tools settings

of 26 /26
PRIRUČNIK ZA HAL E-BANK DODATNE ALATKE I PODEŠAVANJA Verzija Hal E-Bank: 15.0.0.20

Author: karambasu

Post on 04-Dec-2015

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Halcom

TRANSCRIPT

 • PRIRUNIK ZA HAL E-BANK DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  Verzija Hal E-Bank: 15.0.0.20

 • Sadrajne celine prirunika Prirunik se sastoji iz est sadrajnih celina i dve podceline. Pomenute sadrajne celine prirunika su prikazane na spisku. Sadrajne celine se mogu nai i na:

  http://www.halcom.rs (->Podrka -> Korisniki prirunici)

  1. PLAANJE

  + INOSTRANA PLAANJA I POSLOVANJE SA STRANIM VALUTAMA

  + UDALJENO POTPISIVANJE

  2. IMENIK

  3. KVALIFIKOVANA DIGITALNA POTVRDA JEDNA ZA SVE

  4. PREGLEDI STANJA, PROMETA I IZVODA

  5. OBAVETENJA OD BANKE I PORUKE OD BANKE

  6. DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

 • Sadraj

  ALATI ......................................................................................................... 4

  Promena linog broja (PIN koda) ................................................................................. 5

  Opcije .................................................................................................................. 6

  TCP/IP ............................................................................................................................. 7

  Svrhe plaanja .................................................................................................................... 7

  Uvoz/Izvoz ........................................................................................................................ 8

  Pregled stanja ................................................................................................................... 10

  Moji rauni i opisna imena .................................................................................................... 11

  Razno .............................................................................................................................. 12

  Imenik ............................................................................................................................. 12

  Test pametne kartice ili USB kljua ............................................................................. 13

  Promena pametne kartice ili USB kljua ....................................................................... 14

  Osveavanje programa ............................................................................................ 15

  Imenik ................................................................................................................. 15

  ienje baze (brisanje starih podataka) ...................................................................... 16

  Arhiviranje baze .................................................................................................... 17

  Hal E-Bank / Personal .......................................................................................................... 17

  Hal E-Bank / Corporate ........................................................................................................ 18

  Filter (pretraga) ..................................................................................................... 19

  Konverzija valuta ................................................................................................... 20

  Servisni programi ................................................................................................... 21

  OVLAENJA ZA RAD KROZ HAL E-BANK ............................................................. 22

  Sistem ovlaenja za rad kroz Hal E-Bank ..................................................................... 23

  KOMUNIKACIJA ............................................................................................ 25

  Moje prvo povezivanje ............................................................................................ 25

  Parametri za povezivanje ......................................................................................... 26

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -4- -4-

  Alati

  U Hal E-Bank reenju preko opcije Alati (A) moete pristupiti sledeim funkcijama:

  Promena linog broja (PIN koda) Opcije

  o TCP/IP o Svrhe plaanja o E-formulari o Uvoz/Izvoz o Pregled stanja o Moji rauni i opisna imena o Razno o Imenik

  Test pametne kartice ili kljua USB Promena pametne kartice ili USB kljua

  Osveavanje programa Imenik

  ienje baze Arhiviranje baze

  Filter Konverzija valuta

  Servisni programi o Popravi bazu podataka o Pripremi podatke o sistemu o Brii listu profila o Izmeni datum poslednjeg auriranja o Uvezi imenik banaka o Popravi ifrant banaka o Odblokiraj lini broj (PIN kod) o Pripremi obrazce za ponovni uvoz

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -5-

  Promena linog broja (PIN koda) Radi bezbednosti se preporuuje da meseno menjate lini broj (PIN kod).

  1 Izaberite opciju Alati > Promena linog broja (PIN koda). 2 Prikazae se upozorenje o tome da e se program zatvoriti. Ukoliko ste zavrili sa radom,

  potvrdite poruku; u suprotnom prvo zavrite rad u programu pa ponovite postupak.

  3 Hal E-Bank se zatvara. Prikazuje se prozor Promena linog broja (PIN koda). Unesite stari i novi lini broj. Radi bezbednosti, novi lini broj potvrdite ponovnim unosom linog broja.

  4 Unos potvrujete odabirom opcije Potvrdi.

  Da biste nastavili rad u Hal E-Bank aplikaciji potrebno je da se ponovo ulogujete.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -6-

  Opcije Program Hal E-Bank Vam omoguava da podesite funkcije koje olakavaju rad.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije. 2 Otvara se prozor Opcije. Na vrhu prozora se nude kartice. Izaberite eljenu karticu. U daljem

  tekstu je opisano ta se moe podesiti odabirom pojedinih kartica.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -7-

  TCP/IP Na kartici TCP/IP moete podesiti i prilagoditi Vaim potrebama osveavanje podataka u programu. Moete odrediti da li elite prilikom slanja podataka istovremeno osveiti podatke, preuzeti kursnu listu banke, ili elite osveavati podatke prilikom pokretanja programa.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu TCP/IP. 3 U polje unesite maksimalni br. paketa kod

  slanja.

  4 Izaberite eljeni nain slanja, odnosno osveavanja podataka.

  5 Izbor potvrdite klikom na dugme OK.

  Svrhe plaanja Ova rubrika omoguava podeavanje 12 unapred zadatih svrha plaanja koje najee koristite pri popunjavanju naloga za prenos. U nalogu za prenos ih pozivate klikom na znak ? ili izborom odgovarajueg funkcijskog tastera.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Svrhe uplata. 3 U polja upiite eljene svrhe plaanja. Radi

  breg popunjavanja naloga za prenos, moete koristiti funkcijske tastere (F1, F2,...) koje ste definisali za svrhu plaanja po principu: F1 = Svrha 1, F2 = Svrha 2, ...

  4 Izbor potvrdite klikom na dugme OK.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -8-

  Uvoz/Izvoz Podeavanje konvertora za uvoz i izvoz

  Nalozi za uvoz u domaem platnom prometu se mogu pripremiti kao tekstualne datoteke koje odgovaraju specifikacijama uvozno-izvoznih formata Hal E-Bank programa.

  Klikom na dugme Parametri konvertora(A) moete izabrati da li e se prilikom uvoza uzimati u obzir i zbirni odnosno krovni podaci, birati valutu,... (B)

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Uvoz/Izvoz. 3 Izaberite Trite, ukoliko je ova opcija

  dostupna.

  4 U padajuim prozorima izaberite eljene vrednosti.

  5 Izaberite opciju Konv. kao podrazumevan, u suprotnom, konvertor nee biti podeen.

  6 Izbor potvrdite klikom na U redu.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -9-

  Formati uvozno/izvoznih datoteka

  Vie o uvozno/izvoznim formatima moete proitati na sledeoj adresi:

  www.halcom.rs. (->Podrka -> Korisniki prirunici)

  Prebacivanje uveenih datoteka u mapu ACCEPTED

  Datoteke sa nalozima koje ste uspeno uvezli u program Hal E-Bank program moe da oznai kao uveene i da ih prebaci u direktorijum ACCEPTED. Na taj nain biste izbegli ponovno uvoenje istih datoteka.

  Postupak prebacivanja datoteka u mapu ACCEPTED se pokree na sledei nain:

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Uvoz/Izvoz. 3 tiklirajte polje Prebaci uspeno uveene

  datoteke sa nalozima u podmapu ACCEPTED.

  4 Izbor potvrdite klikom na OK.

  Mapa ACCEPTED se stvara u direktorijumu iz kojeg uvozite datoteke sa nalozima. Primer: datoteku Plaanja uvozite u Hal E-Bank iz direktorijuma Moji dokumenti. U direktorijumu Moji dokumenti se kreira poddirektorijum ACCEPTED u koju se prebacuje datoteka Plaanja. Na taj nain, datoteku Plaanja ne morate kasnije ponovo uvoziti, jer se ona ve nalazi u direktorijumu Moji dokumenti.

  Ako opciju prebacivanja uspeno uveenih datoteka u poddirektorijum ACCEPTED nemate ukljuenu, uspeno uveena datoteka e ostati na istom mestu, nepromenjena.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -10-

  Pregled stanja Na kartici Pregled stanja moete da podesite pregled stanja za izabrane raune.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Pregled stanja. 3 Kliknite na dugme Dodaj. 4 Otvara se novi prozor. Pod Opisno ime prezentacije unesite ime (4a) za novu prezentaciju.

  Izaberite raune (4b) i dodajte ih (4c) u spisak. Zatim potvrdite izbor klikom na dugme Potvrdi(4d).

  5 Sve to potvrdite klikom na dugme OK. 6 Novu prezentaciju za izabrane raune moete videti u mapi Pregled > Stanje. Prezentaciju izaberite u

  padajuem meniju Prezentacija stanja (A1). Pojavljuje se stanje za raune u novoj prezentaciji (A2).

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -11-

  Moji rauni i opisna imena U kartici Moji rauni i opisna imena postavite nain prikaza podataka rauna (prikaz rauna s opisnim imenima, prikaz naziva banke pored rauna) i uredite spisak prikazanih rauna.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (Videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Moji rauni i opisna imena. 3 Izaberite raun prema nazivu banke ili prema opisnom imenu rauna. 4 Izaberite nain ureivanja spiska rauna.

  Na primer, izborom Podesi moete postaviti koje raune biste imali u padajuem spisku u Hal E-Bank. Izaberite opciju Uredi listu. Oznaite raune i dodajte ih na spisak. Strelicama moete po elji svrstavati raune u spisku. Za potvrdu ovog podeavanja izaberite opciju Potvrdi.

  5 Izbor potvrdite klikom na OK (U redu).

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -12-

  Razno Na kartici Razno moete podesiti:

  podsetnik za arhiviranje baze podataka, prikazivanje obavetenja o isteku sertifikata i

  postaviti broj dana za obavetenje pred istek sertifikata,

  maksimalan broj prikazanih dokumenata, preuzeti (podrazumevani) raun kod

  startovanja, preuzeta (podrazumevana) vrsta posla za nalog,

  Takoe, moete ukljuiti opciju proveravanja usklaenosti vremena na lokalnom raunaru i serveru banke, pregled neproitanih obavetenja kod pokretanja programa, kao i mogunost unosa podataka u platni nalog bez upotrebe imenika.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (videti poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Razno. 3 Upiite i izaberite eljene podatke. 4 Unos i izbor potvrdite klikom na OK (U redu).

  Imenik Na kartici Imenik moete podesiti da li e program vriti pretragu poslovnog partnera (primaoca ili banke) po poetku naziva ili prema bilo kom uzorku u nazivu.

  Moete odabrati korienje samo velikih slova, ili i malih i velikih slova.

  1 Izaberite opciju Alati > Opcije (pogledati poglavlje Opcije).

  2 Izaberite karticu Imenik. 3 Izaberite eljene opcije. 4 Izbor potvrdite klikom na OK (U redu).

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -13-

  Test pametne kartice ili USB kljua Pametnu karticu ili USB klju moete testirati.

  1 Izaberite opciju Alati > Test pametne kartice ili USB kljua. 2 Otvara se prozor Lini broj (PIN kod). Unesite broj (PIN kod) pametne kartice ili USB kljua. 3 Izaberite opciju U redu. 4 Prikazuje se obavetenje o uspenom testiranju pametne kartice ili USB kljua. Obavetenje

  potvrdite klikom na OK (U redu).

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -14-

  Promena pametne kartice ili USB kljua Ukoliko elite da nastavite rad u programu sa drugom pametnom karticom ili USB kljuem nije potrebno da zatvarate program i ponovo ulazite u njega sa drugom karticom.

  1 Izaberite opciju Alati > Promena pametne kartice ili USB kljua. 2 Otvara se prozor Lini broj (PIN kod). Ubacite u ita pametnu karticu ili USB klju sa kojom

  elite da nastavite rad u programu. Unesite broj (PIN kod) pametne kartice ili USB kljua.

  3 Unos potvrdite klikom na U redu. Moete nastaviti rad kroz Hal E-Bank.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -15-

  Osveavanje programa Osveavanje programa je opisano u okviru INSTALACIJA I NADOGRADNJA PROGRAMA, a nalazi se na instalacionom CD-u. Takoe, postupak instalacije moete videti na naoj web stranici

  www.halcom.rs. (->Podrka -> Najea pitanja)

  Imenik Rad sa imenikom je opisan u sardajnoj celini Imenik koji moete nai u programu Hal E-Bank klikom na opciju Pomo koja se nalazi u gornjem meniju programa.

  Takoe, prirunik moete nai i na naoj web stranici na

  www.halcom.rs. (->Podrka -> Korisniki prirunici)

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -16-

  ienje baze (brisanje starih podataka) Iz Hal E-Bank programa moete obrisati stare podatke. Te podatke moete sauvati ili arhivirati, s tim to tada nee biti vidljivi kroz program Hal E-Bank. S druge strane, u sluaju da je stara baza prevelika, brisanje starih podataka omoguava bri rad programa.

  1 Izaberite opciju Alati > ienje baze. 2 Otvara se prozor kojim se korisnik obavetava da program za ienje baze zatvara program Hal

  E-Bank. Potvrdno odgovorite na kontrolno pitanje ukoliko elite da izvedete ienje baze.

  3 U prozoru Brisanje baze unesite datum do kog e unazad podaci biti obrisani. Ukoliko elite podatke sauvati tj. arhivirati, tiklirajte opciju Kreiraj arhivsku datoteku. Izaberite opciju Brii podatke.

  4 U prozoru Brisanje baze podataka potvrdite ukoliko elite da izvrite zadato brisanje. 5 Otvara se obavetenje o uspeno zavrenom brisanju. Prozor zatvorite klikom na dugme OK.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -17-

  Arhiviranje baze O vanosti kopije podataka obino ne brinemo, sve dok se ne suoimo sa izgubljenim podacima. Statistika kae da do gubitka podataka pri upotrebi Hal E-Bank programa najee dolazi zbog kvara hardverske opreme, a povremeno se javljaju i potekoe sa funkcionisanjem baze podataka.

  Odgovornost za izradu kopije baze podataka je na strani korisnika!

  Postupak izrade kopije baze podataka zavisi od vrste Hal E-Bank programa koji koristite za elektronsko bankarstvo.

  Hal E-Bank / Personal U Hal E-Bank / Personal podaci (nalozi za prenos, izvodi, promet, stanje, ) se uvaju na lokalnom disku u vaem raunaru.

  Bazu podataka (sve podatke bez imenika i uzoraka) moete arhivirati u programu Hal E-Bank / Personal. Na taj nain pravite sigurnosnu kopiju baze podataka.

  1 Izaberite Alati > Arhiviranje baze. 2 Otvara se prozor kojim se korisnik obavetava da e se Hal E-Bank

  program zatvoriti. Potvrdite ukoliko elite izvesti kopiranje baze podataka.

  Nastavak na sledeoj strani

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -18-

  3 Otvara se prozor u kom birate da li elite brisati arhivske kopije ili ne (3a). Zatim moete odabrati putanju na kojoj e se sauvati arhivski podaci (3b), i na kraju kliknete na dugme Potvrdi. (3c)

  4 Otvara se obavetenje o uspenom arhiviranju. Izaberite opciju OK (U redu).

  Ukoliko elite da izradite kopiju imenika, pogledajte rubriku IMENIK, naslov Izvoz i uvoz podataka u imenik, podnaslov Postupak izvoza podataka iz imenika.

  Hal E-Bank / Corporate U programu Hal E-Bank / Corporate se podaci (nalozi za prenos, izvodi, promet, stanje, ) uvaju na serveru koji se nalazi kod klijenta. U tom sluaju, kopiju podataka moe obezbediti i sistemski administrator firme. Na isti nain se moe periodino praviti sigurnosna kopija podataka.

  Za pomo se obratite Halcomovoj tehnikoj podrci:

  putem e-mail -a [email protected]

  na telefon 011/30 32 432 (radno vreme je objavljeno na web prezentaciji:

  ili

  www.halcom.rs

  ).

  SAVET

  Moete podesiti podsetnik za arhiviranje podataka.

  Opcijom Alati > Opcije, u kartici Razno u polju

  Podsetnik za arhiviranje baze podataka podesite uestalost opominjanja

  (videti poglavlje Alati/Opcije/Razno).

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -19-

  Filter (pretraga) Pretragu pojedinanih prometnih stavki, naloga ili paketa moete sebi olakati upotrebom filtera.

  1 Izaberite opciju Alati > Trai (izbor se moe izvriti klikom na ikonicu u polju sa ikonicama/preicama).

  2 Otvara se prozor u koji unosite kriterijum(e) filtriranja, tj. pretrage. 3 Rezultat pretrage dobijate klikom na Filtriraj.

  4 Podaci ostaju filtrirani sve dok filter ne iskljuite klikom na ikonu .

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -20-

  Konverzija valuta Hal E-Bank omoguava konverziju valuta. Uslov je da u Hal E-Bank programu imate kursnu listu koju vam alje banka. Da bi konverzija bila ispravno prikazana, najpre osveite podatke (A).

  1 Izaberite opciju Alati > Konverzija valuta. 2 Otvara se prozor u kom odabirate banku. 3 Unesite iznos koji elite da konvertujete. Izaberite obe valute (ulazne i

  izlazne). Program rauna i prikazuje rezultat.

  4 Prozor zatvorite klikom na Zatvori.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -21-

  Servisni programi Servisni programi su dodatni programi, koji su podeeni na vaem raunaru u okviru Hal E-bank programa i omoguavaju izvoenje operacija koje su ree potrebne. Njima pristupate preko opcije Alati > Servisni programi (A).

  UPOZORENJE

  Servisne programe ne pokreite sopstvenom odlukom! Namenjeni su upotrebi pod strunim nadzorom tehnike podrke za elektronsko bankarstvo.

  Popravi bazu podataka otvara program koji proverava bazu podataka koju koristi Hal E-Bank. Program se koristi u sluaju sporog delovanja programa, manjka podataka ili oteanom unosu novih klijenata u Imenik.

  Pripremi podatke o sistemu otvara program koji prikuplja podatke o raunaru na kojem se koristi Hal E-Bank. Program pokrenite pred kontaktiranje tehnike podrke za elektronsko bankarstvo.

  Brii listu profila brie spisak rauna na koje ste ovlaeni.

  Izmeni datum poslednjeg auriranja otvara program koji ponovo preuzima podatke sa baninog servera. Moete da precizirate podatke koje elite da preuzmete, datum i raun za koji elite ponovo preuzeti podatke.

  Uvezi imenik banaka otvara program koji aurira imenik banaka u Hal E-Bank programu. Program pokrenite samo u sluaju prijema relevantnih datoteka iz banke.

  Popravi ifrant banaka otvara program koji aurira spisak banaka koje su u Halcom sistemu. Program pokrenite samo u sluaju prijema relevantnih datoteka iz banke.

  Odblokiraj lini broj (PIN kod) otvara program pomou kog otkljuavate zakljuani kvalifikovani digitalni sertifikat.

  Pripremi obrazce za ponovni uvoz inicira pripremu obrazaca za ponovni uvoz u bazu podataka.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -22-

  Ovlaenja za rad kroz Hal E-Bank Rad kroz Hal E-Bank se zasniva na sistemu ovlaenja koja banka dodeljuje pojedinano korisnicima na zahtev vlasnika rauna. Za rad kroz Hal E-Bank vlasnik rauna moe ovlastiti vie osoba. Ukoliko podaci o kvalifikovanoj digitalnoj potvrdi korisnika jo nisu uneeni u lokalnu bazu podataka (pod ovim se podrazumeva novi korisnik Hal E-Bank programa u lokalnom okruenju), program e o tome obavestiti porukom.

  Upozorenje potvrdite klikom na OK. Otvara se spisak banaka na koje korisnik moe da se povee. Sledite uputstvo u poglavlju Komunikacija/Moje prvo povezivanje (strana 25).

  Korisnikova ovlaenja su vezana za izabrani raun. Ovlaenja ne moraju biti ista za sve raune. Korisnik ima na raspolaganju ovlaenja onog rauna koji je trenutno odabran za rad kroz program.

  Po ulasku u program Hal E-Bank se, u odnosu na ovlaenja korisnika, aktiviraju ili onesposobljavaju (posive) neke od opcija iz mapa, kao i opcije na dnu prozora programa. Onesposobljene (neaktivne) funkcije ne moete koristiti. Ikone za promenu linog broja (PIN), prvo povezivanje sa bankom i prekid programa (krsti) ne zavise od ovlaenja i uvek su aktivne. Ovlaenja su u ifrovanom obliku zapisana u banci. Profil korisnika u programu se usklauje sa stanjem ovlaenja u banci prilikom svakog povezivanja na server banke.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -23-

  Sistem ovlaenja za rad kroz Hal E-Bank Ovlaenja za rad kroz Hal E-Bank se dele na ovlaenja za rad sa izabranim raunom i na ovlaenja za rad sa datotekama.

  Ovlaenja korisnika koji trenutno upravlja programom Hal E-Bank moete proveriti klikom na dugme pored naziva vlasnika rauna.

  Otvara se prozor Podaci o vlasniku rauna i ovlaeniku za izabrani raun. Prikazani su detaljni podaci o korisniku koji trenutno radi kroz program (ovlaenja, informacije o digitalnom sertifikatu,...) za izabrani raun.

  Pregled podataka o vlasniku rauna i ovlaeniku za izabrani raun naputate klikom na dugme nazad

  .

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -24-

  1. Ovlaenja za rad sa izabranim raunom:

  ovlaenje za unos podataka je namenjeno upotrebi Imenika poslovnih partnera i njihovih rauna kao i pripremi ili uvozu naloga za prenos,

  ovlaenje za pripremu paketa je namenjeno pripremi naloga za prenos u paket (na primer, da nemate ovlaenje za pripremu paketa, naloge biste morali pripremati individualno),

  ovlaenje za potpisivanje je namenjeno pregledu naloga za prenos i potpisivanju paketa, ali i radi izmene i dopune imenika. Za potpisivanje naloga i paketa je takoe vana potpisna kategorija o kojoj e dalje kroz tekst biti rei,

  ovlaenje za slanje podataka je namenjeno prenosu podataka izmeu baninog servera i lokalnih podataka Hal E-Bank,

  ovlaenja za pregledanje je namenjeno pregledu prometnih stavki, izvoda, stanja, obavetenja ...,

  ovlaenje za administriranje je namenjeno administrativnim intervencijama u Hal E-Bank, kao to su brisanje lokalne baze podataka, osveavanje programa preko baninog servera...

  2. Ovlaenja za rad sa datotekama:

  ovlaenje za unos datoteka je namenjeno pripremi ili uvozu datoteka,

  ovlaenje za potpisivanje je namenjeno pregledu datoteka i potpisivanju,

  ovlaenje za slanje datoteka je namenjeno prenosu datoteka izmeu baninog servera i lokalne baze podataka Ha E-Bank,

  ovlaenje za pregledanje datoteka je namenjeno pregledu datoteka.

  Osim ovlaenja tu je i potpisna kategorija, koja prua uvid u potpis na koji je korisnik ovlaen. Za svaki raun je unapred dodeljen broj potrebnih levih (najmanje 0, najvie 3) i desnih (najmanje 1 i najvie 3) potpisa.

  Korisnici koji potpisuju dokumenta su uvrteni u etiri potpisne kategorije:

  a. prva (1.) kategorija omoguava korisniku da izvri sve nedostajue leve i desne potpise, to znai da dokumente potpisuje sam (samostalni potpis),

  b. druga (2.) kategorija omoguava korisniku levi ili desni potpis, zavisno od izbora redosleda potpisivanja,

  c. trea (3.) kategorija omoguava samo levi potpis,

  d. etvrta (4.) kategorija omoguava samo desni potpis.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -25-

  Komunikacija

  Moje prvo povezivanje Ukoliko za Hal E-Bank reenje dodate novi raun, morate u programu uspostaviti prvo povezivanje sa bankom.

  1 Izaberite Komunikacija > Moje prvo povezivanje na banku. 2 Otvara se prozor u kojem birate banku sa kojom se elite povezati kroz

  Halcom.

  3 Izbor potvrdite klikom na Povei se. 4 Otvara se prozor u koji unosite lini broj (PIN kod). 5 Potvrdite unos linog broja opcijom U redu.

  Uspostavlja se veza sa bankom. Iz banke se prenose podaci. Ukoliko se otvori prozor sa obavetenjem, zatvorite ga.

 • DODATNE ALATKE I PODEAVANJA

  -26-

  Parametri za povezivanje U Hal E-Banku moete za svaku banku da podesite posebno tip povezivanja, IP adresu, korisniko ime i lozinku za povezivanje (ukoliko je u pitanju veza na poziv/dial-up konekcija). U sluaju HTTPS povezivanja moete jednostavno postaviti HTTPS IP adresu.

  1 Izaberite Komunikacija > Parametri za povezivanje. 2 Otvara se prozor u kom iz spiska birate banku (2a). Po potrebi

  promenite podeavanja (2b). Povezivanje sa baninim serverom je uspenije u sluaju da su parametri za povezivanje pravilno podeeni. Pravilno podeavanje ovih parametara je potrebno izvriti pred prvo otvaranje programa. Sve detalje o podeavanjima vam prosleuje banka.

  3 Unos potvrdite klikom na Potvrdi.

  Sadrajne celine prirunikaSadrajAlatiPromena linog broja (PIN koda)OpcijeTCP/IPSvrhe plaanjaUvoz/IzvozPodeavanje konvertora za uvoz i izvozFormati uvozno/izvoznih datotekaPrebacivanje uveenih datoteka u mapu ACCEPTED

  Pregled stanjaMoji rauni i opisna imenaRaznoImenik

  Test pametne kartice ili USB kljuaPromena pametne kartice ili USB kljuaOsveavanje programaImenikienje baze (brisanje starih podataka)Arhiviranje bazeHal E-Bank / PersonalHal E-Bank / Corporate

  Filter (pretraga)Konverzija valutaServisni programi

  Ovlaenja za rad kroz Hal E-BankSistem ovlaenja za rad kroz Hal E-Bank

  KomunikacijaMoje prvo povezivanjeParametri za povezivanje