u7 present perfect

of 24 /24
Gankhuyag

Upload: bayarmaa-gbayarmaa

Post on 22-Jun-2015

1.491 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEL102

TRANSCRIPT

Page 1: U7 Present Perfect

Gankhuyag

Page 2: U7 Present Perfect

Use the Present Perfect to show a connection between something in the past and

something in the present.

Одоо төгссөн цагийг өнгөрсөн ба одоогийн явдлын хоорондох холбоог

үзүүлэхэд хэрэглэдэг.

Page 3: U7 Present Perfect

The Present Perfect shows the result or relevance now of a past action, event or

experience.

Өнгөрсний үйл явдал, болсон зүйл, дадлага туршлагын үр дүн ба хамаарлыг

одоо төгссөн цаг харуулна.

Page 4: U7 Present Perfect

I

You

We

They

He/she

it

have

has

+ Past participle

Батлах өгүүлбэр: бүтэц

Page 5: U7 Present Perfect

Question form – Асуух хэлбэр

Have

Has

I

You

We

They

He/she

it

+ Past participle

+ Past participle

Page 6: U7 Present Perfect

Negative form

Үгүйсгэx хэлбэрI

You

We

They

He/she

it

have not

has not

+ Past participle

Page 7: U7 Present Perfect

From past to presentExample:

I have lived in Mongolia since February.

Би Монголд 2 сараас хойш амьдарч байна.

Page 8: U7 Present Perfect

I have lived in Mongolia for 7 months.

Би Монголд 7 сарын турш амьдарч байна.

Example:

Page 9: U7 Present Perfect

It expresses action was just finished.

Дөнгөж сая болж өнгөрсөн үйл явдлыг илэрхийлнэ.

Page 10: U7 Present Perfect

We have finished the work.

Бид ажлаа дуусчихлаа.

Example:

He has gone.

Тэр явчихлаа.

Page 11: U7 Present Perfect

It expresses the result of action (until when teller talks)

Үйл явдлын үр дүнг (өгүүлэгчийн ярих үе хүртэлх байдлаар) илэрхийлнэ.

Page 12: U7 Present Perfect

Bayar has learned about 2 thousand English words so far.

Баяр одоогийн байдлаар 2 мянга орчим англи үг цээжлээд байна.

Example:

Page 13: U7 Present Perfect

At the first time have done something in the life.

Амьдралдаа анх удаа ямар нэгэн зүйлийг хийж үзэхэд.

Page 14: U7 Present Perfect

It is the first time I have ever driven a car.

Би амьдралдаа анх удаагаа л машин барьж байна.

Example:

Page 15: U7 Present Perfect

It is used with superlative of the adjective.

Хавсрал нэрийн давуу зэрэгтэй хэрэглэгдэнэ.

Page 16: U7 Present Perfect

This is the most interesting film I have ever seen.Энэ бол миний үзэж байсан кинонуудаас хамгийн сонирхолтой нь юм.

Example:

Page 17: U7 Present Perfect

It is used with following words:

Дараах үгстэй хамт хэрэглэгдэнэ:

Always, just, already, recently, often, lately, yet, for the past few years.

Ямагт, дөнгөж сая, аль хэдийн, саяхан, байнга, сүүлийн үед, хараахан үгүй,

сүүлийн хэдэн жилийн турш

Page 18: U7 Present Perfect

We have always lived here.

Бид ямагт энд амьдарсаар ирсэн.

Example:

We’ve just got up.

Бид дөнгөж сая босоод байна.

Page 19: U7 Present Perfect

It is used with ever and never.

ever, never гэсэн үгстэй хамт хэрэглэгдэнэ.

Page 20: U7 Present Perfect

Example:

Have you ever ridden a horse?

Чи урьд нь морь унаж үзсэн үү?

Yes, I have

Тийм ээ

Page 21: U7 Present Perfect

Exercise:

He/clean/his shoes.……………………...She/close/the door.………………………

Page 22: U7 Present Perfect

He/clean/his shoes.He has cleaned his shoes.

She/close/the door.She has closed the door.

Page 23: U7 Present Perfect

They/go/to bed.

………………….

It/stop/raining.

………………….

Page 24: U7 Present Perfect

They/go/to bed.They have gone to bed.

It/stop/raining.It has stopped raining.