thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

41
#THMegaSale ช้อปกระจุย ลดกระจายกับ สินค้าออนไลน์ทั ้งประเทศไทย 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 www.MegaSale.in.th

Post on 21-Oct-2014

1.098 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Thailand online mega sale 2013 http://www.megasale.in.th/

TRANSCRIPT

Page 1: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ชอปกระจย ลดกระจายกบ สนคาออนไลนทงประเทศไทย

26 พฤศจกายน - 3 ธนวาคม 2556

www.MegaSale.in.th

Page 2: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

สมาคมผประกอบการพาณชยอเลกทรอนกสไทยThai E-Commerce Association

เปนการรวมตวของผประกอบการ E-Commerce ในไทย กอตงขนวนท 19 ธนวาคม 2548

Page 3: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

เปาหมายของสมาคม

● เปนศนยกลางของผประกอบการพาณชย อเลคทรอนคของประเทศ● สงเสรมการรวมกลมธรกจ (Cluster) ของผประกอบการโดยจาแนกตามประเภทอตสาหกรรมและบรการ

● สงเสรมและสนบสนนการพฒนาเทคโนโลยดาน E-commerce ในประเทศไทย

● เปนศนยรวมองคความรดาน E-commerce และเปนศนยกลางในการเผยแพรเทคโนโลยดาน E-commerce

● เสรมสรางมาตรฐานการประกอบธรกรรมดาน E-commerce ทงดานผประกอบการ ผบรโภคและผสนใจโดยทวไป

● พฒนาศกยภาพผประกอบการพาณชยอเลคทรอนคไทยใหสามารถแขงขนในเวทโลก

● เปนแหลงขอมล ใหคาแนะนาและใหคาปรกษา ดานแหลงเงนทน● สงเสรมสนบสนน และสรางความเชอมนระบบการชาระเงนผานทางสออเลคโทรนค

Page 4: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ผลงานทผานมา (Our Work)

Thailand E-Commerce Forum Annual Conference

Jib Cafe E-Commerce(Small Group Discussion)

** and more events

Page 5: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

หนงสอและความร (Knowledge)

หนงสอ Design for E-Commerce

กลโกงออนไลน แบบสารวจผใชอนเทอรเนตไทย

Page 6: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ทางานรวมกบหลายหนวยงาน

Page 7: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

วาระแหงชาตเรองใหมกาลงจะเกดขน.!(National Event will Comming)

Page 8: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ทมาทไป (Reference)ทอเมรกามการลดราคาสนคาทางออนไลนจานวนมากในชวงวน Cyber Monday

Page 9: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Cyber Monday Resultผลจาก Cyber Monday ทาใหหลายเวบไซตทอเมรการยอดขายเตบโตขนอยางมากในชวง วนๆ นน และเปนการทาใหคนอเมรกนสนใจหนมาซอของออนไลนกนมากขน

Page 10: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Cyber Monday 2011

*

ผลของ Cyber Monday ในป 2011 มอถอกลายเปนชองทางทคนนยมชอปมาก

Page 11: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Cyber Monday 2012

24%(YoY 14/3%)

*

และในชวง Cyber Monday ป 2012 ยอดการซอผานมอถอโตมากขนอยางตอเนอง

Page 12: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale * ขอมลจาก สานกงานสถตแหงชาต*

Thailand E-Commerce Valueมาดมลคาการซอขายทางออนไลนของประเทศไทย

มลคา E-Commerce ของไทยป 254

Page 13: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

เราจงอยากกระตน E-Commerce ไทยเตบโตมากขน

โดยตองกระตนใหผซอๆ มากขน

“กระตนใหคนไทยหนมาซอสนคาออนไลนกนเพมมากขน”

(Stimulate Thai People Buy Online More)*

จงไดรเรมโครงการน โดยเปนความรวมมอของเอกชนและรฐบาล

จดงานกระตนใหคนไทยมาซอสนคาออนไลน

Page 14: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Scope of Project

●Support : Thai – English Product

●Timing : 26 Nov - 3 Dec 2013 (8 days)

●Target : เปนแคมเปญระดบประเทศประจาทกป

แคมเปญลดราคาสนคาออนไลน จากรานคานบหมน ทงลด ทงแจก ทงแถม

“ทงประเทศ”

ชอปกระจย ลดกระจายกบ สนคาออนไลนทงประเทศไทย

* (Annual National Campaign)

(all online web site discount whole country)

www.MegaSale.in.th

Page 15: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

เปาหมายของโครงการน Expected from this Campaign

●Total Sale Value 500 million baht

●Total User, PV

●Increase Number of DBD Registered

●Top Sale

●Success Case

●Merchant Case study

●Buyer case study*

Track by Google Analytics (need support and integrated with your site)

Page 16: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

จดเดนของโครงการน

สาหรบผซอ (Shopper)● เวบไซตของไทยรวมกนลดราคาสนคา 20-80%● แจก - แถม สนคาพเศษ● คาสงฟร และ ราคาพเศษ

สาหรบรานคา (Merchant)● คาบรการชาระเงนราคาพเศษ● การสนบสนนจากหนวยงานตางๆ ● กระตนยอดขาย ของธรกจในชวงป

*

Page 17: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

สาหรบผประกอบการใหมทไมมเวบ

เรามผประกอบการเวบไซตสมาชกสมาคมคอยให บรการ

● ReadyPlanet.com● TARAD.com● Weloveshopping.com● INWShop.com● และคายอนๆ

Page 18: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

สงทขอความรวมมอกบการรวมโครงการCollaboration with Other Partner

● Shopping Mall = Product Discount

● Payment = Fee Discount

● Logistic = Fee Discount

● Other = Reward, Free item, Budget,

Connection

*

Page 19: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

พนธมตรในโครงการ (Partners)

Marketplace●TARAD.com●Pantip Market●ReadyPlanet●Weloveshopping●INW Shop●Priceza●Dealfish●Panthavanij (B2B)

* อยในชวงการตดตอ

Shopping Site●TVDirect●Tohome●Officemate, TrendyDay, Central●Supermarket (Tesco, Big C, Tops)●Shopat7.com●Thaisale.co.th●wowme.co.th (by Mcgroup)●Reebonze.co.th●goodchoiz.com●directtoshop.com● Central online●Officemate

Digital Product & Services ●Online Game - AsiaSoft●EBook - Ookbee, MOB●Travel Site ●Flight & Ticket - Nok Air, ThaiTicket, Major Cineplex

Payment●VISA, Master●mPay, Paysbuy, True Money, Thaiepay●สมาคมธนาคารไทย Bank (ชมรมธรกจบตรเครดต) ●Bank of Thailand

Shipping & Logistic●Thailand PostGovernment●ETDA●DBD●Thailand Tourism

Media Partner●Nation Channel●CH9●Beartai Hitech●SME Channel

Other Partner●Google●Operators(AIS, True, dtac)

*

Page 20: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

การรวมโครงการHow to join this project

●ตองเปนสมาชกสมาคมผประกอบการพาณชยอเลกทรอนกส

●ตองจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกสกบกรมพฒนาธรกจฯ

●สนคาและบรการตองไมละเมดลขสทธ หรอผดกฏหมาย

●ตองม URL เวบไซตของตวเอง ไมใช Facebook หรอ Social Media

●ใส Code ทหนาสดทายของการสงซอสนคา (เพอ Track)

รปแบบสมาชกของสมาคม

●สมาชกบคคล 500 บาท/ป

●สมาชกบรษท องคกร 1,000 บาท/ป

*

Page 21: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ประโยชนของธรกจทรวมโครงการ

●โปรโมทธรกจ สนคา เวบไซตไปยงคนไทยและทวโลก

●สรางยอดขาย ยอดคนเขาธรกจของคณทนท (Increase

Sale & Traffic)

●เพมจานวนลกคาใหม ใหกบธรกจ (New Customer)

●สงเสรมธรกจการคาออนไลนของไทย

●เพมโอกาสการพฒนาศกยภาพการคาทางออนไลน

*

Page 22: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Web Services Framework

TH

www.MegaSale.in.th

Web A.

TH

Web B.

TH

Web C.

EN

Web D.

TH

EN

OnlineMarketing

OfflineMarketing(TV, Print,

Radio)

User

*

Page 23: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ตาแหนงโฆษณาพเศษเพอดงดดลกคา

Price x 2 xx,xxx bahtPrice x 3

xx,xxx baht

Price x 1 xx,xxx baht

Price x 1 xx,xxx baht

*

Page 24: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Scope of Web SiteFront End● หนาแรก (Home Page)

○ พนทโฆษณา (Advertising๗ ■ ระบบจดการโฆษณา Open-X

○ หนาหมวดวหมสนคาProduct by Category

● Login with Facebook1● Search ● Promotion Page● Ranking Page

○ Top Sale Product● Product Listing Page

(Sorting, Like, Thumb & Listing View)● CMS (Content Management System)

○ General Page exp: How to buy Page, Who we are

● Thai and Eng○ Show product by language

● Mobile Page (resize to mobile and tablet)

Back End● Admin Page

○ Merchant Management(add, edit, delete, search)

○ product control by merchant○ Report

■ Merchant report■ Sale report■ Product

● Merchant Page○ Login Page○ Merchant profile, ○ Product Management

(add, edit, delete, search)○ Report

■ Product Report● Click, Buy Report

Page 25: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Site Map

*

Include : Mobile Site

** Tracking by Google Analytics by Predictive Team

Page 26: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Tracking Methodology

Campaign Performance Tracking Support by Predictive co.,ltd.

Scope of tracking● Traffic, PV● Sale

Page 27: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Merchant Requirement

● Set Discount Campaign on 26 Nov - 3 Dec

2013 (8 days)

● Fully Promote to your customer

● Get Discount product to www.Megasale.in.th

● They can buy as on main site

Page 28: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Scope of Organizer

● Web Development○ Web Management, Add, Edit, Delete○ Product Management○ Product and Pricing Tracking

● Merchant Management○ Recruit merchant to project○ Contact and work with merchant

● Media Management○ Online and Offline - Media & PR (Work with DBD)

● Project Report and Summary

Page 29: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Hi-light Product

Target huge discount product● DTAC Devices

Page 30: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

● CP-Fresh mart (Fresh Product)● TARAD● OfficeMate● 7-11● TV Direct● Rebonz

Hi-Light Web Site

Page 31: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Project Timing

Sep Oct Nov Dec

Event Date

26th 3st

Promote2 week before

3 Sep Working Group Meeting

11 Sep Kick Off Event Seminar

24 Sep Press Event

Web Development30 Sep – 20 Oct

Add Product21 Oct – 14 Nov

Time Action

3 Sep 2013 Working Group meeting with Major Partner

11-Sep-13 Kick off Event Seminar - Promote to merchant, Rule & Regulation

24-Sep-13 Press Event

30 Sep - 20 Oct Web Dev and Test

21 Oct - 14 Nov Add and Update product to web site

15-Nov-13 Web Ready to Sell (test period)

18-Nov-13 Start Promote (1 week before event)

26-Nov-13 Launch Date (26 Nov – 3 Dec)

26 Nov – 3 Dec

*

Page 32: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale Meeting with DBD - 18 Sep 2013

Project Progress

Working Group Meeting - 3 Sep 2013 ThailandPost, TAT, DBD, ETDA, KBANK, SilkSpan, 7-11Paysbuy, TARAD, INW Shop, ReadyPlanet, mPay, Rebonzeand more...

Page 33: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Meeting Progress

Working Group Meeting at TARAD Office - Sep 19, 2013

Page 34: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Press Event

Press Conference Event at DBD

วนแถลงขาวเปดตวงานท กรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย 30 สงหาคม 2013

Page 35: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Location : DBD Time : 14:00

Topic● Project overview● Group partner● Target & KPI - Expected outcome● Hi-light product and partner

Target BoothOutdoor Innovation, Jewelry Fashionista, Good Choice, CP Freshmart, 7-11,

Press Event 24 Sep 2013

Page 36: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Team WorkProject Lead : Pawoot Pom

Coordinate : Kumlaitip Jan

Working Group

● Somwang Paysbuy● Somkiat Rebonz● Burin ReadyPlanet● Wai Priceza● Golf ETDA 089-145-4922● Yim DBD 081-987-3909● ททท. (ผแทน) ธรพงษ 081-376-0765● ไปรษณยไทย ปรางค 081-929-6903● PANTAVANIJ Vee 086-5564565

Page 37: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Supported Budget

● DBD Media (Offline) 1 million

● ETDA 1 million○ Organizer (Project Management)○ Web Development○ Online Media

● TAT 200,000 baht

Page 38: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

Organizer

Open for Pitching● From ETDA● Freewill Solution (Pantavanij)● K.Pat

Page 40: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

เรามาเปลยนแปลงประเทศไทยใหดดวย E-Commerce กนครบ

“พลงการเปลยนแปลงอยในมอเราครบ”

*

** สนใจมารวมทางานในโครงการน Join ไดเลยครบ ท Facebook Group ของโครงการ

Page 41: Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

#THMegaSale

ENDhttp://www.ThaiECommerce.org

More informationemail : [email protected]

*

fb.com/ThaiECommerceAssociation