pancasila--3--nilai pancasila dalam perspektif sejarah bangsa indonesia

Upload: novia-rochmatul-lestari

Post on 06-Jul-2018

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  1/15

  NILAI-NILAI PANCASILANILAI-NILAI PANCASILA

  DALAM PERSPEKTIF SEJARAHDALAM PERSPEKTIF SEJARAH

  BANGSA INDONESIABANGSA INDONESIA

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  2/15

  ISTILAH INDONESIAISTILAH INDONESIA

  Th. 1850 : James Richardson Logan dlmTh. 1850 : James Richardson Logan dlmJurnal Imiah: ArchipelagoJurnal Imiah: Archipelago

  Th. 1884-1889: Adol !as"ian###Th. 1884-1889: Adol !as"ian###$emper"egas nama Indonesia$emper"egas nama Indonesia

  %e&elum muncul nama indonesia# is"ilah%e&elum muncul nama indonesia# is"ilah

  'g &er(em&ang )*%A)TARA# +,'g &er(em&ang )*%A)TARA# +,I/R/)ALA) L/2 i 2a3arI/R/)ALA) L/2 i 2a3arean"araean"ara

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  3/15

  ISTILAH INDONESIAISTILAH INDONESIA

  Is"ilah )*%A)TARA mulai memudar#Is"ilah )*%A)TARA mulai memudar#seiring dg populern'a is"ilah Indonesiaseiring dg populern'a is"ilah Indonesiapada &angsa /ropa.pada &angsa /ropa.

  aum in"ele( muda su(a dg is"ilahaum in"ele( muda su(a dg is"ilahIndonesia# lalu mendiri(an R,A)I%A%IIndonesia# lalu mendiri(an R,A)I%A%I/R2I$*)A) I))/%IA/R2I$*)A) I))/%IA

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  4/15

  NILAI-NILAI PANCASILANILAI-NILAI PANCASILA

  DALAM PERSPEKTIF SEJARAHDALAM PERSPEKTIF SEJARAH

  A.A. $A%A AAL /2I*A)$A%A AAL /2I*A)

  !.!. $A%A /RAJAA) TRAI%I)IL$A%A /RAJAA) TRAI%I)IL

  6.6. $A%A /RAJAA) )A%I)AL$A%A /RAJAA) )A%I)AL

  .. $A%A /RJ*A),A) $/LAA)$A%A /RJ*A),A) $/LAA)/)JAJA2A)/)JAJA2A)

  /./. $A%A /R,/RAA) )A%I)AL$A%A /R,/RAA) )A%I)AL

  7.7. $A%A RLA$A%I /$/R/AA) 1$A%A RLA$A%I /$/R/AA) 1

  A,*%T*% 1945A,*%T*% 1945,.,. /),/%A2A) A)6A%ILA %/!A,AI/),/%A2A) A)6A%ILA %/!A,AI

  A%AR )/,ARAA%AR )/,ARA

  2.2. $A%A /$!/)T*A) )/,ARA$A%A /$!/)T*A) )/,ARA

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  5/15

  )ILAI-)ILAI +A), !/R/$!A),:)ILAI-)ILAI +A), !/R/$!A),:

  1. Nilai Religi1. Nilai Religi

  2. Nilai Kemanusiaan2. Nilai Kemanusiaan

  3. Nilai Persatuan3. Nilai Persatuan4. Nilai Demokratis/4. Nilai Demokratis/musyawarahmusyawarah

  5. Nilai Keadilan5. Nilai Keadilan

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  6/15

  MASA AWAL KEHIDUPANMASA AWAL KEHIDUPAN)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI

  R/LI,IR/LI,I

  -emu!a arwah nenek moyang

  -"rte#ak $"%& '&'&N( "r)a anusia-di %runyan $ali masih kuat ke*er)ayaan ini

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -&*)ara **engu+uran arwah

  -,nteraksi dan komunikasi sosial-Pola hidu* nomaden dan semi nomaden

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -Pola hidu* meneta* menyamakan *ola hidu*-un)ul keinginan *ola hidu* +ersama

  -Pem+agian ker!a

  /$RA%I/$RA%I$*%+AARA2$*%+AARA2

  -Perkam*ungan di*im*in ke*ala suku

  -Pem+agian ker!a tukang logam( gera+ah( *ahat-engenal astronomi( dan *andai mem+uat *erahu

  +er)adik

  /AILA)/AILA)

  -Pola gotong royong-enim+un *adi untuk kese!ahteraan +ersama

  -um+ung *adi sim+ol kese!ahteraan +ersama

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  7/15

  MASA KERAJAAN TRADISIONAL AWALMASA KERAJAAN TRADISIONAL AWAL)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI Kutai( %arumanegara( 'riwi!aya( Kadiri( 'ingasari

  R/LI,IR/LI,I

  -"gama 0indu

  -"da *eru+ahan *ola hidu*-ada akulturasi ke*er)ayaan

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -'istem Kasta

  -Perkawinan )am*uran-,slam masuk( interaksi(((hilang sisten kasta

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -Dinati 'yailendra +ersatu dg 'an!aya-0indu dan $udha da*at hidu* +erdam*ingan

  -akrawala andala kesatuan *emerintahan

  /$RA%I/$RA%I$*%+AARA2$*%+AARA2

  -Primus inter*ares yg dituakan oleh sesama

  -u*a( *rasasti untuk menam+at +inatang.-Ra!a s+g *rimus inter*ares

  -$erkem+ang sistem dinasti turun temurun

  /AILA)/AILA)

  -D" di+uat !aman "irlangga 13m untukkese!ahteraan

  -Pela+uhan Kam+ang Putih untuk *erdagangan

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  8/15

  MASA KERAJAAN NASIONALMASA KERAJAAN NASIONAL)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI 'R,,6""

  R/LI,IR/LI,I

  -a+ad Pusat agama $udha ahayana

  -7uru +esar 'akyakirti dg +uku 0astadandasastra-7uru+esar Darmakirti

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -tdk mengenal kasta

  -men)a*ai kenikmatan se)ara +ersama-sama

  -Kami )inta *erdamain( le+ih )inta kemerdekaan

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -'riwi!aya +er+entuk Kadatuan kelom*ok datu

  -$ahasa elalyu kuno s+g +hs *ersatuan

  /$RA%I/$RA%I$*%+AARA2$*%+AARA2

  -Daerah terdiri dari mandala *ro*insi di*im*in

  Datu-Di+awah Datu ada Par88anda hulu+alang-Dewan Nagari tem*at musyawarah.

  /AILA)/AILA)

  -em+angun !alur niaga dan maritim-'elat malaka !alur ramai ,ndia dan ina

  -%erminal *erdagangan ,ndia--ina

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  9/15

  MASA KERAJAAN NASIONALMASA KERAJAAN NASIONAL)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI "6"P"0,%

  R/LI,IR/LI,I

  -%oleransi tinggi 0indu9$udha9,slam

  -'inkretisme( melahirkan anismisme dinamisme-ahir sem+oyan $0,NN:K" %&N77" ,K"

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -%atanan +erdasar K"'%"

  -itreka setata *olitik +ertetangga +aik

  -,nteraksi sosial +erdasar 0"

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -Pun)aknya !aman Ra!a 0ayam uruk 135-13;<

  -wilayahnya meli*uti Nusantara Kedah( alaka-Patih 7a!ahmada

  /$RA%I/$RA%I$*%+AARA2$*%+AARA2

  -'truktur Pemerintahan= Ra!a( kera+at Ra!a( dewan

  *enasehat( dewan menteri( *ara gu+ernur-ema)ahkan *ersoalan dg musyawarah-"da otonomi daerah/desa

  /AILA)/AILA)

  -Pem+angunan ekonomi +er+asis *ertanian-Penduduk *antai !adi *edagang

  -th 135 dan 135< *un)ak kemakmuran rakyat

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  10/15

  MASA MELAWAN PENJAJAHANMASA MELAWAN PENJAJAHAN)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI Portugis( '*anyol( 0india $elanda(

  R/LI,IR/LI,I

  -em+awa Katholik dan Protestan

  -'emakin +eraneka-Romo se+utan *ensyiar Katholik

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -Pem+agian golongan( *ri+umi *aling rendah

  -menum+uhkan *atriotisme-th 1;( eks*lorasi thd masy. 6awa ke sumatra

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -Patriotisem mulai tum+uh-Per!uangan lokal Di*onegoro( %runo!oyo( 'ultan

  "gung( 0asanudin( ,mam $on!o>( %euku &mar(

  "ntasari( dll

  /$RA%I/$RA%I

  $*%+AARA2$*%+AARA2

  -tidak ada demokrasi

  -tertindas( otoriter

  /AILA)/AILA)

  -%idak ada kese!ahteraan

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  11/15

  MASA PEREGRAKAN NASIONALMASA PEREGRAKAN NASIONAL)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI Pendidikan kolonial( Perguruan Ke+angsaan(

  Perguruan ,slam( Pondok *esantren

  R/LI,IR/LI,I-"gama men!adi *erekat *ersatuan( N&(uhammadiyah( dll

  /$A)*%IAA)/$A)*%IAA)

  -Per!uangan modern dan nasionalis(

  -kesetaraan gender Dewi sartika( aramis( dll

  -aneka ragam +udaya

  /R%AT*A)/R%AT*A)

  -$ersatu melalui *artai PN,

  -'um*ah Pemuda( 2; ?kto+er 1

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  12/15

  MASA PROKLAMASIMASA PROKLAMASI/RI%TIA/RI%TIA

  !*I!*I

  -Dasar negara

  -&&D-+er!umlah @ orang-

  II

  -Pengesahan &&D 1

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  13/15

  MASA PENGESAHAN PANCASILAMASA PENGESAHAN PANCASILA)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI

  18 Agus"us18 Agus"us

  19451945

  -*engesahan &&D 1

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  14/15

  MASA PEMBENTUKAN NEGARAMASA PEMBENTUKAN NEGARA)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI

  ila'ahila'ah

  - ; *ro*insi

  (emen"erian(emen"erian

  -di+entuk 12 kementerian

  )I)I

  -$er!umlah 15 orang-'ementara

  -mem+antu *emerintahan sama*ai ter+entuk

  DPR/PR

  !R !R 

  -ikal +akal %N,

  -Pen!aga keamanan negara

 • 8/18/2019 Pancasila--3--Nilai Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Bangsa Indonesia

  15/15

  MASA MEMPERTAHANKAN DAN MENGISIMASA MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI

  KEMERDEKAANKEMERDEKAAN)ILAI-)ILAI)ILAI-)ILAI

  RLA$A%IRLA$A%I

  -1 "gustus 1