انقلاب اسلامی

of 171 /171
ران ی ا ان وی ج ش ن ی دا ش ه و ر ی ی ش وز م ه ا ک ب ش، ج# ی ش مادMadsg.com !! ران ی ا ش ن م و دا عل کده ه ی د ن ع ی ج# ی ش ماد!! ران ی ا ش ن م و دا عل کده ه ی د ن ع ی ج# ی ش ماد

Upload: rama227

Post on 20-Jun-2015

1.548 views

Category:

Government & Nonprofit


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: انقلاب اسلامی

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

Madsg.com

مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!

Page 2: انقلاب اسلامی
Page 3: انقلاب اسلامی

انقالب مفهوم

اختر Revolution ))))واژه• علم اصطالحات ازدورانی چرخش معنای به که بوده شناسی

کار به اول جای به گان سیاره بازگشت و افالکمسائل مورد در امروزه اما است رفته می

فکری صنعتی،اجتماعی، انقالب مانند گوناگونیاین... در انقالب از منظور رود می کار به و

. است وبزرگ اجتماعی انقالبهای کتاب

Page 4: انقلاب اسلامی

انقالب عوامل

موجود. 1 وضع از عمیق نارضایتی2 ) جایگزین. ) جدید های ایدئولوژی وگسترش ظهورانقالبی. 3 روحیه گسترشگر. 4 بسیج ونهادهای رهبری

Page 5: انقلاب اسلامی

انقالب عناصر

1) بودن. ) مردمی ها توده شرکتخشونت. 2 عنصر وجودجامعه. – 3 سیاسی اجتماعی ساختارهای تغییر

Page 6: انقلاب اسلامی

ها پدیده دیگر با انقالب تفاوترفرم. 1

سوی • از که وجزئی تدریجی تغییرات به رفرمآمیزانجام ومسالمت قانونی صورت به حاکمان

. از انقالب خالف بر رفرم میشود گفته پذیردپذیرد می تحقق حاکم سیاسی رژRیم سوی

سیاسی رژRیم ای،تغییر توده بسیج مانند واموریندارد . راه آن در وخشونت

Page 7: انقلاب اسلامی

نهضت-2

• ) است ) مدت دراز T معموال حرکتی جنبش نهضتبه آن از بخشی فقط انقالب است ممکن که

. فکری تالشهای شکل به است وممکن آید شمارگسترش دراثر شده،سپس آغاز وفرهنگی

گیرد خود به وانقالبی سیاسی افکارجدید،رنگ. شود منجر انقالب به وحتی

Page 8: انقلاب اسلامی

کودتا. 3

یک • علیه نظامیان از گروهی سریع اقدام کودتاانتقال دنبال به که است سیاسی رژیم

می نظامی خشونت طریق از قدرت وجابجاییباشد.

• . آن نتایج است بهره بی انقالب های ویژگی ازو سیاسی تغییرات به تنها زمانی نیست یکسان

و اجتماعی عمیق تغییرات سبب نیز گاهی . ... گردد می و اقتصادی

Page 9: انقلاب اسلامی

شورش-4

های • ودامنه ماهیت با یاواکنشی مقطعی حرکتیانقالبی حرکتی مقدمه گاه که است متفاوت

است.مردم،ایدئولوژی • همراهی از مواقع از بسیاری

و سیاسی نهادهای تغییر برای ای برنامه و جدید . در آنها از وبساری نیست برخوردار اجتماعی

فرومی یا شود می سرکوب کوتاهی مدتنشیند.

Page 10: انقلاب اسلامی

داخلی- 5 جنگ

میان • قدرت کسب برای مسلحانه مبارزهسبب به که کشوراست یک در درگیر طرفهای

ویا دیگر بخش علیه قدرت از بخشی طغیان ... از و مختاری خود ارضی، تجزیه درخواست

گروههای میان کشور ساکنان از گروهی سوی. گیرد می صورت قدرت خواستار مسلحانه

Page 11: انقلاب اسلامی

انقالب درتحلیل مختلف رویکردهایایران اسالمی

باره • در تاکنون که منابعی به دقیق نگاهیمی ،نشان شده نگاشته ایران اسالمی انقالب

ازعوامل تعدادی یا یک بر آثار این که دهدشناختی، فرهنگی،جامعه عوامل ویابرهمهتاکید... اسالمی انقالب وقوع در اقتصادی،و . . شود می اشاره مورد چند به که اند کرده

Page 12: انقلاب اسلامی

اسالمی انقالب مورد در رهیافتها بندی دسته نوع یکایران

جند رهیافتبه علیتی

انقالب

بر تاکیدعوامل فرهنگی

بر تاکیدعوامل سیاسی

بر تاکیدعوامل

روانشناختی

عوامل بر تاکیدو اقتصادی

اجتماعی

مثالها:مایکل. 1

در فیشرایران کتاب

اختالف تا مذهبی

انقالبکدی. 2 نیکی

کتاب درهای ریشه

ایران انقالبفرد. 3

در هالیدیمقاله

ایران انقالبتوسعه

ناموزون ومردم گرایی مذهبی

جان. 4در فوران

کتاب مقاومت شکننده

مثالها:علی. 1

در دوانیکتاب

نهضت روحانیون

ایرانحامد. 2

در الگارریشه کتابانقالب های

اسالمیآصف. 3

در حسینکتاب ایران

اسالمی انقالب

آن وضدگیلزکپل. 4

کتاب درانتقام

خداوند

مثالها:ایرواند. 1

آبراهامیان مقاله در

علل ساختاری

انقالب بر که ایران

مبنای نظریه انقالب

هانتینگتون نوشته اند،در

ریشه کتابهای

اجتماعی انقالب وجرالد

در گرینضد مقاله

به بسیجیک عنوان

روش انقالبی

مثالها:ماروین. 1

در زونیسشکست کتاب

شاهنامه،که. 2 افرادی

اساس برروش

روانشناسی جیمز اجتماعیتحلیل دیویس

کنند مینویسندگانی. 3

مبانی بر کهنظریه

محرومیت تد نسبی

گر رابرتنوشته مطلبفرخ ،مانند اند

در مشیریو دولت کتاب

انقالب در اجتماعی

ایران

مثالها:لونی. 1 رابرت

ریشه کتاب دراقتصادی هایایران انقالب

اسکاچبل. 2 تدادولت مقاله در

و تحصیلداردر شیعی اسالم

ایران انقالبهمایون. 3

در کاتوزیاناقتصاد کتاب

ایران سیاسیبر. 4 که افرادی

نظریه اساسهای

و مارکسیستینظام نظریه

جهانی والرشتاسن می مطلب

نویسند.

Page 13: انقلاب اسلامی

ایران اسالمی انقالب و انقالب ونظرپیرامون دیدگاه چند

اسکاچپل- 1 :تدا

نقش • که خود نظریه از ایران انقالب بادیدن ویکردبرگشت می نفی انقالب وقوع در را اراده

انقالب،آگاهانه ))وگفت یک تنها دنیا در اگراست ایران انقالب آن باشد شده .((ساخته

Page 14: انقلاب اسلامی

2: زونیس- ماروین

بررسی • به ایران انقالب تحلیل در ویزمانی تا ومعتقداست پرداخته شاه روانشناسی

( علم، پرون،اسدالله مانندارنست عواملی کهمی...( تجویز شاه به را الزم روانی قدرت و

. وقوع زمان در اما شد نمی وارد خللی کردند . بودند رفته دست از عوامل آن همه انقالب

Page 15: انقلاب اسلامی

دیویس- 3 جیمز نظریه

ای • جامعه اگر نظریه این مدتی طبق برایداشته بهتری اقتصادی وضعیت طوالنی T نسبتا

سریع رکوردی با آنها وسپس،کسب باشدممکن که شد خواهد اغتشاش دچار شود مواجه

. شود انقالب یا شورش موجب است

Page 16: انقلاب اسلامی

چالمرزجانسون- 4 نظریه

عامل • سه اثر در ،انقالب دیدگاه این اساس بر: پیوندد می وقوع به متوالی

• +) ( نخبگان ناسازگاری قدرت رکود تعادل عدمانقالب + ««««««« شتابزا عوامل حکومتی

Page 17: انقلاب اسلامی

فوکو- 5 میشل نظریه

مادی • های انگیزه وجود عدم فوکو تحلیل اساسبر وتاکید ایران انقالب نبودن وتصادفی واتفاقی

تغییردر ایجاد و مذهبی رهبری نقشوفرامدرن سیاسی گرایی خویشتن،معنویت

ایران انقالب بودن

Page 18: انقلاب اسلامی

قرن در ایران جامعه ازویژگیهای برخینوزدهم

وقومی- • ای فرقه اختالفاتملی • انسجام عامل مذهبحاکمان • دولتهاو وخشونت استبدادوانگلیس • روس دول از متوالی شکستهایمذهبی • مشروعیت عدموعشایری • روستایی جامعه اغلب

Page 19: انقلاب اسلامی

تنباکو قیام

وتنباکوی • توتون انحصار امتیاز واگذاری از پستهران تجار رژی انگلیسی شرکت به ایران

اکبر سیدعلی رهبری به شیراز مردم وسپسوتنباکو توتون تحریم فتوای ونهایتابا اسیری فال

. بود همراه امتیاز ولغو شیرازی میرزای توسط

Page 20: انقلاب اسلامی

تنباکو قیام های پیامد

خود • حاکمان مقابل در مردم قدرت نماینگرعلیه همگانی مقاومت واولین قاجار کامه

بود خارجی استعماررهبران • عنوان به روحانیت سیاسی ظهور از

. داد خبر اجتماعی جنبشمردم • کالبد در تازه روحی شدن دمیدهقاجاری • سلطنت مشروعیت شدن سست

Page 21: انقلاب اسلامی

قیام از پس اعتراضات رشد ازعوامل برخی تنباکو

دولت. 1 ضعفهای. 2 قرارداد وعقد بیگانگان به امتیاز اعطای

استعماریحکام. 3 وستم ظلماقتصادی. 4 بحرانمردم. 5 سیاسی آگاهی رشدشاه. 6 الدین مظفر وبیماری ضعف

Page 22: انقلاب اسلامی

مشروطه از قبل اتفاقات مهمترین

استبدادی. 1 دولت علیه طباطبایی بهبهانی، اتحادکمیته. 2 وانتخاب میکده باغ در مردم اجتماع

نفره 9وقم. 3 العظیم عبد حضرت به علما هجرت4... و. عدالتخانه تاسیس خواست در5... و. روحانیت به بلژیکی نوز اهانت

Page 23: انقلاب اسلامی

مفهوم با مردم آشنایی زمینهمشروطه

به • وروشنگران مردم از ای عده بردن پناهباعث که ماه یک مدت به که انگلیس سفارت

مشروطه مفهوم با مردم شدن آشناشورا مجلس به عدالتخانه گردیدوتقاضای

در مشروطه صدورامضا وباعث تغییریافت.1285مرداد گردید شاه الدین مظفر سوی از

Page 24: انقلاب اسلامی

قاجار ازدربار علما نارضایتی علل

علما. 1 ونگرانی امتیازات واعطای بیگانگان نفوذغربی فرهنگ رواج از

قاجار. 2 دستگاه در وفساد ضعف

Page 25: انقلاب اسلامی

ومشروطه روحانیت

مشروطه • حامی قدرت مهمترین ابتدااز. ای عده ها کجروی برخی خاطر به سپس بوددسته دو به وعمال پرداختند آن با مبارزه به علما

شدند تقسیم1 ... سیدکاظم. ازحمایت که نوری ا فضل شیخ

. بود برخوردار یزدی2 ... و. خراسانی آخوند حمایت از که نائینی

. بود برخوردار

Page 26: انقلاب اسلامی

قرن در ایران روشنفکران ویژگیهای19

غیر • برخورد و وحیرت باحسرت غرب به نگاهباآن نقادانه

فراماسونری • های سازمان در شدن جذبسنتهای • به اعتنایی وبی غربی مفاهیم گسترش

مذهبیغربی • دولتهای به اندازه از بیش اعتمادمردمی • پایگاه نبود

Page 27: انقلاب اسلامی

مشروطه شکست عوامل

1: درونی. عواملمشروطیت • ایدئولوژی در ابهامخواه • مشروطه نیروهای متفاوت ماهیتوغربزدگی • وابسته و مستبد عناصر نفوذ

افراطیکارآمد • مرکزی دولت یک ایجاد در ناکامی2: بیرونی. عوامل

وانگلیس روس اتحاد

Page 28: انقلاب اسلامی

از پس مردمی های جنبش مهمترینجهانی 1299-1304جنگ

را • ای مسلحانه قیام خان میرزاکوچکبر حاکم فساد به واکنش در گیالن درجنگلهای

. داد سازمان کشورهرج • کنی ریشه برای خیابانی محمد شیخ قیام

. درآذربایجان ومرجعلیه • فارس علمای حمایت با تنگستانیها قیام

. جنوب در انگلستان نفوذ

Page 29: انقلاب اسلامی

خان رضا آمدن کار روی

• ... خود و سیاسی وضعیت تثبیت برای انگلستاناسفند سوم کودتای برای را میرپنج رضاخان

1299 . انتخابکرد امنیت • وایجاد ارتش سازماندهی با وی

. ودر آورد دست به زیادی T 1305محبوبیت رسما. کرد تاجاگذاری

Page 30: انقلاب اسلامی

رضا دوران در اقتصادی وضعیتشاه

می • ونظام ارتش کشورمصرف jدرآمدعمدۀشد.

•. بودند روبرو بافقر کشاورزانعشایر • اسکان با دامداری صنعت نابودیرضا • نفع به T عمدتا اما داشت رشد اقتصاد اگرچه

. گرفت صورت وطرفدارانش شاه

Page 31: انقلاب اسلامی

دولت وفرهنگی سیاسی اقداماتشاه رضا

استبدادوخشونت •نابودی • هدف با مذهبی ونهادهای ستیزبامذهب

تشیعومجرای • اجتماعی نهاد هرگونه نابودی

همبستگیناسیونالیستی • باستانگراییوفرهنگی • قومی سازی یکپارچه سیاست

Page 32: انقلاب اسلامی

رضا محمد دوران وقایع از برخیپهلوی

ایران • اشغالنفت • شدن ملی نهضت1332مرداد 28کودتای •

خمینی • امام قیام42خرداد 15قیام •

استبداد )• و وابستگی (1343-55تشدید

سال • از علنی های مخالفت بعد 1355آغاز به

Page 33: انقلاب اسلامی

ایران اشغال های پیامد

سیاسی • وجناحهای احزاب آزادیمیان • قدرت پراکندگی

خارجی های مجلس،دولت،احزاب،سفارتخانهودربار

ها • وکابینه دولتمردان درپی تغییرپی

Page 34: انقلاب اسلامی

نفت صنعت شدن ملی نهضت

با • بار اولین نفت صنعت شدن ملی طرحمجلس در قوچان نماینده رحیمیان پیشنهاد

آن از هم مصدق حتی که شد مطرح چهاردهمنکرد حمایت

صنعت • وخارجی داخلی بسیار وجودمخالفتهای باماه اسفند در ایران .1329نفت شد اعالم ملی

Page 35: انقلاب اسلامی

والیتی و ایالتی انجمنهای الیحه

مهرماه • در علم کرد 1341دولت مطرح را آنرا • خود مخالفت قم علمای خمینی امام بادعوت

. شدند وخواستارلغوآن داشته اعالموعلما • شاه جدی رویارویی اولین الیحه این لغو

بود.

Page 36: انقلاب اسلامی

سفید انقالب اصول

وملت • شاه انقالب به که برنامه اینکه شد می اصل شش شامل نیزمشهوربود

. گردید مطرح شاه توسط شخصابه • دولت وابستگی بخاطر آن با علما مخالفت

مذهبی ضد های سیاست ادامه و آمریکاتحریم • را زمینه این در انتخابات خمینی امام

کرد.

Page 37: انقلاب اسلامی

خرداد پانزده قیام

در • حمله 13امام روزعاشورا با مصادف خرداد. کرد رامحکوم فیضیه به رژیم

درسحرگاه • رادستگیروبه 15رژیم امام خردادکرد منتقل تهران

گردیدوشاه • برپا تظاهرات ازشهرها بسیاری در. کرد صادر را معترضان سرکوب دستور

Page 38: انقلاب اسلامی

خرداد پانزده قیام پیامدهای

پهلوی • دولت از مخالفان ناامیدیمسلحانه • مبارزه به مبارزه سنتی شیوه تغییرروحانیت • به سیاسی مبارزه رهبری انتقال

خمینی امام شخص رهوخاصه

وتزلزل • رژیم مشروعیت بقایای رفتن بین ازآن اجتماعی پایگاه

Page 39: انقلاب اسلامی

در باز فضای سیاست ایجاد عوامل1355سال

توان • نمی را سرکوب سیاست اینکه به آگاهیداد ادامه همیشه برای

سازی • زمینه درصدد خود بیماری از آگاهی با. بود فرزندش به قدرت آرام انتقال

شاه • رژیم علیه جهانی تبلیغات اوج

Page 40: انقلاب اسلامی

واستبداد وابستگی 1343-55تشدید

مجلس • توسط کاپیتوالسیون الیحه تصویبدردوره 43سال • خشن استبدادی دوره آغاز

پهلوی •. کرد سرکوب را مخالفان تمامتشکیل • سیاسی لحاظ از رژیم کار مهمترین

. بود رستاخیز حزب

Page 41: انقلاب اسلامی

باز فضای سیاست از هایی نمونه

شکنجه • شدت از وکاستن زندانها وضع بهبودیدادرسی • قانون اصالحاز • پس هویدا وبرکناری دولت هیات در تغییرات

سال13اقتصادی • اوضاع به دادن سروسامان

Page 42: انقلاب اسلامی

باز فضای سیاست اصلی موانع

•... و سیاسی مشارکت برای قانونی سازوکار عدم•. آزاد و مستقل نهادهای تمام بردن بین ازاز • ومردم دولت بین ارتباطی وجودحلقه عدم

. 42سال بعد بهاین • اجرای در او سردمداران و شاه نبودن جدی

سیاست.•4. شاه. رضاه محمد شخصیتی ویژگی

Page 43: انقلاب اسلامی

نظام فروپاشی انقالب،آغاز طوفانسیاسی

خمینی • مصطفی آقا حاج مشکوک درگذشتمناسبت • به مختلف بوددرشهرهای یاد برپایی

امام فرزند شهادتدر • امام شخصت به آمیز توهین مقاله انتشار

در اطالعات .1357دی 17روزنامه

Page 44: انقلاب اسلامی

سال حوادث از 56-57برخی قبلانقالب

شهرها • وبرخی قم ومردم طالب تظاهراتآبادان • رکس سینما سوزی آتشوزیران • نخست درپی پی تغییرفطر • عید مناسبت به تهران مردم تظاهراتتهران.57شهریور 17تظاهرات •نفت • صنعت کارگران اعتصاباتامام • وورود شاه (فرار ره)

Page 45: انقلاب اسلامی

پهلوی دولت سیاسی ساختار

دربار- 1 و شاهارتش-2ساواک-3وابسته- 4 احزابسیاسی- 5 اقتصاد در نفت نقشناسیونالیستی- 6 باستانگراییآمریکا- 7 به وابستگی

Page 46: انقلاب اسلامی

ودربار- 1 شاه

شاه • شخص وبرمحور فردی کامال پهلوی نظامکودتای از بعد محوری فرد این بود استوار

گردید 28 قانون جانشین وتملق شد آغاز مردادتدریج وبه حذف مستقل وشخصیتهای وافراد

. ... شد وابسته شاه شخص به و سیاسی ساختار

Page 47: انقلاب اسلامی

ارتش-2

•. بود ارتش شاه قدرت رکن مهمترین•. ارتش به کشور بودجه سوم یک دادن اختصاصدکترین • در ریشه ارتش تقویت به شاه تمایل

. دارد نیکسونبه • وابستگی پهلوی ارتش ضعف مهمترین

. بود شاه شخص

Page 48: انقلاب اسلامی

ساواک-3

دهه • میانی سالهای در سازمان کمک 30این با. ... آمد وجود به و سیا،موساد

•. بود آن تیموربختیارریاستیا 50و 40دردهه • سرکوب را مخالفین

دستگیرکرد.فراهم • را رژیم بقای موجبات هرگز ساواک

نیاورد.

Page 49: انقلاب اسلامی

وابسته- 4 احزاب

دهه • در ومردم ملیون حزب دو بر 30تأسیسرهبری به آمریکا سیاسی نظام الگوی طبق

وعلم اقبالایران • حزب وجایگزینی ملیون حزب انحالل

نویندر • رستاخیز حزب وتشکیل احزاب همه انحالل

.54سال

Page 50: انقلاب اسلامی

رستاخیز حزب اهداف

شده- . 1 کنترل مشارکت با مردم رضایت جلبوپایین- 2 متوسط های توده سیاسی بسیج

حزبی امتیازات بااعطایاز- 3 خارج سیاسی فعالیت گونه هر با برخورد

حزبمنافع- 4 راستای در مردم سیاسی آموزش

پهلوی سلطنت

Page 51: انقلاب اسلامی

سیاسی اقتصاد در نفت نقش

سیاسی • تأثیرگذاربرتحوالت عامل مهمترینمعاصرایران.

درسال • شاه درظهوردیکتاتوری آن مهم نقش(57-42های)

جامعه • از دولت استقالل

دولت • وخارجی داخلی مشروعیت•. مختلف های نهاد بودجه تأمین

Page 52: انقلاب اسلامی

شاه ناسیونالیستی باستانگرایی

ایدئولوژی • بعنوان شاهنشاهی ناسیونالیسمبخش مشروعیت

های • جشن در آن ظهور .2500اوج ایران سالهتغییر • شاهنشاهی ایدئولوژی رسمی بروز آخرین

. شاهنشاهی به شمسی هجری از ایران تقویم

Page 53: انقلاب اسلامی

آمریکا به وابستگی

پهلوی • رژیم های پایه از آمریکا به وابستگیآمریکا • جانبه همه کمک•. شرق تجاوزبلوک مقابل در ایران از دفاعغربی • کشورهای به سنتو پیمان به پیوستن با

پیوست.• . ازدولت تنفرمردم اصلی عامل آمریکا با رابطه

Page 54: انقلاب اسلامی

های سال در ایران اقتصادی وضعیت57-1332

رکود • از اقتصاد شدن خارجمدیریت • فسادوسوءواردات • رویه بی افزایشآمریکایی • اصالحات اجرایقیمتها • افزایش و تورمعمرانی • های برنامه سلسله اجرای• ... و نفت درآمد به وابستگی

Page 55: انقلاب اسلامی

اقتصادی وبحران نابسامانی عوامل

توزیع- 1 گرفتن ونادیده رشد به دادن اولویتدر- 2 گذاری سرمایه وتمرکز روستا به توجهی بی

شهرهامدیران- 3 گسترده فساددرشهرها- 4 زیاد طبقاتی فاصلهگذاری- 5 سرمایه ناچیز بسیار بازدهبر- 6 سرمایه صنایع از استفاده

Page 56: انقلاب اسلامی

پهلوی دولت های آسیب و ها بحران

مشروعیت- .1 بحران مهمترینسیاسی- 2 مشارکت بحرانمستقل- 3 مطبوعات نبودشاه- 4 شخص به دولت به حد از بیش وابستگی

Page 57: انقلاب اسلامی

پهلوی دولت مخالفان

مذهبی- 3 مخالفانافراد-1-3

شریعتی: علی دکتر الفمطهری: الله آیت ب

واحزاب- 2-3 ها سازمانمذهبی

اسالم: فدائیان جمعیت الفاسالمی: موتلفه های هیات ب

اسالمی: ملل حزب جروحانیت: د

ملی- 2گرایان

مشروطخواه ه

جبه: الفملی ه

دوم نهض: ب

آزادی ت

چپ- 1گرایان

حزب: الفتوده

سازمان: بهای چریکخلق فداییسازمان: جمجاهدین

ایران خلق

Page 58: انقلاب اسلامی

گرایان وچپ ها مارکسیت

ایران • وارد شوروی طریق از عمدتا تفکر اینهای ازاندیشه واستالین لنین وتفسیر شد

. بود مارکستوده • حزب مارکسیم پرچمدار مهمترین درایران

وغیره مذهبی خشن،انقالبی،ضد ماهیتی که بود. داشت دموکراتیک

Page 59: انقلاب اسلامی

عمومی مقبولیت عدم دالیلایران در مارکسیست

1. ایدئولوژی- این مذهبی ضد ماهیتبه- 2 آن وابستگی و ایدئولوژی این محبوبیت عدم

شوروی.

Page 60: انقلاب اسلامی

مارکسیست های سازمان از برخیگرا وچپ

توده- 1 حزب1320تاسیس:•

ودفاع • مدنی های اساسی،آزادی قانون بر تاکید. کارگران حقوق از

در • بخصوص شوروی از کورکورانه حمایت. وکردستان آذربایجان واقعه

ایران • در یافته سازمان گروه نیرومندترین

Page 61: انقلاب اسلامی

خلق- 2 فدایی های چریک سازمان

تهران: • دانشگاه دانشجوی جزنی بیژن موسستوده حزب ازهواداران

• : رادیکال و ،چریکی مسلحانه مبارزه نوعشمال های وجنگل بزرگ وبیشتردرشهرهای

التین • آمریکای مارکسیست متاثرازانقالبیون

Page 62: انقلاب اسلامی

خلق- 3 مجاهدین سازمان

•... و: محسن نژاد،سعید حنیف موسسین•. بودند ازبازرگان ثر متامسلحانه • برمبارزه تاکیدومارکسیسم .• اسالم درتلفیق سعیسال • و 54از ئولوژی اید در چرخش بعد به

- لنیسم مارکسیسم پذیرش

Page 63: انقلاب اسلامی

اعتقادات • دالیل به مردم درمیان نفوذ عدممارکسیستی

فعالیت • رژیم برعلیه کوچک های سازمان درقالب. کردند می مسلحانه

•. آنها اغلب واعدام ودستگیری شناساییخودشان • از ضعفی هیچ آنها با مقابله در شاه رژیم

. نداد نشان

موفقیت عدم ودالیل چپ گروههای ویژگیهای

Page 64: انقلاب اسلامی

خواه مشروطه گرایان ملی1: ویژگیها-

مدرنیسم • در داشتن ریشهایرانی • روشنفکری آن منادی مهمتریناصراربرمشروطیت •آمیز • مسالمت ازمبارزه حمایتروشنفکران • از وسیعی طیف گرفتن دربر

. طلب اصالح روحانیون تا سکوالر• . سلطنت نابودی اصراربر عدم

Page 65: انقلاب اسلامی

مشروطه گرایان ملی افول عواملخواه

استبداد • تشدیدخود • قانونمند و آمیز مسالمت مبارزه استراتژی

. گرا ملی نیروهای

Page 66: انقلاب اسلامی

جریان سوی از انقالبی مبارزات نگرفتن دست در دالیل

خواه مشروطه

1. بودند- جایگزین ایدئولوژی فاقد2. بودند- گروهی وانسجام متحد رهبری فاقددر- 3 وناتوانی گسترده اجتماعی پایگاه فقدان

. است مردمی های توده بسیج

Page 67: انقلاب اسلامی

گرایی ملی گروههای مهمترینخواه مشروطه

دوم- 1 ملی جبههآزادی- 2 نهضت

Page 68: انقلاب اسلامی

دوم- 1 ملی جبهه

سال- 1 احیاء 1339در دوم ملی جبهه عنوان باگردید.

برخی- 2 در را محدودی اعتصابات توانست فقط. ... اندازند راه به و دانشگاهها از

بود- .3 امینی دولت حمالت اصلی هدفخرداد- 4 از شدید 42بعد واختالف رژیم سرکوب با

. ریخت فرو داخلی

Page 69: انقلاب اسلامی

آزادی- 2 نهضت

•. آمد وجود به ملی جبهه درون ازآن • بنیانگذاران از وسحابی طالقانی،بازرگان

بودند.•. بود اسالم بر تاکید نهضت ویژگی مهمتریناساسی • قانون بر سیاسی لحاظ به

می تاکید مصدق وراه ایرانی مشروطه،ملیتکردند.

Page 70: انقلاب اسلامی

آزادی نهضت نفوذ میزان

اعتبار • مذهبی ودانشجویان روشنفکران درمیان. یافتند زیادی ونفوذ

•. نداشت رژیم با درمبارزه چندانی درخششمذهبی • وروشنفکران دانشجویان به تنها نفوذآن

. شد می محدودروحانیت .• با نزدیکی ارتباط

Page 71: انقلاب اسلامی

مذهبی مخالفان

دهه • در گسترش .40ظهورو

ایرانی • جامعه مذهبی سنت در داشتن ریشهدولت • غربگرایانه سیاستهای به واکنش در

. ... یافت گسترش و پهلویشهری • است ای پدیده عمدتااثبات • برای بود عاملی مذهب به رویکرد

ها سیاست ونفی ایرانی وهویت شخصیت

Page 72: انقلاب اسلامی

مذهبی فرهنگ گسترش های نمونه

توحید • کانون مانند مدرنی های کانون تشکیل. تهران در هدایت ومسجد

مذهبی • ومراکز ها نیزانجمن شهرها سایر در. گرفتند شکل

نمایانگر • مذهبی کتب و مجالت گیر چشم رشد. بود جامعه در مذهبی فرهنگ گسترش

Page 73: انقلاب اسلامی

در مذهبی گرایش رشد دالیلمختلف سطوح

به • امام گردان شا مبارزاز روحانیون رویکردهای فعالیت درکنار فرهنگی های فعالیت

خرداد پانزده از بعد 42سیاسی

ایران • جامعه مذهبی های خصلت•. پهلوی رژیم مذهبی ضد های سیاستاسالم • از وسیاسی انقالبی تفسیرهای

Page 74: انقلاب اسلامی

نماینده شریعتی علی دکتر مثبت ویژگیمذهبی روشنفکر پرشور

دهه • های را 50و40درسال اسالم به بازگشت. زد می فریاد

•. جامع ایدئولوژی یک عنوان به اسالم به نگاهتشیع • از خواهانه وعدالت تفسیرانقالبیخویشتن • به بازگشت وی گفتمان محور•... ... و مارکس جای به ابوذرو قراردادن الگو

Page 75: انقلاب اسلامی

شریعتی به انتقاد

واین • داشته قرار غربی های نظریه تاثیر تحت. داشته باز دینی منابع اصیل فهم از را او امر

نداشت • چندانی نفوذ مردم های توده میان دروجوانان دانشجویان او مخاطبین وعمدتا

. بودند کرده تحصیل

Page 76: انقلاب اسلامی

شهید ای اندیشه ویژگیهای از برخیمطهری

ناب • اسالم مفسر مهمتریناسالمی • فلسفه ازمنظر دین تفسیراسالم • جامعیت و حقانیت از دفاع اصلی دغدغهشبهات • به پاسخگویی•. ولیبرالیستی مارکسیستی ایدئولوژی نقدوسیاست • دین بین ناگسستنی پیوندکشور • اداره در مردم مهم نقش بر تاکید

Page 77: انقلاب اسلامی

مخالف مذهبی های سازمان مهمترینپهلوی رژیم

اسالم- 1 فدائیان جمعیتدرسال • صفوی نواب هدف 1324موسس با

دینی بی با مبارزهآرا • ورزم هژیر ترورکسروی،وعال • فاطمی دکتر نافرجام ترورسنتو • نظامی پیمان به ایران پیوستن محکومیتدر • یارانش از تن سه و نواب 1334دستگیری

اسالمی • حکومت منادیان اولین

Page 78: انقلاب اسلامی

اسالمی موتلفه های هیأت

مذهبی: • های هیأت از ای مجموعه موسسدهه آغاز در تهران 1340مساجد

مسلحانه • اقدامات به اعتقادمنصور • حسنعلی ترور قدم اولینگروه • اکثراعضای اقدام بعدازاین

. شدندوبه زندانی وبقیه شدند دستگیرواعدام. آوردند – روی فکری فرهنگی اقدامات

Page 79: انقلاب اسلامی

اسالمی ملل حزب

وتعدادی: • بجنوردی کاظم محمد سید موسسمذهبی ازجوانان

مسلحانه: • جنگ برای افراد وتربیت آموزش هدفرژیم علیه

از • قبل ساواک توسط حزب تشکیالت شناساییعملیات گونه هر

رژیم • براندازی هدف با که است حزبی اولین. شد تاسیس

Page 80: انقلاب اسلامی

از وقبل مشروطه دوره در روحانیترضاخان

مشروطه • قیام سیاسی شوردرعرصه پر حضورمشروطه • در انحراف از پس کناررفتن

... و نوری الله فضل شیخ نظیراعدامسال • در قم علمیه حوزه گذاری پایه

حائری 1300 الله آیت توسطها • حوزه وتقویت سیاست ازصحنه دوری

Page 81: انقلاب اسلامی

رضاخان از بعد روحانیت

رضا • از بعد ها حوزه در سیاسی گرایش رشدخان

سیاست • روحانی مشهورترین کاشانی الله آیتدوره مداردراین

رژیم • علیه بر نجف مراجع از برخی اقداماتبروجردی • الله آیت سیاسی غیر مشیدهه • اوایل مقابل 40در در حوزه و روحانیت

. گرفت قرار دولت

Page 82: انقلاب اسلامی

فعالیت به روحانیت دادن سوق عواملدهه از بعد 40سیاسی به

خمینی • امام (ظهور علمیه ره) های حوزه درعلمیه • های حوزه گسترشسازماندهی • و وتمرکز طالب تعداد افزایش

. ها حوزهمردمی • بسیج توانایی و گسترده اجتماعی نفوذپهلوی • رژیم فرهنگی سیاستاسرائیل • غرب به شاه گرایش

Page 83: انقلاب اسلامی

دهه اوایل از علمیه حوزه های شاخصهبعد 40 به

پهلوی • رژیم اصالحی های برنامه با مخالفتسلطنت ونظام

فکری • تحول و سیاسی های فعالیت رشدوتحصیالت • جدید نظری مباحث به طالب گرایش

دانشگاهی•... و دینی مجالت انتشار افزایشرژیم • مخالف جریان ترین قدرتمند

Page 84: انقلاب اسلامی

دهه در روحانیون قدرت 40عوامل

اجتماعی- 1 نفوذوسازماندهی- 2 انسجامخمینی- 3 امام رهبری

Page 85: انقلاب اسلامی

روحانیون- 1 اجتماعی نفوذ عوامل

•. ایران جامعه مذهبی شرایطوالهام • جامعه معرفتی منبع مهمترین روحانیون

. ها توده بخشاز • مستقل مدنی نهاد تنها عنوان به روحانیت

دولت.مرجعیت: • نهاد نقش ج

Page 86: انقلاب اسلامی

روحانیون- 2 وسازماندهی انسجام

تشتت • دچار مدنی نهادهای که ای دوره درسازمانی. از که بود گروهی تنها روحانیت بودند

. ... بود برخودردار متحدو ورهبری منسجماز • بعد اما شد شکسته انسجام این درمشروطه

منسجم نهادی عنوان به همواره روحانیت آن. کرد عمل

Page 87: انقلاب اسلامی

خمینی- 3 امام رهبری های ویژگی

روحانیت .• قدرت عاملسازش • و شناسی سیاسی،موقعیت تیزهوشی

امام ودینی عرفانی شخصیت همراه به ناپذیری. بود نموده تبدیل استثنایی رهبر یک به را او

مخالف • گروههای تمامی تقریبا انقالب درآستانه. بودند پذیرفته را امام رهبری رژیم

Page 88: انقلاب اسلامی

و تنباکو قیام از را اسالمی انقالل که ویژگیهایی از برخی

کند می متمایز مشروطه .نهضت

روند • در اقتصادی و اجتماعی تغییردرساختارهایانقالب

انقالب • در روشنفکران و روحانیت نقش... و ،تنباکو مشروطه به درقیاس اسالمی

از • شد اشاره قبال که انقالب عام ویژگیهای... و موجود وضع از عمیق نارضایتی جمله

Page 89: انقلاب اسلامی

خمینی امام عمومی مشخصات) ره)

الله: • روح سید ناممهرماه • شمسی1281متولد•: خمین تولد محلحسین • حامد میر به منتسب• : مصطفی سید آقا پدر ناماحمد: • میرزا آقا مرحوم دختر هاجر خانم مادر

خوانساری

Page 90: انقلاب اسلامی

زمان تا امام وسیاسی علمی ویژگیهایبروجردی الله آیت رحلت

در • خمین در ابتدایی اراک 19تحصیالت به سالگیقم به وبعد

سپهساالر • مدرسه در مدرس با مالقاتسال • در االسرار کشف رد 1323تالیف در

زاده حکمی شبهاتالله • آیت سیاسی نمایندگی گرفتن برعهده

بروجردی

Page 91: انقلاب اسلامی

از پس خمينی امام سياسي فعاليتبروجردی الله آیت رحلت

الیحه • از بعد پهلوی رژیم با مبارزه به آوردن رویوالیتی و ایالتی انجمنهای

سال • خرداد در امام شدن 42زندانیسال • در وشاه کاپیتوالسیون به 1343اعتراضترکیه • به تبعیدسال • در امام عراق 1344انتقال به ترکیه ازپاریس • به عراق از عزیمتایران • به 57بهمن12بازگشت

Page 92: انقلاب اسلامی

از پس امام علمی فعالیت از برخیبروجردی الله آیت رحلت

ترکیه • در الوسیله تحریر ارزشمند کتاب تالیفکوتاهی نسبتا درمدت

در • خود فقه درس در فقیه والیت نظریه ارائهبدیل 1348سال نظریه صریح طرح واقع در که

. گردید محسوب شاهنشاهی حکومت مقابل در

Page 93: انقلاب اسلامی

) ( به ایران از ره خمینی تبعیدامام دالیلوعراق ترکیه

یک • از امام تبعید با که داشت امید ایران دولترا ایشان آزادی برای داخلی فشارهای سو

وشان علمی ابعاد دیگر سوی واز بکاهدنجف مراجع الشعاع تحت را ایشان مرجعیت

. دهد قرار

Page 94: انقلاب اسلامی

) ( ره خمینی امام سیاسی اندیشه

سلطنت- 1 نفیمشروطیت- 2 نقداسالمی- 3 حکومت نظریه تبیین

Page 95: انقلاب اسلامی

ایران در سلطنت کیفیت

تا • ایران در حکومت شکل پایدارترین سلطنتمشروطیت زمان

مشروطیت .• های بنیان آمدن در لرزه بهنفی • برابر اصل خود مبارزات در خمینی امام

مردود داد قرار آن ناپذیری اصالح و سلطنت. بقاءآن برابر پیشنهاد گونه هر شماردن

Page 96: انقلاب اسلامی

نفی- 1 در امام دالیل مهمترینسلطنت

آراءمردم- 1 به اتکاءسلطنت عدموتوارث- 2 زور بر بودن متکیسلطان- 3 بر نظارت وجود عدمماهیتی- 4 ه وداشتن بشر حقوق با مخالف

ظالمانهاست- 5 وارتجاعی کهنه نظامی

Page 97: انقلاب اسلامی

2: امام- توسط مشروطیت نقد

علل • به بعدها ولی رسید ثمر به علما تالش با. نرسید نتیجه به مختلف

مشروطه • اساسی قانون به عمل درصورت. شد می حل سیاسی ساختار مشکالت احتماال

دهه • از سلطنت 20امام اصل و مشروطه نقد بهدهه در پهلوی 40و نظام بنیادین تغییر فکر به

افتادند.

Page 98: انقلاب اسلامی

اسالمی- 3 حکومت نظریه تبیین

علما • ونظارت اسالم احکام بر تاکیددرس • در االسراروبعد کشف در ابتدا فقیه والیت

. گردید تبیین نجف در فقهبودن • اسالمی کننده تضمین سو یک از فقیه والیت

استبداد از فقیه تقوای دیگربا سوی از و نظامکند می جلوگیری

نظریه • به فقهی شکل از فقیه والیت نظریه تبدیلسیاسی ای

Page 99: انقلاب اسلامی

امام اندیشه اساسی اصول) ره) خمینی

سلطنت • مشروعیت عدمسلطنتی • نظام اصالح امکان عدموسیاست • دین وپیوند جامعیتاسالمی • حکومت ایجاد برای کالسعصر • در سیاسی والیت اعمال در فقها حق

غیبت ونظارت • سیاسی نظام نوع تعیین در مردم حق

مسئولین بر

Page 100: انقلاب اسلامی

انقالب در سیاسی ورهبری اماماسالمی

است • بررسی قابل جنبه دو ازروند- 1 در سیاسی های استراتژی و ها روش

انقالبی های فعالیت و مبارزهومحبوبیت- 2 عمومی اذهان در نظیر بی نفوذ

مردمی گسترده

Page 101: انقلاب اسلامی

مبارزه- 1 های وشیوه ها استراتژی) ( ره خمینی امام سیاسی

مبارزه- 1 کردن مردمیمبارزه- 2 کردن مذهبیمسلحانه- 3 مشی از پرهیزانحطاط- 4 از وجلوگیری وانسجام اتحاد حفظ

. مبارزه راه کردن ومشخص

Page 102: انقلاب اسلامی

امام- 2 مردمی نفوذ و محبوبیت عوامل) ره) خمینی

به • مردم با او رابطه که امام ویژه شخصیتمرید رابطه بلکه کرد نمی جلوه عادی صورت

. بود ومرادتقلید • مرجع عنوان به امام جایگاهگسترده • نفوذ ساز زمینه که اجتماعی شرایط

. گردید اماممبارزه • هیجان و انقالبی شور گسترش همچنین

Page 103: انقلاب اسلامی

جمهوری عصر تحوالت1... و- قدرت انتقال دوره

است 62تا 1357• اسالمی جمهوری دوره ترین بحرانیگسترده • های آزادی رواج دوران این مشخصه

سیاسیرفراندم • وقایع مهمترین انتخابات 58فرورین 12از

اساسی قانون خبرگانبازرگان • استعفایآمریکا • جاسوسی تسخیرالنهرئیس • اولین عنوان به صدر بنی انتخاب

... و جنگ جمهور،شروع

Page 104: انقلاب اسلامی

از آن وظایف و موقت دولت تشکیلخمینی امام نظر

بازرگان • انقالب شورای پیشنهاد به خمینی امامبرگزید موقت دولت وزیر نخست عنوان به را

: موقت دولت وظیفهرفراندوم • انجامسیاسی • رژیم تغییرموسسان • مجلس برگزاریملی • شورای مجلس انتخابات انجام

Page 105: انقلاب اسلامی

انقالب شورای

برای • فرانسه در اقامت دوران در خمینی امامجدید نظام وتشکیل انقالب امور دهی سامان

با که نمود انقالب شورای تاسیس به اقدامبهشتی،خامنه عظام آیات عضویت

... دولت اعضای از تن چند و ای،رفسنجانی. بود فعال موقت

Page 106: انقلاب اسلامی

انقالب شورای ایجاد از امام هدف

به • که بود اسالمی شورای خالءمجلس کردن پربه بپردازد قوانین تدوین به باید مقننه قوه مثابه

از برتر جایگاهی انقالب شورای جهت همینداشت . موقت دولت

Page 107: انقلاب اسلامی

موقت دولت تضعیف علل

انقالب- 1 وحساس انتقالی شرایطوتفکیک- 2 سازمانی شده تعریف ارتباط نبود

. قوا مناسباختالف- 3 و موقت دولت در انقالبی روح فقدان

. آنها داخلی

Page 108: انقلاب اسلامی

دوره سیاسی گروههای مهمترینانتقال

خلق- 1 فدایی های چریک سازمان2) ( کارگر- طبقه آزادی راه در پیکار سازمان پیکارتوده- 3 حزب

Page 109: انقلاب اسلامی

خلق- 1 فدایی چریکهای سازمان

گرایان • چپ گروه بزرگتریناسالمی • جمهوری مخالف سازمان نیرومندترین

58و59درسال

رفراندوم • 58فروردین 12تحریم

• « جمهوری جدید ساختار اینکه به عالقمندی » باشد خلق دموکراتیک

اساسی • قانون نویس پیش به انتقاد

Page 110: انقلاب اسلامی

پیکار-2

مجاهدین • سازمان های شده مارکسیست همان. بودند خلق

و 1361تا1357از • مائوئیسم اصلی پرچمدارشوروی پنجم ستون را توده حزب استالینیسم

نامید میشوروی • و چین افراطی دشمنپرسی • همه 58فروردین 12تحریم

Page 111: انقلاب اسلامی

( نظام تثبیت (62-68دوره

•. بود همراه داخل در گروهکها تدریجی افول باالله • آیت جمهوری ریاست با مقارن دوره این

موسوی حسین میر وزیری نخست و ای خامنهبود.

•. گرفت قرار جنگ الشعاع تحت داخلی مسائلجامعه • از مبارز روحانیون مجمع جدایی

روحانیت

Page 112: انقلاب اسلامی

اقتصادی- 3 بازسازی -1376دوره1368اتفاقات مهمترین از برخی

• ) ( ره سال در خمینی امام 1368رحلت

مقام • تصدی برای ای خامنه الله آیت انتخابرهبری

هاشمی • آقای جمهوری ریاستاساسی • قانون در نظر تجدیدسال • تا سیاسی های رقابت نزولی 76سیر

Page 113: انقلاب اسلامی

بازسازی دوره در دولت های سیاستاقتصادی

•. صادرات توسعه و تعدیل سیاستخارجی • های سرمایه جذب و سازی خصوصیزدایی • تنش اساس بر خارجی سیاست بنیان

Page 114: انقلاب اسلامی

سیاسی- 4 توسعه دوره1384تا1376

خاتمی • محمد سید جمهوری ریاست با آن شروعخرداد 1376در

مواضع • شدن شفاف و مطبوعات گسترشداخلی جناحهای

ساالری • مردم مباحث مهمترینمشارکت افزایش و مداری دینی،تحزب،قانون

سیاسی.

Page 115: انقلاب اسلامی

اسالمی انقالب پیروزی از پس ایران خارجی سیاستاول دوره

و • موقت دولت گرایانه وملی گام به گام تمایالتصدر بنی

ومصر • جنوبی اسرائیل،آفریقای با روابط قطعسنتو • پیمان از خروجایران 8جنگ • علیه عراق ساله• ) ( گورباچف به ره خمینی امام پیام

Page 116: انقلاب اسلامی

خارجی سیاست دوم دوره

هاشمی • آقای جمهوری وریاست جنگ باپایان. شود می آغاز رفسنجانی

این • خارجی سیاست اولویت مهمترینبا روابط سازی عادی زدایی، دوره،تنش

... و عربستانکویت • به عراق یورشانگلستان • با رابطه قطعآمریکا • جای به اروپا جایگرینی امکان

Page 117: انقلاب اسلامی

خارجی سیاست سوم دوره

محمد • سید آقای جمهوری ریاست با شروعخاتمی

در • اسالمی کنفرانس سران اجالس تشکیلایران

ایران • و اسالم از طلبانه صلح ای چهره معرفیتمدنها گفتگوی نظریه ارائه با

عراق • و افغانستان به آمریکا حمله از نارضایتی

Page 118: انقلاب اسلامی

نظریه بر اسالمی انقالب بازتابسیاسی های

دستیابی • که هایی نظریه اعتبار اسالمی انقالبهمراه فرهنگی شدن باسکوالریزه را توسعه به

برد ازبین دانست میبرمدرنیته • وارده انتقادات جنبه چند از

. داد راموردتأییدقرارانقالب • های نظریه از جدیدی نسل ظهور زمینه

شد فراهم

Page 119: انقلاب اسلامی

مسائل بر اسالمی انقالب بازتاببزرگ قدرتهای راهبردی

دوابرقدرت • ای منطقه راهبردهای تغییرآن • از ایران خروج سنتوبا پیمان فروپاشیبه • امریکا نظامی وحمله اقتصادی محاصره

... و طبسخلیج • همکاری شورای تشکیل به آمریکا ترغیب

... و آنها نظامی بنیه تقویت و فارس

Page 120: انقلاب اسلامی

در انقالبی های وحرکت اسالمی انقالب) ( عربی کشورهای اسالم جهان

• » «» « وحزب: اسالمی امل امل شیعی جنبش لبنان « : ... مجلس االسالمی الدعوه حزب عراق و الله

» عراق اسالمی انقالب اعالی•» «: المسلمین اخوان وعربستان سوریهبحرین: • آزادی برای اسالمی جبهه بحرینالله: • حزب کویت• « » مقاومت:» سازمان و اسالمی جهاد فلسطین

اسالمی«

Page 121: انقلاب اسلامی

در انقالبی های حرکت و اسالمی انقالب) ( غیرعربی اسالم جهان

جعفری: • فقه اجرای نهضت پاکستان• : شعارهای: مردمی اعتراضات در همواره کشمیر

دهند می سر اسالمی انقالب• : ازبکستان و تاجیکستان در مرکزی آسیای

. شود می دیده حرکتهاییداشته: • وجود اسالمی انقالب بازتاب قفقاز

Page 122: انقلاب اسلامی

های زمینه در اسالمی انقالب تاثیردیگر

اسالم- 1 جهان در سیاسی ونخبگان دولتها2 : کنفرانس- المللی بین های سازمان

... و المجالس بین اسالمی،اتحادیهکوبا- 3 مانند التین آمریکای در بخش رهایی الهیات

. نیکاراگوئه و

Page 123: انقلاب اسلامی

سازالقاءاندیشه زمینه که ازمشکالت برخیشده دینی حکومت آمدی کار نا

آمریکا • بخصوص غرب اقتصادی محاصرانقالب • اول دهه در جمعیت افزایش سریع روندتحمیلی • جنگمسئوالن • از بسیاری ترورنفت • صدور و تولید کاهشجامعه • مصرف الگوی تغییر•... و جهانی تورم

Page 124: انقلاب اسلامی

یافتگی توسعه های شاخص اساس بر اسالمی جمهوری کارنامهآموزشی- 1 و علمی رشد

های • المپیاد ایرانی آموزان دانش موفقیتبا مقایسه در مختلف های رشته در علمیهای المپیاد در علمی پیشرفته کشورهای

مختلف از • دانشجویان کمی از 150رشد بیش به هزار

میلیون دوسوادی • بی با مبارزه در موفقیت

Page 125: انقلاب اسلامی

دامداری- 2 و کشاورزی

خود • مرز به جمعیت شدن برابر دو رغم بهنموده را توجهی قابل رشد و رسیده کفایی

کشاورزی • خواروبار سازمان گزارش اساس برسال در صادرات 2004ایران نخست رتبه

خاورمیانه کشورهای درمیان را کشاورزیکرده . کسب

Page 126: انقلاب اسلامی

روستاها- 3 وضعیت

محروم • ومناطق روستاها به توجه انقالب از بعد. شد برخوردار خاصی اولویت از کشور

مراکزبهداشتی،برق • تعداد مانند هایی وشاخص ... رشد و بنایی زیر تاسیسات ایجاد رسانی،

. است چندبرابرداشته

Page 127: انقلاب اسلامی

هنر- 4 و فرهنگ

سبک • صاحب سینمای عنوان به ایران سینمایبین در مطرح 10وجذاب جهان برتر سینمای

استدنیاست • برتر کشور دوبالژجزءسه صنعت درونشر • چاپ صنعت چشمگیر رونقشبکه • و وسیما صدا های شبکه گسترده توسعه

المللی وبین داخلی گزاری خبر های

Page 128: انقلاب اسلامی

وسالمت- 5 بهداشت

مرگ • نرخ کاهش در جهان کشور ترین موفقکودکان ومیر

باروری • عوارض از ناشی مادران مرگ کاهشزندگی • به امید سن افزایشدرسال • کشور ترین کنترل 2004موفق در

ایدز با ومقابله

Page 129: انقلاب اسلامی

رسانی- 6 خدمات

از • بیش ثابت 12افزایش های تلفن تعداد برابریاز • بیش همراه 7واگذاری تلفن میلیون•... و شهری شهری،بین درون راههای افزایشبرنامه • پخش ساعات وتعداد ها شبکه افزایش

تحت مناطق وگسترش وسیما صدا هایپوشش

Page 130: انقلاب اسلامی

جمعیت- 7 رشد نرخ

با • جمعیت رشد نرخ العاده وفوق سریع افزایش(58-68درصد )2/3شاخص

شاخص • با جمعیت رشد نرخ و سریع 2/1کاهشتاکنون(68)

Page 131: انقلاب اسلامی

قدرت و قیمتها افزایش بررسیمردم خرید

خارجی- 1 کاالهای قیمت بودن ارزان ازعلل یکیپایین گمرکی های تعرفه اعمال انقالب از قبل

بود خارجی کاالهایاقشار- 2 برخی از غیر به که دهد می نشان آمار

مناسب معیشتی وضعیت از مردم جامعه،اکثر. برخوردارند انقالب از قبل به نسبت تری

Page 132: انقلاب اسلامی

و مردم از ای عده نارضایتی اظهار عللموجود وضع از نخبگان حتی

سطح- 1 افزایش و جامعه مصرف الگوی تغییرتوقعات.

اجتماعی- 2 های آگاهی سطح چشمگیر افزایشو...

3. نادرست- فرهنگ حاکمیت ترویجدستاوردها- 4 مناسب نیافتن انعکاسمردم- 5 توجیه عدم6... و- کشور جمعیت بودن جوان

Page 133: انقلاب اسلامی

با ایران انقالب مقایسه های مالکفرانسه،روسیه،نیکاراگوئه های انقالب

موجود- 1 وضع از نارضایتیجایگزین- 2 جدید ایدئولوژی گسترشانقالبی- 3 روحیه گسترشرهبری- 4 نقش

Page 134: انقلاب اسلامی

موجود وضع از نارضایتی میزان مقایسهانقالب چهار هر در

انقالب- 1 چهار درهر پیشین های وشورش حرکتها2 ... روسیه- بوده متفاوت و شورشها،اعتصابات

بیشترین ایران و کمترین3 : ایران- ابتدا ومشروعیت اقتدار های پایه سقوط

روسیه درانتها و4 : از- پیش فرانسه در ونخبگان روشنفکران گریز

وقوع زمان در بعدی انقالب درسه و انقالبانقالب

Page 135: انقلاب اسلامی

در نارضایتی دیگر های شاخص برخیکشور چهار

1 : هرچهارانقالب- در نارضایتی وجود وجودیاعدموجودداشته

2 : جمعیت- بیشترین ایران نارضایتی وسعت. داشته را کمترین وروسیه ناراضی

3 : از- ایران در نارضایتی نارضایتی وعمق شدت. تراست عمیق دیگر کشور سه

Page 136: انقلاب اسلامی

ایدئولوژی- 2 گسترش میزان مقایسهانقالب چهار هر در جایگزین جدید

1 : چهار- هر در جدید ایدئولوژی وجود عدم یا وجود. دارد وجود شده پذیرفته آرمانهای انقالب

را- 2 جدید ایدئولوژی که جمعیتی میزانروسیه: درآخر ایران میزان بیشترین پذیرفته

3 : دارد- فرق کشور سه هر با ایران ایدئولوژی نوع

Page 137: انقلاب اسلامی

جدید های ایدئولوژی نوع گسترشانقالب چهار هر در جایگزین

ثابتی: • حالت مطلوب وضع آرمان فرانسهنداشت

• ... هرکدام: و انقالبی ی ها سوسیالیست روسیه. داشتند خاصی آرمان

آمیز: • مسالمت همزیستی نوعی نیکاراگوئهایدئولوژی: • و خمینی امام از مردم عموم ایران

. کردند می طرفداری اسالمی

Page 138: انقلاب اسلامی

روحیه- 3 گسترش میزان مقایسهانقالبی

1 : چهار- هر در آن وجود انقالبی روحیه یاعدم وجودکشور

2 : ایران- است روحیه این دارای که جمعیتی میزاناول دررده

3 : شدید- کشور چهار هر در روحیه وعمق شدتاست بارزتر ایران در حال عین در است بوده

Page 139: انقلاب اسلامی

و- 4 رهبری آفرینی نقش میزان مقایسهساختارها

عدم • یا وجود به باید شاخص این بررسی درومیزان نقش دارای ساختارهای و رهبر وجود

وجود زمینه این در نمود اشاره نقش اینشود می دیده انقالب چهار هر در ساختارها

نقش • ایران انقالب مذهبی ماهیت دلیل به. بود جدی بسیار رهبری

Page 140: انقلاب اسلامی

از بعد وچالشهای مسائل مهمتریناسالمی انقالب

ترمیدور- 1 بحثدینی- 2 ساالری مردمآمریکا- 3 و ایران رابطهفلسطین- 4 رسالهایران- 5 اسالمی جمهوری موضع و شدن جهانی

آن قبال در

Page 141: انقلاب اسلامی

ها- 1 انقالب دوری حرکت یا ترمیدور

• : نهم روز شده گرفته فرانسه از اصطالح اینترمیدور ویارانش 1794ژوئیه 27ماه روبسپیر

شدند سرنگوندیگر • های انقالب به اصطالح این ترتیب این به

. شد اطالق نیز

Page 142: انقلاب اسلامی

فرانسه انقالب الگوی تعمیم

الگو • این تعمیم وادواردزبا برینتون کرینحکومت » مرحله ازسه ها انقالب معتقدندکه

« » «» دوران و تندروها حکومت روها میانهگذرد« می ترمیدور

مخالفان • گروه مشاهیر و ثروتمندان روها میانهاند قدیم

را • روان میانه وسازش دلی نیزضعف،دو تندروانتابند برنمی

Page 143: انقلاب اسلامی

پردازان تئوری و شناسان جامعه تعابیرترمیدور معنای از

انقالب- 1 علیه بر آشکار واکنشی را آن گروهیگونه به قدیمی آن،طبقات نتیجه در که دانند می

گردند می باز قدرت به ایهیجان- 2 کردن ترمیدورفروکش معتقدند برخی

می آغاز تندروان زمان در که است انقالب وتبگردد.

Page 144: انقلاب اسلامی

دوری حرکت ایجاد علل تبیین

گرایی- 1 آرمان از حرکتی به ومردم رهبران تمایلگرایی واقع سوی به

اعالم- 2 مدت بلند اهداف به نرسیدن احساسشده

Page 145: انقلاب اسلامی

انگلستان در انقالب مراحل

1 : سلطنت- پیشین رژیم دوره ) رسمی) کلیسای وطرفداران چارلز طلبان

2 : پارلمان- پرسبیتر،هواداران روها میانه دوره( دولتی (1646وکلیسای

3... : و- کلیسا کرامول،هواداران تندروها دوه4 : سلطنت- وتجدید پارلمان انحالل ترمیدور دوره

استوارتها

Page 146: انقلاب اسلامی

فرانسه در انقالب مراحل

1 : طلبان- سلطنت پیشین رژیم دوره2( : ژیروندنها- روها میانه (1789دوره

3 : تندروها- دوره...1792ژاکوبنها) ،روبسپیرو( کندروها

4( : در- روبسپیر سقوط ترمیدور و( 1794دورهناپلئون کودتای سرانجام

Page 147: انقلاب اسلامی

روسیه در انقالب مراحل

1: رومانوفها- پیشین رژیم دوره2 : کادتها،مجلس- روها میانه دوره

دوما،بلشویکهاو...3) ( : وتروتسکی- لنین بلشویکها تندروها دوره4 : : اقتصادی،- سیاست اول بحران ترمیدور دوره

: و استالین رقابت و لنین مرگ دوم بحرانتروتسکی

Page 148: انقلاب اسلامی

آمریکا در انقالب مراحل

1 : امپراطوری- دولت طرفداران پیشین رژیم دوره2 : مرفه- زمینداران و بازرگانان روها میانه دوره3 : استقالل- اعالمیه طرفداران تندروها دوره4 : تا- بحرانی دوره مورد در ترمیدور دوره

استثناست وترمیدور تندروها فرمانروایی

Page 149: انقلاب اسلامی

دوری حرکت مورد در مالحظاتیانقالب

شده- 1 نگاشته گرایی اثبات اوج در برینتون کتاببه- 2 دست تواند می سختی به اجتماعی علوم

بزند بینی پیشینندارد- 3 وجود وکلیتی جامعیت تئوری این درنسبی- 4 ترمیدور اصطالح که است معتقد برنیتون

. است ومشکک

Page 150: انقلاب اسلامی

اساس بر ها انقالب دوری حرکتاسالمی اندیشه

سنتی • حرکت این اسالمی اندیشه اساس برشمار به آدمیان اراده از خارج حرکتی و حتمی

آید نمیتغییر • قرآن آیات اساس بر اسالمی اندیشمندان

را آن بلکه نخوانده جبری را تاریخی وتحولاند دانسته آدمیان تغییرانفس به وابسته

Page 151: انقلاب اسلامی

دینی- 2 ساالری مرد

آقای • دوره در که است مفهومی به اشاره. گرفت قرار توجه مورد مجددا خاتمی

رود • می شمار به اسالمی انقالب های آرمان ازاست ودموکراسی دین بین جمع امکان که

Page 152: انقلاب اسلامی

ساالری مرد فکری مبانی

عامه- 1 رضایت مدنی- 2اصالت -3برابریقوا- 4خودمختاری جامعه- 5تفکیکی قدرتمندی

گرایی- 6مدنی وقانون -8مدارا-7قانونمردمی- 9شهروندی حقوق- 10مشروعیت

بشری

Page 153: انقلاب اسلامی

ودموکراسی دین سنجی نسبت

مانند • خاصی مبانی بر دموکراسی تعریف اگرفرد مختاری وخود مداری انسان گرایی نسبی

دین قرائت با رسد نمی نظر به شود تاکید. باشد جمع قابل مدارانه

منعطف • مفهومی را دموکراسی مفهوم اگر اماواسالمی را دینی دموکراسی از توان می بدانیم

. گفت سخن نیز

Page 154: انقلاب اسلامی

ایران بین موجود مسائل از برخیوآمریکا

شاه • ناصرالدین زمان در ارتباط شروعدر • آمریکا خاص های ودکترین راهبردها اجرای

ایرانایران • در سیا کودتای اجرای•) ( سنتو بغداد پیمان در عضویتکاپیتوالسیون • برقراریدر • آمریکا حاکمیت بر بطالن خط انقالب وقوع

با ایران تعارض اوج نقطه فلسطین ومساله ایرانآمریکا

Page 155: انقلاب اسلامی

شدن جهانی تعریف

ومدیریتی • تجاری ادبیات در ریشه اصطالح این.1970دهه دارد

سال • در المللی بین را 1995کمیته شدن جهانیاقتصاد،جامعه آمیزی هم در

طریق از رفتارها و شناسی،سیاست،فرهنگاقدامات و ملی های وپیوستگی مرزها نفی

. کرد تعریف دولتی

Page 156: انقلاب اسلامی

شدن جهانی خصوص در احتمال سه

وجود- 1 بشر تاریخ ابتدای از که است فرایندیداشته

سرمایه- 2 وتوسعه گرایی تجدد با شدن جهانیگرفته شتاب اخیرا اما بوده زمان هم داری

با- 3 که باشد می متاخر فرایندی شدن جهانیفراصنعتی نظیر اجتماعی فرایندهای سایر

. ... است همراه و شدن

Page 157: انقلاب اسلامی

واژه در globalizationترجمهفارسی

همراه- : 1 بودن فرایند یا باپروسه شدن جهانیغیر ای پدیده شدن جهانی اساس براین است

است ارادی2 : نظر- آن بودن طرح و پروژه به سازی جهانی

از ومتاثر ارادی امری اساس این بر دارد. است غربی کشورهای اقتصادی های سیاست

Page 158: انقلاب اسلامی

شدن جهانی های ویژگی و آثار

1 : سطح- در اقتصادی فرایندهای اقتصاد درسطح. بود نخواهد داخلی وکارهای ساز تابع ملی

2 : جهانی- مدنی جامعه پیدایش از فرهنگ سطح در3 : دولت- های توانایی گسترش سیاست سطح در

سازمان اقتدار و سازد می رامحدود ملی هایالمللی بین های

4 : صنعتی- انقالب وقوع وتکنولوژیک فنی حوزه درسوم

Page 159: انقلاب اسلامی

جهانی عصر های ویژگی از برخی شدن

ملی • دولتهای حاکمیت فرسایشالملل • بین نظام شدن مرکزی چندالملل • بین اقتصاد در مرزها رفتن بین ازوری • بهره افزایشارتباط • وسایل گسترش و اطالعات انفجار

جمعی•... و جهانی فقر گسترش

Page 160: انقلاب اسلامی

بر شدن جهانی تاثیرات از برخیسوم جهان

ثروت • توزیع در شکاف شدن تر عمیقوجنوب • شمال کشورهای فاصله شدن زیادبه • بزرگ کشورهای اقتصاد الگوی تحمیل

توسعه حال در کشورهایغربی • ودموکراسی فرهنگ تحمیل•... و سازی عرفی روند گرفتن شدت

Page 161: انقلاب اسلامی

تجدد های ویژگی از برخی) مدرنیسم) گرایی

تجربی • علم به انحصاری التفاتجدید • ماشینی فناوریمادی • زندگی سطح رفتن باالآزاد • بازار و داری سرمایهساالری • مردغالب • ایدئولوژی لیبرالیسمفرهنگ • شدن دنیویگرایی • وانسان گرایی گرایی،عقل فرد

Page 162: انقلاب اسلامی

پسا های ویژگی برخی ) مدرنیسم) پست تجددگرایی

گرایی • وحدت ونفی ونسبیت کثرت به اعتقادکالن • روایتهای نفیمدرن • عقل نفیپیشرفت • نظریه نفیدر • واسطه وبی عینی نمایش نظریه نفی

شناسی معرفتبومی،محلی • متعدد فرهنگهای و سنتها پذیرش

وکلی واحد فرهنگ جای به

Page 163: انقلاب اسلامی

مدرن پسا دیدگاه از شدن جهانی

دولت • جای به فرد جایگزینیملی • مرزهای فرسایشفرهنگی • و علمی های حیطه در وتردید حقایق تکثیراجتماعی • دنیای شدن ناپذیری وکنترل یافتن وسعت

افرادقدسی • های حریم پاشیدن وفرو دینی قرائتهای تکثرتروریست • گروههای ایجادمجازی • اپوزوسیون

Page 164: انقلاب اسلامی

اسالم دین و شدن جهانی

• ) ( مذهب در ع غایب امام ظهور و انتظار فلسفهسرتاسر در اسالم شمولی جهان مستلزم تشیع

. است زمین کرهدارد • تفاوت شمولی جهان با شدن جهانیاز • بیشتر ومسیحیت اسالم الهی ادیان میان در

. اند داشته شمولی جهان داعیه دیگرادیان

Page 165: انقلاب اسلامی

اسالمی وجمهوری شدن جهانی

است • شده ترازپیش پیچیده امنیتی تهدیدهایبرای • فرصت کننده ایجاد شدن جهانی

برای خاصه های تهدید اما مختلف کشورهای. دارد پی در سوم جهان

ما • فرهنگ ناکامیابی به سازی جهانی عنصر ... افزوده و غربی های فرهنگ سازی نهاد درهم

شده

Page 166: انقلاب اسلامی

تاریخ پایان نظریه

االصل • ژاپنی پرداز نظریه فوکویاما نظر بهآمریکا کمونیست،سلطه شکست با آمریکایی

بود خواهد منازع بال جهان برپیروز • ها ایدئولوژی دیگر بر لیبرالیسم اندیشه

. . کند می معرفی تاریخ پایان را آن و شد خواهد

Page 167: انقلاب اسلامی

تمدنها برخورد نظریه

واز • شد ارائه هاکنیتنکتون سوی از نظریه این . بر دارد قرار فوکویاما نظریه مقابل در جهانیغالب سیاست تمدنها تقایل نظریه این اساس

های درگیری تکامل مرحله آخرین و جهانیآید می شمار به نو عصر

Page 168: انقلاب اسلامی

تمدنها برخورد دالیل

است • اساسی تمدنها میان اختالف وجودحال • در جهان گویا جمعی ارتباط وسایل باگسترش

است شدن کوچکتراز • را انسان اجتماعی وتحول اقتصادی نوسازی روند

سازد می جدا وبومی دیرینه هویتفزونی • را تمدنی آگاهی رشد غرب گانه دو نقش

بخشید.•. گذاشت سرپوش فرهنگی اختالفات بر توان می کمتراقتصادی • گرایی منطقه رشد

Page 169: انقلاب اسلامی

تمدنها برخورد نظریه ارکان

ایدئولوژیک- 1 نبرد پایانناسیونالیسم- 2 تضعیفتمدنها- 3 قالب در گرایی ملت جدید احیایسیطره- 4 نبودن بدلیل تمدنها برخورد ضرورت

تمدن یک بالمنازع

Page 170: انقلاب اسلامی

تمدنها گفتگوی ایده

آقای • سوی از تمدنها برخورد نظریه به واکنش درقرار همگان استقبال ومورد شد ایراد خاتمی

گرفت •( سال گفتگوی( 2001نامگذاری سال عنوان با

تمدنهاهمه • به نسبت انسان که است پاسخی تمدن

دارد انسان و هستی،جهان•. دارد. نیز را خود خاص مشکالت ایده این

Page 171: انقلاب اسلامی

Title

•Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas .

•Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas .