aula3d - vicens vives · 2015-06-19 · propostes per aplicar les tècniques de treball principals...

of 2 /2
Recursos per al professorat Aquest d o c u me n t é s protegitperlaLlei. Senprohibeixqualsevol reproducciótotal oparcial i lasevadifusióperqualsevol mitjàsi nohaestatexpressamentautoritzadaperlEditor. ©2015, EdicionesVicensVives, S.A. Dipòsitle g a l : F a bricatper: PROGRAMACIÓ ic en sV iv es V Aquest d o c u me n t é s protegitperlaLlei. Senprohibeixqualsevol reproducciótotal oparcial i lasevadifusióperqualsevol mitjàsi nohaestatexpressamentautoritzadaperlEditor. ©2015, EdicionesVicensVives, S.A. Dipòsitle g a l : F a bricatper: ACTIVITATS I AVALUACIONS ic en sV iv es V 1 El saber filosòfic I. Del mite a la raó II. L’especificitat de la filosofia 2 Les preguntes de la filosofia I. Les branques de la filosofia II. La filosofia i la seva història 3 La metafísica I. A la recerca del real II. Els diversos enfocaments de la metafísica III. La metafísica ha mort? 4 Visions sobre la realitat I. L’ontologia II. Cosmovisions científiques 5 El coneixement I. Què és la veritat? II. La filosofia del coneixement 6 La ciència I. El coneixement científic II. Filosofia de la ciència III. La tècnica 7 L’ésser humà entre la naturalesa i la cultura I. Què és l’ésser humà? II. La dimensió psicològica de l’ésser humà III. La dimensió cultural i social de l’ésser humà IV. La dimensió personal de l’ésser humà 8 L’ésser humà a la llum de la filosofia I. Els grans temes de l’antropologia filosòfica II. La filosofía de la sospita III. Altres dimensions d’allò humà 9 La lògica I. La lògica tradicional II. Introducció a la lògica simbòlica 10 Llenguatge, retòrica i argumentació I. El llenguatge II. La retòrica III. L’argumentació 11 L’art i l’estètica I. L’estètica II. Filosofia i art 12 L’ètica I. Llibertat i responsabilitat II. Introducció a l’ètica 13 Teories ètiques I. L’ètica del bé II. L’ètica del deure III. L’ètica de la justícia 14 La política I. Política i societat II. L’origen de la societat III. L’individu i l’Estat IV. La democràcia i els drets humans 15 Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes I. La filosofia i el desenvolupament de projectes II. Aproximació filosòfica al projecte empresarial Eines per filosofar Tècniques de treball en filosofia Glossari ÍNDEX Vicens Vives PROPOSTA CURRICULAR • Objectius • Continguts • Criteris d’avaluació • Competències GUIA DIDÀCTICA • Orientacions didàctiques • Solucionari • Recursos didàctics – Naveguem per Tiching • Llibre digital ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ (Fotocopiables) AVALUACIONS INICIAL I FINAL (Fotocopiables) CD PROGRAMACIÓ CD ACTIVITATS - AVALUACIÓ Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de Vicens Vives que enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant el material educa- tiu en format paper i format digital. Amb EduBook3D BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem i optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. C101120 FLB Filosofia ic en sV iv es V

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Aula3D - Vicens Vives · 2015-06-19 · Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350. Dissertació filosòfica:

Recursos per al professorat

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

PROGRAMACIÓ

icensVivesV

Aquest document és protegit per la Llei. Se’n prohibeix qualsevol reproducció total o parcial i la seva difusió per qualsevol mitjà si no ha estat expressament autoritz

ada per l’Edito

r. © 20

15, E

dicio

nes V

icen

s Vi

ves,

S.A

. Dip

òsit

lega

l: F

abric

at p

er:

ACTIVITATSI AVALUACIONS

icensVivesV

1 El saber filosòfic I. Del mite a la raó II. L’especificitat de la filosofia

2 Les preguntes de la filosofia I. Les branques de la filosofia II. La filosofia i la seva història

3 La metafísica I. A la recerca del real II. Els diversos enfocaments de la metafísica III. La metafísica ha mort?

4 Visions sobre la realitat I. L’ontologia II. Cosmovisions científiques

5 El coneixement I. Què és la veritat? II. La filosofia del coneixement

6 La ciència I. El coneixement científic II. Filosofia de la ciència III. La tècnica

7 L’ésser humà entre la naturalesa i la cultura I. Què és l’ésser humà? II. La dimensió psicològica de l’ésser humà III. La dimensió cultural i social de l’ésser humà IV. La dimensió personal de l’ésser humà

8 L’ésser humà a la llum de la filosofia I. Els grans temes de l’antropologia filosòfica II. La filosofía de la sospita III. Altres dimensions d’allò humà

9 La lògica I. La lògica tradicional II. Introducció a la lògica simbòlica

10 Llenguatge, retòrica i argumentació I. El llenguatge II. La retòrica III. L’argumentació

11 L’art i l’estètica I. L’estètica II. Filosofia i art

12 L’ètica I. Llibertat i responsabilitat II. Introducció a l’ètica

13 Teories ètiques I. L’ètica del bé II. L’ètica del deure III. L’ètica de la justícia

14 La política I. Política i societat II. L’origen de la societat III. L’individu i l’Estat IV. La democràcia i els drets humans

15 Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes

I. La filosofia i el desenvolupament de projectes II. Aproximació filosòfica al projecte empresarial

Eines per filosofar

• Tècniques de treball en filosofia

• Glossari

ÍNDEX

Vicens Vives

PROPOSTA CURRICULAR

• Objectius

• Continguts

• Criteris d’avaluació

• Competències

GUIA DIDÀCTICA

• Orientacions didàctiques

• Solucionari

• Recursos didàctics– Naveguem per Tiching

• Llibre digital

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ (Fotocopiables)

AVALUACIONS INICIAL I FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓ

CD ACTIVITATS - AVALUACIÓ

Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de Vicens Vives que

enriqueix i modernitza l’aprenentatge complementant el material educa-

tiu en format paper i format digital.

Amb EduBook3D BASIC, el llibre digital bàsic de Vicens Vives, millorem i

optimitzem el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

C101120

FLB Filosofia

ic en sV iv es V

Page 2: Aula3D - Vicens Vives · 2015-06-19 · Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350. Dissertació filosòfica:

INTERIOR

ENTRADA

COM ÉS FLB?

FLB es un llibre clar, motivador i accessible. Tot i que és una matèria abstracta, utilitza un llenguatge proper i comprensible per fer més assequibles els continguts de la filosofia a l’alumnat d’una manera significativa mostrant la relació que tenen amb les inquietuds con-

cretes de la seva vida quotidiana.

És rigorós i precís. Tracta els continguts d’una manera sistemàtica i respecta la profunditat dels temes, els grans problemes del pensament. Conté un vocabulari al marge, molts textos d’obres filosòfiques, biografies de filòsofs i un glossari al final del llibre.

És pràctic. Perquè l’alumnat pugui aplicar els continguts de múltiples maneres, inclou activi-tats de recapitulació, dissertacions, treballs en equip, debats, comentaris de text, dilemes, enllaços web, etc. Les activitats responen a un enfocament competencial de la filosofia.

És complet i versàtil. Cobreix íntegrament els continguts del currículum, juntament amb altres aspectes addicionals que hi ha inclosos per la seva rellevància especial. L’extensió i la varietat del contingut permeten que es pugui adaptar a les diverses situacions d’ensenyament-aprenentatge de cada aula.

És atractiu. Incita i estimula, juntament amb el text, gràcies al tractament dels elements gràfics i visuals, que complementen i amplien els continguts de cada tema.

FLB és un llibre de qualitat. La precisió i la claredat dels conceptes filosòfics i la riquesa dels ma-terials complementaris són essencials per desenvolupar l’aprenentatge comprensiu de la filosofia.

icensVivesV

C. Prestel AlfonsoProfessor de Filosofia d’IES

FLB · ISBN: 978-84-682-3203-4

FLBFilosofia

Blocs i apartats del tema.

Objectius didàctics.

Preguntes motivadores.

Il·lustracions que ajuden a contextualitzar.

Panoràmica amb les qüestions més rellevants del tema.

Il·lustracions per subratllar o contextualitzar els continguts.

Protagonistes de la filosofia: biografia d'algunes figures del pensament que s'esmenten al text.

Fixa-t'hi: crida d'atenció amb informació complementària.

Lèxic: definició d'alguns termes. (Es recullen al Glossari final, juntament amb altres termes.)

Per ampliar a la Xarxa...: recursos disponibles a Internet.

Fragments filosòfics amb preguntes orientadores.

Esquemes i taules: relació entre conceptes expressada en forma gràfica.

REFLEXIONA: propostes de treball segons les diverses competències filosòfiques, al final de cada bloc.

MAPA CONCEPTUAL I AVALUACIÓ

Interrelacions dels conceptes principals.

Test amb preguntes de tres tipus: de resposta tancada, en color blau; de resposta semioberta, en color vermell, i de resposta oberta, en color verd.

Treballa amb textos: textos representatius amb preguntes que dirigeixen el comentari.

Resol el dilema: contraposició de valors o normes que demana una resolució.

Construeix el concepte: inclou referències on line: Wiki de filosofia en català www.tiching.com/725762Filoxarxa www.tiching.com/725764

Recapitula: preguntes per sintetitzar, treballar la comprensió del text i ordenar els continguts.

Pregunta-t'ho: problematització d'una qüestió bàsica del tema.

Relaciona: cerca de semblances i diferències entre dos aspectes.

Amplia: directrius per a l'alumnat que vulgui aprofundir en un contingut.

Bibliografia: obres de referència per aprofundir.

Connexions filosòfiques: exploració de les relacions amb altres qüestions filosòfiques o de disciplines diferents.

Treball en equip: treball col·laboratiu d'ampliació d'un contingut del tema.

Una obra per comentar: assaig, tractat, novel·la o film en relació amb el tema.

Debat filosòfic: discussió sobre tesis contraposades.

TALLER DE FILOSOFIA

Propostes per aplicar les tècniques de treball principals en filosofia, explicades a Eines per filosofar, pàgina 350.

Dissertació filosòfica: interrogació sobre algun aspecte rellevant del tema.

Comentari de text: textos sense preguntes per practicar el comentari de text filosòfic.

Filmografia: films recomanables per il·lustrar aspectes destacats.