไดแก Poland, Portugal, Romania, Slovak, Slovenia, Spain, Italy, Luxemburg, etc.

ดานทมการปฏรป

ดานทมอนดบดขนจาก EoDB 2017

Page 8: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

8

กรงเทพฯ ควาแชมปเมองทมนกทองเทยวตางชาตนยมมาเทยวมากทสดของโลก

การจดอนดบ

ไทยไดอนดบ 1 ประเทศทเหมาะส าหรบการเรมตนธรกจมากทสดในโลก 2 ปซอน

ไทยไดแชมป FDI ปลายป 59จากญปน (53,561 ลานเหรยญสหรฐ)

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาวขนเปน 1 ใน 10 ของโลก และเปนตลาดฯ ของเอเชยรายเดยวทตดใน 10 อนดบแรก

ดชนชวด

การลงทนจากญปนมแนวโนมเพมขนจากการท BOI ไทยอนมตวงเงนลงทน 79,629 ลานบาท (ครงปแรกของป 60 ไดอนมตแลว 49,680 ลานบาท)

ยอดผลตรถยนตในชวงเดอน ก.ย. 60 อยท 190,272 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน 9.94% โดยคาดการณวาป 60 นจะท าได 1.95 ลานคน ซงสงกวาเปาหมายทตงไว

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมไทยเดอน ก.ย. 60อยทระดบ 86.7 ปรบตวเพมขนจากเดอน ส.ค. ทอยระดบ 85.0 ซงเพมขนสงสดในรอบ 6 เดอน

สถานการณและการจดการการใชแรงงานเดกในรปแบบทเลวรายทสด ประจ าป 59 อยในระดบทมความส าเรจมาก ซงเปนระดบสงสด

การด าเนนการอยางจรงจงในระยะทผานมา ท าใหไทยไดรบการจดอนดบทดขนอยางตอเนอง

Page 9: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

9

ป 59 ไทยไดรบการรบรองจากประเทศสมาชกกลม G77 ใหด ารงต าแหนงประธานกลม G77

นรม. เดนทางเยอนสหรฐฯ เพอหารอรวมกนในทกมต ทงความมนคง การคา และการลงทน

ไทยเขารวมการประชมระหวางผน ากลมประเทศ BRICS กบประเทศตลาดเกดใหมและประเทศก าลงพฒนา BRICS : กลมประเทศทมการพฒนาทางเศรษฐกจอยางรวดเรวอนประกอบดวย บราซล (Brazil) รสเซย (Russia) อนเดย (India) จน (China) และแอฟรกาใต (South Africa)

รฐบาลไดสรางความเชอมนกบประชาคมโลก จนไดรบการยอมรบจากนานาประเทศ

Page 10: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

10

ไทยเปนชาตทมความสขอนดบท 2 ของอาเซยน อนดบท 3 ของเอเชย อนดบท 32 ของโลก

ไทยควาอนดบ 1ประเทศทมดชนความทกขยากต าทสดในโลก 3 ป ตดตอกน

คนความสขใหคนไทย

Page 11: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

11

Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย

Page 12: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

12Source: NSTDA (2005), Thailand Challenges 2025

ประเดนทาทายประเทศไทย

Page 13: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

13

ความมงคง

ความมนคง

ความยงยน

ระบบเศรษฐกจขบเคลอนดวยนวตกรรม (Innovation-Driven Economy)

ระบบเศรษฐกจไหลเวยน (Circular Economy)

ระบบเศรษฐกจกระจายตว (Distributive Economy)

3 ระบบเศรษฐกจทเนนคณคา3 กบดกทไทยเผชญอย

กบดกความไมสมดล

กบดกความเหลอมล า

กบดกประเทศรายไดปานกลาง

3 ระบบเศรษฐกจทเนนคณคา (Value-based Economies) ขบเคลอนส “มนคง มงคง และยงยน”

ผลลพธ

THAILAND 4.0

Page 14: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

14

Digital Economy

Creative Economy

Sharing Economy

Circular Economy

Social Economy

Freelancer Economy

NEW ECONOMY

Circular Economy

Distributive Economy

Innovation-Driven Economy

VALUE-BASED ECONOMIES

From Value-based Economies to “New Economy”

Page 15: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

15

Thailand’s First and New S-Curve Industries

Page 16: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

16

Skillset

Source: NSTDA (2005), Thailand Challenges 2025

Page 17: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

17

Neuronet &Cognitive Sci.

Nanotechnology & AdvMaterials

Quantitative Bio& Omic tech

Space Tech.

Economic & Behavior

Fusion & Photonic

Computationaal&

InformaticsScience

Frontier Research Sectorial Research

Precision Agri

Functional Food/Feed

Tele-Medicine

Precision Medical

Industry 4.0

Medical Wellness

Renewable Energy

Energy Storage

Aviation

Edu Tech

Smart CityBiologics

Marine/Aqua Tech

Platform Technology

Automation

Remote Sensing

Robotic

IoT

High Performance ComputerSecurity

VR/AR

Digital Content &Digitalization

AI

Block Chain

Imaging tech

Logistics

5 FirstS-Curve

5 NewS-Curve

Thailand Science & Technology Cluster

Page 18: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

18

เตรยมคนไทย

สศตวรรษท 21

สรางวสาหกจทขบเคลอน

ดวยนวตกรรม

พฒนาเกษตร อตสาหกรรมและ

ภาคบรการเปาหมาย

เสรมความเขมแขงผาน 6 ภาค 18 กลมจงหวด

และ 77 จงหวด

เชอมประเทศไทยสประชาคมโลก

โครงสรางพนฐานทางกายภาพ

โครงสรางพนฐานเชงเครอขาย

โครงสรางพนฐานทางปญญา

โครงสรางพนฐานทางสงคม

• การศกษาและกระบวนการเรยนร• การวจยและพฒนา• วทยาศาสตรเทคโนโลย

• น า/ปา• พลงงาน• สงแวดลอม

• เครอขายดจทล• เครอขายคมนาคมและโลจสตกส

• สวสดการ• การสรางภมคมกนทางสงคม• สขภาพ

โครงสรางพนฐานทางการคลง• เสถยรภาพทางเศรษฐกจ• อตราการเตบโตทเหมาะสม• การกระจายความมงคง

10 วาระขบเคลอน Thailand 4.0

Page 19: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

19

Investment-led Transformation

ภาคเหนอ: ฐานเศรษฐกจสรางสรรคมลคาสง

พนทเชอมโยงสอนภมภาคลมน าโขง

ภาคกลาง : ฐานเศรษฐกจชนน า

ภาคใต : ฐานการสรางรายไดทหลากหลาย

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ :

ฐานเศรษฐกจชนน าของอาเซยนภาคตะวนออก :

ฐานการผลตพชเขตรอนและแปรรปอาหารทะเล เชอมเศรษฐกจเพอนบาน

ภาคใตชายแดน :

Page 20: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

20

ประธานนายกรฐมนตร

การปฏรปกฎหมาย(Regulatory Reform)

การปฏรปการบรการของราชการ(Administrative Reform)

การเตรยมคนไทยสศตวรรษท 21

- ปฏรปการใหบรการประชาชน- ผลกดน Digital Government - ทดลอง/ทดสอบ โมเดลการพฒนาแบบใหมดวย Sandbox

- เสนอ/ปรบปรง/ยกเลกกฎหมาย- ทเปนอปสรรคตอการด ารงชวตหรอประกอบอาชพ

- สอดคลองกบยทธศาสตรชาตและการปฏรปประเทศ

- เสนอแนวทางเรงรดกระบวนการและขนตอนการออกกฎหมายในการปฏรปกฎหมาย

- ปลกฝงหลกคดทถกตอง ไดแก ความพอเพยง ความซอสตย การมวนย จตอาสา ความรบผดชอบบนหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

รองประธานรมต.นร. (นายสวทย เมษนทรย)

คณะกรรมการขบเคลอนการปฏรปเพอรองรบการปรบเปลยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

การปฏรประบบราชการ (Government Reform)

Page 21: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

21

การด าเนนการปฏรปเพอรองรบการปรบเปลยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

การปฏรประบบราชการ(Government Reform)

การปรบปรงประสทธภาพการบรการภาครฐ (Service Reform)

การพฒนาและการรงสรรคนวตกรรมในรปแบบใหม (Sandbox)

การปฏรปกฎหมาย(Regulatory Reform)

การเปนรฐบาลดจทล(Digital Government)

การเตรยมคนไทย

สศตวรรษท 21

1. การขนทะเบยนผลตภณฑสขภาพ2. การจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา3. การจดทะเบยนทดน4. การน าเขาและสงออก5. แรงงานตางดาว6. VISA & Immigration7. ใบอนญาตดานการเกษตร8. การวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม9. ธรกจพาณชยนาว10. การขออนญาตกอสราง

1. การแกไขพนทปาและการใชประโยชนพนทจงหวดนาน และกลไกการบรหารจดการ

2. Public School3. พลงงาน Smart Grid for Smart City4. หนวยงานราชการ 4.0

Page 22: Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย · 1 Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ

22

“เราจะเดนหนาไปดวยกน

ไมทอดทงใครไวขางหลง”

พลเอก ประยทธ จนทรโอชา

นายกรฐมนตร