mmversion code4changemm press fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး...

of 7 /7
ၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္ ၁၀၀ ကာ္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေၿမာက္ “HACKATHON” ၿပိင္ပြ အတြက္ စုရုံး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမား အတြက္ နည္းပညာ အားၿဖင္အေၿဖရွာ ၾကရန္ ၿပိင္ပြ င္မား ၄၈ နာရီ ၾကာ ယွဥ္ၿပိင္ၾကမည္။ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ရက္ (သာၾကာေန႔) Ooredoo ၿမန္မာ ရုံးခပ္၊ MICT Park ရန္ကုန္။ ၿမန္မာၿပည္၏ ဒုတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ “hackathon” ၿပိင္ပြ သည္ ယေန႔ ညေန နာရီ တြင္ စတင္သည္။ လူမွ န္ကင္းတြင္ ၾကံေတြ႕ေနၾကရေသာ အခက္အခမားကိနည္းပညာ အားၿဖင္အေၿဖရွာရန္ နည္းပညာ နယ္ပယ္မွ လူငယ္ ပညာရွင္မား စုရုံးၿပီး code မား တီထြင္ ယွဥ္ၿပိင္ၾကၿခင္း ကိHackathon ဟုေခၚသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမား အတြက္ Hackathonကုစက္တင္ဘာလ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန နာရီထိ ၄၈ နာရီၾကာ ကင္းပသြားမည္ ၿဖစ္သည္။ Code for Change Myanmar က စီစဥ္ေသာ Hackathon သည္ အေသးစား င္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမား ကိနည္းပညာ အားၿဖင္ကူညီရန္ ရည္ရြယ္သည္။ Code for Change Myanmar ကိစတင္ တည္ေထာင္သူ လည္းၿဖစ္ Internews မဟာဗဟာ အၾကံေပး ၿဖစ္သူ Mr. David Madden က ၿမန္မာ႔စီပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရ႕ ဆက္သြယ္ေရး က႑ၾကီး အခုလိုအၾကီးအကယ္ ၿပာင္းလည္း သြားတာဟာ အခြင္႔ထူးေတြကိဖန္တီးေပး လုိက္တာပါပ။ နည္းပညာက ရရွိလာ မယ္အကိးေကးဇူးေတြကိၿမန္မာၿပည္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အထူး အလိုရွိေနတာေတြကိၿပီးခ႔တ႔လ က ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေနန႔ တြ႔လုိက္ရပါတယ္။ ဒီေန႔ည မွာ ၿမန္မာ႔ လူငယ္ နည္းပညာရွင္ ၁၀၀ ကာ္ စုရုံးၿပီး ၄၈ နာရီၾကာ code တြကိအၿပိင္ တီထြင္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိနည္းပညာ နယ္ပယ္ အေနန႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ကူညီ ခင္ သလဆိုတာ ကိကြန္ေတာ္တုတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟု ၿပာၾကားလိုက္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ခုက င္းတိယွဥ္ဆိုင္ေနၾကရတ႔ အခက္အခေတြကိပါင္ ယွဥ္ၿပိင္သူ လူငယ္ နည္းပညာရွင္မား ကိတင္ၿပ ၾကမည္ ၿဖစ္သည္ င္းတု႔မွာ -

Upload: doanquynh

Post on 30-Jan-2018

233 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 

ၿမနမာ႔ အေကာငးဆး လငယနညးပညာရင ၁၀၀ ေကာ ဒတယ အၾကမေၿမာက “HACKATHON” ၿပငပြ အတြက စရး

စးပြားေရး လပငနးမား အတြက နညးပညာ အားၿဖင႔ အေၿဖရာ ၾကရန ၿပငပြ ၀ငမား ၄၈ နာရ ၾကာ ယဥၿပငၾကမည။

၂၀၁၄ စကတငဘာလ ၅ ရက (ေသာၾကာေန႔) Ooredoo ၿမနမာ ရးခပ၊ MICT Park ၊ ရနကန။

ၿမနမာၿပည၏ ဒတယအၾကမေၿမာက “hackathon” ၿပငပြ သည ယေန႔ ညေန ၆ နာရ တြင စတငသည။ လမ ၀နကငးတြင ၾကေတြ႕ေနၾကရေသာ အခကအခမားက နညးပညာ အားၿဖင႔ အေၿဖရာရန နညးပညာ နယပယမ လငယ ပညာရငမား စရးၿပး code မား တထြင ယဥၿပငၾကၿခငး က Hackathon ဟေခၚသည။ “ စးပြားေရး လပငနးမား အတြက Hackathon” က စကတငဘာလ ၇ ရကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၆ နာရထ ၄၈ နာရၾကာ ကငးပသြားမည ၿဖစသည။ Code for Change Myanmar က စစဥေသာ Hackathon သည အေသးစား ႏင႔ အလတစား စးပြားေရး လပငနးမား က နညးပညာ အားၿဖင႔ ကညရန ရညရြယသည။ Code for Change Myanmar က စတင တညေထာငသ လညးၿဖစ Internews ၏ မဟာဗဟာ အၾကေပး ၿဖစသ Mr. David Madden က “ ၿမနမာ႔စပြားေရး လပငနးေတြ အတြက ၿမနမာႏငငရ႕ ဆကသြယေရး က႑ၾကး အခလအၾကးအကယ ေၿပာငးလညး သြားတာဟာ အခြင႔ထးေတြက ဖနတးေပး လကတာပါပ။ နညးပညာက ရရလာ မယ႔ အကးေကးဇးေတြက ၿမနမာၿပညက စးပြားေရး လပငနးေတြ အထး အလရေနတာေတြက ၿပးခ႔တ႔လ က ပထမဆးအၾကမ အေနန႔ ေတြ႔လကရပါတယ။ ဒေန႔ည မာ ၿမနမာ႔ လငယ နညးပညာရင ၁၀၀ ေကာ စရးၿပး ၄၈ နာရၾကာ code ေတြက အၿပင တထြငၿပး ၿမနမာၿပညက စးပြားေရး လပငနးေတြက နညးပညာ နယပယ အေနန႔ ဘယေလာကေတာင ကည ခင သလဆတာ က ကြနေတာတ႔ ေတြ႔ရမာ ၿဖစပါတယ။ ” ဟ ေၿပာၾကားလကပါသည။ စးပြားေရး လပငနး စစေပါငး ၆ ခက ၄ငးတ႔ ယဥဆငေနၾကရတ႔ အခကအခေတြက ပါ၀င ယဥၿပငသ လငယ နညးပညာရငမား က တငၿပ ၾကမည ၿဖစသည ။ ၄ငးတ႔မာ -

Page 2: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

  အစားအေသာကမား မာယၿခငးက စကပစၥညး ကရယာမား အသးၿပလက မညသ႔ မညပ မတယမညနညး ဟေသာ အေၿဖရာၿခငးက ၿမနမာ႔ အစားအစာမား ခကၿပတ ေရာငးခေသာ “ ခငခငေကာ ” ၿမနမာ ထမငးဆငက တငၿပထားသည။ စားေသာကဆငတြင ေနရာ ၾကတငယၿခငး အစားအေသာကမား ၾကတငမာယေသာ ၀နေဆာငမမား က မညသ႔ မညပ ၿပလပသင႔ သည ဟေသာ အေၿဖရာၿခငးက Sharky’s ဟေသာ ဥေရာပ ႏင႔ အတာလ အစားအေသာကမားက ၿပညတြငး၌ ထတလပ ခကၿပတ ေရာငးခေသာ စားေသာကဆင က တငၿပထားသည။ စာရငးအငးမားကငတြယရန လြယကေသာ စာရငးကင App မညသ႔ တထြင မညနညး ဟေသာ အေၿဖရာၿခငးက စးပြားေရး လပငနးမားက ေခးေငြမား ၿဖင႔ ပ႔ပးေပးေနေသာ ၊ သငတနးမားေပးၿပး ညႊနၾကားၿပသ ေသာ စြန႔ဥး တညေထာငသည႔ စာသငေကာငး ၿဖစသည႔ Opportunities Now စာသငေကာငးက တငၿပထားသည။ အမတငရာေရာက ပ႔ေပးေသာ ၀နေဆာငမ အတြက အစားမား ဟငးသး ဟငးရြကမားက လတလတ ဆတဆတ မာယၿခငးမားက မညသ႔ ပမ ေကာငးမြနေအာင ၿပလပႏငမညနညး ဟေသာ အေၿဖရာနညးက ကနးမာေရး ႏင႔ ညညႊတေသာ လတဆတေသာ ဟငးသး ဟငးရြကမား ၊ အသတဟငးလာမား ႏင႔ ဟငးခတအေမႊးအၾကင အရြကမား စားသးသမားထ တကရက ပ႔ေဆာင ေပးသည႔ Fresco ဟေသာ ကမၸဏ က တငၿပထားသည။ Hackathon ပါ၀ငယဥၿပငသမား သည ၃ ေယာက မ ၆ ေယာကအထ အဖြ႔မား ဖြ႔ၾကမည ၿဖစသည။ ထ႔ေနာက ၄၈ နာရအတြငး တြင တငၿပထား ေသာ အေၿဖရာနညးမား၏ စနေခၚမမားက ေရြးခယ ယၿပး နညးပညာက အသးခ၍ အေၿဖရာၾကမည ၿဖစသည။ Hackathon တြင ပါ၀င ယဥၿပငသမားသည ၿမနမာ႔ နညးပညာ နယပယမ လငယပညာရငမား ၿဖစၾကသည။ Developer မား၊ ဒဇငနာမား ႏင႔ စြန႔ဥးတထြငသ လငယမားပါ၀ငသည။ ၁၆၀ ဥးေသာ နညးပညာရငမား ပါ၀ငယဥၿပငမညဟ Code for Change Myanmar အေနႏင႔ သရထားသည။ လအပေသာ အၾကဥာဏမား ႏင႔ အကအညမား က ေပးမည႔ ၿပညတြငး ၿပညပ ပညာရငမား လညး ပါ၀င အားၿဖည႔ ၾကမည ၿဖစသည။ စကတငဘာလ ၇ ရကေန႔ တြင အဖြ႔မား အားလးသည အကၿဖတဒငအဖြ႕က ၄ငးတ႔ တထြင ထားေသာ နညးပညာ အားၿဖင႔ အေၿဖရာၿခငးမားက တငၿပအစရငခသြားမည ၿဖစသည။ တထြငမ အေကာငးဆး ႏင႔ လကေတြ႔အၾကဆး ေသာ အဖြ႔က ဆမား ခးၿမင႔ သြားမညၿဖစသည။

Page 3: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 ၿမနမာႏငင ဆငရာ အေမရကန သရးမ သမးၾကး Virginia Murray က “ စးပြားေရး လပငနးေတြ အတြက နညးပညာနယပယက ပညာရင လငယေတြ အေတာမားမား အခလ စရးၿပး နညးပညာအားၿဖင႔ အေၿဖရာဖ႔ ေဆာငရြကၾကတာက ေတြ႕ရတာ အငမတန အားရ ေကနပ ဖြယေကာငးပါတယ။ ၿမနမာႏငင စးပြားေရး ဖြ႔ၿဖးတးတက ဖ႔ အတြက အေသးစား န႔ အလတစား စးပြားေရး လပငနးမား ဟာ အဓက ကပါတယ။ ဒလ စးပြားေရး လပငနး ေတြ ပမတြယကယစြာ လပငနးေတြ လပေဆာင ႏငၿပး ထထေရာကေရာက စးပြားေရး ေတြ လညပတႏငဖ႔အတြက နညးပညာ ဟာ အဓက ကပါတယ။ ေဒသခ စးပြားေရးလပငနးေတြ နညးပညာ က ေကာငးေကာငး အသးခႏငဖ႔ အငမတန ထးၿခားတ႔ စထားရတ႔ ေၿဖရငးနညး ေတြ App ေတြ ဒ စေန တနဂၤေႏြမာ ရႏငမယလ႔ ယၾကညပါတယ။” ဟ ေၿပာၾကားလကပါသည။ “အခဆ ရင ၿမနႏနးၿမင႔ အငတာနကန႔ အတတ ေဒသခ စးပြားေရး လပငနးေတြဟာ တးတက ၾကးပြားႏနးေတြ ပမ ၿမနဆနလာပါေတာ႔မယ၊ စားသးသ န႔ သးစြသ မဘၿပညသမားက ၀နေဆာငမေတြ ပမေပးႏငပါေတာ႔မယ၊ ၀နထမးေတြ ထပၿပး ခန႔ထား ႏငပါေတာ႔မယ။ စးပြားေရး လပငနးေတြ လအပေနတ႔ နညးပညာအားၿဖင႔ အေၿဖရာ နညးေတြက တထြငဖ႔ အခြင႔အေရးက ၿမနမာ႔ နညးပညာရငလငယမားက ဒ Hackathon ကေန ေပးေနပါတယ။ Ooredoo ၿမနမာဟာ Code for Change Myanmar ရ႕ “Business Solutions Hackathon” က အတတြၿပး ကငးပရတာက စတလပရား ေပာရႊငမပါတယ။” ဟ Ooredoo ၿမနမာရ႕ ေၿပာေရး ဆခြင႔ ရသ မသရၾကာည က ေၿပာၾကားလကပါတယ။ “Business Solution Hackaton” သည အေမရကနႏငင အေၿခစက အၿပညၿပညဆငရာ ဖြ႔ၿဖးတးတကေရး အဖြ႔အစညး ၿဖစေသာ USAID , Internews , Ooredoo ၿမနမာ , IdeaBox , Nescafe , Redbull ႏင႔ Singtech ၿမနမာ တ႔က အထးေကးဇးတငရပါသည။ “Business Solutions Hackathon” ၏ အခနႏင႔ တေၿပးည သတငးမားက - www.facebook.com/CodeForChangeMyanmar https://twitter.com/Code4ChangeMM ေတြ႔ႏငပါသည။

ၿပး

စာနယဇငး ဆရာ ဆရာမ အေန ႏင႔ ေအာကပါ အခန မား တြင “ Business Solutions Hackathon” ၏ သတငးမား က ေအာကပါအတငး ၾကြေရာက သတငးယ ႏငပါသည။

• Friday 5th September 6pm: Press Briefing

• Friday 5th September 7-9pm: Businesses present problems

Page 4: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 

• Saturday 6th September 2-6pm: Participants in action

• Sunday 7th September 3-6pm: Presentation of Solutions and Award Ceremony ဆကသြယရန - Code for Change Myanmar / Internews: ေဒးဗစ မတဒန <ၿမနမာ တးတကေၿပာငးလညးဖ႔ နညးပညာ လ႔၀ ကခက> တညေထာငသ အၾကးတနး မ၀ါဒဆငရာ အၾကေပး ၊ Internews + 95 94211 36565 [email protected] United States Agency for International Development (USAID) Saskia Funston Sr. Development Outreach Specialist United States Agency for International Development (USAID) +95-1-536-509 (ext. 4858) mobile: +95 9-541-9592 [email protected] Ooredoo ၿမနမာ သရၾကာည လထဆကဆေရး ႏင႔ ၿပနၾကားေရး မနေနဂာ၊ Ooredoo ၿမနမာ +95 9511 7204 +95 997 33333 22 [email protected] ေနာကခ အေၾကာငးအရာ Code for Change Myanmar <ၿမနမာ တးတကေၿပာငးလညးဖ႔ နညးပညာ လ႔၀ ကခက> အေၾကာငး

Page 5: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 မဘငးဖနး ႏင႔ အငတာနက ကြနရက ထးေဖာက ႏနး အနညးႏငငအၿဖစ ရပတညလာခ႔ေသာ ၿမနမာႏငငသည ကြနရက ခတဆကရန အတြက အၾကးမားဆး အေၿပာငးအလညးက မၾကာေတာ႔မည႔ အခနအတြငးမာ ၾကေတြ႔ရေတာ႔မည ၿဖစသည။ <ၿမနမာ တးတကေၿပာငးလညးဖ႔ နညးပညာ လ႕၀ ကခက> သည ၿမနမာ႔ တယလကြန ဆကသြယေရး လြတလပပြင႔လငး လာၿပး တးတကေၿပာငးလညးေတာ႔မည႔ အလားအလာရေသာ ၿမနမာ႔ နညးပညာ ႏင႔ ခတဆကေပါငးစညး ရန ၾကးစားလက ရေသာ ထးၿခား ဆနးသစသည႔ တထြင ၾကဆမၿဖစသည။ ၿမနမာ ႏငငတြင လကရၾကေတြ႔ေနရေသာ အခကအခမား ႏင႔ စနေခၚမ အရပရပက ၿမနမာၿပညရ နညးပညာ နယပါယသားမား ေၿဖရငးႏငေစရန ပေဖၚထားေသာ အစအစဥလညးၿဖစပါသည။ မတလ ၁၅ရက ႏင႔ ၁၆ရက မားတြင ကငးပ ၿပလပမည႔ Hackathon ၿပငပြသည <ၿမနမာ တးတကေၿပာငးလညးဖ႔ နညးပညာ လ႔၀ ကခက> ၏ ပထမဥးဆး ပြဥးထြက အစအစဥၿဖစသည။ အကးအၿမတမယေသာ အဖြ႔အစညးၿဖစသည႔ Internews က <ၿမနမာ တးတကေၿပာငးလညးဖ႔ နညးပညာ လ႔၀ ကခက> က အဓက ပ႔ပးလကရသည။ Internews အေၾကာငး Internews သည ကမၻာအရပရပမ ေဒသခ သတငးအခကအလက ႏင႔ မဒယာ နယပါယသားမားက ၄ငးတ႔ လအပေသာ သတငးအခကအလကမား ေထာကပ႔အားၿဖည႔ၿခငး ၊ ၄ငးတ႔ ထမ လအပခကမားက လအမားၾကားေစရန ဆကသြယရန နညးလမးမား ၿဖင႔ ေထာကပ႔ေပးၿခငးတ႔ ကလပေဆာငသည။ သတငးအခကအလက ႏင႔ မဒယာ နယပါယတးတက ဖြ႔ၿဖးေရးတ႔တြင အခကခဆးေသာ ကမၻာ႔ ေပၚရ ေဒသမားတြင ထငရားသသာေသာ ေအာငၿမငမမား ဆကတက ရရခ႔ၿ႔ပး ၊ ၿမနမာႏငငတြင ၁၂ ၾကာ လာေရာကလပကငၿပး ၿဖစေသာ Internews ၏ တထြငၾကဆမ သည မညသည႔ အဖြ႔အစညး ႏင႔ မမတေပ ။ ထငးႏငင ခငးမငၿမ႕တြင ၿမနမာႏငငအတြက အေခစကရး စတငဖြင႔လစေသာ ၂၀၀၁ ခႏစ စတငၿပး ၿမနမာႏငငရ စာနယဇငးသမားမားက အကအညေပးခ႔သည။ ထငးၿမနမာ နယစပရ ၿမနမာ စာနယဇငးသမားမားက လအပေသာ ေလ႔ကင႔ သငၾကားမမား ေပးေသာ ပထမဆး အစအစဥမ စၿပး ၿမနမာႏငင တးတကေၿပာငးေသာ ၿဖစစဥတြင အဓကကေသာ တးတကေၿပာငးလညးမ တငးက တန႔ၿပနေသာ အစအစဥမား ခမတခ႔သည။ Internews သည တငးၿပည၏ သမငးႏင႔ အတ၊ တငးၿပညတြင လပရားမမားတြင ပါ၀ငသမား ႏင႔ လကတြလက စာနယဇငးသမားမား ႏင႔ ယငးနယပါယတြင ကြမးကငေသာ သမား ႏင႔ ယဥတြလက လပေဆာငခ႔သည။ ၿမနမာႏငငတြင ICT4D နယပါယရ ကြမးကငသမား ႏင႔ လညး

Page 6: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 ဆကသြယခ႔ဘးေသာ အေတြ႔အၾကရသည။ ၿပညေထာငစသမၼတ ၿမနမာႏငင အစးရက စဥးစားလကရေသာ အငတာနက ဆငရာ မ၀ါဒ အတြက MIDO ႏင႔ လကတြလက လပေဆာငေနသည။ အာရေဒသတြငးတြငမ တထြငဆနးသစမ ဆငရာ အလပရမားက ကာဘး၊ အစစလနမာဘက ႏင႔ ပကငးၿမ႕မားတြင ထားရကာ နညးပညာ ကြမးကငမမား ႏင႔ လမဘ၀မားမ လအပခကမားက ပးေပါငးေပးလကရသည။ USAID အေၾကာငး USAID သည ကမာၻတ၀ မးရ အလြနအမငး ဆငးရမြေတမႈမား အဆးသတ နငေရးႏင ဒမကေရစ ေဖာေဆာင ေနၾကေသာ လမႈအဖြ အစညးမား ပမ ခနငရညရလာၿပး မမ ေမာမနးခကမား လကေတြ အေကာငထည ေဖာလာနငေရးတ က ဥးေဆာငကညပပးေပးေနေသာ အေမရကနအစးရ ၏ ဌာနတစချဖစသည။ www.USAID.gov/Burma Twitter: @USAIDBurma Facebook: facebook.com/USAIDAsia IdeaBox အေၾကာငး အငဒနးရား ႏင႔ ၿမနမာႏငင အေၿခစက Ooredoo ကမၸဏက IdeaBox ဟေသာ စြန႔ဥးတထြငသ လငယ ကယပင စးပြါးေရး ပညာရငမား ႏင႔ ဖြ႔စညးထားေသာ လမေရး နယပါယ တစခ အေထာကအပ႔ေပးထားသည။ လကရနညးပညာ နယပါယတြင ရေနေသာ ကမၸဏမား က ပမတးတကၾကးပြါးလာေအာင စြမးအား ၿမင႔တငၿခငး၊ အသစအသစေသာ စတငထေထာငၿခငးမား က ေၿမေတာင ေၿမာကေပးၿခငး ႏင႔ အနာဂါတ မးဆကသစ အငတာနက ကမၸဏမား ၿဖစေပၚေရးတ႔ အတြက ၄ငးတ႔ အတတကြ ပးေပါငးေဆာငရြက ၾကမည ၿဖစသည။ Ooredoo ၿမနမာ ၊ Pollenizer ႏင႔ Silicon Straits ကမၸဏမား ပးေပါငးလက IdeaBox က ထေထာငထားသည။ တၾကမ တခါမ မဘငးဆကသြယေရး ေစးကြကတြင အထအေတြ႔မရေသာ ၆၂ သနးေသာ ၿပညသမား အတြက နညးပညာ စးပြါးေရး နယပါယ မ အၾကထး ဥာဏထးမား က ထတကနအၿဖစ ထေထာငေရး မာ ယခ လကရ မးဆကမား အတြက တသကမာ တခါ ေတြ႕ၾကရေသာ အခြင႔အေရး အၿဖစ ၿမနမာ႔ သမငးေၾကာငးတြင ကဗဥးတင ရစမည ၿဖစသည။ၿမနမာ ၿပညသၿပညသား မား ႏင႔ အတ ဒဂတယ ေတာလနေရး တြင ပါ၀ငၿပး အနာဂါတသ႔ အဟနၿဖင႔ ခန၀ငႏငဖ႔ ၾကးစား ၾကမာ ၿဖစေသာ ေၾကာင႔ အထး ဂဏယ၀မးေၿမာကမပါသည။

Page 7: MMVersion Code4ChangeMM PRESS fileၿမန္မာ႔ အေကာင္းဆံုး လူငယ္နည္းပညာရွင္၁၀၀ ေက်ာ္ ဒုတိယ

 Ooredoo ၿမနမာ၏ အေၾကာငး အားလးအတြက ၿမနဆနေသာ အငတာနက နင႕ ၾကညလင ၿပတသားေသာ အသ တ႕က ယေဆာင လာေပးသည. Ooredoo ၿမနမာသည လေနမႈ ဘဝမား တးတက ေကာငးမြနေစမည. ဝနေဆာငမႈမားက ၂၀၁၄ ၾသဂတလ တြင စတင ေပးအပပါသည။ ၂၀၁၃ ဇြနလတြင ဆကသြယေရး လငစငရရၿပးေနာက တစနစတာ ကာလ အတြငး Ooredoo သည ၿမနမာတ႕၏ေန.စဥ ဘဝမားတြင အေရးပါေသာ အစတအပငးတစရပ အၿဖစ ပါဝငခြင႕ရနငရန အေၿခခ အတၿမစ ခလပငနးမားကေဆာငရြကေနခ႕ပါသည။ Ooredoo ၏ ဝနေဆာငမႈမား သည မးဆကသစ 3G ကြနရက ကအသးၿပထား သၿဖင႕ ၿမနမာတ႕၏ လေနမႈ ဘဝမား တးတက ေကာငးမြနေစမည႕အၿပင စတလႈပရားဖြယရာ မားၿပည႕နကေနေသာ သးစြရလြယကသည႕ ဆကသြယေရးစနစၿဖစပါသည။ ထ ဝနေဆာငမႈမား သည ၿမနမာတ.၏တစဥးခငး စြမးရညမား တးတက ဖြ႕ၿဖးလာရန၊ စးပြားေရး လပငနး မား ေကာငးမြနစြာ လညပတနငရန မားစြာ အေထာကအကေပးပါမည။ Twitter: @ooredoo_mm Instagram:@ooredoomyanmar Facebook:www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar Ooredoo ၿမနမာ တြင အလပအကင အခြင႕အလမး မားစြာ ရပါသည။ တကၾကြ ေပာရႊငဖြယ အဖြ႕အစညး နင႕ပးေပါငးလပါက [email protected] သ. CV ပ.လကပါ။ Ooredoo Group ၏ အေၾကာငး Ooredoo Group သည အေရ႕ေတာငအာရ၊ အေရ႕အလယပငးနင႕ ေၿမာကအာဖရက ရ သးစြသမား နင႕စးပြားေရး လပငနးမား အတြက မဘငးဖနး၊ လငးဖနး၊ Broadband အငတာနက နင႕ ဝနေဆာငမႈ စစဥခန႕ခြ ၿခငးမား ေဆာငရြက ေပးေနသည. ထပတနး နငငတကာ ကမၸဏ တစခ ၿဖစပါသည။ လ႕အသငးအဝနး က အာရ စးစကသည႕ကမၸဏ တစခ ၿဖစေသာေၾကာင႕ Ooredoo ၏ ရညစးခက နင႕အည လေနမႈ ဘဝမား တးတက ေကာငးမြနေစရန နင႕ တစဥးခငး စြမးရညမား အလားအလာ ရသေလာက တးတကဖြ႕ၿဖးနငရန ဆကသြယေရး နညးပညာက အသးခသြားရန ယၾကညပါသည။ Ooredoo Group သည ၂၀၁၃ ကမၻာ႕ဆကသြယေရး ဆေပးပြတြင " အေကာငးဆး မဘငး ေအာပေရတာ " ဆ ရရခ႔ပါသည။