tygerburger eersterivier 20160525

20
Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e-pos: [email protected] WINNER BEST FREE NEWSPAPER IN SA EERSTERIVIER @TygerBurger TygerBurger 1.5 kg Tenderised Steak 120 00 per pack 100 % beef 1.5 kg BBQ or Beef Sausage 100 00 per pack 64 BLUE DOWNS WAY, HILLCREST TEL: 021 909 1233 R50 Shopping Vouchers Now available at Blue Downs Please ask in-store PLUS Agents welcome (Apply in-store) NEW ƌƌŽƌƐ Θ ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ ĞdžĞŵƉƚĞĚ ͻ tĞ ƚƌLJ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ Ăůů ĂĚǀĞƌƚŝƐĞĚ ůŝŶĞƐ ĂƌĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ŚŽǁĞǀĞƌ ŝĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ ƉƌŝŶƚĞĚ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚůLJ Žƌ Ă ŵŝƐƚĂŬĞ ŽĐĐƵƌƐ ǁĞ ǁŝůů ĚŝƐƉůĂLJ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽŶ Ă ŶŽƚŝĐĞ ŝŶͲƐƚŽƌĞ tĞ ƌĞƐĞƌǀĞ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ůŝŵŝƚ ƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ WƌŝĐĞƐ ǀĂůŝĚ ǁŚŝůĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂů ƐƚŽĐŬƐ ůĂƐƚ WƌŽĚƵĐƚƐ ƐƚLJůĞĚ ĨŽƌ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚLJ PRICES VALID UNTIL MONDAY 30th MAY 2016. ALL PRICES VALID AT BLUE DOWNS STORE ONLY delicious 1.5 kg Fresh Chicken WŽƌƟŽŶƐ 50 00 per pack 2 kg Chicken Fillets 85 00 per pack 1.8 kg French Polony 29 95 each Crown Cooking Oil 35 95 2 Litre 2 kg Steak Mince 110 00 per pack superb deal 168 Blue Downs Way, Blue Downs Flooring & Decor Zone Flooring & Decor Zone [email protected] Laminated Flooring Laminated Flooring R 99 69 R 99 69 R 99 49 R 99 49 R 99 99 R 99 99 /m2 /m2 * * from from 1200x2700x12.5mm 1200x2700x12.5mm 1 Colour Only 1 Colour Only /m² /m² Terms & Conditions apply excl. VAT excl. VAT Partitioning Boards Partitioning Boards Tiles Tiles Blinds made to order 021 909 5802 081 751 2793 INSTALLATION Laminated Flooring INSTALLATION Laminated Flooring of At discounted prices X1REPJ0H-AL250516 Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e-pos: [email protected] MOTORONGELUK: UITKENNING VERTRAAG BEGRAFNIS MET TWEE MAANDE Tweeling te ruste ’n Banier met ’n foto van wyle Elroy Nero en sy tweelingsuster, Maria, is Saterdag by hul begrafnis deur hul vriende deur die gebied se strate gedra. Die Nero-tweeling is byna twee maande gelede in ’n motorongeluk buite Montagu dood. FOTO: RICHARD ROBERTS RICHARD ROBERTS @richardjohn_rj ’n Wesbank-tweeling is uiteindelik te ruste gelê – meer as twee maande na- dat hulle dood is. Elroy Nero en sy tweelingsuster, Maria, is op 20 Maart vanjaar in ’n motorongeluk dood. Daar word vermoed dat die bestuurder van die Ford Sierra waarin hulle gery het, beheer oor die voertuig verloor het. Dit het omgeslaan, gerol en aan die brand geslaan. Die vermoede bestaan dat een van die mo- tor se bande gebars het. Die groep was onderweg na die Kaap vanaf Calitzdorp toe die ongeluk op die R62 tussen Montagu en Barrydale gebeur het. Al ewe passa- waaron- drie min- rjariges, is erkool. Dit het by- a twee ande ge- m voordat weeling po- ef deur hul a, Susan Nero, uit die es ander ly- ke by die lykshuis in Soutri- vier uitge- ken kon word. Dit is hoekom die twee 19-jariges eers Sa- terdag 21 Mei ter uste gelê kon word. Susan se kêrel, Leon Kiewiets en sy 11-jarige seun, Lemar Philander, was ook onder die oorledenes. Sowat 200 roubeklaers het die hartseer by- eenkoms om 09:00 by die Laerskool Hoofweg bygewoon, waar Elroy en Maria finaal op ’n Rastafariër- en Christelike wyse gegroet is. Daar is eers ’n huisdiens gehou by hul huis in Silversandsweg, Wesbank. Hierna het die lykswa tot by die skool beweeg. ’n Groot groep Rastafariërs – almal vriende van die Nero-tweeling – het voor die lykswa gestap met ’n banier waarop ’n foto van El- roy en Maria was. ’n Vlag in die tradisionele Rastafariër-kleure van groen, rooi en geel is omhoog gewaai en mense het die hele pad tot by die skool se saal gesing. Clinton Hakskeen, een van die Rastafa- riërs, het ’n huldeblyk aan die twee gebring en dit wat met ’n liedjie afgesluit. “Elroy en Maria het nooit enigiemand seergemaak nie. Hulle was vredeliewende mense en hulle sal so onthou word. “Daar waar hulle is, is hulle veilig,” het hy die tweeling se ma getroos. Daan Koopman, ’n plaaslike geestelike lei- er, het ook die tweeling se familie en vriende bemoedig. “Alles is in die hande van die Here en die Here sal julle deurdra,” het hy gesê. ’n Sangitem is agterna deur leerders van die Hoërskool Wesbank gelewer. Dudley Tobias, leier van die Abundant Li- fe Faith Centre, het die boodskap gebring. Al se siers, der der ve na maa neem die tw siti ma N se k 2 ru k k K Anastacia Baadjies, ’n leerder van die Hoërskool Wesbank, het ’n foto van die tweeling laat maak wat sy agterop een van haar skoolhemde gesit het. FOTO: RICHARD ROBERTS

Upload: tygerburger-newspaper

Post on 30-Jul-2016

305 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

WINNER BEST FREENEWSPAPER IN SAEERSTERIVIER

@TygerBurger TygerBurger

1.5 kgTenderised

Steak

12000perpack

100% beef

1.5 kgBBQ or BeefSausage

10000perpack

64 BLUE DOWNS WAY, HILLCRESTTEL: 021 909 1233

R50 Shopping VouchersNow available at Blue Downs

Please ask in-storePLUS Agents welcome (Apply in-store)

NEW

PRICES VALID UNTIL MONDAY 30th MAY 2016. ALL PRICES VALID AT BLUE DOWNS STORE ONLYdelicious

1.5 kgFresh Chicken

5000perpack

2 kgChicken Fillets

8500perpack

1.8 kgFrench Polony

2995each

CrownCooking Oil

35952 Litre

2 kgSteak Mince

11000perpack

superbdeal

168 Blue Downs Way,Blue DownsFlooring

&Decor Zone

Flooring&

Decor Zone [email protected]

Laminated

Flooring

Laminated

Flooring

R 9969R 9969 R 9949R 9949

R 9999R 9999/m2/m2

**fromfrom

1200x2700x12.5mm1200x2700x12.5mm

1 Colour Only1 Colour Only

/m²/m²

Terms & Conditionsapply

excl. VATexcl. VAT

PartitioningBoardsPartitioningBoards

TilesTiles

Blinds made to order

021 909 5802081 751 2793

INSTALLATION

LaminatedFlooring

INSTALLATION

LaminatedFlooring

of

At

discounted

prices

X1REPJ0H-AL250516

Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

MOTORONGELUK: UITKENNING VERTRAAG BEGRAFNIS MET TWEE MAANDE

Tweeling te ruste

’n Banier met ’n foto van wyle Elroy Nero en sy tweelingsuster, Maria, is Saterdag by hul begrafnis deur hul vriende deur die gebied se strate gedra.Die Nero­tweeling is byna twee maande gelede in ’n motorongeluk buite Montagu dood. FOTO: RICHARD ROBERTS

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

’nWesbank-tweeling is uiteindelik teruste gelê – meer as tweemaande na-dat hulle dood is.

ElroyNero en sy tweelingsuster,Maria, isop 20 Maart vanjaar in ’n motorongelukdood.Daarwordvermoeddat die bestuurdervan die Ford Sierra waarin hulle gery het,beheer oor die voertuig verloor het. Dit hetomgeslaan, gerol en aan die brand geslaan.Die vermoede bestaan dat een van die mo-

tor se bande gebars het.Die groepwas onderwegnadieKaapvanaf

Calitzdorp toe die ongeluk op die R62 tussenMontagu en Barrydale gebeur het.

Al ewe passa-waaron-

drie min-rjariges, iserkool.Dit het by-a tweeande ge-m voordatweeling po-ef deur hula, SusanNero, uit diees ander ly-ke by dielykshuisin Soutri-vier uitge-ken konword. Ditis hoekomdie twee19-jarigeseers Sa-terdag21 Mei teruste gelêkon word.

Susan sekêrel, LeonKiewiets

en sy 11-jarige seun, Lemar Philander, wasook onder die oorledenes.Sowat 200 roubeklaers het die hartseer by-

eenkoms om 09:00 by die Laerskool Hoofwegbygewoon, waar Elroy en Maria finaal op ’nRastafariër- en Christelike wyse gegroet is.Daar is eers ’n huisdiens gehou by hul

huis in Silversandsweg, Wesbank. Hiernahet die lykswa tot by die skool beweeg. ’nGroot groep Rastafariërs – almal vriendevan die Nero-tweeling – het voor die lykswa

gestap met ’n banier waarop ’n foto van El-roy enMaria was. ’n Vlag in die tradisioneleRastafariër-kleure van groen, rooi en geel isomhoog gewaai en mense het die hele padtot by die skool se saal gesing.Clinton Hakskeen, een van die Rastafa-

riërs, het ’n huldeblyk aan die twee gebringen dit wat met ’n liedjie afgesluit.“Elroy en Maria het nooit enigiemand

seergemaak nie. Hulle was vredeliewendemense en hulle sal so onthou word.

“Daar waar hulle is, is hulle veilig,” hethy die tweeling se ma getroos.DaanKoopman, ’n plaaslike geestelike lei-

er, het ook die tweeling se familie en vriendebemoedig.“Alles is in die hande van die Here en die

Here sal julle deurdra,” het hy gesê.’n Sangitem is agterna deur leerders van

die Hoërskool Wesbank gelewer.Dudley Tobias, leier van die Abundant Li-

fe Faith Centre, het die boodskap gebring.

Al sesiers,derderjve

namaaneemdie twsitimaNsek

2ruk

kK

Anastacia Baadjies, ’n leerder van die HoërskoolWesbank, het ’n foto van die tweeling laatmaak wat sy agterop een van haar skoolhemdegesit het. FOTO: RICHARD ROBERTS

Page 2: TygerBurger Eersterivier 20160525

2 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

Contact Helen/Jolanda021 951 3010074 575 7737email: [email protected]

Adoption fee: R650 incl:

Sterilization, Microchip,

Vaccination, Deworming

and ID tag.

RoxyRoxy

BellaBella

Very loving andconfident.

Shy and still abit nervous.

3 yr, female

2 yr, female

X1RCH8YR-AL250516

Find us onlinewww.tygerburger.co.za

facebook.com/Tygerburger

twitter.com/tygerburger(@TygerBurger)

youtube.com/tygerburgerweb

issuu.com/tygerburgerweb

Uitgewer:TygerBurger word uitgegee deur WP Media en isdeel van die Media 24-groep

Verspreding:TygerBurger Eersterivier/Blue Downs word elkeWoensdag in die volgende gebiede afgelewer:Dennemeer, Devon Park, Greenfield, Kleinvlei,Melton Rose, Fairdale, Rustdal, Stradford Green,Gaylee, Brentwood Park, Camelot, Delro, ElectricCity, Forest Heights, Fountain Village, Hagley,Heath Park, Hindle Park, High Place, Highgate,Hillcrest Heights, Malibu Village, Rotterdam,Silversands, Stradford, Sunbird Park, TheConnifers, Tuscany Glen, Wesbank,Nooiensfontein en Wimbledon.Totale verspreiding: 27 968

TygerBurger het 14 verskillende uitgawes vir dievolgende gebiede: Bellville, Durbanville, Parow,Goodwood, Brackenfell, Kraaifontein, Kuilsrivier,De Grendel, Tyger Valley, Milnerton, Table View,Eersterivier/Blue Downs, Ravensmead/Belhar enElsiesrivier.

Totale verspreiding: 301 119

Vir enige verspreidingsklagtes skakel021 910 6500 of e-pos:

[email protected]

Kontak ons:Redakteur:Marita Meyer

021 910 [email protected]:Richard Roberts

021 910 [email protected]:Garth Hewitt

021 910 [email protected] advertensies:Quincy Noble

021 910 6527 of 083 433 [email protected]:

087 740 1091www.tygerburger.co.za

Korreksies:Volgens die redaksionele beleid van TygerBurgerverwelkom ons voorstelle en kommentaar oor diekoerant se inhoud en stel ons beduidende fouteso gou as moontlik reg. Stuur asb. inligting oordie regstelling van foute in die koerant aan dieombudsman van Media24 se Gemeenskapspers,George Claassen, [email protected] of skakel 021 8513232 of 083 543 2471. Lesers kan ook klagtes oordie inhoud by die Persombudsman van Suid-Afrika, mnr. Johan Retief, aanhangig maak. Skakelin daardie geval gerus 011 484 3612/8, stuur'n faks na 011 484 3619 of 'n e-pos [email protected] [email protected]

TANDHEELKUNDIGEH/V GORDON & FOREST DRIVE

(OPP. MIDAS) SENTRUM

MAANDAG – VRYDAG

9:00 - 13:00

15:00 - 19:00

SATERDAG 9:00 - 13:00

VIR MEER INLIGTINGSKAKEL NOU

904 0556

WE NOW ACCEPT ALL EDGARS & JET CARDS

FOR DENTAL TREATMENT PAYMENTS

SPESIALE

KUNSTANDE!

aanbod vir die

maak van alle

SPESIALE

KUNSTANDE!

aanbod vir die

maak van alle

WE ARE OPEN EVERYDAY EXCEPT PUBLIC HOLIDAYS

X1REPFMH-AL250516

Elsies River Harmonic Brass Bandpresents a disco night on Friday 27 May atCanterbury Sports Pub in Clark Estate.The fundraising event will help the bandpurchase more instruments. The entry feeis R20 per person. Anyone who would liketo sponsor some part of the event cancontact the organiser Jerome Mavosa on079 822 762. They’re expecting 100 people.

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

Mfuleni police are appealing to Wesbankresidents to help them locate a group of rob-bers who recently targeted a local highschool teacher.Captain Nomathemba Muavha, Mfuleni

police spokesperson, says a female teacherat one of the schools in Wesbank was walk-

ing towards Wesbank Main Road onWednesday 18 May when she was ap-proached by a group of men and robbed ofa bag which contained children’s schoolwork.“She flagged down a police patrol vehicle

that was passing her at the time and in-formed them about what had happened.“Information about the group of young

boys were followed up, but to no avail,”

Muavha said.The teacher decided not to open a case.News about the attack was also shared on

the Proudly Wesbank WhatsApp group in abid to help find the culprits.“The police urge the community to come

forward with information that could assistus getting back the bag,” Muavha said.V Anyone with information that could help the policecan contact Sergeant Nico Hannes on 079 894 1580.

Teacher robbed of children’s school work

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

Die Kuilsrivier-polisie ondersoek tansaltesaam 20 klagte van bedrog wat bydie polisiekantoor aangemeld is se-

dert Januarie vanjaar.Die sake hou glo verbandmet aanlyn-ver-

kope waarin diemisdadigers verskeie soortitems op óf Gumtree óf OLX adverteer enaan mense verkoop. ’n Transaksie wordaangegaan en betaling gemaak, maar dieitem self bereik nooit die koper nie.Kapt. Isaac van Niekerk, polisiewoord-

voerder, sê in al 20 sake word die slagoffersop verskillende maniere ingeloop.In eenvandie gevalle is daarhonde, katte,

beeste en skape wat as te koop geadverteerword. Die kopers het vir die diere betaal,maar het nooit die diere ontvang nie.

“Die klaers kontak gewoonlik die verko-per om meer uit te vind oor die diere wathulle adverteer. Die verkoper sê dan daaris ander wat ook in die dier belangstel endat die eerste persoon wat ’n aanbod maak,die dier sal kry. “Die verkopers voorsienhulle dan van ’n bankrekeningnommerwaarin hulle die geld moet inbetaal. Daarword belowe dat die dier dan per vliegtuigna die koper gekoerier sal word, maar ditgebeur nie,” verduidelik Van Niekerk.’n Bedrag geld word ook gevra vir verse-

kering. ’n “Veearts” wat glo na die dier om-sien, kontak glo ook die koper en sê die hou-er waarin die dier vervoer word is nie ge-skik nie en dat die koper ’n nuwe houermoet koop, sê die polisie. ’nNuwebankreke-ningnommerword aan die koper gestuur ennog geld word dan inbetaal. “Ná ’n paar daesal die koper dan besef hy of sy is ingeloop,”

sê Van Niekerk. Hy sê tot dusver is daar ’nreeks sulke gevalle in die Kuilsrivier-poli-sie-gebied aangemeld. “Die betrokkemisda-digers sit egter in Johannesburg,” vertel hy.Hy sê die bankrekening wat geskep word

en waarin slagoffers geld inbetaal, word ge-open, maar weer gesluit sodra betaling ont-vang is. Vals dokumente word gebruik omdie rekeninge te skep en in meeste gevalleword dit by banke in Johannesburg geopen.Verskeie soortgelyke aanlyn-transaksies

kom voor waarin ander items, goedere ofprodukte verkoop word.Van Niekerk sê soms word motors ook op

dié wyse aan mense verkoop, maar bereikdie produk nooit die koper nie. Die voertuieis in meeste gevalle in Gauteng en moetKaapstad toe vervoer word.“Daar word dan ook gesê dat ander in die

motor belangstel,” sê hy.

Klagte van bedrog nou ondersoek

Police in theBlueDownscluster recently in-tensified its operations at shebeens whichled to the closure of several of these estab-lishments.Thousands of litres of alcoholwere confis-

cated since the intensifying, says policespokesperson Captain Nomathemba Muav-ha.Muavha says several public meetings, al-

so referred to as imbizos, were held onMon-day across the cluster where many of theresidents in the different communities re-quested that the police perform more raidsat shebeens.“BrigadierHendrickJansen (cluster com-

mander) along with all of the other stationcommanders noted through crime patternanalysis that the consumption of liquorwasa main contributor to domestic violence,disturbing of neighbours during odd hours,robberies and rape committed when peoplewalk to or from shebeens,” says Muavha.Twelve shebeens have been closed down

and 363 litres of liquor confiscated.Muavha says police also managed to ar-

rest a total of 643 suspects forvarious crimescommitted in the cluster since Monday 16May.The Blue Downs cluster consists of the

Kleinvlei, Kuils River, Mfuleni, Ravens-mead,Delft, Bellville SouthandElsiesRiverpolice stations.

Police zoom in, closesome shebeens

Mfuleni policewelcomed the successful con-viction of a 30-year-old man found guilty ofbeing in possession of an unlicensed fire-arm and ammunition.Jeremy Kok from Happy Valley was sen-

tenced to eight years’ direct imprisonmentat the BlueDownsRegional Court on Thurs-day 19 May, said Mfuleni police spokesper-son Captain Nomathemba Muavha.She said the police were patrolling Happy

Valley on 5October 2014when they receivedinformation of Kok playing with a firearmin the street.“The police saw themanwho fitted the de-

scription provided to them and searchedhim. A firearm with its serial number filedoff was found in his possession,” Muavhasaid.Lieutenant Colonel DirkRademan, acting

Mfuleni police station commander, wel-comed the sentence handed down and alsoextendedhis appreciation to the communityof Happy Valley for blowing the whistle onillegal firearms or the use of firearms tocommit crime.Rademan also commended the sterling

work done by the investigation officer, De-tective Constable Nicholas Mdawe.

Eight year sentence for unlicensed firearm

OnsTuiste, dieACVVse versorgingsoord inDreyerstraat, Bellville, hou op 28 Mei weerbasaar en makietie van 09:00 tot 12:30.Heerlike tuisgebak, ligte maaltye en

handwerk gaan verkoop word.Liplekker tuisgemaakte pasteie en brood

is gewoonlik van die gewildste verkopers.

By die witolifanttafel kan interessantewinskopies verwag word en die boekverko-pe is ook iets om na uit te sien.Die boereorkes Pampoenkraal sal vir die

musiek sorg. Vermaak met ’n Kaapse atmo-sfeer word as ’n verrassing beplan.V Bel Delia Enright by 021 948 2688 vir nog inligting.

Liplekker kos te koop by Ons Tuiste se basaar

Showing their support: Eerste River sisters Mushfiqah (13) and Zara Khan (7) alongwith Athaliah Messeir were among those who collected blankets over the past weekendduring a Pitbull Walk held at Dolphin Beach near Milnerton. The walk was organised by theEnduro Pits Club based in Eerste River. Organiser of the walk, Kouthar Khan, explainedthat while owners and dogs come out to socialise, the event was hosted to help gatherblankets for the Malibu High School in Blue Downs. The school is participating in theProtea Hotels blanket drive. Each dog owner was required to bring a blanket to donate,she said. PHOTO: MONIQUE DUVAL

Page 3: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 3

Tel: 021 948 5706 [email protected]

ALWAYS OPENWe are

I'm Mr M fromM-KEM, yourALWAYS OPENpharmacy.

W h a t i sCONSISTENCY?Consistency is defined as consistentbehavior or treatment. We takeconsistency very seriously - to us,consistency is essential to ensure ourvaluedcustomersarehappy.

•Consistency isWEARE ALWAYSOPEN:M-KEMisopendayandnight, 365days ayear for youandyour family.•Consistency isPRICING:M-KEM’spricing remains consistenttherearenodrastic fluctuationsonanypricing.

•Consistency is THESAMESTAFF:Manyofour staffmembershavebeenwithM-KEMfor years.

•Consistency isHIGHSTANDARDS:Wewont compromiseonours!

Consistency is YOUKNOWWHATTOEXPECTwhenyoucometoM-KEM!

FRUIT & VEG AVAILABLE AT WHOLESALE PRICES!

Poorman’s FriendPoorman’s FriendH A L A A L M E A T E M P O R I U M

021 904 2720 / 021 904 2722021 904 2720 / 021 904 2722

WHOLE &HALF LAMB

WHOLE &HALF LAMB

99R6299R62 /kg/kg

LEANBEEF MINCE

LEANBEEF MINCE

99R3999R39 /unit/unit

TENDERBEEF PACKS

TENDERBEEF PACKS

99R8999R89 /2kg/2kg

Business hours: Mon-Thurs 7:30 am – 18:30pmFridays 7:30 am – 12:30 pm / 14:00 pm – 18:30 pm • Public holidays 7:30 am – 15:00 pm

Prices Valid Thursday To Sunday • While Stocks Last • We Reserve The Right To Limit S tock! We Accept Debit / C redit C ards • We Stock A Variety Of Cold Meats, Sauces & NoodlesPrices Valid Thursday To Sunday • While Stocks Last • We Reserve The Right To Limit S tock! We Accept Debit / C redit C ards • We Stock A Variety Of Cold Meats, Sauces & Noodles

C/O SKOOL STR.& FOREST DRIVE, EERSTE RIVERWe strive to provide affordable quality products & services

C/O SKOOL STR.& FOREST DRIVE, EERSTE RIVERWe strive to provide affordable quality products & services

WHOLE & HALFVEALWHOLE & HALFVEAL

99R3499R34 /kg/kg

5kg CHICKEN5kg CHICKENMIXED PORTIONSMIXED PORTIONS

99R10999R109 /box

FRESH CHICKENPORTIONS

99R29/kg

FREE RANGE EGGSFREE RANGE EGGS

50R3350R3300R39000R390 /box/box

/tray/tray

Blockman needed urgently

99R21999R219

10KG CHICKEN LEG 1/410KG CHICKEN LEG 1/4

/box

BEEFHQ & FQ

BEEFHQ & FQ

/kg/kg99R4499R44

OUKRAALBOEREWORSOUKRAALBOEREWORS

99R4999R49/kg/kg

TRY ME I’M NEWTRY ME I’M NEW5KG CHICKENLEG 1/45KG CHICKENLEG 1/4

/10 or more/10 or more

00R12500R125

99R5299R52

WHOLE ANDHALF SHEEPWHOLE ANDHALF SHEEP

fromfrom fromfrom

Month End MadnessMonth End Madness

PROMOTION

X1REPN3R-AL250516

CHICKENLEG & THIGH

10kg box

CHICKENLEG & THIGH

10kg box

R22000R22000

CHICKENLEG & THIGH

5kg bag

Buy 5+ for R11000

CHICKENLEG & THIGH

5kg bag

Buy 5+ for R11000

R12499R12499

CHICKENMIX PORTIONS

5kg

CHICKENMIX PORTIONS

5kg

R11000R11000

CHICKENMIX PORTIONS

2kg

CHICKENMIX PORTIONS

2kg

R3999R3999

COUNTY FAIRCHICKEN

BRAAIPACKS5piece /kg

COUNTY FAIRCHICKEN

BRAAIPACKS5piece /kg

R2899R2899

WHOLE CHICKENFILLETS

/kg• non injected

• no brine

WHOLE CHICKENFILLETS

/kg• non injected

• no brine

R3899R3899

EXTRA LEANCHICKEN MINCE

/kg• no fat added

• pure clean mince

EXTRA LEANCHICKEN MINCE

/kg• no fat added

• pure clean mince

R3899R3899

LEAN MINCE/kg

• great for winter,easy meals and

samoosas

LEAN MINCE/kg

• great for winter,easy meals and

samoosas

R4999R4999

JUICY BOX BURGER20’s

Buy 10+ for R2999

JUICY BOX BURGER20’s

Buy 10+ for R2999

R3299R3299

JOE'S LEKKERJUICY BRAAIWORS

/kg

JOE'S LEKKERJUICY BRAAIWORS

/kg

R2499R2499

BEEF NECKSTEW PIECES

/kg

BEEF NECKSTEW PIECES

/kg

R2299R2299

JUICY CORNEDTONGUE

/kg

JUICY CORNEDTONGUE

/kg

R3899R3899

CLEAN BEEF TRIPE & TROTTER COMBO/kg

CLEAN BEEF TRIPE & TROTTER COMBO/kg

R2499R2499

We specially pack meat for "huiswinkels", take aways and supermarkets.Please inquire, on how to start your own business.

Prices valid from 25 May to 7th June 2016. Open everyday and public holidays.Wishing our Muslim customers and friends, and Ramadan Kareem

Cnr. Eindhoven &Minnesota Way,

Eindhoven, Delft South, DelftTel. 021 955 0003Cell. 072 391 3034

072 409 8617 083 408 7869Meat Market

All meats strictly Halaal. Delivery service available. Bulk buyers welcome.

X1RERX62-AL250516

Graham Manchest, a nationally accredited senior member of X­Stream Aquatics, introducingsome excited first­timers to the pleasure of water in a fun and safe way.

Young ones taughtswimming safetyYoung boys and girls in theBlueDowns

and surrounding areas were recentlyafforded the chance to learn to swim

orbetter their aquatic skills at a communityday celebration event.

The event was held on Saturday 14 Mayat the Blue Downs Indoor Swimming Poollocated along Hindle Road and was hostedby the X-Stream Aquatics and their lifesav-ing club, says Steven Gonzales, who is in-volved with Western Province Aquatics.

“The club has identified the need for peo-ple in Blue Downs and the surrounding are-as to be made aware of the dangers of swim-ming in the surrounding dams where somedrowning incidents have been reported, aswell as swimming pools and the sea.

“The event was advertised and was at-tended by 84 children from the communityof BlueDowns,Mfuleni and the greater Eer-

ste River area,” says Gonzales.Graham Manchest, head coach at

X-Stream Lifesaving, spoke to the childrenabout general water safety. The club’s life-savers and nippers – lifesavers in trainingaged between 10 and 14 years – then gavea demonstration in lifesaving skills.

After this all of the children were givena swimming lesson to teach them to at leastbe comfortable in the water and help them-selves if found in an uncomfortable depthof water by accident, says Gonzales.

The day ended with the club presentingeach child a certificate of attendance, some-thing to eat and a party packet.

Two more community days are plannedfor the year and support and any form of do-nation will be welcomed, says Gonzales.V Contact Lance Jarvis on 084 679 4178 for moredetails about X­Stream Aquatics.

Residents inBlueDowns,MalibuVillageand Tuscany Glen are invited to a YouthDay event taking place on Thursday 16June. The event is organised by theHands of Compassion Community Servi-ces, a non-profit organisation estab-lished six years ago.

Alec de Sani, chairman, says the orga-nisation will be entertaining at least 500children in these areas on the day.

The event will be held at the Malibu

Village Sports Field in Blue Downs.A bigwalk, seven-a-side soccer tourna-

ment, netball tournament, jumping cas-tles and indigenous games are some ofthe activities planned for the day.

The closing date to enter as a team istoday (Wednesday 25 May).

There will also be food stalls that canbe hired for R75.V Contact Alec de Sani on 073 191 9768 for moredetails.

Youth Day event planned for Blue Downs

Gospel lovers are invited to attend the YouthAlive Movement praise and worship concerttaking place next month.

The fourthYouthAliveSouls for Jesus con-cert will be held on Thursday 16 June andwill take place at the Grace Performing ArtsCentre in Brentford Street, Beaconvale inParow. The event is free of charge and startsat 18:00.

“The purpose of these gatherings is to in-

fluence the youthwith positivewords, activi-ties and spiritual encounters. Bydoing so,weencourage peoplewith theword ofGod,” saysorganiser Llewellyn Lewis.

“We have amazing talent like Spencer JKennedy, Kevin Booysen and Dumisani, By-ron Fredericks, Swiff D, Joshua Generationand many more performing,” Lewis says.V Contact Llewellyn Lewis on 072 640 5933 for moredetails.

Youth invited to Souls for Jesus gospel concert

The Imvusa Cape Town Minstrels willpresent a Disco at Planet Sports Bar inVoortrekker Road inGoodwood onFriday27 May at 20:00 with live karaoke until

22:00. The party will go on until the doorsclose at 02:00. Entry is R30.V Contact Faiza Davids on 073 619 6930 or gettickets at the door.

Join Cape Minstrels for disco at sports bar

Page 4: TygerBurger Eersterivier 20160525

4 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

Inwoners by die Geneva House-skuiling in Eersterivier het pasdie Suid-Afrikaanse Mensereg-

te-kommissie genader om hulle byte staan in hul stryd teen die pro-vinsiale regering.Geneva House is ’n skuiling vir

hoofsaaklik mishandelde vroue enkinders. ’n Uitsettingsbevel is on-langs gedien op die skuiling.Eunice Louw, een van die inwo-

ners, het op 16 Mei die kommissiese kantore in Adderleystraat,Kaapstad besoek waar sy ’n seniorregsdiensamptenaar ontmoet heten gevra het dat dié liggaam in-gryp.

Die meer as 30 vroue versoek datdie kommissie ondersoek instel nadie beweerde onwettige uitsettingdeur die departement van vervoeren openbare werke.Die vroue en hul sowat 60 kin-

ders is Donderdag 5 Mei uit die ge-bou, wat aan die departement be-hoort, gesit.Die departement van maatskap-

like werke het by navraag gesê netenkele van die vroue is egter slag-offers van mishandeling, dat dieres in nood is van huisvesting endat sommige misdadigers die per-seel glo gebruik om hul wandadedaar te pleeg – bewerings wat dievroue en bestuur van Geneva Hou-se ten sterkste ontken.Die meeste van die vroue slaap

nog snags buitekant die gebou on-der bome. Party het reeds plastiek-seile opgerig vir beskerming teendie wind en reën. Ander slaap intente wat aan hulle geskenk is.Tot dusver was die vroue en kin-

ders hoofsaaklik afhanklik van dievrygewigheid van inwoners vanEersterivier wat party dae kos enklere aan hulle skenk.Volgens Eunice het Gayton

Mckenzie, ’n voormalige gevange-ne en deesdae motiveringspreker,en die bekende sakeman KennyKunene die vroue verlede Donder-dag besoek en aangebied om hulleook by te staan.“Hulle het gesê hulle sal weer

volgendeweek (vandeesweek) komom te help.”Eunice is een van die vroue wat

nie ’n plek het om heen te gaan nie.Haar familie woon in Port Eliza-beth in die Oos-Kaap.“Dalk as die vroue almal eers

blyplek het, sal ek oorweeg om te-rug te gaan Oos-Kaap toe,” het syaan TygerBurger gesê.

Eunice slaap op ’n rusbank on-der ’n plastiekseil. Langs haar bedstaan ’n tafelmet ’n brandende ker-sie daarop. Langs die kers lê haarBybel. Dis oopgeslaan op Genesishoofstuk 46 wat handel oor Jakoben sy trek na Egipte.“Sit my eerder in kwaran-

tyn ... eerder dit as dié,” het sy ge-sê.

Shop 1 & 38

living in fashionliving in fashion

CHICANOSCHICANOS

SPECIALS AVAILABLE FROM THURS. 26th MAYWE ARE OPEN THIS SUNDAY 29TH MAY FROM 9 AM 12 NOON

SPECIALS AVAILABLE FROM THURS. 26th MAYWE ARE OPEN THIS SUNDAY 29TH MAY FROM 9 AM 12 NOON

LONG SLEEVEGOLFERS

LONG SLEEVEGOLFERS

FLEECE LINEDCUFFED TRACKPANTS

FLEECE LINEDCUFFED TRACKPANTS

Bellville Station

2500025000was

450.00ea

was

450.00ea

1600016000was

199.99ea

was

199.99ea

2 FOR2 FOR

was

199.99 ea

was

199.99 ea1500015000

2 FOR2 FOR

NEW YORKHOODY

NEW YORKHOODY

2500025000was

450.00ea

was

450.00ea

SHOE • BOOTSHOE • BOOT

4000040000was

650.00

was

650.00

2500025000was

499.99

was

499.99

NEW YORKHOODED

BASEBALLJACKET

NEW YORKHOODED

BASEBALLJACKET

SWEATERSSWEATERS

X1REPN0M-AL250516

STRICTLY HALAAL! OPEN 7 DAYS

EERSTERIVIEREERSTERIVIER

MINI-MARKMINI-MARKMINI-MARKMINI-MARK

Old Fruit Veg Shop, Eersteriver

Tel: 021 902 0303VALID FROM 25 - 29 MAY 2016

WHILE STOCKS LASTVALID FROM 25 - 29 MAY 2016

WHILE STOCKS LAST

VALID FROM 25-29 MAY 2016WHILE STOCKS LAST!OR

VALID FROM 25-29 MAY 2016OR WHILE STOCKS LAST!

021 902 0303

OLD FRUIT & VEG SHOP,EERSTERIVER

R 00134R 00134

R 00255R 00255

5kg FrozenLeg Quarters5kg FrozenLeg Quarters

5KG FROZENTHIGHS5KG FROZENTHIGHS

10KG FROZEN MIXEDPORTIONS(FREE 2 X HUMBLE PIES)

10KG FROZEN MIXEDPORTIONS(FREE 2 X HUMBLE PIES)

R 00135R 00135

R 99189R 99189

R 0010R 0010

R 00139R 00139/ea/ea

/kg/kgPERBOXPERBOX

/ea/ea

/ea/ea

/ea/ea

5KG FROZENdrumsticks5KG FROZENdrumsticks

Cf Frozen Braai cuts+- 40pieces in a boxCf Frozen Braai cuts+- 40pieces in a box

HUMBLEPIESHUMBLEPIES

R 958R 958KG BAGOF TOMATOESKG BAGOF TOMATOES /kg/kg

COMBO DEAL R 00149R 001491x 7KG POTATOES1x 7KG ONIONS1x BAG MIXED GEMS & BUTTERNUTS3x 750G CARROTSFREE = 1 X HUMBLE PIE

1x 7KG POTATOES1x 7KG ONIONS1x BAG MIXED GEMS & BUTTERNUTS3x 750G CARROTSFREE = 1 X HUMBLE PIE

5PC VARSBRAAIPAK5PC VARSBRAAIPAK

R 9538R 9538/kg/kg

6PK YOGHURTS6PK YOGHURTS

R 909R 909R 9023R 90231.5KG ECONOAPPLES1.5KG ECONOAPPLES

R 0010R 0010 PERBAGPERBAG

Vroue vra kommissie om te help

’n Opslaan­tent staan in die veld buitekant die Geneva House­skuiling waarinvroue met hul kinders snags slaap. Die vroue is op 5 Mei uit die skuiling gesitnadat ’n uitsettingsbevel aan die skuiling se bestuurder, Geneva Claasen,bedien is. FOTO: RICHARD ROBERTS

Baie van die vroue se besittings staan buitekant nadat hulle aan die beginvan die maand uit die skuiling gesit is. FOTO: RICHARD ROBERTS

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

The two men accused of murdering KuilsRiver mother Zarah-Jane Hector will onlybe back in court in two months’ time.Murder suspects Renaldo van Rooyen

and Taufeeq Ebrahim appeared in the BlueDowns Magistrate’s Court on Mondaymorning. The case against the twomenwaspostponed until Wednesday 27 July.“Forensic reports are still outstanding,”

state prosecutor Nathan Adriaanse toldTygerBurger.

Both suspects will remain in custody atthe Pollsmoor Correctional Services facili-ty in Tokai.Zarah-Jane went missing from her work

at Oostenberg Lodge and family membersand friends searched for her for nearly twoweeks. The 33-year-old was brutally mur-dered, allegedly with a hammer, and her re-mains were dumped in an open field on afarm along the Bien Donne Road in theGroot Drakenstein area outside Paarl,where her badly decomposed body was dis-covered on Thursday 24 March – nearly 10days after her disappearance.

Zarah Hector suspects remain behind bars

Kleinvlei police are searching for twohouserobbers who recently targeted a residencein The Conifers, Blue Downs.Kleinvlei police station commander Colo-

nel Vernon Bester says the house robberyincident occurred at an address in ThomasTucker Street, The Conifers, at about 13:30on Monday 16 May.“The complainant (a woman) and her

mother were at home when two unknownsuspects arrived at the house,” says Bester.The mother was told to escort the sus-

pects to Meadow Way in Blackheath. Thesuspects droppedher off and returned to thehouse in The Conifers.“The suspects then assaulted the com-

plainant and took a flat screen televisionanda cellular phonebefore fleeing the scenein a white Volkswagen Golf,” Bester said.The registration number of the vehicle is

CF 46364.According to Bester no weapons were

used during the incident.No arrests have been made.

Kleinvlei police search for house robbers

Page 5: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 5

WE ACCEPT MOST MAJOR CREDIT CARDS, VISA, MASTER CARD & RCS

T’s &C’s APPLY - - FREE PARKING AT ALL STORESCustomer Care: 087 702 3313

Email: [email protected] Website: www.furnicraft.co.zaKuils River & Tokai closes at 5pm on week days

BUY DIRECT AND SAVE!!!WE MAKE IT OURSELVES BUY DIRECT AND SAVE!!!

SLEIGH COT3 in 1 cot / Jnr Bed / Day bedIncludes mattressSupawood construction

R1999

UTILITYROBE

RRP R1659R849

White melamineHanging and top shelfFully assembled

R4999RRP R10599

CRAFTMASTER3pc MULTIROBE

Deep drawers on metal runners1 X all hanging robe & 1 X hanging and packing

No assembly required

UTILITY5 DRAWCHEST

RRP R999

White melamineSpacious drawersFully assembled

R495

SUPAWOOD DOUBLE BUNK (white)Supawood constructionColours extraMattresses not included

RRP R6699R2199

END OFSEASON

NEWNEWIT’S ALL ABOUT

THE BASE!!IT’S ALL ABOUT

THE BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THE BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THETHE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THE BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!

SALE ENDS 01/06/2016TOKAI - SOUTH PALMS 021 701 1682

OTTERY - MEGASTORE ADJACENT TO MAKRO

Available in colours & mahogany finishDeep drawer storage on both sides of the baseAvailable in 3 quarter, queen and king size R2499

RRP R4999OLD BASE TRADE-INS @ R200

BED BASE REPLACER DoubleBED BASE REPLACER

During their prestigious gala dinnerheld in Stellenbosch recently, Ra-chel’s Angels Trust awarded their

best mentor and mentee.This occasion also marked the end of this

trust that will close its doors at the end ofJune.Lionel Gordon was awarded best mentee

for the 2014 and 2015 cycle, while the BestMentorAwardwent to CarloValente, aUni-versity of Stellenbosch graduate.Malibu High School in Blue Downs was

awarded best progressing school and Ber-nadino Heights High School in Kraaifon-tein was awarded best school for the 2014and 2015 cycle.The Rachel’s Angels Trust started taking

shape in 2006when StellenboschUniversityeconomics professor Rachel Jafta, Naspersmanaging director and chairman of Me-dia24, Koos Bekker, and the late ProfessorJakes Gerwel formulated the concept forRachel’s Angels. The need for better educa-tion of learners from previously disadvan-

tages communities was identified. The an-swer: a mentorship programme that wouldimprove the quality of education and teachsocial and emotional life skills to learnerswith the support of StellenboschUniversitystudents acting as mentors.Rachel’s Angels Trust was launched in

2007 in association with Media24 and theUniversity of Stellenbosch, aiming to meetaneed inpreviously disadvantaged commu-nities in theWestern Cape. Thementorshipprogramme was aimed at Grade 11 and 12learners, with a focus on improving aca-demic abilities and life skills in order tohelp them todealmore effectivelywithpost-matric challenges.To commemorate the work done since

2007, the trust has published a book to cele-brate excellence in youth mentorship. Thecoffee table book, Wings, was launched atthe awards ceremony and each guest wasgifted with a copy. Professor Rachel Jaftadescribed the book as a shared journey ofRachel’s Angels from the early days to now.

Rachel’s AngelsTrust celebrates

CarloValentereceivedtheRachel’sAngelsTrust bestmentoraward forthe2014/2015cycle withtrusteeSpurgeon­HaddonWilson.

Page 6: TygerBurger Eersterivier 20160525

6 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

Two contract workers for the City of Cape Town outside one of thehouses where a brand new ceiling is being installed as part of theCity’s ceiling retrofit project.

City projectwarms homesAlot more families will be

sleeping in warmerhomes thiswinter, thanks

to significant strides made bythe City of Cape Town in its ceil-ing retrofit project.The aim of this project is to

have ceilings installed in state-subsidised homes built between1994 and 2005 when homes wereconstructed without insulatedceilings and weatherproofing.“This was because the subsi-

dy which was then provided bythe national government didnot make provision for the in-stallation of ceilings,” Maycomember for human settlements,Benedicta van Minnen, said inSeptember last year.Last week the City said it

hopes the project will now helpto warm up the homes of benefi-ciaries this winter.Several people have com-

plained about the severe coldconditions they have to endureduring winter and extreme hotweather conditions during sum-mer. Apart from this, illnessescaused as a result of the asbes-tos found in the roof above, areanother concern raised by bene-ficiaries.Cases of TB and asthma

among residents in the impov-

erished Kalkfontein and KuilsRiver were of the illnesses men-tioned during an interviewwithone woman whose house alsohad a ceiling installed.

Nearly 300 homes receivednew ceilings in Kalkfontein.The project is also underway

in nearby located Wesbankwhere 1000 homes will receiveceilings.To date nearly 500 homes

boast with a new ceiling, com-munity workers said.“Weare expecting to complete

some 4500 ceilings in total byAugust – ahead of schedule –which will be to the benefit ofour more vulnerable residents,especially during the cold andwet winter months,” Van Min-nen said.This first phase of the R133m

large-scale ceiling retrofittinginitiative, comprising 8001houses, has been completed inEureka, Kalkfontein, Broad-lands in Strand and Lwandle.

Apart from Wesbank, work isalso beingdone at homes inVry-grond near Muizenberg.

It is estimated that in CapeTown alone, there are approxi-mately 40 000 state-subsidisedhomes that do not have ceilingsyet.

RICHARD ROBERTS@richardjohn_rj

Nearly 12 weeks have passedsince the shooting incidentin which two McDonald’sstaff members died.

The investigation is com-plete, however no arrestshave been made and it’s stillunclear who will be held re-sponsible for the death of thetwo young workers.

McDonald’s staff NoxoloSkota and Xolisa Tshabewere passengers in a ToyotaQuantumminibus transport-ing them home fromwork onMonday 14 March when offi-cers of different police unitsopened fire on the vehicle, fa-tally wounding them.About 20 shots were fired

and pathologists confirmedthat both Skota and Tshabedied as a result of multiplegunshot wounds.The incident was labelled

a case of “mistaken identi-ty”.Soon after the incident the

Independent Police Investi-gative Directorate (Ipid) con-firmed that police officershad mistaken the vehicle forone used by a group of armedrobbers who had robbed a fu-el service station in GroveStreet, Kuils River earlierthat morning.The deceased were laid to

rest days after the incidentwhich rocked both the KuilsRiver andMfuleni communi-ties where they worked andlived.Last week Ipid spokesper-

son Robbie Raburabu saidthe investigation had beencompleted and all statementsobtained.“The only outstanding

things are some of the techni-cal reports that are still to beobtained before any recom-mendations can be made,”Raburabu said.On Friday provincial po-

lice spokesperson CaptainFrederick van Wyk saidthere were no developmentsto be reported on.

Worker’s shootinginvestigation done

Page 7: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 7

DESIRÉE RORKE@dezzierorke

With the advent of thenewMunici-pal Planning Tribunal (MPT),the developmental landscape of

CapeTownwill be changing fast and furi-ous.TheMPT, consisting of a panel of town

planners only, will give effect to new leg-islation to bring town planning intoalignment with the transformation thathas taken place in other facets of localgovernment.The determination of all land use ap-

plications and future developments willthus be taken out of the hands of localward councillors, who traditionally“represented” the interests of their con-stituents at council level.Executive mayor Patricia de Lille said

that thenewprocesswas designed to pro-vide fairness and equality and to read-dress previous wrongs brought about byApartheid planning.“Therefore it will bring about a more

integrated, high density city, where allpeoplewill be living closer to their placesof work,” she said.“One of the objectives is to reduce trav-

el times and congestion on Cape Townroads.”De Lille was speaking at the recent

conference of the of theWesternCapeDe-velopmentForum(WCDF)held inCentu-ry City.MPTs were made mandatory in all

provinces by the Spatial Planning andLand Use Management Act (SPLUMA)in 2013.InCapeTown, sittings of theMPTcom-

menced in October last year, whence 180applications have been determined. Ofthese less than 2% were refused.

Not a new conceptDavid Daniels, chairperson of Cape

Town’s first MPT, explained the conceptof municipal planning tribunals.“It is not a new concept being intro-

duced in the Development FacilitationAct (DFA) in Gauteng in 1995, but foundto be unconstitutional,” he said.“The idea was again pursued in the

2001 White Paper on Spatial Planningwith the core notion that decision mak-ing on town planningmatters are techni-cal in nature and should therefore bedone by practitioners with the relevanttechnical proficiency.”Even though new local government

legislationwas introduced to governmu-nicipalities, local governments proceed-ed to develop their own Spatial Develop-ment Frameworkswith limited policy orpolitical guidance. Land use decisionswere thus still being decided in terms ofthe old order Land use Planning Ordi-nance (LUPO).The new order legislation was intro-

duced in theWestern Cape in 2014 by theWestern Cape Land Use Planning Act(LUPA), whereafter the MPT was estab-lished at the end of 2015.The above legislation flowed from the

national Spatial Planning and Land UseManagement Act (SPLUMA) of 2013.

In Cape Town, 21 town planners wereappointed to the tribunal, whose deci-sions will be guided by SPLUMA princi-ples such as spatial justice and sustaina-bility. Itwill also have to complywith en-vironmental legislation.Daniels stressed the fact that the im-

pact of future developments on propertyvalueswill not be the sole factor to be tak-en into account with decision making.“Several factors such as social and eco-nomic impact, impact on heritage, capi-tal investment and traffic impacts are tobe taken into account as well as how neg-ative impacts can bemitigated. It is hardto say how much weight will be given toproperty values alone. Each case will bedetermined on its own merit,” he said.“All of these criteria are open to inter-

pretation and require exercise of judge-ment. In deciding on a matter, the MPTmay impose reasonable conditions to en-sure there are positive outcomes from itsdecisions.”Council also adopted a set of rules of

procedure for meetings of the MPT,which includes guidelines for oral hear-ings.

ObjectionsResidents objecting against new devel-

opments can apply to address the MPTat such oral hearings. Tribunalmeetingswill take place once a month in each re-gion of the City, where ward councillorsand the public can attend and participatein oral hearings.“It is disappointing though that very

few ward councillors or members of thepublic have up until now attended suchmeetings,” he said. “Ward councillorscan use this opportunity to bring justi-fied concerns of their constituents to thefore.”Ward councillor Marian Nieuwoudt,

who attended the MPT meetings, toldTygerBurger residents of CapeTownwillhave to educate themselves with thefunctions and procedures of the MPT inorder tohave their voicesheard in futuredevelopments in their areas.“If not, theywill be excluded fromdeci-

sions thatmay affect their immediate ar-ea,” she said.“As ward councillor I can advise them

on planning issues but I can’t formulatetheir arguments for them.”In the Northwest theMPT panel meets

in the Goodwood Council Chamber onthe first Tuesday of eachmonth and con-siders applications from the Blaauwbergand Table Bay planning districts.The Northeast panel meets in the Bell-

ville Council Chamber on the third Tues-day of each month to consider applica-tions from the Tygerberg and northernplanning districts.“In the City of Cape Town, the Execu-

tive Mayor is the appeal authority andthe Mayor has set up a panel to adviseher on appeals against decision taken bythe authorised official(s) or the MPT,”says Daniels.He concluded by saying that the intro-

duction ofMPTs is an important step for-ward in the transformation of local gov-ernment in South Africa.

Cape Townto changefast, furious

Senior citizens in Kuils River and sur-rounding areas are invited to attend thisyear’s Xmas in June celebrations takingplace on Saturday 25 June.Organiser Maureen Champion said the

day care centre Rainbow Kids will be host-ing its annual pampering and wellness dayonce again this year for about 100 senior cit-

izens from Kuils River and surrounding ar-eas. Facials, manicures, pedicures, hair-dressing, health checks and treats as wellas entertainment will be provided.The event will be held at the Rainbow

Kids day care centre at 35 Dumas Street,Kuils River and starts at 09:00.V Call 021 903 4263 or 072 620 9386 to book.

Senior citizens invited to Xmas in June

Page 8: TygerBurger Eersterivier 20160525

8 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

MONIQUE DUVAL@monique_duval

As the popularity of social media sitesand chat groups continues to grow,experts have warned parents to be

aware of a growing trend in cyberbullying.Speaking to parents during a recent pub-

lic meeting in Table View, Evan Booyens ofDa Vinci Forensics explains cyberbullyingis when someone uses the internet, cell-phones and other technological devices tosend or post text or images intended to hurt,embarrass, threaten, torment, humiliate orintimidate their victim.He says while cyberbullying is rampant

in countries like America, leading to vari-ous emotional problems in teens and insome cases suicide, South African teenswere slowly starting to feel the impact. Sim-ilar to the old fashioned form of bullying,Booyens explains various tactics such asgossip, threats and trickery are used amongchildren. However when online these tac-tics are amplified as the bullies cannow tor-ment others anonymously.In the online space, he says, new tactics

areused andmost disturbing is the creationof fake social media profiles. Here the bullycreates a Facebook page or any other formof social media account and poses as theirvictim, placing embarrassing or false posts.In South Africa the most commonly used

social media site is Facebook and Booyenssays in most cases girls are the perpetra-

tors.“There are various reasons children do

this. They include revenge, power, enter-tainment, stupidity or problems at home.”Booyens says the effects on the victim

range from sadness and anxiety to depres-sion, anger and in some cases, suicide.According to international studies, 92.6%

of teens say cruel behaviour takes place onFacebook. Booyens says those same studiesindicate that 65.8% of teens responded totheir bullies of which 35% where personalconfrontations. “The stats show that 15.4%of children avoided school and 4.5%of themhave been in a physical fight with their bul-ly.What is interesting, is that of those teensonly 10% of parents were aware of whattheir teen was going through.”Booyens says while South African teens

were not as hard hit by cyberbullying, it’simportant for parents to be aware of the po-tential dangers.“It won’t take that long for our children

to be hit hard by this and it’s already hap-pening onFacebook. There are some simpleways to help prevent it.”First on the list is forparents tohave their

children’s social media passwords. He sayswhile teenswill complain about their priva-cybeingviolated, it is important for parentsto have access to monitor their interac-tions. Parents should encourage their chil-dren to speak up if they are being bulliedand how to block their bullies from their so-cial media accounts.

Soft underbellyof cyberbullying

A well-known photographer from Dur-banville with a heart for charity is host-ing a free photo shoot event this Sunday(29 May) at Altydgedacht in aid of theDaniel and Friends Fund and theYardenChildren’s Enrichment Centre.While the fund supports special needs

childrenand their parents,Yardenoffersdaycare to these children. In his endeav-ours as a photographer, Neels has seenall sides of life: the good, the bad and theugly. It’s when he takes photographs ofchildren, especially those who are sick,have been neglected or have specialneeds that he counts his blessings.“I believe in order to succeed in life,

you should also give back. That’s the rea-son why I started my #GivingBack cam-paigns,” says Neels Kleynhans of NKPhotography.To qualify for a free photo shoot on

Sunday between 09:30 and 13:30, bringalong one of the following: a pack of Hug-gies nappies (size 3 to 5); Pampers (size3 to 6); Molicare (small and medium) orPediasure vanilla or chocolate milk.In exchange, Neels will give you three

high resolution images. “You can bringyour family, your best friends, your lov-er or your pets – as long as you come andsupport this worthy cause,” says Neels.V Call Neels on 071 682 1653 for more.

Giving back with hi-res drive

Grade 7 learners received gifts and awards from Google as an incentive for participating in theproject. PHOTO: ASTRID FEBRUARIE

Google partners with I­CANASTRID FEBRUARIE

@febastrid

Google South Africa has partnered withI-CAN Centre in Elsies River to roll out aproject calledGoogleComputerScienceFirst.This international project has been piloted

around the world and many young peoplehave become digitally motivated.Llewellyn Scholtz, manager of the centre,

says the goals of the project include inculcat-ing computational thinking and a positive at-titude towards Computer Science in learnersfrom Grade 6 to 7.“The project entails block based coding,

building a digital story, developing a dia-gram and prototypes, remixing a storytellingproject and creating your own animatedcharacters through storytelling,” he says.OnThursday 19May, the I-CANCentre had

a graduation to celebrate the success of thisnewventure. It was the first time in theWest-ern Cape that the Google Computer ScienceFirst project was successfully conducted and

various schools benefitted.Scholtz explains that the I-CAN Centre

identified three schools in the Elsies Rivercommunity to run the Google project – Bal-venie Primary, JS Kloppers Primary andNorwoodCentral Primary – whichwere partof the project hosted by the centre.“The leaners came to the centre to partici-

pate in the Google project. The 10-week pro-gramme was conducted online through aGoogle portal anda facilitator. Teachers fromthe selected schools transported students aft-er school to attend classes,” he says.This unique initiative between the I-CAN

Centre and Google SA has impacted the nextgeneration of digital practitioners.Scholtz says themethodology implemented

has proven to induce active participation,collaboration, interaction, and knowledgesharing among students. “As digital skillshave become the cornerstone for job creationin communities, every citizen is required tobe digitally literate to interact in the futureof economic development,” he says.

Boeke­hupstoot: Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans het onlangs ‘n baie grootboekskenking ontvang. Meer as 20 skole in die Kaapse Metropool het hieruit voordeelgetrek. As deel van die Zoë­leesprogram wat op 6 tot 9­jariges fokus om ’n liefde vir leeste stimuleer, het die SBA hierdie boeke aan skole op Wêreldboekedag, 23 April, oorhandig.Charlene Fourie, ’n leesfasiliteerder van die Zoë­leesprogram, is hier saam met Faizal Yon,skoolhoof van Petunia Primêr in Kraaifontein, met van die boeke vir Graad R­leerders.

Page 9: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 9

GREAT DEALSATLOW, LOWPRICES

SMARTPHONE 32GB

• Android OS• 5MP front camera• 16MP rear camera

499RPMX24

DEAL PRICE

EPIC 200TO USE ASMINUTES / SMS / DATA

R200VALUEPM

• 13MP rear and 5MP front cameras• Superfast octa-core processor• 5” HD screen

HUAWEI P8 LITEDUAL SIM SMARTPHONE

199RPMX24

DEAL PRICE

EPIC 150TO USE ASMINUTES / SMS / DATA

R150VALUEPM

WI-FICALLINGENABLED

1595GB

TOTALDATA

RPMX24

FOR

2GB ANYTIME + 3GB NITESMARTDATA 2GB

WI-FI POCKET ROUTER INCLUDED

AVAILABLE ATYOUR NEAREST PARTICIPATING CELL C STORE

10005440

Offers valid from 9 May - 19 June 2016. Once-off SIM and connection fee of R195 applies to all contracts, SmartData packages and Epic packages.For full Terms and Conditions visit cellc.co.za. Standard RICA process applies. Ask in store for more details. For full Terms and Conditions visit cellc.co.za

ASTRID FEBRUARIE@febastrid

Tri-O-Lavians, a natural body-building club inBishopLavis,is hosting a Northern Sub-

urbs Championship event with theaim of raising funds and to bringawareness around body-buildingand health.Jeremiah Trout, a 79-year-old

body-building coach, trains hisclub members in his home gym.He says the club is inviting all in-

terested body-building clubs or in-dividuals to join in the event.“We are in need of funding as 11

of our club members have been

chosen to compete in a competitioninLaaiplek onFriday 24 and Satur-day 25 June,” he says.With about 80 members the club

has grown in numbers over theyearswithmore young people join-ing the sport.“We have a dedicated group of

young peoplewhich form this club.Here wemotivate each other everyday when we train and push our-selves just to test how far we cango in training our bodies andminds,” he says.Trout says the only difficulty is

raising funds which they requireto participate in competitions, buthope that with support from the

community they will be able tocompete in all competitions theyare invited to.“We have young people who

come fromall overwithverydiffer-ent and some very similar back-grounds who have a love for thissport, and due to circumstancesstruggle a bit to keep on, but wefind a way to keep them around, totrain them and to support them intheir goals,” he says.Trout is calling on the communi-

ty of Bishop Lavis and surroundsto support the club members thisweekend, Saturday 28 May, atBishop Lavis High School. The en-try fee is R30 per person.

Body building club takes shape19­year­old

MarcusFreislaar,strikes a

pose.PHOTO:ASTRID

FEBRUARIE

Page 10: TygerBurger Eersterivier 20160525

10 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

ESMÉ ERASMUS@erasmusesme

Vir baie vroue is Huis Jabes, ’n veiligehuis vir slagoffers van gesinsgeweld,die heel, heel laaste uitweg.

En al kan nie elkeen wat uit nood skakel– soms selfs sover as van Namibië, by diéhuis gehuisves word nie, word geeneen vandie vroue net weggewys en aan hul eie gena-de oorgelaat nie, vertel Elize Smith, wat se-dert kort ná die ontstaan van Huis Jabes agtjaar gelede deeltyds as ’n maatskaplike wer-ker by dié toevlugsoord werk.

Volgens Smith dra die huidige swak eko-nomiese tye beslis by tot ’n toename in ge-sinsgeweld, en is Huis Jabes tans vol met 12inwoners, van wie vyf vroue en sewe kindersis. En met ’n lang waglys ...

Om in die groeiende behoefte te kan blyvoorsien, wil Huis Jabes die huis wat hulletans huur, koop maar benodig fondse daar-voor.

Drank en dwelms“Mans gee hulle oor aan drank en dwelms,

of kan nie die stres hanteer nie, en raak danaggressief.

“Hulle weet nie hoe om te cope nie. Menseword by hul huise uitgesit en die mans raakaggressief of verbaal aggressief en blameerdie vrou.

“Waar daar ’n geskiedenis was van gesins-geweld, soos as die man self in só ’n huisgrootgeword het, of as daar voortdurendkonflik of middelafhanklikheid is, dra ditdikwels by tot gesinsgeweld – ook toestandesoos depressie en bipolêre gemoedstoe-stand,” sê sy.

“Kinders neem hierdie gesinsgeweld waaren in 98% van die kinders wat geassesseeris, manifesteer sulke kinders ook met ergekonflikgedrag. Daar is gevalle van kinderswat hul ma slaan, want hulle dink dis nor-maal.

“Dit neem jare se intensiewe psigoterapieom sulke gedrag af te leer. Sulke kindersvaar dikwels swak op skool, maak bed nat,verlaat vroeg die skool en trou vroeg of raakswanger. Baie beland in verkeerde verhou-dings,” vertel sy.

Baie gevalle word deur skole en kerke naHuis Jabes verwys, vertel sy.

Sedert die beginSedert Huis Jabes in Julie 2008 begin het,

is ’n totaal van 934 gevalle telefonies of pere-pos hanteer van oor die land heen, terwyl462 vroue en kinders in Huis Jabes opge-neem is, waar hulle tussen drie tot ses maan-de gebly het om weer op hul eie voete te kom.

In een van die mees intense gevalle het ’nman gedreig om sy gesin in hul huis doodte brand.

“Toe hy na ’n winkel toe ry om nog para-fien en blitz te gaan koop, het ek in my kargespring om hulle te gaan haal. Die vrou hetmet haar drie kinders met vier Checkers-sakke met hul klere voor die deur gestaan.

“Die vrou het vertel hoe haar man al diemiddag haar onderklere met ’n skêr stuk-kend gesny het en agter in die erf begin vuurmaak het. Ek weet nie wat van hulle sou ge-raak het as ons hulle nie daardie dag gaanhaal het nie,” sê sy.

“Nadat ons ’n interdik teen die man gekryhet en die kinders in ander skole geplaas het,het ons begin om haar en haar kinders weerop te bou. Sy is vandag uiters suksesvol inhaar beroep.”

Beangste vrouIn ’n ander geval het ’n beangste vrou, met

’n mes onder haar kopkussing, in die middelvan die nag vir Huis Jabes gebel nadat haarman, ’n mediese dokter, gedreig het om haarte skiet.

“Sy is deur ’n sekerheidsmaatskappy totby die polisiekantoor geneem, waar ons haargekry en gehelp het om ’n interdik teen haar

man te kry.”Volgens Smith was hierdie een van min

gevalle waar die man en sy gesin ná behan-deling versoen het.

“Versoening gebeur nie dikwels nie – inslegs so agt gevalle per jaar,” sê sy.

“Mishandeling gaan oor mag en beheer.Vroue se bankkaarte word afgevat, die mansê wat geëet en ge-drink moet word.

“Maar daar is altydhoop, jy kan die si-klus breek met tera-pie. Vroue moet be-sluit – wil jy daarmeesaamlewe of ’n betertoekoms vir jouselfen jou kinders hê.”

Fokus op slagoffersVolgens Adri Klindt, stigter van Huis Ja-

bes, is hierdie vroue gewone mense op dieoog af, versorg en modern aangetrek.

“Ongelukkig is hul harte en lewens stuk-kend geskeur, omdat hul uitgelewer wordaan die genade van genadelose persone bin-ne ’n huwelik of verhouding.

“Wanneer die gordyne van hul woningsaans toegetrek word, heers daar ’n beklem-mende gevoel in hul binneste van wanhoopen ongekende vrees. Soms het ek die geskreeen slaanhoue oor die telefoon gehoor en danhet ek geweet ons moet dadelik ’n bus vanPort Nolloth – of vliegtuigkaartjie Chats-worth toe koop – net om veiligheid aan diévrou en haar kinders te verleen,” sê Klindt.

Soms geskied die mishandeling baie sub-tiel deur die weerhouding van finansies enbasiese behoeftes, emosionele afkraking enskending, vloek- en skeltaal, asook die afta-keling van selfbeeld en –waarde as vrou.

“Weens die tawwe ekonomiese klimaatwat tans heers, is dit ’n moeilike taak om ’nvolhoubare diens te lewer. Ons weet egterdat ons al ’n verskil in baie vroue en hul kin-

ders se lewens gemaak het en steeds doen.“Vroue kom by ons veilige hawe aan met

net die nodige in plastieksakkies of ’n enkeletas – soms in duur motors en soms te voetof deur ’n kennis of vriendin afgelaai.

“Die vroue is lewensmoeg en die kindersse ogies verward en vol trane ... alles is agter-gelaat in die vooruitsig van ’n nuwe lewe wat

net Huis Jabes kanbied.

“Nadat hul gesta-biliseer is, word hul-le by programme in-geskakel om hul self-vertroue enmenswaardigheid opte bou. Hul verbeterhul ouerskapsvaar-dighede, bekom ’n in-

terdik, begin met ’n aansoek om egskeiding,leer om weer die arbeidsmark te betree,asook uiting te gee aan hul talente en vaar-dighede.

“Die kinders moet by ’n nuwe skool inge-skryf word, nuwe skoolklere en boeke moetgekoop word,” sê Klindt.

Afhanklik van donasiesHoewel Huis Jabes fokus op slagoffers uit

middel- tot hoëinkomstegroepe, word andervroue nie weggewys nie. “Ons verwys hullena ander instansies soos onder meer Famsa,prokureurs en skuilings, en help hulle metinterdikte en ander behoeftes,” sê Smith.

Huis Jabes is egter afhanklik van donasiesom hierdie hierdie spesialisdiens te kan le-wer.

“Ons wil baie graag die huis koop waarindie vroue tans woon, maar kan dit slegs doenindien voldoende fondse en bemiddeling vandie publiek en skenkers geskied,” sê Klindt.V Mense wat tot Huis Jabes wil bydra, kan Adri Klindtby 083 564 3313 of per e­pos na [email protected]. Besoek www.huisjabes.co.za vir meer inlig­ting.

Huis Jabes ’n laaste, veilige vesting

Daar is gevalle vankinders wat hul maslaan, want hulledink dis normaal.“

Page 11: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 11

Veldtogbegin omouersorgte beligDESIRÉE RORKE

@dezzierorke

’n Kritiese tekort aan pleegouers inSuid-Afrika het die hulporganisasieSolidariteit Helpende Hand genood-

saak om ’n bewusmakingsveldtog aangaan-de die kwessie van stapel te stuur.Die hoeksteen van die veldtog bied ’n spe-

siale digitale platform omdie proses vir po-tensiële pleegouers makliker te maak.Afgevaardigdes van die organisasie se

hoofkantoor in Pretoria het Brackenfellverlede Donderdag besoek om die webbladin die Wes-Kaap bekend te stel.Riaan de Plooy, adjunk- uitvoerende hoof

vanHelpendeHand, en Isabel Faurie,maat-skaplike werker, het met plaaslike maat-skaplikehulporganisasies ontmoet om dieprobleme rondom die kwessie te bespreek.Volgens Faurie het die getal pleegouers

in die landdrasties afgeneemoordie afgelo-pe drie jaar. “Van meer as 570 000 pleegou-ers aan die einde van 2013, het hierdie getalwat toelaes ontvang, gedaal gedurende 2016tot 450 000,” sê Faurie.Omdat potensiële pleegouersworstelmet

heelwat vrae oor pleegsorg, verhinder dithulle om hulself as pleegouers beskikbaarte stel, meen sy.“Dit is een van die redes waaromHelpen-

de Hand die webblad geskep het waar hier-die vrae beantwoord kan word.”Voornemende pleegouers of persone wat

hul woning as plek van veiligheid wil be-skikbaar stel, kanophierdiewebblad regis-treer om hulself sodoende beskikbaar testel vir pleegsorg. “Hul gegewens wordvoorts aan die onderskeie geregistreerdekinderbeskermingsorganisasies versprei,wat die keuringsproses hanteer,” sê sy.In die Wes-Kaap word ’n groot tekort er-

vaar aan pleegouers en gesinnewat hulwo-nings as plek van veiligheid in ’n krisis kanaanbied. Daar is tans slegs 29 330 pleegou-ers geregistreer in dié provinsie waar mid-delmisbruik hoogty vier.“Honderde kinders is op soekna ’n liefde-

volle huis en voornemende pleegouersmoenie bangwees om in te spring en ’n ver-skil te maak nie.” Hoewel Helpende Handnie oor die statutêre magte beskik om kin-ders in pleegsorg te plaas nie, is hulle van-weë hul betrokkenheid by armoede onderwitmense bewus van gebreke in die stelsel.Die webblad www.pleegsorg.co.za ver-

duidelik in diepte wat pleegsorg behels enbied ’n uiteensetting van die regte van diepleegouer, biologiese ouers en die pleeg-kind.“Pleegsorg behels dat ’n kind by gekeur-

de pleegouers geplaas word nadat hy of sydeur die kinderhof, ingevolge die Kinder-wet, as sorgbehoewend bevind is,” verdui-delik Faurie.Redes vir die verwydering van kinders

uit ouerlike sorg hou verband met ondermeer fisieke, seksuele of emosionele mis-handeling; fisieke of emosionele verwaar-losing; ernstige gesinskonflik en gesinsge-weld; alkohol- en dwelmmisbruik deur dieouers; en onstabiele maatskaplike funksio-nering.“Die uitdagings van pleegsorg kan egter

ook nie geringgeskat word nie en dit is dusuiters noodsaaklik dat voornemende pleeg-ouers deeglik gekeur moet word om te ver-seker dat daarholisties indie behoeftes vandie betrokke kind voorsien sal word,” ver-duidelik Faurie. Al die nodige inligting oordie proses is by www.pleegsorg.co.za be-skikbaar. Lede van die publiek wat belang-stel om pleegouers te word, kan op diepleegsorg-platform registreer en sodoendeinaanrakinggebringwordmetmaatskapli-ke organisasies wat dringend op soek is napleegouers.V Vir meer inligting, sien www.pleegsorg.co.za ofSMS “pleegsorg” na 38969 om R10 vir HelpendeHand se pleegsorgfonds te skenk. Die pleegsorg­fonds word aangewend om kinders in pleegsorg sebykomende behoeftes, soos arbeidsterapie, spraak­terapie en berading te dek.

Page 12: TygerBurger Eersterivier 20160525

12 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

WHEREYOU

FEELSPECI

AL

All Firestone Passenger andFirestone Destination tyres comewith a FREE Tyre Damage Guarantee.

Bridgestone Ecopia EP200tyres come with a FREE TyreDamage Guarantee.

**

TYRES • WHEELS • SUSPENSION

TygerValley: 021 914 3707330 Durban Road (above Kia)

FIREUPYOURWINTERWITHTHESE

HOTSPECIALS!Please see reverse for all our

fantastic specials,23MAY- 11JUNE

BUDGET PASSENGER

Size Selling incl.

155/80TR13 R 480

175/65TR14 R 520

195/50VR15 R 640

205/55VR16 R 775

205/40WR17 R 795

225/40WR18 R 1 195

FIRESTONE EXCELLENT VALUE PASSENGERTYRES (Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

155/80TR13 MULTIHAWK R 525*

175/65TR14 MULTIHAWK R 595*

185/60HR15 TZ700 R 950*

185/65HR15 F705 R 795*

195/65VR15 TZ200 R 775*

205/55VR16 TZ200 R 950*

225/45WR17 TZ700 R 1 250*

FIRESTONE SUV & 4X4 TYRES(Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

215/80TR15 DESTINATION R 1 350*

245/75SR15 DESTINATION R 1 750*

255/70SR15 D840 R 1 650

235/60HR16 DESTINATION R 1 295*

245/70SR16 D694 R 1 595

265/65SR17 D697 R 2 395

BRIDGESTONE HIGH PERFORMANCEPASSENGER TYRES (Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

195/50VR15 MY01 R 695

205/45VR16 MY01 R 895

205/55VR16 EP200 R 1 095*

205/55WR16 ER300 RFT R 1 355

205/40VR17 MY01 R 925

225/45WR17 RE002 R 1 295

225/40WR18 RE002 R 1 695

* *

*

Jerome Walley,who will bepart of theteam that willsleep on thestreets andinteract withthe homeless,with PastorAdamAlexanderwith one ofthe blanketswhich will behanded outover theweekend.PHOTO: ASTRIDFEBRUARIE

Back on the streetafter 20 yearsASTRID FEBRUARIE

@febastrid

ARavensmead residentwho once foundhimself on the streets for about twoyears, now aims to give back to those

living on the streets.Pastor Adam Alexander is celebrating 20

years of being back on his feet and livingthe life he had always imagined.

“I never thought I would be in that situa-tion all those years ago, but due to personalpsychological problems I did. I was livingon the streets with no direction in life,” hesays.

However, through the support of his wifeand family, he turned his life around to en-sure a better quality of life not only for him-self but also for his family.

“My family never gave up on me andwhen I was reintroduced into Christianity,I believed again and had hope for change.Now I want to use my experience and helpthose who are currently living on thestreets,” he says.

On Friday 27 May and Sunday 29 MayAlexander will bring awareness abouthomeless people especially focusing onstreet children and their family.

He and his family as well as churchgoersfrom Christ Community Church in Uitsigwill hand out blankets and hot soup in vari-ous locations.

“We have identified areas where there isa largenumber of homeless people.Wewantto interact with them and see how we canassist themwith getting back onto their feetor finding the help they need,” he says.

Alexander explains that through the in-teraction they hope to integrate street peo-ple into the communities. “I strongly be-lieve that integration is a process and thisis part of our strategies and techniques toreach out to the street people,” he says.

His team will also sleep on the streets onthe weekend with the hope of bringingawareness around homelessness.

“We need people to partner with us tomake this event a success. I believe that to-gether we can bring change. We have al-ready received 15 blankets from friends andfamily, and some food. We do not ask for fi-nancial support, but for donations of blan-kets and food,” he says.V Anyone who is interested in making a donationcan contact Pastor Adam Alexander on074 246 2607, 071 479 5168 or email [email protected].

’n Hoërskoolseun wat in ’n satelliethuis vandie Durbanville-kinderhuis in Kraaifonteintuisgaan, moet elke oggend 05:00 opstaan ombetyds by die skool te kom.

Die seunkry eers ’n geleentheidvanafHuisAndrag in Kraaifontein na die kinderhuis inDurbanville, vanwaar hy dan met ’n bussiena die Hoërskool Stellenberg gery word.

“In die middae is dit weer dieselfde. Sy ver-voer na en van die skool vanaf Kraaifonteinbly ’n uitdaging,” sê Johanna Strauss, be-markingsbestuurder van die kinderhuis.

Daar word gesoek na maandelikse bydraessodat hy ’n bussie direk van Kraaifontein nasy skool toe en terug kanneem.Dit kosR1 050per maand.

Enige bydrae om hierdie vervoer te dek salhoog op prys gestel word, het Strauss gesê.

Die kinderhuis het ook ’n projek waarinmense teen R100 of meer per maand, of selfs’n eenmalig donasie, ’n kind van die kinder-huis kan borg.

“Dit kos R4 000 per maand om ’n kind inons sorg te huisves, te voed, te klee en te on-derrig. Jou maandelikse bydrae sal help omdie voortgesette siklus van misbruik en ver-waarlosing te stop en voorkom,” het Straussversoek.

“Donateurs sal gereelde terugvoering ont-vang oor die spesifieke kind wat hulle borg.Maar veel meer bevredigend is die wete datjy ’n verskil in die lewe van ’n kind in noodmaak,” het sy gesê.V Kontak Jana Cilliers by 021 975 6822 of per e­posna [email protected] met na­vrae.

D’ville-kinderhuis soek borge

Page 13: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 13

DIE STAD KAAPSTAD SE GODS-DIENSAFDELING IS NOU TEN VOLLEINWERKINGOM ’N DIENS AANALLEGODSDIENSTE TE LEWERDie Stad Kaapstad se direktoraat maatskaplike ontwikkeling en vroeëkindontwikkeling verklaarhiermee die Stad se godsdiensafdeling oop en ten volle in werking. Die godsdiensafdelingsal ’n platform bied vir die godsdienssektor ommet die Stad te skakel oor verskeie sake soosbeskikbare grond vir godsdienstige instansies en samewerkende inisiatiewe wat in pas is metdie direktoraat se mandjie dienste: straatmense, vroeëkindontwikkeling, middelmisbruik,armoedeverligting, jeugontwikkeling en weerlose groepe.

Die godsdiensafdeling is ook verantwoordelik vir die opstelling van ’n omvattende databasisvan alle godsdienstige instansies binne die grense van die Stad Kaapstad, wat by voltooiingop versoek beskikbaar gestel sal word.

Kontak die godsdiensafdeling by 021 444 5487 of [email protected] nog inligting en hulp.

ACHMAT EBRAHIMSTADSBESTUURDER117/2016

Surviving bullyism in small stepsANDRÉ BAKKES

@andrebakkes

Every day he silently built up his confi-dence, only for his classmates to breakit down again.

But he was a survivor. The boy had bigdreams and huge challenges – for one, henever knew his father.He spent his earliest years in Cape Town,

moved to England where he was the “newkid in class”, and moved back to South Afri-ca two years later.Once again he was categorised by other

children as being different.FromEdgemead Primary hewent to Both-

asig and then later toBosmansdamHigh, butchanging schools only prolonged his agony.Steven Taylor (32) now looks back on his

school days as something he had to endureto understand bullies. He shares the pain ofthe odd one out; the bane of more popularboys.Today theman from theDeGrendel distri-

bution area is a well-known radio personali-ty that uses his experience to motivateothers who might be staring down the dark

tunnel of bullyism.“It took me a while, but I grew up to be

a survivor. I know what it feels like to lackconfidence and how hard it is to build it upagain. I know what impact it has on yourmental health. Some even consider suicideas the only escape! Life is not easy. Todaybullies are the norm, not the exception,” heexplains.Over his toughest years Steven formulat-

ed a plan how to counter the devastating ef-fects of a loss of confidence.“You need to set yourself small goals and

when you complete it, it makes you strong-er,” continues Steven and adds that oneshould listen to no-onewho tries to deter youfrom reaching these little goals.His smaller goalshavebecomebigger ones

over the years. He has met all the ministersand most of the presidents, countless celeb-rities and even became a celebrity himself.“At the age of 16 I started on community

radio at Bush Radio, then moved onto UCTRadio and never looked back. My new TVshow will air every Saturday evening onDeen TV which goes out on Open View HDand StarSat. It has taken me over 15 years

to get to where I am now but it proves thatif you want something and keep pushingyourself then you can achieve anything!”Today he assists where he can to motivate

youngsters and help them get through diffi-cult times. He gives them advice and hopeand lives to be a role model to all the down-trodden soulswho drag themselves to schoolin the morning.“It is so important to play an active role

in society. Some try to forget their past ... Ilearned years later that the father of one par-ticular bullywas in jail and then realised thebully was just acting out his frustration inschool. Being a bully isn’t necessarily his orher fault. One might discover that their par-ents don’t spend enough time with them. So-cial ills are at the root of most bullies.”Steven has reached so many of his goals

that hehas become stronger thanhe ever im-agined.There will, however, always be a goal to

aspire to, and his lies in politics.“I have a dream,” he concludes. “One

day ... one day I want to be president!”Steven has a knack of reaching his goals,

so perhaps there ishope forSouthAfricayet!

BRENDEN RUITER@ruitervaniewind

A learner from FairbairnCollege is one of six SouthAfrican high schoollearners selected to partici-pate in the 57th Internation-al Mathematical Olympiad(IMO) to be held in HongKong in July.Mohammed Yaseen Mow-

zer (Grade 12) is part of thesame team that participatedlast year as grade elevens –a first for South Africa.Principal of Fairbairn,

Bernard Marchand, saysMowzer makes them proud.“This bright youngman hasbeen making Fairbairnproud for the past four yearsand he has done it again.Yaseen is an outstandingambassador for the college.We wish him all the best for the upcomingcompetition,” says Marchand.Mowzer echoesMarchand. “I am excited to

participate in the IMO. I am proud to repre-sent South Africa and I hope that I will meetinteresting people from different cultureswho sharemy interest inmathematics,” saysMowzer.The competition dates back as far as 1959

when Romania hosted the first ever IMO. To-day there are over 100 countries from five dif-ferent continents that will be participating.In this Olympiad questions testing advanced

thinking skills are chosen from mathemati-cal topics including geometry, combinato-rics, number theory and algebra. The IMObrings young minds together not only forcompetition purposes but also for instillinga spirit of friendship. The team has been se-lected based on the results of last year’sSouth African Mathematics Olympiad (SA-MO), followed by an intensive training pro-gramme.In 2015 SouthAfricawas ranked in the 55th

position having moved up by nine positions,while Cape Town has the most (four).

Local learner does it again

Mohammed Yaseen Mowzer showing off his mathematics skills.

Angelic voices: The Voice of Angels will be launching a new CD with a live performance atthe Drostdy Theatre in Stellenbosch on Saturday. The group is made up of 24 talented singersbetween the ages of 11 and 14 who are all members of the internationally acclaimed TygerbergChildren's Choir. The Voice of Angels Volume 2 includes songs like “Let the River Run”, “OrinocoFlow”, “Scarborough Fair”, “Ave Maria”, “Ben”, “Sailing”, “Panis Angelicus” and more. Tickets fortheir show on Saturday 28 May cost R120. Email [email protected], call 087 943 2459or visit www.drostdyteater.co.za for bookings and more.

Tyger Valley Centre will be supporting lo-cal animal shelters this winter by partner-ingwithandsupporting theDogboxProject.The centre is inviting shoppers to be a

part of the initiative on Saturday 4 Junefrom10:00 to 12:00 in theTygerValleyArenawhere the community will be asked to helpcomplete ready-made kennels.TygerBurger will be entering a team too,

and one lucky reader will win a R1000 giftvoucher from the centre by showing his/her support.Attendees can teamup in pairs of two and

will be responsible for finishing onekennel by adding finishing touch-es and varnishing it. Teams arealso allowed to bring alongpaint, a paint brush anddecorations to deco-rate their kennels (op-tional).Each kennel will re-

ceive a blanket and abag of dog food.The centre will also

be collecting food andblankets, and anyoneinterested in making adonation can do so atTyger Valley’s Cus-tomer Care kiosks un-til Saturday 4 June.The completed ken-

nels will be distribut-ed, with the help of ani-mal shelters, to less for-tunate communities,where the living condi-

tions of some animals are far from per-fect.V A donation of R140 is required per kennel or fora team of two. This includes the cost of the kennel,dog food and a blanket. For more information aboutthe project, visit www.dogboxproject.co.za.

WIN! WIN! WIN!V One lucky TygerBurger reader can win a R1000 Tyg­er Valley gift card. Simply share the Dogbox Projectposter on TygerBurger’s Facebook page beforeWednesday 1 June for a chance to win.

Give a dogbox some bling

Tyger Valley Centre is inviting shoppers to help them build dog boxesfor four­legged friends.

Steven Taylor (right) came from small beginningsand huge challenges to where he is today. Here heis with Robbie Fowler, a former England footballplayer.

Page 14: TygerBurger Eersterivier 20160525

14 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

The Soup, Sip and Bread festival isback in the Durbanville Wine ValleyfromFriday 3 to Sunday 5 June at vari-ous wine farms.The 12wine farms of thewine valley,

Altydgedacht, Bloemendal, D’Aria,Diemersdal, De Grendel, DurbanvilleHills, Hillcrest, Klein Roosboom, Mee-rendal, Nitida, Groot Phizantekraaland Signal Gun, will each be celebrat-ing the start of winter with a uniqueoffering of wines, soups, artisanbreads, winter inspired culinarytreats, live music and special diningexperiences. Each winery has its owncharm with superb entertainment foradults and children alike.Festival goers can look out for the

barrel special at each participatingfarm which will include great winedeals and specials. The DurbanvilleWine Valley is proud to be associatedwith Century City Mercedes-Benz.Festival goers will have the chance toview their cars of distinction at theparticipating farms throughout theweekend. The festival has partneredwith Uber to get all guests to and fromthe festival safely and in style! All newusers can sign up with the promotion-al code “Durbanville16” to receive afree first ride valued at R150. To re-quest your ride, simply download thefree application for iPhone, Android,Blackberry 7, Windows Phone or visitm.uber. com. A detailed festival pro-gram and information on ticket saleswill be available on www.durbanville-wine.co.za.V For more information, contact Angela [email protected] or 083 310 1228.

Sip soup inDurbanville

DESIREE RORKE@dezzierorke

Plastic is inevitable. It’s not the enemy– we are.World renowned Belgian artist Will-

iamSweetlove reckons aworldwithout plas-tic is no longer possible.“The problem isn’t the plastic itself, but

the fact that people burn it and throw it intothe sea,” he says.He brings this conservation message

home in a whimsical yet compelling exhibi-tion of neo-pop sculptures, which opened atthe Kirstenbosch National Botanical Gar-den on Wednesday.Labelled “Water Wars”, the exhibition

tells the story of mankind’s war with water.By 2025, one in three people will live with

absolute water scarcity, according to thefood and agriculture organisation of theUnited Nations.“Yet, the excesses of humanity are threat-

ening our natural resources,” he says.Sweetlove’s sculptures are made from re-

cycled plastic from landfills and transformordinary animals and objects into iconic fig-ures. His unique works of art have chal-lenged people to become environmentalthinkers for close to 50 years through morethan 600 exhibitions worldwide.It is not difficult to see why.The pieces are bold and playful, but defi-

nitely make you think. More than 60 red,blackandwhitepenguinspositionedor rath-er installed in the Vlei Garden, for example,draw the attention to the impending short-age of clean drinking water.“They have water bottles tied to their

backs suggesting a survival measure, andface the mountain in an almost pleadingfashion – pleading for fresh water.”At the Old Dam, the Fisherman-hunter

sculpture speaks to our dwindling ocean re-

sources. “In order for the fisherman to sur-vive, he eats less and therefore has shrunk.As there is no fish left in the ocean, he hasnow become a hunter.”In addition to his solo work sculpture,

Sweetlove has worked collaboratively withother artists for more than 20 years as amember of the CrackingArt Group, foundedin 1983 in northern Italy. Their collectivework calls attention to environmental andsocial issues.One suchpoignant installationshows the plight of the turtles in Venice asthey try to escape the canals that keep themfrom reaching the ocean.The founder of theCapeTownArtAgency,

Dirk Durnez, who collaborated with Sweet-love and Sanbi (South African National Bio-diversity Institute) on the exhibition, saysthe exhibition aims to create a change ofmindset about conservation – especially inyoung people.The exhibition will continue at Kirsten-

bosch until 11 June, then journey throughSouth Africa, ending in Pretoria.Karl Stouthuysen, Belgian consul to Cape

Town, officiated the exhibition.He said initiatives like this stress the need

for ecological awareness.“Water is most precious for all creatures

great and small.”

Plastic not enemy – we are

In front of one of the sculptures are from left, Dirk Durnez (Cape Town Art Agency), KarlStouthuyzen (Belgian Consul to Cape Town), Sarah Struys (Kirstenbosch) and William Vaesen(Cape Town Art Agency). PHOTO: DESIRÉE RORKE

Heidi Ansley, owner of the Piet­my­Vrou Mosaic Studio in the Rust­en­Vrede Gallery, addressing guests at theopening event.

Support them ‘tile by tile’CARINA ROUX

You eat an elephant bite by bite.To raise money for a worthycause much bigger than an ele-phant, you can do “tile by tile”.Every year Heidi Ansley, own-

er of the Piet-my-Vrou mosaicstudio in the Rust-en-Vrede Gal-lery in Durbanville and her stu-dents do a special mosaic projectin aid of charity. This year theproceeds will go to the Cape Kid-ney Association, a non-profit or-ganisation that helps destituterenal and dialysis patients withsupport ranging from monthlyfood parcels to travel allowancesto get to the hospital.

The choice of charity wassparked by Cindy de Beer fromBellville, who has been living ondialysis for 36 years.“Cindy is a private patient, but

serving on our committee, andknowing the plight of renal fail-ure and the dialysis, she feels theneed to assist patients that arenot as fortunate as her to have amedical aid,” says Molly Fabé,executive director of the CapeKidney Association. On averagea hemodialysis treatment lastsabout four hours and is donethree times per week.The project was launched at

the opening of the studio’s yearlyexhibition on Tuesday 10 May

and to date has raised R13 000.The students have set up a mo-

saic work station in the galleryarea. Guests can sponsor a glasstile for R20, or five for R100, andbecome part of creating a beauti-ful artwork. All it takes is apply-ing a thin layer of glue to theback of the glass tile and placingit securely next to one alreadystuck down.The project runs untilWednes-

day 8 June. The Rust-en-VredeGallery is open Mondays to Fri-days from 09:00 to 17:00 (until16:00 from 1 June) and Saturdaysuntil 13:00.V Contact the Rust­en­Vrede gallery on021 976 4691.

Are you planning your wedding?Then don’t miss CapeGate’s annu-al bridal fair taking place fromFri-day 27 to Sunday 29 May.Get everythingyouneed for your

dream wedding ranging fromgowns, flowers, décor, cakes, sta-tionery, hiring, photos, videos,mu-sic andmore from 75 suppli-ers.Browse and purchase a

range of products, catch upon the latest décor ideas andtake a look at some trulyunique floral arrangementsin the bouquet competition.One lucky couple will

walk away with over R57000 in prizes for their wed-ding. The package includesdécor, ‘On the Day’ station-ery, a wedding gown, pho-tography, videography, awedding cake and a week-end getaway. The amazingprize is proudly sponsoredby Joli Creations, RoneldaRhode Bridal Wear, Mo-ments2Media, Style meSweet and LangebaanCountry Estate.Entries will be taken at

the information desk be-tween 23 and 29 May.Entry to the fair and com-

petition is free and the exhi-bition will be open from09:00 to 19:00 on Friday and

Saturday, and 09:00 to 17:00 on Sun-day.V Up to date information will be availableon www.capegatecentre.co.za and Cape­Gate’s Facebook and Instagram pages.For more information contact AmandaMcCarthy on 021 981 2289 or email [email protected].

Everything a bride needs

A wedding cake to die for ...

The Brackenfell Athletics Cluband the Bar Flies Motorcycle Clubare holding a doggie walk and funrun on Saturday 4 June to raisemoney for local animal shelters.“All fundswill be used to buydog

food – which is always in shortage– for shelters in our area,” says aspokesperson of the athletics club.The fun run will start at the Bot-

telary Tennis Club next to Café

Mambo at 10:00, followed by thedoggie walk at 10:15. Food and bev-erages will be on sale. Later theevening the Bar Flies will host aparty and bring and braai at theclub house starting at 19:00.Entry to all eventswill beR30per

person and donations of dog foodwill be welcomed.V For more information contact DeniseMarais on 084 250 1026.

Doggie walk for funds for shelters

Page 15: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 15

SLEDGING?IN CAPETOWN?

SnowWorld offers a huge range of activities for the whole family.Join us for Snowboarding, Snow Tubing, amazing Ice Slides, Kids Play Areas and the

Animals of the Ice Age fun at GrandWest in the Snow Box.

For more information, please visit our website at www.snowworld.co.za

1 May 2016 to 31 July 2016 Sun Exhibits, GrandWest

www.webtickets.co.zaBOOKTODAYAT

Artscape Theatre will belaunching an exciting and jam-packed Youth Month pro-gramme with the first of theirnew Artscape Lunch Hour Con-certs on Wednesday 1 June.Starting at 13:00, the first freelunch hour concert is presentedin association with the CapeTown Philharmonic Orchestrain the Artscape’s ChandelierFoyer where the young musi-cians from theMasidlale stringsand woodwinds projects willperform.

FreeThese young musicians, fromLanga, Mamre and Nyanga,formpart of theCapeTownPhil-harmonic Orchestra’s youth de-velopment and trainingprojectswhere children between theages of six and 17 on a weeklybasis receive strings and wood-wind training from members ofthe Cape Philharmonic YouthOrchestra both in their commu-nities and at the Artscape Thea-tre complex.Artscape’s new monthlylunch hour concerts will show-case the different departmentswithin the theatre complex andCapetoniansworking in the cityare invited to take a break fromtheir daily routine to enjoy achance to experience the magicof theatre.This first concert will alsolaunch an exciting month-long

programme aimed at celebrat-ing Youth Month, starting withthe Sekunjalo Edujazz Concertwith guest artist Jimmy Nevison Saturday 4 June.The Benjamin Jephta Quintetwill be joined by other youngartists for a run in the ArtscapeArena from Thursday 9 to Sat-urday 11 June.That same weekend will seean explosion of hip-hop culturewhen the popular show CapeTown’s Most Wanted returns tothe Artscape Theatre for threeperformances on Friday 10 andSaturday 11 June, before ALL-Basters brings South Africanand Dutch hip-hop artists to-gether on Wednesday 15 andThursday 16 June

10­week mentorshipAnother popular returningproduction is the ArtscapeYouth Jazz Festival with a line-up of 100% South Africanmusicon Saturday 18 June.Young jazz musicians willcomplete a 10-week mentorshipprogramme with artists likeCamillo Lombard (piano),Frank Paco (drums), WesleyRustin (bass), Marc De Kock(saxophone) andmusical direct-or Amanda Tiffin (vocals), be-fore taking to the stage to raisefunds for the Western Cape Re-habilitation Centre.V Visit www.artscape.co.za or visitwww.cpo.org.za/outreach/.

Artscape to hostfree youth concert

AVRIL FILLIES

Die wel en weë van meisiesin ’n kinderhuis of plekvan veiligheid is die basis

van Susan Meiring (44) vanDelft-Suid se boek Dogters vanSahara, wat op Saterdag 28 Meiin die konferensiesaal in Bellvil-le-burgersentrum in Voortrek-kerweg bekendgestel word.Sy is oorspronklik vanKlawerin die Noord-Kaap, maar het inRetreat opgegroei.“Skryf was altyd my passie enek het eers in 2012 ernstig beginskryf toe die Sonmy die kans ge-gee het om my kortverhale opdie Oom Sonnie-blad te publi-seer.Maar alles het in graad 4 op9-jarige ouderdom by die JuniorPrimêre Skool Thomas Wild-schutt in Retreat begin toe myonderwyser my gevra het of eknog sulkemooi opstelle skryf. Syhet gesê ek moet my boek bringvir haar om te lees as ek dit een-dag gaan skryf.“Die span van rampbestuur inKaapstad het my gemotiveer omdie boek in 2012 te begin skryf ennou word dit Saterdag bekendge-stel. Dis die eerste boek wat die ligsien, maar my tweede manuskripis reeds deur Centre for the Bookgoedgekeur.“My roman sal teen die eindevan die jaar bekendgestel word asalles volgens plan verloop,” het sygesê. Dogters van Sahara handel

oor ’n groep meisies wat by ’n kin-derhuis beland en moet naarstigprobeer om mekaar as familie teaanvaar, want hul biologiese fami-lie het hulle verwerp of mishandel.“Ekwil beklemtoon dat dit nie ’nware verhaal is nie, maar dat ek ’npaar kinkels bygevoeg het. Dis ’nmallemeule van intrige, humor,verlange en selfs pyn. Ek neem dieleser saam met my in die alledaag-se lewe van vergete kinders in

soortgelyke instansies. “My an-der stokperdjie is sing. Ek dooddaaroor. Hoewel ek nie ’n goeiesanger is nie, hou ekdaarvanommense te vermaak. As tjokkerhet ek sommer die gaste van myouers gou ’n show gegee tot al-mal se vermaak,” lag sy.“Ekbeoog om fiksie in verskil-lende vorme te skryf en as ditGod se wil is, wil ek draaiboekevir televisie skryf.Wanneer jy ’nboek aanpak, moet jy sorg dat jygenoeg inligting oor jou onder-werp bekom.“Dit kan ’n tameletjie wees asjou navorsing nie goed is nie enjy later in die donker moet rond-tas. My oudste suster, GertruidaDietrich, het my boek geproef-lees en die boek is eintlik geskikvir kinders van 12 jaar,maar ou-ers kan ook iets uit die boek leer.“As kind het ek talle boekeverslind, maar my gunsteling-skrywers was Dricky Beukes enEnaMurray.Myoorledema,Ka-triena Meiring, het altyd gesê

dat jy nie moet ophou probeer nieen dat jy in jouself moet glo.“Ek deel graag haar filosofie metvandag se jongmense: kinders watin swaarkry gedompel is, verplig isom hul ouers se lewens te lei en ophul lewenspad geen lig sien nie,kom altyd sterker anderkant uit,want hulle ken swaarkry.“Jy as ouer moet ook nooit met’n talent sit en dan te bangwees omdit te ontgin nie,”sê sy.

Jeugboek handel oorlewe in ’n kinderhuis

Susan Meiring van Delft­Suid

Page 16: TygerBurger Eersterivier 20160525

16 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016VERMAAK

The life and struggles of legendary musicicon Miriam Makeba will be exploredwhen The University of the Western

Cape (UWC) presentsMiriamMakeba – Ma-maAfrica!TheMusical, at the Cape Peninsu-la University of Technology’s (CPUT) Bell-ville campus this week.

The show – the first-ever theatrical projectto focus on the life and times of Makeba –will run in the lead-up to the 10th anniversa-ry of her passing, and celebrates the 30-yearpartnership and collaboration between theUniversity of Missouri St Louis and the Uni-versity of the Western Cape.Mama Africa! features an all South Afri-

can cast and orchestra made up students,professional and semi-professional commu-nity dancers and actors.

The original musical drama was re-searched and written over three years byAmerican professor and Broadway directorNiyi Coker Jr. (who also directs) with sup-port from the Carnegie Africa Diaspora Fel-lowship Program and in association withZM Makeba Trust and Siyandisa Music.

While Mama Africa! makes its debut atCPUT on Thursday and Saturday, Cokerplans to take the production to New Yorkand Saint Louis in the United Stated later inthe year.

“It is quite humbling and a privilege to beable to tell the story of this icon,” he says.

The show’s second run will be at the Bax-ter Theatre in February 2017, before the pro-duction embarks on another internationaltour.

Henriette Weber, director for the Centrefor Performing Arts at UWC and who wasinvolved in the auditioning process for theproduction, says it is a unique opportunityfor them to be part of this collaboration. The

musical is a new focus for the partnershipin developing the Fine Arts and Communi-cations programmes at UWC.

“This is our first project together to nowdevelop a more vibrant arts and theatre pro-gramme for UWC as a historically under-privileged institution where stage produc-tions were banned for much of the apartheidera.”

With regard to the musical, she says, “itis a dramatic show of sounds and senti-ments, vibrancy and fears, and defiance ofthe apartheid era from the perspective of theblack majority – and also brings 31 songsfrom Makeba’s repertoire”.V Tickets for the show, which will be staged at CPUT’sBellville Campus on Thursday 26 and Saturday 28May, cost R150 or R100 for students and pensionersfrom Computicket.

Mama Africa fondlyremembered

Simangele Mashazi (left) plays the role of Zenzi(the young Miriam Makeba) while Jennifer Pauplays a more mature Makeba.

The Cape Town Big Band Jazz Festival iscoming of age this year. The festival, whichcelebrates its 18th year this month, willshowcase 24 school, college and communitybig bands in the Baxter Concert Hall fromWednesday 1 to Saturday 4 June.

The Uni-Sound Big Band will kick pro-ceedings off on the Wednesday alongsideRondebosch Boys’ Prep Jazz Band, Pine-lands High and Wynberg Boys High’s Jazzbands, the Stellenbosch Youth Jazz Bandand the Edujazz Big Band.

The Thursday night will see performancesby The Little Giants, St. Joseph’s Marist Col-lege Jazz Band, the Beau Soleil Music Cen-tre, the Delft Big Band, Bergvliet High andWynberg Girls High’s big bands.

Friday sees SACS’ junior school and high

school junior and senior jazz bands performalongside the Sans Souci Jazz Cats, Rusten-burg High School for Girls’ jazz band and theAlumni Big Band made up of Dan Shout, Jus-tin Bellairs, Mike Rossi, Marc de Kock,Claire de Kock, Ian Smith, Vaughn Fransch,Jody Engelbrecht, Willy Haubrich, SiyaCharles, Nick Green, Shaun Johannes, Dar-ryl Andrews, Andrew Ford and Adam Cool-saet, conducted by Mike Campbell.

On Saturday the stage will be shared byJohannesburg’s Pridwin P’zazz Jazz Band,Heathfield and Westerford High School’sbands, Rondebosch High’s junior and seniorjazz bands and the UCT Big Band.V Tickets for the festival cost R100 or R50 for seniors,learners and students, from Computicket. Tickets forall four performances are available at R350.

Big bands at CT jazz festival

Heinz will work: BishopLavis rapper Mr Heinz will

be launching his “MoneyWork”, the first single off

his upcoming album atBaginza Bar in Long Street

on Sunday 29 May from15:00. The album Heinzville

is due to be released inOctober. The single will bereleased after the “fashion

meets music” event hostedby OMJ Clothing. Entry for

the launch is free. VisitTheReal MrHeinz Facebook

page or follow@MrHeinzCPT on Twitter for

more information. PHOTO:URBAN STYLIST

Page 17: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 CLASSIFIEDS TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 17

www.bedbuys.co.za

valid till end June 2016

I HAVE HUNDREDS OF BEDS, IF I CAN’T BEAT ANYONE’SPRICE ON THE SAME BED, I WILL GIVE YOU

Full 1 Year Guarantee

15 Year Warranty 12 Year WarrantyDBL: R 3590 QN: R 3990 KNG: R 4990

INCLUDESMATTRESSES

FROMSTRANDMATTRESS

*SA QUALITY! 7 Year Warranty

SGL: R 2599 DBL: R 3099 QN: R 3799KNG: R 5199 * MAX 2 PER CUSTOMER

Strandmattress, powered by Cloud Nine

Double Pine R2099L-Shape Pine R2499Triple Pine R3199Metal R2699INCLUDES MATTRESSES

SGL: R 2299 3/4: R 2599 DBL: R 2899QN: R 3299

FROMFROM- Non Turn Technology- Universal Base

DBL: R 4199QN: R 4699

Parow: 074 147 6129 \ 021 492 2575 · Ottery: 021 703 3300

73 Industria Ring Road, Parow Industria, 021 932 897573 Industria Ring Road, Parow Industria, 021 932 8975TRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERS Sto

kvel-C

lubs

Welc

ome

VALID FROM 25 MAY 2016 – 31 MAY 2016

PLAASWORSPLAASWORS STEAK MINCESTEAK MINCE LAMB A2 HALF & WHOLELAMB A2 HALF & WHOLE

SKAAP PAKKESKAAP PAKKE

CLUB STEAKCLUB STEAK

42984298 44984498

STEWING BEEFSTEWING BEEF

39983998

65986598

44984498/kg/kg

PRIME RUMP AND SIRLOINPRIME RUMP AND SIRLOIN

64986498

/kg/kg /kg/kg

/kg/kg /kg/kg

58985898

/kg/kg

/kg/kg

BULK BUYERS WELCOME WHILE STOCKS LASTTrading hours Mon-Fri 8h15 to 17h15 and Sat 8am to 13h00

PICTURES FOR ADVERTISING PURPOSE ONLY

X1REA1FR-AL250516

DEBT? SKULD?DROWNING IN DEBT? SLEEPLESS NIGHTS? CAN'T KEEP UP WITH ACCOUNTS?

WE WILL ENSURE:

You have MORE

‘Take Home Pay’.

* Provide Legal Protection

* Give you Peace of Mind

WE CAN HELP

* Credit Card Repayments

* Home Loan & Car Repayments

* Personal Loan Repayments

* Any other Accounts

Let us your:RESTRUCTURE

Apply online: www.drstyg.co.za Email: [email protected]

All Hours: 072 604 3293Office Hours: 021 945 4062

E-mail: [email protected]

29358EF1 072 604 3293 021 945 406233 STRAND STREET, BELLVILLE

drs53242

X1QGXKMR-AL020915

: 087 740 1091 – [email protected]

Page 18: TygerBurger Eersterivier 20160525

18 TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs Woensdag, 25 Mei 2016GEKLASSIFISEERD

X1R97M0D-AL250516

082 257 4164

CALL ME: 078 095 5017

021 949 0458

NAME, SURNAME, SALARY, ID

& AMMOUNT NEEDED

[email protected]

YOU ARE WELCOME!

deals

RED HOT DEALS!Where MORE MONEY MATTERS

STOP CRYING, STOP WORRYING

BECAUSE WITH PROF DANISH

EVERYTHING IS POSSIBLE

STOP CRYING, STOP WORRYING

BECAUSE WITH PROF DANISH

EVERYTHING IS POSSIBLE

PAY WHEN THE JOB IS DONE

CELL 084 049 6064

PAY WHEN THE JOB IS DONE

CELL 084 049 6064

My name is Miriam 45 years testify about themiracles that Prof Danish performed in mylife. I am one of the people who lost a lot ofmoney to the so called doctors but when Iread the testimony Hilda wrote about ProfDanish, I decided to try again and called ProfDanish and he toldme all will be finewithmeif only I believe in him. My life was a mess, Ihad big debts, working for 5 years with nomoney, that time my boyfriend had left me,he used a crystal ball eye and gave me amagic ring which helped me. My boyfriendcame back and I am now financially stable.My court cases were dismissed and I livehappily now.

X1R739KH-QK150316

.

PERSONAL SERVICES1400

.

HERBALIST1435

.

100 % SUCCESSFINANCIAL FIX EXPERTMAMA MADINA & SHAMIL

In Goodwood for strong Dua's and effective RubaanTry for Free and get results soonAre you battling every month to

make ends meet.Life is too short to be unhappy.

Let us help you to achieve what youwant from life.

Spiritual Loan & Cash in your Account*Quick Selling /Buying of Property

*Bring families together*Luck from Forefathers

*Clean houses from evil spirits*Home Protection, Luck in Gambling, Casino &

Lotto plus business*Financial Problems - "borrow" Magic ring

Magic Stick and "Amagundwane"for 24 Hours to get rich

* Unfinished work by other HealersFree*Palm reading also done here.

Never too late to solve your problems* Personal problems etc.

PENSIONERS: FREE TREATMENT245 Voortrekker Road, Goodwood

Between Auto Zone andTokyo Drift Auto's

Ph 073 348 2707 / 076 898 3688 or Whatsapp

.

Financial Fix expert ... Success Mama Jamira* Let us help you to achieve what you want from life?

* Get spiritual loan and cash in your account?* Quick selling and buying of property?* Borrow "magic ring", * Magic stick and

Amagundwane for 24hrs to get rich* Try for free and get results soon.PENSIONERS FREE TREATMENTMAMA JAMIRA 078 461 3229

Eerste River, behind Pick 'n Pay, Shop No. 9

.

100%GUARANTEEDSUCCESSFree your space and become a champion of your

finances and freedom. Bring all your relationship andlove problems to me. Pregnancy and failure to have a

child. For finance, money in your account, lottonumbers and luck, casino, magic ring and wallet.

I am the answer. Delayed and unfinished work, just callJP 078 391 6510 .. Eerste River and Cape Town

.

PRINCE JIBU* LOST LOVE, DIVORCE, MARITAL PROBLEMS* WIN THE LOTTO & POWERBALL - ALL SIXNUMBERS THE SAME DAYMONEY IN YOUR ACCOUNT THE SAME DAY

* PAY ALL YOUR DEBT AND BLACKLISTING* MAGIC WALLET, MAGIC RING TO MAKE YOU RICH* MANHOOD POWER* ALL WOMEN'S PROBLEMS SUCH AS PREGNANCY* PROMOTION AT WORK AND INCREASE YOURSALARYINCOMPLETEWORKFREE. CALL IF YOUARE FARAWAY.HAVEYOUTRIEDOTHERHEALERSAND

WEREYOUDISAPPOINTED.CALL: 073 3026160

.

.

Ek, Jean, dankMaama Samantha vir haar grootwerk. Sy het ek en my familie gehelp met finansies,geldprobleme, my huwelik, verlore liefde en om al onsskuld skoon te maak, asook manlikheid en gewig. Onsis baie gelukkig as gesin. Ons is trots op jou,Maama.Met enige probleme, skakel assebliefMaama. Jou

probleem sal uitgesorteer word binne minder as tweeure dieselfde dag en jy betaal eers wanneer die werkgedoen is. Baie dankie,Maama, dit is aan jou te

danke. Skakel Maama by 063 089 1049

.

.

PERSONAL

SERVICES

1400.

CATERING &VENUES

1401.

A & A HIRINGFor all your crockery,cutlery, linen, etc. @ 10cper item. Fully equippedand draped venue.Call: 082 267 7616 /021 902 0904

.

CHILDREN’SENTERTAINMENT

1405.

CHILDREN'S FUN JumpingCastles, tables & chairs andTheme parties.021 905 6119/072 909 1203

.Affordable jumping castles,tableschairs, kiddies decor, candyfloss,birthday cakes & partypackets.076 233 2954/079 475 0839

.

Jumping Castle For Hire076 815 9865021 931 9598

.

DRIVINGSCHOOLS

1417.

GOLDEN REWARDS DRIVINGACADEMY

DRIVING / LEARNER CLASSESBRIAN 021 953 3171084 049 1124

.

Quality Driving/learners classesDenzil 0787666858/

0794750839

.

HERBALISTS

1435.

A PROF ABBASLIEFDES PROBLEMEFinansies. Wen lotto

% 073 583 4399.

First and Last chanceMaama Abracall/whatsapp073 556 5502

•Magic wallet/ring forsuccess

•Financial problems•Love problems

free if you worked formore than 15 yrs with

debts..

NEWSPIRITUALHEALER

is now in WesternProvince

For all of you who arestruggling, just callnow and change your

life.* Clean with blessed

water and take all badluckaway.

* Financial problems* Love problems

* Pregnancy problems* Divorce & court casesUnfinished jobs with

other healersPay after work is done.

073 3250543.

Win gambling, lotto.Pay after you win.060 437 7381

Oupa

.

HEALER CHIEFZUNGA 100%

Love Potion Fortune TellerBring Back Lost Lover-Palm Reading, Clean BadLuck, Job & Financial

ProblemsSelling of Properties &Lotto. Court casesUnfinished jobs fromother herbalists is for

free.Call for appointment078 031 0049

Kuils River / Strand.

PROF RICKY*Financial problems

*Troubled relationships*Magic wallet/ stick

*Bad luck *Lost Lovers*Ring & Short boys*Jobs & Promotions* Unfinished jobs

CALL / SMS / WHATS-APP to 078 970 8039

.

LEGAL

1440

.

DIVORCE Quick ResultsDep.R300 061 405 0092

.

LOANS

1445

.

A BRIDGING LOANWaiting for

Pension/Packagepayouts? SMS or send"please call me"082 301 7856Ph: 0860 105 546

.

Are u waiting on aPENSION /PROVIDENTpayout? Lump sum only.Sms/Call: 0768867655

.

.

BUSINESS /PERSONAL LOANSR20,000 - R500,000same day approval.

We assist all.Contact: (021)828 5906

.

NEED CASH LOAN????Quick result,

same day payout.Please call / Whatsapp

076 982 3387.

Struggling or been declined for abond because of your credit profile?We don’t say No .All welcome.Based on if you can afford it ,nothingelse. Send PCM to 081 398 5833Speak to the experts

.

PERSONAL

1460

.

SIENER / PSYCHIC021 910 3499

072 903 0822 (no sms)pieter.bezuidenhout77

@gmail.com

.

FOR SALE

.

WENDY HOUSES

1677

.

.

BUILDINGMATERIAL

1610

.5 m BOUSAND & KLIP.021 397 1501/ 082 709 6443

.

ABACUS BLOCKSBlock Size: 90M, 140M,

190MCHEAPEST PRICESAlso Cement, Sand &

Stone078 539 4782021 704 6932

We deliver to all areas.

GENERAL &HOME SERVICES

.

CARPETS/CURTAINS/UPHOLSTERY

1803

.CARPET & UPHOLSTERYcleaning. Phone 021 905-4529 or072 832 1388

.CARPETS, Couches CLEANEDA deep wash at best rates.021 592 0626/082 428 7163

.

BUILDING &CONSTRUCTION

1801

.A BAKKIE rubble, sand and stone.Ph 078 611 3627.

.

All BuildingWorkCarports, paint work,

waterproofing, carpenterwork, general building

work, tile workCONTACT DANIE079 660 4664/021 952 9928

[email protected].

ALLE BOUWERKMotorhuise, braaikamers,afdakke, lê van teëls,

Vibacrete-mure en verhogings,loodgieterswerk.

Skakel 083 725 8591 /021 904 4854 na-ure.

.

FOR ALL BUILDINGRenovations, vibracrete walls,

carports, wendy houses & replacingwooden frames with aluminiumpainting, plumbing & paving.

Call 081 450 9021 / 021 952 4758

.

Bouwerk en planneasook: Vibracretewalls, houses, fancyceilings, raisers, spikesand Carports & Paving.Call: 021 908 0012/082 299 9111

.

DSTV/TV/DVDSERVICES

1807

.

AERIAL SATELLITE SERVICESHave DStv/Aerial Problems?

* No Signal?* Picture breaking up?* Re-installations?

We do: Home Theatre, Extra Points,TOP TV install

Call Vincent 0822689339Same day response.

.

PRO FIX TVRepairs to all makes of TV's,Plasmas and LCD's.Free pick-up & deliveries.Aerial & DStv installations.0219317616/ 0832949931

.

ELECTRICAL

1810

.

ALL ABOUT APPLIANCES

Repairs to stoves, w.machines,t/driers, m/waves, d/washers &fridges.

Contact Mr Campbell 0782228510 or0730471484 / 0219523417 /0219521399ALL MAKES & MODELS

.

FRIDGE RE-GASSING(Labour + gas incl. R180)

Call: 083 330 1625*All jobs done at home!!!

.

GLASS/WINDOWS

1827

.ALUMINIUM windows, doors,b.bars, gates & glass repairs.Call: 073 429 7856

.

HOME IMPROVEMENTSINTERIOR

1835

.BLINDS: All Types. Discount onimmediate orders. Call Alfonso0715748102/ 0215920426

.

HOME IMPROVEMENTSEXTERIOR

1836

.

MANAGER'S SPECIALGOEDKOEP, MAARKWALITEIT PAVING& VIBRACRETE MUREEN VERHOGINGSOns doen enige soortpaving. Vir gratiskwotasie skakel:083 715 5209

.

VIBRACRETE-MUREOprig en verhogings, los materiaal

vir "DIY".

Skakel Concrecor Blackheath021 9057 820 k.u.

.

MISCELLANEOUS

1845

.AHA Burglar Bars, Gates&Vibr0219331647/0835421097/0219091807.

.

PAVING

1873

.ALL PAVING. Excel ref.Ph 393 2090 or 076 124 4713

Page 19: TygerBurger Eersterivier 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 SPORT TYGERBURGER Eersterivier & Blue­Downs 19

.

RUBBLE

REMOVAL

1860.

KIA BAKKIE for removals of rubbleand furniture. Call 074 404 1977

.

TRANSPORT &STORAGE

1870.

.

EMPLOYMENT

.

GENERAL

3680

.

AVON-AGENTE BENODIGElsies, Delft, Bellville, Belhar &

Bishop Lavis. Kommissie.Sms naam en adres na

0834050511 of 0743698091

.

AVON-AGENTE BENODIGVanaf 15% tot 30% kommissie.Skakel: 021 910 2747 /

073 227 1034

.

Wil jy werk vir+- R17 000 P/M

Skakel Terry 072 416 3875/ 021 910 0992

.

BLOKMAN, BAKKERS,KASSIERE EN

ALGEMENE WERKERSbenodig vir Supermark in

Brackenfell.Afrikaans en Engelsmagtig en kontakbare

verwysings is ‘n vereiste.Faks CV aan:021 981 0420

.

.

HAIR/BEAUTY

3685

.

Hairstylist Required.Experience or

qualifications needed.Must have +/- 3 yearsexperience in the sameindustry. Goodwood area.Call 072 855 7202 /021 591 3883

.

EMPLOYMENT3600

.

ADMINISTRATIVE3605

.

ADMINCLERKSREQUIREMENTS

• Matric• Tertiary Education

• Advance Computer literacy• Drivers licence an advantage

• Previous work experience in data capturing,finance or HR (Advantage)

• Salary R5 000.00 per monthE-mail a two (2) Page CV, includingcertified copies of all relevant

documents to:[email protected]

.

GENERAL3680.

Employment nowCashiers, Cruise ship attendants, Flight attendants,Call centres, Housekeeping /Cleaners, Pick & PackersWaitress/Bartenders, Grade 10/11/12 hospitality,

office and general jobs.Visit us at: Heerengract Street, Pier House Bld,

6th Floor,Call: 021 418 4287/021 421 9170

Visit us at: 1 Kort Street, Regkam Building,1st Floor, Bellvile

Call 021 945 2223,021 948 9885

.

CALL CENTRES3640

.CALL CENTRE IN SOMERSET WEST

Our Call Centre is made up of an Experienced,Young, Innovative, and massively determinedteam. We are 100% focused on growth for ourBusiness and its employees. We want

Professional, Ambitious, Target driven and veryhard working telemarketers to join our dynamic

team.

The position offers a Basic, Commission,Daily Incentives, Daily Meals as well as

uncapped Commission.

No Sales involved.

Availability: Immediately

Office Hours

Contact Giovonna on 072 245 3221

.

SECURITY3750

.

INSPECTORSREQUIRED

• Matric• PSIRA registered:Minimum C Grade

• Valid South African ID• Drivers Licence Needed

• Previous Work Experience as an Inspectorwill be advantageous

• Certified Copies of documents must be presented.

Contact us at: 021 9330124(DuringOffice Hours)

Or E-mail a two (2) Page CV to:[email protected]

.

TRAINING COURSES3765

.

Kingsway Collegewww.kingswaycollege.co.za

Email:[email protected] NO: 01999 2102

Accreditation Umalusi no: 14FET 02000011PANursing Program now open

Diploma in Business & Management Studies (N4-N6)Diploma in Tourism & Hospitality

Diploma in Engineering Studies (N1-N6)Diploma in (ICB) Accounting & Business Studies

I&T Information and TechnologyNCV Office administration Level 2-4

Certificate in Machinery Training e.g. Forklift,Over head Crane & moreCape Town Campus

Heerengract Street, Pier House Bld, 6th FloorCall: 021 828 2416/021 421 9170

Bellville Campus1 Kort Street, Regram Building 1 St Floor

Call 021 945 2223,021 948 9885

...

Bellville South-R895000: 3 bed, lounge,2 bed flatMalibuVillage-R550000: 2 bed, lounge,2 garageMalibuVillage-R450000: 2 bed, lounge,kitchenBeaconValley-R350000: 3 bed,lounge,parkingBishop Lavis-R370000: 2 bed, lounge, largeplotEerste River-R325000: 2 bed, lounge, kitchenBonteheuwel-R310000: 2 bdrms, kitchen,loungeKuilsriver-R1 440000: 3 bdrms,2 garage, b.i.c.,kitchen.TafelsigM/Plain-R250000: 3 bed, lounge,kitchEerste River-R395000: 2 bed, lounge, garageSunbird Park-R399000: 3 bed, incompletehouse on big plot.Mitchells Plain-R299000: 3 bed,maisonette,lounge, kitchen

Office: Kuils River Branch021 903 8055Gary: 081 431 5939

Melissa- 072 057 5753Beauten: 073 438 5235Gavin: 082 4984094Thando: 076 5280495

.

Roosendal-R395 000: 2beds,lnge,2garage, diningLeiden-R250 000:2Beds,lnge,ktchn,bath,parkingEindhoven-R200 000:1bed,bath,f/enclosedEindhoven-R180 000:1bed,o/p ktchn,lngeWesbank-R200 000:1bed,o/p ktchn,bath,lngeLeiden-R195 000:1bed,bath,KtchnThe Hague-R270 000: 1 bed,ktchn, bath,big yardThe Hague-R225 000: 1 bed, ktchn, bath, lngeThe Hague-R450 000: 2 bed,lnge, ktchn, 2 garVoorbrug-R450 000: 4 bed, lnge, bath, ktchnVoorbrug-R395 000: 3 bed, lnge, f/f ktchnWesbank-R250 000: 2 bed, lnge, ktchn, bathN2 Gateway-R280 000:2bed,lnge,2 bed flatVoorbrug-R485 000:4 bed, kitchen, lnge,parkingRosendal-R300 000:3bed,lnge,carpotEindhoven-R170 000:1bdrm, bath, lnge, parkingThe Hague- R435 000: 2bed,lnge,ktchen,garageVoorbrug-R350 000:3bed,lnge,garagePentech/Belhar: R299 000:1bed,bath,kitchn,Roosendal: R180 000: 2bed,kitchn,bathThe Hague-R350 000:2bed,lnge,carpotWesbank-R340 000:3bed,lnge,garageWesbank-R200 000:2bed,ktchn,parking

Office : Delft Branch: 021 956 1002Alain: 078 133 6933

Beauten: 073 438 5235Thando: 076 5280495Gavin: 082 4984094

.

Elsies River - R350000:Masionette,semi-attached, 3 bedrooms, lounge, kitchen,bath.

Clarke Estate - R330000:2 Bedrooms, kitchen, lounge, bathroom.

Epping Forest Elsies River – R250000:1 bedroom, kitchen, lounge, bathroom, plot.

Clarke Estate - R250000:Maisonette,3 bedrooms, lounge, kitchen, bathroom.

Mitchells Plain - R299000: 3 bedmaisonette

Elsies River - R340000:Maisonette, 3 bed,lnge

Elsies River -R330000: 3 bed, kitchen, lounge,bathroom.

Office: Kuils River Branch–021 903 8055Melissa- 072 057 5753Gavin: 082 4984094Beauten: 073 438 5235Gary: 081 431 5939

Thando: 076 5280495

.

Elsies River - R350000:Masionette,semi-attached, 3 bedrooms, lounge, kitchen,bath.

Clarke Estate - R330000:2 Bedrooms, kitchen, lounge, bathroom.

Epping Forest Elsies River – R250000:1 bedroom, kitchen, lounge, bathroom, plot.

Clarke Estate - R250000:Maisonette,3 bedrooms, lounge, kitchen, bathroom.

Elsies River - R340000:Maisonette, 3 bed,lnge

Elsies River -R330000: 3 bed, kitchen, lounge,bathroom.

Office: Kuils River Branch–021 903 8055Melissa- 072 057 5753Gavin: 082 4984094Beauten: 073 438 5235Gary: 081 431 5939

Thando: 076 5280495

CLASSIC HOME

IMPROVEMENTS

NOW OPEN!!

CLASSIC HOME

IMPROVEMENTS

NOW OPEN!!Delft, Mitchell's Plain, Strand,

Macassar & Eerste River

Wedy houses, Nutec houses,

Vib houses, Carports, Vib walls,

gates, building material.

072 542 7217 • 073 997 4312

No deposit.

Whattsapp.

Office number: 021 956 0120

After hours: 021 797 6953

Website: www.classichome.co.za

WASH& BLOW

R89

from

Mon-Thur

WASH, CUT& BLOW

R149Mon-Thur

NEWSETOF

NAILS

R210

BRAIDSAND

EXTENTIONS

GENTSBARBERCUT

R60

BOYSBARBERCUT

R50

UPSTYLE

R229Mon-Fri

HI-LITES

R209Mon-Fri

LADINERELAXER+ FREE

TREATMENT

R249Mon-Fri

DARK&LOVELY

RELAXER+ FREE

TREATMENT

R199Mon-Fri

TINTS

R209Mon-Fri

OILTREATMENT

R149Mon-Fri

HAIRUniq

ueUNISEX

STYLISTS

PROFESSIONAL BARBERS

SHOP P3 • CHINATOWN • PAROW

084 060 5251

084 060 5251

SAREL BURGER

’n Verrassende oorwinning vir dieUniversiteit van Wes-Kaapland, ’neerste nederlaag hierdie seisoen

vir Tygerberg-klub en ’n onverwagte te-rugslag vir Durbanville-Bellville was ken-merke van die afgelope naweek se Superli-ga-klubrugby in die WP.

Die Universiteit van Wes-Kaapland hetdeeglik munt geslaan uit die UniversiteitvanKaapstad se vele foute, endeurboonopdie botoon te voer by die afbreekpunte, hetUWK die tuisspan met 29-14 verslaan. Ty-gerberg het ’n taai stryd gevoer teen dieonoorwonne Valsbaai, maar het uiteinde-

lik met 20-30 vir die eerste keer dié seisoensy moses teëgekom. Durbanville-Bellvillehet te kampe gehad met Schotsche Kloof/Walmer se uitstekende verdediging en dithet heelwat ongedwonge foute teweeg ge-bring wat aanleiding gegee het tot ’n ne-derlaag van 12-19.

Belhar het so byna ’n yslike verrassinggelewer in sy wedstryd teen die onoorwon-ne Hamiltons. Maar ongelukkig het heel-wat verspeelde puntekanse hul tol geëis enBelhar is naelskraap met 22-19 geklop.

Die derby-kragmeting tussen Kuilsri-vier en Brackenfell het ’n interessante ver-loop gehad, met die Kuile wat ’n goeie rus-tydvoorsprong van 20-5 opgebou het, waar-

na die Brakke in die tweede helfte dieoorhand gekry het. Daarmee het Bracken-fell met 22-20 ’n oorwinning voor die tuis-span se neus weggeraap.

Noordelikes/Northlink-kollege het teenPrimrose baie beter vertoon, maar moesnogtans met 18-24 die knie buig.

In die B-afdeling van die Superliga hetUnie-Milnerton (68-29 t Strand) en Good-wood (55-27 t Macassar) albei uitstekendeoorwinnings op hul kerfstok geplaas.

Die meeste spanne kry die komende na-week ’n blaaskans, met net die volgendepaar wedstryde (tuisspan eerste): Durbellt NNK, Tygerberg t Hamiltons, Bracken-fell t Sir Lowrians, Belhar t SK/Walmer.

UWK verras met oorwinning

Judo champ: Caitlyn Serfontein (16) from Bell­ville High School won bronze in her age group(u.70kg, group 4) at the recent Judo Common­wealth Games held in Port Elizabeth. She trains un­der national coach Godfrey Kleinsmith. Serfonteinwill compete in the upcoming national judo cham­pionships at the end of June in Johannesburg.

Page 20: TygerBurger Eersterivier 20160525

SportPage 20 | Woensdag, 25 Mei 2016Onder redaksie van Stehan SchoemanTel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

CALL NOW ON FREEPHONE

0800 007 870CALL NOW ON FREEPHONE

0800 007 870

Enjoy the full use of yourhome with an Acorn StairliftFast installationFREE Survey & QuoteFor straight and curvedstaircases

Direct from themanufacturerNationwide coverage

Are your stairsa struggle?

SchneidersM E N ' S & B O Y S O U T F I T T E R S

18 DURBAN ROAD, BELLVILLE • 021 948 3450

RCS – NO DEPOSIT • 12-24 MONTH BUDGET PLANS • LAY-BYES • VISA • MASTER • AMERICAN EXPRESS CARDS • VISIT OUR WEBSITE : www.schneideroutfitters.co.za

AERO BUTTON DOWN SHIRTS(15 COLOURS)AERO BUTTON DOWN SHIRTS(15 COLOURS)

WAIST COAT SETWAIST COAT SET

R 00420R 00420

GRASSHOPPERGRASSHOPPER

BESTPRICEBESTPRICE

HI TECHI TEC

SEHISEHI

CONVERSEE

NAVADAVENETIANS7 COLOURS

NAVADAVENETIANS7 COLOURS

R 00400R 00400 R 00540R 00540

JOHN DRAKEJOHN DRAKE

R 00440R 00440

KEAKE

NOWNOW

DAKOTAHI SHINEDAKOTA

HI SHINEBARKERBARKER

S OPOOP

RAKERAKE

6 colours6 colours

FAULKNERSKINNYSUIT

FAULKNERSKINNYSUIT

R 001000R 001000

R 001340R 001340

AERO CHECKSHIRTSAERO CHECKSHIRTS

R 00270R 00270

DAKOTABOAT SHOE

DAKOTABOAT SHOE

R 00640R 00640NEWPORT

PILOTNEWPORT

PILOT

240240

R 00650R 00650NOWNOW

waswas

nownow

JOOHN DR

JJOOHN DRA

R 00300R 00300

FILO CARDIGANFILO CARDIGAN

LEE RIDERLEE RIDERWRANGLERJEANSWRANGLERJEANS

KLEVAS HOODYKLEVAS HOODYNEW GENTSLONG SLEEVEGOLFER

NEW GENTSLONG SLEEVEGOLFER

KLEVAS HOODYKLEVAS HOODY

R 00270R 00270 R 00280R 00280R28000R28000R 00550R 00550

NEW GENTSLONG SLEEVEGOLFER

NEW GENTSLONG SLEEVEGOLFER

LEEBOSS OF THE ROAD

LEEBOSS OF THE ROAD

R 00440R 00440

R 00220R 00220

R 00240from

CABLECHECK SHIRTSCABLECHECK SHIRTS

R 00220R 00220

AERO DOUBLECOLLAR SHIRTAERO DOUBLECOLLAR SHIRT

R 00600R 00600 R 001300R 001300NOWNOW

R 00570R 00570

JOHNDRAKEJOHN

DRAKECROCKETT& JONES

CROCKETT& JONES

JOHN DRAKEJOHN DRAKE

BARKE

R 00780R 00780R 00870R 00870BI HOO

CATBOOT

CATBOOT

R 00720R 00720

R 00670R 00670

R 00530R 00530 Best PriceBest PriceR 00640R 00640

HI-TE

R 00730R 00730OONVE

R 00600R 00600

COONVERSH

R 00650R 00650

R 00340R 00340

KLEVAS CREW NECKKLEVAS CREW NECK

R 00290R 00290

FILO CREW NECKFILO CREW NECK

R 00420R 00420

LE MANS3 BUTTON GOLFERLE MANS3 BUTTON GOLFER

GRASSHOPPERGRASSHOPPER

R 00570R 00570FRANCO GENELLIFRANCO GENELLI

R 00480R 00480

X1REPNKD-AL250516

BP Gas

BP

MOTOR CITYMOTOR CITY

STOCKIST OF PAINT & HARDWARESTOCKIST OF PAINT & HARDWARE

Tel: 021 932 4106/5 • Address: 306 Halt Rd, Elsies RiverTel: 021 932 4106/5 • Address: 306 Halt Rd, Elsies River

GAS CENTREGAS CENTRE

R399SPECIAL

EXCHANGESGAS REFILL9KG

14KG

15KG

19KG

48KG

R195R280R320R380R999

1.3KG

3KG

4.5KG

5KG

R30R70R95R110

X1REPLLW-AL250516

EERSTE RIVER 021 902 0919City Centre, Cnr Forest & van Riebeeck Rd

Latest fashions and slim fit suits now in stock

See our full range and pricing at www.mrsuithire.co.za or

CAPE GATE 021 982 1563TABLEVIEW 021 556 6369N1 CITY 021 595 2298CLAREMONT 021 683 6230WESTGATE MALL 021 374 4839

BELLVILLE 021 946 3690STEENBERG 021 701 4644WORCESTER 023 347 8586GEORGE 044 874 4099BLOEMFONTEIN 051 448 3370

X1REPDKW-AL250516

RUGBY: VARSITY SHIELD AWARD

AVRIL FILLIES

To receive the award as the BacklinePlayer that Rocks of the VarsityShieldwas a bittersweetmoment be-

cause “we just lost to Wits” in the promo-tion-relegation play-off.This is what AidynnCupido (19) of Stel-

lenridge, Bellville, flyhalf of theUniversi-ty of the Western Cape (UWC), said at theend of the Varsity Shield competition for2016. He played as a centre and full-backin all the age groups of Western Provincew hile a learner at Paul Roos Gym-

nasium in Stellenbosch.“I never saw my dad, Wil-

fred, play centre for WesternProvince and Western Prov-ince League. Tome he was just

my dad and the coach of the rug-by club Helderberg and all the dif-

ferent Sevens teams in the province.But when I startedmy rugby career,that fact added extra pressure andI told myself that I would be in all

representative teams on merit and notbecause of my dad. “I asked my mom,Levona, about my dad’s playing daysand she pulled out a scrapbook of

newspaper clippings andactionpicturesthat she kept when he was playing. Onlythen I realised why everyone was putting

pressure on me to perform,” he said.His parents attended all his matches

and his dad said it was not necessary forhim to be a centre, he should play in theposition where he was comfortable andwhere he could add value to the team.That was when he switched to fly-half.“As a fly-half you are the general that

controls people around you and you givedirection to the team. As a centre you fol-low directions and carry a lot more ball.The assumption is that anyone can playfly-half because you just receive the ballfrom the scrum-half to kick for territory,but this is way off the mark,” he said.Cupido studies law at UWC and hopes

to sign a contract with one of the provin-ces. “For the next two years UWC will beplaying again in the Varsity Shield andwehave enough time to progress from theShield to take the Varsity Cup. The rea-son I say this is thatwe played against thebest university sides and we discoveredthat we were just not on par with them.With the experience that we gained thisyear we can just build on that in the nexttwo years, and then we’ll be a force to bereckoned with.“Currently I am focussing on my stud-

ies because you never know how longyour rugby career would last. When mystudies are done and dusted I would like

to open a sports agency to assist youngtalented players because not all sportagents are truthful to you. With my legalbackground I would be able to help theplayers,” said Aidynn.He is coached by former Springboks

Chester Williams and Bolla Conradie atUWC. According to him Bolla is an inspi-rational coach.“He allows us to express ourselves on

the pitch and gives us freedom withinrange, but wemust always keep the gameplan inmind. Chester is a statistician andbelieves the ball should do the job. Be-tween the two of them we as a team canachieve much more and with experiencewe can win trophies.“When I amnot playing rugby or study-

ing I read novels and watch television se-ries with the family, like NCIS, Blindspotand Gordon Ramsay. My dad and I talka lot about rugby but mymom is more in-to my academic career. I have two sib-lings, Ammin (14)who is at Paul Roos andAimee, who is at RhenishGirls High.“Mymessage to young players is that youmust have a goal and you are the only onewho can stop you from achieving thatgoal. Rugby is a confidence game andwith the support and encouragement ofyour family you are able to express your-self on the pitch,” said Aidynn.

UWC’s Cupido rocks

Fly­half Aidynn Cupido slotsanother penalty for theUniversity of the WesternCape. PHOTO: JACO MARAIS

Dis ’n herhaling van verlede jaar wanneerdie Southern Stings-netbalspan Vrydag dieNoord-Gautengse Jaguars in die halfeind-ronde van die Brutal Fruit-premierliga pak.Die wedstryd om 18:00 in Durban, wat reg-

streeks opSuperSport Select uitgesaaiword,beloof om vir opwinding te sorg.Anders as met verlede jaar se halfeind-

stryd, wat die Jaguars met 46-42 gewen het,beskik die Noord-Gautengers nie hierdiekeer oor die tuisveldvoordeel nie en is dieStings die vormspan. Die Stings was in diespanne se kragmeting in die groepfase met56-50 aan die wenkant.Die Stings het hul plek in die laaste vier

bespreekdeurverledenaweek inDurbandie

tuisspan, die KwaZulu-Natal KingdomStars, oortuigendmet 44-23 in die kwarteind-ronde te klop.Slegs by vier geleenthede in vanjaar se

reeks is minder as 23 doele in ’n wedstrydafgestaan. In die groepfase het niemandboonopminderdoele as die Stings se 312 teen’n gemiddelde van 35 perwedstryd afgestaannie.Die Stings beskik oor twee puik verdedi-

gers in die Proteas, Adéle Niemand en Ro-chelle Lawson, terwyl Juline Rossouw opverdedigende vleuel se harde werk dikwelsook ongesiens verbygaan.Annelie Lucas, afrigter van dieWes-Kape-

naars, het teen die KingdomStars vir oulaas

’n proefneming in die aanvallende doelsir-kel gedoen met Charmaine Baard, meestal’n hoofdoel, wat vir twee kwarte hulpdoelgespeel het, met Mari-Lena op hoofdoel.Baard is as speler van die wedstryd aan-

gewys. Dit was haar tweede speler van diewedstryd-eerbewys vanjaar.“Die afrigter het gevoel die verandering

sou ’n beter kombinasie teen die KingdomStars se verdedigers wees.“Ek is gemaklik op hulpdoel en kan albei

met gemak speel,” het Baard gesê. Sy hettoegegee hulle het sterker teenstand ver-wag van die KwaZulu-Natallers, wat oor ’nhele paar Proteas beskik, maar hulle hetnie aan die verwagtinge voldoen nie.

Groot opwinding wag in netbal­halfeindstryd