t.c. - portal.uzem.omu.edu.trportal.uzem.omu.edu.tr/dersler/portal_files/staj-dosyasi.pdf · staj...

29
T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI 20…. – 20…. ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ ADI SOYADI : ………………………………………………………………………… ÖĞRENCĠ NO : ………………………………………………………………………… BÖLÜM / PROGRAM : ………………………………………………………………………… STAJ TARĠHĠ : ………………………………………………………………………… İŞ YERİ BİLGİLERİ ADI : ………………………………………………………………………… ADRESĠ : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… TELEFON/FAKS : ………………………………………………………………………… WEB/EMAIL : ………………………………………………………………………… EĞİTİCİ PERSONEL BİLGİLERİ ADI SOYADI : ………………………………………………………………………… ÜNVANI : …………………………………………………………………………

Upload: others

Post on 01-Nov-2019

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI

20…. – 20…. ÖĞRETĠM YILI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI : …………………………………………………………………………

ÖĞRENCĠ NO : …………………………………………………………………………

BÖLÜM / PROGRAM : …………………………………………………………………………

STAJ TARĠHĠ : …………………………………………………………………………

İŞ YERİ BİLGİLERİ

ADI : …………………………………………………………………………

ADRESĠ : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

TELEFON/FAKS : …………………………………………………………………………

WEB/EMAIL : …………………………………………………………………………

EĞİTİCİ PERSONEL BİLGİLERİ

ADI SOYADI : …………………………………………………………………………

ÜNVANI : …………………………………………………………………………

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ TALĠMATI

Yüksekokulumuzda gördüğünüz iki yıllık eğitimi uygulama ve üretime dönüĢtürme bakımından çok

büyük öneme sahip olan 30 (otuz) iĢ günlük staj görevine baĢlayacaksınız. Staj süresince aĢağıdaki hususlara

titizlikle uymanızı rica eder, görevinizde baĢarılar dilerim.

Bölüm BaĢkanı

A. STAJ ÖNCESĠ HAZIRLIKLAR:

1. Staj öncesi hazırlıklarınızı UZEM web sayfasında yer alan “Yaz Stajı Takvimi”nde belirtilen tarihlere

dikkat ederek tamamlayınız.

2. Ġçerisinde Zorunlu Staj Formu (2 nüsha) , Staj Değerlendirme Formu (2 nüsha), Staj Devam Takip

Formu (2 nüsha), Staj SözleĢmesi (2 nüsha), Staj Resmi Yazısı (kurum/kuruluĢ talep ediyorsa) ve Staj

süresince gerçekleĢtirilen çalıĢmaların günlük olarak iĢleneceği Staj defterinin bulunduğu “Staj

Dosyası” nı UZEM web sayfasından temin ediniz.

3. Temin edilen tüm evrakları doldurmadan önce dikkatlice okumayı ve incelemeyi ihmal etmeyiniz.

4. Zorunlu Staj Formunu ve Staj SözleĢmesini 2 nüsha olarak doldurarak imzalayıp iĢ yerine de

imzalatınız. OnaylanmıĢ olan Zorunlu Staj Formunu (1 nüsha) ve Staj SözleĢmesini (1 nüsha)

SGK veya E-Devlet üzerinden alacağınız Müstehaklık (Provizyon) Belgesi ile birlikte “Yaz Stajı

Takvimi” nde belirtilen tarihler içerisinde yüksekokul öğrenci iĢlerine Ģahsen veya posta yolu ile

teslim ediniz.

5. Zorunlu staj formu (OnaylanmıĢ 1 nüsha), staj sözleĢmesi (OnaylanmıĢ 1 nüsha), staj değerlendirme

formu (2 nüsha), staj devam takip formu (2 nüsha), staj resmi yazısı (kurum/kuruluĢ talep ediyorsa) ve

staj defteri öğrenci tarafından staj yapılacak kurum/kuruluĢa teslim edilmek ve staj süresince

kullanılmak üzere öğrenci tarafından muhafaza edilecektir.

B. STAJ SÜRESĠNDEKĠ ĠġLER VE DAVRANIġLAR:

1. Zorunlu staj formu (OnaylanmıĢ 1 nüsha), staj sözleĢmesi (OnaylanmıĢ 1 nüsha), staj değerlendirme

formu (2 nüsha), staj devam takip formu (2 nüsha), staj resmi yazısı (kurum/kuruluĢ talep ediyorsa) ve

staj defteri öğrenci tarafından staj yapılacak kurum/kuruluĢa teslim edilecektir.

2. Staj süresince gerçekleĢtirilen çalıĢmalarınızı muhakkak günlük olarak staj defterine iĢleyerek her

günün bitiminde yetkiliye imzalatınız. Ayrıca çalıĢmalarınızı staj defterine iĢlerken eklemeniz

gerekenleri (Resim, proje, form vb.) boĢ bir dosya kâğıdına iĢleyerek veya ek dosya oluĢturarak staj

dosyasına ekleyiniz.

3. Staj süresince öğrenci olduğunuzu unutmadan, staj sözleĢmenizin 24. Maddesinde yer alan görev ve

sorumluluklarınıza uygun davranınız.

C. STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI:

1. Staj süresince çalıĢmalar sırasında yapılan iĢ ve iĢlemler staj defterinde o güne ait sayfaya iĢlenecek ve

her sayfa iĢletme yetkilisine onaylatılacaktır. Ayrıca günlük çalıĢmalar staj defterine iĢlenirken

eklenmesi gerekenler (Resim, proje, form vb.) boĢ bir dosya kâğıdına iĢlenerek veya ek dosya

oluĢturularak staj dosyasına eklenecektir.

2. Staj sonunda hazırlanacak Staj dosyası mavi Ģeffaf kapaklı telli dosya içerisinde (ayrıca poĢet dosya vb.

kullanılmayacak) teslim edilecektir. Staj dosyasında sırasıyla aĢağıdaki bilgiler bulunacaktır.

a) Staj Dosyası Kapak Sayfası

b) Meslek Yüksekokulu Staj Talimatı

c) Staj Değerlendirme Formu (Kurum/KuruluĢ bu formu okula göndermeyip kapalı zarf içerisinde size

verdiyse zarfı açmadan dosyaya ekleyiniz.)

d) Staj Devam Takip Formu (Kurum/KuruluĢ bu formu okula göndermeyip kapalı zarf içerisinde size

verdiyse zarfı açmadan dosyaya ekleyiniz.)

e) ĠĢ yerinde incelenen ve yapılan her iĢin ayrıntılı olarak yazılarak iĢyeri yetkilisine onaylatılmıĢ ve tarih

sırasına göre sıralanmıĢ matbu sayfalardan oluĢan staj defteri (Tek yüze basılmıĢ 15 yaprak).

f) Varsa staj defterine iĢlenmiĢ iĢlerle ilgili eklenmesi istenen resim, proje, form, belge vb. ekler.

Ç. STAJ DÖNÜġÜ YAPILACAKLAR

1. Staj bitiminde kurum/kuruluĢ yönetici ve personeline veda etmeden ayrılmayınız.

2. Ayrılırken, yetkili makamlardan staja baĢladığınız ve ayrıldığınız tarihi bildirir bir belge alınız.

3. Staj değerlendirme formu ve staj devam takip formu doldurulup onaylanarak okulumuza gönderilmesi

ya da kapalı zarf içerisinde okulumuza teslim edilmek üzere size verilmesi gerektiğini ilgili yöneticiye

hatırlatarak bu iĢlemlerin takibini yapınız.

4. Staj tamamladıktan sonra hazırladığınız staj dosyasını “Yaz Stajı Uygulama Takvimi” nde

belirtilen süre içerisinde yüksekokul öğrenci iĢlerine Ģahsen veya posta yolu ile teslim ediniz.

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJYER ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

Sayın ĠĢ Yeri Yetkilisi

ĠĢ yerinizde staj süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve iliĢkileri ile

davranıĢlarının niteliklerini belirleyebilmek için aĢağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

DEĞERLENDĠRME TABLOSU

Öğrenci mezun olduktan sonra öğrenciyi iĢe almayı düĢünür müsünüz?

Evet Hayır

Adı ve Soyadı :

KaĢe ve Ġmza :

Değerlendirme

Özellikler Çok iyi Ġyi Orta Geçer Olumsuz

(100-85) (84 - 65) (64 - 40) (39 - 30) (29 - 0)

ĠĢe ilgi

ĠĢin Tanımlanması

Alet Teçhizat kullanma Yeteneği

Algılama Gücü

Sorumluluk Duygusu

ÇalıĢma Hızı

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme

Kullanma Becerisi

Zamanı Verimli Kullanma

Problem Çözebilme Yeteneği

ĠletiĢim Kurma

Kurallara Uyma

Grup ÇalıĢmasına Yatkınlığı

Kendisini GeliĢtirme Ġsteği

Genel Değerlendirme

Bu form staj veren kurum/iĢ yeri tarafından 2 nüsha doldurularak 1 nüshası yüksekokul müdürlüğüne gönderilecek

1 nüshası da kurum/iĢyerinde kalacaktır.

ÖĞRENCĠNĠN

Adı ve Soyadı :

Numarası :

Staj Dalı :

Staj Süresi :

Staj BaĢlama Tarihi :

Staj BitiĢ Tarihi :

ĠġYERĠNĠN

Adı :

Adresi :

Tel No :

Faks no :

E-Posta :

FOTOĞRAF

KOORDĠNATÖR ÖĞRETĠM ELEMANIN

Adı ve Soyadı:

EĞĠTĠCĠ PERSONELĠN

Adı ve Soyadı:

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJYER ÖĞRENCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

Sayın ĠĢ Yeri Yetkilisi

ĠĢ yerinizde staj süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve iliĢkileri ile

davranıĢlarının niteliklerini belirleyebilmek için aĢağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

DEĞERLENDĠRME TABLOSU

Öğrenci mezun olduktan sonra öğrenciyi iĢe almayı düĢünür müsünüz?

Evet Hayır

Adı ve Soyadı :

KaĢe ve Ġmza :

Değerlendirme

Özellikler Çok iyi Ġyi Orta Geçer Olumsuz

(100-85) (84 - 65) (64 - 40) (39 - 30) (29 - 0)

ĠĢe ilgi

ĠĢin Tanımlanması

Alet Teçhizat kullanma Yeteneği

Algılama Gücü

Sorumluluk Duygusu

ÇalıĢma Hızı

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme

Kullanma Becerisi

Zamanı Verimli Kullanma

Problem Çözebilme Yeteneği

ĠletiĢim Kurma

Kurallara Uyma

Grup ÇalıĢmasına Yatkınlığı

Kendisini GeliĢtirme Ġsteği

Genel Değerlendirme

Bu form staj veren kurum/iĢ yeri tarafından 2 nüsha doldurularak 1 nüshası yüksekokul müdürlüğüne gönderilecek

1 nüshası da kurum/iĢyerinde kalacaktır.

ÖĞRENCĠNĠN

Adı ve Soyadı :

Numarası :

Staj Dalı :

Staj Süresi :

Staj BaĢlama Tarihi :

Staj BitiĢ Tarihi :

ĠġYERĠNĠN

Adı :

Adresi :

Tel No :

Faks no :

E-Posta :

FOTOĞRAF

KOORDĠNATÖR ÖĞRETĠM ELEMANIN

Adı ve Soyadı:

EĞĠTĠCĠ PERSONELĠN

Adı ve Soyadı:

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJYER ÖĞRENCĠ DEVAM TAKĠP ÇĠZELGESĠ

ÖĞRENCĠNĠN

ADI SOYADI :………………………………………………………………………

BÖLÜMÜ :………………………………………………………………………

PROGRAMI :………………………………………………………………………

NUMARASI :………………………………………………………………………

SIRA

NO

STAJ TARĠHLERĠ

SIRA

NO

STAJ TARĠHLERĠ

1 ……/…./20…. 16 ……/…./20….

2 ……/…./20…. 17 ……/…./20….

3 ……/…./20…. 18 ……/…./20….

4 ……/…./20…. 19 ……/…./20….

5 ……/…./20…. 20 ……/…./20….

6 ……/…./20…. 21 ……/…./20….

7 ……/…./20…. 22 ……/…./20….

8 ……/…./20…. 23 ……/…./20….

9 ……/…./20…. 24 ……/…./20….

10 ……/…./20…. 25 ……/…./20….

11 ……/…./20…. 26 ……/…./20….

12 ……/…./20…. 27 ……/…./20….

13 ……/…./20…. 28 ……/…./20….

14 ……/…./20…. 29 ……/…./20….

15 ……/…./20…. 30 ……/…./20….

Yukarıda kimliği yazılı öğrenci ……/……/20….. ile …../……/20…... tarihleri arasında toplam …… iĢ günü

staj çalıĢmasını yapmıĢtır.

Ġġ YERĠ YETKĠLĠSĠ

(Ġmza – KaĢe)

Bu form staj veren kurum/iĢ yeri tarafından 2 nüsha doldurularak 1 nüshası yüksekokul

müdürlüğüne gönderilecek 1 nüshası da kurum/iĢyerinde kalacaktır.

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJYER ÖĞRENCĠ DEVAM TAKĠP ÇĠZELGESĠ

ÖĞRENCĠNĠN

ADI SOYADI :………………………………………………………………………

BÖLÜMÜ :………………………………………………………………………

PROGRAMI :………………………………………………………………………

NUMARASI :………………………………………………………………………

SIRA

NO

STAJ TARĠHLERĠ

SIRA

NO

STAJ TARĠHLERĠ

1 ……/…./20…. 16 ……/…./20….

2 ……/…./20…. 17 ……/…./20….

3 ……/…./20…. 18 ……/…./20….

4 ……/…./20…. 19 ……/…./20….

5 ……/…./20…. 20 ……/…./20….

6 ……/…./20…. 21 ……/…./20….

7 ……/…./20…. 22 ……/…./20….

8 ……/…./20…. 23 ……/…./20….

9 ……/…./20…. 24 ……/…./20….

10 ……/…./20…. 25 ……/…./20….

11 ……/…./20…. 26 ……/…./20….

12 ……/…./20…. 27 ……/…./20….

13 ……/…./20…. 28 ……/…./20….

14 ……/…./20…. 29 ……/…./20….

15 ……/…./20…. 30 ……/…./20….

Yukarıda kimliği yazılı öğrenci ……/……/20….. ile …../……/20…... tarihleri arasında toplam …… iĢ günü staj

çalıĢmasını yapmıĢtır.

Ġġ YERĠ YETKĠLĠSĠ

(Ġmza – KaĢe)

Bu form staj veren kurum/iĢ yeri tarafından 2 nüsha doldurularak 1 nüshası yüksekokul

müdürlüğüne gönderilecek 1 nüshası da kurum/iĢyerinde kalacaktır.

- 1. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 2. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 3. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 4. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 5. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 6. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 7. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 8. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 9. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 10. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 11. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 12. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 13. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 14. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 15. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 16. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 17. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 18. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 19. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 20. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 21. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 22. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 23. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 24. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 25. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 26. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 27. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 28. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 29. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE

- 30. GÜN -

ÇalıĢmanın Konusu:

ÇalıĢmanın Yapıldığı Tarih:

ÇalıĢma Ġle Ġlgili Açıklamalar:

TASDĠK EDEN YETKĠLĠNĠN

ADI SOYADI GÖREVĠ – ÜNVANI ĠMZA – MÜHÜR - KAġE