thailand consumer trend

69
CONSUMER TREND CONSUMER TREND “กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก” Dr.Pongsak Swatdikiat

Upload: drpongsak-swatdikiat

Post on 22-Nov-2014

1.117 views

Category:

Marketing


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: THAILAND consumer trend

CONSUMER TRENDCONSUMER TREND“การเปลี่��ยนแปลี่งพฤติ�กรรมผู้��บร�โภค”

Dr.Pongsak Swatdikiat

Page 2: THAILAND consumer trend

แนวโน�ม 10 ประการของโลก

Page 3: THAILAND consumer trend

ยุ�คของป�จเจกบุ�คคล หมดยุ�คการทำ�า Mass Marketing แล�ว

คนเร��มไม�ค�อยุเชื่!�อถื!อสิ่��งยุ$ดเหน%�ยุวจ�ตใจแบุบุเก�า ไม�ว�าจะเป(นร)ฐบุาล , ว)ด ฯลฯ

ผู้-�บุร�โภคม%ว)ฒนธรรมใหม� เน�นสิ่�นค�าและบุร�การทำ%�ทำ�าเฉพาะตน ไม�เหม!อนใคร “made just for

me”, “limited edition”, etc. ผู้-�บุร�โภคสิ่นใจเร!�องสิ่�ขภาพและความเป(นอยุ-�ทำ%�ด%

ของต)วเองมากข$3น ถื�าต�องแก� ก4ขอให�แก�แล�วแข4งแรงและด-ด%

Page 4: THAILAND consumer trend

ทำ%�น%�และเด%5ยุวน%3 เก�ดว)ฒนธรรมใหม�ทำ%�ผู้-�บุร�โภครอไม�ได� (Right now,

right here) ไม�ยุ$ดต�ดอะไรนานๆ เพราะต�องการเปล%�ยุนแปลงอยุ-�

เสิ่มอ (forever on the move) วงจรชื่%ว�ตของสิ่�นค�าแทำบุทำ�กต)วสิ่)3นลง ม%สิ่�นค�าใหม�และ

นว)ตกรรมใหม�ๆ มากข$3น – หลากหลายุยุ%�ห�อ ทำ)3งรสิ่ชื่าต�ใหม� และบุรรจ�ภ)ณฑ์9 ว�ธ%ใชื่�แบุบุใหม� แปลกและใหม�

เก�ดนว)ตกรรมใหม�มากมายุ ทำ%�สิ่�นค�าต�องด%ต�อสิ่�ขภาพ สิ่ะดวกและด%ต�อการใชื่�

Page 5: THAILAND consumer trend

เน�นการสิ่ร�างประสิ่บุการณ9 เก�ดร�านขายุของระด)บุพร%เม%�ยุม สิ่ร�างโชื่ว9ร-มพ�เศษ เพ!�อให�

ล-กค�าเก�ดประสิ่บุการณ9ทำ%�ประทำ)บุใจ การสิ่ร�างแบุรนด9ต�องเป(นมากกว�าทำางด�านกายุภาพและ

ทำางด�านอารมณ9 เก�ดการขยุายุต)วการทำ�องเทำ%�ยุวเชื่�งอน�ร)กษ9 ทำ�กคนเร��มเห4น

ความสิ่�าค)ญของการชื่�วยุก)นร)กษาและพยุ�งโลกให�อยุ-�นานทำ%�สิ่�ด

การตลาดกลายุเป(นสิ่�วนหน$�งในการสิ่ร�างประสิ่บุการณ9และความประทำ)บุใจให�ผู้-�บุร�โภค

ผู้-�บุร�โภคสิ่นใจสิ่�นค�าทำ%�เป(น organic products / ยุ�นด%จ�ายุแพงถื�าเป(นสิ่�นค�าจากธรรมชื่าต� (20% premium)

Page 6: THAILAND consumer trend

ยุ�อนอด%ตสิ่-�อนาคต สิ่-งสิ่�ดค!นสิ่-�สิ่าม)ญ ม%การกล)บุเข�าสิ่-�ธรรมชื่าต�

มากข$3น ของแทำ�ทำ%�ทำ�าจากธรรมชื่าต� ทำ�าด�วยุม!อไม�ต�องผู้�านขบุวนการหร!อการแปรร-ปมากน)ก

“ ”เชื่!�อว�า ค�ณภาพสิ่�าค)ญกว�าปร�มาณ ม%การขายุสิ่�นค�าทำ%�ทำ�าจากของสิ่ดมากข$3น

ฉลากสิ่�นค�าต�องเข�าใจง�ายุ ไม�ยุ��งยุาก ม%สิ่�วน ประกอบุสิ่�าค)ญ และห%บุห�อทำ%�ด-น�าเชื่!�อถื!อ

Page 7: THAILAND consumer trend

เก�ดความกล)วแบุบุใหม�

เหต�การณ9 9/11 ทำ%� World Trade Center -> ก�อให�เก�ดสิ่)งคมแห�งความกล)วไปทำ)�วโลก ไม�ว�าจะเป(นสิ่��งแวดล�อม ทำร)พยุ9สิ่�น ความปลอดภ)ยุ ก�อเก�ดผู้ลกระทำบุข$3นมากมายุ ทำ)3ง

ว�ธ%ในการจ)ดการความปลอดภ)ยุ เวลา การป=องก)น ฯลฯ ผู้-�คนว�ตกเร!�องความสิ่ะอาดปลอดภ)ยุของอาหารทำ%�ก�น การ

เปล%�ยุนแปลงของสิ่ภาพอากาศและสิ่ภาพแวดล�อม ตลอดจนปร�มาณของพล)งงานทำ%�เหล!ออยุ-�ในธรรมชื่าต�

เก�ดโอกาสิ่ในการเพ��มสิ่�วนแบุ�งทำางการตลาดโดยุการสิ่ร�างความเชื่!�อม)�นและความม)�นใจให�แก�ผู้-�บุร�โภค

Page 8: THAILAND consumer trend

ยุ�คผู้-�ชื่ายุอยุากสิ่วยุ สิ่�นค�าประเภทำของใชื่�สิ่�วนต)วหร!อสิ่�นค�าทำ%�ทำ�าให�ผู้-�ชื่ายุด-ด%จะมาแรงจ)ด -> กลายุเป(นตลาดสิ่�วนทำ%�เต�บุโตมากทำ%�สิ่�ด ม%การเต�บุโตแบุบุก�าวกระโดดของผู้-�ชื่ายุอยุากสิ่วยุ (The Massification of Metrosexual) ขยุายุทำ)3งจ�านวนและสิ่��ง

ทำ%�ผู้ล�ตมาให�ผู้-�ชื่ายุโดยุเฉพาะ

Page 9: THAILAND consumer trend

เก�ดสิ่!�อใหม�ทำ%�ต�ดต�อล-กค�าโดยุตรง ล-กค�าเก�ดประสิ่บุการณ9สิ่�วนบุ�คคลของการใชื่�

Online สิ่�นค�าถื-กกระจายุโดยุการใชื่� word-of-mouth ใน

internet ล-กค�าทำ�าการตลาดแทำนบุร�ษ)ทำถื�าพบุว�าสิ่�นค�าน)3นน�าสิ่นใจ ไม�ว�าจะเป(นการบุรรยุายุสิ่รรพค�ณ

หร!อการสิ่�งเมล9แนะน�า โดยุไม�ได�ค�าตอบุแทำน Internet จะกลายุเป(นเคร!�องม!อสิ่�าค)ญของล-กค�าใน

การซื้!3อขายุสิ่�นค�าทำ%�เก%�ยุวก)บุสิ่�ขภาพและธรรมชื่าต�

Page 10: THAILAND consumer trend

ความจ�าเป(นเร!�องเร�งด�วน ผู้-�บุร�โภคต�องการความร-�และการเร%ยุนร-�อยุ�างไม�

สิ่�3นสิ่�ด ม%ข�อม-ลน)บุไม�ถื�วนทำ%�หาได�ง�ายุดายุ ผู้-�บุร�โภคกว�า 75% สิ่นใจใชื่�อาหารและ

ผู้ล�ตภ)ณฑ์9ทำ%�จะชื่�วยุป=องก)นหร!อชื่ะลอการเสิ่!�อมของสิ่มองและความจ�า

เป=าหมายุกล��มน%3ค!อ น)กเร%ยุน , คนทำ%�เล�มเกมคอมพ�วเตอร9 , แม�ทำ%�ต�องด-แลการเต�บุโตของ

ล-ก , ผู้-�สิ่-งอายุ�

Page 11: THAILAND consumer trend

ผู้-�หญ�งทำ�างาน

Workforce ของผู้-�หญ�งทำ�างานทำ�าให�เก�ดป�ญหาทำางด�านโภชื่นาการของเด4ก เพราะไม�ม%เวลาด-แลล-ก

เหม!อนสิ่ม)ยุก�อน: เก�ดเบุาหวานในเด4ก ม%เด4กอ�วนกว�าเกณฑ์9มาตรฐาน และโรคอ!�นๆทำ%�เก%�ยุวข�องตามมาอ%ก

มากมายุ แม�ทำ%�ทำ�างานอยุ-� พยุายุามหาความสิ่ะดวกและการแก�ไข

โดยุเน�นทำ%�อาหารการก�นมากข$3น อาหารแต�ละม!3อต�องทำ�าหร!อเตร%ยุมได�ง�ายุและด%ก)บุล-กๆ

Page 12: THAILAND consumer trend

The Centenarian Century

คนทำ%�อายุ�เก�น 100 ป?มากข$3น , ม%การเปล%�ยุนแปลงทำางด�านประชื่ากรศาสิ่ตร9ทำ)�วโลก

คนเร��มให�ความสิ่�าค)ญเก%�ยุวก)บุการด-แลสิ่�ขภาพและการเกษ%ยุณอายุ�อยุ�างม%ความสิ่�ข การ

ประก)น การด-แลผู้-�สิ่-งอายุ� การจ)ดการเร!�องเง�นและการลงทำ�น

Page 13: THAILAND consumer trend

การตลาดทำ%�เปล%�ยุนไป ผู้ลจากการใชื่�อ�นเตอร9เน4ตเทำคโนโลยุ% สิ่!�อโฆษณาม%มากมายุแต�ได�ผู้ลน�อยุลง

ผู้-�บุร�โภคยุ��ง ไม�ม%เวลาเลยุ สิ่ภาพประชื่ากรศาสิ่ตร9ทำ%�เปล%�ยุนแปลงไป

การแข�งข)นร�นแรงข$3นจากทำ)3งทำางตรงและทำางอ�อม

Page 14: THAILAND consumer trend
Page 15: THAILAND consumer trend

กลี่��มผู้��หญิ�ง (Female Shoppers )2 ใน 3 ของผู้��หญิ�งทั่"�วโลี่กเป$นผู้��ติ"ดสิ�นใจในการซื้)*อสิ�นค�า เป$นก�ญิแจสิ+าค"ญิในการช้�อปป-* ง โดยในเอเช้�ยผู้��หญิ�ง 49% เป$นคนติ"ดสิ�นใจในเร)�องอาหารการก�น แติ�ในเร)�องของสิ�นค�าอ�ปโภค Health & Beauty เขาม�อ+านาจติ"ดสิ�นใจถึ/ง 65%

- กลี่��มคนช้"*นกลี่าง (Middle Class ) ติอนน�*ม�การเติ�บโติสิ�ง ในเอเช้�ยม�มากถึ/ง 59% สิ�วนในติอนน�*ประเทั่ศไทั่ศม�อย�� 43% คาดว�าในป4 2020 จะม�กลี่��มคนช้"*นกลี่างเพ��มข/*นถึ/ง 57% (ข�อม�ลี่ : National Statistical Office ) ว�ธี�ทั่��จะ Engage ก"บกลี่��มลี่�กค�ากลี่��มน�* อาจจะทั่+าได�หลี่ายว�ธี� ซื้/�งติอนน�*หลี่ายๆ คนติ�องการสิ�นค�าพร�เม�ยม แติ�คนกลี่��มน�*ติ�องการสิ�นค�าพร�เม�ยมทั่��สิามารถึเข�าถึ/งได� ไม�ได�ราคาสิ�งเก�นไป เขายอมทั่��จะจ�ายประมาณเพ��ม 20% เม)�อเทั่�ยบก"บราคาทั่��จ�ายในป8จจ�บ"น สิามารถึทั่+าได�โดยใสิ�ด�ไซื้น9ใน Packaging ให�ด�ด� ทั่+าให�เขาสิะด�ดติามากข/*น หร)อเป$นการให�เขาได�ทั่ดลี่องสิ�นค�าใหม�ๆ

- กลี่��มเด:กแลี่ะคนแก� (Young & Old ) สิ+าหร"บกลี่��มน�*ติ�องให�ความสิะดวกสิบายในเร)�องของสิถึานทั่�� เช้�น การเด�นเข�าร�าน ม�ป;ายทั่��สิามารถึมองเห:นได�ช้"ดเจน หร)อในอนาคติติ+าแหน�งของช้"*นวางสิ�นค�าอาจจะติ�องติ+�าลี่งเพราะคนอาย�มากข/*นจะหลี่"ง ค�อม

Page 16: THAILAND consumer trend
Page 17: THAILAND consumer trend

1 . โครงสิ่ร�างครอบุคร)ว (Family Structure)

ป�จจ�บุ)นในประเทำศไทำยุม%ครอบุคร)วเล4กลง เพราะคนม%ล-กน�อยุลง จากทำ%�แต�ก�อนหน$�งบุ�านม%ล-กประมาณ 3-4 คน แต�ในป�จจ�บุ)นม%แค� 2 คนเทำ�าน)3น และต)วเลขของคนทำ%�ไม�ม%ครอบุคร)วก4เพ��มมากข$3นอ%กด�วยุ สิ่)ดสิ่�วนคนโสิ่ดไม�ม%ครอบุคร)วอยุ-�ทำ%� 12.6% ครอบุคร)วทำ%�ไม�ม%ล-ก 15% และ Single Parent 7.6% ม%อ)ตราการหยุ�าร�างทำ%�เพ��มสิ่-งข$3นเร!�อยุๆ (ข�อม-ล : National Statistic Office )

อ�านาจของผู้-�หญ�งเป(นผู้-�ต)ดสิ่�นใจทำ�กอยุ�างในบุ�าน เป(นคนทำ%�จ)บุจ�ายุซื้!3อสิ่�นค�าเข�าบุ�าน ผู้-�หญ�งเร��มเป(นชื่�างเทำ�าหน�ามากข$3น ผู้ลสิ่�ารวจพบุว�า ครอบุคร)วทำ%�ม%ผู้-�หญ�งเป(นห)วหน�าครอบุคร)วในประเทำศไทำยุม%ถื$ง 33% และจากเด�มทำ%�ม%รายุได�น�อยุกว�าผู้-�ชื่ายุ 4.4% กลายุเป(นม%รายุได�มากกว�าผู้-�ชื่ายุ 1.4% ในป�จจ�บุ)น และเป(น Working Women เพ��มข$3น 7.6% (ข�อม-ล : National Statistic Office )

เม!�อการแพทำยุ9ม%การพ)ฒนา ในป�จจ�บุ)นอายุ�เฉล%�ยุของคนไทำยุเพ��มข$3นจาก 72 ป? เป(น 77 ป? ม%อ)ตราผู้-�สิ่-งอายุ�เพ��มข$3น 37% และอ)ตราคนแก�ทำ�างานหล)งเกษ%ยุนเพ��มข$3นจาก 5.9% เป(น 8.4% (จากป? 2001-2012 ) ในขณะทำ%�อ)ตราการเก�ดน�อยุลง เพ��มข$3นเพ%ยุงแค� 4% เทำ�าน)3น (จากป? 2000 - 2012 )

ถื�ามองให�ด%แล�ว ต)วเลขจากวงจรชื่%ว�ตเหล�าน%3เป(นชื่�องทำางทำ%�จะสิ่ามารถืเพ��มโอกาสิ่ให�แก�หลายุธ�รก�จเลยุทำ%เด%ยุว เชื่�น ธ�รก�จสิ่ถืานพยุาบุาล อาหารเสิ่ร�ม และผู้ล�ตภ)ณฑ์9 Health & Beauty สิ่�นค�าลดเล!อนร�3วรอยุต�างๆ เป(นต�น ซื้$�งธ�รก�จเหล�าน%3ม%เปอร9เซื้4นต9การเต�บุโตสิ่-งข$3น และเป(นทำ%�น�าจ)บุตามองเป(นอยุ�างมาก

Page 18: THAILAND consumer trend

2 . รายุได� (Disposable Income)

พบุว�ารายุได�เฉล%�ยุต�อครอบุคร)วเพ��มมากข$3น จาก 18,660 บุาทำ เป(น 23,236 บุาทำ น)บุว�าเพ��มข$3น 6% สิ่�วนถื�าเป(นรายุได�ทำ%�ห)กค�าใชื่�จ�ายุแล�ว โตข$3น 9% จาก 4,160 บุาทำ เป(น 5,833 บุาทำ แต�ในขณะเด%ยุวก)นค�าใชื่�จ�ายุก4เพ��มข$3นเชื่�นก)น 5% จาก 14,500 บุาทำ เป(น 17,403 บุาทำ (ข�อม-ล :National Statistic Office จากป? 2007 - 2011 )

Page 19: THAILAND consumer trend

3 . ว�ถื%ชื่%ว�ตทำ%�เปล%�ยุนไป (Condition of Living)

ป? 2000 การทำ�างานในภาคบุร�การม% 55% สิ่�วนในภาคเกษตรกรรม 45% แต�ในป�จจ�บุ)นแนวโน�มการทำ�างานในภาคบุร�การสิ่-งข$3น เพ��มเป(น 59% อ%กทำ)3งยุ)งม%รายุได�ทำ%�มากกว�าภาคเกษตรกรรมถื$ง 3 เทำ�าต)ว ค!อรายุได�เฉล%�ยุ 12,777 บุาทำต�อเด!อน แต�อาชื่%พเกษตรกรรมม%รายุได� 5,517 บุาทำเทำ�าน)3น ทำ�าให�หลายุคนห)นเหความสิ่นใจเข�ามาทำ�างานในเม!องมากยุ��งข$3น

Page 20: THAILAND consumer trend
Page 21: THAILAND consumer trend
Page 22: THAILAND consumer trend
Page 23: THAILAND consumer trend
Page 24: THAILAND consumer trend

คนเม!องยุ)งครองตลาดออนไลน9

เร��มจากภาพรวมของการเข�าถื$งออนไลน9ของไทำยุ ปรากฎว�าคนในเม!องยุ)งเป(นคนกล��มใหญ�ทำ%�เข�าถื$งออนไลน9 ม%สิ่)ดสิ่�วน 69% แม�คนต�างจ)งหว)ดจะยุ)งน�อยุกว�า แต�สิ่)ดสิ่�วนเพ��มข$3นอยุ�างน�าสิ่นใจ สิ่�วนผู้-�ใชื่�ม!อถื!อของไทำยุม%ในเวลาน%3ม% 90 ล�านเคร!�อง แต�ม%อ)ตราการเข�าถื$งบุร�การโทำรศ)พทำ9ม!อถื!อ 120%

ความน�ยุมของสิ่!�อสิ่)งคมออนไลน9 พบุว�าม%ผู้-�ใชื่�จ�านวนผู้-�ใชื่�โซื้เชื่%ยุล เน4ทำเว�ร9คของไทำยุเวลาน%3 18 ล�านรายุ ม%อ)ตราการเข�าถื$ง social network penetration 27% ในขณะทำ%�ม%ผู้-�ใชื่�อ�นเทำอร9เน4ต 27 ล�านคน และม%อ)ตราการ เข�าถื$งอ�นเทำอร9เน4ต 40%

Page 25: THAILAND consumer trend
Page 26: THAILAND consumer trend

Search ยุ)งแรง

มาด-พลเม!องชื่าวเน4ทำของไทำยุเวลาน%3 ม%อยุ-� 25 ล�านรายุ ในจ�านวนน%3เข�าถื$งอ�นเทำอร9เน4ต จากโทำรศ)พทำ9ม!อถื!อม%สิ่)ดสิ่�วน 27% และเคร!�องพ%ซื้%/โนCตบุ��ค 63% โดยุสิ่�วนใหญ�ยุ)งเข�าอ�นเทำอร9เน4ตเข�าจากทำ%�บุ�าน ม%สิ่)ดสิ่�วน 68% รองลงมาค!อทำ%�ทำ�างาน 26%

การใชื่�งานสิ่�วนใหญ�ยุ)งคงเป(นการค�นข�อม-ล หร!อ Search engines ม%สิ่)ดสิ่ว�น 85% รองลงมาค!ออ%เมล 80% ทำ%�น�าสิ่นใจ ม%การใชื่�งานเก%�ยุวก)บุบุล4อกและโซื้เชื่%ยุลเน4ทำเว�ร9คถื$ง 65% ตามมาด�วยุ การสิ่�งข�อความสิ่)3น หร!อ Instant messaging เชื่�น ไลน9 วอทำสิ่แอป ว%แชื่ทำ ทำ%�ม%สิ่)ดสิ่�วน 53%

Page 27: THAILAND consumer trend
Page 28: THAILAND consumer trend

ก-เก�3ลยุ)งครองความน�ยุม

ชื่าวเน4ทำไทำยุยุ)งคงน�ยุมเสิ่�ร9ชื่ข�อม-ลผู้�าน ก-เก�3ล เป(นหล)ก ค�ดเป(นสิ่)ดสิ่�วน 90% โดยุม%การเสิ่�ร9ชื่บุนถื$ง 1.6 พ)นล�านคร)3งต�อว)น และทำ%�น�าสิ่นใจ ม%การเสิ่�ร9ชื่ผู้�านโทำรศ)พทำ9ม!อถื!อเต�บุโตถื$ง 120% ในขณะทำ%�บุนพ%ซื้%เต�บุโต 15% และค�ดเป(นวอล��มในการเสิ่�ร9ชื่ผู้�านโทำรศ)พทำ9ม!อถื!อถื$ง 25%

Page 29: THAILAND consumer trend
Page 30: THAILAND consumer trend

50% ของชื่าวเน4ทำเคยุชื่�อปออนไลน9

มาด-เร!�องของการซื้!3อขายุของบุนอ�นเทำอร9เน4ต หร!อ อ%คอมเม�ร9ซื้ในบุ�านเรา พบุว�า ชื่าวเน4ทำของไทำยุชื่�อปปD3 งบุนอ�นเทำอร9เน4ต 49.7% และในป? 2013 ค�ดเป(นม-ลค�าการซื้!3อขายุประมาณ 1.32 พ)นล�านบุาทำ ค�ดเป(นอ)ตราการเต�บุโต 20% โดยุการซื้!3อขายุสิ่�วนใหญ�จะผู้�านบุนเฟซื้บุ��ค ซื้$�งในจ�านวนน%3เป(นผู้-�หญ�ง 56% และสิ่�นค�ายุอดน�ยุมอ)นด)บุแรงค!อแฟชื่)�น ค�ดเป(นสิ่)ดสิ่�วน 59% รองลงมา ค!อ สิ่�นค�าไอทำ%/โมบุายุ 34% และเคร!�องสิ่�าอางค9 30%

Page 31: THAILAND consumer trend
Page 32: THAILAND consumer trend

ยุ-ทำ�วบุ9แหล�งความบุ)นเทำ�งออนไลน9

สิ่�วนการหาความบุ)นเทำ�งออนไลน9 ชื่าวเน4ทำไทำยุ น�ยุมเข�ายุ-ทำ�วบุ9เป(นสิ่)ดสิ่�วน 83% รองลงมาเป(น sanook vdo 57% ตามมาด�วยุ Kapook vdo 46% และ Mthai vdo 33% และ clipmass 30% และทำ%�น�าสิ่นใจ ม%การใชื่�งานจาก แทำบุเล4ทำ 7%

Page 33: THAILAND consumer trend
Page 34: THAILAND consumer trend

เข�าเฟซื้บุ��คผู้�านม!อถื!อ

การใชื่�โซื้เชื่%ยุล ม%เด%ยุของชื่าวเน4ทำไทำยุม%สิ่)ดสิ่�วน 27% โดยุจะใชื่�เวลา 90 นาทำ%ในแต�ละว)นเพ!�อเข�าสิ่)งคมออนไลน9 โดยุใชื่�ผู้�านโทำรศ)พทำ9ม!อถื!อถื$ง 64%

เฟซื้บุ��คยุ)งครองอ)นด)บุ 1 ของโซื้เชื่%ยุล ม%เด%ยุ โดยุม%ผู้-�ใชื่�ถื$ง 23 ล�านรายุ ตามมาด�วยุ ทำว�ตเตอร9 ม%ผู้-�ใชื่� 2 ล�านรายุ อ�นตาแกรม 930,000 รายุ และ ยุ-ทำ�วบุ9 630,000 รายุ

ในขณะทำ%�เฟซื้บุ��ค คาดว�าจะม%ผู้-�ใชื่�เพ��มข$3นถื$ง 25 ล�านรายุแล�วน)3น ปรากฎว�า ไลน9 บุร�การสิ่�งข�อความสิ่)3น ข$3นเป(นอ)นด)บุ 1 ด�วยุยุอดผู้-�ใชื่� 18 ล�านรายุ

Page 35: THAILAND consumer trend
Page 36: THAILAND consumer trend

มาเจาะล$กลงในสิ่�วนของผู้-�ใชื่�โทำรศ)พทำ9ม!อถื!อของไทำยุ 90 ล�านคน และม%ผู้-�ใชื่�โมบุายุ และแทำ4บุเล4ทำ 28.8 ล�านคน

ในจ�านวนน%3 เป(นผู้-�ใชื่�สิ่มาร9ทำโฟน 36% โดยุใชื่�ระบุบุปฏิ�บุ)ต�การ แอนดรอยุด9มากทำ%�สิ่�ด รองลงมาค!อ ไอโอเอสิ่ ของไอโฟน และ ว�นโดว9โฟน

Page 37: THAILAND consumer trend

Thailand Overview

Page 38: THAILAND consumer trend

Thai Elderly (≥ 60 years.)

Source: Mahidol U., Institute for Population and Social Research, and United nations 2006

Page 39: THAILAND consumer trend
Page 40: THAILAND consumer trend

จ�านวนประชื่ากรทำ)3งประเทำศ 64,413,000    จ+านวนประช้ากรแยกติามเพศ     ช้าย 31,683,000      หญิ�ง   32,730,000    จ�านวนประชื่ากรแยุกตามกล��มอายุ�     ประช้ากรว"ยเด:ก (ติ+�ากว�า 15 ป4)12,892,000   ประช้ากรว"ยแรงงาน (15 - 59 ป4 )43,410,000    ประช้ากรสิ�งอาย� (60 ป4ข/*นไป )8,111,000   

มกราคม 2555

Page 41: THAILAND consumer trend

จ�านวนประชื่ากรจ�าแนกตามว)ยุและด)ชื่น%ผู้-�สิ่-งอายุ�ของประเทำศไทำยุ พ.ศ. ประชื่ากร (ล�านคน) ด)ชื่น%ผู้-�สิ่-งอายุ�

(ผู้-�สิ่-งอายุ�/เด4ก 100 คน)ทำ)3งหมด ว)ยุเด4ก ผู้-�สิ่-งอายุ�

2548 62.2 14.3 6.4 45.0

2553 63.7 13.2 7.5 57.0

2558 64.6 12.3 9.0 73.4

2563 65.1 11.2 11.0 98.0

2564 65.2 11.0 11.3 103.2

2568 65.1 10.4 12.9 123.6

2573 64.5 9.8 14.6 149.9

2578 63.4 9.1 15.9 174.4

2583 61.7 8.5 16.6 195.5

ทำ%�มา : ป�ทำมา ว�าพ)ฒนวงศ9 และ ปราโมทำยุ9 ประสิ่าทำก�ล “ประชื่ากรไทำยุในอนาคต”ใน กฤตยุา อาชื่วน�จก�ล และ วรชื่)ยุ ทำองไทำยุ (บุรรณาธ�การ)  ประชื่ากรและสิ่)งคม 2549 สิ่ถืาบุ)นว�จ)ยุประชื่ากรและสิ่)งคมมหาว�ทำยุาล)ยุมห�ดล

Page 42: THAILAND consumer trend

2503

Page 43: THAILAND consumer trend

2523

Page 44: THAILAND consumer trend

2543

Page 45: THAILAND consumer trend

2563

Page 46: THAILAND consumer trend

1.Thirst to be in the Stream ขอเกาะกระแสิ่ไว�ก�อน 

ความจร�งการทำ�าต)วอยุ-�ในกระแสิ่หล)กของสิ่)งคมเป(นน�สิ่)ยุทำ%�ฝั�งอยุ-�ใน DNA ของมน�ษยุ9ทำ�กยุ�คทำ�กสิ่ม)ยุอยุ-�แล�ว แต�ความเปล%�ยุนแปลงทำางเทำคโนโลยุ%ทำ%�เก�ดข$3นในยุ�คน%3 ทำ�าให�ผู้-�คนสิ่ามารถืเกาะต�ดในกระแสิ่ได�ง�ายุข$3น โดยุเฉพาะอยุ�างยุ��งการเต�บุโตของสิ่มาร9ทำโฟน ทำ�าให�คนม%สิ่�วนร�วมในปรากฏิการณ9ของสิ่)งคมได�ง�ายุข$3น ผู้�านการแสิ่ดงความค�ดเห4น, ด-คล�ปว�ด%โอทำ%�คนอ!�นด-ก)นเยุอะๆ 

Page 47: THAILAND consumer trend

2.Believe เชื่!�อ “คนอ!�น”

ผู้-�บุร�โภคม)กเชื่!�อคนใกล�ต)ว ไม�ว�าจะเป(นคนในครอบุคร)วหร!อเพ!�อน จากการศ$กษาพฤต�กรรมของผู้-�บุร�โภคทำ)3งในระด)บุโลกและในประเทำศไทำยุ พบุว�า ป�จจ�บุ)นก�อนทำ%�ผู้-�บุร�โภคจะซื้!3อสิ่�นค�าม)กหาข�อม-ลทำางอ�นเทำอร9เน4ตหร!อถืามคน ใกล�ต)วก�อน โดยุแนวโน�มการเชื่!�อภาพยุนตร9โฆษณาลดลงเหล!อเพ%ยุง 47% เทำ�าน)3น ขณะทำ%�ผู้-�บุร�โภคให�ความเชื่!�อถื!อการสิ่!�อสิ่ารแบุบุ Word of Mouth มากถื$ง 97% และม%พฤต�กรรมทำ%�ระหว�างด-โทำรทำ)ศน9จะต�องทำ�องอ�นเทำอร9เน4ตไปด�วยุถื$ง 81% สิ่�วน 72% ออนไลน9ในโซื้เชื่%�ยุลม%เด%ยุ ก)บุอ%ก 67% ชื่�อปปD3 งออนไลน9หร!ออยุ�างน�อยุก4ด-ข�อม-ลสิ่�นค�า    

Page 48: THAILAND consumer trend

3.Share ของด%ต�องแบุ�งป�น

คอนเทำนต9ทำ%�ผู้-�บุร�โภคน�ยุมแชื่ร9 ต�องม%ล)กษณะ 4 อยุ�าง 1.ด-แล�วชื่อบุ 2.เม!�อแชื่ร9ให�เพ!�อนๆ ในโซื้เชื่%�ยุลม%เด%ยุเห4นแล�ว

ต)วผู้-�แชื่ร9ด-ด%ข$3น 3.คอนเทำนต9ทำ%�แชื่ร9ม%ประโยุชื่น9ก)บุผู้-�แชื่ร9เองหร!อ

เพ!�อน 4.ม%ประโยุชื่น9ก)บุสิ่)งคม

 

Page 49: THAILAND consumer trend

4.Instantanous ไม�เคยุทำนรอ

ผู้-�บุร�โภคป�จจ�บุ)นอดทำนรอ คอยุอะไรไม�ค�อยุได� จากการว�จ)ยุทำ%�สิ่ร�นพรเคยุทำ�าว�จ)ยุให�ก)บุธนาคารบุางแห�ง พบุว�าอ�นไซื้ทำ9ของผู้-�บุร�โภคทำ%�ร-�สิ่$กเม!�อต�องต�อค�วทำ�าธ�รกรรมทำางการเง�นจะ ร-�สิ่$กว�าต)วเองต�อค�วเป(นเวลานานกว�าความจร�งเสิ่มอ เชื่�น ต�อค�วแค� 2 นาทำ% ก4จะค�ดว�าต�อค�วรอไปแล�ว 4 นาทำ% เป(นต�น ด�วยุพฤต�กรรมน%3 จ$งเป(นทำ%�มาของบุร�การธนาคารทำ%�ใชื่� Internet Banking เข�ามาตอบุสิ่นองความต�องการของผู้-�บุร�โภคแบุบุ 24 ชื่)�วโมง ไม�ต�องรอเวลาธนาคารเปDด-ปDด ไปจนถื$งเทำคโนโลยุ% Fingerprint Payment แค�ร-ดน�3วผู้�านเคร!�องสิ่แกนก4เทำ�าก)บุตอบุตกลงการจ�ายุเง�นค�าสิ่�นค�า โดยุบุร�การน%3เพ��งเร��มใชื่�ในสิ่หร)ฐอเมร�กาและยุ�โรปบุางสิ่�วน 

 

Page 50: THAILAND consumer trend

5.Don’t make me Think คนข%3เก%ยุจค�ด

เพราะว�าทำ�กว)นน%3ม%ข�อม-ลหล)�งไหลเข�าหาผู้-�บุร�โภคเยุอะมาก และม%ก�จกรรมหลายุๆ อยุ�างทำ%�ต�องทำ�า ด)งน)3นสิ่�นค�าหร!อบุร�การต�องออกมาตอบุสิ่นองความข%3เก%ยุจของผู้-�บุร�โภคเลยุ เชื่�น รถืยุนต9ทำ%�ม%ระบุบุถือยุรถืให� หร!อม%บุร�การเก4บุข�อม-ลการข)บุให�เพ!�อไปค�านวณพฤต�กรรมการข)บุรถืให�สิ่อดคล�อง ก)บุการใชื่�น�3าม)น เทำคโนโลยุ%เด%ยุวก)นน%3ยุ)งถื-กใชื่�ในอ�ปกรณ9ก%ฬาหลายุอยุ�างทำ%�เก4บุข�อม-ลการออก ก�าล)งกายุเพ!�อเก4บุเป(นสิ่ถื�ต�การเผู้าผู้ลาญพล)งงาน หร!อว)ดรอบุวงสิ่ว�ง แล�วมาว�เคราะห9เพ!�อชื่�วยุให�ผู้-�เล�นออกก�าล)งกายุได�ม%ประสิ่�ทำธ�ภาพมากข$3น ในสิ่�วนของการสิ่!�อสิ่าร ก4ออกมาในร-ปแบุบุของการถื�ายุทำอดเร!�องราวเป(นภาพ หร!อ Infographic ให�ผู้-�อ�านเข�าใจง�ายุ เก4ทำเร4วข$3น

Page 51: THAILAND consumer trend

6.Sit Down Shopping น)�งหน�าจอก4ชื่�อปได�  

พฤต�กรรมของผู้-�บุร�โภคเด%5ยุวน%3ไม�ต�องออกไปชื่�อปปD3 งนอกบุ�านแล�ว แค�น)�งอยุ-�หน�าจออ�นเทำอร9เน4ตก4ชื่�อปปD3 งได� สิ่ถื�ต�ของผู้-�บุร�โภคทำ%�น�ยุมซื้!3อของออนไลน9ในสิ่หร)ฐอเมร�กาและยุ�โรปเต�บุโตเพ��ม ข$3น 70% ขณะทำ%�ประเทำศทำ%�เป(นตลาดใหม� เชื่�น จ%น ละต�นอเมร�กา การชื่�อปปD3 งออนไลน9ก4เต�บุโตข$3น 20% เชื่�นก)น การวางจ�าหน�ายุสิ่�นค�าไม�ได�จ�าก)ดอยุ-�แค�พ!3นทำ%�เด�มๆ อ%กต�อไป ในกรณ%ของเทำสิ่โก� ประเทำศเกาหล%ใต� ได�เอาสิ่!�อโฆษณาชื่�อปปD3 งออนไลน9ไปวางไว�ทำ%�สิ่ถืาน%รถืไฟใต�ด�น ทำ�าให�ผู้-�บุร�โภคไม�ต�องไปถื$งต)วห�างแต�ก4ชื่�อปปD3 งสิ่�นค�าอ�ปโภค บุร�โภคได�เชื่�นก)น เคสิ่น%3ถื!อเป(นการปร)บุต)วของธ�รก�จร%เทำลจากพฤต�กรรมใหม�ๆ ของผู้-�บุร�โภค 

Page 52: THAILAND consumer trend

7.Deal-Starved ด%ลด%ๆ ของคนงก

เว4บุไซื้ต9ด%ลม%มากข$3นในตลาดอ%คอมเม�ร9ซื้มากข$3นทำ�กว)น หร!อแม�แต�การเด�นชื่�อปปD3 งก4เปDดโอกาสิ่ให�ผู้-�บุร�โภคเข�าเว4บุไซื้ต9หร!อสิ่แกนบุาร9 โค�ดเพ!�อเปร%ยุบุเทำ%ยุบุราคาสิ่�นค�าก)บุทำ�องตลาดได�เลยุ นอกจากเว4บุไซื้ต9ทำ%�ขายุด%ลแล�ว พฤต�กรรมน%3ยุ)งทำ�าให�เก�ดการตลาดเร%ยุล-ไทำม9แบุบุทำ%�อ�งก)บุสิ่ถืานทำ%� หร!อทำ%�เร%ยุกว�า Location-Based ค!อผู้-�บุร�โภคเปDดหาร�านอาหารหร!อสิ่�นค�าบุร�เวณใกล�เค%ยุง แล�วทำ%�ไหนม%ด%ลทำ%�ด%กว�าก4เด�นเข�าไปใชื่�บุร�การของทำ%�น)�นเลยุ 

สิ่��งทำ%�น)กการตลาดต�องเร%ยุนร-�จากพฤต�กรรมน%3ก4ค!อ เม!�อสิ่�นค�าไม�ม%ความแตกต�างก)นมาก ล-กค�าก4จะว��งไปซื้!3อสิ่�นค�าตามด%ลทำ%�ด%กว�า ด)งน)3นถื�าม)�นใจว�าสิ่�นค�าหร!อบุร�การม%ความโดดเด�นกว�าค-�แข�งชื่)ดเจน ต�องไฮไลต9ความแตกต�างน)3นออกมาให�ชื่)ด แต�ขณะเด%ยุวก)น สิ่�าหร)บุสิ่�นค�าทำ%�หาความแตกต�างไม�ได� ก4น�าจะเอา Location-Based มาเล�นเพ!�อด$งด-ดล-กค�าหน�าใหม� หร!อด$งล-กค�าเด�มด�วยุโปรโมชื่)�นไปเลยุ 

 

Page 53: THAILAND consumer trend

Health & Beauty

Page 54: THAILAND consumer trend

1. แนวโน�มอาหารสิ่�ขภาพ “ผู้-�บุร�โภคสิ่นใจเร!�องทำ%�เก%�ยุว

ก)บุสิ่�ขภาพและความเป(นอยุ-�ใน”ชื่%ว�ตประจ�าว)น

“ความต�องการต�อสิ่�นค�าทำ%�ด%ต�อสิ่�ขภาพเต�บุโตอยุ�างต�อ

เน!�อง ไม�ใชื่�เฉพาะผู้-�ทำ%�ระม)ดระว)งและสิ่นใจเก%�ยุวก)บุ

สิ่�ขภาพเทำ�าน)3น แต�ยุ)งเป(นแนวโน�มทำ%�เก�ดข$3นทำ)�วไปในกล��ม

ประชื่ากรสิ่�วนใหญ�ของโลกทำ%�”ต�องการม%สิ่�ขภาพทำ%�ด%ข$3น

Devine and Lepisto, The journal of marketing, 2005

Page 55: THAILAND consumer trend

Concept สิ่�ขภาพทำ%�ด%ต�องเก�ดจากภายุในแล�วสิ่�งผู้ลออกมาภายุนอก ผู้-�บุร�โภค ม%ความเชื่!�อว�าอาหารและสิ่�วนประกอบุบุางอยุ�างของอาหาร สิ่ามารถืทำ�าให�ร�างกายุแข4งแรงได�

GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS

Page 56: THAILAND consumer trend

ผู้-�บุร�โภคต�องการทำ%�จะร)กษาและป=องก)นสิ่�ขภาพ แต�ก4ต�องการให�ต)วเองม%ความสิ่�ข ก)บุการก�นน)3นด�วยุ ด)งน)3นผู้-�บุร�โภคจะไม�ยุอมแลกก)บุรสิ่ชื่าต� ค!อต�องอร�อยุและก�นได�

GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS

Page 57: THAILAND consumer trend

2. โรคปวดห)ว โรคนอนไม�หล)บุ และเจ4บุคอ -- เป(นโรคยุอดฮ�ตในประเทำศไทำยุ

What ailments Thai consumer had suffered in last month?

Source: The Nielsen Online Consumer Confidence and Opinion Survey 2007

Page 58: THAILAND consumer trend

Thai consumers opt for self-medicationover doctor’s appointment

What do people do when they get sick?

Source: The Nielsen Online Consumer Confidence and Opinion Survey 2007

Pharmacist’s recommendation is the strongest purchase influencer for Thai consumers when they purchase for a non-prescription medicine.

The Nielsen survey also indicates that once a Thai consumer want to purchase a non-prescription medicine, the medical professional (77%) is the most important influencer followed by brand/ product (45%) and advertising (25%)

Page 59: THAILAND consumer trend

3. ผู้��บร�โภคไทั่ยจ"ดอย��ในกลี่��มคนติ�นๆของโลี่ก ทั่��ติ�องการจะให�ติ"วเองด�ด�

With the highest percentage of people desire to look good in the world, Thai consumers make an effort to enhance their appearance daily, weekly or monthly through

Facial treatment 87% Hair Care 86% Similar Skincare Regime

78%

Interestingly, when broken down by gender, Thai male (27%) focused on taking care of their hair daily more than women (22%) and 32% of them invest monthly in hair care more than women (22%) when it comes to looking well-groomed

Thai consumers ranked first in the world in dedicating to their facial treatment and hair care, to maintain or enhance their looks.

To maintain/ enhance my appearance, I invest in - facial treatment Top 10 Monthly or more frequent than monthly

Source: Global Consumer Report on Personal Grooming, Nielsen surveyed, 10 April 2007, 500 internet users aged 15 and above were interviewed

Page 60: THAILAND consumer trend

พฤติ�กรรมของคน 3 กลี่��มอาย� FLEDGELINESS เร��มโผู้บุ�น

24% - 1524/ ป? / โสิ่ด แฟชื่)�น น�าสิ่ม)ยุ 66% สิ่นใจสิ่�ขภาพ แต�ไม�สิ่ามารถืปฏิ�บุ)ต�ได�45% รสิ่ชื่าต�อาหารสิ่�าค)ญทำ%�สิ่�ด ผู้�วสิ่วยุ ใสิ่ อมชื่มพ- ผู้มบุาง ผู้-�ม%อ�ทำธ�พล น)กรอง เซื้เลป ครอบุคร)ว สิ่!�อ Lifestyle Media ทำ%ว% น�ตยุสิ่าร โรง

ภาพยุนตร9 อ�นเตอร9เน4ต กลยุ�ทำธ9สิ่�าหร)บุ FLEDGELINESS เร��มโผู้บุ�น

LONG TERM EFFECTS FASHIONABLE WELLNESS POTENTIAL TALENTS

Page 61: THAILAND consumer trend

INDEPENDENT YOUNGSTRES คนเม!องพ)นธ�9ใหม� 9 % - 2534/ ป? / โสิ่ด / ป=าหมายุค!อความสิ่�าเร4จในการทำ�างาน และม%ชื่%ว�ตทำ%�สิ่มด�ล

ระหว�างงานก)บุชื่%ว�ตสิ่�วนต)ว87% สิ่�ขภาพทำ%�ด%ของร�างกายุและจ�ตใจสิ่�าค)ญพอๆก)น สิ่นใจเทำรนสิ่�ขภาพกายุใจ ศาสิ่นา ความเชื่!�อ ค�มน�3าหน)กด-สิ่มว)ยุ

องค9รวม ห�างไกลจากความเคร%ยุด รางว)ลชื่%ว�ต สิ่นใจสิ่!�อทำ)3งการงาน และชื่%ว�ตประจ�าว)น ทำ%ว% หน)งสิ่!อพ�มพ9

น�ตยุสิ่าร OHM กลยุ�ทำธ9สิ่�าหร)บุ INDEPENDENT YOUNGSTRES

WELLNESS LIFESTYLE FACILITATOR DIY HOLISTIC COMMUNITY LIFE MAKEOVER

Page 62: THAILAND consumer trend

PLAY PARENTS พ�อพ)นธ�9ยุ�คใหม�13% - 3045/ / แต�งงานแล�ว / ล-กอายุ� - 59 ป? 60% สิ่�ขภาพของครอบุคร)วม%ความสิ่�าค)ญทำ%�สิ่�ด บุร�โภคข�าวสิ่ารทำ%�ม%ประโยุชื่น9ก)บุการด�ารงชื่%ว�ตของล-ก คนใน

ครอบุคร)ว ตนเอง ทำ%ว% น�ตยุสิ่าร อ�นเตอร9เน4ต(บุล4อก เว4บุบุอร9ดในหมวดแม�

และเด4ก) แม�ยุ�คใหม� แข�.แรงสิ่�ขภาพด% อ�อนเยุาว9 เต4มไปด�วยุพล)ง ใกล�

ชื่�ดครอบุคร)ว ด-แลตนเอง ครอบุคร)ว ล-ก ซื้$�งถื!อว�าเป(นรางว)ลของชื่%ว�ต

กลยุ�ทำธ9สิ่�าหร)บุ PLAY PARENTS พ�อพ)นธ�9ยุ�คใหม� FAMILY CONNECTIVITY MOMMY HOME WELLNESS FOR KIDS

Page 63: THAILAND consumer trend
Page 64: THAILAND consumer trend

Baby Boomer

Yuppie

Generation X

Generation y

Generation z

Page 65: THAILAND consumer trend
Page 66: THAILAND consumer trend

Young Urban Professional“I Am Rich” attitude!Money driven.Image concern. Addicted to expensive brand names.

Career path is to be a (managing) director of an international firm.

Credit card era.

Page 67: THAILAND consumer trend

X is not the movie rate. It’s the cross-check (means “wrong”)!

Gen X believe that the older generation have a wrong lifestyle and chose wrong brands.

Asian X-Generation is different. They are more individualistic bus still engaging and balance their behavior to suit social norms. (Generation who Independently Engage The Society)

Success driven. Job hoppers. Career path is a business owner. Value of money concern. More sensible. Mortgage card era

Page 68: THAILAND consumer trend
Page 69: THAILAND consumer trend

Little Emperors from micro-families Want to Z the whole world. Experienced Z’ing the world from books, internet, cable &Satellite TV and… low cost airlines.

English speakers Computer devils “Differentiate or Die” attitude Global business E-banking & smart card era