nuklearna magnetna rezonancijanasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2707/3-nmr iz.pdf · nuklearna...

107
NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA NMR je relativno nova spektroskopska metoda prvi NMR signal detektovali nezavisno jedan od drugog Purcell i Bloch 1946 god. Nobelova nagrada za fiziku 1952. godine Edward Purcell sa Hrvarda i Felix Bloch sa Stendforda

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ NMR je relativno nova spektroskopska metoda –

  prvi NMR signal detektovali nezavisno jedan od

  drugog Purcell i Bloch 1946 god.

  ◼ Nobelova nagrada za fiziku 1952. godine

  Edward Purcell – sa Hrvarda i Felix Bloch – sa Stendforda

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Volfgang Pauli 1924. godine – postulirao je

  postojanje nuklearnog spina, da bi objasnio

  hiperfinu strukturu spektralnih linija i postavio

  teorijske osnove NMR.

  ◼ Otto Stern je 1933. godine izmerio magnetni

  momenat protona i za to otkriće 1943. godine

  dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Isidor Isak Rabi – 1939. god. eksperimentalno

  potvrdio postojanje nuklearnog spina i 1944.

  godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

  ◼ Prvi komercijalni NMR spektrometar sa

  kontinualnim zračenjem (CW) – 1953. godine

  kompanija Varian.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U početku interes hemičara za NMR je bio

  ograničen, dok nije primećeno da okruženje

  molekula dovodi do specifične smene u

  frekvenciji rezonancije („hemijsko pomeranje“).

  ◼ Početkom ’60-tih 1H NMR – nezamenjiva za

  strukturna određivanja.

  ◼ Već '70-tih sa pojavom FT tehnike i primenom

  jakih superprovodnih (krio) magneta bilo je

  moguće detektovati i ona jezgra čija je prirodna

  zastupljenost veoma mala, kao što je 13C (1,1%).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Početkom '90-tih dolazi do razvoja pulsne FT

  NMR i dvodimenzionalne (2D) NMR

  spektroskopije.

  ◼ Richard Ernst je dobio Nobelovu nagradu za

  hemiju 1991. godine za svoj doprinos razvoju FT

  NMR.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ 2002. godine Kurt Wüthrich - Nobelova nagrada

  za hemiju – za NMR studiju određivanja

  trodimenzionalne strukture bioloških

  makromolekula u rastvoru.

  ◼ Kasnije kompanija Varian razvija multi-

  dimenzionalne NMR tehnike.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ova spektroskopska metoda ima primenu ne

  samo u hemiji i fizici, već i u modernoj medicini,

  kao jedan od najmoćnijih dijagnostičkih alata.

  ◼ MRI (Magnetic Resonance Imaging) – oblik

  medicinskog snimanja - daje slike preseka mekih

  tikva (unutrašnjih organa) bez oštećenja.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Paul Lauterbur i Peter Mansfield – 2003. godine

  Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu –

  otkrića u vezi slikanja mekih tkiva pomoću NMR.

  Paul Lauterbur Peter Mansfield

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ NMR je nastao iz radoznalosti i želje fizičara da

  saznaju nešto više o strukturi atomskog jezgra.

  ◼ Razvoju metode dosta su doprineli i hemičari u

  želji da razumeju strukture organskih molekula.

  ◼ Zatim je metoda prodrla u biohemiju – za

  određivanje strukture bioloških makromolekula,

  biologiju – za nedestruktivno ispitivanje

  bioloških procesa, da bi danas postala

  nezamenjiva dijagnostička metoda u medicini.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Spin i magnetni momenat jezgra

  ◼ Kada se jezgra nekih elemenata [(1H), (13C),

  (19F)] izlože dejstvu jakog i homogenog

  magnetnog polja (Bo) i istovremeno ozrače

  elektromagnetnim talasima iz RF dela spektra,

  dolazi do tzv. nuklearne magnetne rezonancije –

  izmene energije između jezgara i RF-zračenja.

  ◼ Jedan broj jezgara apsorbuje, a preostali emituje

  zračenje iste frekvencije.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Osnovne karakteristike NMR spektroskopije su:

  1. Da se ovom metodom mogu proučavati samo

  jezgra koja imaju ugaoni momenat (spin, Ī ). Ta

  jezgra imaju i magnetni momenat (μ).

  2. Da do apsorpcije ili emisije kvanta energije

  dolazi samo kada se jezgra nalaze u

  spoljašnjem magnetnom polju.

  3. Da se apsorpcija ili emisija elektromagnetnog

  zračenja dešava u uslovima rezonancije tj. kada

  su frekvencija precesije jezgra i frekvencija

  oscilujućeg magnetnog polja jednake.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Slično se ponaša i nespareni e- - ugaoni i

  magnetni momenti imaju suprotne smerove.

  ◼ Interakcija nesparenog e- sa RF-zračenjem –

  elektron spin rezonancija (ESR) ili elektron

  paramagnetna rezonancija (EPR).

  I μ

  + -

  μ

  I

  Ugaoni (I) i magnetni (μ) momenti jezgra i nesparenog elektrona

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ugaoni momenat jezgra definisan je spin

  kvantnim brojem (I) koji može imati vrednosti: I =

  0, 1/2, 1, 3/2 ...

  ◼ Veličina ugaonog momenta data je jednačinom:

  I(I + 1)2

  hI =

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Postojanje ugaonog (magnetnog) momenta

  uslovljeno je brojem protona (p) i neutrona (n) iz

  kojih se sastoji atomsko jezgro.

  ◼ p i n - parni brojevi I=0 → spin neaktivna jezgra

  (12C, 16O, 32S itd.)

  ◼ p + n - neparno I= 1/2, 3/2, 5/2... → spin aktivna

  jezgra (I =1/2 1H, 13C, 19F, 31P, I>1 11B, 23Na, 35Cl

  itd.)

  ◼ p i n - neparni I= 1, 2, 3...→ spin aktivna jezgra

  (2H, 14N itd.)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Fenomen NMR uprošćeno se može objasniti

  koristeći analogiju sa mehaničkim modelom

  žiroskopa.

  ◼ Kombinovanim dejstvom ugaonog momenta i

  sile gravitacije, žiroskop se istovremeno kreće i

  konusnom putanjom oko pravca polja gravitacije

  - vrši precesiju.

  ◼ Slično kretanje očekuje se i kod spin-aktivnih

  jezgara i nesparenih e- kada se izlože dejstvu

  spoljašnjeg homogenog magnetnog polja (Bo).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  polje gravitacije magnetno polje (B0)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Brzina precesije (ugaona frekvencija – ω) zavise:

  1. od unutrašnjih osobina atomskog jezgra (I i μ) i

  2. jačine spoljašnjeg dejstva (tj. jačine Bo)

  ◼ Larmor-ova jednačna za ugaonu frekvenciju:

  ω = γ x Bo◼ ω – (rad s-1) i u vezi je sa ν (s-1): ω = 2πν.

  ◼ γ – žiromagnetski odnos (rad T-1s-1) – količnik

  (μ/I). On je fizička karakteristika svakog jezgra[npr. za (1H) iznosi 2,675 rad T-1s-1, dok je za 13C

  četiri puta manji].

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ako se na jezgro čija se precesija odvija oko

  statičkog polja Bo deluje rotirajućim poljem B1(znatno slabijim u odnosu na Bo), pod uslovom:

  1. da se rotacija B1 odvija u ravni normalnoj na Bo,

  2. da je frekvencija rotacije jednaka precesionoj

  frekvenciji jezgra (ω) i

  3. da se oba kretanja odvijaju u istom smeru

  ◼ doći će do rezonancije tj. izmene energije

  posmatranih vektora μ i B1.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  z

  x

  y

  Bo

  μ

  ν

  B1

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Prenos energije rezonancijom može da se

  jednakom verovatnoćom odvija u dva smera:

  1. Apsorpcija energije od strane jezgra i

  2. Predaja energije – emisija.

  ◼ Oba načina menjaju orijentaciju magnetnog

  momenta jezgra u odnosu na Bo.

  ◼ O tome kako se menja orijentacija μ jezgraprilikom rezonancije govore kvantnomehanički

  zakoni.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U odsustvu magnetnog polja sva jezgra se

  haotično kreću i imaju istu prosečnu energiju, jer

  njihovi μ zbog termalnog kretanja neprekidnomenjaju pravac.

  ◼ Primenom magnetnog polja Bo, dolazi do

  polarizacije magnetnih momenata i oni se

  raspoređuju između dozvoljenih spinskih stanja.

  Bo = 0

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Primena Bo primorava jezgra da zauzmu jednu

  od dozvoljenih orijentacija.

  ◼ Prema kvantno-mehaničkim pravilima broj

  dozvoljenih orijentacija (n) određen je spin

  kvantnim brojem (I):

  n = 2I + 1

  ◼ Za jezgra kod kojih je I = 1/2 - dva dozvoljena

  spinska stanja.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Kod jezgara kod kojih je I = 1 (14N), dozvoljena

  su tri spinska stanja.

  ◼ Svako dozvoljeno stanje okarakterisano je

  magnetnim kvantni brojem mI.

  ◼ Magnetni kvantni broj može imati sledeće

  vrednosti:

  1. I, I-1, I-2...0,...2-I, 1-I, -I (za celobrojno I)

  2. I, I-1, I-2, 1/2,-1/2, 2-I, 1-I, -I (za polucele

  vrednosti I).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U spoljašnjem Bo jezgro sa I = ½ izvodi precesiju

  na 2 načina koji se razlikuju po orijentacijama

  magnetnih momenata:

  ◼ PARALELNA ORIJENTACIJA (α) – [mI = 1/2],

  niže energije

  ◼ ANTIPARALELNA ORIJENTACIJA (β) – [mI = -

  1/2], više energije

  Bo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  +1/2

  -1/2

  ±1/2

  I h

  I h

  Elektromagnetno zračenje izaziva promenu spina

  Bo

  α

  β

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Prema kvantnomehaničkim pravilima, između i

  -nivoa mogu da se indukuju prelazi

  elektromagnetnim zračenjem frekvencije ν, pod

  sledećim uslovom:

  ΔE = Ei - Ei

  = h x ν

  ◼ Ei i Ei

  - energije interakcije jezgara (I=1/2) sa

  primenjenim Bo, tj. odstupanja od prosečne E

  koja je jednaka za sva jezgra kad Bo = 0.

  ◼ Energije interakcije određene su veličinama z iBo na sledeći način:

  Ei = - z x Bo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Vrednost z zavisi od spinskog stanja, tj. ododgovarajućeg magnetnog kvantnog broja (mI):

  ◼ Jezgra sa I = 1/2, mogu imati vrednosti mI =1/2

  () i -1/2 (), pa su vrednosti interakcija za i -

  stanja:

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Njihova razlika predstavlja rastojanje između i

  -energetskih nivoa i iznosi:

  ◼ Ova energetska razlika je reda veličine nekoliko

  mcal/mol i veoma je mala u odnosu na termalnu

  E molekula na sobnoj temperaturi (~600 cal/mol).

  ◼ Zbog toga NMR spektroskopija je nedestruktivna

  metoda.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ei i Ei

  , kao i njihova razlika (ΔE) rastu

  proporcionalno sa sa porastom jačine polja Bo.

  E

  α

  α

  β

  β

  Bo 2Bo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Energija prelaza je kvantirana ΔE = hν.

  ◼ Zamenom u prethodnoj jednačini, dobija se izraz

  za ν elektromagnetnog zračenja koja može daindukuje prelaze između i -stanja:

  ◼ Ukoliko se u ovoj jednačini frekvencija (ν) zameni

  ugaonom frekvencijom ω(=2πν), dobija se

  jednačina identična Larmorovoj.

  ω = γ • Bo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Kod jezgara sa I=1 (2H, 14N) postoje tri

  dozvoljene orijentacije, okarakterisane mI: 1, 0 i

  -1.E

  Bo

  E1 (mI = 1)

  E2 (mI = 0)

  E3 (mI = -1)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pod uticajem spoljašnjeg magnetnog polja, Bospinovi se približno ravnomerno raspoređuju po

  energetskim nivoima, što je određeno Boltzman-

  ovim zakonom.

  ◼ Kada je I = ½ odnos između broja jezgara sa

  paralelnim (Nα) i antiparalelnim (Nβ) spinom , u

  uslovima termalne ravnoteže, određen je

  razlikom njihovih energija (ΔE):

  kT

  E1 + = e

  kT

  N

  N

  k (Boltzmanova konstanta) = 1,38∙ 10-23J K-1

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Za: Bo= 2,35 T, ΔE = 6,7∙ 10-26 J, T = 290 K

  ◼ Signal koji se detektuje NMR spektroskopijompotiče upravo od tog malog viška jezgara nanižem nivou, što drastično smanjuje osetljivostdetekcije.

  N

  N= 1 +

  6,7 x 10-26

  J

  (1,38 x 10-23

  JK-1

  ) (290K)= 1,000017

  1.000.000=

  N

  N

  1.000.017

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Na osnovu Boltzmann-ove jednačine,

  povećanjem vrednosti ΔE, raste i višak jezgara

  na nižem energetskom nivou, a samim tim i

  osetljivost detakcije.

  ◼ Eksperimentalno se postiže upotrebom jačihmagneta (>Bo).

  ◼ Najjača polja (kod komercijalnih aparata) neprelaze 14,1 T (što odgovara rezonancionojfrekvenciji ν = 600 MHz za protone).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Kod 13C je ΔE ~ četiri puta manje ododgovarajuće protonske vrednosti

  Makroskopska magnetizacija uzorka

  ◼ Da bi se izvela makroskopska magnetizacija

  spinskog sistema (I=1/2), svi μ postavljaju se uisti koordinatni sistem tako da vrše precesuju okozajedničke z-ose koja ima isti smer kao i Bo.

  N

  N= 1 +

  1,7 x 10-26

  J

  (1,38 x 10-23

  JK-1

  ) (290K)= 1,000004

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U termalnoj ravnoteži višakspinova (ΔN=Nα–Nβ) izvodiprecesiju oko pozitivnogdela z-ose.

  ◼ Svi magnetni vektori suravnomerno raspoređenipo zamišljenim konusnimpovršinama u kojima seobavlja precesija.

  z

  x

  y

  Mo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Da bi se pojednostavilo vektorsko sabiranje,

  svaki μ se razlaže na 2 komponente: μ = μz +μxy, jednu statičnu na z-osi (μz) i drugu kojarotira u xy-ravni (μxy) frekvencijom:

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Suma svih vektora μz daje longitudinalnumagnetizaciju (Mz = Σμz), koja je usled viškaparalelnih spinova, usmerena kao i Bo (u pravcu+z-ose).

  ◼ Vektorskim sabiranjem komponenti μxy dobija setransverzalna magnetizacija (Mxy = Σμxy) kojaje normalna na Bo.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U uravnoteženom spinskom sistemu vektori μxysu ravnomerno raspoređeni u xy-ravni, pa semeđusobno poništavaju, tako da je Mxy=0.

  z

  x

  y

  ν

  Mxy = 0

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ To znači da termalno uravnoteženi spinski sistemposeduje samo makroskopsku longitudinalnumagnetizaciju Mo.

  z

  x

  y

  μz μ

  μxy

  Bo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Njena veličina proporcionalna je razlici

  naseljenosti α i β-nivoa (ΔN) i veličini μ.

  ◼ Obe veličine približno su proporcionalne γ, paje Mo proporcionalno njegovom kvadratu:

  Mo γ

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Merenje NMR spektra

  ◼ Spin aktivna jezgra osećaju kombinovani uticajprimenjenog Bo i lokalnih magnetnih polja svojeokoline.

  ◼ Lokalna magnetna polja zavise od niza faktora(najznačajniji elektronska gustina).

  ◼ Ista vrsta jezgara (1H) iz različitih delovamolekula osećaju i različita magnetna polja, paim se i frekvencije precesije razlikuju.

  ◼ Na primer precesione frekvencije iz metilenske imetil-grupe molekula: CH3-CH2-Cl razlikuju seza 312 Hz (za Bo=2,35T).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Spinski sistem koji se nalazi u Bo pobuđuje seelektromagnetnim zračenjem iz RF oblasti.

  ◼ Merenjem reakcije (odziva) spinskog sistema

  na pobuđivanje u zavisnosti od ν dobija seNMR spektar.

  ◼ Mere se samo relativne ν u odnosu naprecesionu frekvenciju nekog standarda.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Prema načinu pobuđivanja postoje dve osnovnetehnike merenja NMR spektara:

  1. Kontinualno ozračivanje (CW – continuouswave)

  2. Pulsna ili FT metoda (FT – Fourier-ovatransformacija)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Svi spektrometri sadrže iste delove:

  1. Jak magnet – [za polja do ~2,5T → permanentniili elektromagneti, za jača ≤ 12T → super-provodni (krio) magneti]

  2. Primo-predajnik (predajnik emituje radio talasepotrebne ν, prijemnik detektuje NMR signal)

  3. Integrator – meri površine NMR signala

  4. Uređaj za podešavanje temperature uzorka

  5. Elektronski računar – za prikupljanje i obradupodataka, obavljanje Fourier-ove transformacijei kontrolu rada instrumenta

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  RF-odašiljač RF -prijemnik PISAČ

  Promena

  polja Bo

  DETEKTORRF (ν)

  S N

  Namotaji primo-predajnika

  emituju radio talase pod

  pravim uglom na Bo

  Kiveta sa uzorkom

  Šema NMR spektrometra sa kontinualnim ozračivanjem

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Elektromagnetno zračenje koje emituje (primo)predajnik sadrži linearno polarizovanu magnetnukomponentu amplitude 2B1 (znatno slabije od Bo)koja osciluje radio ν.

  ◼ Ovo oscilujuće polje, usmereno u pravcu x-ose,predstavlja sumu dva cirkularno polarizovanavektora (B1) koji rotiraju u xy-ravni u suprotnimsmerovima istom radiofrekvencijom.

  −+

  B1 B1

  z

  x

  y

  ν -ν

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ NMR spektrometar sa kontinualnim zračenjem (CW)

  ◼ Rezonantni uslovi se mogu postići na dva načina:

  1. Promena Bo pri radnoj ν = const.

  2. Promena radne ν pri Bo = const.

  ◼ Većina CW-instrumenata podešena je zadetekciju samo jedne vrste jezgara (1H).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pri rezonantnim uslovima, pod uticajem

  rotirajućeg polja B1 (ν iste kao i precesionefrekvencije spinova νi), istovremeno se stimulišeapsorpcija i emisija.

  ◼ To utiče na ukupnu magnetizaciju Mo jezgara kojasu u rezonanciji.

  ◼ Magnetizacija se odvaja od pravca polja Bo (z-ose).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  predajnik

  prijemnik

  Mo

  B1

  Bo

  z

  x

  Odvajanjem od z-ose,

  magnetizacija započinje oko

  nje precesiju frekvencijom νipo spiralnoj putanji.

  Precesija magnetizacije traje

  dok su ispunjeni rezonancioni

  uslovi, nakon čega se ponovo

  uspostavlja termalna ravnoteža.

  To je rezultat zajedničkog

  dejstva jakog polja Bo i

  slabijeg rotirajućeg B1 i

  relaksacionih procesa koji

  teže da magnetizaciju vrate u

  ravnotežni položaj (na z-osu).

  Precesija oko z ose frekvencijom

  νi = ν = γ/2πBo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Dok Mo vrši precesiju oko z-ose, njenatransverzalna komponenta (Mxy) rotira u xy-ravnifrekvencijom νi i indukuje elektromotornu silu unamotajima primo-predajnika ili prijemnika.

  ◼ Signal se pojačava i registruje u zavisnosti odfrekvencije → NMR spektar.

  νi

  Jačin

  a s

  ign

  ala

  (S

  )

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pulsni (FT) NMR spektrometar

  ◼ Ovi aparati su znatno brži i osetljiviji.

  ◼ Omogućavaju promenu spektralnog područja idetekciju svih spin-aktivnih jezgara (2H, 15N, 13C i17O).

  ◼ Ova jezgra zbog slabe prirodne zastupljenosti i

  malih μ ne mogu da se detektuju klasičnom CWtehnikom.

  ◼ Osnovna razlika između kontinualnog ozračivanjai pulsne metode je u načinu pobuđivanjaspinova.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ FT tehnika koristi snažan i kratak radiofrekventnipuls (

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ose koje rotiraju označavaju se sa x’ i y’.

  ◼ Magnetni vektor (M), koji u statičkomkoordinatnom sistemu vrši precesiju oko z-osefrekvencijom ν, u rotirajućem koordinatnom

  sistemu ima efektivnu frekvenciju ν - νo.

  ◼ Postoje tri mogućnosti s obzirom na odnos νprema νo.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  z

  x

  y

  νM

  Statički koordinatni sistem

  z

  x’

  y’

  Za ν = νo

  M

  vektor M je nepokretan

  νo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Ukoliko je ν ≠ νo efektivna frekvencija precesije vektora M, ν’ = ν - νo

  z

  x’

  y’

  ν’ M

  z

  x’

  y’

  ν > νo

  M

  ν < νo

  νo

  ν’

  νo

  Precesija se odvija u smeru

  rotacije koordinatnog sistemaPrecesija se odvija u suprotom smeru

  rotacije koordinatnog sistema

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Pobuđivanje spinskog sistema radiofrekventnim pulsom

  ◼ Pobuđivanjem spinskog sistema, makroskopskamagnetizacija se otklanja iz ravnotežnogpoložaja tj. od pravca Bo (z-ose).

  ◼ To se postiže radio talasima (RF pulsom) duž

  x-ose.

  ◼ U uslovima rotirajućeg koordinatnog sistema,

  polje pulsa B1 utiče na Mo kao što Bo utiče na μjezgara.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pod uticajem B1 vektor Mo će vršiti precesiju oko

  pravca delovanja x'-ose:

  ◼ Pošto je polje pulsa B1 znatno slabije od Bo i

  frekvencija ν1 je znatno manja od precesione

  frekvencije spinova (ν) oko polja Bo.

  B1= 2

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ako se u jednačnu unese zamena:

  ◼ Gde je θ ugao otklona vektora Mo od z-ose, a tpdužina trajanja pulsa (širina pulsa) dobija seizraz:

  = tp2

  B1= 2

  tp B1=

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Efekat primene RF-pulsa (frekvencije νo) na makroskopsku

  magnetizaciju Mo u koordinantnom sistemu koji rotira frekvencijom νou rezonantnim uslovima (ν = νo)

  x’

  y’

  z

  Mo

  B1

  θ

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Izborom jačine polja B1 i dužine trajanja pulsa tp,makroskopska magnetizacija može da se otkloniza bilo koji ugao θ od z-ose.

  ◼ Dva uzastopna pulsa (θ1)x i (θ2)x imaju isti efekatkao jedan zbirni (θ1+θ2)x–puls.

  ◼ Npr. dva uzastopna 90ox-pulsa izazivaju otklon Moza 180o.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  z

  x’

  y’

  Mo

  z

  y’

  x’

  y’

  x’

  y’

  x’

  tp =

  B1

  tp =

  B1

  tp =

  B1

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U svim orijentacijama, u kojima makroskopskamagnetizacija nije paralelna sa Bo (+z-osom)spinski sistem je pobuđen.

  ◼ U uzorku postoje i longitudinalna (Mz) itransferzalna magnetizacija (Mxy).

  ◼ Neposredno posle pulsa Mz i Mxy imaju sledećevrednosti:

  Mz = Mo cos θ

  My’ = Mo sin θ

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  x’

  y’

  Mz = Mo cos θνo Mo

  My’ = Mo sin θ

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Mz je proporcionalna razlici broja jezgra sa

  paralelnim i antiparalelnim spinovima (ΔN = Nα –

  Nβ), pa je veza između θ i ΔN:

  ΔN= cos θ

  ◼ Ona je maksimalna pre pulsa (Mz = Mo), kada je

  sistem termalno uravnotežen.

  ◼ Posle pulsa od 180o Mz ima istu apsolutnu

  vrednost, ali je suprotno usmerena, što znači da

  višak spinova ima antiparalelnu orijentaciju.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ovaj puls je jedan od važnijih u višepulsnim

  eksperimentima.

  ◼ Dovodi do inverzije energetskih nivoa (α-spinovi

  u β i obrnuto). z

  x’

  y’

  Mo

  x’

  y’180ox

  Mo

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Najznačajniji puls je od 90ox kojim se

  izjednačavaju α i β-nivoi.

  ◼ Mz prelazi u transferzalnu My = Mo (Mz = 0).

  ◼ My potiče od viška spinova koji su fazno

  usaglašeni (koherentni) iznad i ispod +y’-ose.

  Faza je ugao (Φ) između transverzalne

  (x’y’) komponente i y’ ose

  z

  x’

  y’

  MzM

  Mx’y’

  Φ M = Mz + Mx’y’

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Izjednačavanje naseljenosti α i β-nivoa može da

  se postigne i kontinualnim ozračivanjem RF

  talasima čija je ν jednaka precesionoj frekvencijispinova.

  ◼ Na taj način indukuju se brze promene spinskihorijentacija, a takvo stanje se naziva zasićenje.

  ◼ Prilikom zasićenja ne postoji ni longitudinalna, nitransverzalna magnetizacija (Mz = 0 Mx’y’ = 0).

  ◼ Ovakvo ozračivanje primenjuje u

  eksperimentima dvostruke rezonancije i pri

  snimanju 13C NMR spektara.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Relaksacija

  ◼ Nakon ozračivanja sa RF talasima dolazi doizjednačenja popunjenosti energetskih stanja.

  ◼ To vodi do opadanja signala (propadanje do„nule“) – zasićenje.

  ◼ Spinski sistem se vraća u ravnotežno stanjeprocesima relaksacije.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Paralelno se odvijaju dva procesa:

  1. Relaksacija spin-okolina ili longitudinalnarelaksacija (relaksacija spin-rešetka)

  2. Spin-spinska relaksacija ili transverzalnarelaksacija

  ◼ Spin-okolina relaksacija – predaja viška Epobuđenih spinova neposrednoj okolini (drugaspin-aktivna jezgra i e- iz istog ili drugogmolekula – rastvarača ili kristalne rešetke).

  ◼ Na ovaj način se uspostavlja termalna(Boltzmann-ova) ravnoteža i makroskopskamagnetizacija se vraća na z-osu.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Mehanizam relaksacije je veoma složen i zajezgra sa I=1/2 dominantan je proces tzv.dipolarnog sprezanja sa magnetnim poljimaprostorno bliskih drugih spin-aktivnih jezgara.

  ◼ Ponovno uspostavljanje Mz je kinetički proces Ireda koji se odvija prema jednačini:

  Mz – longitudinalna magnetizacija

  posle vremena t

  M (θ) – longitudinalna magnetizacija neposredno

  posle θ-pulsa (t=0)

  Mo – ravnotežna longitudinalna

  magnetizacija (t=∞)

  T1 – konstanta vreme

  longitudinalne relaksacije

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Konstanta T1 zavisi odmnogo faktora, anajznačajniji su:

  ◼ pokretljivost molekula ilinjegovog dela (u kome senalazi jezgro) i

  ◼ hemijska okolina jezgra.

  ◼ Za θ = 90o (90o-puls), poštoje M(90o) = 0 jednačina imaoblik:

  ◼ Koji se može grafičkiprikazati kao:

  Posle t ~ 5T1 uspostavlja se ravnotežna longitudinalna magnetizacija

 • bUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Transverzalna relaksacija ne menja ukupnu E

  spinskog sistema.

  ◼ Ona obuhvata izmenu E između iste vrste

  jezgara, koja se nalaze u različitim spinskim

  stanjima.

  ◼ Tako α spinovi preuzimaju E od β spinova i

  prelaze u β stanje i obrnuto.

  ◼ Izmena dovodi do relativnih faznih pomeranja

  presesionih kretanja spinova, čime se gubi fazna

  usaglašenost (koherencija) njihovih precesija

  uspostavljena RF-pulsom.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Samim tim nestaje i transverzalna

  magnetizacija.

  ◼ Nestajanje Mxy odvija se, takođe, po

  eksponencijalnoj kinetičkoj jednačini I reda:

  Mxy – transverzalna magnetizacija

  u momentu t

  Mxy(θ) – transverzalna magnetizacija neposredno

  posle θ-pulsa (t=0)

  T2 – konstanta (vreme

  transverzalne relaksacije)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Za θ=90o, pošto je komponenta magnetizacijeprebačena u xy-ravan važi Mxy

  θ = Mo pajednačina dobija oblik:

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Grafički prikazano – Mxy opada sa vremenom.

  ◼ Vreme T2 < T1, a u graničnom slučaju može biti

  jednako.

  ◼ Nestanku Mxy doprinosi i nehomogenost

  magnetnog polja u uzorku.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Detekcija NMR signala (raspad slobodne

  indukcije)

  ◼ Svi NMR detektori detektuju Mxy, pri čemu će

  90ox-puls dati maksimalan signal.

  ◼ Ako se rotirajući vektor transverzalnemagnetizacije razloži na x i y-komponente (Mxy =Mx + My) z

  x

  yMx

  My

  Mxy

  Φ

  ν

  Φ = 2π ν t

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U statičnom koordinatnom sistemu Mxy rotira

  precesionom frekvencijom spinova (ν).

  ◼ Intenziteti komponenti Mx i My osciluju istom

  frekvencijom:

  Mx = Mxy sin (2 π ν t)

  My = Mxy cos (2 π ν t)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Oscilacija je prigušena zbog

  eksponencijalnog opadanja Mxy sa

  vremenom usled transverzalne

  relaksacije.

  Recipročna vrednost periode

  sinusne ili kosinusne funkcije

  predstavlja precesionu

  frekvenciju (ν) spinova.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Iz ovih krivih se dobija širina spektralne linije i

  njen intenzitet.

  ◼ Kalemovi električnih provodnika (postavljeni na x

  ili y-osu) detektuju oscilujuće komponente Mxy,

  koja u njima indukuje promenljive naponske

  signale Vx ili Vy.

  ◼ Intenziteti ovih signala, takođe, osciluju

  precesionom frekvencijom (ν).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pošto je indukovani napon proporcionalan brzini

  promene magnetnog fluksa u zavojnici (V ∞

  dM/dt), Vx prigušeno osciluje kao kosinusna, a

  Vy kao sinusna funkcija.

  ◼ Oscilujući indukovani napon, koji zbog

  transverzalne relaksacije, nestaje zajedno sa

  Mxy, naziva se raspad slobodne indukcije

  (FID- free induction decay) i predstavlja NMR

  spektar snimljen u tzv. vremenskom domenu,

  kao funkcija oblika S(t).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Uobičajeni način prikazivanja NMR spektra jetzv. frekventni domen S(ν).

  ◼ Pre faze prevođenja u frekventni domen, odfrekvencije signala raspada slobodne indukcije

  (ν) oduzima se referentna (noseća) frekvencija(νo).

  ◼ Ona je jednaka frekvenciji radio talasa kojim jepobuđen spinski sistem.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pod rezonantnim uslovima, kada su frekvencije

  precesije jezgra i noseće frekvencije ν=νo, dobijase električni signal na izlasku iz detektora koji

  opada sa vremenom (eksponencijalno).

  ◼ U realnom NMR eksperimentu νo se nalazi nakraju spektralnog područja, razlikuje se od svih

  precesionih ν u uzorku, zbog čega se dobijajusignali koji prigušeno osciluju razlikama

  frekvencija (ν-νo).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ NMR u vremenskom domenu S(t) se u poslednjoj

  fazi Fourier-ovom transformacijom prevodi u

  frekventni domen S(ν).

  ◼ Raspad slobodne indukcije posle oduzimanja νood frekvencije naizmeničnog signala (ν) idukovan

  transverzalnom magnetizacijom:

  sig

  na

  l

  sig

  na

  lt

  t

  pod rezonantnim uslovima (ν = νo) pod van-rezonantnim uslovima (ν ≠ νo)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Pobuđivanje spinskog sistema koji sadrži više precesionih frekvencija

  ◼ Sistemi sa samo jednom precesionom ν i jednimFID-om - kod visoko simetričnih jedinjenja sa

  identičnom hemijskom i magnetnom okolinom.

  ◼ Npr. [CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, (CH3)2O] – NMR

  spektri imaju samo jednu spektralnu liniju.

  ◼ Međutim, većina organskih jedinjenja sadrži ista

  spin-aktivna jezgra čije se precesione ν razlikuju,zbog različitih hemijskih okolina.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Spektralni opseg je mali i ne prelazi stotinak

  milionitih delova precesione ν [ ≤ 12 ppm (1H) i ≤250 ppm (13C)].

  ◼ Teorijski RF puls frekvencije νo čije trajanje iznositp pokriva sledeći opseg frekvencija:

  ΔF = νo ± 1/tp◼ Za pobuđivanje širih spektralnih opsega → kraći

  pulsevi.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Skraćivanje pulsa dovodi do smanjenja ugla

  otklona (θ) magnetizacije od z-ose, pa mora da

  se poveća amplituda RF-zračenja (B1).

  ◼ Između širine spektralne oblasti (ΔF) i amplitude

  radio talasa pulsa (B1) važi odnos:

  γ x B1 >> 2π ΔF

  ◼ Za 90o-puls (θ=π/2), B1 treba da ima vrednost:

  2tp

  B1 =

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Za pobuđivanje spektralne oblasti širine ΔFpulsom 90o neophodno je da širina (trajanje)pulsa zadovolji sledeći uslov:

  tp (90o)

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  z

  x’

  y’

  νo

  90ox

  z

  x’

  y’τ

  z

  x’

  y’

  ν3’ν2’

  ν1’

  Uticaj neselektivnog 90ox-pulsa na magnetizaciju spinskog sistema

  sa tri precesione frekvencije (ν1>ν2>ν3>νo)ukupna magnetizacija pre pulsa

  neposredno posle pulsa

  po isteku vremena τ od pulsa

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Poslednja faza snimanja NMR spektra pulsnomtehnikom obuhvata pretvaranje krive raspadaslobodne indukcije s(t) u s(ν). [Fourier-ovomtransformacijom]

  ◼ NMR spektar snimljen pulsnom tehnikom usuštini predstavlja emisioni spektar, sobzirom da se detektuju signali koje emitujujezgra posle pobuđivanja.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Krive raspada slobodne indukcije i NMR spektri koji se iz njih dobijaju

  Fourier-ovom transformacijom za spinske sisteme sa različitim

  brojem precesionih frekvencija

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Prednost FT metode nad CW tehnikom - većaosetljivost detekcije i brzina snimanja spektra.

  ◼ FT metoda je osetljiva za faktor:

  ◼ Gde je ΔF širina spektralnog opsega, a Δν širinaNMR linije.

  ◼ Ovaj faktor je veoma veliki za spektre visokog

  razlaganja u kojima su linije uzane (Δν ≤ 0,1 Hz).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Kod višestrukog ponavljanja pulseva mora sevoditi računa o relaksaciji spin-okolina kojomse posle pulsa ponovo uspostavlja ravnotežnaMz.

  ◼ Pauza između pulseva – približne dužine 5xT1,čime se postiže potpuna relaksacija pre novogpulsa (odnosi se samo kada se primenjujupulsevi od 90o).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  RF(μs)

  Aktivacija

  signalaPauza

  > 5T1

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Priprema uzorka

  ◼ Za strukturna određivanja – spektri visokograzlaganja (širina linije, Δν ≤ 0,1Hz).

  ◼ Ovakvi spektri se dobijaju samo kada jesupstanca rastvor.

  ◼ Čvrsti uzorci daju veoma široke spektralne linije,što zahteva posebnu instrumentaciju.

  ◼ Rastvor – kivete spoljašnjeg prečnika 5 ili 10 mm(za 13C spektre).

  ◼ Zapremina rastvora ≥ 0,4 ml.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  Rastvarači

  ◼ Najpogodniji su oni koji ne sadrže jezgro koje sesnima.

  ◼ Deuterisani rastvarači – za snimanje 1H i 13CNMR spektara.

  ◼ Deuterisani rastvarači obavezni su kod FTinstrumenata.

  ◼ Signal deuterijuma (I=1) koristi se za održavanjekonstantnih radnih uslova.

  ◼ To se naziva „deuterium lock“, jer se prekosignala deuterijuma aparat „zaključava“ nakonstantnoj radnoj frekvenciji.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ CDCl3 – najpogodniji za nepolarna i slabopolarna jedinjenja.

  ◼ Daje jedan slab signal od nedeuterisanog

  jedinjenja na δ 7.27(1H) i tri jednaka slaba signalana ~77 (13C) od deuterisanog ugljenika.

  ◼ Ima mali viskozitet i relativno nisku cenu.

  ◼ Polarnija organska jedinjenja se snimaju u D2O

  (δ~4,7) ili (CD3)2SO.

  ◼ (CD3)2SO, pokazuje veliku higroskopnost (jak

  signal na δ~3,4, koji potiče od vlage).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Ima visoku tačku ključanja (189oC) pa se teškouklanja posle snimanja.

  ◼ Aromatični rastvarači (C6D6 i C5H5N) imaju velikiuticaj na izgled spektra preko magnetneanizotropije.

  ◼ U kombinaciji sa nearomatičnim rastvaračimamogu da pruže korisne informacije o strukturi igeometriji molekula.

  ◼ Pri izboru rastvarača poseban problem jesnimanje na različitim temperaturama.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Na niskim temperaturama mnogi postaju viskozniili očvršćavaju, a smanjuje se i rastvorljivostuzorka.

  ◼ Za snimanje spektara kontinualnim ozračivanjemkoriste se i CCl4 i CS2.

  ◼ U svaki rastvarač dodaje se nekoliko % internogstandarda (TMS) u odnosu na koji se merepoložaji svih signala.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Pri pripremanju rastvora za snimanje, neophodnoje ukloniti sve nerastvorne nečistoće, a posebnoferomagnetni materijal (Fe), jer mogu svojimindukovanim magnetnim poljima da utiču nahomogenost Bo.

  ◼ Paramagnetni materijali (rastvoren O2 i joni Fe2+,

  Cu2+, Mn2+ i Cr2+) dovode do značajnog širenjaspektralnih linija ili gubitka razlaganja.

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Širina spektralne linije

  ◼ Širina spektralne linije (Δν) meri na poluvisini.

  ◼ Zavisi od moći razlaganja NMR spektrometra ipoželjno je da bude što manja, ali ne manja odtzv. prirodne širine, koja sledi iz Heisenberg-ovog principa neodređenosti:

  h/2 Δν (Hz)

  E – neodređenost izmerene energije

  τ – srednje vreme boravka jezgra u dozvoljenim spinskim stanjima

  ΔE = h x Δν

  = 10-34J2h

  E *

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ Preko vremena (τ) na širinu spektralne linije utičuprocesi relaksacije.

  ◼ Kraća relaksaciona vremena (T1 i T2) - većaširina spektralne linije.

  ◼ U neviskoznim rastvorima vremena T1 i T2 supribližno jednaka i relativno duga - Δν < 0,1 Hz.

  ◼ U čvrstim supstancama T1 (minuti ili sati), a T2(~10-5 s).

 • NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCIJA

  ◼ U čvrstim supstancama jezgra su prostornobliska i sporo menjaju međusobne položaje, padolazi do spin-spinske relaksacije.

  ◼ To znači da je širina spektralne linije isključivoodređena T2.

  ◼ Za jezgra sa I>1 (2H, 14N, 35Cl...) širinu linijeodređuje i kvadrupolni električni momenat, kojiskraćuje longitudinalnu relaksaciju (T1), pa ovajezgra daju široke spektralne linije.