the power of syura in islam

Upload: alfaraby19

Post on 30-May-2018

233 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  1/33

  SYURA SATU AMANAH

  BUKAN KEBANGGAAN

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  2/33

  pesanan Rasulullah s.a.w. kepada AbuZar al-Ghifari yang

  datang memohon jawatan kepadaRasulullah s.a.w.;"Wahai Abu Zar, kamu lemah sedangkan

  jawatan yang kamu minta ini adalah amanah.Dan dengannya (jawatan) kelak di hari akhirat

  kamu akan menyesal dan dukacita; melainkankamu ambil kerana kamu layak memikulnya,dan kamu tunaikan pula amanah itu."Abu Zar adalah sahabat nabi yang pernahpengsan kerana takutkan Allah, jauh berbezadengan kita hari ini.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  3/33

  Dalam hadis yang Nabi juga bersabda: "Mana-mana pemimpin yang mengkhianatirakyatnya, maka ia di dalam neraka."(Riwayat Tabrani)

  banyak hadis yang sangat menggerunkan

  bagi orang yang memikul amanah,

  memadailah dengan peringatan ini,menyebabkan kita takut untuk menerima

  jawatan yang diberi.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  4/33

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  5/33

  Tidak boleh lari dari amanah

  Menolak sesuatu jawatan yang diamanah jugamerupakan suatu yang bertentangan dengansifat dakwah.

  Seseorang pendukung dakwah hendaklah

  meletakkan kepentingan dakwah lebih darikepentingan dirinya dan keluarganya, keranaitu ia tidak boleh lari dari menerima jawatanyang diamanah kepadanya.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  6/33

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  7/33

  QUESTION???

  Apakah itu syura? Apa kepentingannya? Apakah tanggungjawab ahli syura? Bagaimana syura matang dan diberkahi?

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  8/33

  Definisi syura menurut bahasa ialah berunding atau

  bertukar fikiran.

  menurut istilah syariat Islam, erti syura ataumusyawarah ialah bertukar fikiran atauberbincang antara dua orang atau lebih dalammenghadapi hal-hal yang dibenarkan olehsyariat sesuai dengan adab-adab, cara cara

  yang syari untuk memperoleh hasil yang baikdan benar yang akan menjadi tindakanbersama, seseorang atau satu kelompok.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  9/33

  Dan orang-orang yang menerima (mematuhi)seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,sedang urusan mereka diputuskan denganmusyawarah antara mereka; dan mereka

  menafkahkan sebagian rezeki yang Kamiberikan kepada mereka. (QS. Asy-syura 42:38)

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  10/33

  syura dalam sunnah

  1.Abu Hurairah mengatakan, sebagaimanadicatat oleh Al-Bukhari, Aku tidak melihatorang yang paling banyak bermusyawarahdengan para sahabatnya selain Rasulullah

  saw.

  2. Hadits Aisyah ra saat peristiwa Haditsul Ifki: maka nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib &Usamah bin Zaid ra untuk meminta saran tentangkeluarganya (HR Bukhari di beberapa tempat dlmshahih-nya,

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  11/33

  Syura dalam sejarah

  1. Saat Perang Badr: Dilakukan majlis syura dalam penentuan penyusunan pasukan

  & saat berangkatnya pasukan kaum muslimin (Sirah Ibnu Hisyam, I/620)

  6.Saat Perang Uhud: Dilakukan majlis syura mengenai apakah akan keluar

  menyerang musuh ke luar kota Madinah atau cukup menunggudi dalam kota saja

  (Al-Bidayah, Ibnu Katsir, IV/11-13)

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  12/33

  syura IN ISLAM1. Dinamakannya salah satu surat dalam Al-Quran

  dengan nama surat Asy-Syura.

  2. Tidak kecewa orang yang istikharah(minta pilihankepada Allah), tidak menyesal orang yangbermusyawarah, dan tidak melarat orang yanghemat. (Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al-Ausath)

  3 Disandingkannya syura dengan perintah shalat &zakat. Hal ini menunjukkan betapa penting & mulianya

  syura, sehingga ia disebutkan bersama 2 kewajibanIslam yang paling utama (shalat & zakat).

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  13/33

  Ada hikmah yang boleh kita ambil dari sikapRasulullah yang memperbanyak syura,

  mengajak kita untuk memahamikepentingannya.

  Cuba kita pikirkan, apa susahnya RasulullahSaw. untuk memutuskan keputusannyasendiri?

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  14/33

  Sebuah persoalan? Nah!!, back up beliau adalah malaikat, dan

  wahyu beliau berasal langsung dari Allah Swt.Lalu mengapa beliau masih mahumenyempatkan waktunya untuk

  bermusyawarah, bersabar mengumpulkanpendapat-pendapat para sahabat?

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  15/33

  Syura: Sebuah hikmah

  amal jamai (kerjasama) > akan timbul ikatantanggung jawab untuk sama-sama menanggungamal yang akan dilaksanakan, walaupun kadangtidak berbuah kebaikan yang diharapkan.

  Rasulullah saw. juga menerima usulan parasahabatnya dalam perang Uhud. Meskipun kaumMuslimin mengalami kerugian dalam perang itu,namun al-Quran tetap menekankan pentingnyamusyawarah itu.

  Setelah habis perang Uhud, turunlah ayat Quran,Maafkanlah mereka, mintakanlah ampunan bagimereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. (QS.Ali Imran: 159).

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  16/33

  Syura kita bagaimana?

  Jika Rasulullah Saw. yang mashum, dan parasahabat Ra. yang lebih mendekati kebenaran sajaserius dalam mensikapi dan melaksanakan syura,

  lalu siapa kita?

  kerana kita belum mempunyai kelayakkan yangcukuplah, seharusnya semakin serius dalam syura,mulai dari persiapannya sampai pada tahap

  pelaksanaan.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  17/33

  Ingatlah!! Jika kaum Muslimin mengalami kerugian

  dalam sebuah pertempuran sementara syuratelah menjadi prinsip di tengah masyarakatmereka, maka hal itu seribu kali lebih baik

  berbanding mereka menyerahkan urusanmereka kepada penguasa zalim yangmendominasi.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  18/33

  Syura kebanggaan umat islam Khalifah Umar Bin Khattab mengatakan,

  Tiada kebaikan pada suatu urusan yangdilaksanakan tanpa musyawarah. (An-Nizham As-Siyasi Fil-Islam, Muhammad Abdul-

  Qadir Abu Faris).

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  19/33

  Sebuah kisah kebanggaan

  Saat terjadi pertempuran dengan Persia, PanglimaTentara Persia meminta bertemu dengan PanglimaPerang Kaum Muslimin untuk melakukan perundingan.Setelah Panglima Tentara Persia itu menyampaikankeinginannya, Panglima Perang Muslimin menjawab,Beri saya waktu untuk bermusyawarah dengan orang-orang.

  Panglima Persia itu mengatakan, Kami tidakmengangkat orang yang selalu mengajakbermusyawarah sebagai pemimpin. Panglima Muslimitu menjawab, Kerana itulah kami selalu mengalahkan

  kalian. Kami justru tidak pernah mengangkat pemimpindari orang yang tidak mau bermusyawarah.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  20/33

  TAKE 5

  MASA UNTUK

  BEREHATSEKETIKA,

  KALAU NGANTUK

  TU PERGILAH CUCIMUKA

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  21/33

  2 hukum syura

  1. Sunnah ( )

  c. Dinukil pendapat Imam Asy-Syafii mengenai masalah ini, beliauberkata: Sesungguhnya perintah dalam ayat dan bermusyawarahlahkalian dalam urusan itu menunjukkan hukumnya sunnah. (Tafsir Ar-

  Razi, IX/67)

  e. b. Dinukil dari Imam Al-Baihaqi tentang sunnahnya bermusyawarah.(Al-Fath, XII/249)

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  22/33

  Hukum syura

  2. Wajib ( )b. Dari Ibnu Khariz Mindad berkata: Wajib bagi setiap penguasa untuk

  bermusyawarah dengan para ulama pada hal-hal yang mereka tidak ketahuidan dalam masalah yang sulit. Tafsir Al-Qurthubi, IV/249

  d. Ibnu Taimiyyah berkata: Sesungguhnya ALLAH Taala memerintahkan untukmenyatukan hati para sahabatnya dan agar diikuti oleh orang-orangsetelahnya, dan agar mereka mau mengeluarkan pendapatnya dalam masalahyang tidak diturunkan wahyu tentangnya, seperti dalam masalah peperangandan masalah-masalah cabang dan yang selainnya. Al-Fatawa, IbnuTaimiyyah, XXVIII/387

  f. Imam Al-Qurthubi bahkan menyatakan: Jika penguasa tidak maubermusyawarah maka wajib diturunkan, hal ini juga dinukil dari Ibnu Athiyyah,ia berkata: Syura adalah kaidah syariyyah dan kewajiban hukum ALLAH, maka

  jika penguasa tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu maka memisahkan diridari penguasa tersebut hukumnya wajib. Tafsir Al-Qurthubi, II/474

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  23/33

  Prinsip dalam syura keikutsertaan individu dalam jamaah Kebebasan mengeluarkan pendapat Bersifat adil dalam menetapkan syura Mengutamakan pendapat dari sudut dimensi

  masing-masing individu Ketetapan keluar manakala suara sudah

  mencapai bulat

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  24/33

  Sebagai ahli syura

  Apa tugas kita ?

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  25/33

  SYURA YANG BERKESAN Wujudkan suasana yang boleh merangsang

  perbincangan. Ahli-ahli diberi peluang sama rata untuk

  perbincangan. Agenda dibincangkan satu persatu. Had waktu perbincangan bagi setiap

  isu/masalah ditentukan mengikut keutamaan. Setiap pandangan dan keputusan dirumuskan

  dari masa ke semasa.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  26/33

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  27/33

  PERANAN DAN TUGAS AHLIMESYUARAT

  III. Tindakan Selepas MesyuaratMemaklumkan kepada pengurusan/pihakberkenaan mengenai keputusan mesyuarat.Mengambil tindakan di atas keputusan yang

  dicapai.Memberi laporan maklumbalas kepada URUSETIA.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  28/33

  TANGGUNGJAWAB AHLI MESYUARAT Mematuhi segala aturan dalam mesyuarat. Memberitahu ahli jawatankuasa lebih awal

  daripada tarikh mesyuarat sekiranya tidakdapat hadir.

  Menghadiri semua mesyuarat tepat padawaktunya.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  29/33

  Syura matang dan efektif ? Semua ahli tahu tugas dan peranan mereka

  serta berusaha memberi sumbanganidea,pendapat dengan bersungguh-sungguh.

  Syura boleh menyelesaikan masalah. Segala keputusan yang dibuat adalah tepat

  dan rasional. Konsisten dan penggunaan masa yg baik Berlakunya tukar pendapat dan perbincangan

  yg lancar dan berhasil.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  30/33

  Mematuhi prinsip syura. Mematuhi adab-adab syura

  Dapat membuat keputusan dengan telus dantepat

  mampu menyelesaikan masalah tanpa memintabantuan pihak luar.

  Keputusan disepakati oleh semua ahli syura

  Semua ahli mahir dalam bidangnya

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  31/33

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  32/33

  Kesimpulan

  Semoga dapat melaksanakan syura dengan efektifdan berkesan.

 • 8/14/2019 The Power of Syura in Islam

  33/33