rafa...kratki wentylacyjne

23
RAFA KRATKI24.PL

Upload: others

Post on 26-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RAFA...Kratki wentylacyjne

RAFA !"#$%&'($)*+,!

KRATKI24.PL

Page 2: RAFA...Kratki wentylacyjne
Page 3: RAFA...Kratki wentylacyjne

!"#$ %&'(&)'#*+,-./#$01&23$"'-+4+,*&.5$1$(&4&1-6$ ,+7$89:7#);<$ %#*6=$=%+76=$16*7#,+)#2*#);$'"&/-*&1+*#$>#4$(%'6'$04+>62$2+=&.)-$-$/+4&$6,6?+*)=-6$(%&"@=7#A$B+10'6$"'-1-4&$/*-6<$",+)'6?&$1$>+%"'&$/&"*#);$-$*&1&)'60*#);$(&/-60')'6*-+);$07&0&1+*6$03$*-0=-62$2+=&.)-$=%+7=-A$C,+76?&$/&-/$)6,6/$07+4&$0-D$"&07+%)'6*-6$=,-6*7&/$>+%"'&$6,6?+*)=-);$-$*&1&)'60*#);$=%+76=$16*7#,+)#2*#);$&$1#0&=-62$2+=&.)-$76);*-)'*62A

E$(%&"@=)2-$=%+76=$'+10'6$07+1-+/#$*+$1#0&=3$-./-/012'3'451678$'+(61*-+23)3$'+"&1&,6*-6$=,-6*7F1A$G%'#$$(%&26=:7&1+*-@$*+0'#);$(%&"@=7F1$0')'6?F,*3$@1+?D$0=@(-+/#$$*+$*&1&)'60*#);$7%6*"+);$1$+%);-76=7@%'6$-$1#=&H)'6*-@$1*D7%'A$ I+$ >-6J3)&$ 10(F4(%+)@26/#$ '$ (%&26=7+*7+/-$(&/-60')'6H<$ 104@);@26/#$ 0-D$ 1$ -);$ %+"#$ -$ %6+,-'@26/#$E+0'6$ *+2>+%"'-62$ 1#/+?+23)6$ (&/#04#A$ G%&(&*&1+*6$%&'1-3'+*-+$ "&0=&*+,6$ 0(%+1"'+23$ 0-D$ 16$ 1*D7%'+);$96:6;<-.90;='>3?@A'=6/-B3A'-B-C59;16'?@<DE<690;='E6FG:'3'F3-.<15HA$K6**#/-$@1+?+/-$"'-6,3$0-D$'$*+/-$%F1*-6J$&07+76)'*-$@J#7=&1*-)#<$14+.)-)-6,6$;&76,-<$>-@%&1)F1$+$7+=J6$=,-6*)-$-*"#1-"@+,*-A

I+0'3$&L6%7D$07+,6$@'@(64*-+/#$&$*&16$=%+7=-$=&/-*=&16<$=&,62*6$/&"6,6$=%+76=$16*7#,+)#2*#);$+$*+0'6$%&'1-3'+*-+$07+23$0-D$07+*"+%"6/$*+$%#*=@$71&%'3)$(%'#=4+"$",+$-**#);A$I+0'6$(&/#04#$ -$/67&"#$'*+,+'4#$@'*+*-6$%F1*-6J$1.%F"$*+0'62$=&*=@%6*)2-<$=7F%+$(%F>@26$*+.,+"&1+5$=%+7=-$(%'6'$*+0$ (%&"@=&1+*6A$ I-6=7F%6$ '$ *+0'#);$ %&'1-3'+H$ '&07+4#$'+07%'6J&*6$1$@%'D"'-6$(+76*7&1#/A$I-6@07+**6$ (&"*&0'6*-6$ =1+,-M=+)2-<$ -*1607&1+*-6$ 1$=+(-7+4$,@"'=-$&%+'$*&1#$0(%'D7$+$7+=J6$(%'6*-60-6*-6$(%&"@=:)2-$"&$*&1&$1#>@"&1+*6?&$'+=4+"@$(&'1+,+$*+$0(64*-+*-6$>+%"'&$1#0&=-);$1#/+?+H$&>6)*#);$-$(%'#0'4#);$=,-6*7F1A

N&%'#07+23)$'$&=+'2-$);)-+4>#/$'+(%6'6*7&1+5$*+0'6$*+2*&10'6$O"'-6)=&P<$=%+7=-$'$06%--$Design LineA$Q607$7&$)+4=&1-7+$*&1&.5$*+$%#*=@<$+$=%+7=-$IJK*+#"L!%'3'*K%*M"' );+%+=76%#'@23$ 0-D$ 1#237=&1#/$1#?,3"6/$ -$ (64*3$L@*=)2&*+,*&.)-3A

I+0'3$ &L6%7D$ *&1&)'60*#);$ =%+76=$ @'@(64*-+23$ %F1*-6J$(&'&07+46$+=)60&%-+$16*7#,+)#2*6<$=&/-*=&16$-$-*07+,+)#2*6$1$7#/$/A-*A$czerpnie i wyrzutnie$(&1-67%'+<$*+1-67%'+=-$(&:"&=-6**6<$ +*6/&07+7#<$ E@<:3;<13' @-:3<049-<$ "%'1-)'=-$ "&$0'+);7F1A

N,@)'&1#/$)'#**-=-6/$0@=)60@$*+0'62$M%/#$2607$39E0:3E?5B9-'N6E-47;3-'E6'1B3-9/5<$$26?&$(&7%'6>$-$1#/+?+H$&%+'$6,+07#)'*&.5$-$-**&1+)#2*&.5$%&'1-3'+HA$K;D7*-6$%6+,-'@26/#$G+H071+$(&/#04#$-$&%#?-*+,*6$$(%&26=7#$+$*+0'6$(%&"@=7#$/&J*+$'+/+1-+5$*+$=&*=%67*#$1#/-+%A$C'-D=-$1(%&1+"'6*-@$*&1&)'60*6?&$0#076/@$&>04@?-$=,-6*7F1$'-*76?%&1+*6?&$'$(,+*&1+*-6/$(%&"@=)2-$*+0'+$M%/+$'+(61*-+$76%/-*&1&.5$&%+'$1#0&=3$2+=&.5$"&07+%)'+*#);$1#%&>F1$-$@04@?A$$6<:345F0'.32'EB5'*3->3-.

B+(%+0'+/#$*+$*+0'3$*&13$07%&*D$-*76%*67&13$WWW.KRATKI24.PL$&%+'$"&$10(F4(%+)#$'$*+/-<$M%/3$$%(%'!"#$%&'($)*+,!O

!69@5E'(@D;<-1Prezes

)$'$&=+'2-$);)-+4>#/$'+(%6'6*7&1+5$*+0'6

Page 4: RAFA...Kratki wentylacyjne

!@5/13':-9/0B5;049-'3'16F3916:-O

B?&"*-6$'$*+0'3$/#.,3<$=%+7=-$16*7#,+)#2*6<$=%+7=-$=&/-*=&16$+$7+=J6$(&'&07+46$+=)60&%-+$16*7#,+)#2*6$(&1-**#$10(F4?%+5$'$1#07%&26/$1*D7%'<$1$=7F%#);$03$/&*7&1+*6$-$(&'+$)6);+/-$L@*=)2&*+,*#/-$(&1-**#$7+=J6$>#5$6,6/6*76/$"6=&%+)#2*#/$(&/-60')'6HA$R')'6?F,*-6$1+J*6$2607$7&$1$,&=+,+);$$&$1#%+M*&1+*#/$$0/+=@$-$07#,@$1#=&H)'6*-+A$$

S#.,D<$J6$=%+7=-$16*7#,+)#2*6$-$=&/-*=&16$M%/#$$%(%'!"#$%&'($)*+,!$1#%FJ*-+23$0-D$*+$%#*=@$14+.*-6$(&"$1'?,D"6/$60767#=-<$*&1&)'60*6?&$1#?,3"@<$2+=&.)-$1#=&*+*-+$(%'#$26"*&)'60*#/$'+);&1+*-@$>+%"'&$"&>%#);$(+%+/67%F1$76);*-)'*#);$"#07%#>@)2-$-$&">-&%@$(&1-67%'+A

E#%+'6/$*+2*&10'#);$7%6*"F1$1$1#=&H)'6*-@$1*D7%'$2607$'+(%&26=7&1+*+$(%'6'$*+0$06%-+$*&1&)'60*#);$=%+76=$z linii Design LineA$T>6)*-6$(&,6)+/#$"1-6$=%+7=-$76?&$7#(@<$IJK*+#"L!%'K'*K%*M"A$Q6"*&)'6.*-6$07+,6$(%+)@26/#$*+"$%&'1&26/$,-*--$-$2@J$1=%F7)6$'+(%6'6*7@26/#$=&,62*6$*+0'6$(&/#04#A$R7+*"+%"&1+$&L6%7+$%F1*-6J$);+%+=76%#'@26$0-D$"&0=&*+4#/-$(+%+/67%+/-$60767#)'*#/-$2+=$-$-"6+,*-6$10(F4>%'/-$'$*&1&)'60*#/-$1*D7%'+/-A

E0(F4)'60*+$+%);-76=7@%+$)&%+'$)'D.)-62$ -$./-6,62$1#=&%'#07@26$6,6/6*7#$1#=&*+*6$'6$07+,-$0',+);67*#);<$+,@:/-*-@/$)'#$/67+,-$*-6J6,+'*#);$U/-6"V<$/&0-3"'<$-7(AW$",+76?&$-$/#$1#0(6)2+,-'&1+,-./#$0-D$1$(%&"@=)2-$1#%&>F1$$16*7#,+)#2*#);$-$=&/-*=&1#);$'6$./5B3'93-@E<-:90;=A';=@6F6931B6:0;=A'1:5.66EN6@90;=$U(&10'6);*-6$'1+*#);$07+,3$XITY$>3"V$0+7#*+W$+$7+=J6$+,@/-*-@/<$/-6"'-<$/&0-3"'@<$-7(A$E$&L6%)-6$(&0-+"+/#$7+=J6$=%+7=-$-$+=)60&%-+$1#=&*+*6$'$>,+);#$&)#*=&1+*62$-$&)#*=&1+*62$,+=-6%&1+*62A

N%+7=-$ 07&0@26$ 0-D<$ 2+=&$ 60767#)'*3$ &04&*D$ 10'6,=-6?&$ %&"'+2@$ &71&%F1$ 76);*-)'*#);<$ *+2)'D.)-62$ 16*7#,+)2-$*+1-61*62<$1#1-61*62$ +$ 7+=J6$ &71&%#$1$ 0#076/+);$ =&/-*=&1#);$ UC!G$ Z$C#07%#>@)2-$ !&%3)6?&$ G&1-67%'+WA$K'D07&$=%+7=-$/&*7@26$0-D$1$"%'1-+);<$&=*+);<$.)-+*=+);$"'-+4&1#);$1$)6,@$@4+71-6*-+$1#/-+*#$(&1-67%'+$/-D"'#$(&/-60')'6*-+/-A$N%+7=D$/&J6/#$'+07&0&1+5$%F1*-6J$2+=&$&04&*D$-**#);$&71&%F1$*(A$%61-'#2*#);<$2+=&$6,6/6*7$%FJ*6?&$%&"'+2@$0=%'#*6=$)'#$&>@"F1A$N%+7=-<$)'6%(*-6$)'#$J+,@'26$16*7#,+)#2*6$/&?3$7+=J6$(64*-5$%&,D$26"#*-6$"6=&%+)#2*3$1$*&1&)'60*#/$>@"&1*-)71-6A

B$@1+?-$*+$*+21#J0'3$2+=&.5$0')'6?F,*-6$(&,6)+/#$=%+7=-$[\]\$NTI[\C$][^KB_N$"&$'+07&0&1+*-+$1$(&/-60')'6*-+);$ &$ (&"1#J0'&*#/$ 07+*"+%"'-6<$:'>5915;=A' =6/-B5;=A' >3?@5;=A' 96:6;<-.90;='E6F5;='3'F3-.<15935;=O$I+0'6$ =%+7=-$16*7#,+)#2*6$ -$ (%'6/#04&16$(&,6)+/#$ 7+=J6$ "&$ (&/-60')'6H$?&0(&"+%)'#);$ -$@J#7=&1#);<$10'6,=-6?&$%&"'+2@$;+,<$/+?+'#*F1<$1+%0'7+7F1$-$?+%+J#A$I+0'6$1#%&>#$(&0-+"+23$5/-./'P+M$ ",+76?&$/&?3$>#5$1#=&%'#07#1+*6$1$>@"#*=+);$@J#76)'*&.)-$ (@>,-)'62<$04@J>#$'"%&1-+<$0'(-7+,+);<$(%'#);&"*-+);<$+$7+=J6$'+=4+"+);$(%&"@=@23)#);$J#1*&.5$-$,6=-A$

Q5/-@35R':$./5B';=@6F6931B6:5'STMUV#WXA'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95<$ U0')'&7=&1+*+<$ 0',-L&1+*+<$(&,6%&1+*+<$$/+7&1+<$XITY<$0+7#*+W`:$07+,$&)#*=<$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V<$,+=-6%#$07%@=7@%+,*6`:$/67+,6$*-6J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-7(A`:$*+$'+/F1-6*-6$=%+7=-$1#(&0+J&*6$03$1$0-+7=D$/67+,&13<$'+(&>-6?+23)3$(%'6"&07+1+*-@$0-D$1-D=0'#);$&1+"F1<$(7+=F1<$,-.)-`:$-**6$1?$'+/F1-6*-+$=,-6*7+A$

KolorystykaB$@1+?-$*+$60767#=D$(&,6)+/#$=%+7=-$1#=&*+*6$'6$07+,-$0',+);67*#);$U*-6%"'61*#);$-$=1+0&&"(&%*#);W<$>,+);$/-6"'-+*#);$,@>$/&0-DJ*#);A$E#=&*@26/#$%F1*-6J$=%+7=-$,+=-6%&1+*6$1?$=&,&%@$[\a$,@>$'$1#=&%'#07+*-6/$L+%>$07%@=7@%+,*#);<$-/-7@23)#);$*+7@%+,*-6$(&07+%'+46$/67+,6$U+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"VWA

Q69/5Y'1@5/-1G%&"@=&1+*6$(%'6'$M%/D$[\]\$NTI[\C$][^KB_N$=%+7=-$1#(&0+J&*6$03$1$@5F12'F69/5Y6:D<$=7F%3$&0+"'+$0-D$*+$07+46$1$&71&%'6$16*7#,+)#2*#/$,@>$=&/-*=&1#/A$I+07D(*-6$=%+7=D$@/-60')'+$0-D$1$7+=$(%'#?&7&1+*62$%+/)6$/&*7+J&162A$b6'(-6)'6H071&$/&)&1+*-+$=%+7=-$'+(61*-+23$0(6)2+,*6$'+)'6(#$0(%DJ#*&16A$E#=&%'#07+*-6$-);$(&'1+,+$*+$ 4+71#$/&*7+J$ -$"6/&*7+J$/A-*A$1$)6,@$)'#0')'6*-+A$I+$$'+/F1-6*-6$%6+,-'@26/#$%F1*-6J$ -**6$0#076/#$/&)&1+HA$

Page 5: RAFA...Kratki wentylacyjne

Z0F35@6:593-G&*-J62$ (%'6"07+1-+/#$ (&"07+1&16$ '+0+"#$ 1#/-+%&1+*-+A$ [FJ*-)6$ "&7#)'3)6$ (&0')'6?F,*#);$ (%&"@=7F1$'+(%6'6*7&1+*6$03$*+$-);$=+%7+);$=+7+,&?&1#);AG&"07+1&1#/$(+%+/67%6/$2607$:0F35@':-:92/@<90'1@5/13'S:0F35@'15/5B6C6:0XA$E$&'*+)'6*-@$ =+7+,&?&1#/$1#/-+%#$ 03$&%-6*7&1+*6$1?$a$ c$d<$?"'-6$ a$Z$ 7&$ 0'6%&=&.5$161*D7%'*+$ U1#/-+%$$$$(&'-&/#W$ -$d$Z$7&$1#0&=&.5$161*D7%'*+$U1#/-+%$(-&*&1#WA$B$@1+?-$*+$%+/=D$/&*7+J&13$&71F%$/&*7+J&1#$(&1-*-6*$/-65$1#/-+%$aefg$//$-$defg$//A$

!@5/13'16F3916:-

Z'9393-4.<0F'15/5B6C?'N@<-E./5:35F0'./59E5@E6:D'6[-@/2'6>-4F?4D;D\:$=%+7=-$16*7#,+)#2*6`:$=%+7=-$=&/-*=&16`:$)'6%(*-6$-$1#%'@7*-6$(&1-67%'+`:$*+1-67%'+=-$(&"&=-6**6`:$+*6/&07+7#`:$"%'1-)'=-$%61-'#2*6`:$"%'1-)'=-$"&$0'+);7F1A

#5.<D'6[-@/2'?<?N-R9354D'@G:93-Y'N@6E?1/0'95'<5FG:3-93-A':'/0F'F39O\:$(%'6(@07*-)6`:$0=%'#*=-$%&'(%DJ*6`:$%FJ*6?&$%&"'+2@$%6"@=)26`:$7+./#$/&*7+J&16`:$7+>,-)'=-$'*+/-&*&16`:$Y5B?<4-'[5.5E6:-`:$(&'&07+46$6,6/6*7#$0#076/@$16*7#,+)#2*6?&<$=&/-*=&16?&<$=&/-*&16?&A

!@5/13':-9/0B5;0495'L]P'J,!!K

Page 6: RAFA...Kratki wentylacyjne

G&*-J62$(%'6"07+1-+/#$7+>6,D$&'*+)'6H$*+0'#);$(%&"@=7F1h"<95;<-935'1@5/-1'^^^_++_Q'J`M'

XXX Typ kratki KK – KRATKA KOMINKOWANNR$Z$=%+7=+$=&/-*=&1+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$NNBR$Z$=%+7=+$=&/-*=&1+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$ORP$NNRR$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$'$0-+7=3NN[$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$%+07%&1+NNTR$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$NNTG$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$OaPNNTRR$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$&=%3?4+$'$0-+7=3NNT[$:$=%+7=+$=&/-*=&1+$&=%3?4+$%+07%&1+

!Z'a'!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%NEaR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($a_NNX$NERR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($i[_CIXNEKR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($KXjkNXNEBaR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($a_NNXNEBRR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($i[_CIXNEBKR$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$ORP$7#($KXjkNXNEIE$Z$=%+7=+$*+1-61*&:1#1-61*+$'$%@);&/#/-$J+,@'2+/-NEIElRGX[T$Z$=%+7=+$*+1-61*&:1#1-61*+$*+$%@%D$RGX[TNEG$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$(%'6(4#1&1+NEC$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$"%'1-&1+NEGC$Z$=%+7=+$(%'6(4#1&1+$"%'1-&1+NEb$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$>6'14+"*&.)-&1+<$)-.*-6*-&1+NEB_E$Z$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'61*D7%'*+NER$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$'$0-+7=3NE[$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$%+07%&1+NETR$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$NETG$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$OaPNETRR$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$&=%3?4+$'$0-+7=3NET[$:$=%+7=+$16*7#,+)#2*+$&=%3?4+$%+07%&1+IG$Z$*+1-67%'+=$(&1-67%'+$

*ZP'a'*+,$P#K%A'Z]$+cL#K%'P"ZK,L$+%KEGaR$Z$)'6%(*-+<$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$7#($a_NNXKEGRR$Z$)'6%(*-+<$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$7#($i[_CIXKEGKR$Z$)'6%(*-+<$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$7#($KXjkNXKEGBaR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$7#($a_NNXKEGBRR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$7#($i[_CIXKEGBKR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$7#($KXjkNXKEGB_E$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'61*D7%'*+KEGR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$'$0-+7=3KEG[$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$%+07%&1+KEGTR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$ORP$KEGTG$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$&=%3?4+$'$*-6%@);&/#/-$J+,@'2+/-$OaP$KEGTRR$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$&=%3?4+$'$0-+7=3KEGT[$:$)'6%(*-+$-$1#%'@7*-+$(&1-67%'+$&=%3?4+$%+07%&1+IGK$Z$*+1-67%'+=$(&1-67%'+$7#($KXjkNX

++ c./5:3-93-'Y5B?<43

M$Z$;&%#'&*7+,*#$U(&'-&/#W`$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$Z$16%7#=+,*#$U(-&*&1#W$Md$Z$(-6%10'#$%'3"$;&%#'&*7+,*#$Z$"%@?-$16%7#=+,*#$dM$Z$(-6%10'#$%'3"$16%7#=+,*#$Z$"%@?-$;&%#'&*7+,*#$

M Q5/-@35R K$Z$);%&/&*-=,&1+$U0#/>&,$9dfmI8W<$*e'_''';=@6F6931B6:5'.<;<6/16:595<$KG$Z$);%&/&*-=,&1+$(&,6%&1+*+<$KS$:$);%&/&*-=,&1+$/+7&1+$!"'_'1:5.66EN6@95T$Z$07+,&1+$&)#*=&1+*+$a$Z$07+,&1+$&)#*=&1+*+$,+=-6%&1+*+$#5'Y0;<-93-'F3-EfA'F6.3DE<A'1:5.66EN6@95A';=@6F69313-B'S/0N'UMUV#WLA'MUg#UhQiLA'TMii#ijQjL;?XA'399-':C'<5FG:3-935O

J`M $6<F35@ J'a'.<-@61678':-:92/@<95'1@5/13'SN6<36F0':0F35@'15/5B6C6:0XM'a':0.61678':-:92/@<95'1@5/13'SN3696:0':0F35@'15/5B6C6:0X'

Page 7: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13'<'.-@33'&,eKk#'JK#,!$%L!%'IJK*+#"L!%L]P\!Pe_M_*eA'!Pe_M_!"A'!Pe_M_"A'!Pe_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Pe_M_*e'UlT`UlTN%+7=+$G%'6(4#1&1+$i,-)'*&7=+$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9cfp9$//

!$%L!%'*K%*M"L]P\!P*_M_*eA'!P*_M_!"A'!P*_M_"A'!P*_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !P*_M_*e'UlT`UlTN%+7=+$G%'6(4#1&1+$K-+);&$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9cfp9$//

"PKe\'IJK*+#"L!%'3'*K%*M"#"Z"Im'#%'$]#!cI&1&)'60*+$=%+7=+$(%'6(4#1&1+$7#(@$+*6/&07+7$"&$'+07&0&1+*-+$2+=&$=%+7=+$16*7#,+:)#2*+$,@>$=&/-*=&1+A$

+%eL"e"Z%#K,\:$*&1&)'60*+$-$6,6?+*)=+$&04&*+$&71&%F1$16*7#,+)#2*#);$-$=&/-*=&1#);`:$"&$'+07&0&1+*-+$1$(&=&2@<$=@);*-<$4+'-6*)6$-$(&'&07+4#);$(&/-60')'6*-+);$/-60'=+,*#);<$@J#7=&1#);<$?&0(&"+%)'#);`:$2+=&$=%+7=+$(%'6(4#1&1+$(&'1+,+23)3$1#%F1*+5$)-.*-6*-6$1$030-+"@23)#);$(&/-60')'6*-+);$U'+(&>-6?+$(%'6)-3?&/W`

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=<$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+AR7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$fp9cmp9$//$,@>$mp9cfp9$//A

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 8: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13'16F3916:-'3':-9/0B5;049-!$%L!%'!"QK#!"Z%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QKL]P\!!e_M_*eA'!!e_M_!"A'!!e_M_"A'!!e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!e_M_*e'Uli`UliN%+7=+$N&/-*=&1+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9cfp9$//

!$%L!%'!"QK#!"Z%'+'+%Q]!%#]QK'r%Jc+b%QKL]P\!!+e_M_*eA'!!+e_M_!"A'!!+e_M_"A'!!+e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!+e_M_*e'Ull`UllN%+7=+$N&/-*=&1+$'$B+/#=+*#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fppcfpp$//

"PKe\'N%+7=+$=&/-*=&1+$07&0&1+*+$2+=&$60767#)'*+$&04&*+$&71&%F1$=&/-*=&1#);$1$0#076/+);$C!G$UC#07%#>@)2-$!&%3)6?&$G&1-67%'+WA$

+%eL"e"Z%#K,\:$6,6?+*)=+$&04&*+$&71&%F1$=&/-*=&1#);`:$"&$'+07&0&1+*-+$1$(&=&2@<$=@);*-<$4+'-6*)6$-$(&'&07+4#);$(&/-60')'6*-+);$/-60'=+,*#);<$@J#7=&1#);<$?&0(&"+%)'#);<$"&$&71&%F1$"&(%&1+"'+23)#);$)-6(46$(&1-67%'6$'$=&/-*=+`_'N6B-;595'E6'96:6;<-.90;='E6FG:A'F3-.<15HA'=6/-B3A'>3?@o

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$gp9cmp9$//$,@>$mp9cgp9$//$U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WAC,+$=%+76=$'+/#=+*#);$1#/-+%$1?$/&"@4@$&"$r9cr9$"&$sp9csp9$//A

c:5C3\N%+7=-$'$'+/#=+*#/-$J+,@'2+/-$(&'1+,+23$*+$%6?@,+)2D$(%'6(4#1+23)6?&$(&1-67%'+A

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 9: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!$%L!%'!"QK#!"Z%'+'eK%L!)L]P\!!ee_M_*eA'!!ee_M_!"A'!!ee_M_"A'!!ee_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\!!ee_M_*e'UlT`UlT

KRATKA !"QK#!"Z%'$%eL$"Z%L]P\!!$_M_*eA'!!$_M_!"A'!!$_M_"A'!!$_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!$_M_*e'UlT`UlTN%+7=+$[+07%&1+$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$fp9cfp9$//

"PKe\'!@5/13'<'.35/1D'3'1@5/13'@5./@6:-E$'+,6J*&.)-$&"$'+07&0&1+*62>,+);#$(6%L&%&1+*62$,@>$0-+7=-$=%+7=+$>D"'-6$);+%+=76%#'&1+4+$0-D$%FJ*3$(%'6(@07&1&.)-3$(&1-67%'+<$&"$"@J#);$"&$*-61-6,=-);$(%'6(4#1F1A$

+%eL"e"Z%#K,\:$6,6?+*)=+$&04&*+$&71&%F1$=&/-*=&1#);$-$16*7#,+)#2*#);`:$"#07%#>@)2+<$%&'(%&1+"'+*-6$&?%'+:*6?&$(&1-67%'+$(&$(&/-60')'6*-+);`$

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+AR7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$p99cp99$//

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 10: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13'16F3916:-'61@DCR-!$%L!%'!"QK#!"Z%'"!$)kn%'_'r%Jc+b,'Z'!e+L%n*K,'JKL,$]'setL]P\!!"e_M_*eA'!!"e_M_!"A'!!"e_M_"A'!!"e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!"e_M_*e'UlTN%+7=+$N&/-*=&1+$T=%3?4+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

!$%L!%'!"QK#!"Z%'"!$)kn%'_'r%Jc+b,'Z'!e+L%n*K,'JKL,$]'sJtL]P\!!"P_M_*eA'!!"P_M_!"A'!!"P_M_"A'!!"P_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!"P_M_*e'UlTN%+7=+$N&/-*=&1+$T=%3?4+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

!$%L!%'!"QK#!"Z%'"!$)kn%'+'eK%L!)'Jcq'$%eL$"Z%'L]P\'!$%L!%'+'eK%L!)!!"ee_M_*eA'!!"ee_M_!"A'!!"ee_M_"A'!!"ee_M_J<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!"ee_M_*e'UlTN%+7=+$N&/-*=&1+$T=%3?4+$'$R-+7=3$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

L]P\'!$%L!%'$%eL$"Z%!!"$_M_*eA'!!"$_M_!"A'!!"$_M_"A'!!"$_M_J<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !!"$_M_*e'UlTN%+7=+$N&/-*=&1+$T=%3?4+$[+07%&1+$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 11: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

Kratki wentylacyjne!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'J,!!KL]P\'J,!!K!ZJe_M_*eA'!ZJe_M_!"A'!ZJe_M_"A'!ZJe_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !ZJe_M_*e'UlT`UlTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9cfp9$//$uoG$a_NNX

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'I$,&#KL]P\'I$,&#K!Zee_M_*eA'!Zee_M_!"A'!Zee_M_"A'!Zee_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Zee_M_*e'ilT`ilTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9$//$uoG$i[_CIX

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$f$gp9cf$gp9$//U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$g$999$c$g$999$//U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 12: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

Kratki wentylacyjne!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'*Kur!KL]P\'*Kur!K!Z*e_M_*eA'!Z*e_M_!"A'!Z*e_M_"A'!Z*e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z*e_M_*e'lTT`lTTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$p99cp99$//$uoG$KXjkNX

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+'+%Q]!%#]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'J,!!KA'I$,&#K'K''*Kur!KL]P'J,!!K'_'!Z+Je_M_*eA'!Z+Je_M_!"A'!Z+Je_M_"A'!Z+Je_M_JoL]P'J,!!K'_'!Z+ee_M_*eA'!Z+ee_M_!"A'!Z+ee_M_"A'!Z+ee_M_JoL]P'J,!!K'_'!Z+*e_M_*eA'!Z+*e_M_!"A'!Z+*e_M_"A'!Z+*e_M_Jo

N%+7=+$'$B+/#=+*#/-$k+,@'2+/-G&0')'6?F,*6$1#/-+%#$=%+7=-$03$'?&"*6$'$&"(&1-6"*-/-$1#/-+%+/-$",+$

(&0')'6?F,*#);$7#(F1$=%+76=A

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$f$gp9cf$gp9$//U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=<$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<$'$@1'?,D"*-6*-6/$/&"@4@$1#0&=&.)-$=%+7=-<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$rp9crp9$//U(&1#J62$1#/-+%@$qp9$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 13: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

Kratki wentylacyjne!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'J,!!K'_'!ZJe_M'_'/5>-B5'E6>6@?'1@5/13

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'I$,&#K'_'!Zee_M'_'N6:3-@<;=935'-[-1/0:95

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'*Kur!K'_'!Z*e_M'_'N6:3-@<;=935'-[-1/0:95

\$6L$:$(&1-6%');*-+$6L67#1*+`$x$&(7$:$&(7#/+,*#$(%'6(4#1$(&1-67%'+

wymiar wew. L 90 115 140 165 190 240 265 290 390 490 590 790 990

H

Aef 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,009 0,009 0,013 0,016 0,020 0,027 0,034

Q opt. (m3/h) 60 60 60 60 60 60 60 60

Aef 0,004 0,005 0,007 0,008 0,009 0,012 0,013 0,015 0,020 0,025 0,030 0,041 0,052

Q opt. (m3/h) 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80

Aef 0,005 0,007 0,009 0,011 0,012 0,016 0,018 0,020 0,027 0,034 0,041 0,055 0,069

Q opt. (m3/h) 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100

Aef 0,007 0,009 0,011 0,013 0,016 0,020 0,022 0,025 0,033 0,042 0,051 0,069 0,087

Q opt. (m3/h) 80-150 80-150 80-150 80-150 80-150 80-150 80-150 80-150 80-150

Aef 0,008 0,011 0,014 0,016 0,019 0,024 0,027 0,030 0,040 0,051 0,062 0,083 0,104

Q opt. (m3/h) 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200

Aef 0,011 0,015 0,018 0,022 0,025 0,032 0,036 0,040 0,054 0,068 0,083 0,111 0,140

Q opt. (m3/h) 80-250 80-250 80-250 80-250 80-250 80-250 80-250 80-250

Aef 0,012 0,016 0,020 0,025 0,029 0,037 0,041 0,045 0,061 0,077 0,093 0,125 0,157

Q opt. (m3/h) 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300

Aef 0,014 0,018 0,023 0,027 0,032 0,041 0,045 0,050 0,068 0,085 0,103 0,139 0,175

Q opt. (m3/h) 100-500 100-500 100-500 100-500 100-500 100-500 100-500 100-500

Aef 0,020 0,026 0,032 0,038 0,045 0,057 0,063 0,070 0,095 0,120 0,145 0,195 0,245

Q opt. (m3/h) 200-800 200-800 200-800 200-800 200-800 200-800 200-800 200-800

Aef 0,025 0,033 0,041 0,049 0,058 0,074 0,082 0,090 0,122 0,154 0,187 0,251 0,316

Q opt. (m3/h) 200-1000 200-1000 200-1000 200-1000 200-1500 200-1500

Aef 0,031 0,041 0,051 0,061 0,070 0,090 0,100 0,110 0,149 0,189 0,228 0,307 0,386

Q opt. (m3/h) 300-2000 300-2000 300-2000

240

265

290

390

490

590

90

115

140

165

190

wymiar wew. L 120 145 170 195 220 245 270 295 395 495 595 795 995

H Aef

120 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,015 0,018 0,022 0,030 0,038

160 0,007 0,008 0,010 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,025 0,031 0,038 0,051 0,064

200 0,010 0,012 0,014 0,017 0,019 0,021 0,024 0,026 0,035 0,044 0,054 0,072 0,091

240 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,034 0,046 0,058 0,070 0,094 0,118

280 0,015 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,056 0,071 0,085 0,115 0,144

320 0,018 0,023 0,027 0,031 0,036 0,040 0,044 0,049 0,066 0,084 0,101 0,136 0,171

400 0,024 0,030 0,036 0,041 0,047 0,053 0,058 0,064 0,087 0,110 0,133 0,178 0,224

480 0,030 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,072 0,079 0,108 0,136 0,164 0,220 0,277

560 0,036 0,044 0,053 0,061 0,070 0,078 0,086 0,095 0,128 0,162 0,196 0,263 0,330

640 0,042 0,051 0,061 0,071 0,081 0,090 0,100 0,110 0,149 0,188 0,227 0,305 0,383

wymiar wew. L 160 185 210 235 260 285 310 335 435 535 635 835 1035

H

160 0,006 0,007 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,015 0,019 0,024 0,029 0,038 0,047

220 0,013 0,015 0,018 0,020 0,022 0,025 0,027 0,029 0,038 0,048 0,057 0,075 0,094

280 0,020 0,023 0,027 0,030 0,033 0,037 0,040 0,044 0,057 0,071 0,085 0,112 0,140

340 0,026 0,031 0,036 0,040 0,045 0,049 0,054 0,058 0,077 0,095 0,113 0,149 0,186

400 0,033 0,039 0,045 0,050 0,056 0,062 0,067 0,073 0,096 0,118 0,141 0,186 0,232

460 0,040 0,047 0,054 0,060 0,067 0,074 0,081 0,088 0,115 0,142 0,169 0,224 0,278

520 0,047 0,055 0,062 0,070 0,078 0,086 0,094 0,102 0,134 0,165 0,197 0,261 0,324

580 0,053 0,062 0,071 0,080 0,090 0,099 0,108 0,117 0,153 0,189 0,225 0,298 0,370

640 0,060 0,070 0,080 0,091 0,101 0,111 0,121 0,131 0,172 0,213 0,253 0,335 0,416

Page 14: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-!$%L!%'#%ZK,Z#"pZ]ZK,Z#%'&Z%'$+u&]'$c*M"Q]*M'!K,$"Z#K*L]P\'c!n%&'PK"#"Z"_P"+K"Q]!Z#Z_dM_*eA'!Z#Z_dM_!"A'!Z#Z_dM_"A'!Z#Z_dM_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z#Z_dM_!"'ilT^ilTN%+7=+$I+1-61*&lE#1-61*+$C1+$['D"#$[@);&/#);$N-6%&1*-)N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9

!$%L!%'#%ZK,Z#"pZ]ZK,Z#%'&Z%'$+u&]'$c*M"Q]*M'!K,$"Z#K*L]P\'c!n%&'P"+K"Q"_PK"#"Z]!Z#Z_Md_*eA'!Z#Z_Md_!"A'!Z#Z_Md_"A'!Z#Z_Md_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z#Z_Md_!"'ilT^ilTN%+7=+$I+1-61*&lE#1-61*+$C1+$['D"#$[@);&/#);$N-6%&1*-)N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9

"PKe\'!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-B+07&0&1+*-6$=%+7=-$*+1-61*&:1#1-61*62$(&'1+,+$*+$0=@76)'*6$"&07+7%)'+*-6$>3"V$1#)-3?+*-6$$(&1-67%'+$'$(&/-60')'6*-+A$B+07&0&1+*-6$%@);&/#);$J+,@'2-$(&'1+,+$*+$=-6%&1+*-6$07%@/-6*-6/$(&1-67%'+$1$&=%6.,&*#/$=-6%@*=@A$[6?@,+)2-$(%'6(4#1@$(&1-67%'+$"&=&*@26$0-D$(%'6(@07*-)+/-$1-6,&(4+0')'#'*&1#/-$,@>$0')'6,-*&1#/-AN%+7=-$'*+2"@23$'+07&0&1+*-6$1$0#076/+);$*-0=-6?&$-$.%6"*-6?&$)-.*-6*-+AE$&()2-$*+$'/F1-6*-6$=-6%&1*-)6$/&?3$>#5$*+$07+46$@07+1-&*6$(&"$&=%6.,&*#/$=376/A

+%eL"e"Z%#K,\:$"&$'+07&0&1+*-+$1$(&/-60')'6*-+);$&$(&"1#J0'&*#/$07+*"+%"'-6$*(A$hotelach, biurach, nowoczesnych E6F5;=o:$"&$(&/-60')'6H$@J#76)'*&.)-$(@>,-)'*62<$&);%&*#$'"%&1-+<$0'=&,*-)71+<$-7(A`:$"&$?+%+J@<$=&74&1*-<$;+,-$(%'6/#04&1#);<$/+?+'#*F1`

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'`:$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$rpcrp$"&$f$gp9$c$f$gp9$//U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

Q"#L%r\':$=%+7=+$/&*7&1+*+$*+$*-61-"&)'*6$'+7%'+0=-$1$%+/)6$/&*7+J&162<$:$=%+7=+$/&*7&1+*+$*+$&71&%#$/&*7+J&16$>6'$%+/=-$/&*7+J&162<:$-**6$1?$'+/F1-6*-+$=,-6*7+

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

#Z_Md_J<<

Page 15: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-!$%L!%'#%ZK,Z#"pZ]ZK,Z#%'b,&,#'$+)&'$c*M"Q]*M'!K,$"Z#K*L]P\'c!n%&'P"+K"Q"!Z#Z_M_*eA'!Z#Z_M_!"A'!Z#Z_M_"A'!Z#Z_M_J<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z#Z_M_!"'ilT^ilTN%+7=+$I+1-61*&lE#1-61*+$Q6"6*$['3"$[@);&/#);$N-6%&1*-)$N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9

L]P\'c!n%&'PK"#"Z]!Z#Z_d_*eA'!Z#Z_d_!"A'!Z#Z_d_"A'KWNW-V-L<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z#Z_d_!"'ilT^ilTN%+7=+$I+1-61*&lE#1-61*+$Q6"6*$['3"$[@);&/#);$N-6%&1*-)$N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9

"PKe\'!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-B+07&0&1+*-6$=%+7=-$*+1-61*&:1#1-61*62$(&'1+,+$*+$0=@76)'*6$"&07+7%)'+*-6$>3"V$1#)-3?+*-6$$(&1-67%'+$'$(&/-60')'6*-+A$B+07&0&1+*-6$%@);&/#);$J+,@'2-$(&'1+,+$*+$=-6%&1+*-6$07%@/-6*-6/$(&1-67%'+$1$&=%6.,&*#/$=-6%@*=@A$[6?@,+)2-$(%'6(4#1@$(&1-67%'+$"&=&*@26$0-D$(%'6(@07*-)+/-$1-6,&(4+0')'#'*&1#/-$,@>$0')'6,-*&1#/-AN%+7=-$'*+2"@23$'+07&0&1+*-6$1$0#076/+);$*-0=-6?&$-$.%6"*-6?&$)-.*-6*-+AE$&()2-$*+$'/F1-6*-6$=-6%&1*-)6$/&?3$>#5$*+$07+46$@07+1-&*6$(&"$&=%6.,&*#/$=376/A

+%eL"e"Z%#K,\:$"&$'+07&0&1+*-+$1$(&/-60')'6*-+);$&$(&"1#J0'&*#/$07+*"+%"'-6$*(A$hotelach, biurach, nowoczesnych E6F5;=o:$"&$(&/-60')'6H$@J#76)'*&.)-$(@>,-)'*62<$&);%&*#$'"%&1-+<$0'=&,*-)71+<$-7(A`:$"&$?+%+J@<$=&74&1*-<$;+,-$(%'6/#04&1#);<$/+?+'#*F1`

Q"#L%r\':$=%+7=+$/&*7&1+*+$*+$*-61-"&)'*6$'+7%'+0=-$1$%+/)6$/&*7+J&162<$:$=%+7=+$/&*7&1+*+$*+$&71&%#$/&*7+J&16$>6'$%+/=-$/&*7+J&162<:$-**6$1?$'+/F1-6*-+$=,-6*7+

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$g$999$c$g$999$//U(&1#J62$1#/-+%@$tgp$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'`:$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

!$%L!%'#%ZK,Z#"pZ]ZK,Z#%'#%'$c$u'ePK$"L]P\'ePK$"!Z#Z_d_*eA'!Z#Z_d_!"A'!Z#Z_d_"A'KWNW-V-L<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z#ZpePK$"_d_!"'ilT^UilN%+7=+$I+1-61*&lE#1-61*+$Q6"6*$['3"$[@);&/#);$N-6%&1*-)N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cfgp$:$*+$%@%D$RGX[T

"( <$1# &? #$

Page 16: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-

!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-'!Z#Z_M'K'!Z#Z_d'_'/5>-B5'E6>6@?

!@5/13':-9/0B5;049-'95:3-:9-p:0:3-:9-'!Z#Z_Md'K'!Z#Z_Md'_':0F35@0'3'N6:3-@<;=935'-[-1/0:95

\$6L$:$(&1-6%');*-+$6L6=7#1*+$1$/g`a$U/W$:$'+0-D$07%@?-$(&1-67%'+`"b$:$?4&.*&.5`x$U/sW$:$(%'6(4#1$(&1-67%'+`

G%'#>,-J&*6$(+%+/67%#$"&>&%@$=%+76=

988x228

388x288 788x228 788x288 988x388

128x128 228x128 228x228 288x228 288x288 388x228 488x228 488x288 388x388 488x388 488x488 788x488 988x488

Q (m3/h) A ef 0,010 0,019 0,033 0,044 0,056 0,060 0,076 0,097 0,104 0,124 0,156 0,269 0,340

P (Pa) 1 0,5

L (m) 3 2,5

dB <33 <33

P (Pa) 2,1 1 0,7 0,6

L (m) 5 3 2 1,8

dB <35 <35 <35 <35

P (Pa) 5 2 1 1 1 1

L (m) 8 5 3 2,7 2,5 2

dB <35 <35 <35 <35 <35 <35

P (Pa) 8 4 3 1 1 <1 <1

L (m) 10 6 4 3 2,5 2,2 2,2

dB 35 35 <35 <35 <35 <35 <35

P (Pa) 18 6 3 2,8 3,5 2,5 2 1 1 <1 <1

L (m) 15 9 5 5 5 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5

dB 40 <40 <40 35 35 35 <35 <35 <35 <35 <35

P (Pa) 44 20 11 7 7 5 5 3 2,7 2,3 <1,7 <1,7 <1,7

L (m) 25 14 9 8 8 8 8 6 6 5 5 5 5

dB 45 45 40 <40 <40 <40 <40 <35 <35 <35 <35 <35 <35

P (Pa) 30 27 24 12 11 7 7 6 4,5 3,5 2,3

L (m) 16 14 14 12 12 9 9 9 7,7 6 6

dB 45 45 45 45 <45 <45 <45 <45 <35 <35 <35

P (Pa) 65 45 45 35 22 22 16 11 9 8

L (m) 20 18 18 17,1 14 14 12 11 11 9

dB 50 50 50 <50 <50 <50 <45 <45 40 40

P (Pa) 40 22 22 17 13 8 5

L (m) 30 13 13 12 12 9 7

dB 55 50 50 <50 <50 <40 <35

wy

mia

r

Lx

H

1000

1500

2000

50

100

150

200

300

500

wymiar wew. L 108 128 148 188 228 268 288 388 488 588 788 988

H A ef

108 0,005 0,006 0,007 0,009 0,011 0,013 0,014 0,019 0,024 0,029 0,039 0,049

128 0,006 0,007 0,008 0,011 0,013 0,016 0,017 0,023 0,029 0,035 0,047 0,059

148 0,007 0,008 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,027 0,034 0,041 0,055 0,070

188 0,009 0,011 0,013 0,016 0,020 0,024 0,025 0,035 0,044 0,053 0,072 0,090

228 0,011 0,013 0,015 0,020 0,024 0,029 0,031 0,043 0,054 0,065 0,088 0,111

268 0,013 0,016 0,018 0,024 0,029 0,034 0,037 0,051 0,064 0,077 0,104 0,131

288 0,014 0,017 0,020 0,025 0,031 0,037 0,040 0,054 0,069 0,083 0,112 0,141

388 0,019 0,023 0,027 0,035 0,043 0,051 0,054 0,074 0,094 0,114 0,153 0,193

488 0,024 0,029 0,034 0,044 0,054 0,064 0,069 0,094 0,119 0,144 0,194 0,244

588 0,029 0,035 0,041 0,053 0,065 0,077 0,083 0,114 0,144 0,174 0,235 0,295

Page 17: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13':-9/0B5;049-'P@<-NR0:6:-A'&@<:36:-A'"13-99-!$%L!%'P$+,Pn]Z"Z%L]P\'!ZP_M_*eA'!ZP_M_!"A'!ZP_M_"A'!ZP_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !ZP_M_!"'ilT^ilTN%+7=+$G%'6(4#1&1+$N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$gp9cgp9

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'&$+ZK"Z%L]P\'!Z&_M_*eA'!Z&_M_!"A'!Z&_M_"A'!Z&_M_J

+%eL"e"Z%#K,\'N%+7=+$/&*7&1+*+$1$"%'1-+);$4+'-6*=&1#);<$=@);6**#);<$"&$=&74&1*-A$N&/(,67$0=4+"+$0-D$'$"1F);$=%+76=A

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'&"'&$+ZK'K'"!K,#'%JcQK#K"Z]*MA'&$,Z#K%#]*M'K'P*ZL]P\'!ZP&_M_*eA'!ZP&_M_!"A'!ZP&_M_"A'!ZP&_M_J

+%eL"e"Z%#K,\'N%+7=+$/&*7&1+*+$1$L%+/@"'6$"%'1-<$&=-6*$'+/-+07$0'#>#A$B*+2"@26$?4F1*-6$'+07&0&1+*-6$1$(&/-60')'6*-+);$(%'6/#04&1#);<$?&0(&"+%)'#);<$@J#7=&1#);A

!@5/13'N6.35E54D'%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 18: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13'<-:92/@<9-A'>-<:R5E967;36:-A'95:3-/@<513!$%L!%p*+,$P#K%'Z,#L]J%*]b#%'+,Z#uL$+#%L]P\'!Z+,Z_M_*eA'!Z+,Z_M_!"A'!Z+,Z_M_"A'!Z+,Z_M_J<

+%eL"e"Z%#K,\'N%+7=+$/&*7&1+*+$*+$'61*37%'$>@"#*=@<$@/&J,-1-+$*+(4#1$.1-6%'6?&$(&1-67%'<$/&J6$>#5$43)'&*+$'$*+1-67%'+=+/-$(&1-67%'+

#%ZK,L$+%!'P"ZK,L$+%L]P\'#P*_M_*eA'#P*_M_!"A'#P*_M_"A'#P*_M_J<

+%eL"e"Z%#K,\'I+1-67%'+=$07&0&1+*#$1$)6,@$"&07+%)'6*-+$.1-6%'6?&$(&1-67%'+$"&$(&/-60')'6H$'+/=*-D7#);<$/A-*A$"&$=&74&1*-<$1+%0'7+7@<$(-1*-)#<$;+,-<$"&/@A

!$%L!%p*+,$P#K%pZ]$+cL#K%'q,+Zn%&#"I*K"Z%'p'*KI#K,#K"Z%L]P\!Zq_M_*eA'!Zq_M_!"A'!Zq_M_"A'!Zq_M_J<

cZ%kK\'N%+7=+$/&J6$'&07+5$1#=&*+*+$1$16%02-$*+1-61*62$,@>$1#1-61*62AN%+7=+$/&J6$>#5$'>,&=&1+*+$U'43)'&*+W$'$=%+7=3$*+1-61*&:1#1-61*+<$)'6%(*-3<$07+*&1-3)$=&/(,67A

!@5/13'N6.35E54D'%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 19: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'+'eK%L!)L]P\!Ze_M_*eA'!Ze_M_!"A'!Ze_M_"A'!Ze_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\!Ze_M_*e'UlT`UlT

KRATKA !"QK#!"Z%'$%eL$"Z%L]P\!Z$_M_*eA'!Z$_M_!"A'!Z$_M_"A'!Z$_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z$_M_*e'UlT`UlTN%+7=+$[+07%&1+$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$fp9cfp9$//

"PKe\'!@5/13'<'.35/1D'3'1@5/13'@5./@6:-E$'+,6J*&.)-$&"$'+07&0&1+*62>,+);#$(6%L&%&1+*62$,@>$0-+7=-$=%+7=+$>D"'-6$);+%+=76%#'&1+4+$0-D$%FJ*3$(%'6(@07&1&.)-3$(&1-67%'+<$&"$"@J#);$"&$*-61-6,=-);$(%'6(4#1F1A$

+%eL"e"Z%#K,\:$6,6?+*)=+$&04&*+$&71&%F1$=&/-*=&1#);$-$16*7#,+)#2*#);`:$"#07%#>@)2+<$%&'(%&1+"'+*-6$&?%'+*6?&$,@>$0);4&"'&*6?&$(&1-67%'+$(&$(&/-60')'6*-+);`$

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+AR7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$f$999cf$999$//

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 20: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

!@5/13':-9/0B5;049-'61@DCR-!$%L!%'Z,#L]J%*]b#%'"!$)kn%'_'r%Jc+b,'Z'!e+L%n*K,'JKL,$]'setL]P\!Z"e_M_*eA'!Z"e_M_!"A'!Z"e_M_"A'!Z"e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z"e_M_*e'UlTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$T=%3?4+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

KRATKA Z,#L]J%*]b#%'"!$)kn%'_'r%Jc+b,'Z'!e+L%n*K,'JKL,$]'sJtL]P\!Z"P_M_*eA'!Z"P_M_!"A'!Z"P_M_"A'!Z"P_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z"P_M_!"'UlTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$T=%3?4+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

KRATKA Z,#L]J%*]b#%'"!$)kn%'+'eK%L!)'Jcq'$%eL$"Z%L]P\'!$%L!%'+'eK%L!)!Z"ee_M_*eA'!Z"ee_M_!"A'!Z"ee_M_"A'!Z"ee_M_J<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z"ee_M_!"'UlTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$T=%3?4+$'$R-+7=3$N1+0&&"(&%*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

L]P\'!$%L!%'$%eL$"Z%!Z"$_M_*eA'!Z"$_M_!"A'!Z"$_M_"A'!Z"$_M_J<P@<01R5E'<5FG:3-935\ !Z"$_M_*e'UlTN%+7=+$E6*7#,+)#2*+$T=%3?4+$[+07%&1+$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+<$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp9

Page 21: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

*<-@N93-A':0@<?/93-'N6:3-/@<5*+,$P#K%pZ]$+cL#K%'P"ZK,L$+%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'J,!!KL]P\'J,!!K*ZPJe_M_*eA'*ZPJe_M_!"A'*ZPJe_M_"A'*ZPJe_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ *ZPJe_M_*e'lTT`lTTK'6%(*-+lE#%'@7*-+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$K;%&/&*-=,&1+$R')'&7=&1+*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$p99cp99$//$uoG$a_NNX

*+,$P#K%pZ]$+cL#K%'P"ZK,L$+%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'I$,&#KL]P\'I$,&#K*ZPee_M_*eA'*ZPee_M_!"A'*ZPee_M_"A'*ZPee_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ *ZPee_M_!"'glT`glTK'6%(*-+lE#%'@7*-+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$N1+0&&"(&%*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$rp9crp9$//$uoG$i[_CIX

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$g$999$c$g$999$//U=%+7=+$2607$"'-6,&*+$(%'#$"@J#);$1#/-+%+);WA

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$g$999$c$g$999$//U=%+7=+$2607$"'-6,&*+$(%'#$"@J#);$1#/-+%+);WA%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Page 22: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

*+,$P#K%pZ]$+cL#K%'P"ZK,L$+%'+,'eL%n]QK'r%Jc+b%QK'_'L]P'*Kur!KL]P\'*Kur!K*ZP*e_M_*eA'*ZP*e_M_!"A'*ZP*e_M_"A'*ZP*e_M_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ *ZP*e_M_!"'UlTT`UTTTK'6%(*-+lE#%'@7*-+$'6$R7+4#/-$k+,@'2+/-$N1+0&&"(&%*+$1#/-+%$=+7+,&?&1#$fp99cf999$//$uoG$KXjkNX

*+,$P#K%pZ]$+cL#K%'P"ZK,L$+%'+'+%Q]!%#]QK'r%Jc+b%QKL]P'J,!!K'_'*ZP+Je_M_*eA'*ZP+Je_M_!"A'*ZP+Je_M_"A'*ZP+Je_M_JoL]P'J,!!K'_'*ZP+ee_M_*eA'*ZP+ee_M_!"A'*ZP+ee_M_"A'*ZP+ee_M_JoL]P'J,!!K'_'*ZP+*e_M_*eA'*ZP+*e_M_!"A'*ZP+*e_M_"A'*ZP+*e_M_Jo

*<-@N93-A':0@<?/93-'N6:3-/@<5

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$g$999$c$g$999$//U=%+7=+$2607$"'-6,&*+$(%'#$"@J#);$1#/-+%+);WA

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=<$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<$'$@1'?,D"*-6*-6/$/&"@4@$1#0&=&.)-$=%+7=-<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$r9cr9$"&$rp9crp9$//U(&1#J62$1#/-+%@$qp9$//$=%+7=+$2607$"'-6,&*+WA

%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT

Q%

Q%L,$K%n\

Page 23: RAFA...Kratki wentylacyjne

$%(%'_'!"#$%&'($)*+,!'_'ZZZO!$%L!KijOPJn\Io $@,A$TETKTE\$fp`$pp:99g$N\SX_IX_K$E[TKn\ERNX`$E[TKn\E76,A$eqm$rf$smf:fp:9m`$eqm$t9p:tgt:88t`$L+cA$eqm$rf$s8p:f9:tq`$EEEAN[\uNXgqAGa`$bXv[TwN[\uNXgqAGa

&$+ZK*+!K'$,ZK+]b#,L]P\'&$_*eA'&$_!"A'&$_"A'&$_J<

P@<01R5E'<5FG:3-935\ &$_!"'iTT`UlTC%'1-)'=-$[61-'#2*6$N1+0&&"(&%*6$1#/-+%$=+7+,&?&1#$g99cfp9$//

&$+ZK'&"'e+%*MLvZL]P\&$e+_*eA'&$e+_!"A'&$e+_"A'&$e+_J<

&@<:3;<13'@-:3<049-'3'&@<:3'E6'.<5;=/G:

cZ%kK\'C%'1-)'=-$"&$0'+);7F1$1#=&*#1+*6$03$*+$'+/F1-6*-6$1?$0(6)#M=+)2-$=,-6*7+$U%&'/-+%#<$/+76%-+4<$=&,&%W

Q%L,$K%n\_'./5B';=@6F6931B6:5A'93-@E<-:95A'1:5.66EN6@95'S.<;<6/16:595A'N6B-@6:595A'F5/6:5Xo:$07+,$&)#*=`:$07+,$&)#*=$,+=-6%&1+*+$1?$[\a<$+*7#)'*6$'4&7&<$+*7#)'*6$0%6>%&<$+*7#)'*+$/-6"V`:$/67+,6$*-6$J6,+'*6<$/-6"V<$/&0-3"'<$-**6$1?$'+/F1-6*-+`:$/&J,-1&.5$'+/&*7&1+*-+$/67+,&162$0-+7=-$(%'6)-1$&1+"&/A

Z]QK%$]\E#/-+%#$*+$J#)'6*-6$=,-6*7+<R7+*"+%"&16$1#/-+%#$1$'+=%60-6$&"$f99cf99$"&$f$999$c$f$999$//A%/-./'P+M'9@'M!pqpUTVhpTUpiTUT