warto wiedzieĆ

of 55 /55

Author: yvonne-lott

Post on 02-Jan-2016

37 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WARTO WIEDZIEĆ. www.wroclaw.pl/edukacja. Jakie są zasady przyjęć do szkół? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? W których szkołach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • WARTO WIEDZIE Jakie s zasady przyj do szk?Jak obliczy sum punktw rekrutacyjnych?W ktrych szkoach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnie kierunkowych?Kiedy i jakie dokumenty naley zoy w szkole?Jakie s najwaniejsze daty w przebiegu rekrutacji?Gdzie uzyska informacje na jej temat?

 • ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mog ubiega si o przyjcie do dowolnej liczby oddziaw w obrbie trzech szk ponadgimnazjalnych objtych rekrutacj, tworzc wasn list preferencjiJako szko rozumie si szko samodzieln (np. LO nr III) lub typ szkoy wchodzcy w skad zespou szk (np. LO nr XIII w Zespole Szk nr 5, LP nr III w Zespole Szk nr 3, Technikum nr 2 w Zespole Szk nr 2, ZSZ nr 10 w Zespole Szk nr 1)List preferencji kandydat ustala zgodnie z rang swoich wyborw, zaczynajc od tego oddziau, ktry jest dla niego najwaniejszy

 • ZASADY REKRUTACJI Oddziay, w ktrych wszystkie przedmioty nauczane s w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane s te same jzyki obce, dla celw rekrutacji grupuje si w jeden oddzia ze zwielokrotnion liczb uczniwJeeli w jednym oddziale nauczane s rne jzyki obce, wwczas dla celw rekrutacji jeden oddzia jest dzielony na dwie grupyPrzykad: W Liceum Oglnoksztaccym nr XII planuje si 8 oddziaw klas pierwszych i taka informacja zostaa umieszczona w informatorze. Dla celw rekrutacyjnych utworzono 1 oddzia 1A-H, ktrego oferta jest zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio wiksz liczb miejsc (8 razy liczba miejsc w oddziale).

 • ZASADY REKRUTACJI Listy przyj kandydatw do oddziau, sporzdzane s zgodnie z liczb uzyskanych punktw rekrutacyjnychW wyniku postpowania kwalifikacyjnego ucze moe by przyjty tylko do jednego oddziauRozmieszczenia uczniw do poszczeglnych oddziaw, przyjtych do oddziaw zgrupowanych (ze zwielokrotnion liczb miejsc), dokonuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 • PUNKTY REKRUTACYJNEPodstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktw uzyskana za:wyniki egzaminu gimnazjalnegooceny z czterech przedmiotw w wiadectwie ukoczenia gimnazjum osignicia wymienione w wiadectwie ukoczenia gimnazjum

  Dodatkowo w klasach sportowych i oddziaach dwujzycznych doliczane s punkty za:wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnie kierunkowych

 • SUMA PUNKTW REKRUTACYJNYCHMaksymalnie 100 punktwPUNKTY REKRUTACYJNE

 • SUMA PUNKTW REKRUTACYJNYCH W KLASACH SPORTOWYCH I ODDZIAACH DWUJZYCZNYCHMaksymalnie 140 punktwPUNKTY REKRUTACYJNEmax. 10 pkt OSIGNICIA WYMIENIONE W WIADECTWIEmax. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTW W WIADECTWIEmax. 50 pkt WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGOmax. 40 pktWYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI LUB UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • EGZAMIN GIMNAZJALNYMaksymalnie 50 punktw, w tym: max. 25 pkt za cz humanistyczn max. 25 pkt za cz matematyczno-przyrodniczLiczba punktw rekrutacyjnych jest rwna poowie punktw za egzamin gimnazjalny

  Przykad liczenia punktw rekrutacyjnych: 34 pkt za cz humanistyczn jest rwne 17 pkt rekrutacyjnym 43 pkt za cz matematyczno-przyrodnicz jest rwne 21,5 pkt rekrutacyjnym, co daje razem za egzamin 38,5 pkt rekrutacyjnychPUNKTY REKRUTACYJNE

 • OCENY Z PRZEDMIOTW W WIADECTWIEjzyk polskimatematykaobowizkowy jzyk obcyprzedmiot wskazany przez szko ponadgimnazjaln, zaley od typu/profilu/zawodu danego oddziauPUNKTY REKRUTACYJNE

  ocenapunkty rekrutacyjne61058463420

 • Ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem (3 pkt)Udzia, co najmniej na szczeblu wojewdzkim w konkursach obejmujcych w caoci lub poszerzajcych treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, a uznanych przez kuratora owiaty oraz w konkursach Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Historia Bliska, Nadzieje i rozczarowania... Spoeczestwo polskie w czasach Gomuki i Gierka. Dowiadczenia wiadka historii., Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistw oraz udzia w finale konkursu Losy Polakw na Wschodzie w latach 1939-1956 (max 4 pkt)(1 konkurs 2 pkt, 2 konkursy 3 pkt, 3 i wicej 4 pkt) Osignicia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2pkt) (1 dyplom 1 pkt, 2 i wicej dyplomw 2 pkt)Inne osignicia zapisane w statucie szkoy (1 pkt)OSIGNICIA WYMIENIONE W WIADECTWIEPUNKTY REKRUTACYJNE

 • Konkursy przedmiotowe z jzyka polskiego, matematyki, historii z wiedz o spoeczestwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, wystpujcych pod wspln nazw zDolny lzak GimnazjalistaKonkurs pod nazw Liga Naukowa Dolnolski Konkurs Gimnazjalistw edycja 2008Konkurs historyczny Losy onierza i dzieje ora polskiego Olimpiada Matematyczna GimnazjalistwKONKURSY UZNANE PRZEZ DOLNOLSKIEGO KURATORA OWIATY

  za konkursy, ktrych program obejmuje w caoci lub poszerza treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Wzorowe zachowanieStaa, udokumentowana dziaalno na rzecz innych ludzi, zwaszcza w formie wolontariatu aktywna wsppraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierzt lub organizacjami charytatywnymi itp.Wyrniajca, udokumentowana dziaalno na rzecz rodowiska szkolnego, zwaszcza w midzyszkolnych organach samorzdw modziey, samorzdzie szkolnym lub organizacjach modzieowychINNE OSIGNICIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOY (1 PKT)PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Przy przyjmowaniu do szk, w przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym pierwszestwo maj:Sieroty, osoby przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastpczychKandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnociach, ktrym ustalono indywidualny program lub tok nauki, potwierdzony wpisem w wiadectwieKandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi moliwoci wyboru ksztacenia, potwierdzonymi opini poradni psychologiczno-pedagogicznejKRYTERIA PRZYJ

 • KRYTERIA PRZYJ Dodatkowymi kryteriami rnicujcymi kandydatw, w przypadku posiadania rwnej liczby punktw rekrutacyjnych s:czna liczba punktw za wyniki na egzaminie gimnazjalnymOcena zachowaniaLiczba punktw za wyniki z tej czci egzaminu gimnazjalnego, ktra jest zbiena z kierunkiem ksztacenia w wybranym przez kandydata oddzialerednia ocen z przedmiotw obowizkowych w wiadectwie ukoczenia gimnazjum

  Dodatkowe kryteria brane s pod uwag kolejno do momentu zrnicowania kandydatw

 • Laureaci i finalici oglnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim i ponadwojewdzkim

  Uwaga!Preferencje te nie dotycz dodatkowych kryteriw przy kwalifikowaniu do oddziaw, w ktrych wymagane s szczeglne predyspozycje kandydatw, jeli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest zbieny z wybranym kierunkiem ksztaceniaUCZNIOWIE PRZYJCI NIEZALENIE OD KRYTERIW KRYTERIA PRZYJ

 • Laureaci z lat ubiegych konkurswPoznajemy Parki Krajobrazowe PolskiHistoria BliskaNadzieje i rozczarowania... Spoeczestwo polskie w czasach Gomuki i Gierka. Dowiadczenia wiadka historii.,ktrzy zgodnie z zarzdzeniem nr 48 Dolnolskiego Kuratora Owiaty z dnia 30 listopada 2006 r. nabyli uprawnienia rwnowane z laureatami konkursw wymienionych w tym roku, zachowuj te uprawnienia rwnie w trakcie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009UCZNIOWIE PRZYJCI NIEZALENIE OD KRYTERIW KRYTERIA PRZYJ

 • SPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCHWarunkiem koniecznym ubiegania si o przyjcie do oddziaw, do ktrych wymagane jest przystpienie do sprawdzianu uzdolnie kierunkowych, jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z tego sprawdzianuPunkty ze sprawdzianu uzdolnie kierunkowych nie wchodz w skad punktw rekrutacyjnych, jedynie okrelaj predyspozycje ucznia do ksztacenia kierunkowego(nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziaw dwujzycznych lub klas sportowych)

 • Do oddziaw dwujzycznych w: LD nr IV w Zespole Szk Oglnoksztaccych nr 3, LO nr VIII, LO nr XIII w Zespole Szk nr 5 i LO nr XIV w Zespole Szk nr 14, Do klas sportowych w: LO nr XVI w Lotniczych Zakadach Naukowych, LO nr XXIV w Zespole Szk nr 4, T nr 3 w Zespole Szk nr 18, LP nr IX w Zespole Szk nr 18 oraz Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szk nr 22

  O szczegy naley pyta w wybranej szkoleSPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • Do pozostaych oddziaw, w ktrych wymagane s indywidualne predyspozycje w: LO nr III, LO nr V w Zespole Szk Oglnoksztaccych nr 5, LO nr XIV w Zespole Szk nr 14 i LO nr XVII w Zespole Szk nr 6

  O szczegy naley pyta w wybranej szkoleSPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • WYMAGANE DOKUMENTY Laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim zawiadczenie wydane przez komisj konkursowKandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzcego zajcia sportowe opinia lekarza zawiadczenie lekarskie, potwierdzajce bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalist pisemna zgoda rodzicw/prawnych opiekunwKandydaci do internatu podanie o przyznanie miejsca w internacie, o ile szkoa takim dysponuje

 • Kandydaci do zasadniczej szkoy zawodowejmodziezawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza ucze otrzyma po zakwalifikowaniu si do wybranej zasadniczej szkoy zawodowej)UWAGA!Przed wyborem szkoy, ucze powinien skonsultowa z lekarzem moliwo ksztacenia w okrelonym zawodziemodociani pracownicypotwierdzenie na podaniu uzyskane w Cechu Rzemios Rnych o moliwoci realizacji zaj praktycznychWYMAGANE DOKUMENTY O szczegy naley pyta w wybranej szkole

 • Kandydaci do technikum

  zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza ucze otrzyma po zakwalifikowaniu si do wybranego technikum) UWAGA!Przed wyborem szkoy, ucze powinien skonsultowa z lekarzem moliwo ksztacenia w okrelonym zawodzieO szczegy naley pyta w wybranej szkoleWYMAGANE DOKUMENTY

 • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziaw integracyjnych, specjalnych, w tym dla sabosyszcych

  W Wydziale Edukacji Urzdu Miejskiego Wrocawia naley zoy:

  orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn podanie rodzicw/prawnych opiekunw

  O szczegy naley pyta w wybranej szkoleWYMAGANE DOKUMENTY

 • zweryfikowa lub wpisa dane osobowe kandydata Uwaga!Za cz danych osobowych odpowiada gimnazjum macierzyste, w przypadku wykrycia bdw naley skontaktowa si z t szkowybra szkoy/oddziay, utworzy list preferencjiwpisa oceny, osignicia i wyniki egzaminuwydrukowa podaniesprawdzi wyniki rekrutacjisprawdzi informacje o wolnych miejscach w szkoach po I i II naborzeKod dostpu (identyfikator i haso) pozwala zalogowa si do systemu rekrutacji, gdzie mona:KODY DOSTPU DO SYSTEMU

 • KODY DOSTPU DO SYSTEMUUczniowie szk prowadzonych przez Miasto Wrocaw otrzymuj kody dostpu w swoim macierzystym gimnazjumUczniowie innych szk, ale zameldowani we Wrocawiu odbieraj kody dostpu w swoim gimnazjum obwodowymUczniowie zameldowani poza Wrocawiem wpisuj na stronie rekrutacyjnej swoje dane osobowe, a system automatycznie wygeneruje dla nich kod dostpu

 • W przypadku zagubienia kodu dostpu do systemu rekrutacji naley zoy uzasadnion, pisemn prob o powtrne wydanie kodu:

  w gimnazjum, ktre wydao kod uczniowie wrocawskich szk

  w szkole I wyboru uczniowie zameldowani poza WrocawiemKODY DOSTPU DO SYSTEMU

 • UCZNIOWIE, KTRZY NIE OTRZYMALI PROMOCJI DO KLASY II

  Ucze po zoeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze Statutem Szkoy ma zagwarantowane w niej miejsceJeeli ucze deklaruje powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach oglnych, korzystajc z kodu dostpu do systemu, ktrego uywa w rekrutacji na rok szkolny 2007/2008Uwaga!Ucze, ktry zagubi kod dostpu odbiera go w szkole ponadgimnazjalnej, w ktrej nie uzyska promocjiKODY DOSTPU DO SYSTEMU

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI II NABR07-08.07 do godz. 14.00 Skadanie podania w nowej szkole I wyboru09.07 do godz. 9.00Wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru i na stronie rekrutacji09-10.07 do godz. 14.00Dostarczanie oryginaw dokumentw i fotografii do szkoy, do ktrej ucze zosta zakwalifikowany11.07 do godz. 9.00Ostateczne wyniki rekrutacji w szkole i na stronie rekrutacji354205-08.07Elektroniczny wybr szk1

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI III NABR

 • Uczniowie zameldowani we Wrocawiu

  Weryfikuj swoje dane osoboweElektronicznie wybieraj szkoy okrelaj list preferencji wybranych oddziaw w szkoach21.04 - 30.05.2008ELEKTRONICZNY WYBR SZK

 • ELEKTRONICZNY WYBR SZKUczniowie spoza Wrocawia

  Wpisuj do systemu swoje dane osobowe Generuj bezporednio ze strony rekrutacji kod dostpu do systemu Elektronicznie wybieraj szkoy21.04 - 30.05.2008

 • Z oferty szk mona wybiera te z Wrocawia, jak i te z powiatu wrocawskiego, ktre s umieszczone w informatorze i objte elektronicznym systemem rekrutacjiUkadajc list preferencji mona wybra dowoln liczb oddziaw, zgodnie z zainteresowaniami kandydata, maksymalnie w trzech szkoachPrzykad:ELEKTRONICZNY WYBR SZK

  Nr preferencjiNazwa SzkoyTyp SzkoyOddziaProfil1.Zesp Szk nr 16LO1Eoglna2.Zesp Szk nr 22LO1Bhumanistyczna3.Zesp Szk nr 14LO1Fpolitologiczna4.Zesp Szk nr 22LO1Doglna5.Zesp Szk nr 14LO1Einformatyczna

 • SPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCHFormularz zgoszenia, dotyczcy sprawdzianu uzdolnie kierunkowych, naley odebra w szkole, w ktrej odbdzie si sprawdzianTermin skadania deklaracji w wybranych szkoach26.03-21.04.2008O szczegy naley pyta w wybranej szkole

 • 21.04-21.05.2008Ucze zgasza si do szkoy na sprawdzian predyspozycji sportowych lub umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych

  Wane!Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem koniecznym kwalifikowania do klas sportowych oraz oddziaw dwujzycznychO szczegy naley pyta w wybranej szkoleSPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • ZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKUcze moe zmieni swoje wybory szk lub kolejno wybranych oddziaw. Wwczas, naley przy pomocy kodu dostpu zalogowa si do systemu i dokona zmian, tworzc now list preferencjiPrzed wydrukiem podania naley sprawdzi, czy kolejno wybranych oddziaw jest prawidowa i odpowiada zainteresowaniom ucznia11-24.06.2008

 • DRUKOWANIE PODANIAPo klasyfikacji, naley wpisa do systemu:oceny ze wiadectwa i liczb punktw za egzamin gimnazjalnyinne osignicia wymienione w wiadectwieUwaga!Po wpisaniu ocen, blokowana jest dla ucznia edycja danych, tylko gimnazjum macierzyste lub szkoa pierwszego wyboru mog poprawi dane

  Nastpnie naley:wydrukowa podanieuzyska od wychowawcy lub w szczeglnych przypadkach od pracownika sekretariatu szkoy, pisemne potwierdzenie na podaniu poprawnoci danych w systemie Uwaga!W przypadku uczniw spoza Wrocawia - na podaniu nie jest wymagany podpis wychowawcy/pracownika szkoydo 24.06.2008

 • 20-24.06.2008 do godz.14.00KWALIFIKOWANIE DO SZKW szkole pierwszego wyboru, ucze skada: podanie podpisane przez wychowawc lub uzasadnionych sytuacjach przez pracownika sekretariatu kopi wiadectwa ukoczenia gimnazjum ukoczonej szkoy oraz rodzicw/prawnych opiekunw kopi wynikw egzaminu gimnazjalnego kopie innych wymaganych przez wybrane szkoy dokumentwWane!Wszystkie kopie powinny by potwierdzone przez dyrektora gimnazjum

 • 30.06.2008 do godz. 9.00WYNIKI KWALIFIKACJISzkoy I wyboru wywiesz:listy uczniw zakwalifikowanych do szkoy I wyborulisty uczniw zakwalifikowanych do szkoy II lub III wyboru

  Wyniki kwalifikacji mona sprawdzi take w Internecie po zalogowaniu si do systemu rekrutacji

 • 30.06-02.07.2008 do godz. 14.00POTWIERDZANIE WOLI PODJCIA NAUKIKandydat w szkole, do ktrej zosta zakwalifikowany skada: oryginay wszystkich wymaganych dokumentw trzy fotografieUwaga!Kandydat do ZSZ i T odbiera ze szkoy skierowanie do lekarza medycyny pracy

 • Wane!Jeli w tym terminie kandydat nie zoy oryginaw dokumentw w szkole, do ktrej zosta zakwalifikowany, oznacza to bdzie rezygnacj z miejsca w tej szkoleW takim przypadku kandydat musi od nowa szuka szkoy dopiero w III naborze i tylko tam, gdzie s wolne miejsca natomiast nie uczestniczy w II naborze30.06-02.07.2008 do godz. 14.00POTWIERDZANIE WOLI PODJCIA NAUKI

 • Szkoy wywiesz:listy uczniw przyjtych do szkoylisty wolnych miejsc we wszystkich szkoach

  Wyniki rekrutacji i list wolnych miejsc mona sprawdzi take w Internecie, po zalogowaniu si do systemu rekrutacji04.07.2008 do godz. 9.00OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

 • 05-11.07.2008Kandydat postpuje analogicznie jak w I naborze, wykorzystujc informacje o wolnych miejscach w szkoachJeeli kandydat bdzie mia kopot z dostpem do Internetu, to do systemu moe zalogowa si w pracowniach internetowych w Szkolnych Orodkach Kariery

  Wane!W II naborze kandydat moe uczestniczy tylko wtedy, gdy nie zosta zakwalifikowany do adnej ze szk w I naborzeII NABR

 • Na stronie rekrutacji kandydat:dokonuje elektronicznego wyboru oddziaw w szkoach, w ktrych s wolne miejsca, tworzc list preferencjidrukuje podanieUwaga!W II naborze, na podaniu nie jest wymagany podpis wychowawcy/pracownika sekretariatu szkoy05-08.07.2008 do godz.14.00II NABR

 • W szkole pierwszego wyboru kandydat skada: podanie podpisane przez rodzicw/prawnych opiekunw kopi wiadectwa ukoczenia gimnazjum kopi wynikw egzaminu gimnazjalnego kopie innych dokumentw, wymaganych przez wybrane szkoyII NABR07-08.07.2008 do godz.14.00

 • Szkoy I wyboru wywiesz:listy uczniw zakwalifikowanych do szkoy I wyborulisty uczniw zakwalifikowanych do szkoy II lub III wyboru

  Wyniki kwalifikacji mona sprawdzi take w Internecie, po zalogowaniu si do systemu rekrutacji09.07.2008 do godz. 9.00II NABR

 • 09-10.07.2008 do godz.14.00Kandydat w szkole, do ktrej zosta zakwalifikowany skada:oryginay wszystkich wymaganych dokumentwtrzy fotografieUwaga!Kandydat do ZSZ i T odbiera ze szkoy skierowanie do lekarza medycyny pracyII NABR

 • 11.07.2008 do godz. 9.00Szkoy wywiesz:listy uczniw przyjtych do szkoylisty wolnych miejsc we wszystkich szkoach

  Wyniki rekrutacji i list wolnych miejsc mona sprawdzi take w Internecie, po zalogowaniu si do systemu rekrutacjiII NABR

 • 14.07-29.08.2008Kandydat skada oryginay dokumentw tylko w jednej ze szk, dysponujcej wolnymi miejscami

  Wane!O pomoc mona si zwrci do wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego, do Poradni PsychologicznoPedagogicznej lub do doradcy zawodowego w Szkolnym Orodku KarieryIII NABR

 • Dokumenty rekrutacyjne kandydatw, ktrzy nie zostali zakwalifikowani do danej szkoy w I lub II naborze zostan zniszczoneINFORMACJE O REKRUTACJIpo 14.07.2008

 • INFORMACJE O REKRUTACJI W gimnazjach u wychowawcw klas i pedagogwW Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9ul. Krakowska 102 tel. 071 786 70 22 W Szkolnych Orodkach KarieryNa stronie rekrutacjiwww.wroclaw.pl/edukacja

 • SZKOLNE ORODKI KARIERYINFORMACJE O REKRUTACJI Gimnazjum nr 4 ul. Pauliska 14 tel. 071 321 94 61Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 071 325 14 58Zesp Szk nr 14 ul. Brcknera 10 tel. 071 324 69 00Zesp Szk nr 16 ul. Hutnicza 45 tel. 071 351 23 45Zesp Szk nr 25 ul. Skwierzyska 1/7 tel. 071 793 12 03Zesp Szk Ekonomiczno- Administracyjny ul. Worcella 3 tel. 071 343 84 41 Centrum Ksztacenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73 tel. 071 783 36 68 Centrum Ksztacenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 tel. 071 373 57 04

 • PODSTAWA PRAWNA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia 20 lutego 2004 r. wsprawie warunkw i trybu przyjmowania uczniw do szk publicznych oraz przechodzenia z jednych typw szk do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)

  Zarzdzenie Nr 59 Dolnolskiego Kuratora Owiaty z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie terminw rekrutacji do gimnazjw oraz terminw i zasad rekrutacji kandydatw do szk ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009

 • yczymy powodzenia w rekrutacji