metod konaČnih elemenata - grf.bg.ac.rs · pdf fileelemenata doc. dr marija ... metoda...

Download METOD KONAČNIH ELEMENATA - grf.bg.ac.rs · PDF fileELEMENATA DOC. DR MARIJA ... Metoda deformacije Metoda sila Mešovita (hibridna) metoda Interpolacione funkcije METOD KONAČNIH

If you can't read please download the document

Upload: doquynh

Post on 06-Feb-2018

264 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UniverzitetuBeograduGraevinskifakultet

  Katedrazatehnikumehanikuiteorijukonstrukcija

  METODKONANIHELEMENATA

  DOC.DRMARIJANEFOVSKADANILOVI

 • Uvod

  tajeMKE?Numerika metoda za reavanje diferencijalnihjednaina kojim se opisuju fiziki fenomeni urazliitim oblastima inenjerstva (mainstvo,graevinarstvo, elektrotehnika, ...)SistemdiferencijalnihjednainasaodgovarajuimgraninimuslovimaineGRANINIPROBLEM

  METODKONANIHELEMENATA 2

 • Uvod

  OsnoveMKEFizikadiskretizacijaKonanielementi(KE)meusobnopovezaniuvorovimaOsnovnenepoznateveliinedefinisaneuvorovimaKEMetodadeformacijeMetodasilaMeovita(hibridna)metodaInterpolacionefunkcije

  METODKONANIHELEMENATA 3

 • Uvod

  RazlikaizmeuMKEidrugihnumerikihmetoda(metodakonanihrazlikaMKR)?U MKR vri se aproksimacija izvoda nepoznatefunkcije, koji se pojavljuju u diferencijalnojjednaini.U MKE vri se aproksimacija nepoznate funkcije,tj. polja pomeranja svakog konanog elementapomou interpolacionih funkcija

  METODKONANIHELEMENATA 4

 • Uvod

  PrednostiMKEuodnosunaostalenumerikemetode:Nemaogranienjaugeometriji,optereenju,graninimuslovima,materijaluKombinovanjerazliitihtipovaKETanostreenjasemoepoveatipoveanjembrojaKE...

  METODKONANIHELEMENATA 5

 • Uvod

  PrimeriprimeneMKE

  METODKONANIHELEMENATA 6

 • Formiranjematematikogmodela

  METODKONANIHELEMENATA 7

  Fiziki model (realna konstrukcija)

  Matematiki modelDiferencijalne jednaine

  + granini uslovi

  Idealizacija Geometrija Materijal Optereenje Granini uslovi Kinematika

  Pitanja Koji su najvaniji fiziki fenomeni? Da li problem zavisi od vremena? Da li je problem linearan ili nelinearan? Koje rezultate elimo da dobijemo? Tanost rezultata?

  Da li moemo da reimo matematiki model analitiki?

 • Primerformiranja matematikogmodela

  METODKONANIHELEMENATA 8

  E=210GPa=0.3h=10cmd=0.2cml=60cma=35cmB=20cm2c=6cmp=0.5kN/cm

  Cilj analize:

  1. Naponi u preseku-

  2. Maksimalni ugib na delu duine l

 • Primerformiranja matematikogmodela

  Izbormatematikogmodelazavisiod: Fenomenakojinasukonkretnomprimeruzanimaikojeelimodaanaliziramo Geometrije Optereenja GraninihuslovaMaterijalnihkarakteristika Kojerezultateelimodadobijemoikojajezahtevanatanost

  METODKONANIHELEMENATA 9

 • 1D(linijski)matematikimodel

  METODKONANIHELEMENATA 10

  Cilj analize:

  1. M =?

  2. T=?

  3. vA = ?

  Pretpostavka: Euller-Bernoulli-eva greda

  Diferencijalna jednaina?

  Granini uslovi?

  Da li matematiki model moemo reiti analitiki?

 • 1D(linijski)matematikimodel

  Pitanja:Pouzdanost?Efikasnost? Koncentracijenapona?Uticajiuostalimdelovima?Odgovor: Sloenijimatematikimodel 2D

  METODKONANIHELEMENATA 11

 • 2Dmatematikimodel

  METODKONANIHELEMENATA 12

  u = v = 0

  00

  nt

  n

  00

  nt

  n

  0

  nt

  n p

 • NumerikimodelMKE

  METODKONANIHELEMENATA 13

  Da li moemo da reimo ovaj matematiki model analitiki?

  TEKO!

  NUMERIKIPOSTUPAKMKE

  Fiziki model (realna konstrukcija)

  Matematiki model(Diferencijalne jednaine

  +Granini uslovi)

  Numeriki model

  (MKE)

 • Numerikimodel MKE

  METODKONANIHELEMENATA 14

  Geometrijskimodel Numerikimodel MKE

 • AlgoritamskikonceptMKE

  METODKONANIHELEMENATA 15

  1.Korak DiskretizacijaMatematiki (geometrijski model) se pomouzamiljenih linija (povri) deli na podddomene KONANE ELEMENTE koji su meusobno povezani uVOROVIMA

  K. e.

  vor

  Greke diskretizacije?

  Preprocesing

 • AlgoritamskikonceptMKE

  METODKONANIHELEMENATA 16

  2.Korak Opisponaanjasvakogkonanogelementa Definisanje polja pomeranja Interpolacione funkcije

  Osnovna relacija u MKE:

  3.Korak Opisponaanjasistema Assembling:

  e e eK q Q

  Kq Q

 • AlgoritamskikonceptMKE

  METODKONANIHELEMENATA 17

  4.Korak Reavanjesistemajednaina(odreivanje nepoznatihuvorovima)5.Korak Odreivanjeuticajauelementima(pomeranja,naponi,deformacije,...) postprocessing6.Korak Analiza,verifikacija,kritikiosvrt

 • Dasevratimonaprimer...

  METODKONANIHELEMENATA 18

  Pomeranja

 • Dasevratimonaprimer...

  METODKONANIHELEMENATA 19

  x

 • Dasevratimonaprimer...

  METODKONANIHELEMENATA 20

  y xy

 • Analizarezultata

  1DMATEMATIKIMODEL

  Maksimalniugib

  Normalninapon

  2DMATEMATIKIMODEL

  Maksimalniugib

  Normalninapon

  METODKONANIHELEMENATA 21

  2/11 cmkNx

  cmvA 1715.0

  2/57.11 cmkNx Zakljuak: U skladu sa ciljevima analize, 1D model e dati pouzdanerezultate ukoliko je greka manja od 5% za normalni napon, odnosno 17%za ugib. Efikasnost 1D modela ogleda se u njegovoj jednostavnosti, tj. dopouzdanih rezultata se dolazi na jednostavan nain, bez primenenumerikog postupka i raunara.

  cmvA 1429.0

 • Darezimiramo....

  Izbor matematikog modela izmeuostalog zavisi i od toga ta elimo dadobijemo kao rezultat analize. Najefikasniji je matematiki model kojidaje pouzdane rezultate uz najmanji utroakresursa, vremena i napora. Reenje numerikog modela je tanoonoliko koliko je taan matematiki model.

  METODKONANIHELEMENATA 22

 • Umestozakljuka...

  METODKONANIHELEMENATA 23

  Fiziki model

  Matematiki model

  Numeriki model

  Proguenje mree, promena tipa k.e., ...

  Kraj!Da

  Ne

  Promena fizikog modela

  Zadovoljni dobijenim rezultatima? Promena

  matematikog modela