1 - japji [transliteration w gurmukhi]

Download 1 - Japji [Transliteration w Gurmukhi]

Post on 26-Mar-2015

31 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

+ Hl3 H =3 lU l= o= Hl3 oHl H I Hle Ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. H Jap. ole HU HIle HU Aad sach jugaad sach. J l HU = JHl l HU 9Hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| HU HlU J=8l H HUl = Sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. U U J=8l H l8 J l= 3 Chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar. lo U3l H 8 lo bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. HJH lHo JlJ 3 l8= U l Sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. l== HlUo J8lo l== =J 3c l Kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal. J=lH H8l U = llo l 9 Hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| J=Hl J=l o= J=H =lJo H8l Hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. J=Hl J=l Hlo J=lH lH =lo8l Hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. J=Hl U3H lU J=lH ll e H 8lolJ Hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. l8= J=Hl 8HlH l8l= J=Hl He =8lolJ Iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. J=H oel H = 8Jl J=H =l8 Hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. = J=H H 8 3 JUH =J =l8 7 Naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| I= = 3 J= l=H 3 Gaavai ko taan hovai kisai taan. I= = el3 H lH Gaavai ko daat jaanai neesaan. I= = I =lo8lo U Gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. I= = l=leo l=H =lU Gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. I= = HlH = 3 J Gaavai ko saaj karay tan khayh. I= = Hlo l=l eJ Gaavai ko jee-a lai fr dayh. I= = H leH el Gaavai ko jaapai disai door. I= = = Je Jel Gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. =u =ul o= 3lc Kathnaa kathee na aavai tot. =lu =lu =ul =cl =lc =lc Kath kath kathee kotee kot kot. ee e e ul= lJ daydaa day laiday thak paahi. HI HI3l Jl lJ Jugaa jugantar khaahee khaahi. J=Hl J=H U8 J Hukmee hukam chalaa-ay raahu. = l=IH ==J = Naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| HU HlJ8 HU l8 lo U o Saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. olJ HIlJ elJ elJ el3 = e3 Aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar. =l l= oI lo lH3 leH e8 Fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. HJ l= 8 8lo lH3 Hl u lo Muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. olH3 = HU U =lo8l =lU Amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. =Hl o= =J el H eo Karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. = 8= Hlo H o HlUo u Naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| ulo Hl8 =l3 Jl8 Thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. o ol lH Hl8 Aapay aap niranjan so-ay. lHl Hl=o l3l l8o H Jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. = I=lo Il lu Naanak gaavee-ai gunee niDhaan. I=lo Hlo Hl lo U Gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. e Jl H =l Hl8 dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. IHl e IHl =e IHl lJo HH8l Gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. I 8lH I I 8H I 83l H8l Gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. H JU H o Jl =J =u H8l Jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. I l8= elJ 88l Guraa ik dahi bujhaa-ee. H Hlo = l8= e3 H H l=Hl H8l Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5|| 3llu = H l3H = l= l= l8 =l Tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. H3l lHl U8l = l= =H l= lH 8l Jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. Hl3 l=lU 3 H=J Hl= H l8= I =l lH H l Mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. I l8= elJ 88l Guraa ik dahi bujhaa-ee. H Hlo = l8= e3 H H l=Hl H8l Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| H HI U oH J eHl Jl8 Jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. = l=lU Hlo l U H =l8 Navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. UI U l8 = HH =ll3 HlI l8 Changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. H l3H el o=8l 3 =3 = Jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. =lc oel =lc =l eHl eH u Keetaa andar keet kar dosee dos Dharay. = lIl I = I=l3o I e Naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. 3J =l8 H8l lH l3H I =l8 = Tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7|| Hlo lHu l Hl u Suni-ai siDh peer sur naath. Hlo ul3 u= o=H Suni-ai Dharat Dhaval aakaas. Hlo el o 3 Suni-ai deep lo-a paataal. Hlo lJ H= = Suni-ai pohi na sakai kaal. = I3 He l=IH Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Hlo e = H \ Suni-ai dookh paap kaa naas. ||8|| Hlo 8lH 8H l8e Suni-ai eesar barmaa ind. Hlo Hl HJ He Suni-ai mukh saalaahan mand. Hlo HI HIl3 3l e Suni-ai jog jugat tan bhayd. Hlo HH3 lHlHl3 =e Suni-ai saasat simrit vayd. = I3 He l=IH Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Hlo e = H \ Suni-ai dookh paap kaa naas. ||9|| Hlo H3 H3 lIo Suni-ai sat santokh gi-aan. Hlo oHl = l8H Suni-ai athsath kaa isnaan. Hlo lJ lJ =lJ H Suni-ai parh parh paavahi maan. Hlo I HJlH luo Suni-ai laagai sahj Dhi-aan. = I3 He l=IH Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Hlo e = H 9O Suni-ai dookh paap kaa naas. ||10|| Hlo H I = IJ Suni-ai saraa gunaa kay gaah. Hlo H l l3HJ Suni-ai saykh peer paatisaah. Hlo ou =lJ J Suni-ai anDhay paavahi raahu. Hlo Ju J= oHIJ Suni-ai haath hovai asgaahu. = I3 He l=IH Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Hlo e = H 99 Suni-ai dookh paap kaa naas. ||11|| H =l Il3 =Jl Hl8 Mannay kee gat kahee na jaa-ay. H = =J l 3l8 Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. =Ile =H lJ Kaagad kalam na likhanhaar. H = 8lJ =l =lU Mannay kaa bahi karan veechaar. oH H lH Jl8 Aisaa naam niranjan ho-ay. H = Hl H Hl =l8 97 Jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| H Hl3 J= Hl 8lu Mannai surat hovai man buDh. H HI = =l Hlu Mannai sagal bhavan kee suDh. H HlJ Uc l8 Mannai muhi chotaa naa khaa-ay. H HH = Hlu Hl8 Mannai jam kai saath na jaa-ay. oH H lH Jl8 Aisaa naam niranjan ho-ay. H = Hl H Hl =l8 9= Jay ko man jaanai man ko-ay. ||13|| H HlI = l8 Mannai maarag thaak na paa-ay. H l3 lHU Ic Hl8 Mannai pat si-o pargat jaa-ay. H HI U u Mannai mag na chalai panth. H uH H3l H8u Mannai Dharam saytee san-banDh. oH H lH Jl8 Aisaa naam niranjan ho-ay. H = Hl H Hl =l8 9u Jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| H =lJ H eo Mannai paavahi mokh du-aar. H = Hu Mannai parvaarai saaDhaar. H 3 3 I lH Mannai tarai taaray gur sikh. H = =lJ l Mannai naanak bhavahi na bhikh. oH H lH Jl8 Aisaa naam niranjan ho-ay. H = Hl H Hl =l8 9 Jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| U = U u Panch parvaan panch parDhaan. U =lJ eIlJ H Panchay paavahi dargahi maan. U HJlJ el H Panchay sohahi dar raajaan. U = I 8= luo Panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. H = =J = =lU Jay ko kahai karai veechaar. =3 = = Jl HH Kartay kai karnai naahee sumaar. u uH el8o = 3 Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. H3 ul lo lHl Hl3 Santokh thaap rakhi-aa jin soot. H = 8 J= HlUo Jay ko bujhai hovai sachiaar. u= Ul =3 Dhavlai upar kaytaa bhaar. u3l J J J Dhartee hor parai hor hor. l3H 3 3 == H tis tay bhaar talai kavan jor. Hlo Hl3 I = = Jee-a jaat rangaa kay naav. H llo =Jl =H Sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. 8J ll H =l8 Ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. llo =3 Jl8 Laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. =3 3 HolJ Kaytaa taan su-aalihu roop. =3l el3 H = =3 Kaytee daat jaanai koun koot. =l3 HU 8= ==U Keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. l3H 3 J8 eloU Tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. =el3 == =J =lU Kudrat kavan kahaa veechaar. =lo H= 8= = Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. H 3u = H8l l = Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 3 He HHl3 l= 9 Too sadaa salaamat nirankaar. ||16|| oH H oH U AsaNkh jap asaNkh bhaa-o. oH H oH 3 3U AsaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. oH Iu Hl =e AsaNkh garanth mukh vayd paath. oH HI Hl JlJ UeH AsaNkh jog man rahahi udaas. oH I3 I lIo =lU AsaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. oH H3l oH e3 AsaNkh satee asaNkh daataar. oH H HJ H AsaNkh soor muh bhakh saar. oH Hl l= l8 3 AsaNkh mon liv laa-ay taar. =el3 == =J =lU Kudrat kavan kahaa veechaar. =lo H= 8= = Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. H 3u = H8l l = Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 3 He HHl3 l= 9 Too sadaa salaamat nirankaar. ||17|| oH H ou = AsaNkh moorakh anDh ghor. oH U JH AsaNkh chor haraamkhor. oH oH =l HlJ H AsaNkh amar kar jaahi jor. oH I=U Jl3o =HlJ AsaNkh galvadh hati-aa kamaahi. oH l =l HlJ AsaNkh paapee paap kar jaahi. oH =lJo =J l=lJ AsaNkh koorhi-aar koorhay fraahi. oH H H l lJ AsaNkh malaychh mal bhakh khaahi. oH le= lHl =lJ AsaNkh nindak sir karahi bhaar. = lU =J =lU Naanak neech kahai veechaar. =lo H= 8= = Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. H 3u = H8l l = Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 3 He HHl3 l= 9\ Too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| oH = oH u= AsaNkh naav asaNkh thaav. oIH oIH oH o Agamm agamm asaNkh lo-a. oH =JlJ lHl Jl8 AsaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. ol H ol HJ Akhree naam akhree saalaah. ol lIo Il3 I IJ Akhree gi-aan geet gun gaah. ol l 8 8l Akhree likhan bolan baan. o lHl HHI =l Akhraa sir sanjog vakhaan. lHl 8lJ l l3H lHl lJ Jin ayhi likhay tis sir naahi. lH= =H8 l3= l3= lJ Jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. H3 =l3 33 U Jaytaa keetaa taytaa naa-o. l= = Jl = uU Vin naavai naahee ko thaa-o. =el3 == =J =lU Kudrat kavan kahaa veechaar. =lo H= 8= = Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. H 3u = H8l l = Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 3 He HHl3 l= 9\ Too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| lo Ju 3 eJ bharee-ai hath pair tan dayh. l u3 U3H J Paanee Dhotai utras khayh. H3 l3l =J Jl8 Moot paleetee kaparh ho-ay. e H8 8lo UJ ul8 Day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. lo Hl3 = HlI Bharee-ai mat paapaa kai sang. UJ u = = lI Oh Dhopai naavai kai rang. l l o lJ Punnee paapee aakhan naahi. =l =l = ll HJ Kar kar karnaa likh lai jaahu. o 8llH o Jl J Aapay beej aapay hee khaahu. = J=Hl o=J HJ 7O Naanak hukmee aavhu jaahu. ||20|| 3lu 3 el8o e3 e Tirath tap da-i-aa dat daan. H = = l3 = H Jay ko paavai til kaa maan. Hlo Hlo Hl =l3 U Suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. o3Il3 3llu Hl U Antargat tirath mal naa-o. Hl I 3 H Jl =l8 Sabh gun tayray mai naahee ko-ay. l= I =l3 Il3 Jl8 Vin gun keetay bhagat na ho-ay. HoHl3 olu 8l 8HU Su-asat aath banee barmaa-o. Hl3 HJ He Hl UU Sat suhaan sadaa man chaa-o. == H = =3 == == lul3 == = Kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. ==l lH 3l HJ == lH3 Jo o= Kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar. = 8lo 3l lH J= Vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. =3 l8U =elo lH ll = Vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. lul3 = HIl H l3 HJ