-xh quÝ i; 1 tÌnh hÌnh kt- 1

19
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN VĨNH TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S: /BC-UBND Vĩnh Tường, ngày tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT- XH QUÝ II NĂM 2021 Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I NĂM 2021 Quý I/2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản như: Tnh tiếp tục có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; trong huyện được sự ch đạo, giám sát kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND huyện; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt; tình hình ANCT, TTXH cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức tác động đến nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH; công tác GPMB một số công trình, dự án còn có những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư;.... Song, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Huyện uỷ, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong ch đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, nên tình hình KT-XH Quý I/2021 tiếp tục duy trì phát triển ổn định; các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai với nhiều biện pháp rất quyết liệt, không để dịch bệnh phát sinh; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH được đảm bảo. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: A- KẾT QUẢ CỤ THỂ: I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 1. Sản xuất nông nghiệp, công tác thủy lợi và PCTT: 1.1. Trồng trọt: - Quý I/2021, UBND huyện tập trung ch đạo thu hoch các cây trng vĐông năm 2020; gieo cy lúa và các cây trng vĐông Xuân 2020-2021. Kết qu, tính đến ngày 08/3/2021, toàn huyn gieo trng được 7.300 ha/7.340 ha (bng 99,5% KH). Trong đó: Cây lúa 5.700 ha (bng 100% KH); Cây rau màu các loi: 1.600/1.640 ha (bng 97,6% KH). - Ch đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 báo cáo, xin ý kiến BTV Huyện ủy (lần 1); triển khai một số mô hình trình din vĐông Xuân 2020-2021 như: Mô hình trình din ging lúa mi (quy mô 10 ha) ti xã Thượng Trưng; sn xut dưa lê theo chui giá tr(quy mô 5 ha) ti xã Tân Phú... Phi hp vi Trung tâm Ging

Upload: others

Post on 27-Jan-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-UBND Vĩnh Tường, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT- XH QUÝ II NĂM 2021

Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I NĂM 2021

Quý I/2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trong

bối cảnh có những thuận lợi cơ bản như: Tinh tiếp tục có nhiều giải pháp tháo gỡ

khó khăn cho cơ sở; trong huyện được sự chi đạo, giám sát kịp thời, đúng trọng tâm,

trọng điểm của Huyện ủy, HĐND huyện; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cây

trồng, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt; tình hình ANCT, TTXH cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức tác động đến nhiệm vụ phát

triển KT- XH của huyện như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH; công tác GPMB một

số công trình, dự án còn có những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm làm

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư;....

Song, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Huyện uỷ, sự giám sát chặt chẽ của

HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong chi đạo, điều hành của lãnh đạo UBND

huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân

dân, nên tình hình KT-XH Quý I/2021 tiếp tục duy trì phát triển ổn định; các hoạt

động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo được đặc biệt quan

tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai với nhiều biện pháp rất

quyết liệt, không để dịch bệnh phát sinh; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH

được đảm bảo. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

A- KẾT QUẢ CỤ THỂ:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1. Sản xuất nông nghiệp, công tác thủy lợi và PCTT:

1.1. Trồng trọt:

- Quý I/2021, UBND huyện tập trung chi đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông

năm 2020; gieo cấy lúa và các cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021. Kết quả, tính

đến ngày 08/3/2021, toàn huyện gieo trồng được 7.300 ha/7.340 ha (bằng 99,5%

KH). Trong đó: Cây lúa 5.700 ha (bằng 100% KH); Cây rau màu các loại:

1.600/1.640 ha (bằng 97,6% KH).

- Chi đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Đề án Chuyển đổi cơ cấu

cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 báo cáo, xin ý kiến BTV Huyện

ủy (lần 1); triển khai một số mô hình trình diễn vụ Đông Xuân 2020-2021 như: Mô

hình trình diễn giống lúa mới (quy mô 10 ha) tại xã Thượng Trưng; sản xuất dưa lê

theo chuỗi giá trị (quy mô 5 ha) tại xã Tân Phú... Phối hợp với Trung tâm Giống

2

nông nghiệp tinh hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ Đông Xuân 2020-2021 cho Nhân

dân. Kết quả, đã cấp 197.391 kg lúa giống (tương đương 3.948 ha). Trong đó: Giống

lúa TBR225: 152.200 kg (3ha); giống Thiên ưu 8: 30.674 kg (613,5ha); giống

ADI28: 12.991 kg (259,8 ha)...

- Phối hợp với Viện Phát triển vùng triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng

mô hình chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau DTĐR tại huyện

Vĩnh Tường”. Phát triển vùng bưởi Diễn (50 ha), mít ta dai (10 ha) trên địa bàn

huyện, đến nay, đang tiến hành kiểm tra đất để triển khai trồng bưởi tại xã Phú Đa,

Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh; trồng mít tại xã Ngũ Kiên, Cao Đại.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch, tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu 2021 tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí

Minh - thôn Lạc Trung, xã Bình Dương. Chi đạo các xã, thị trấn trồng được 6.098

cây phân tán theo kế hoạch.

1.2. Chăn nuôi, thủy sản:

- UBND huyện tiếp tục chi đạo theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất chăn nuôi,

dịch bệnh vật nuôi, thủy sản, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh LMLM,

Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trâu, bò… Quý I, tình hình chăn nuôi và giá cả các

sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, sữa bò tươi cơ bản ổn định; trên địa bàn không có

dịch bệnh phát sinh, không có vật nuôi, thủy sản bị chết do đói, rét.

- Chi đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Đề án Đưa chăn nuôi ra

ngoài khu dân cư giai đoạn 2021-2025 báo cáo, xin ý kiến BTV Huyện ủy (lần 1).

Chi đạo tổng hợp đăng ký tiêm phòng, phun KTTĐ môi trường chăn nuôi giai đoạn

2021-2025; ban hành Kế hoạch khảo khảo sát, thu thập thông tin số liệu đàn vật

nuôi, thủy sản năm 2021; Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và

phun KTTĐ môi trường chăn nuôi năm 2021. Đồng thời, tổng vệ sinh, phun KTTĐ

môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh vụ Đông Xuân (từ ngày 15/01-

22/01/2021) tại 22.060 hộ chăn nuôi của 28 xã, thị trấn, với tổng số hóa chất sử

dụng: 1.103 lít.

- Chi đạo các xã, thị trấn trong huyện có diện tích nuôi trồng thủy sản hướng

dẫn Nhân dân thu hoạch, vệ sinh, cải tạo, tích nước đảm bảo cho vụ nuôi trồng mới.

Triển khai thực hiện các mô hình nuôi thâm canh như: Cá Chim Trắng tại xã Tân

Phú, cá Trắm Cỏ tại thị trấn Thổ Tang, cá an toàn sinh học tại xã Ngũ Kiên...

1.3. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai:

Trong quý huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty

TNHHMTV thủy lợi Liễn Sơn hoàn thành việc bàn giao công trình thủy lợi nhỏ,

thủy lợi nội đồng về các xã, thị trấn quản lý, khai thác theo quy định. Chi đạo kiểm

tra nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; thực

hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

2. Công nghiệp - Xây dựng:

2.1. Công nghiệp: Công tác BT-GPMB Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng

Sóc tiếp tục được chi đạo triển khai rất quyết liệt. Trong quý, UBND huyện tổ chức

09 hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan chi đạo triển khai công tác

3

BT - GPMB dự án: Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc,... Các hoạt động

khuyến công trên địa bàn tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

2.2. Xây dựng:

- Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực

nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng. Trong quý, chi đạo triển khai thủ tục đầu tư,

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án: Cải tạo đường vòng tránh Đại

Đồng-Tân Tiến-Thổ Tang, tuyến từ QL2 đến vòng xuyến ngã 5 Thổ Tang; Đường

QL2 đi Yên Lập (đoạn từ QL2A đến đường sắt), Hạng mục: thoát nước, cây xanh,

via hè và một số hạng mục phụ trợ khác; Cải tạo điện thờ (Hậu cung) và nhà Tả Vu

đền Liệt sỹ huyện; Trường THCS chất lượng cao huyện (giai đoạn 2)... Đôn đốc,

giám sát nhà thầu thi công các dự án đang triển khai như: Trường THCS Chất lượng

cao huyện (giai đoạn 1); Đường nối từ ĐT 304 - Đê tả sông Hồng huyện Vĩnh

Tường (giai đoạn 1); Đường vành đai 3 tinh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C)-

Vĩnh Sơn; Cải tạo, chinh trang Hồ vực xanh... Thi công hoàn thành dự án: Xây

dựng cầu Lủ qua Sông Phan, xã Lũng Hòa; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông

huyện, tuyến Thượng Trưng đi Tân Phú; Cải tạo, lắp đặt hệ thống đèn trang trí một

số tuyến đường trung tâm huyện...

- Công tác lập, quản lý QH, quản lý giao thông tiếp tục được quan tâm chi

đạo. Trong quý, công bố Quyết định của UBND tinh về công nhận thị trấn Vĩnh

Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng và Khu vực dự kiến hình thành đô thị Đại Đồng là đô

thị loại V; rà soát, báo cáo BTV Huyện ủy đồ án điều chinh QH xây dựng vùng

phía Nam đô thị Vĩnh Phúc; Trình UBND tinh phê duyệt đồ án điều chinh QHC thị

trấn Tứ Trưng; công bố, công khai đồ án điều chinh QHC TT Tứ Trưng; xây dựng

Kế hoạch rà soát đánh giá các tiêu chí đô thị loại IV;... Chi đạo thực hiện các nội

dung Kết luận số 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc

thanh tra công tác QH xây dựng, quản lý thực hiện theo QH được duyệt, công tác

cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự

án trên địa bàn huyện; phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Vĩnh Phúc chi đạo ra quân

giải tỏa vi phạm via hè đường giao thông Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến...

3. Dịch vụ:

- Quý I/2021, dịch vụ, thương mại trên địa bàn cơ bản ổn định và phát triển;

thị trường hàng hoá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhất

là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thương mại tiếp tục phát triển mạnh, đặc

biệt là ở thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường,... UBND huyện đã chi đạo các

cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất,

buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... Trong quý, đoàn kiểm tra liên ngành

huyện đã kiểm tra 45 lượt vụ, xử lý 13 lượt vụ với tổng số tiền xử phạt 52,5 triệu

đồng, giá trị hàng hóa tịch thu bán sung quỹ nhà nước 42,6 triệu đồng; giá trị hàng

hóa bị tịch thu, tiêu hủy 4,8 triệu đồng.

- Dịch vụ du lịch trên địa bàn chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nên trong

Quý I/2021, toàn huyện chi đón gần 2.000 lượt du khách thập phương đến tham quan

tại các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, nghi dưỡng tại khu du lịch

sinh thái (ước giảm 30% lượt so với cùng kỳ).

4

- Dịch vụ tín dụng ngân hàng tiếp tục góp phần hỗ trợ tích cực cho phát triển

KT- XH của huyện. Dư nợ tại 02 Ngân hàng NN&PTNT ước đến 31/3/2021 là 2.280

tỷ đồng (tăng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ). Dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện ước

đến 31/3/2021 là 388,6 tỷ đồng (tăng 25,6 tỷ đồng so với cùng kỳ).

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước:

Qúy I/2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 121,8 tỷ

đồng (đạt 24,7% kế hoạch, bằng 108,9% so cùng kỳ). Chi ngân sách huyện ước thực

hiện 217,9 tỷ đồng (đạt 14,6% kế hoạch, bằng 98,9% so cùng kỳ). Kho bạc huyện tiếp

tục quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước và thực hiện tốt việc kiểm soát chi.

5. Tài nguyên - Môi trường:

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tiếp

tục được chi đạo thực hiện theo quy định. Trong quý, đã chi đạo cấp 83 GCNQSD

đất/10.866,4m2 cho 55 hộ gia đình, cá nhân tại 14 xã, thị trấn(1).

- Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường bằng nhiều biện pháp

tích cực, hiệu quả. Việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, vi phạm Luật Đất đai trên

địa bàn được tập trung chi đạo quyết liệt. Quý I/2021, toàn huyện phát sinh thêm

12 trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại 09 xã, thị trấn(2) (giảm 39 trường hợp so

cùng kỳ). Kết quả, đã xử lý được 11/12 trường hợp, còn 01 trường hợp tại xã Vĩnh

Thịnh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để xử lý theo quy định; chi đạo xử lý

được 09/824 vụ việc theo nội dung cam kết với tinh. Để công tác xử lý vi phạm

tiếp tục đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số

570/KH-UBND ngày 11/3/2021 về việc xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn

năm 2021, tạo cơ sở cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

6. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB):

- Quý I/2021, chi đạo thực hiện xong công tác kiểm kê, lập phương án bồi

thường, phê duyệt 42,17ha/1.215 hộ với tổng số tiền chi trả 93,07 tỷ đồng, gồm

các dự án: Đường nối từ QL2 (vị trí đường trục trung tâm huyện tại xã Đại Đồng)

đến đường tinh 305 (vị trí Chợ Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương); (địa

phận xã Kim Xá 4,37ha/7,2 tỷ đồng; địa phận xã Yên Lập 1,3ha/2,9 tỷ đồng; địa

phận xã Đại Đồng 0,7ha/2,9 tỷ đồng; địa phận xã Nghĩa Hưng 5,63ha/11,6 tỷ

đồng); Quản lý nguồn nước và ngập lụt tinh Vĩnh Phúc địa phận xã Ngũ Kiên

23,8ha/55 tỷ đồng; Cải tạo nạo vét Sông Phan (địa phận xã Lũng Hòa 5,35ha/10,8

tỷ đồng; xã Yên lập 0,4ha/0,27 tỷ đồng; TT Thổ Tang là 0,72ha/2,5 tỷ đồng)…

- Chi đạo cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 26 hộ dân không ký biên

bản kiểm kê thuộc dự án Khu đô thị mới tại Thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh

Tường; đẩy mạnh tuyên truyền BT-GPMB dự án Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN

Đồng Sóc, đất dự án khu VH Disnayland - Vĩnh Thịnh (trong quý, đã chi trả được

129/245 hộ (diện tích đất dịch vụ 2.457,2m2, tương ứng diện tích đất thu hồi

73.708m2 khu đất dịch vụ Cầu Tây và dự án khu CN Chấn Hưng)…

(1) 14 xã, thị trấn gồm: Tuân Chính, Vũ Di, Vĩnh Thịnh, Nghĩa Hưng, Bình Dương, An Tường, Yên Bình,

Bồ Sao, Phú Đa, Vĩnh Sơn, Tân Phú, Thượng Trưng, Vân Xuân, Ngũ Kiên.

5

(2) Tình hình phát sinh vi phạm Luật Đất đai: Cao Đại 01 trường hợp, Phú Đa 02 trường hợp, Nghĩa Hưng 02

trường hợp, Vĩnh Tường 01 trường hợp, Thổ Tang 02 trường hợp, Vĩnh Thịnh 01 trường hợp, An Tường 01 trường

hợp, Ngũ Kiên 01 trường hợp, Lý Nhân 01 trường hợp.

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Giáo dục và Đào tạo:

- Chi đạo các nhà trường tổ chức kiểm tra cuối học kỳ và sơ kết học kỳ I,

triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, tiếp tục thực hiện tốt nền nếp

dạy và học. Tuy nhiên, trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của dịch Covid-

19, thực hiện chủ trương của tinh, UBND huyện đã chi đạo cơ quan chuyên môn

hướng dẫn các nhà trường thực hiện cho học sinh nghi học tại trường (02 tuần);

phun khử trùng, sát khuẩn các phòng học, phòng chuyên môn, dụng cụ dạy và học

đảm bảo theo quy định; tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức

thông qua hình thức dạy học Online nhằm đảm bảo kiến thức không bị gián đoạn

trong những ngày nghi để thực hiện phòng dịch Covid-19.

- Chi đạo tổ chức tốt Hội thi “Bếp ăn một chiều đảm bảo dinh dưỡng và vệ

sinh an toàn thực phẩm trong trường MN cấp huyện”; thi GVDG cấp huyện bậc

tiểu học, thi HSG lớp 9 cấp tinh. Kết quả, hội thi “Bếp ăn một chiều...” có 25/30

Trường đạt giải (trong đó có 07 giải Nhất, 10 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải Khuyến

khích). Hội thi GVDG cấp huyện bậc TH có 69 giáo viên đạt giải (trong đó, có

11 giải Nhất, 22 giải Nhì, 16 giải Ba và 20 giải KK). Đặc biệt, trong kỳ thi HSG

lớp 9 cấp tinh, Vĩnh Tường là huyện có số học sinh tham dự giải đông nhất, tỷ lệ

đạt giải cao nhất tinh (122/168 dự thi em đạt giải = 72,6%, tỷ lệ chung toàn tỉnh

là 50,6%), trong đó, có 6 giải Nhất, 37 giải Nhì, 38 giải Ba, 41 giải Khuyến khích;

tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải cả 9 môn thi đều cao hơn mức bình quân toàn tinh,

cụ thể: Môn Vật lý (vượt 40%), môn Tiếng Anh (vượt 31,7%), môn Địa lý (vượt

25,5%), môn Sinh học (vượt 25,3%). Có 3/9 đội tuyển (Ngữ văn, Vật lý, Sinh học)

xếp thứ Nhất cả về số lượng, chất lượng giải, huyện tiếp tục duy trì ở vị trí dẫn

đầu tinh về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

- Trong quý, UBND huyện tiếp tục chi đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn

các trường tự đánh giá kiểm định chất lượng theo Thông tư 17,18,19 của Bộ

GD&ĐT; thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 Hiệu trưởng, 05 Phó Hiệu trưởng; điều

động 02 Phó Hiệu trưởng; điều động, luân chuyển 49 kế toán quá thời gian công

tác tại 1 đơn vị theo quy định...

2. Công tác phòng dịch Covid-19; chăm sóc SK Nhân dân, Dân số -

KHHGĐ:

2.1. Công tác phòng chống dịch Covid-19:

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, thực hiện các Văn

bản chi đạo của Trung ương, của tinh; UBND huyện chi đạo các cơ quan chuyên

môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình, tăng cường tuyên

truyền về bệnh, nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng chống. UBND huyện,

BCĐ phòng dịch huyện đã ban hành hơn 30 Văn bản chi đạo tăng cường công tác

phòng dịch Covid-19 trên địa bàn; chi đạo rà soát, theo dõi, giám sát các công dân

từ vùng dịch về địa phương; yêu cầu khai báo, thực hiện cách ly người từ vùng

6

dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương khác; thực hiện xét nghiệm sàng

lọc Covid-19 ngẫu nhiên theo chi đạo của UBND tinh đảm bảo các yêu cầu đặt

ra(3)... Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đến nay trên địa bàn

huyện chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện, UBND huyện đang chi

đạo rà soát số công dân từ 18 tuổi trở lên có nhu cầu tiêm vắcxin phòng dịch Covid-

19 (kết quả, có 116.053 công dân từ 18 tuổi trở lên đăng ký, trong đó có 66.574 đối

tượng thuộc diện tự chi trả phí, 49.479 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP

ngày 26/2/2021 của Chính phủ).

2.2. Chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, Dân số - KHHGĐ:

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm,

việc khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên. Quý I/2021, tuyến huyện và tuyến

xã đã khám cho 48.621 lượt người (trong đó, tuyến huyện khám 26.442 lượt người,

đạt 20,3% KH, bằng 87,2% cùng kỳ; tuyến xã khám 22.179 lượt người, đạt 18,6%

KH, bằng 109,3% so cùng kỳ). Chi đạo tổ chức tốt việc trực cấp cứu, khám chữa

bệnh cho Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Công tác tiêm chủng

mở rộng được duy trì, quy trình tiêm chủng được đảm bảo, kết quả toàn huyện có

888 trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, 713 trẻ em được tiêm phòng viêm gan B trước

24h sau sinh,...

- Chi đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp tuyên truyền, tăng cường

kiểm tra VSATTP, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh. Quý I/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành

của huyện, các xã, thị trấn đã kiểm tra 543 cơ sở, nhà hàng chế biến, kinh doanh thực

phẩm, bếp ăn tập thể (tuyến huyện kiểm tra 93 cơ sở, trong đó có 54 cơ sở đạt tiêu

chuẩn, chiếm 58%; tuyến xã kiểm tra 450 cơ sở, trong đó có 160 cơ sở đạt tiêu chuẩn,

chiếm 35,6%). Trong quý, trên địa bàn không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

- Quý I/2021, toàn huyện có 732 trẻ sinh ra (giảm 119 trẻ so cùng kỳ), trong

đó, số con thứ 3 trở lên là 171 cháu (bằng 23,3%). Tỷ lệ giới tính khi sinh nam/nữ:

396/336 = 117,8%.

3. Văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh:

- Công tác QLNN trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin tiếp tục được tăng cường

hiệu lực, hiệu quả. UBND huyện chi đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động

tuyên truyền trực quan phục vụ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 91 năm ngày

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 60 năm Bác Hồ về

thăm HTX Lạc Trung, xã Bình Dương (25/01/1961 - 25/01/2021); chào đón Xuân

Tân Sửu năm 2021 nhằm tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân. Một số

xã, thị trấn như: Bình Dương, Tam Phúc, Vũ Di, TT Vĩnh Tường, TT Tứ Trưng, ...

đã làm tốt công tác này.

- Chi đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm HTX Lạc

Trung, xã Bình Dương và phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

(3) UBND chi đạo rà soát, lập danh sách, ra Quyết định cách ly theo quy định đối với 1.844 công dân từ

vùng dịch về địa bàn; thực hiện xét nghiệm 451 mẫu (kết quả đều âm tính); lực lượng chức năng ra quyết định xử

phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt tiền 14 triệu đồng; nhắc nhở 20 trường hợp đeo

khẩu trang không đúng quy định; nhắc nhở 02 tụ điểm tập trung đông người tại xã Đại Đồng và Việt Xuân; lập 02

chốt kiểm tra phòng dịch tại Đầu cầu Vĩnh Thịnh, Đầu cầu Việt Trì; phân công 03 tổ công tác tuần tra, kiểm soát

7

các tuyến đường, nơi công cộng. Kết quả, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 3.326 lượt xe khách, xe taxi, xe ô

tô cá nhân với 11.129 người, cơ bản các xe đều chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch.

Hồ”; tổ chức các hoạt động dâng hương tại Đền Liệt sỹ và viếng nghĩa trang Liệt sỹ

đảm bảo trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, hệ

thống đèn Leed tại trung tâm huyện chính thức đưa vào sử dụng, cùng với hệ thống

các thiết chế văn hóa như: Trung tâm hội nghị, Quảng trường, Đền Liệt sỹ, Hồ vực

Xanh,... được xây dựng, cải tạo, trang hoàng làm cho diện mạo đô thị Vĩnh Tường

khởi sắc mang dáng dấp của một đô thị hiện đại; nhân dân phấn khởi, hân hoan chào

đón năm mới. Tuy nhiên, do những diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, UBND

huyện có văn bản chi đạo tạm dừng các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, các

hoạt động lễ hội tập trung đông người. Qua theo dõi, trên địa bàn huyện, nhân dân

các xã, thị trấn đã đồng thuận và thực hiện rất tốt.

- Trong Quý I/2021, UBND huyện đã chi đạo giải quyết xong vụ việc liên

quan đến tình hình an ninh trật tự tại chùa Già Du (Vĩnh Sơn), được đông đảo nhân

dân đồng thuận; chi đạo giải quyết dứt điểm một số tồn tại ở các di tích như: Chùa

Yên Cát (TT Vĩnh Tường), chùa Thanh Xuân, chùa Quảng Phúc (Tuân Chính); tổ

chức điền dã kiểm tra hiện trạng 239 di tích trên địa bàn huyện; chi đạo cơ quan

chuyên môn tham mưu tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp huyện

năm 2021 quanh Vực Xanh đảm bảo trang trạng, ý nghĩa, an toàn.

- Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và Cổng Thông tin - GTĐT

huyện tiếp tục được thực hiện tốt. UBND huyện chi đạo Trung tâm VH-TT-TT xây

dựng các chuyên trang gồm nhiều tin, bài với nội dung phong phú, trong đó dành

lượng lớn tin bài, thời lượng phát sóng phản ánh hoạt động an sinh xã hội, không

khí đón Tết vui Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tuyên truyền bầu cử

ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và công tác phòng

dịch Covid-19 trên địa bàn(4). Trong quý, Cổng thông tin - GTĐT đăng tải khoảng

250 tin, bài; hơn 500 ảnh, panơ tuyên truyền; 250 văn bản chi đạo điều hành. Tổng

số truy cập vào Cổng đạt trên 40.000 lượt người.

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân đưa người thân qua đời sử

dụng hình thức hỏa táng được thực hiện có hiệu quả. Quý I/2021, toàn huyện có

199/288 người dân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng (bằng 69,1%, tăng 6,1%

so cùng kỳ)(5).

4. Công tác giải quyết LĐVL, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội:

4.1. Lao động, giải quyết việc làm:

- UBND huyện chi đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch giải quyết

việc làm, XKLĐ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; Chi đạo tổ chức

tốt lễ đón, tư vấn, giải quyết việc làm cho hơn 300 bộ đội xuất ngũ năm 2021.

(4) UBND huyện chi đạo Trung tâm VH tăng số buổi phát sóng từ 2 buổi/ngày lên 05 buổi/ngày (từ

30/1/2021), thực hiện phát sóng tất cả các ngày nghi tết Nguyên đán Tân Sửu (kể cả thứ 7 và Chủ nhật) với

tổng số 285 buổi phát sóng; truyền tải qua sóng phát thanh 500 tin, bài (riêng số tin, bài, tài liệu tuyên truyền

liên quan tới phòng dịch Covid-19 là 310 lượt tin, bài; phát hành 15 file tuyên truyền khuyến cáo phòng dịch).

(5) Tình hình sử dụng hình thức hỏa táng: Các xã Bồ Sao, Lý Nhân, Tân Phú, thị trấn Vĩnh Tường, Vũ Đi đạt

tỷ lệ 100%; Vĩnh Thịnh 93,3%, An Tường 92,9%, Tuân Chính 90,9%, Bình Dương, Yên Lập: 90%; Thượng Trưng

88,9%, Vân Xuân 71,4%, Vĩnh Sơn, Ngũ Kiên: 70%; TT Tứ Trưng 68,8%, Nghĩa Hưng 66,7%, Yên Bình, Chấn Hưng:

8

57,1%; Phú Đa 55,6%, Kim Xá 47,1%, Thổ Tang 45,5%, Tân Tiến 44,4%, Lũng Hòa 38,9%, Tam Phúc 33,3%, Đại

Đồng 25%, Cao Đại 20%, Vĩnh Ninh 14,3%, Việt Xuân 0% (có 01 người mất đi cát táng).

- Kết quả điều tra cuối năm 2020, toàn huyện có 65.128 hộ, trong đó có 638

hộ nghèo, chiếm 0,98% (giảm 0,42% so với cùng kỳ); 1.069 hộ cận nghèo, chiếm

1,64 % (giảm 0,46% so với cùng kỳ). Tổ chức cấp 638 giấy chứng nhận hộ nghèo

(giảm 256 hộ so với cùng kỳ); 1.069 giấy chứng nhận hộ cận nghèo (giảm 269 hộ so

với cùng kỳ); 3.602 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo;... Công tác trẻ em được

quan tâm; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn nhân dịp lễ, tết được chi đạo thực hiện tốt.

4.2. Công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là

các gia đình chính sách, chăm lo cho người nghèo được đặc biệt quan tâm:

- Với mục tiêu để mọi người đều có Tết đầm ấm, năm 2021 là năm thứ 4,

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện vận động triển khai Chương

trình “Tết ấm tình quê hương”, tặng quà tết cho 100% hộ nghèo (638 hộ). Đặc

biệt, Xuân Tân Sửu 2021, huyện vận động nguồn xã hội hóa tặng quà cho 100%

hộ cận nghèo trên địa bàn (1.069 hộ). Tổng kinh phí tặng quà cho hộ nghèo, hộ

cận nghèo trên 1,7 tỷ đồng (trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn ủng

hộ 579,4 triệu đồng; Công ty BQL Real ủng hộ 500 triệu đồng…). Ngoài ra, huyện

phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Tân Sửu” trao 153 suất quà

cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 120,7 triệu đồng. Những hoạt

động ý nghĩa trên đã thể hiện một cách sinh động truyền thống, đạo lý, tinh thần

tương thân tương ái của dân tộc, nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần mang đến một

mùa xuân ấm áp, một cái tết ý nghĩa, niềm vui cho người nghèo, người có hoàn

cảnh khó khăn trong toàn huyện.

- Công tác thăm hỏi, tặng quà được tổ chức chu đáo, trang trọng,... Huyện đã

thành lập các Đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công,

người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo,... Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn huyện

đã trao 20.281 suất quà của Chủ tịch nước, của tinh, của huyện, của các ban ngành,

đoàn thể và doanh nghiệp cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng

BTXH với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng (Chi tiết có báo cáo riêng).

III. AN NINH - QUỐC PHÒNG:

1. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Quý I/2021, trên địa bàn xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự (tăng 03 vụ so với cùng kỳ),

đã điều tra làm rõ 15/16 vụ = 22 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 183,4 triệu đồng,

khởi tố 16 vụ = 21 bị can. Trong quý, lực lượng chức năng đã bắt 13 vụ = 34 đối tượng

mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 3,4296g heroin,

3,5865g ma túy kẹo; bắt 13 vụ = 16 đối tượng buôn bán, sử dụng hàng cấm trái phép

(pháo), tang vật thu giữ 337,95 kg pháo hoa các loại, khởi tố 03 vụ = 4 bị can, xử lý

hành chính 8 vụ = 8 đối tượng... Trên địa bàn xảy ra 08 vụ va chạm, tai nạn giao thông,

làm chết 06 người, bị thương 06 người (giảm 06 vụ, giảm 03 người bị thương, tăng

01 người chết so với cùng kỳ); xảy ra 01 vụ cháy tại xã Bình Dương (không gây thiệt

hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng).

9

- Chi đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết

Nguyên đán Tân Sửu 2021; nắm tình hình ANTT tại các xã, thị trấn đang triển khai

các công trình, dự án lớn... Đồng thời, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng dịch

Covid-19 theo quy định.

2. Công tác quân sự địa phương:

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Huyện đã tổ chức lễ giao,

nhận quân năm 2021 đảm bảo nhanh gọn, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành

100% chi tiêu tinh giao (350 tân binh nhập ngũ làm nhiệm vụ quân sự và 57 thanh

niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân). Công tác chính trị, chính sách hậu

phương quân đội và bảo đảm hậu cần - kỹ thuật được thực hiện tốt.

IV. CÔNG TÁC NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI

QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO:

1. Công tác Nội vụ:

- Chi đạo đánh giá xếp loại, bình xét các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá

nhân năm 2020, đăng ký và phát động phong trào thi đua năm 2021; chấm điểm chi

số cải cách hành chính năm 2020, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

của các xã, thị trấn. Chi đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm theo

nội dung Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 09/01/2021 của UBND huyện V/v thực

hiện Kết luận Thanh tra 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Bộ Xây dựng.

- Trong Quý I/2021, thực hiện quy trình bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý cấp

phòng (Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Phó Trưởng phòng Nội vụ), 08 cán bộ

quản lý trường học theo đúng quy định; Quyết định phân bổ chi tiêu biên chế công

chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện; Quyết định

tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với 05 cán bộ xã: Bồ Sao, Lý Nhân,

Vĩnh Sơn, Phú Đa, thị trấn Vĩnh Tường; Quyết định bổ nhiệm và tuyển dụng 04

Chi huy trưởng Quân sự xã: Lũng Hòa, Vĩnh Thịnh, Phú Đa, Ngũ Kiên; đăng ký

chi tiêu thi tuyển, sát hạch công chức năm 2021. Ban hành các văn bản triển khai

quy trình các bước công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra, hướng dẫn 28 xã, thị trấn trên địa bàn thực

hiện các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

2. Công tác Tư pháp:

Chi đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch về công tác Tư pháp năm 2021

đảm bảo đúng quy định, tạo cơ sở thống nhất trong chi đạo, quản lý về công tác Tư

pháp trên địa bàn huyện; ban hành văn bản phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được

Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10; triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL trong

dịp Tết Tân Sửu 2021; hướng dẫn áp dụng pháp luật để xử lý vi phạm trong phòng,

chống dịch covid-19. Tiếp tục chi đạo các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công

tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-

XH; rà soát, đẩy mạnh việc đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực ở cơ sở; tổ chức

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu hộ

tịch cho công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn. Quý I/2021, chi đạo thay đổi

10

cải chính hộ tịch đối với 31 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 01

trường hợp...

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra:

3.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Quý I/2021, toàn huyện tiếp 336 lượt với 450 công dân (tăng 143 lượt so

với cùng kỳ). Trong đó, cấp huyện tiếp 25 lượt với 86 công dân (tăng 6 lượt so với

cùng kỳ), cấp xã tiếp 311 lượt với 364 công dân (tăng 137 lượt so với cùng kỳ). Có

72 đơn gửi đến UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (tăng 19 đơn so với cùng

kỳ). Kết quả, đã giải quyết được 42/72 đơn, đạt 58,3% (huyện đang xem xét giải

quyết 10 đơn, cấp xã 20 đơn). Các nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung

vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, BT-GPMB các dự án... Nhìn chung, các vụ việc

Nhân dân phản ánh, kiến nghị đã và đang được xem xét, giải quyết theo đúng

trình tự, quy định pháp luật.

- Chi đạo Tổ công tác 3626 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn

giải quyết được 08 vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài ở cơ sở, được Nhân dân đồng

tình, góp phần giảm áp lực tại những buổi tiếp công dân định kỳ.

3.2. Công tác thanh tra:

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 8684/QĐ-UBND ngày 29/12/2020

phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2021. Phối hợp với Thanh tra tinh mở

lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC cho các xã, thị trấn.

Chi đạo cơ quan chức năng tập trung nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, khảo

sát thực tế tại một số xã, thị trấn để tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch đề ra.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI:

Các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên củng cố tổ chức, phát triển

hội viên mới, mở rộng các hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Quý I/2021,

các tổ chức hội đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả như: Hội Chữ thập đỏ vận

động, trao tặng 194 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, trị

giá 97 triệu đồng; vận động, trao tặng đồng bào vùng cao tinh Lào Cai 300 chiếc

chăn ấm, 900 kg gạo, trị giá 43,5 triệu đồng; Hội nạn nhân chất độc da cam huyện

tặng quà cho 284 đối tượng nạn nhân tổng trị giá 142 triệu đồng; Hội khuyến học

được kiện toàn và vận động thành viên Ban sáng lập quỹ, ủng hộ Quỹ Khuyến học

huyện số tiền trên 1,7 tỷ đồng… Hoạt động của các tổ chức Hội góp phần thực hiện

tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

VI. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN:

Tiếp tục được thực hiện tốt, trong quý, UBND huyện đã phối hợp với Ủy

ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động

giữa Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; phối hợp vận động, chi đạo tổ

chức thành công Chương trình: “Tết ấm tình quê hương - Xuân Tân Sửu 2021”,

tặng quà tết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn huyện với kinh phí trên

1,7 tỷ đồng; rà soát, thẩm định hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị xây nhà Đại

đoàn kết cho 84 hộ nghèo, kinh phí chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần

Tập đoàn Phúc Sơn (Quý I/2021 đã khởi công xây, sửa chữa 38 hộ)... Chi đạo

11

thành công Đại hội Hội NCT nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp với UBMTTQ huyện

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ

nhất, lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và tập huấn công tác bầu cử theo quy định;

tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các quy định của pháp luật, ủng hộ chủ

trương chính sách trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện...

VII. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

- Quý I/2021, UBND huyện tiếp tục chi đạo giải quyết tồn tại tiêu chí Môi

trường tại xã Bình Dương; hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới đề

nghị UBND tinh trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét; báo cáo Văn phòng

điều phối NTM tinh kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM theo Thông tư

07 của Bộ KH&ĐT; Thông tư 05 của Bộ NN&PTNT.

- Chi đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,

thôn dân cư NTM kiểu mẫu hướng dẫn xã: Tam Phúc, Ngũ Kiên, Vũ Di hoàn thiện

hồ sơ chứng minh, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định.

VIII. CÔNG TÁC DỒN THỬA ĐỔI RUỘNG:

UBND huyện tiếp tục chi đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn

các xã (Thượng Trưng, Tuân Chính, Vĩnh Ninh) hoàn thiện các bước tiếp theo để

giao ruộng cho Nhân dân. Hiện nay, xã Thượng Trưng đang lập dự toán thiết kế

đường mương, san gạt đồng ruộng và dự thảo phương án DTĐR, xây dựng hệ số

K. Đối với xã Tuân Chính: Tại thôn Phù Chính đã tiến hành đo đạc xong thực

địa, dự thảo phương án DTĐR và thống nhất trong Tiểu ban DTĐR về hệ số K;

thực hiện kiểm kê, di chuyển được 316/333 ngôi mộ vào nghĩa trang nhân dân

quy hoạch. Thôn Quảng Cư đã đo đạc xong thực địa và kiểm kê mồ mả; nhân dân

đã di chuyển được 150/190 ngôi mộ vào nghĩa trang quy hoạch. Tiểu ban DTĐR

đang tổng hợp số liệu đo đạc để xây dựng phương án và hệ số K, dự kiến cuối

tháng 3/2021 sẽ thông qua xin ý kiến nhân dân. Đối với xã Vĩnh Ninh, dự kiến

ngày 30/3/2021, UBND xã sẽ đối thoại trực tiếp với Tổ giám sát của nhân dân

thôn Hậu Lộc để giải quyết các tồn tại, kiến nghị sớm hoàn thành DTĐR.

B- TỒN TẠI, HẠN CHẾ- NGUYÊN NHÂN:

I. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

1. Lĩnh vực Kinh tế

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư; triển

khai các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết còn chậm.

- Công tác BT- GPMB một số công trình, dự án còn có những khó khăn,

vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; giải quyết dứt điểm việc trả đất

dịch vụ cho Nhân dân.

- Việc chi đạo, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai ở một số

xã như: Tân Tiến, An Tường, Lũng Hòa, Vĩnh Thịnh chưa quyết liệt... Còn 19

12

trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2020 và 01 vụ việc quý I/2021 tồn đọng

nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

- Việc xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất trong làng nghề, các hộ chăn nuôi

lớn chưa triệt để, chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Công tác vệ sinh môi trường mùng 10

hằng tháng tại một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên; trên một số tuyến

đường vẫn tồn tại các bãi rác thải tự phát.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp

ăn tập thể chưa đảm bảo ATTP chiếm tỷ lệ cao (có 39/93 cơ sở tuyến huyện được

kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, chiếm 42%; tuyến xã có 290/450 cơ sở kiểm tra

không đạt, chiếm 64,4%).

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao (chiếm tỷ lệ 23,3%).

3. Lĩnh vực Nội vụ, An ninh:

- Cải cách hành chính tuy được triển khai, bám sát nội dung, yêu cầu, hướng

dẫn của tinh nhưng vẫn còn chậm.

- Tội phạm về TTXH, ma túy, cầm đồ, cờ bạc, cố ý gây thương tích tuy được

kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường. Tình hình ANTT tại một số xã, thị trấn còn

có những vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, các loại tội phạm cố ý

gây thương tích, tranh chấp đất đai, tài sản trong các gia đình, dòng họ. Việc thắc

mắc, khiếu kiện liên quan đến đất đai tuy đã được giải quyết nhưng một số người

dân vẫn chưa đồng tình, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng ANTT.

4. Xây dựng Nông thôn mới: Chất lượng một số tiêu chí về xây dựng NTM

tại một số xã hoàn thành có xu hướng giảm xuống, nhất là tiêu chí về Môi trường.

5. Công tác dồn thưa đổi ruộng:

Tại các xã Phú Đa, Cao Đại mặc dù công tác DTĐR đã hoàn thành, nhưng vẫn

còn một số kiến nghị của Nhân dân cần tập trung giải quyết. Tiến độ thực hiện DTĐR

tại xã Vĩnh Ninh còn chậm so với kế hoạch.

II. NGUYÊN NHÂN:

1. Nguyên nhân khách quan:

- Cán bộ chuyên môn ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu so chi tiêu được giao

nên phần nào ảnh hưởng hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động

đến mọi mặt của đời sống KT-XH.

- Đầu tư cho sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, đầu ra không ổn định ...

nên chưa hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư. Tư tưởng của người dân về giữ đất, sản

xuất hàng hóa với quy mô lớn còn hạn chế.

- Trình tự, thủ tục đầu tư công phức tạp; thủ tục về đất đai, môi trường một

số dự án lớn thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của các cơ quan Trung ương

nên tiến độ chậm. Giá BT-GPMB chưa sát với giá thị trường...

2. Nguyên nhân chủ quan:

13

- Năng lực lãnh đạo, chi đạo, tổ chức thực hiện; tinh thần, ý thức trách nhiệm,

tác phong, lề lối làm việc của một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng

so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt

trong lãnh đạo, chi đạo xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; giải quyết vấn

đề ô nhiễm môi trường; khiếu nại, tố cáo; BT-GPMB...

- Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về phát triển CN, du lịch, dịch vụ

còn hạn chế, gây khó khăn cho GPMB, nhất là một số công trình, dự án trọng điểm.

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đưa chủ trương, chính sách của

Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống còn hạn chế.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, một số ít

lợi dụng dân chủ, xúi giục Nhân dân tập trung đông người khiếu kiện kéo dài.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Quý I/2021, UBND huyện tiếp tục chi đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn

và Nhân dân trên địa bàn tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai

chủ trương của Chính phủ, UBND tinh về xác lập tình trạng bình thường mới trong

các hoạt động kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh

tiến độ các công trình, dự án; chi đạo triển khai các bước, quy trình công tác chuẩn

bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết, sự chi đạo của Tinh ủy, HĐND tinh, của

Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT- XH; các nhiệm vụ Tinh ủy giao

huyện Vĩnh Tường thực hiện một số chi tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số

117-QĐ/TU ngày 13/01/2021; thường xuyên chi đạo theo dõi, đánh giá, đưa ra

những giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất

kinh doanh phát triển. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quý I/2021

cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi

đạo rất quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm

lo Tết cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; sản xuất nông nghiệp được

chi đạo kịp thời vụ; Dịch vụ, thương mại đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng

của nhân dân. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được quan tâm chi đạo. Công tác

quản lý, cải tạo chinh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; cải cách thủ tục hành

chính được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo

dài được quan tâm thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án,

đặc biệt là các dự án trọng điểm được thực hiện quyết liệt, bài bản... Bên cạnh những

kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong quý I/2021 vẫn

còn một số tồn tại, hạn chế. Đây là những vấn đề cần được quan tâm chi đạo và tìm

ra các giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

trong thời gian tới.

Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KT- XH QUÝ II NĂM 2021

14

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung

chi đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp

được đề ra trong Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện

về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; tập trung cao độ, quyết liệt, đồng bộ các

giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ Tinh ủy giao huyện Vĩnh

Tường thực hiện tại Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021; đồng thời, tập

trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Phát triển kinh tế:

1.1. Nông nghiệp, công tác thủy lợi và PCTT:

- Chi đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ

cao điểm sâu bệnh, diệt chuột, chống hạn và thu hoạch các cây trồng vụ Đông

Xuân 2020-2021. Tiếp tục theo dõi, báo cáo kết quả các mô hình trình diễn, tổ chức

hội nghị thăm quan đầu bờ các mô hình có hiệu quả để đánh giá, triển khai nhân rộng.

Tổ chức hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2020, triển khai Kế hoạch năm

2021. Ban hành và triển khai các Đề án liên quan lĩnh vực nông nghiệp.

- Tiếp tục chi đạo nắm bắt tình hình chăn nuôi, thủy sản, giá cả các sản phẩm

chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn; hướng dẫn người chăn nuôi triển khai có hiệu quả

công tác tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo ATSH. Triển khai khảo sát, thu thập thông

tin số liệu đàn vật nuôi, thủy sản thời điểm (01/4); đôn đốc, chi đạo các xã, thị trấn

thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun thuốc khử

trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2021; thực hiện tốt công tác phòng, chống

nắng, nóng, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản trong mùa hè năm 2021.

- Chi đạo cơ quan chuyên môn chủ động kiểm tra nắm bắt tình hình khí tượng

thủy văn, phối hợp Xí nghiệp Thủy lợi, các xã, thị trấn đảm bảo nước tưới phục vụ

dưỡng lúa và các cây trồng vụ Đông Xuân; triển khai nạo vét kênh tiêu phục vụ tiêu

úng trong mùa mưa. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác

PCTT&TKCN năm 2020, xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021.

1.2. Công nghiệp- Xây dựng:

- Tiếp tục chi đạo triển khai các thủ tục theo quy định để đẩy mạnh công tác

BT- GPMB các dự án: Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc,... theo tinh thần

chi đạo của tinh. Lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê

duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án: Cải tạo đường liên huyện Vĩnh Tường - Yên

Lạc (từ QL2C xã Bình Dương đi xã Yên Đồng); Cải tạo, nâng cấp đường Tuân

Chính - An Tường - Vĩnh Thịnh; Cải tạo đê bối Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, An

Tường; Khu đất dịch vụ đấu giá QSDD tại Chấn Hưng (khu vực I)... Tiếp tục đôn

đốc, giám sát nhà thầu thi công các dự án khởi công mới và chuyển tiếp đang triển

khai như: Cải tạo đường vòng tránh Đại Đồng-Tân Tiến-Thổ Tang; Đường vành

đai 3 tinh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C)-Vĩnh Sơn; Đường nối từ khu đô

thị Phúc Sơn - QL2C cũ...

- Phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ

lập QHC đô thị loại IV Vĩnh Tường, trình UBND tinh phê duyệt điều chinh cục bộ

15

QHC thị trấn Vĩnh Tường và đô thị Thượng Trưng; QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo, chinh

trang phát triển đô thị khu vực số 02 tại thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang; tiếp tục rà

soát đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị loại IV; thực hiện các nội dung Kết luận

số 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng...

1.3. Dịch vụ:

Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ; tăng cường hoạt động thương mại

mở rộng thị trường, thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh

Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào Khu Du lịch sinh thái đầm

Rưng; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận

thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ

quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

1.4. Thu, chi Ngân sách Nhà nước:

Tập trung chi đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu - chi ngân

sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu

thuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành các chi tiêu thu NSNN năm 2021, đặc biệt

là khoản thu thuế ngoài quốc doanh; thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc

nguồn vốn NS nhà nước, ngân sách các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn

năm 2020. Tiếp tục chi đạo các xã, thị trấn tổ chức đấu giá QSD đất, đôn đốc thu

nộp tiền trúng đấu giá còn tồn đọng để tạo nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công

năm 2021. Quản lý chặt chẽ các nội dung chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền

phê duyệt và đảm bảo đúng chế độ quy định.

1.5. Tài nguyên - Môi trường:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển

mục đích sử dụng đất theo quy định. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các

trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của

Huyện ủy; Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 11/3/2021 về việc xử lý vi phạm Luật

Đất đai trên địa bàn năm 2021, kiềm chế phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Đôn đốc các xã: Vân Xuân, Tân Tiến, An Tường, Lũng Hòa, Vĩnh Thịnh xử lý dứt

điểm 19 trường hợp vi phạm phát sinh còn tồn trong năm 2020 và 01 vụ việc phát

sinh trong tháng 1/2021. Tiếp tục chi đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị

tư vấn rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030...

- Tiếp tục chi đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh

Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - Đáng sống"; triển khai các dự án cải tạo,

nạo vét thủy vực tiếp nhận nước thải; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý

nghiêm các vi phạm về BVMT; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp

lý xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn. Ban hành, triển khai

Đề án di chuyển mồ mả vào nghĩa trang Nhân dân, hỏa táng người đã khuất giai

đoạn 2021-2030.

1.6. Công tác BT-GPMB:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân nhận tiêu chuẩn đất dịch

vụ Cầu Tây, đồng thuận ủng hộ chủ trương triển khai Khu CN Chấn Hưng. Chi đạo

bồi thường dự án Đường nối từ QL2 (vị trí xã Đại Đồng) đến đường tinh 305 (vị trí

16

Chợ Vàng, huyện Tam Dương) phần còn lại thuộc địa phận xã Kim Xá, Nghĩa Hưng

(diện tích 5,1ha); phê duyệt phương án bồi thường công trình nhà máy nước sạch tại

xã Vĩnh Thịnh với diện tích 0,17ha; phương án bồi thường phần diện tích còn lại

(3,9ha) thuộc dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường...

- Hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với: 02 hộ tại xã Vân Xuân do

không nhận tiền BT-GPMB để thực hiện dự án Cụm CN Đồng Sóc; 01 hộ dân tại xã

Kim Xá thuộc dự án Khu đất dịch vụ, đất đấu giá Đồng Trằm Giam...

2. Văn hóa - Xã hội:

2.1. Giáo dục và Đào tạo:

- Ban hành, triển khai Đề án phát triển GĐ-ĐT huyện giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục chi đạo các nhà trường tăng cường vệ sinh trường lớp và các biện pháp

phòng dịch Covid-19; tổ chức huấn luyện, tham gia thi GVDG cấp tinh bậc TH,

THCS; khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh, kiểm tra cuối học kỳ II, tổng kết năm

học 2020-2021; tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng HSG năm học 2020-2021.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện quy trình kiểm định chất lượng đối với các

trường đến chu kỳ kiểm định và chu kỳ công nhận lại trường chuẩn quốc gia. Tăng

cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 tại Trung tâm GDNN&GDTX chuẩn bị

tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2020-2021...

2.2. Công tác Y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Dân số - KHHGĐ:

- Chủ động nắm tình hình, quán triệt thực hiện các quan điểm, nguyên tắc,

biện pháp chi đạo của TW, tinh và Huyện ủy về phòng dịch Covid-19; Tiếp tục

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là trong công tác chẩn đoán và điều trị;

mở rộng đối tượng tham gia BHYT, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra chất lượng VS ATTP,

các bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn và hành nghề y dược tư nhân; kiên quyết xử

lý nghiêm, chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.

Tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH, BHTN; chăm sóc

sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - KHHGĐ. Làm tốt công tác phòng, chống dịch

bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn.

2.3. Văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh:

- Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN trong lĩnh vực văn

hóa thông tin; thực hiện công tác điền dã năm 2021 đối với 239 di tích trên địa bàn

theo kế hoạch. Hướng dẫn xã Tuân Chính, Ngũ Kiên thực hiện các bước thủ tục

pháp lý có liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích.

- Tập trung cao độ cho các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào

mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước; tuyên truyền, tổ chức Đại hội thể

dục thể theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền thanh huyện, cơ

sở, quản lý, tổ chức tốt hoạt động của Cổng TT-GT điện tử huyện. Đẩy mạnh

các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các

cấp, công tác phòng dịch Covid-19... Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của

17

Đài Truyền thanh huyện, cơ sở, quản lý, tổ chức tốt hoạt động của Cổng TT-

GTĐT.

2.4. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội:

- Tiếp tục chi đạo làm tốt công tác giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả dạy

nghề gắn với thị trường lao động; ban hành, triển khai Đề án Giải quyết việc làm,

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh phát triển thị

trường lao động, thúc đẩy XKLĐ; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo

tiếp cận tốt hơn các dịch vụ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

- Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi đối với người có công,

các đối tượng yếu thế trong xã hội; xây dựng, triển khai kế hoạch tháng hành động

vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; chi đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng,

chống tệ nạn xã hội, quản lý sau cai nghiện ma tuý tại cộng đồng...

3. Công tác Nội chính:

3.1. An ninh- Quân sự:

- Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về

ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an

ninh trật tự phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác BT-GPMB, nhất là địa bàn có các dự án lớn. Tiếp

tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đẩy mạnh

tấn công, trấn áp tội phạm, TNXH, tập trung đấu tranh với các nhóm, đối tượng là

tiền đề hình thành ổ, nhóm tội phạm; không để tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt

động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm TNXH gây bức xúc dư luận; tiếp tục thực

hiện việc kiểm tra, phúc tra, bổ sung, chinh sửa thông tin dữ liệu quốc gia về dân

cư; cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm

bảo TTATGT, xử lý các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt

công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh

chính trị tại các địa bàn phức tạp, kịp thời chi đạo giải quyết, đảm bảo ổn định tình

hình; xây dựng kế hoạch hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm

2021. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo

kế hoạch. Chi đạo các xã, thị trấn rà soát nguồn và số nam công dân đủ 17 tuổi để

đăng ký nghĩa vụ quân sự; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chính trị, công tác chính

sách hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật…

3.2. Công tác Nội vụ, Tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC:

a. Công tác Nội vụ:

- Quyết liệt chi đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy định của Luật

bầu cử; tiếp tục chi đạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân theo nội dung Kế hoạch

41/KH-UBND ngày 09/01/2021 của UBND huyện V/v thực hiện Kết luận thanh

tra 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Bộ Xây dựng…

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác CCTTHC; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức; giải quyết chế độ chính sách cho CBCCVC nghi hưởng chính

18

sách; chế độ BHXH cho CB, CC, VC theo quy định. Tăng cường QLNN về tôn

giáo, tín ngưỡng; thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ...

b. Công tác Tư pháp:

Tiếp tục chi đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác tư pháp;

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra

văn bản quy phạm pháp luật; triển khai tập huấn pháp luật cho cán bộ và nhân dân

28/28 xã, thị trấn theo Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của

HĐND tinh;... Rà soát, đẩy mạnh việc đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực ở

cơ sở; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị

trấn theo quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014.

c. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN-TC:

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề

cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân và giải

quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát

sinh thành điểm nóng, không để xảy ra bức xúc cho Nhân dân phục vụ tốt công

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi đạo

Tổ 3626 tiếp tục tăng cường đi cơ sở hướng dẫn, chi đạo các xã, thị trấn trên địa

bàn giải quyết những vụ việc phức tạp; tiếp tục kiểm tra, rà soát xem xét giải

quyết 04 vụ việc tồn đọng được Tinh ủy giao tại QĐ số 117-QĐ/TU ngày

13/01/2021.

- Chi đạo thực hiện thanh tra theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra, rà soát

điều chinh kế hoạch thanh tra để thực hiện các nhiệm vụ Tinh ủy giao tại QĐ số

117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 về thanh tra xây dựng công trình sau khi hoàn

thành, quyết toán, thanh tra công vụ các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy

định; đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 của Bộ

Xây dựng.

4. Hoạt động của các Hội đặc thù:

Nâng cao chất lượng các hoạt động của các Hội đặc thù; tuyên truyền cho

các hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , góp

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chi đạo, hướng dẫn các xã,

thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất tổ chức Đại hội Hội

Chữ thập đỏ các cấp huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

Tăng cường phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện trong triển khai thực hiện

công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –

2026; tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tinh, HĐND

huyện; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-

2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; vận động, tập hợp các tầng

lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các

quy định của pháp luật, ủng hộ chủ trương chính sách trong triển khai các dự án

trọng điểm trên địa bàn huyện; phòng chống dịch bệnh, chăm lo giúp đỡ các hộ

19

nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, hoạt động cứu trợ, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức hòa

giải một số vụ việc phức tạp; duy trì, nhân rộng mô hình vệ sinh môi trường (do

UBMTTQVN phát động)...

6. Xây dựng nông thôn mới:

Chi đạo tổng hợp, báo cáo tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu hằng

tháng theo quy định; thành lập Đoàn, tổ chức thẩm tra xây dựng NTM nâng cao

đối với xã Tam Phúc; thẩm định thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với thôn Phúc

Lập Trong xã Tam Phúc, thôn Thượng xã Ngũ Kiên.

7. Công tác dồn thưa đổi ruộng:

- Tiếp tục chi đạo 03 tổ công tác của huyện, các cơ quan chuyên môn làm

việc với các xã: Vĩnh Ninh, Thượng Trưng, Tuân Chính để đôn đốc, hướng dẫn,

kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, triển khai các bước DTĐR

đảm bảo theo kế hoạch.

- Chi đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã hướng dẫn người dân thực

hiện các bước thủ tục xây dựng trang trại; lập QH chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên

đất trồng lúa giai đoạn 2020- 2025 để phục vụ cho công tác DTĐR theo quy hoạch

và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH quý I;

phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021, UBND huyện trân trọng báo cáo./. Nơi nhận: - UBND tinh (B/c);

- TT Huyện ủy (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- CPVP, CVTH;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Cổng TT- GTĐT huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Tam