xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/vbdi/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... ·...

of 5 /5

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/VBDI/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... · Ket quå công tác chi dao, dieu hành phát trien KT-XH, dåm båo QP- AN và giåi
Page 2: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/VBDI/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... · Ket quå công tác chi dao, dieu hành phát trien KT-XH, dåm båo QP- AN và giåi
Page 3: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/VBDI/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... · Ket quå công tác chi dao, dieu hành phát trien KT-XH, dåm båo QP- AN và giåi
Page 4: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/VBDI/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... · Ket quå công tác chi dao, dieu hành phát trien KT-XH, dåm båo QP- AN và giåi
Page 5: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/xml_hailang/VBDI/144_chi_dao,_dieu_hanh_6_thang... · Ket quå công tác chi dao, dieu hành phát trien KT-XH, dåm båo QP- AN và giåi