xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/ubndhla/vbdi/984_tong_ket_quy...nh hÚÚng phÁt triÊn...

4

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/UBNDHLA/VBDI/984_tong_ket_quy...NH HÚÚNG PHÁT TRIÊN THEO THC) 2020 Ð NH PHÁT TRIÊN MANG LUÖI Ðô T PHÁT TRIÊN KT-XH THEO cÁc
Page 2: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/UBNDHLA/VBDI/984_tong_ket_quy...NH HÚÚNG PHÁT TRIÊN THEO THC) 2020 Ð NH PHÁT TRIÊN MANG LUÖI Ðô T PHÁT TRIÊN KT-XH THEO cÁc
Page 3: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/UBNDHLA/VBDI/984_tong_ket_quy...NH HÚÚNG PHÁT TRIÊN THEO THC) 2020 Ð NH PHÁT TRIÊN MANG LUÖI Ðô T PHÁT TRIÊN KT-XH THEO cÁc
Page 4: xml18.quangtri.gov.vnxml18.quangtri.gov.vn/UBNDHLA/VBDI/984_tong_ket_quy...NH HÚÚNG PHÁT TRIÊN THEO THC) 2020 Ð NH PHÁT TRIÊN MANG LUÖI Ðô T PHÁT TRIÊN KT-XH THEO cÁc