با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق...

14
دا اد خ ا ی ی دا اد خ ا ی ی ی ح را ط وق ق ح ی ح را ط وق ق ح صدق م گان ژ م82317910

Post on 22-Dec-2015

229 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

با یاد خدابا یاد خدا

حقوق طراحی حقوق طراحی

مژگان مصدق

82317910

Page 2: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

حقوقحقوقطراحیطراحی

یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر می گیرد. یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر می گیرد. مشخصه های بصری که طراحی را تشکیل می دهند ، شامل مشخصه های بصری که طراحی را تشکیل می دهند ، شامل شکل ، پیکربندی، الگو و نحوه تزئینی می باشد که زمانی که شکل ، پیکربندی، الگو و نحوه تزئینی می باشد که زمانی که بر روی یک محصول اعمال شود، ظاهری منحصر به فرد به بر روی یک محصول اعمال شود، ظاهری منحصر به فرد به

. .آن می بخشدآن می بخشد

حقوق طراحی یک حقوق مالكيت معنوی می باشد ، که حقوق طراحی یک حقوق مالكيت معنوی می باشد ، که طراحی خاص و ابتکاری از شكل یا پیکربندی محصول را طراحی خاص و ابتکاری از شكل یا پیکربندی محصول را

شامل می شود. حقوق طراحی حقوق انحصاری نیست، ولی شامل می شود. حقوق طراحی حقوق انحصاری نیست، ولی حقوقی است که کپی کردن را منع می کند .حقوقی است که کپی کردن را منع می کند .

Page 3: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

چه طرح هایی مورد حمایت واقع می شوند ؟

شکل و ظاهر خارجی یک محصول ،به عنوان مثال شکل مسواک ، ماشین ، تلفن و یا مبلمان

بخشی از یک محصول ؛ برای نمونه قسمت فوقانی مسواک ، پایه های مبل، شماره گیر تلفن ظاهر و تصویر محصوالت غیر فیزیکی مانند تصویر

صفحه نمایش ، سمبل های گرافیکیتزئین و آرایش، مانند نحوه چیدمان مجموعه ای

ازظروف چینی ، نحوه شکل گیری بافت های پارچه

طراحی داخلی ، مانند دکوراسیون داخلی یک کافه

Page 4: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

حقوق طرح ثبت نشده حقوق طرح ثبت نشده حقوق طرح ثبت شده حقوق طرح ثبت شده

ظاهر، شکل و پیکر بندی داخلی و خارجی ظاهر، شکل و پیکر بندی داخلی و خارجی یک محصول را مورد حمایت قرار می دهدیک محصول را مورد حمایت قرار می دهد

حمایت بیشتری را برای کل یا قسمتی از حمایت بیشتری را برای کل یا قسمتی از ظاهر یک محصول شامل می شود . برای ظاهر یک محصول شامل می شود . برای مثال خطوط ، رنگ ، نما ، شکل ، بافت ، مثال خطوط ، رنگ ، نما ، شکل ، بافت ،

مواد و یا نحوه تزئین محصولمواد و یا نحوه تزئین محصول

بیشتر برای محصوالت سه بعدی مورد بیشتر برای محصوالت سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرداستفاده قرار می گیرد

هم محصوالت دو بعدی و هم سه بعدی را هم محصوالت دو بعدی و هم سه بعدی را موردحمایت قرار می دهد .موردحمایت قرار می دهد .

این حقوق به طور اتوماتیک به طرح این حقوق به طور اتوماتیک به طرح تعلق می گیرد .تعلق می گیرد .

این حقوق باید درخواست شود و برای ثبت آن این حقوق باید درخواست شود و برای ثبت آن باید هزینه ای به دفتر مالکیت معنوی پرداخت باید هزینه ای به دفتر مالکیت معنوی پرداخت

شود .شود .

بیشترین مدت زمان حیات این قوانین در بیشترین مدت زمان حیات این قوانین در سال ، و در اتحادیه اروپا ، سال ، و در اتحادیه اروپا ، 1515انگلستان ، انگلستان ،

سال می باشد .سال می باشد .33

سال معتبر می باشد . و هر سال معتبر می باشد . و هر 2525ثبت آن تا ثبت آن تا سال قابل تمدید می سال قابل تمدید می 55 سال به مدت سال به مدت 55

باشد.باشد.شما باید اثبات کرده باشید که آن طرح را شما باید اثبات کرده باشید که آن طرح را

دارا می باشید .دارا می باشید .در مقابل تخلفات قدرت بیشتری برای در مقابل تخلفات قدرت بیشتری برای

حمایت از طرح ثبت شده دارد.حمایت از طرح ثبت شده دارد.

فروش و گرفتن جواز آن کمی سخت فروش و گرفتن جواز آن کمی سخت می باشدمی باشد

فروش و اعطای جواز آن آسان می فروش و اعطای جواز آن آسان می باشدباشد

نشده ثبت و شده ثبت طرح تفاوت

Page 5: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

شرایط الزم برای ثبت یک طرح

جدید باشد .متمایز باشد .

ها ثبت قابل غیر

مدال ها• اطالعات و یا تصویری که به عنوان تهمت و یا رسوایی مورد استفاده قرار •

گیرد . در مورد رواج سکه ها ، 1991 سکه ها و نوشته هایی که تحت عملکرد سال •

ممنوع شده است . نشانه های حلقه های المپیک ، آرم های المپیک ، طرح مشعل و شعله •تصویرگری ملکه الیزابت و همه اعضای سلطنتی•

کت های رسمی ارتش ،اسباب زرهی ،پرچم و نشان های ارتشی

Page 6: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

فواید ثبت یک طرح

حق انحصاری استفاده از طرحی را دارید که به نام شما ثبت شده است . حق انحصاری برای تبلیغ محصول ثبت شده را دارا می باشید.

یک طرح ثبت شده دارید که جزو مایملک شخصی شما محسوب می شود و ممکنست به ارزش آن افزوده شود و شما قادر به فروش آن باشید.

ثبتی را انجام داده اید که در کل کشور مورد نظر) استرالیا (معتبر می باشد. می توانید پس از ثبت ، مانع سوء استفاده دیگران از طرحتان شوید.

در صورت سوء استفاده از طرح ثبت شده، شما قادر به پیگیری قانونی هستید. سال حمایت می شود.25 از طرح ثبت شده به مدت

ثبت یک طرح حدود سه ماه بیشتر زمان نمی برد .

مدت اعتبار حقوق در طرح ثبت شده

حقوق مربوط به طرح ثبت شده ، در مرحله اول به مدت پنج سال بعد از تاریخ ثبت طرح ، باقی میماند .

مدت زمان اعتبار حقوق می تواند پنج مرتبه و هر مرتبه به مدت پنج سال ، تمدید شود .

در صورتی که هر کدام از چهار مرحله تمدید اولیه بدون هیچ گونه اقدامی منقضی شود ، دیگر حقوق مربوطه، به آن طرح تعلق نمی گیرد .

Page 7: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

مالکیت طرح مالکیت طرح

طراح ، به عنوان مالک اصلی طرح شناخته می شود . طراح ، به عنوان مالک اصلی طرح شناخته می شود .

اگر طرح در نتیجه قرارداد و برای ارزش های مالی ساخته شده باشد، کسی اگر طرح در نتیجه قرارداد و برای ارزش های مالی ساخته شده باشد، کسی که سفارش طرح را داده است مالک اصلی آن می باشد.که سفارش طرح را داده است مالک اصلی آن می باشد.

در صورتی که کارمند یک شرکت ،طرحی را برای کارفرمای خود ساخته در صورتی که کارمند یک شرکت ،طرحی را برای کارفرمای خود ساخته باشد، کارفرما مالک آن محسوب می شود. باشد، کارفرما مالک آن محسوب می شود.

اگر مالکیت طرحی به شخص دیگری واگذار گردد )براساس امضا ،قرارداد و اگر مالکیت طرحی به شخص دیگری واگذار گردد )براساس امضا ،قرارداد و یا مراحل قانونی( ، آن شخص به عنوان مالک اصلی آن شناخته می شود .یا مراحل قانونی( ، آن شخص به عنوان مالک اصلی آن شناخته می شود .

در این مورد سازنده طرح ، فقط خالق آن شناخته می شود . در این مورد سازنده طرح ، فقط خالق آن شناخته می شود .

در مواردی که کار طراحی توسط کامپیوتر انجام می شود ، کسی که در مواردی که کار طراحی توسط کامپیوتر انجام می شود ، کسی که کارهای سازماندهی مربوطه را انجام داده است ، به عنوان خالق آن شناخته کارهای سازماندهی مربوطه را انجام داده است ، به عنوان خالق آن شناخته

می شود . می شود .

Page 8: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

تخلف هایی که در مورد حقوق طرح های ثبت شده انجام می شود

اگر کسی بدون رضایت مالک اصلی طرح، حقوقی را که بطور انحصاری برای وی در اگر کسی بدون رضایت مالک اصلی طرح، حقوقی را که بطور انحصاری برای وی در نظر گرفته شده است ، پایمال کند، دچار تخلف شده است .نظر گرفته شده است ، پایمال کند، دچار تخلف شده است .

در صورتی که بر روی طرحی بدون اجازه مالک آن اعمالی مانند فروش و واردات در صورتی که بر روی طرحی بدون اجازه مالک آن اعمالی مانند فروش و واردات انجام شود ، تخلف بر روی طرح صورت گرفته است انجام شود ، تخلف بر روی طرح صورت گرفته است

Page 9: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

مواردی که جزو تخلف های طرح ثبت شده محسوب نمی شوند

عملی که به طور شخصی و برای اهداف غیر تجاری صورت گرفته است .

عملی که برای اهداف آزمایشی انجام شده است .

عمل تکثیر که به منظور اهداف آموزشی صورت گرفته است .

استفاده از تجهیزات کشتی یا هواپیمایی که در کشور دیگر ثبت شده است ، ولی به طور موقت در انگلستان قرار دارد.

واردات لوازم یدکی ،یا وسایل الزم برای تعمیر این کشتی و هواپیما ) به انگلستان (

عملی که در رابطه با محصولی است که توسط مالک اصلی، و یا با موافقت وی، به بازار عرضه شده است .

اگر مولفه ای ،با حفظ ظاهر و بدون تغییری ، برای تعمیر یک محصول پیچیده به کار می رود ، حقوق ثبت شده مربوط به آن پایمال نشده است .

Page 10: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

علل ابطال ثبت یک طرح علل ابطال ثبت یک طرح

در صورتی که مدعی طرح ، مالک واقعی وقانونی آن نباشد .

اگر طرحی شامل یک عالمت تجاری خاص باشد که متعلق به شخص دیگری است ، چنانچه مالک آن نشانه که دارای حقوق مربوط به آن می

باشد ، استفاده از آن نشانه را منع کرده باشد، این طرح باطل می شود .

طرحی که شامل استفاده غیر مجاز از کاری است که توسط قوانین کپی رایت حمایت می شود ، در صورت شکایت مالک آن کار ،ثبت طرح

باطل می شود .

ثبت یک طرح ممکنست به دلیل جدید و متمایز نبودن آن در مقایسه با طرح هایی که قبال به ثبت رسیده اند ولی هم زمان با ثبت این طرح در

معرض عموم قرار گرفته اند ، باطل شود .

Page 11: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

توافق های بین المللی برای ثبت طرحی که تقاضای الزم برای حمایت از

آن در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون داده شده است

با توجه به اینکه تقاضای حمایت از یک یا چندین طرح ، در کشور عضو کنوانسیون با توجه به اینکه تقاضای حمایت از یک یا چندین طرح ، در کشور عضو کنوانسیون داده شده است، برای ثبت دوباره حضور مالک طرح ، نماینده و یا وکیل وی الزامی داده شده است، برای ثبت دوباره حضور مالک طرح ، نماینده و یا وکیل وی الزامی

است .است .

عالوه بر این، باید در نظر داشت که در صورت گذشت شش ماه از تاریخ ابطال عالوه بر این، باید در نظر داشت که در صورت گذشت شش ماه از تاریخ ابطال طرح در کشور عضو کنوانسیون، هیچ تقاضایی برای ثبت آن پذیرفته نمی شود .طرح در کشور عضو کنوانسیون، هیچ تقاضایی برای ثبت آن پذیرفته نمی شود .

زمانی که تقاضایی برای ثبت طرحی داده می شود ، باید بررسی شود که آیا در زمانی که تقاضایی برای ثبت طرحی داده می شود ، باید بررسی شود که آیا در زمان درخواست در کشور عضو کنوانسیون، آن طرح جدید و متمایز بوده است یا زمان درخواست در کشور عضو کنوانسیون، آن طرح جدید و متمایز بوده است یا

خیر؟خیر؟

چنانچه شخصی برای حمایت از طرح خود تقاضایی داده باشد که بر طبق توافق بین چنانچه شخصی برای حمایت از طرح خود تقاضایی داده باشد که بر طبق توافق بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون ، این تقاضا متعلق به یکی از کشورهای عضو دو یا چند کشور عضو کنوانسیون ، این تقاضا متعلق به یکی از کشورهای عضو

کنوانسیون باشد، آن شخص باید بپذیرد که درخواست خود را در آن کشور عضو کنوانسیون باشد، آن شخص باید بپذیرد که درخواست خود را در آن کشور عضو کنوانسیون مطرح نموده است.کنوانسیون مطرح نموده است.

چنانچه شخصی برای حمایت از طرح خود تقاضایی را مطرح نموده باشد ، که طبق چنانچه شخصی برای حمایت از طرح خود تقاضایی را مطرح نموده باشد ، که طبق قوانین موجود در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ، این تقاضا متعلق به آن کشور قوانین موجود در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ، این تقاضا متعلق به آن کشور

باشد،آن شخص باید بپذیرد که درخواست خود را در آن کشور عضو کنوانسیون باشد،آن شخص باید بپذیرد که درخواست خود را در آن کشور عضو کنوانسیون مطرح نموده است .مطرح نموده است .

Page 12: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

تفاوت طرح و کپی رایت تفاوت طرح و کپی رایت

مزایای کپی رایت نسبت به ثبت طرح :مزایای کپی رایت نسبت به ثبت طرح :

هیچ نیازی به ثبت کپی رایت نیست ، بلکه حمایت آن بصورت خودکار و فوری هیچ نیازی به ثبت کپی رایت نیست ، بلکه حمایت آن بصورت خودکار و فوری می باشد.می باشد.

برای کسب حمایت کپی رایت هیچ هزینه ای مورد نیاز نیست. برای کسب حمایت کپی رایت هیچ هزینه ای مورد نیاز نیست. مت زمان اعتبار کپی رایت بیشتر از دوره حیات ثبت طرح می باشد . مت زمان اعتبار کپی رایت بیشتر از دوره حیات ثبت طرح می باشد .

مزایای ثبت طرح نسبت به کپی رایت :

گواهی ثبت طرح می تواند به عنوان مدرک در دادگاه مالکیت ارائه شود . شماره ای که به محصول اختصاص داده می شود،نشان دهنده این است

که آن طرح به ثبت رسیده است . استفاده انحصاری از طرح ثبت شده ، به طور قانونی به مالک اعطا می

شود . ثبت طرح هزینه باالیی ندارد .

Page 13: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

تفاوت حق اختراع و طرح ثبت شده

Patent مربوط به عملکرد ، تولید و مواد سازنده محصول می باشد .

Patent برای ارتقا هرگونه خالقیت ویا عملکردی بر روی

محصوالت موجود مورد استفاده قرارمیگیرد.

و اینکه یک محصول چگونه استفاده می شود.

که LED به عنوان مثال تکنولوژی Patent ارتقا یافت ، از OLEDبه

استفاده نمود؛ چراکه نوع دیودی استفاده میشد، از LEDکه در

مواد مصنوعی ساخته شده بود ، با مواد آلی OLEDکه در تکنولوژی

جایگزین شد.

طرح برای ظاهر، شکل ، تزئین طرح برای ظاهر، شکل ، تزئین یک محصول و یا قسمتی از یک یک محصول و یا قسمتی از یک

محصول مورد استفاده قرار می محصول مورد استفاده قرار می گیرد.گیرد.

اینکه محصول چگونه به نظر می اینکه محصول چگونه به نظر می رسد.رسد.

به عنوان مثال طراحان عینک های به عنوان مثال طراحان عینک های آفتابی ، شیشه های کوکاکوالی آفتابی ، شیشه های کوکاکوالی اصل ، از حمایت طراحی برای اصل ، از حمایت طراحی برای

محصوالت خود برخوردار می محصوالت خود برخوردار می شوند.شوند.

Page 14: با یاد خدا حقوق طراحی مژگان مصدق 82317910. حقوق طراحی حقوق طراحی یک طرح به طور کلی ظاهر یک محصول را در بر

متشکرم متشکرم