línies estratègiques i principals projectes - federaciÓ de …€¦ · inici dels treballs...

29
Línies estratègiques i principals projectes 20 de juliol de 2016

Upload: others

Post on 29-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Línies estratègiques i principals projectes

20 de juliol de 2016

Page 2: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Universalitat Equitat Públic

Qualitat Orientat a la recerca i la innovació

Diversitat proveïdors

Transparència Participació Sostenibilitat

Tornar a l’essència: valors republicans Aprendre de l’experiència acumulada dels darrers

30 anys

Principis del sistema

Territorialització Orientació als resultats de salut

Simplificació de processos

Focalització en les prioritats

P. rectors del CatSalut

Page 3: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Necessitat d’abordar els determinants socials de la salut

Les desigualtats en salut no s’inscriuen exclusivament en l’àmbit sanitari, els estils de vida, l’educació, les condicions de vida i treball, les seves xarxes socials i comunitàries, l’habitatge i el context socioeconòmic i cultural, són determinants clau de la salut.

La desigualtat és l’enemic de la salut

Països amb un PIB equivalent però amb societats més desiguals econòmicament tenen pitjors resultats en indicadors clau de salut (esperança de vida, mortalitat infantil, càrrega de malaltia, salut mental, ...)

La millor política de salut és la lluita contra les desigualtats i la construcció d’un estat del benestar socialment avançat

Les polítiques de salut han garantir el dret a la salut de totes les persones que viuen a Catalunya

atur i de la precarietat laboral s’associen amb: • pobresa • disponibilitat de renda familiar per necessitats

bàsiques de la vida • salut a curt i llarg termini

Page 4: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

DEPARTAMENT DE SALUT

Servei Català de la Salut

Proveïdors sanitaris

A

Q

U

A

S

Planificació estratègica Acreditació i qualitat

Planificació operativa Garantia de la prestació

Prestació de serveis sanitaris

Avaluació

ENTORN SOCIAL CIUTADANS PROFESSIO-

NALS

Model organitzatiu i de serveis sanitaris

Page 5: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Pla de Salut 2016-2020

PINSAP* Pla interdepartamental

de Salut Pública 2016-2020

PERIS Pla estratègic de recerca

i innovació en salut 2016-2020

MAPA SANITARI

PLA INTERDEPARTAMENTA

L D'ATENCIÓ I INTERACCIÓ SOCIAL I

SANITÀRIA

PLA INTEGRAL DE SALUT MENTAL

PLA DIRETOR CIRCULATORI

PLA DIRECTOR DE L’APARELL

LOCOMOTOR

PLA DIRECTOR DE L’APARELL RESPIRATORI

PLA DIRECTOR D’ONCOLOGIA

PLA DIRECTOR SOCIOSANITARI

PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL I

ADICCIONS

*En tràmit d’aprovació

Principals instruments de planificació

Page 6: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

OBJECTIUS

Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu

Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible

Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I

Impuls de les polítiques de prevenció i promoció de la salut

Marc de les polítiques públiques

Actuacions realitzades

Actuacions en elaboració

Page 7: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu 1

Llei d’accés universal a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut Aprovació del l’avantprojecte de llei en les properes setmanes

Llei de Salut

Pla d’ordenació de l’atenció continuada i urgent de Catalunya Inici dels treballs per definir les bases.

Pla integral per a la millora de les llistes d’espera Desplegament progressiu des del mes d’abril

Nou protocol de reproducció humana assistida Aprovació i desplegament des del protocol a partir del juliol

Incorporació de criteris socioeconòmics en l’assignació de recursos a l’atenció primària Lliurament al juliol de l’estudi sobre criteris socioeconòmics per part de l’AQuAS

Reforçar el caràcter públic del sistema sanitari Priorització dels proveïdors públics

Transposició de la Directiva europea 2014/24/UE de contractació pública Elaboració d’un document de bases per part d’experts

Page 8: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible 2

Model de participació ciutadana en el sistema sanitari En procés de revisió i definició del model amb l’objectiu de territorialitzar la participació mitjançant la revitalització dels Consell Salut al territori i fomentant el processos de participació

Desplegament dels òrgans de participació ciutadana Constitució dels Consells de salut de les RS

Model català d’atenció centrat en les persones (autocura, apoderament, participació) – PIAISS En procés de revisió i definició de les prioritats en la nova etapa

Nou model de registre de contractes Desplegament del nou model que ja està accessible al web del CatSalut

Anàlisi i avaluació de les derivacions entre centres Avaluació en procés

Millorar la transparència dels contractes amb els proveïdors Inici del procés de revisió dels contractes (simplificació i comparables)

Page 9: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I 3

Pla estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària En procés de definició de les bases

Pla de desenvolupament professional En procés d’elaboració

Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central En procés d’elaboració

Pla d’actuacions d’inversions en infraestructures de Salut (PAIIS) Anàlisi, durant la primera meitat de l’any, de les necessitats al territori i priorització de les actuacions . Inici de l’execució de la Programació 2016

Pla d’equipaments tecnològics Definició i desplegament del Pla de xoc d’inversions en equipaments 2016

Agència Catalana de Medicaments i Productes sanitaris Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que haurien de caracteritzar l’agència catalana

Page 10: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Impuls de les polítiques de prevenció i promoció de la salut 4

COM Salut Desplegament a 16 ABS

Pla interdepartamental de Salut Pública Procés d’elaboració del Pla 2016-2020 amb tots els agents implicats (departaments i entitats municipalistes)

Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions Procés d’elaboració del Pla 2016-2020

Pla nacional d’educació i promoció de la salut Procés d’elaboració

Recuperació de l’ASPCAT i recuperació de l’estructura territorial de la SSP Nou decret en procés d’elaboració

Pla de seguretat alimentària 2017-2020 En procés d’elaboració

Pla de prevenció, atenció i control de les ITS-VIH En procés d’elaboració

Page 11: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Plans i projectes destacats

Page 12: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

“El Pla de Salut és l‘instrument indicatiu i el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de Salut, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya” LOSC, art. 62

El Pla de Salut com a instrument de transformació

12

És el full de ruta de les polítiques sanitàries del Departament de Salut i de

tots els agents del sistema sanitari.

Orienta el sistema a millorar l’esperança de vida en bona salut, disminuir el

risc d’emmalaltir i centrar l’atenció a les necessitats de la població.

Per abordar amb èxit els determinants de salut, el Pla proposa intervencions

interdepartamentals i intersectorials i promou accions a nivell comunitari i

local.

Page 13: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

13

Del diagnòstic als reptes del Pla de Salut

Reptes del Pla

1. Reduir les desigualtats

socials en salut

2. Donar una atenció social i sanitària més

integral i integrada

3. Acostar les prestacions a

les necessitats de les

persones

4. Organitzar-se millor

5. Prevenció com a divisa

6. Rol més actiu dels ciutadans

7. Lideratge dels

professionals

8. Model de gestió més àgil

i descentralitzat

9. Sistema transparent

10. Tecnologies de la informació

11. Innovar com a motor

de transformació

Anàlisi de situació • Context demogràfic i socioeconòmic • Estat de salut • Determinants socials

Page 14: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

14

Procés d’aprovació del Pla de Salut

Aprovació per part del Govern 19 de juliol

Consell de Salut de Catalunya I Consell de Direcció de CatSalut 18 de juliol

Presentació a la Comissió de Salut del Parlament 21 de juliol

Consells de Participació i Comitè de Direcció de les Regions Sanitàries 6-15 de juliol

Page 15: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

15

Els objectius de salut i de reducció de desigualtats

13 Objectius de mortalitat

i morbiditat (2010-2020)

• Esperança de vida i esperança de vida en bona salut

• Mortalitat per causes específiques • Supervivència de càncer • Fractura de coll de fèmur en persones de 65 anys

i més • Amputacions en persones diabètiques

11 Objectius de reducció

de risc i desigualtats (2016-2020)

• Tabaquisme • Activitat física • Excés de pes (adults i infants) • Alimentació • Embarassos adolescents • Consum d’alcohol de risc en adolescents • Vacunació d’infants • Malalties transmissibles

4 Objectius de millora de la

qualitat (2016-2020)

• Bon control de la tensió arterial a l’atenció primària

• Infeccions relacionades amb l’atenció sanitària hospitalària

• Pneumònia associada a ventilació mecànica • Reducció de caigudes de pacients hospitalitzats

Incorporen la perspectiva de desigualtats (gènere, nivell d’estudis, classe social, situació laboral)

Page 16: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

Eixos i línies estratègiques

Page 17: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

17

El 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitaria

Page 18: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

18

Estratègia de Salut en totes les polítiques

Page 19: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

19

Pla interdepartamental de Salut Pública

Page 20: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

20

Objectius del Pla

Eix 1: Incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya a partir de l’acció interdepartamental i intersectorial. Eix2: Incorporar la salut com un dels eixos de la política governamental (avaluació de l’impacte de totes les polítiques)

Desplegament de dos tipus d’actuacions: • Actuacions liderada per cada

departaments (les que tenen més resultats en salut)

• Actuacions consensuades noves o que potencien el seu component interdepartamental i intersectorial

Page 21: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

21

Properes passes

Page 22: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

22

Projecte COMSalut orientat a la comunitat

En marxa en 16 ABS (territoris) de Catalunya (350.000 habitants)

L’Atenció Primària de salut, en col·laboració amb l’Equip de salut

pública territorial, reorienta les seves activitats cap a la comunitat

Treballa amb els ens locals i tot el teixit comunitari

Combina l’actuació sobre necessitats amb l’identificació i

mobilització d’actius en salut

Desplegament territorial de les propostes de PINSAP

L’EAP té autonomia de gestió

Està inclòs al contracte de serveis

Previsió d’avaluació (en procés)

Page 23: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

23

Territoris dels pilots

Page 24: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

24

Concepció de la salut comunitària

Page 25: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

25

Balanç i propostes del PIAISS

El balanç dels vuit projectes operatius a través dels que s’ha anat desplegant el pla:

1. Adequació i ordenació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental 2. Pràctica integrada social i sanitària en la xarxa de salut mental i addiccions 3. Model català d’atenció a les persones que viuen en serveis residencials 4. Pràctica integrada des de l’acció territorial 5. Model català d’atenció integrada a domicili 6. El paper de les persones en el nou context d’atenció 7. Integració dels sistemes d’informació 8. Accions transversals

Revisió de l’acció territorial (pilots): Tona-Mancomunitat La Plana, Alt Penedès-Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Reus, Lleida ciutat i Salt-Gironès.

En procés de definició de les noves línies estratègiques i prioritats

PIAISS

Page 26: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

26

Pla d’actuacions d’inversions en infraestructures de Salut

RS realitza propostes d’actuació

Valoració CatSalut (AAS i APIRH) + DS

(DGPS)

CatSalut (APIRH)

informa sobre la viabilitat

Integració PAISS

• Actuació: projecte + obra + equipament del centre

• Estat de situació: no iniciada / en projecte/ en obra/ en equipament

• Escenaris : 2016-2017 / 2018-2019 [les actuacions apareixen en un sol període, en el que es preveu l’inici encara que finalitzi en el següent]

• Cost: inclou honoraris professionals + construcció + equipament

• Finançament: entitat que assumeix la construcció de l’obra

PAIIS

Page 27: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

27

Pla d’actuacions d’inversions en infraestructures de Salut PAIIS

Nombre actuacions Cost total (€)

Nombre actuacions Cost total (€)

Nombre actuacions Cost total (€)

Nombre actuacions Cost total (€)

Nombre actuacions Cost total (€)

Alt Pirineu i Aran 4 11.079.402 2 5.600.000 2 5.479.402

Barcelona-Ciutat

30 159.792.103 12 24.505.494 14 123.798.609 3 1.488.000 1 10.000.000

Barcelona-Metropolitana 42 367.836.021 31 90.811.984 9 275.647.037 2 1.377.000

Camp de Tarragona 11 22.867.088 7 14.279.497 4 8.587.591

Catalunya Central

6 19.370.000 4 3.670.000 2 15.700.000

Girona 14 50.207.702 10 24.292.702 4 25.915.000

Lleida 10 40.880.769 6 14.336.913 4 26.543.856

Terres de l'Ebre

6 11.455.846 3 9.787.846 3 1.668.000

123 683.488.931 75 187.284.436 42 483.339.496 5 2.865.000 1 10.000.000

Atenció Primària Atenció Hospitalària Atenció en Salut MentalAtenció en

SociosanitarisRegió Sanitària

Total

Actuacions 2016-2017

Page 28: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

28

Pla d’actuacions d’inversions en infraestructures de Salut PAIIS

Actuacions 2018-2019

Nombre actuacions

Cost total (€) Nombre actuacions

Cost total (€) Nombre actuacions

Cost total (€) Nombre actuacions

Cost total (€) Nombre actuacions

Cost total (€)

Alt Pirineu i Aran

0 0

Barcelona-Metropolitana

31 278.798.019 26 75.318.019 3 202.000.000 2 1.480.000

Barcelona-Ciutat 3 908.800.000 3 908.800.000

Camp de Tarragona

7 62.765.195 4 9.185.195 3 53.580.000

Catalunya Central 5 10.769.983 5 10.769.983

Girona 6 394.638.392 4 10.838.392 2 383.800.000

Lleida 5 27.175.310 1 1.515.000 3 6.420.000 1 19.240.310

Terres de l'Ebre 10 17.187.733 8 9.385.872 2 7.801.861

67 1.700.134.633 48 117.012.462 16 1.562.401.861 2 1.480.000 1 19.240.310

Atenció en SociosanitarisRegió

Sanitària

Total Atenció Primària Atenció Hospitalària Atenció en Salut Mental

Page 29: Línies estratègiques i principals projectes - FEDERACIÓ DE …€¦ · Inici dels treballs analitzant els diferents models d’agències nacionals i identificació elements que

canalsalut.gencat.cat

catsalut.gencat.cat