prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 prostorni sistem sila i momenata uslovi ravnoteže...

of 14 /14
12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka Uslovi ravnoteže proizvoljnog sistema sila i spregova Potrebni i dovoljni uslovi ravnoteže slobodnog krutog tela na koji deluje proizvoljni sistem sila i spregova su: 1. Da je glavni vektor - rezultanta sistema sila jednak nuli 2. Da je glavni moment - rezultujući moment sistema jednak nuli M M = = 0 R i i=1 n 0 1 n i i R F F

Upload: others

Post on 30-Oct-2020

7 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

1

Prostorni sistem sila i

momenata

Uslovi ravnoteže

Moment sile za tačku kao vektorski

proizvod

Primer rešavanja prostornih zadataka

Uslovi ravnoteže proizvoljnog

sistema sila i spregova

Potrebni i dovoljni uslovi ravnoteže slobodnog

krutog tela na koji deluje proizvoljni sistem sila i

spregova su:

1. Da je glavni vektor - rezultanta sistema sila jednak

nuli

2. Da je glavni moment - rezultujući moment sistema

jednak nuli

M M= = 0R i

i=1

n

01

n

i

iR FF

Page 2: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

2

Uslovi ravnoteže proizvoljnog prostornog

sistema sila i spregova

Ako sistem sila i spregova analiziramo u

koordinatnom sistemu Oxyz uslovi ravnoteže

se mogu napisati

M

M

M

M

M

M

M

M

+

+

+

+

+

+

+

+

2

x2

y2

z2

n

xn

yn

zn

. . .

. . .

. . .

. . .

M

M

M

M

=

=

=

=

+

+

+

+

1

x1

y1

z1

M R

M

M

M

M

M

M

xR

yR

zR

xi

yi

zi

M= =0i

i=1

n

= =0

= =0

=0

i=1

i=1

i=1

n

n

n

+

+

+

+

+

+

+

+

2

x2

y2

z2

n

xn

yn

zn

. . .

. . .

. . .

. . .

=

=

=

=

+

+

+

+

1

x1

y1

z1

F

F

F

F

R

xR

yR

zR

xi

yi

zi

= =0i

i=1

n

= =0

= =0

=0

i=1

i=1

i=1

n

n

n

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Moment sile za tačku prikazan kao vektorski

proizvod

Ako sila F deluje u tački A

Položaj tačke A može se odrediti vektorom

položaja tačke A u Dekartovom koordinatnom

sistemu

Usvojiti koordinatni početak za početak vektora

položaja i tačku O oko se koje vrši obrtanje za

koordinatni početak

Moment sile za tačku O definiše se kao vektorski

proizvod

Page 3: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

3

Vektor položaja tačke A u Dekartovom

koordinatnom sistemu

kzjyixr

Sila kao vektor u Dekartovom

koordinatnom sistemu

kZjYiXkFjFiFF zyx

Page 4: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

4

Moment sile za tačku prikazan kao

vektorski proizvod

FrM F

O

Moment sile za tačku prikazan kao

vektorski proizvod

FrM F

O

Page 5: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

5

Moment sile za tačku prikazan kao

vektorski proizvod

ZYX

zyx

kji

FrM F

O

Vektor momenta sile za tačku se može, kao i svaki drugi vektor,

prikazati preko tri upravne koordinate

Moment sile za tačku prikazan kao

vektorski proizvod

kMjMiM

ZYX

zyx

kji

FrM F

Oz

F

Oy

F

Ox

F

O

Vektor momenta sile za tačku se može, kao i svaki drugi vektor,

prikazati preko tri upravne koordinate

Page 6: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

6

Moment sile za tačku prikazan kao

vektorski proizvod

kMjMiM

kYX

yxj

ZX

zxi

ZY

zy

ZYX

zyx

kji

FrM

F

Oz

F

Oy

F

Ox

F

O

Moment sile za tačku

zYyZZY

zyM F

Ox

xZzXZX

zxM F

Oy

yXxZZX

yxM F

Oz

Intenziteti komponenata momenta sile za tačku po osama

Page 7: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

7

Moment sile za tačku

222F

Oz

F

Oy

F

Ox

F

O MMMM

F

O

F

OxM

M

M

cos F

O

F

Oy

M

M

M

cosF

O

F

OzM

M

M

cos

Intenzitet vektora momenta sile za tačku

Pravac vektora momenta sile za tačku

Rezime

Sila je vektorska veličina koju definiše intenzitet, pravac,

smer i napadna tačka

F - intenzitet sile

Projekcije sile u pravcima osa Dekartovog koordinatnog

sistema

Projekcije vektora sile na ose su skalarne veličine

FX = X,

FY = Y,

FZ = Z.

Projekcije na ravni u Dekartovom koordinatnom sistemu

Projekcije vektora sile na koordinatne ravni su vektorske

veličine

Page 8: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

8

Na pravougli

paralelopiped strana

a=b=c=10cm, dejstvuju

sile čiji intenziteti su

F1= F2= F3= F4= F5=10

daN. Redukovati ovaj

sistem u tačku A.

Zadatak 1.

Page 9: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

9

Zadatak 1

preseci po ravnima i duž dijagonale

Zadatak 2.

Štap AB dužine 2L vezan je u tački A za

vertikalni zid na rastojanju OA=l od tačke O.

Kraj štapa B pridržavaju dva horizontalna

zategnuta užeta DC=BD jednakih dužina

vezani u tačkama C i D za zid na jednakom

rastojanju od tačke O. OC=OD=0.5 BC.

Odrediti silu u užadima i silu u štapu.

Page 10: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

10

Horizontalna ravan

Page 11: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

11

Vertikalna ravan

Zadatak 3.

Homogena kvadratna ploča, težine G i

stranice a, vezana je za postolje sfernim

zglobom A i cilindričnim zglobom B, a u tački

C pridržava se užetom CE. Odrediti sve

reakcije veza ako su koordinate tačke

E(0,0,1.41a) i Q=2G.

Page 12: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

12

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Vertikalno postavljena homogena vrata

ABCD, težine G i stranica a i 2a, nalaze se u

ravnotežnom položaju. U tački C vezano je

uže i prebačeno preko kotura E, na čijem je

kraju Q. Deo užeta CE je paralelan sa osom

y. Vrata su u ravnoteži pod uglom a=30o u

odnosu na vertikalnu ravan Ayz. Odrediti

horizontalnu silu F koja deluje upravno na

vrata u tački H, na sredini stranice CD, kao i

reakcije veza. Uzeti Q=2G.

Page 13: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

13

Zadatak 4.

Zadatak 4.

Page 14: Prostorni sistem sila i momenata...12/26/2009 1 Prostorni sistem sila i momenata Uslovi ravnoteže Moment sile za tačku kao vektorski proizvod Primer rešavanja prostornih zadataka

12/26/2009

14

Zadatak 4. horizontalna ravan