طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و...

57
1 در ي نده مکا دا ي ملارد د ان ت س ا ن ي دو رح ن ط چ و ک ط و س و ت م هاي س ا ت ق م ي ن مکا عات لا ط ا اوري ن ف ي6 ش ه و6 ژ! پ م ي ت ي س و ط ن ي رالد صي ن هF ج وا خ ي ت ع ن ص گاه6 ش ن دا

Upload: isaiah

Post on 12-Jan-2016

73 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک. تيم پژوهشي فناوري اطلاعات مکاني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. فهرست مطالب. زیر ساخت داده مکانی ملی ( NSDI ) طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک. زیر ساخت داده مکانی ملی ( NSDI ). ارتباط. دانايي. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

1

طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي

متوسط و کوچک

تيم پژوهشي فناوري اطالعات مکانيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين

طوسي

Page 2: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

2

فهرست مطالب

( زیر ساخت داده مکانی ملیNSDI)

طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني درمقياسهاي متوسط و کوچک

Page 3: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

3

زیر ساخت داده مکانی ملی (NSDI)

Page 4: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

4

توسعه پايدار مبتني بر دانايي

رکن اصلي اطالعات جهت افزايش دانش و

دانايي

يکي از ارکان اطالعات اصلي جهت دستيابي به

توسعه پايدار

داده

اطالعات

دانش

دانايي

فهم

ارتباط

Page 5: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

5

ماهيت اطالعات از اطالعEEات80بيش نيEEاز % مEEورد

امEور در غيردولEتي و دولEتي بخشEهاي مختلف

مديريتي

برنامه ريزي توسعه

اجرايي

هستندماهيت مکاني داراي

Page 6: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

6

ماهيت اطالعات

بنابراين:

توسعه يکي از ارکان اصلي داده مکاني پايدار

و نياز اساسي براي رشد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است

Page 7: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

وضعيت داده هاي مکاني

دوباره کاري و موازي کاري در توليد اطالعات

عدم تمايل به استفاده از اطالعات عدم آگاهي از موجوديت موجود

اطالعات

عدم تطابق اطالعات موجود با نياز کاربر

عدم آگاهي از محتوي اطالعات موجود

Page 8: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

: به اشتراک گذاري راه حلداده ها

توليد کننده

پردازش کننده

استفاده کننده DB

DB

DB

به اشتراک گذاري داده هاهمکاري

Page 9: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

9

محيط مشارکتي مديريت داده هاي مکاني

Accessing

Network

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

1سازمان 3سازمان

2سازمان 4سازمان

Page 10: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

10

هدف نهايي زيرساخت داده (SDIمکاني )

تسهيل و هماهنگي

مديريت و به اشتراک گذاري داده هاي مکاني

در يک محيط مشارکتي

Page 11: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

11

SDIسطوح مختلف

برنامه ريزي جهاني

برنامه ريزي منطقه اي

برنامه ريزي ملي

برنامه ريزي استاني

برنامه ريزي شهري

SDI جهاني

منطقه ايSDI SDI ملي

استانيSDI شهريSDI

جزئيات کمترجزئيات کمتر

جزئيات بيشتر

بخشيSDI

برنامه ريزي بخشي

Page 12: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

زيرساخت داده مکاني ملی

12

خوشبختانه با درک اهميت داده هاي مکاني و نياز به

SDI ايجاد ،SDI" استقرار منظومه ملي تحت عنوان

" در برنامه چهارم توسعه ملي اطالعات مکان محور

نظام قرار گرفت و سند آن به تصويب هيئت محترم

وزيران رسيد.

Page 13: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

ملي ايرانSDIاجزاء

فناوري

سازمانها و مردم

سازمانها و مردم

داده مکانيداده مکاني

شبکه دسترسي

سياستها

استانداردها

پويا

Page 14: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

زيرساخت داده مکاني ملي

14

ايجاد زيرساخت ملي داده مکاني(NSDI يک فعاليت )بلند مدت و ادامه دار مي باشد.

لذا در مرحله اول به منظور تدوين برنامه عملياتيعلمي و مناسب، انجام فاز مطالعاتي زيرساخت داده

مکاني ملي در دستور کار قرار گرفت. پروژه فاز مطالعات ايجادSDI ملي ايران در قالب

قراردادي مابين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور )کارفرما( و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي )مجري( انجام پذيرفت.

Page 15: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

15

خروجي هاي فاز مطالعاتي ايجاد زيرساخت ملي داده مکاني

(NSDI)ايران

بررسي تجربيات کشورهاي پيشگام دنيا در رابطه با SDI -استراليا- آمريکا- کانادا- هلند- بريتانيا- دانمارک(

امارات متحده عربي- ترکيه- قطر( شناخت و تصوير وضع موجود کشور از ديدگاه

مليSDI اطالعات مکاني و )تدوين برنامه راهبردي )استراتژيSDIملي ايران تدوين مدل مفهوميSDIملي ايران تدوين برنامه عملياتي ايجادSDI ملي ايران )پروژه ها

و برنامه هاي مطالعاتي و اجرايي(

Page 16: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

تدوين برنامه عملياتي ايجادSDI ملي ايران

)تعريف پروژه ها و برنامه هاي مطالعاتي و اجرايي(

سازمان و مردمسياستهااستانداردهاداده هاي مکاني16شبکه هاي دسترسي

خروجي هاي فاز مطالعاتي ايجاد زيرساخت ملي داده مکاني

(NSDI)ايران

Page 17: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

استانداردها

تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياس کوچک و

متوسط

تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياس بزرگ

تدوين دستورالعملهاي ملي اوليه داده مکاني در مقياس

کوچک و متوسط

تدوين دستورالعملهاي ملي اوليه داده مکاني در مقياس

بزرگ

...

17

ملي SDIتدوين برنامه عملياتي ايجاد ايران

Page 18: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

18

پروژهتدوين استاندارد ملي داده

مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

Page 19: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

19

اهداف تدوين نگارش اول استاندارد ملي داده مکاني

در مقياسهاي متوسط و کوچک

شفاف سازي اليه هاي اطالعات مکاني و دادههاي توصيفي مربوطه

قاعده مند نمودن نحوه ذخيره سازي اطالعاتمکاني و داده هاي توصيفي

Page 20: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

رويکرد رويکرد تدوين استاندارد، عارضه مبنا و چند

باشد. مقياسي مياستاندارد در مقیاسهای کوچک و متوسط

شامل موارد زیر می باشد:1:1.000.0001:250.0001:100.0001:50.000 1:25.000

20

Page 21: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

21

خروجی های طرح

تعیین عوارض مکانی موردنیاز

مشخصات عوارض مکانی )تعریف، نام فارسی، نام التین، نحوه

نمایش و ذخیره سازی(

تعیین اقالم توصیفی موردنیاز

مشخصات اقالم توصیفی )تعریف، نام فارسی، نام التین، نوع

ذخیره سازی، دامنه تغييرات(

متولي داده هاي مکاني و توصيفي

Page 22: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

22

مراحل اصلي پروژه تکميل پرسشنامه استاندارد داده طراحی و

مکاني تحليل پرسشنامه ها و رفع تناقضات و نواقص

احتماليتهيه پيش نويس استاندارد ملي داده مکانياخذ نظرات کاربران در مورد استانداردتعيين فرمت تبادلتدوين سند استاندارد

Page 23: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

23

در مرحله سواالت اساسی استاندارد داده تکميل پرسشنامه

مکاني

این وزارتخانه )سازمان( متولی تولید چه

اطالعات مکانی و توصیفی در سطح

ملی می باشد؟

تعریف و مشخصات اطالعات مکانی و

توصیفی که متولی آنها این وزارتخانه می

باشد.

این وزارتخانه )سازمان( به چه اطالعات

مکانی و توصیفی سایر سازمانها نیاز

دارد؟

Page 24: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

24

مجری طرح سابقه اجرائي فاز مطالعاتي ايجاد زيرساخت ملي داده مکاني ايران – سازمان

مديريت و برنامه ريزي کشور فاز مطالعاتي ايجادSDI استان يزد – سازمان مديريت و برنامه

ريزي استان يزد تدوين طرح جامعGIS و SDI وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوين استراتژي و مدل مفهوميGISوزارت نيرو – وزارت نيرو طراحي و ايجادGISوزارت صنايع و معادن – وزارت صنايع و معادن فاز مطالعاتي طرح جامعGIS وزارت راه و ترابري – وزارت راه و

ترابري فاز مطالعاتيGISصنعت برق – شرکت توانير SDIشرکت ملی انتقال گاز ایران طراحي و ايجادGISشهر شيراز – شهرداري شيراز

Page 25: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

25

Page 26: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

26

Page 27: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

27

Page 28: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

28

Page 29: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

29

Page 30: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

30

Page 31: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

31

Page 32: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

32

Page 33: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

33

Page 34: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

34

Page 35: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

35

Page 36: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

36

Page 37: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

37

Page 38: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

38

Page 39: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

39

Page 40: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

40

Page 41: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

41

Page 42: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

42

Page 43: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

43

Page 44: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

44

Page 45: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

45

Page 46: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

46

Page 47: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

47

Page 48: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

48

Page 49: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

49

Page 50: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

50

Page 51: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

51

Page 52: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

52

پرسشنامه استاندارد ملي داده مکاني متوسط و کوچک مقياس : مشخصات اول بخش

عارضه

Cultivation نام انگليسي: زراعتنام فارسي:

زميEني كEه بEراي كشEت محصEوالت كشEاورزي بEه غEير از چEاي وبEرنج درنظرگرفتEه شEده قطعEهتعريEف:.است

مرجع تعریف:

وزارت جهاد کشاورزیدستگاه)هاي( متولي:

مقياس نحوه ذخيره سازي در هر مقياس

نقطه خط پليگون ارجاع دهي خطي

1:25.000 *

1:50.000

1:100.000

1:250.000

*

1:500.000

1:750.000

1:1.000.000

{ برای راه، آیا محور راه مهم است یا کناره ها(: میزان جزئیات و نحوه برداشت )مثال

توضیحات:

Page 53: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

53

: توصیفی داده مشخصات دوم بخش

Kind نام انگليسي: نوع کشتنام فارسي:

وزارت جهاد کشاورزیدستگاه متولي: زراعتهستنده مرجع:

تعريف:

مرجع تعریف:

نوع داده: Integer Float Character/String Boolean Date ساير:

-واحد اندازه گيري )متر، درجه سلسيوس، ...(:

4 جدول دامنهدامنه مجاز:

توضيحات:

Page 54: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

54

نام انگليسي: سطح زیر کشتنام فارسي:

وزارت جهاد کشاورزیدستگاه متولي: زراعتهستنده مرجع:

تعريف:

مرجع تعریف:

نوع داده: Integer Float Character/String Boolean Date ساير:

واحد اندازه گيري )متر، درجه سلسيوس، ...(:

دامنه مجاز:

توضيحات:

Page 55: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

55

نام انگليسي: میزان محصولنام فارسي:

وزارت جهاد کشاورزیدستگاه متولي: زراعتهستنده مرجع:

تعريف:

مرجع تعریف:

نوع داده: Integer Float Character/String Boolean Date ساير:

واحد اندازه گيري )متر، درجه سلسيوس، ...(:

دامنه مجاز:

توضيحات:

Page 56: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

زمان بندي

زمان )ماه(

مراحل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

داده اسuuتاندارد پرسشuuنامه تکميuuل مکاني

تحليuل پرسشuنامه هuا و رفuع تناقضuات و نواقص احتمالي

داده اسuتاندارد ملي نuويس پيش تهيuه مکاني

اخذ نظرات کاربران در مورد استاندارد

تعيين فرمت تبادل

تدوين سند استاندارد

56

Page 57: طرح تدوين استاندارد ملي داده مکاني در مقياسهاي متوسط و کوچک

57

باتشکر