wilo-veroline-ipl (1,1-7,5 kw) wilo-verotwin-dpl (1,1-7,5 kw)...a kézikönyv nem tér ki valamennyi...

26
Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW) Pioneering for You 2 140 035-Ed.01 / 2013-11-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás

Upload: others

Post on 22-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW)Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)

Pioneering for You

2 140 035-Ed.01 / 2013-11-Wilo

hu Beépítési és üzemeltetési utasítás

Page 2: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

1. ábra: IPL

2. ábra: DPL

Page 3: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

1 Általános megjegyzések ........................................................................................................................4

2 Biztonság .................................................................................................................................................42.1 Jelzések az üzemeltetési utasításban ................................................................................................................. 42.2 A személyzet szakképesítése ............................................................................................................................... 52.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása esetén .................................................................................. 52.4 Biztonságtudatos munkavégzés .......................................................................................................................... 52.5 Biztonsági előírások az üzemeltető számára ...................................................................................................... 52.6 Biztonsági előírások ellenőrző és szerelő munkáknál ....................................................................................... 62.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás .................................................................................................................... 62.8 Meg nem engedett üzemmódok .......................................................................................................................... 6

3 Szállítás és ideiglenes raktározás .........................................................................................................63.1 Szállítás ................................................................................................................................................................... 63.2 Szerelési/szétszerelési célú szállítás ................................................................................................................... 6

4 Rendeltetésszerű használat ..................................................................................................................7

5 A termék műszaki adatai .......................................................................................................................85.1 A típusjel magyarázata .......................................................................................................................................... 85.2 Műszaki adatok ...................................................................................................................................................... 85.2.1 A K1/K4 változatok telepítésére vonatkozó megjegyzések (kültéri telepítés) ............................................. 95.3 Szállítási terjedelem .............................................................................................................................................. 95.4 Választható opciók ................................................................................................................................................ 9

6 Leírás és működés ............................................................................................................................... 106.1 A termék leírása ...................................................................................................................................................106.2 Várható zajszint ...................................................................................................................................................11

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás ................................................................................................. 117.1 Telepítés ...............................................................................................................................................................127.2 Villamos csatlakoztatás ......................................................................................................................................14

8 Üzembe helyezés ................................................................................................................................. 158.1 Feltöltés és légtelenítés ......................................................................................................................................168.2 A forgásirány ellenőrzése ...................................................................................................................................17

9 Karbantartás......................................................................................................................................... 179.1 Motor .....................................................................................................................................................................189.1.1 A motor cseréje.................................................................................................................................................... 189.2 Csúszógyűrűs tömítés .........................................................................................................................................199.2.1 A csúszógyűrűs tömítés cseréje......................................................................................................................... 19

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk ............................................................................................ 20

11 Pótalkatrészek ..................................................................................................................................... 20

12 Ártalmatlanítás .................................................................................................................................... 21

Page 4: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

4 WILO SE 2013/11

Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos

megjegyzések

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen utasításban

található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.

A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk

azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos betartása

a rendeltetésszerű használatnak és a berendezés helyes kezelésének

az előfeltétele.

A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a termék kivitelének,

valamint nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai előírá-

soknak és szabványoknak.

EK-megfelelőségi nyilatkozat:

A Beépítési és üzemeltetési utasítás része az EK-megfelelőségi nyi-

latkozat egy példánya is.

A nyilatkozatban felsorolt kivitelek velünk nem egyeztetett műszaki

változtatása, vagy a Beépítési és üzemeltetési utasításban szereplő,

a termék, illetve a személyzet biztonságára vonatkozó nyilatkozatok

figyelmen kívül hagyása esetén a megfelelőségi nyilatkozat érvényét

veszíti.

2 Biztonság

A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető utasításokat tartalmaz,

amelyeket szerelés, üzemeltetés és karbantartás során be kell tartani.

Ezért ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés és az üzembe helye-

zés előtt mind a szerelőnek, mind a felelős szakszemélyzetnek/üze-

meltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt általános biztonsági

előírásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszély-

szimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági előírásokat is.

2.1 Jelzések az üzemeltetési

utasításban

Szimbólumok Általános veszélyszimbólum

Villamos áramütés veszélye

FONTOS TUDNIVALÓ

Figyelemfelhívó kifejezések VESZÉLY!

Akut veszélyhelyzet.

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A „Figyelmeztetés“

arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn,

ha a kezelő nem veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!

Fennáll a termék/berendezés károsodásának veszélye. A „Vigyá-

zat“ az utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges ter-

mékkárokra vonatkozik.

FONTOS TUDNIVALÓ

Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolatban. Felhívja a figyel-

met a lehetséges nehézségekre is.

Page 5: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 5

A közvetlenül a terméken szereplő megjegyzéseket, mint pl.

• a forgásirányt jelző nyilat,

• a típustáblát,

• a figyelmeztető felragasztható címkét,

feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható állapotban kell tartani

őket.

2.2 A személyzet szakképesítése A szerelésben, kezelésben és karbantartásban részt vevő személy-

zetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendel-

keznie. A felelősségi körök, illetékességek meghatározását és a

személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek kell biztosítania. Amen-

nyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel,

akkor oktatásban és betanításban kell őket részesíteni. Ezt szükség

esetén az üzemeltető megbízásából a termék gyártója is elvégezheti.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások

be nem tartása esetén

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérü-

lések, valamint a környezet és a termék/berendezés károsodásának

veszélye áll fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása

a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a következő veszélyeket von-

hatja maga után, például:

• emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai

hatások következtében,

• a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén,

• anyagi károk,

• a termék/berendezés fontos funkcióinak leállása,

• az előírt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése.

2.4 Biztonságtudatos munkavégzés Tartsa be az üzemeltetési utasításban szereplő biztonsági utasításo-

kat, az érvényes nemzeti baleset-megelőzési előírásokat, valamint az

üzemeltető esetleges belső munka-, üzemeltetési és biztonsági elő-

írásait.

2.5 Biztonsági előírások az üzemeltető

számára

Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, érzéke-

lési vagy szellemi képességű vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy

hiányos tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve)

használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős sze-

mély felügyeli őket vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-

sításokat kaptak.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdek-

ében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• Ha terméken/rendszeren levő forró vagy hideg komponensek

veszélyt jelentenek, akkor ezeket a helyszínen biztosítani kell érintés

ellen.

• A mozgó komponensek (pl. tengelykapcsoló) számára szolgáló érin-

tésvédőt a termék üzemelése közben tilos eltávolítani.

• A tömítetlenség következtében (pl. tengelytömítésnél) szivárgó

veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) szállítható közegeket

úgy kell elvezetni, hogy az ne okozzon személyi sérülést vagy környe-

zeti kárt. Tartsa be a nemzeti törvényi előírásokat.

• Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kiala-

kulását. Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat és a helyi vil-

lamosenergia-ellátó előírásait is.

• A szivattyúberendezés környezetét szennyeződésektől mentesen

kell tartani annak elkerülése érdekében, hogy a gépcsoport forró felü-

leteivel érintkező szennyeződések tüzet vagy robbanást okozzanak.

Page 6: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

6 WILO SE 2013/11

• A jelen kézikönyvben szereplő útmutatások a berendezés standard

felszereltségére vonatkoznak. A kézikönyv nem tér ki valamennyi

részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

duljon a gyártóhoz.

• Amennyiben kétsége van a berendezés egyes részeinek működésével

vagy beállításával kapcsolatban, feltétlenül lépjen kapcsolatba

a gyártóval.

2.6 Biztonsági előírások ellenőrző

és szerelő munkáknál

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szerelési és kar-

bantartási munkákat erre felhatalmazott és megfelelő képzettséggel

rendelkező, a Beépítési és üzemeltetési utasítás beható tanulmányo-

zása révén megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek végez-

zék el.

A terméken/berendezésen végzendő munkákat kizárólag üzemszü-

net alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/beren-

dezés leállítására vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasításban

ismertetett eljárásmódot.

Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, ill. helyezze

üzembe ismét az összes biztonsági és védőberendezést.

2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/sze-

mélyzet biztonságát, és a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatai

ezáltal érvényüket vesztik.

A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott

egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó

által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatré-

szek használata érvényteleníti az ebből eredő következményekért

fennálló felelősségvállalást.

2.8 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési utasí-

tás 4. fejezete szerinti rendeltetésszerű használat esetén biztosított.

A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékektől semmilyen

esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és ideiglenes raktározás

3.1 Szállítás A szivattyút gyárilag kartondobozban vagy egy raklapra rögzítve,

valamint portól és nedvességtől védve szállítjuk.

Szállítási károk ellenőrzése A szivattyú kézbesítésekor haladéktalanul ellenőrizze, hogy nem

tapasztalhatók-e szállítási károk. Szállítási károk megállapítása ese-

tén tegye meg a megfelelő intézkedéseket a szállítóval szemben az

adott határidőkön belül.

Tárolás A szivattyút a beépítésig, ill. közbenső raktározáskor száraz, fagy-

mentes helyen és mechanikai károsodásoktól védve kell tárolni.

VIGYÁZAT! Károsodás veszélye nem megfelelő csomagolás követ-

keztében!

Amennyiben a szivattyú egy későbbi időpontban újra szállításra

kerül, gondoskodni kell annak biztonságos csomagolásáról.

• Ehhez az eredeti csomagolást vagy azzal egyenértékű csomagolást

kell használni.

3.2 Szerelési/szétszerelési célú szállítás FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés veszélye!

A szakszerűtlen szállítás személyi sérülésekhez vezethet.

• A szivattyú szállítását engedélyezett teherfelvevő eszközökkel

kell végrehajtani. A teherfelvevő eszközöket a szivattyúkarimákra

és adott esetben a motor külső átmérőjére (elcsúszás elleni véde-

lem szükséges!) kell rögzíteni.

Page 7: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 7

• A motornál lévő szállítógyűrűk csak a teheremelés alatti irányí-

tásra szolgálnak (3. ábra).

• A daruval történő megemeléshez a szivattyút egy megfelelő szíjjal

kell átkötni az ábrának megfelelően. A szivattyút be kell helyezni

a hurkokba, amelyek a szivattyú saját tömegénél fogva megfeszül-

nek.

• A motornál levő szállítógyűrűk csak a motor, nem pedig az egész

szivattyú szállítására engedélyezettek (4. ábra).

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély túl nagy saját tömeg miatt!

A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet

a saját tömege. A leeső részek miatt fennáll a vágás, a becsípődés,

a zúzódás és az ütődés veszélye, ami halálos sérüléshez vezethet.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-

gosan rögzítse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

• Függő teher alatt tartózkodni tilos.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot (munkavédelmi

cipőt, sisakot, védőkesztyűt és védőszemüveget).

4 Rendeltetésszerű használat

Rendeltetés Az IPL és DPL (inline és ikerszivattyúk) sorozatú száraztengelyű szi-

vattyúkat keringető szivattyúként az alábbi alkalmazási területeken

lehet használni.

Alkalmazási területek Az alábbi esetekben alkalmazhatók:

• melegvizes fűtőrendszerek,

• hűtő- és hidegvíz körfolyamatok,

• ipari keringetőrendszerek,

• hőhordozó körfolyamatok.

Fontos tudnivalók Jellemző szerelési helynek az épületen belüli gépészeti helyiségek

számítanak, amelyek további épületgépészeti berendezésekkel ren-

delkeznek. A készülék nem szerelhető be közvetlenül más célokra

szolgáló helyiségekben (lakó- és munkavégzési helyiségekben).

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!

Ha a szállítható közegben nem megengedett anyagok találhatók,

az tönkreteheti a szivattyút. Az abrazív szilárd anyagok

(pl. homok) fokozzák a szivattyú kopását.

A robbanásveszélyes területre érvényes engedély nélküli szivat-

tyúk nem alkalmasak robbanásveszélyes területen való alkalma-

zásra.

• A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a jelen utasítás

betartása is.

• Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

3. ábra: A szállítókötelek felszerelése

4. ábra: A motor szállítása

Page 8: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

8 WILO SE 2013/11

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata A típusjel magyarázata az alábbi elemekből áll:

5.2 Műszaki adatok

Pótalkatrészek rendelésekor meg kell adni a szivattyú és a motor

típustábláján feltüntetett összes adatot.

Például: IPL/DPL 50/175-7,5/2

IPLDPL

Karimás szivattyú in-line szivattyúként (Inline-Pumpe)Karimás szivattyú ikerszivattyúként (Doppelpumpe)

50 A csőcsatlakozás DN névleges átmérője [mm]

170 Járókerék névleges átmérője [mm]

7,5 Motor P2 névleges teljesítménye [kW]

2 Motor pólusszáma

P2 Alapkiviteli változat: ivóvíz engedélyezés az ACS szerint (lásd: www.wilo.com)

K1 Alapkiviteli változat: kültéri telepítés, „nyugat-euró-pai klíma“ (motor szellőző-védőfedéllel)

K4 Alapkiviteli változat: kültéri telepítés, „nyugat-euró-pai klíma“ (motor szellőző-védőfedéllel, kiegészítőleg állófűtés, 1~230 V)

K3 Alapkiviteli változat:3 termisztor

Tulajdonság Érték Megjegyzések

Névleges fordulatszám 2900, ill. 1450 1/min

A különleges kiviteleket, pl. más feszültségek, üzemi nyomások, szállítható közegek stb., lásd a típustáblán vagy a www.wilo.com oldalon.

DN névleges átmérők IPL: 32 – 100DPL: 32 – 100

Megengedett közeghőmérséklet min./max.

-20 °C és +120 °C között(a szállítható közegtől és a csúszógyű-rűs tömítés típusától függően)

Max. környezeti hőmérséklet + 40 °C

Max. megengedett üzemi nyomás 10 bar

Szigetelési osztály F

Védelmi osztály IP 55

Cső- és nyomásmérő-csatlakozás PN 16 karima a DIN EN 1092-2 szerint Rp 1/8-os nyomásmérő-csatlakozással a DIN 3858 szerint

Megengedett szállítható közegek VDI 2035 irányelv szerinti fűtési vízHűtő- és hidegvízVíz-glikol keverék, max. 40 térf. %

Villamos csatlakoztatás 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz (max. 3 kW-ig)

Motorvédelem Az építtetőnek kell biztosítania

Fordulatszám-szabályozás Wilo szabályozókészülékek (pl. Wilo-CC rendszer vagy Wilo-SC rendszer)

Az ivóvíz megfelelősége P2 különleges kivitelként lehetséges.Vegye figyelembe a „Wilo-IPL & IP-E P2 változat“ kiegészítő beépítési és üze-meltetési utasítást.

Page 9: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 9

Szállítható közegek hH max. 40 tf. % glikoladalékot tartalmazó víz/glikol keveréket (vagy

a tiszta víztől eltérő viszkozitású szállított közeget) alkalmaznak,

akkor a szivattyú szállítási adatait a magasabb viszkozitásnak megfe-

lelően, a százalékos keverékarány és a közeghőmérséklet függvény-

ében korrigálni kell. Emellett szükség esetén a motor teljesítményét is

a közeghez kell igazítani.

• Csak korróziógátló szert tartalmazó keverékeket használjon. Vegye

figyelembe a gyártó erre vonatkozó adatait!

• A szállítható közegnek üledékmentesnek kell lennie.

• Egyéb közegek alkalmazása esetén a Wilo cég általi engedélyezés

szükséges.

FONTOS TUDNIVALÓ

Minden esetben vegye figyelembe a szállítható közeg biztonsági

adatlapját!

5.2.1 A K1/K4 változatok telepítésére

vonatkozó megjegyzések

(kültéri telepítés)

A K1, K4 és K10 különleges kivitelek esetén a szivattyú kültéri telepí-

tésre is alkalmas (lásd még a következő fejezetet is: 5.1 „A típusjel

magyarázata“ a következő oldalon: 8).

Az IPL típusú szivattyúk alkalmazása esetén kiegészítő intézkedések

szükségesek a szivattyúk különböző időjárási hatásoktól való meg-

óvása érdekében. Ilyen például az eső, a hó, a jég, a napsugárzás, ide-

gen testek és a páralecsapódás.

• A motorra függőleges telepítés esetén szereljen szellőző-védőfede-

let. Ehhez az alábbi változat áll rendelkezésre:

• K1 - motor szellőző-védőfedéllel

• Páralecsapódás veszélye esetén (pl. nagy hőingadozás, légnedvesség

miatt) elektromos állófűtést kell betervezni (csatlakozás 1~230 V-

hoz, lásd a következő fejezetet: 7.2 „Villamos csatlakoztatás“ a

következő oldalon: 14). Az állófűtés nem lehet bekapcsolva a motor

működése közben.

Ehhez az alábbi változatok állnak rendelkezésre:

• K4 - motor szellőző-védőfedéllel és állófűtéssel

• K10 - motor szellőző-védőfedéllel

• A közvetlen, tartós, intenzív napsugárzás, eső, hó, jég és por hosszan

tartó hatásának elkerülése érdekében a szivattyúkat a rendszerolda-

lon kiegészítő védőfedéllel kell védeni minden oldalról. A védőfedél

kialakításának lehetővé kell tennie a jó szellőzést és meg kell akadá-

lyoznia a hőemelkedést.

FONTOS TUDNIVALÓ

A K1 és K4 szivattyúváltozatok alkalmazása csak a mérsékelt éghajlati

övezetben, ill. óceáni éghajlati területen lehetséges. A „trópusi véde-

lem“ és a „fokozott trópusi védelem“ területén a zárt helyiségekben

is kiegészítő intézkedéseket kell tenni a motorok védelme érdekében.

5.3 Szállítási terjedelem • IPL/DPL szivattyú

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

5.4 Választható opciók A választható opciókat külön kell megrendelni:

• Termisztoros kioldókészülék kapcsolószekrénybe történő beépítésre

• IPL és DPL: 3 konzol rögzítőanyaggal, talapzatra történő építéshez

• DPL: Vakkarima javításokhoz

A részletes felsorolást lásd a katalógusban, ill. az árlistán.

Page 10: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

10 WILO SE 2013/11

6 Leírás és működés

6.1 A termék leírása

Minden itt bemutatott szivattyú kompakt felépítésű, egyfokozatú,

alacsony nyomású örvényszivattyú. A motor a szivattyúhoz osztatlan

tengellyel kapcsolódik. A szivattyú csővezetékbe építhető szivattyú-

ként közvetlenül beszerelhető a megfelelően rögzített csővezetékbe

(5. ábra), vagy szivattyúalapra is helyezhető (6. ábra).

Szabályozókészülékkel kiegészítve a szivattyúk teljesítményét foko-

zatmentesen lehet szabályozni. Ez biztosítja a szivattyú teljesítmé-

nyének és a rendszer igényének összehangolását, és ezáltal a

szivattyú gazdaságos működését.

IPL:

A szivattyúház INLINE kivitelű, azaz a szívó- és nyomóoldali karimák

egy középvonalban helyezkednek el. (5/6. ábra). Az összes szivattyú-

ház rendelkezik szivattyútalpakkal. A szivattyúalapra történő szere-

lést 5,5 kW névleges motorteljesítménytől javasoljuk.

IPL üzemelése Wilo szabályozókészüléken:

Szabályozókészülékkel kiegészítve (pl. Wilo-CC rendszer vagy Wilo-

SC rendszer) a szivattyúk teljesítményét fokozatmentesen lehet sza-

bályozni. Ez biztosítja a szivattyú teljesítményének és a rendszer igé-

nyének összehangolását, és ezáltal a szivattyú gazdaságos

működését.

IPL üzemelése külső frekvenciaváltókon (nem Wilo gyártmány):

A Wilo által használt motorok alapvetően alkalmasak külső frekven-

ciaváltókon, ill. nem Wilo gyártmányú termékeken való üzemeléshez,

ha azok megfelelnek a DIN IEC /TS 60034-17 ill. IEC/TS 60034-25

felhasználási útmutatókban szereplő feltételeknek.

A (szűrő nélküli) frekvenciaváltó impulzusfeszültsége legyen

a 7. ábrán látható határgörbe alatt. Ez a motorkapcsokon lévő

feszültséget jelenti. Nem csak a frekvenciaváltótól, hanem pl. az

alkalmazott motorkábeltől is függ (típus, keresztmetszet, árnyékolás,

hossz stb.).

DPL:

Két szivattyú egy közös házban van elhelyezve (ikerszivattyú). A szi-

vattyúház inline kivitelű (8. ábra). Az összes szivattyúház rendelkezik

szivattyútalpakkal. A szivattyúalapra történő szerelést 4 kW névleges

motorteljesítménytől javasoljuk. Szabályozókészülékkel kiegészítve

csak az alapterhelés szivattyú működik szabályozott üzemben. A tel-

jes terhelésű üzemnél pedig rendelkezésre áll a második szivattyú a

csúcsterhelési szivattyúként. Továbbá a második szivattyú üzemza-

var esetén átveheti a tartalék szivattyú szerepét.

MEGJEGYZÉS

A DPL sorozat valamennyi szivattyútípusához/házméretéhez kapha-

tók olyan vakkarimák (lásd az 5.4. „Választható opciók“ című fejeze-

tet), amelyek ikerszivattyúház esetén is biztosítják a behelyezhető

készlet cseréjét (8. ábra). Így a behelyezhető készlet cseréjekor az

egyik motor továbbra is üzemelhet.

5. ábra: IPL nézet - Csőbe történő beszerelés

6. ábra: IPL nézet - Szerelés szivattyúalapra

7,5 kW

7. ábra: Az Upk megengedett impulzusfeszültség határgörbéje (feszültségreflexióval és tompítással együtt), a két ág kapcsai között mérve, a tr növeke-dési idő függvényében

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

tr [µs]

Upk [kV]

400V (IEC 60034-17)

500V (IEC 60034-25, Level A)

690V (IEC 60034-25, Level B)

1,56 kV1,35 kV

2,15 kV

8. ábra: DPL nézet

Page 11: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 11

6.2 Várható zajszint

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás

Biztonság VESZÉLY! Életveszély!

A szakszerűtlen telepítés és villamos csatlakoztatás életveszélyes

lehet.

• A villamos csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező elekt-

romos szakemberekkel és az érvényes előírásoknak megfelelően

végeztesse el!

• Vegye figyelembe a balesetvédelmi előírásokat!

VESZÉLY! Életveszély!

Ha a védőberendezések nincsenek felszerelve a motorra, a kapocs-

dobozra vagy a tengelykapcsolóra, akkor az esetleges áramütés

vagy a forgó alkatrészek megérintése életveszélyes sérüléseket

okozhat.

• Üzembe helyezés előtt, illetve a karbantartási munkák után újra

vissza kell szerelni az előzőleg leszerelt védőberendezéseket, mint

pl. a kapocsdoboz fedelét vagy a tengelykapcsoló-burkolatokat.

• Az üzembe helyezés alatt tartsa be a megfelelő távolságokat.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és

védőszemüveget.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély túl nagy saját tömeg miatt!

A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet

a saját tömege. A leeső részek miatt fennáll a vágási sérülések,

a becsípődés, a zúzódás és az ütődés veszélye, amely halálos sérü-

lést okozhat.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-

gosan rögzítse az alkatrészeket, nehogy leessenek.

• Függő teher alatt tartózkodni tilos.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély túl nagy saját tömeg miatt!

A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet

a saját tömege. A leeső részek miatt fennáll a vágási sérülések,

a becsípődés, a zúzódás és az ütődés veszélye, amely halálos sérü-

lést okozhat.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-

gosan rögzítse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

• Telepítési és karbantartási munkáknál rögzítse a szivattyú alkatré-

szeit, nehogy leessenek.

• Függő teher alatt tartózkodni tilos.

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!

Károsodás veszélye szakszerűtlen kezelés következtében.

• A szivattyú telepítését kizárólag szakemberek végezhetik.

PN névleges

motorteljesítmény

[kW]

Lp, A [dB (A)] hangnyomásszint 1)

1450 f/perc 2900 f/perc

IPL, DPL

(DPL egyes

üzemben)

IPL, DPL

(DPL párhuzamos

üzemben)

IPL, DPL

(DPL egyes

üzemben)

IPL, DPL

(DPL párhuzamos

üzemben)

1,1 53 56 60 63

1,5 55 58 67 70

2,2 59 62 67 70

3 59 62 67 70

4 59 62 67 70

5,5 63 66 71 74

7,5 63 66 71 741) Térbeli hangnyomásszint-középérték hasáb alakú mérőfelületen, 1 m távolságban a motor felületétől.

Page 12: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

12 WILO SE 2013/11

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodása túlmelegedés miatt!

A szivattyú nem működhet 1 percnél tovább átfolyás nélkül.

Az energia felgyülemlése által hő keletkezik, amely a tengelyt,

a járókereket és a csúszógyűrűs tömítést is károsíthatja.

• A maximális térfogatáram kb. 10%-ának megfelelő minimális

átfolyásnak mindig biztosítottnak kell lennie.

7.1 Telepítés FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések és anyagi károk veszélye!

Károsodás veszélye szakszerűtlen kezelés következtében.

• Soha ne helyezze a szivattyúberendezést rögzítetlen vagy nem

megfelelő teherbírású felületre. Előkészítés

• A beépítést csak az összes hegesztési és forrasztási munkálat befeje-

zése, valamint a csőrendszer adott esetben szükséges öblítése után

végezze el. A szivattyú szennyeződés következtében üzemképte-

lenné válhat.

• Az átkapcsolható szivattyúkat időjárástól védett, fagy- és pormen-

tes, jól szellőző és nem robbanásveszélyes környezetben kell telepí-

teni.

• A K1, ill. a K4 változatok esetén a szivattyú kültéri telepítéshez is

alkalmas (lásd még a következő fejezetet: 5.1 „A típusjel magyará-

zata“ a következő oldalon: 8).

• A szivattyút jól hozzáférhető helyre szerelje be, hogy könnyen el

lehessen végezni a későbbi ellenőrzéseket, karbantartást (pl. csúszó-

gyűrűs tömítés) vagy cserét.

A szivattyúk alapra szerelése A szivattyú rugalmas támasztékú alapra történő telepítése révén

javítható az épületre ható testhang szigetelése. A szivattyú üzemszü-

netben, más szivattyúegységek rezgése által (pl. több, redundáns szi-

vattyúból álló rendszerben) okozott raktári meghibásodástól való

védelme érdekében minden egyes szivattyút külön alapon kell elhe-

lyezni. Ha a szivattyúkat szintfödémeken helyezik el, a rugalmas

támaszték feltétlenül ajánlott. A változó fordulatszámú szivattyúkra

különösen oda kell figyelni. Szükség esetén mindezt ajánlatos épüle-

takusztikai szakemberrel - a vonatkozó építési és akusztikai tényezők

figyelembevételével - méreteztetni és megterveztetni.

A rugalmas elemeket a legalacsonyabb ingerfrekvencia szerint kell

kiválasztani. Ez legtöbbször a fordulatszám. Változó fordulatszám

esetén a legalacsonyabb fordulatszámot kell alapul venni. A legala-

csonyabb ingerfrekvenciának legalább kétszer akkorának kell lennie,

mint a rugalmas támaszték saját frekvenciájának, hogy legalább

60%-os szigetelési fok elérhető legyen. Ezért a rugalmas elemek

rugalmas merevségének annál kisebbnek kell lennie, minél alacso-

nyabb a fordulatszám. Általában 3000 percenkénti fordulatszámtól

alkalmazhatunk természetes parafa lemezeket, 1000-3000 percen-

kénti fordulatszám esetén gumi-fém elemek, 1000 percenkénti for-

dulatszám alatt pedig tekercsrugók használhatók. Az alap

kialakításakor figyelni kell arra, hogy a vakolat, csempézés vagy

segédszerkezetek révén ne keletkezzen olyan hangvezető áthidalás,

amely a szigetelést hatástalanná tenné vagy hatásfokát erősen ron-

taná. A csővezeték-csatlakozások tekintetében figyelembe kell

venni a rugalmas elemek behajlását a szivattyú és az alap súlya alatt.

A tervező/kivitelező cégnek ügyelnie kell arra, hogy a szivattyúhoz

vezető csőcsatlakozások teljesen feszültségmentesek legyenek, és a

szivattyúházra ne vigyenek át erőt vagy lengő hatást. Ehhez érdemes

kiegyenlítőket alkalmazni.

Elhelyezés/beállítás • A szivattyú fölött helyezzen el függőlegesen egy megfelelő teherbí-

rású horgot vagy gyűrűt (a szivattyú össztömegéhez lásd a kataló-

gust/adatlapot), amelyre a szivattyú karbantartásakor vagy javítása-

kor emelőeszközt vagy hasonló segédeszközt rögzíthet.

Page 13: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 13

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!

Károsodás veszélye szakszerűtlen kezelés következtében.

• A motornál lévő emelőgyűrűket kizárólag a motor és nem a teljes

szivattyú emelésére szabad használni.

• A szivattyút kizárólag az engedélyezett teherfelvevő eszközökkel

emelje meg (lásd a következő fejezetben: 3 „Szállítás és ideiglenes

raktározás“ a következő oldalon: 6).

• A fal és a motor szellőzőrácsa közötti minimális távolság: 15 cm.

• A szívó- és nyomókarimán öntött nyíl jelöli az átáramlás irányát.

Az áramlási iránynak meg kell egyeznie karimákon lévő irányjelző

nyilak irányával.

• Az elzáró berendezéseket mindig a szivattyú előtt vagy mögött építse

be, hogy így elkerülje a teljes rendszer leürítését a szivattyú ellenőr-

zése vagy cseréje esetén.

• Visszaáramlás veszélye esetén építsen be egy visszafolyás-gátlót.

FONTOS TUDNIVALÓ

A szivattyú előtt és után egyenes csővezeték formájában csillapítási

szakasznak kell következnie. A csillapítási szakasz hossza a szivattyú-

karima névleges átmérőjének legalább ötszöröse kell, hogy legyen

(9. ábra). Ez az intézkedés áramlási kavitáció elkerülésére szolgál.

• A csővezetékek és a szivattyú mechanikus feszültségtől mentesen

kerüljenek beszerelésre. A csővezetékeket úgy kell rögzíteni, hogy

súlyuk ne a szivattyúra nehezedjen.

• A légtelenítő szelepnek (1/2. ábra, 2.1. poz.) mindig felfelé kell néznie.

• A szivattyú klíma- és hűtőberendezésben történő alkalmazása esetén

a közdarabban keletkezett kondenzátumot a meglévő furatokon

keresztül lehet megfelelően elvezetni.

• A „motor lefelé“ kivételével minden más beépítési helyzet megenge-

dett.

MEGJEGYZÉS

Az IPL és DPL sorozat esetén a vízszintes motortengellyel való beépí-

tési helyzet csak 7,5 kW-os motorteljesítményig engedélyezett

(10. ábra).

MEGJEGYZÉS

A motorkapocsdoboznak nem szabad lefelé néznie. Szükség esetén

a motor, ill. a behelyezhető készlet a hatlapfejű csavarok meglazítását

követően elfordítható. Ennek során vigyázzon arra, hogy az elfordí-

táskor a ház O-gyűrűs tömítése ne károsodjon.

FONTOS TUDNIVALÓ

Tartályból történő szivattyúzás esetén mindig gondoskodni kell a

megfelelő folyadékszintről a szivattyú szívócsonkja felett a szárazon-

futás elkerülése végett. Be kell tartani a legkisebb hozzáfolyási nyo-

mást.

FONTOS TUDNIVALÓ

Szigetelendő rendszerek esetén csak a szivattyúházat szabad szige-

telni, a közdarabot és a motort nem.

A motorok egy-egy kondenzvíz leeresztő furatokkal vannak ellátva,

amelyek gyárilag (az IP 55 védelmi osztály biztosítása érdekében)

dugóval vannak lezárva.

Kondenzátum képződésekor, pl klíma-/hűtőberendezésekben való

alkalmazás esetén a dugót lefele húzva el kell távolítani, hogy a kon-

denzvíz kifolyhasson.

9. ábra: A szivattyú előtti és utáni csillapí-tási szakasz

r5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)

10. ábra: IPL/DPL vízszintes motortengellyel

DPLIPL

Page 14: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

14 WILO SE 2013/11

7.2 Villamos csatlakoztatás

Biztonság VESZÉLY! Életveszély!

A szakszerűtlenül végzett villamos csatlakoztatás áramütés lehe-

tősége miatt életveszélyes.

• A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó engedé-

lyével rendelkező villanyszerelővel és az érvényes helyi előírások-

nak megfelelően végeztesse el.

• Vegye figyelembe a választható opciók beépítési és üzemeltetési

utasításait!

FIGYELMEZTETÉS! Hálózat túlterhelésének veszélye!

A hálózat nem megfelelő méretezése a rendszer leállásához és

a hálózat túlterhelése által a kábel égéséhez vezethet.

• A hálózat méretezésekor szem előtt tartandó – főként az alkalma-

zott kábelkeresztmetszetek és biztosítékok tekintetében –, hogy

többszivattyús üzemmódban rövid ideig az összes szivattyú egy-

idejű működése is előfordulhat.

Előkészítés/javaslatok • A villamos csatlakoztatás egy csatlakozóval vagy legalább 3 mm-es

szélességű érintkezőnyílású összpólusú kapcsolóval rendelkező háló-

zati csatlakozóvezetékkel történjen (Németországban a VDE 0730

1. része szerint).

• A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre se érjen

hozzá a csővezetékhez, és/vagy a szivattyú- és motorházhoz.

• A kábelcsavarzat cseppvédelmének és húzással szembeni tehermen-

tesítésének biztosítása érdekében megfelelő külső átmérőjű kábele-

ket kell alkalmazni, és azokat elégséges mértékben kell rögzíteni.

A csepegő víz elvezetése érdekében a kábeleket a kábelcsavarzat

közelében lefolyóhurokká kell hajlítani.

• A kábelcsavarzat megfelelő pozicionálásával vagy a kábel megfelelő

fektetésével biztosítani kell, hogy ne juthasson csepegővíz a kapocs-

dobozba.

• A funkció nélküli kábelcsavarzatokat a gyártó által erre a célra terve-

zett dugókkal lezárt állapotban kell tartani.

• Ha a szivattyút 90 °C-ot meghaladó vízhőmérsékletű rendszerbe épí-

tik be, megfelelő hőálló hálózati csatlakozóvezetéket kell használni.

• Ellenőrizze a hálózati csatlakozás áramnemét és feszültségét.

• Vegye figyelembe a szivattyú típustábláján feltüntetett adatokat.

A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg kell

egyeznie a típustáblán szereplő adatokkal.

• Hálózatoldali biztosíték: a motor névleges áramától függ.

• A szivattyút/rendszert az előírásoknak megfelelően földelje.

• A motort motorvédő kapcsolóval vagy termisztoros kioldókészülék-

kel kell védeni túlterheléssel szemben.

MEGJEGYZÉS

• A villamos csatlakozás csatlakoztatási vázlata a kapocsdoboz fedelén

található (lásd a 11. ábrán is).

A motorvédő kapcsoló beállítása • A motorvédő kapcsoló beszerelése mindenképpen javasolt.

• A motor névleges áramának beállítása a motor típustábláján olvas-

ható adatok szerint, Y-Δ-indítás: Ha a motorvédő kapcsoló az Y-∆-

mágneskapcsolóhoz vezető tápvezetékbe van kapcsolva, akkor a

beállítás a közvetlen indításnak megfelelően történik. Ha a motor-

védő kapcsoló a motor tápvezeték (U1/V1/W1 vagy U2/V2/W2) egyik

ágába van kapcsolva, akkor a motorvédő kapcsolót 0,58 x névleges

motoráramra kell beállítani.

Page 15: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 15

• K3 különleges kivitel (lásd a következő fejezetet: 5.1 „A típusjel

magyarázata“ a következő oldalon: 8) esetén a motor rendelkezik

termisztorokkal. Csatlakoztassa a termisztorokat a termisztoros kiol-

dókészülékhez.

• A kapocstáblához történő csatlakozás függ a P2 névleges motortelje-

sítménytől, a hálózati feszültségtől és a bekapcsolási módtól. A kapo-

csdobozban lévő összekötőhidak helyes kapcsolása az alábbi

táblázatban és a. 11. ábrán látható.

• A csatlakozófeszültséget lásd a motor típustábláján.

• Automatikusan működő kapcsolókészülékek csatlakoztatása esetén

vegye figyelembe a vonatkozó beépítési és üzemeltetési utasításo-

kat.

Az állófűtés csatlakoztatása Az állófűtés felszerelése azon motorok esetén ajánlatos, amelyek

az éghajlati viszonyok alapján páralecsapódás veszélyének vannak

kitéve (pl. nedves környezetben álló motorok, ill. fokozott hőmérsék-

let-ingadozások hatásának kitett motorok). A gyárilag állófűtéssel

felszerelt megfelelő motorváltozatok megrendelhetők különleges

kivitelként.

Az állófűtés a motor belsejében levő motortekercsek kondenzvíz

elleni védelmére szolgál.

• Az állófűtés csatlakoztatása a kapocsdobozban a HE/HE kapcsoknál

történik (csatlakozó feszültség: 1~230 V/50 Hz).

8 Üzembe helyezés

Biztonság VESZÉLY! Életveszély!

Ha a védőberendezések nincsenek felszerelve a motorra, a kapocs-

szekrényre vagy a tengelykapcsolóra, az áramütést eredményez-

het, a forgó alkatrészek megérintése pedig életveszélyes

sérüléseket okozhat.

• Üzembe helyezés előtt, illetve a karbantartási munkák után újra

vissza kell szerelni az előzőleg leszerelt védőberendezéseket, mint

pl. a kapocsdoboz fedelét vagy a csatlakozóburkolatokat.

• A karbantartási munkák során használt szerszámokat, mint pl.

a motortengelynél használt villáskulcsokat, a forgó alkatrészek

11. ábra: Hálózati csatlakozás

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Bekapcsolási mód Névleges motorteljesítmény P2 3 kW Névleges motorteljesítmény

P2 4 kW

Hálózati feszültség 3 ~ 230 V Hálózati feszültség 3 ~ 400 V Hálózati feszültség 3 ~ 400 V

Közvetlen ∆-kapcsolás (11. ábra, fent)

Y-kapcsolás (11. ábra, középen)

∆-kapcsolás (11. ábra, fent)

Y-∆-indítás Az összekötőhidak eltávolí-tása (11. ábra, lent)

Nem lehetséges Az összekötőhidak eltávolí-tása (11. ábra, lent)

Page 16: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

16 WILO SE 2013/11

a velük való érintkezés következtében elsodorhatják, ami személyi

sérülésekhez vagy akár halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

• A karbantartási munkák során használt szerszámokat a szivattyú

üzembe helyezése előtt teljesen el kell távolítani.

• Az üzembe helyezés alatt tartsa be a megfelelő távolságokat.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és

védőszemüveget.

FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülések vagy odafagyás veszélye a szi-

vattyú megérintésekor!

A szivattyú és a rendszer (közeghőmérséklet) üzemállapotától

függően a teljes szivattyú rendkívül forróvá vagy hideggé válhat.

• Üzemelés közben ne menjen közel a szivattyúhoz!

• Magas vízhőmérsékletek és rendszernyomások esetén hagyja

lehűlni a szivattyút minden munka megkezdése előtt.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és

védőszemüveget.

• A szivattyúberendezés környezetét szennyeződésektől mentesen

kell tartani, minimálisra csökkentve ezzel annak a valószínűségét,

hogy a berendezés forró felületeivel érintkező szennyeződések

tüzet vagy robbanást okoznak.

8.1 Feltöltés és légtelenítés • Töltse fel és légtelenítse szakszerűen a rendszert.

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodásának veszélye!

• Légtelenítéskor védje a kapocsdobozt a kifolyó víztől.

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodásának veszélye!

A szárazonfutás tönkreteszi a csúszógyűrűs tömítést.

• Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú ne működjön szárazon.

• A kavitációs zajok és károk elkerülése érdekében biztosítani kell egy

minimális hozzáfolyási nyomást a szivattyú szívócsonkjánál. Ez a

minimális hozzáfolyási nyomás a szivattyú üzemi helyzetétől és mun-

kapontjától függ, ezért azt ennek megfelelően kell meghatározni.

A minimális hozzáfolyási nyomás meghatározásához szükséges

lényeges paraméter a szivattyú NPSH értéke a munkapontban és

a szállított közeg gőznyomása.

• A szivattyúkat a légtelenítő csavarok kioldásával kell légteleníteni

(1/2. ábra, 2.1. poz.).

FIGYELMEZTETÉS! A nyomás alatt álló rendkívül forró vagy rendkí-

vül hideg folyadékok veszélyt jelentenek!

A szállítható közeg hőmérsékletétől és a rendszernyomástól füg-

gően a légtelenítő csavar teljes kinyitásakor rendkívül forró vagy

rendkívül hideg folyékony vagy gőz halmazállapotú közeg léphet,

illetve lövellhet ki magas nyomáson.

• A légtelenítő csavart óvatosan nyissa ki.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

A szivattyú/rendszer nem megfelelő telepítése esetén üzembe

helyezéskor szállított közeg lövellhet ki a rendszerből. Egyes

alkatrészek is leválhatnak.

• Üzembe helyezéskor álljon megfelelő távolságra a szivattyútól.

• Viseljen védőruhát és védőkesztyűt.

VESZÉLY! Életveszély!

A szivattyú vagy az egyes alkatrészek leesése életveszélyes sérü-

léseket okozhat.

• Telepítési munkáknál rögzítse a szivattyú alkatrészeit, nehogy

leessenek.

Page 17: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 17

8.2 A forgásirány ellenőrzése • Rövid ideig tartó bekapcsolással ellenőrizni kell, hogy a forgásirány megegyezik-e a motoron (szellőzőfedél, ill. karima) látható nyíl irá-nyával. Helytelen forgásirány esetén a következőképp járjon el:• Közvetlen indítás esetén: cseréljen fel 2 fázist a motor kapocstáblá-

ján (pl. L1 és L2 felcserélése),• Y-∆-indítás esetén: a motor kapocstábláján cserélje fel 2 tekercsnél

a tekercs elejét és végét (pl. V1 és V2, valamint W1 és W2 felcser-élése).

9 Karbantartás

Biztonság A karbantartási és javítási munkákat kizárólag szakképzett sze-

mélyzettel végeztesse!

Ajánlatos a szivattyú karbantartását és ellenőrzését a Wilo ügyfél-

szolgálatával elvégeztetni.

VESZÉLY! Életveszély!Az elektromos készülékeken végzett munkálatok során életve-szély áll fenn az áramütés lehetősége miatt.

• Az elektromos készülékeken szükséges munkákat kizárólag a helyi energiaszolgáltató engedélyével rendelkező villanyszerelővel végeztesse el.

• Az elektromos készülékeken végzett minden munka előtt feszült-ségmentesítse a készüléket és biztosítsa visszakapcsolás ellen.

• Vegye figyelembe a szivattyúra, a szintszabályozásra és az egyéb választható opciókra vonatkozó beépítési és üzemeltetési utasítá-sokat!

VESZÉLY! Életveszély!

Személyekre nézve veszélyes érintési feszültségA kapocsdobozon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a mun-kálatokat a még meglévő, személyekre veszélyes érintési feszült-ség miatt (kondenzátorok).

• A szivattyún végzendő munkálatok megkezdése előtt szakítsa meg az ellátó feszültséget, és várjon 5 percet.

• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e (a feszültségmentes érintkezők is).

• Soha ne nyúljon be tárgyakkal a kapocsdoboz nyílásaiba és ne dug-jon be semmit!

VESZÉLY! Életveszély!Ha a védőberendezések nincsenek felszerelve a motorra, a kapocs-szekrényre vagy a tengelykapcsolóra, az áramütést eredményez-het, a forgó alkatrészek megérintése pedig életveszélyes sérüléseket okozhat.

• Üzembe helyezés előtt, illetve a karbantartási munkák után újra vissza kell szerelni az előzőleg leszerelt védőberendezéseket, mint pl. a kapocsdoboz fedelét vagy a csatlakozóburkolatokat.

• A karbantartási munkák során használt szerszámokat, mint pl. a motortengelynél használt villáskulcsokat, a forgó alkatrészek a velük való érintkezés következtében elsodorhatják, ami személyi sérülésekhez vagy akár halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

• A karbantartási munkák során használt szerszámokat a szivattyú üzembe helyezése előtt teljesen el kell távolítani.

• Az üzembe helyezés alatt tartsa be a megfelelő távolságokat.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély túl nagy saját tömeg miatt!A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet a saját tömege. A leeső részek miatt fennáll a vágási sérülések, a becsípődés, a zúzódás és az ütődés veszélye, amely halálos sérü-lést okozhat.

Page 18: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

18 WILO SE 2013/11

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-

gosan rögzítse az alkatrészeket, nehogy leessenek.

• Telepítési és karbantartási munkáknál rögzítse a szivattyú alkatré-

szeit, nehogy leessenek.

• Függő teher alatt tartózkodni tilos.

VESZÉLY! Égési sérülések vagy odafagyás veszélye a szivattyú

megérintésekor!

A szivattyú és a rendszer (közeghőmérséklet) üzemállapotától

függően a teljes szivattyú rendkívül forróvá vagy hideggé válhat.

• Üzemelés közben ne menjen közel a szivattyúhoz!

• Magas vízhőmérséklet és rendszernyomás esetén hagyja lehűlni

a szivattyút minden munka megkezdése előtt.

• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt

és védőszemüveget.

9.1 Motor A felerősödött csapágyzajok és szokatlan rezgések a csapágy

kopására utalnak. Ebben az esetben ki kell cserélni a csapágyat,

ill. a motort.

9.1.1 A motor cseréje A motor cseréje, lásd: 1/2. ábra.

Szétszerelés • Feszültségmentesítse a rendszert, majd biztosítsa illetéktelen vissza-

kapcsolás ellen.

• Zárja el az elzárószerelvényeket a szivattyú előtt és mögött.

• Szüntesse meg a nyomást a szivattyúban a légtelenítő csavar meg-

nyitásával (2.1. poz.).

FIGYELMEZTETÉS! A nyomás alatt álló rendkívül forró vagy rendkí-

vül hideg folyadékok veszélyt jelentenek!

A szállítható közeg hőmérsékletétől és a rendszernyomástól füg-

gően a légtelenítő csavar teljes kinyitásakor rendkívül forró vagy

rendkívül hideg folyékony vagy gőz halmazállapotú közeg léphet,

illetve lövellhet ki magas nyomáson.

• A légtelenítő csavart óvatosan nyissa ki.

• Távolítsa el a motor csatlakozóvezetékeit.

• Oldja ki a motorperemnél lévő motorrögzítő csavarokat (4. poz.), és

erre alkalmas emelőeszközzel emelje ki a motort a szivattyúból a járó-

kerékkel és a tengelytömítéssel együtt.

MEGJEGYZÉS

A csavarkötések meghúzására vonatkozólag az alábbiakban felsorolt

munkálatok esetén: Vegye figyelembe az adott menettípusra előírt

csavarmeghúzási nyomatékot (lásd a köv. részt: „Csavarmeghúzási

nyomatékok“ a következő oldalon: 18).

Telepítés • Megfelelő emelőeszköz segítségével óvatosan helyezze be az új

motort a járókerékkel és a tengelytömítéssel együtt a szivattyúházba,

majd csavarozza be.

• Kösse be a motorkábelt.

Csavarmeghúzási nyomatékok

Csavarkötés Meghúzási nyomaték

Nm ± 10 %

Szerelési utasítás

Járókerék — tengely M10M12

3060

Szivattyúház – motorperem M16 100 Húzza meg egyenletesen átlósan

Page 19: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 19

9.2 Csúszógyűrűs tömítés A felfutási idő alatt előfordulhat, hogy csekély mértékű csepegés

tapasztalható. Hetente szemrevételezéssel történő ellenőrzést kell

végezni. Egyértelműen felismerhető szivárgás esetén ki kell cserélni a

tömítést. A Wilo cégnél megrendelhető egy olyan javítókészlet, amely

a cseréhez szükséges alkatrészeket tartalmazza.

9.2.1 A csúszógyűrűs tömítés cseréje A csúszógyűrűs tömítés cseréje, lásd a következő ábrákat: 1/2.

Szétszerelés • Feszültségmentesítse a rendszert, majd biztosítsa illetéktelen vissza-

kapcsolás ellen.

• Zárja el az elzárószerelvényeket a szivattyú előtt és mögött.

• Szüntesse meg a nyomást a szivattyúban a légtelenítő csavar meg-

nyitásával (2.1. poz.).

FIGYELMEZTETÉS! A nyomás alatt álló rendkívül forró vagy rendkí-

vül hideg folyadékok veszélyt jelentenek!

A szállítható közeg hőmérsékletétől és a rendszernyomástól füg-

gően a légtelenítő csavar teljes kinyitásakor rendkívül forró vagy

rendkívül hideg folyékony vagy gőz halmazállapotú közeg léphet,

illetve lövellhet ki magas nyomáson.

• A légtelenítő csavart óvatosan nyissa ki.

• Válassza le a motort, ha túl rövid a kábel a motor leszereléséhez.

• Oldja ki a motorperemnél lévő motorrögzítő csavarokat (4. poz.), és

erre alkalmas emelőeszközzel emelje ki a motort a szivattyúból a járó-

kerékkel és a tengelytömítéssel együtt.

• Oldja ki a járókerék-rögzítő anyát (1.11. poz.), vegye le az alatta lévő

alátétet (1.12. poz.), és húzza le a járókereket (1.13. poz.) a szivattyú-

tengelyről.

• Húzza le a csúszógyűrűs tömítést (1.21. poz.) a tengelyről.

• Tisztítsa meg alaposan a tengely érintkezési és illesztési felületeit.

• Távolítsa el a csúszógyűrűs tömítés ellengyűrűjét a tömítőmandzset-

tával együtt a közdarabkarimából valamint az O-gyűrűt (1.14. poz.),

majd tisztítsa meg a tömítéstartókat.

Összeszerelés • Nyomja be a csúszógyűrűs tömítés új ellengyűrűjét a tömítőman-

dzsettával együtt a közdarabkarima tömítéstartójába. Kenőanyag-

ként kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószert lehet

használni.

• Szerelje be az új O-gyűrűt a közdarab O-gyűrűtartójának hornyába.

• Húzza rá az új csúszógyűrűs tömítést a tengelyre a kúpos illesztés

végéig. Kenőanyagként kereskedelmi forgalomban kapható mosoga-

tószert lehet használni.

MEGJEGYZÉS

A csavarkötések meghúzására vonatkozólag az alábbiakban felsorolt

munkálatok esetén: Vegye figyelembe az adott menettípusra előírt

csavarmeghúzási nyomatékot (lásd a köv. részt: „Csavarmeghúzási

nyomatékok“ a következő oldalon: 18).

• Szerelje fel a járókereket alátéttel és anyával együtt, eközben tartson

ellen a járókerék külső átmérőjén. Kerüljük el a csúszógyűrűs tömítés

elmozdulás általi megsérülését.

• Megfelelő emelőeszköz segítségével óvatosan helyezze be a motort

a járókerékkel és a tengelytömítéssel együtt a szivattyúházba, majd

csavarozza be.

• Kösse be a motorkábelt.

Page 20: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

20 WILO SE 2013/11

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett személyzettel

végeztesse! Vegye figyelembe a következő fejezetben található

biztonsági utasításokat: 9 „Karbantartás“ a következő oldalon: 17.

• Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon szakszervizhez vagy

a legközelebbi ügyfélszolgálathoz, illetve képviselethez

11 Pótalkatrészek

A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo ügyfélszolgá-

latánál rendelhetők meg.

A visszakérdezések és hibás megrendelések elkerülése érdekében

megrendeléskor adja meg a típustáblán szereplő összes adatot.

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!

A szivattyú kifogástalan működése csak akkor biztosítható, ha

eredeti pótalkatrészek kerülnek alkalmazásra.

• Kizárólag eredeti Wilo-pótalkatrészeket használjon.

• Az alábbi táblázat az egyes alkatrészek azonosítására szolgál.

A pótalkatrészek rendelésénél az alábbi adatokat kérjük megadni:

• pótalkatrészek száma

• pótalkatrészek megnevezése

• a szivattyú és motor típustábla összes adata

Üzemzavar Ok Elhárítás

A szivattyú nem indul be vagy leáll

A szivattyú leblokkolt Áramtalanítsa a motort, távolítsa el blokkolás okát; amennyi-ben a motor blokkolt le, ellenőrizze/cserélje ki a motort/ a behelyezhető készletet

Laza a kábelkapocs Húzza szorosra az összes kapocscsavart

A biztosítékok meghibásodtak Ellenőrizze a biztosítékokat, a hibásakat cserélje ki

A motor károsodott Ellenőriztesse a motort a Wilo ügyfélszolgálatával vagy egy szakcéggel, adott esetben végeztesse el a javítást

A motorvédő kapcsoló kioldott Fojtsa le a szivattyút nyomóoldalon a névleges térfogatá-ramra

A motorvédő kapcsoló beállí-tása nem megfelelő

Állítsa be a motorvédő kapcsolót a motor típustábláján meg-adott névleges áramra

A motorvédő kapcsolót a túl magas környezeti hőmérséklet befolyásolja

Helyezze át a motorvédő kapcsolót vagy védje hőszigetelés-sel

A termisztoros kioldókészülék kioldott

Ellenőrizze a motor és a szellőzőfedél szennyezettségét, szükség esetén tisztítsa meg, ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és szükség esetén kényszerszellőztetéssel állítson be ≤ 40 °C-os környezeti hőmérsékletet

A szivattyú csökken-tett teljesítménnyel üzemel

Hibás forgásirány Ellenőrizze, szükség esetén módosítsa a forgásirányt

A nyomóoldali elzáró szelep le van fojtva

Lassan nyissa ki az elzáró szelepet

A fordulatszám túl alacsony Szüntesse meg a hibás kapocsáthidalást (Δ helyett Y)

Levegő van a szívóvezetékben Szüntesse meg a karimák tömítetlenségét, végezze el a lég-telenítést

A szivattyú zajt bocsát ki

Nincs elegendő előnyomás Növelje meg az előnyomást, vegye figyelembe a szívócsonk-nál a minimális nyomást, ellenőrizze a szívóoldali tolózárat és a szűrőt, adott esetben tisztítsa meg azokat

Csapágykárosodás a motornál Ellenőriztesse a szivattyút a Wilo ügyfélszolgálatával vagy egy szakcéggel, adott esetben végeztesse el a javítást

A járókerék súrlódik Ellenőrizze a sík felületeket és a központosításokat a közda-rab és a motor, valamint a közdarab és a szivattyúház között, és szükség esetén tisztítsa meg a szennyezett területeket.

Page 21: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW) 21

Pótalkatrészek táblázata Szállítható pótalkatrészek (ld. az 1/2. ábrán is):

12 Ártalmatlanítás

A termék előírás szerinti ártalmatlanításával és az anyagok újrahasz-

nosításával Ön is hozzájárul a környezeti károk és az egészség veszé-

lyeztetésének elkerüléséhez.

Az előírásszerű ártalmatlanításhoz leeresztés és tisztítás szükséges.

Gyűjtse össze a kenőanyagot. Válassza szét a szivattyú alkatrészeit

nyersanyagok szerint (fém, műanyag, elektronika).

1. A termék és a hozzá tartozó alkatrészek ártalmatlanítását illetően

forduljon a hulladékkezelést végző önkormányzati vagy magántársa-

ságokhoz.

2. A szakszerű ártalmatlanítással kapcsolatos további információk

a helyi önkormányzattól, a hulladékkezelőtől vagy a termék beszer-

zési helyén szerezhetők be.

A műszaki változtatás joga fenntartva!

Szá

m

Alkatrész Részletek

1 Cserekészlet (motorral együtt):

1.1 Járókerékkészlet a követ-kező elemekkel:

1.11 Anya

1.12 alátét

1.13 Járókerék

1.14 O-gyűrű

1.2 Csúszógyűrűs tömítés készlet a következő elemekkel:

1.11 Anya

1.12 Alátét

1.14 O-gyűrű

1.21 Csúszótömítés (teljes)

2 Motor cserekészlet (motorcsere esetén az 1.2. készletet is meg kell ren-delni):

2.1 Légtelenítő csavar

3 Teljes szivattyúház a következő elemekkel:

1.14 O-gyűrű

3.1 Szivattyúház (IPL, DPL)

3.2 Dugó a nyomásmérő-csatlakozásokhoz

3.3 Átváltó csappantyú ≤ DN 80 (csak DPL-szivattyúknál)

3.4 Átváltó csappantyú ≤ DN 100 (csak DPL-szivattyúknál)

4 Rögzítőcsavarok a motor-perem/szivattyúház összeszereléséhez (a motorcserekészlet-ben is)

Page 22: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-
Page 23: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

D EG – Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPL/DPL Herewith, we declare that this pump type of the series: Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directive CE relative aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-richtlinie eingehalten. The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no

5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG Electromagnetic compatibility - directive Directive compatibilité électromagnétique Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG Energy-related products - directive Directive des produits liés à l’énergie Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen. This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung, and with the relevant national legislation, et aux législations nationales les transposant,

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 as well as following harmonized standards: EN 60034-1 ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes: Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Pumps & Systems PBU Pumps - Quality

Personne autorisée à constituer le dossier technique est: Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger Herchenhein

Group Quality Manager

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Document: 2117832.1

Page 24: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

NL IT ESEG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CEHiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EGDe veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EGRichtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren � draaistroom, kooianker, ééntraps � conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz � corrente trifase, motore a gabbia di scoiattolo, monostadio � soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NODeclaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-OverensstemmelseserklæringPela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EGOs objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EGDirectiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados � corrente trifásica, com rotor em curto-circuito, monocelular � cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz � trefas, kortslutningsmotor, enstegs � motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse � trefasevekselstrøms kortslutningsmotor, ettrinns � samsvarer med kravene til økodesign i forordning 640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HUCE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozatIlmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante

bestemmelser:Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EKPienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EKEnergiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EKKäytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok � háromfázisú, kalickás forgórész, egyfokozatú � megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeinek megfelel�en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el�z� oldalt

CS PL RUProhlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ����� �� � ������������ ���������� ������Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialno�ci, �e dostarczony wyrób jest zgodny z nast pujcymi dokumentami:

��������� ���������� ��������, ��� ����!" �#$�#�� � �#� �%&��� '������� ������������� �����*��� ��$������!� ����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE �������� EC � ��������� ����� 2006/42/EGCíle týkající se bezpe+nosti stanovené ve sm8rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap8tí jsou dodr�eny podle p�ílohy I, +. 1.5.1 sm8rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z zacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

;$�%������ '� %���'�������, ����<���!� � ��$������ '� ��������=����� ��'$�<���*, ��%�*��*��� ��#����� '$���<���* I, > 1.5.1 ��$�����! � ����?���� ��?�� 2006/42/@G.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �������������� �����!�����" 2004/108/EG Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 2009/125/WE. �������� � ���#� ��, ���$����� � %����������&����� 2009/125/�(

Pou�ité 50Hz t�ífázové induk+ní motory, s klecovým rotorem, jednostupJové � vyhovují po�adavkQm na ekodesign dle na�ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz � trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-nostopniowe speniaj wymogi rozporzdzenia 640/2009 dotyczce ekoprojektu

T�'��=����!� ����X$���!� Z����$����#����� 50 [\ � �$�X]����#� ����, ��$�����������!� �������'�����!� �����������*� �$�%������� � Z������"��po�adavkQm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � speniaj wymogi rozporzdzenia 640/2009 dotyczce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������'�����!� � �����������*� �$�%������� � Z������"��

Vyhovuje po�adavkQm na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní +erpadla. Speniaj wymogi rozporzdzenia 547/2012 dotyczcego ekoprojektu dla pomp wodnych. ^������������ �$�%������� � Z������"�� '$��'������ 547/2012 ��� �����!X �������.

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona T�'��=����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. '$��!����* ��$���\�

EL TR RO)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara[ie de conformitate_`{|}~��� ��� �~ ��~��} ���� �� ���� �`} ��������` �����~�`� ���}~�~��� ��� ���{~���� ��������� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu teyid ederiz: Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu urm�toarele prevederi aplicabile:

\];^_`B Ex ^{| =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG�� ���������� ��~������� �`� ~�`���� ���`{�� ���`� �`�~�}��� �����}� �� �~ ������`�� I, ��. 1.5.1 �`� ~�`���� ������� �� �� �`��}����� 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec�ie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma�inile 2006/42/CE.

�+`�J?�=|^~;J{�* 7<=�|J>J;J| Ex-2004/108/Ex Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EGQ<?3�|��* �];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~�?^`{| �?��>~J| 2009/125/Ex Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�� ��`���~�~�~���}~� ��������~� `{����~��}`����� 50 Hz � ��������~�, ��~� �� �{�¡~�, �~}~¡����~� � �}���~���}~}��� ���� ���������� ~��~{~���~� ��������~� �~� ��}~}���~� 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc�ie, de 50 Hz, utilizate � curent alternativ, motor în scurtcircuit, cu o treapt� � sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan�a 640/2009.

¢����}� �� ��� ���������� ~��~{~���~� ��������~� �~� ��}~}���~� 547/2012 ��� ����}�{���.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili�kin gerekliliklere uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan�a 547/2012 pentru pompe de ap�.

£}���~}��� }� ��`���~�~�~���}� �������, ���������: ¤{ �� ��~`�~���}` ��{��� k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent�

ET LV LTEÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracijaKäesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar �o m¥s apliecin¦m, ka �is izstr¦d¦jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EBMadalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt©vas dro�©bas m¥rªi tiek iev¥roti atbilsto�i Ma�©nu direkt©vas 2006/42/EK Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos ¬tampos direktyvos keliam­ saugos reikalavim­ pagal Ma�in­ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EBEnergiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EBKasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai®str¦va, ©ssl¥guma rotora motors, vienpak¦pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras©b¦m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai � trifaz¯s ¬tampos, su narveliniu rotoriumi, vienos pakopos � atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras©b¦m °denss°k®iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d¯l vandens siurbli­.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem¥roti harmoniz¥ti standarti, tai skait¦: skat©t iepriek�¥jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b°tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BGES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-����� �� $� ������������Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim dolo+ilom: ±����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #������� 2006/42/EOBezpe+nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, +. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

²����� �� ������ �� $��'�$��%��� �� ����� ��'$�<���� �� �&������� �&#����� ³$���<���� I, > 1.5.1 �� ±�$�������� �� ��?��� 2006/42/E^.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E������������ ����������� � #������� 2004/108/E�Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo �������� $� ���#�����, ����$��� � �����������&������ 2009/125/��

Pou�ité 50 Hz induk+né elektromotory � jednostupJové, na trojfázový striedavý prúd, s rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji � trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski � izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

T�'��������� �����\����� �����$����#����� 50 Hz � �$�]���� ���, �&$������ �� ��#�$�, ������&'���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� ´�#������ 640/2009.

V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné +erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne +rpalke. ^&#����� ������������ �� �������"� �� ´�#������ 547/2012 �� ����� '��'�.

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran µ�$������$��� ������$��: �<. '$������ ��$���\�

MT HR SRDikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enostiB'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo�izzjonijiet relevanti li ¶ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi odgovaraju sljede·im va�e·im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju slede·im va�e·im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZL-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¶¶ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi za�tite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZLi j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZIl-muturi elettri¸i b�induzzjoni ta� 50 Hz u�ati- tliet fa�ijiet, squirrel-cage, singola - jissodisfaw ir-rekwi�iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori�·eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa¶na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

Page 25: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON ¹»¼½¾¿ÀÁ¿Â�ÃĻĹ C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 Á¿ÆÇÈÉÂÊËÉÇ¿ÄÌÇËļ

Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 ÌϼÁÉÄÐÂÑÀÇ¿ÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÂÓ

Austria WILO Pumpen ÔÉÀ¾¼¼¾ÁÌÏ�ÕËÖ× 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 ÇÆÆÁ̾ÈÒÁÊÇÄÂÀ

Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÂØ

Belarus WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÖÑ

Belgium WILO SA/NV ÙÚÛݹÕ¿ÉÏǼ¾¿ T +32 2 4823333 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÖ¾

Bulgaria ßàâè¹êÓʽ¼Á¹âÀÐÄ 1125 Sofia T +359 2 9701970 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÖ½

Brazil WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ïàð¹òÇоô¹ÙÝÄ÷ÙÝùÙÚû T +55 11 2923 (WILO) 9456 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇùÖ¼ÂÉÁÊÄÌÇËÄÖ¼

Canada ßàâè¹ò¿Âйà¿ÌĹ Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 ÖÁÊÊÄÊÇÒ¾ÈÒÁÊÇù¿ÂÄÌÇË

China ßàâè¹òÏÁ¿Â¹âÀÐÄ 101300 Beijing T +86 10 58041888 ÒÁÊÇÖþÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÌ¿

Croatia ßÁÊǹ׼ÿÂÀÉ�¹ÐÄÇÄÇÄ 10430 Samobor T +38 51 3430914 ÒÁÊÇùϼÿÂÀÉ�ÂÈÒÁÊÇÄϼ

Czech Republic ßàâè¹òÃ�¹ÉļÄÇÄ ÷ûÙÚÙ¹ò¾ÉÀÊÁ̾ T +420 234 098711 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÌØ

Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÐ�

Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇľ¾

Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÆÁ

France ßàâè¹ÃÄ»ÄÃÄ �ÛÝ�Ú¹êÇÁɹÐ�»¼ÌÑ T +33 1 30050930 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄƼ

Great Britain ßàâè¹��ÄĹâÀÐÄ Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 ÉÂʾÉÈÒÁÊÇÄÌÇÄÓ�

Greece ßàâè¹×¾ÊÊÂɹ»Õ 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 ÒÁÊÇÄÁ¿ÆÇÈÒÁÊÇĽ¼

Hungary ßàâè¹�½Ñ¼ǼÉØ�½¹ÆÀ ÷Ú û¹��¼��Ö�ÊÁ¿À¹ (Budapest) T +36 23 889500 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÏÓ

India ßàâè¹à¿ÐÁ¹�ÂÀϾ¼¹Â¿Ð¹ðÊÂÀÀ¹ðÓË�ɹâÀÐÄ Pune 411019 T +91 20 27442100 ɾ¼ÿÁ̾ÉÈËÂÀϾ¼�ÊÂÀÀÄÌÇË

Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 ÌÁÀ¼ÂÒÁÊÇÈÌÖ¿Ä¿¾ÀÄÁÐ

Ireland WILO Ireland âÁ˾¼ÁÌ� T +353 61 227566 ÉÂʾÉÈÒÁÊÇÄÁ¾

Italy ßàâè¹àÀÂÊÁ¹ÉļÄÊÄ ÷ÚÚ�Û¹ð¾ÉÌÏÁ¾¼Â¹ Borromeo (Milano) T +39 25538351 ÒÁÊÇÄÁÀÂÊÁÂÈÒÁÊÇÄÁÀ

Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ�Ø

Korea ßàâè¹ðÓË�ɹâÀÐĹ �ÙÛù÷÷Ú¹Õ¿½É¾Ç�¹êÓÉ¿ T +82 51 950 8000 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÌÇÄ�¼

Latvia ßàâè¹êÂÊÀÁ̹Ãà» 1019 Riga T +371 6714-5229 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÊÿ

Lebanon WILO LEBANON SARL �оÁоϹÙ÷Ú÷¹÷ÚÝÚ¹ Lebanon T +961 1 888910 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÊÖ

Lithuania ßàâè¹âÁ¾ÀÓÿ¹�»ê 03202 Vilnius T +370 5 2136495 ËÂÁÊÈÒÁÊÇÄÊÀ¹

Morocco WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T + 212 (0) 5 22 66 09 24/28 ÌÇ¿ÀÂÌÀÈÒÁÊÇÄËÂ

The Netherlands ßàâè¹�¾Ð¾¼Ê¿йÖÄÿÄ ÙûûÙ¹�»¹ß¾ÉÀØ¿ T +31 88 9456 000 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ¿Ê

Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ¿Ç

Poland ßàâè¹ðÇÊÉ�¹Ã�ĹØÄÇÄÇÄ ÚûùûÚ�¹â¾ÉØ¿ÇÒÇÊ T +48 22 7026161 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ�Ê

Portugal Bombas Wilo-Salmson ðǼÀÓ½ÂʹâÐÂÄ 4050-040 Porto T +351 22 2080350 ÖÇËÖÂÉÈÒÁÊÇÄ�À

Romania ßàâè¹�ÇË¿Á¹ÉļÄÊÄ Ú��Ú Ú¹òÇËĹòÏÁÂþ¿Â¹�ÓÐĹàÊÆÇÿ T +40 21 3170164 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇļÇ

Russia WILO Rus ooo Ù÷Ýû�÷¹�ÇÉÌÇÒ T +7 495 7810690 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇļÓ

Saudi Arabia ßàâè¹��¹ù¹�ÁÑÂÐÏ �ÁÑÂÐϹÙÙ �û T +966 1 4624430 ÒÉÏÇÓÊÂÈÒÂÀ¿ÁÂÁ¿ÐÄÌÇË

Serbia and Montenegro ßàâè¹ê¾Ç½¼ÂйÐÄÇÄÇÄ 11000 Beograd T +381 11 2851278 ÇÆÆÁ̾ÈÒÁÊÇļÉ

Slovakia ßàâè¹òùÉļÄÇÄ�¹Ç¼½Ä¹ïÊÇ�� ÛÝÙÚ�¹ê¼ÂÀÁÉÊÂÿ T +421 2 33014511 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÉ�

Slovenia ßàâ蹻мÁÂÀÁ̹ÐÄÇÄÇÄ 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 ÒÁÊÇÄÂмÁÂÀÁÌÈÒÁÊÇÄÉÁ

South Africa ÃÂÊËÉÇ¿¹ÃÇÓÀϹ»Æ¼ÁÌ Ù�ÙÚ¹�о¿ÿÂʾ T +27 11 6082780 ¾¼¼ÇÊÄÌǼ¿¾ÊÁÓÉÈ ÉÂÊËÉÇ¿ÄÌÇÄØÂ

Spain ßàâè¹àÖ�¼Á̹ÃÄ»Ä ÷ÛÛÚ�¹»ÊÌÂÊ�¹Ð¾¹×¾¿Â¼¾É¹(Madrid) T +34 91 8797100 ÒÁÊÇÄÁÖ¾¼ÁÌÂÈÒÁÊÇľÉ

Sweden ßàâè¹Ãÿ¾¼Á½¾¹»ê 35246 Växjö T +46 470 727600 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄɾ

Switzerland ��ê¹ðÓË�¾¿¹»Õ ÝÙÚ¹�ϾÁ¿Æ¾Êо¿ T +41 61 83680-20 Á¿ÆÇȾËÖù�ÓË�¾¿ÄÌÏ

Taiwan ßàâè¹�ÂÁÒ¿¹òÇË�¿ѹâÀÐÄ Ã¿ÌÏÇ¿½¹�ÁÉÀÄ�¹�¾Ò¹�ÂÁ�¾Á¹City 24159 T +886 2 2999 8676 ¿¾ÊÉÇ¿ÄÒÓÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÀÒ

Turkey WILO Pompa Sistemleri ÿĹÿ¾¹�ÁÌĹ»ÄÃ�Ä Ý �û�¹�ÉÀ¿ÖÓÊ T +90 216 2509400 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÀ¼

Ukraina ßàâè¹��¼ÂÁ¿Â¹ÀÄÇÄÒÄ ÚÙÚÝݹÁ¾Ò T +38 044 2011870 ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÓÂ

United Arab Emirates WILO Middle East FZE �¾Ö¾Ê¹»ÊÁ¹�¼¾¾¹ïÇ¿¾�ÃÇÓÀÏ PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇľ

USA WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 Á¿ÆÇÈÒÁÊÇùÓÉÂÄÌÇË

Vietnam ßàâè¹�Á¾À¿Â˹òǹâÀÐÄ ×ǹòÏÁ¹�Á¿Ï¹òÁÀÑ�¹�Á¾À¿ÂË T +84 8 38109975 ¿�ËÁ¿ÏÈÒÁÊÇÄÿ¿

May 2013�Ó¼ÀϾ¼¹ÉÓÖÉÁÐÁ¼Á¾É�¹¼¾�¼¾É¾¿ÀÂÀÁÇ¿¹Â¿Ð¹ÉÂʾɹÇÆÆÁ̾ɹǿ¹ÒÒÒÄÒÁÊÇÄÌÇË

Page 26: Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)...A kézikönyv nem tér ki valamennyi részegységre, illetve gyakori eltérésre. További információkért for-

Pioneering for You

WILO SENortkirchenstraße 100D-44263 DortmundGermanyT +49(0)231 4102-0F +49(0)231 [email protected]