xh-syair nasihat kepada anak

15
7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 1/15 Raja Ali Haji Nama ahli kumpulan: Muhammad Alif Haz bin Md Azmi Lee Kuah Chin Chin Xiao Hui Unit: Sejaah !"SM! Sem # Ambilan: $un #%&' Syair Nasihat Kepada Anak 

Upload: orangeee

Post on 01-Mar-2018

253 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 1/15

Raja AliHaji

Nama ahli kumpulan:Muhammad Alif Haz binMd AzmiLee Kuah Chin

Chin Xiao HuiUnit: Sejaah !"SM! Sem#Ambilan: $un #%&'

Syair Nasihat Kepada

Anak 

Page 2: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 2/15

!ein(ikan S)ai Raja Ali Hajiden*an membeikan

tumpuan kepada a+pekbaha+a +a+tea dan

me++e*e )an* tekandun*

Page 3: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 3/15

S)ai ini membi(aakan tentan* na+ihat+eoan* a)ah kepada anakn)a, Raja AliHaji telah membeikan *ambaan )an*

 jela+ men*enai keadaan )an* akanditempuh +i anak, -eba*ai kata.kata)an* bebentuk na+ihat/ in*atan/ dan

pedoman/ +eta ibaat telah din)atakandalam +)ai te+ebut,

Page 4: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 4/15

-aha+a Sa+tea

-aha+a li+an ma+)aakat Mela)u +udah+edemikian akab den*an pantun dan+)ai, -a*i oan*.oan* )an* menekuni+a+ta +epeti RAH/ +)ai menempati+ental baha+a pen*un*kapan mak+ud,Untuk men)ampaikan +uatu mak+ud tidakhau+ men**unakan baha+a tebuka/

tetapi dapat dilakukan +e(aa te+amale0at ale*oi +)ai atau maja+ dalampantun, Satono Katodidjo 1&234:&4.&35men)ampaikan bebeapa fun*+i baha+a

antaa lain: men(eminkan *a)a dan eto+

Page 5: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 5/15

Lihatlah pemilihan kata 6memeintah den*an (emeti7 pada +)aiSNKA, Kalimat ini meupakan ale*oi/ peumpamaan untukmen)atakan 6tan*an be+i7/ )akni memeintah +e(aa pak+a

di+etai an(aman, 8an*an be+i bukanlah makna te+embun)i dai6memeintah den*an (emeti7/ melainkan ale*oi, !en**unaanale*oi men*hindakan dii dai telaah pen(aian maknate+embun)i di dalam tek+, Untuk men(apai pemba(aan ale*oipada SNKA han)a dapat dilakukan +e(aa intepetatif, !emba(a

tidak la*i meletakkan jaak den*an SNKA a*a hubun*an antaadua antaa di+ku+u+ tek+ dan di+ku+u+ intepeta+i dapatdilakukan, "ntepeta+i dian**ap +udah beha+il men(apai tujuanapabila dunia tek+ dan dunia intepete telah bebau menjadi+atu 19, Suma)ono/ &222:&5,

a meme n a en*an(emeti;itambah den*an pekataanme+ti<an* meneiman)a +akit

hati-aan*kali datan* kihendak mati

Page 6: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 6/15

Se(aa *ai+ be+a/ ada lima na+ihat)an* di+ampaikan oleh Raja Ali Haji

dalam +)ai ini/ iaitu:

Kepemimpinan, Menuut

+)ai ini/ +eoan*pemimpin hau+

memiliki kemampuanuntuk men*ontol/

keatif/ (eda+/ te*a+/

pe(a)a dii/ danbetan**un* ja0ab,

Senantia+a menuntutilmu, <an* beilmu/

maka ia akan menjadioan* )an* endah hati/

tidak takabu/ dankebeadaann)a

+enantia+a memba0a

kebaikan baik ba*idiin)a maupun untuk

oan* lain,

Page 7: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 7/15

9tika , Seoan* Mu+limhau+ mempun)aiakhlak )an* baik/

+epeti menja*apekataan/ men*ha*ai

oan* lain/ danmen*homati *uu,

!andai menempatkandii, Se+eoan* akan

beha+il dalam hidupn)a jika ia mampu

menempatkan diin)a+e(aa bena +e+uaiden*an peann)a

ma+in.ma+in*,

Page 8: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 8/15

S)ai Na+ihat di*olon*kan +eba*aika)a +a+ta kla+ik/ keana memiliki

(ii :-e(eita +eputa kehidupan aja

Men**unakan baha+a kemela)u.

mela)uan

Men**unakan baha+a kli+e

Men**unakan maja+ pebandin*an

-ebentuk +)ai

Page 9: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 9/15

!ada bait petama/ Raja Ali Haji men*an*kapkan baha0a

Sultan adalah *ue )an* +an*at pentin*, Na+ihat beliaute(antum pada bai+ kedua/ )an* bemakna +eoan*+ultan hendakn)a memiliki +ifat amanah, !ada bai+keti*a/ Raja Ali Haji men**unakan maja+ a+o+ia+i/ iaitumaja+ pebandin*an )an* men*an*kapkan +ifat manu+ia

+epeti benda mati, ;alam hal ini/ +ultan oleh Raja Alidiibaatkan +epeti intan )an* amat beha*a, -ait iniditutup den*an bai+ keempat )an* men*an*kapkanbah0a +eoan* +ultan hau+ pandai menempatkandiin)a/ bukan ju+teu men*a+in*kan dii dai ak)atn)a,

A)uhai +e*ala pe*a0ai +ultan/hendaklah ja*a pada jabatanKamu itu +epeti intan

 $an*an dibuan*kan ke dalamhutan

Page 10: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 10/15

!ada bait kedua/ Raja Ali Haji membeikan na+ihat kepadapaa peman*ku jabatan +e(aa ke+eluuhan, Hal ini tampak

pada bai+ petama dan kedua )an* men)ebutkan aja/mentei/ +eta pe*a0ai kanan dan kii, Atin)a/ bah0a paapeman*ku jabatan di keajaan tidak bi+a bekeja +endii/namun hau+lah bekeja +e(aa be+ama.+ama, Antaa aja/mentei/ dan pe*a0ai memiliki pean dan tu*a+ ma+in*.

ma+in*/ namun tetap memiliki tujuan )an* +ama, !ada bai+keti*a di+ebutkan tu*a+ paa peman*ku jabatan te+ebut)aitu untuk menja*a ketentaman dan keamanan ne*ei,!ada bai+ keempat/ di+ebutkan bah0a peompak danpen)amun/ +eba*ai pen**an**u keamanan ne*ei/ kompak

men(ui, Atin)a/ mu+uh keajaan itu memban*un kekuatanden an kekom akan maka aa emim in u a +ehau+n a

A)uhai +e*ala aja menteiSeta pe*a0ai kanan dan kiiHendaklah ja*a in*atkan ne*ei

!eompak pen)amun/ kompakmen(ui

Page 11: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 11/15

-ait keti*a men*andun* pein*atan dan an(aman pada paa

pemimpin ne*ei, ;ia0ali den*an men*in*atkan akankehidupan ak)at )an* beada dalam ke+en*+aaan, -ai+petama dan bai+ kedua +eolah men)ampaikan pada paapemimpin bah0a di ba0ah +ana ma+ih ban)ak ak)at )an*menjadi faki.mi+kin/ hidup +u+ah/ +en*+aa/ dan melaat, -ai+

keti*a bei+i na+ihat a*a paa pemimpin tidak melupakantan**un* ja0abn)a tehadap ke+ejahteaan ak)at, -ai+keempat ditutup den*an an(aman bah0a jika pemimpin lalaiakan tan**un* ja0abn)a/ maka )an* datan* tidak lain adalahben(ana dan malapetaka,

Kehidupan ak)at jan*anlahlupa=aki.mi+kin hina dan papa

 $an*an +ekali tuan nan alpaAkhin)a bala datan*menepa

Page 12: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 12/15

-ait keempat +e(aa ke+eluuhan men**ambakan akibat)an* tejadi jika pemimpin +udah lupa akan tu*a+ dantan**un*ja0abn)a, "ni adalah penjela+an dai bala )an*diun*kapkan Raja Ali Haji pada bait +ebelumn)a, !ada bai+petama/ Raja Ali Haji men**unakan maja+ hipebola )an*men**ambakan keka(auan teamat dah+)at )an*melanda ne*ei, -ai+.bai+ +elanjutn)a mene*a+kanbentuk keka(auan )an* tejadi : an(aman pean* +audaa/ak)at +alin* ben(i/ bahkan tidak +enan* den*anpemimpinn)a +endii,

Ka(aulah ne*ei tidak tepei-eden*ki.den*ki +ama

+endiiUmpat dan puji +ehai.haiKepada aja tidaklah n*ei

Page 13: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 13/15

-ait ini meupakan klimak+ dai bait.bait +ebelumn)a, !adabai+ petama di+ebutkan bah0a +eoan* pemimpin bi+a +aja jatuh ke0iba0aann)a, -ai+ kedua men**ambakan kembalibah0a aja adalah *u +ental di ten*ah ak)at dantentaan)a, ;ua bai+ petama men**ambakan +eoan*pemimpin )an* +udah tidak la*i dipe(a)a oleh ak)at/bahkan tentaan)a +endii, ;ua bai+ teakhi menutupna+ihat ini den*an men)ebutkan +ebab hilan*n)a 0iba0a+eoan* aja, Setidakn)a ada dua +ebab : lalai dai tan**un* ja0ab/ dan memeintah +e(aa zalim,

Raja pun +udah hilan*hebatn)aKepada +e*ala ak)attentaan)aSebab kaena lalai alpan)aSeta den*an fa+ik zalimn)a

Page 14: XH-Syair Nasihat Kepada Anak

7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 14/15

Ke+impulan

• S)ai Na+ihat men**ambakanbebeapa kaakte pemimpin )an*ideal

• S)ai ini ju*a men)ebutkan tantan*an)an* akan dihadapi +eoan* pemimpin

• S)ai ini men*un*kapkan akibat bila

+eoan* pemimpin hilan* 0iba0a

• S)ai ini +e+uai den*an kondi+i"ndone+ia +aat ini