ps3-kratki prirucnik

32
7009515 Kratki priručnik

Upload: miroslav-rakic

Post on 27-Oct-2014

143 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ps3-kratki prirucnik

7009515

Kratki priručnik

Page 2: ps3-kratki prirucnik

2

Friends (Prijatelji)

Razgovor i razmena poruka

Network (Mreža)

Povezivanje na Internet

Game (Igra)

Igranje igara

Video

Reprodukcija videa

Music (Muzika)

Reprodukcija muzike

Photo (Fotografije)

Pregled slika

Settings (Podešavanje)

Users (Korisnici)

Izbor korisnika za prijavu na sistemPS3TM

Proverite da li ste dobili sve navedene predmete. Ako nešto nedostaje, obratitese nadležnoj službi za pomoć korisnicima sistema PlayStation , čiji se broj®

telefona nalazi u svakom priručniku softvera za PlayStation , PlayStation 2 i® ®

PLAYSTATION 3.®

s Sistem PLAYSTATION 3®

s Bežični upravljač SIXAXIS™

s Štampani materijali

s Kabl za napajanjenaizmeničnom strujom

s USB kabl

s Ethernet kabl

s AV kabl

s Euro-AV priključak

Dokumentacija sistema PS3™

Dokumentacija sistema PS3™ obuhvata sledeće:

·

·

·

Bezbednost i podr

Kratki priru

Uputstvo za upotrebu

ška

čnik

Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj dokument. On sadrži bezbednosneinformacije vezane za upotrebu sistema PS3™, otklanjanje problema tokom rada, tehničkekarakteristike i ostale informacije.

Ovaj dokument sadrži informacije o postavljanju sistema PS3™, pripremi za upotrebu iosnovne postupke rukovanja ureñajem.

Za pristup ovom dokumentu potrebna je Internet veza. U njemu se nalaze informacijevezane za upotrebu softvera sistema PS3™ ( str. 27).

(ovaj dokument)

(lokacija: eu.playstation.com/manuals)

Podešavanje parametara sistema PS3TM

Page 3: ps3-kratki prirucnik

RS

3

Početni meni

Kategorija

Stavka

Šta je “XMB” (XrossMediaBar)Sistem PS3 sadrži korisnički interfejs koji se naziva “XBM”TM

(XrossMediaBar). Glavni ekran za “XMB” se naziva “početnimeni”.

1

2

3

Tasterom za kretanje levo ilidesno odaberite kategoriju.

Tasterom za kretanje gore ili doleizaberite stavku.

Odabranu stavku potvrditetasterom .

Taster : Prikazuje meni s opcijama/kontrolni panel

Ikone Meni sa opcijama

Odaberite ikonu i pritisnite tasterda bi se prikazao meni sa opcijama.

Ako tokom reprodukcije sadržaja pritisnete

Kontrolni panel

Taster :Potvrñuje izabranu stavku

Taster PS:Prikazuje početni meniUključuje i isključuje sistem

Tasteri za kretanje:Služe za izbor kategorija/stavki na ekranu

Taster :Prekida postupak

taster otvoriće se kontrolni panel.

Page 4: ps3-kratki prirucnik

4

Početak

Nazivi delova01Pogled spreda

CF SD/miniSD

Otvor za disk

Ventilacija

USB priključci

Indikator pristupa hard diskadrajvu

Indikator pristupa bežičnom LAN-u*3

Logotip porodice PSMože se okrenuti premapoložaju sistema

Taster za izbacivanje

Taster za izbacivanje*3

* CompactFlash * Secure Digital * Samo na tako opremljenim modelima1 ® 2 3

Pažnja

Pogled otpozadi

AV MULTI izlaz

Digitalni izlaz (optički)

HDMI izlaz

Glavni prekidač

Main powerPriključak kabla za

Ventilacija

LAN priključak

Napomena

Savet

Poklopac otvora*3

Otvor za karticu CF *3*1

Otvor za karticu SD Memory Card*2

Otvor za karticu Memory Stick *TM 3

Taster za uključivanje

·

·

Nemojte da koristite sistem u zatvorenom ormanu ili na drugim mestimagde može da se stvori toplota, inače sistem može da se pregreje, što može

izazvati požar, povrede ili oštećenja.

Ako unutrašnja temperatura sistema poraste, indikator napajanja će

naizmenično treptati crvenom i zelenom bojom. U tom slučaju, isključite

sistem ( str. 13) i ostavite ga izvesno vreme da se ohladi. Posle hlañenja,

premestite sistem na mesto sa dobrom provetrenošću i nastavite da ga

koristite.

Sistem može da se postavi u vodoravan ili uspravan položaj.

Kada ga postavljate u uspravan položaj, postavite ga kao što

je prikazano na crtežu desno.

Ne stavljajte sistem na mesto gde se skuplja velika

prašina ili dim od cigareta. Naslage prašine ili dima na

unutrašnjim delovima (npr. na sočivu) mogu da oštetesistem.

napajanje strujom

Page 5: ps3-kratki prirucnik

RS

5

Bežični upravljač SIXAXIS™

Taster SELECT(selektovanje)

USB priključci

Taster L2Taster L1

Tasteriza kretanje

Leva palica/taster L3*

Taster R2Taster R1

taster

taster

taster

taster

Desna palica/taster R3*

Indikatoripriključka

Taster START(početak)Taster PS

* Tasteri L3 i R3 funkcionišu kada se pritisnu palice.

Savet

Pojedinosti o bežičnom upravljaču pogledajte u delu “Upotreba bežičnogupravljača SIXAXIS ” (™ str. 14).

Početak

Nazivi delova

Page 6: ps3-kratki prirucnik

6

Početak

Postavljanje sistema PS3™02

Sustav PS3 može reproducirati na dvije vrste razlučivosti: HD i SD. U priručniku za uporabu™

televizora pogledajte koji je video način podržan.

*1

* Podešavanje video izlaza na sistemu će biti prikazano kao “Standard (PAL)” (Standardno (PAL)).2

* Ovi podaci su samo opisni. Kvalitet slike zavisi od televizora koji koristite i uslovima upotrebe.3

HD (High Definition) SD (Standard Definition)

Rezolucija *1 576i *2

Formaz slike 16:94:3

16:94:3

Primer izgleda ekrana pri različitim rezolucijama

HD ekran SD ekran

Postupak postavljanja sistema

m

3. korak: Priključivanje Ethernetkabla. str. 10

4. korak: Priključivanje kabla zanapajanje naizmeničnomstrujom. str. 11

m

m

m

2. korak: Priključivanje digitalnihaudio ureñaja. str. 9

5. korak: Početno podešavanjesoftvera sistema.

str. 11

1. korak: Priključivanje natelevizor. str. 6

1. korak: Priključivanje na televizor

Video izlaz na sistemu PS3 ™

(progresivno) skeniranje. Progresivno skeniranje daje kvalitetniju sliku uz minimalno treperenje.Broj označava broj skeniranih linija. Slovo “i” označava “interlace” (isprepleteno), a slovo “p” “progressive”

576p720p1080i1080p

16:9 16:916:9

Page 7: ps3-kratki prirucnik

RS

7

Početak

Postavljanje sistema PS3™

Rezolucija prikazana na televizoru zavisi od ulaznih priključaka na televizoru i od vrste kablova koji se koriste. Izaberite kabl koji odgovara

Vašem televizoru.

Vrsta kabla Ulazni priključak na televizoru Podržane rezolucije*1

HDMI kabl(prodaje se zasebno)

HDMI IN priključak 1080p / 1080i / 720p / 576p

Komponentni AV kabl(prodaje se zasebno)

Komponentni VIDEO INpriključak

Y L RPR/CRPB/CB

COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*

S VIDEO kabl

2

(prodaje se zasebno)S VIDEO IN priključak

S VIDEO L-AUDIO-R

576i*2

AV kabl(priložen)

VIDEO IN priključak

(kompozitni)

VIDEO L-AUDIO-R

AV kabl(priložen)

Euro-AV priključak(priložen)

Euro-AV priključak

(SCART)

*2 .Podešavanje video izlaza na sistemu će biti prikazano kao “Standard (PAL)”

Vrste kablova za video izlaz

576i*2

576i*2

*1 .U zavisnosti od vrste televizora ili sadržaja koji se reprodukuje, neke rezolucije neće biti podržane

Page 8: ps3-kratki prirucnik

8

Pažnja

Priključivanje na televizor putem HDMI kabla

Televizor

HDMI IN priključak

HDMI kabl (prodaje se zasebno)

HDMI OUT priključak

Priključivanje putem ostalih vrsta kablova

Televizor

Euro-AV priključak (SCART)

AV kabl

(priložen)

Priključak AV MULTI OUT

Euro-AV priključak

(priložen)

Primjer: Kada se koristi AV kabl koji se dobija uz proizvod

Savet

Početak

Postavljanje sistema PS3™

Način povezivanja

· Kabl za napajanje naizmeničnom strujom priključite u utičnicu tek pošto

završite sva ostala povezivanja.

Utičnica mora da se nalazi u blizini ureñaja, i mora da bude lako

dostupna.

·

Priključite sistem na televizor pomoću HDMI kabla (prodaje se

zasebno). HDMI kabl prenosi i sliku i zvuk, tako da omogućava

digitalnu sliku i zvuk uz minimalni gubitak kvaliteta.

Priključite kabl koji nije HDMI kabl na priključak AV MULTI OUT

na sistemu.

Ako promenite vrstu kabla kojim povezujete sistem, slika će se možda izgubiti.

Ako se to dogodi, isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite pritiskom na

taster za uključivanje na prednjoj strani sistema sve dok ne čujete zvučni

signal (posle oko 5 sekundi). Slika će biti prikazana prema zadatoj rezoluciji

sistema.

Page 9: ps3-kratki prirucnik

RS

9

Možete priključiti audio ureñaje koji podržavaju digitalni izlaz zvuka,

kao što je AV risiver za kućnu upotrebu.

Savet

Prilikom priključivanja digitalnog audio ureñaja na sistem, u opciji (Settings)

(Podešavanja) (Sound Settings) (Podešavanja zvuka) “Audio Output

Settings” (Podešavanja izlaza zvuka) izvršite neophodna podešavanja za taj

Audio izlaz na sistemu PS3™

Podržani kanali zavise od izlaznog priključka koji se koristi.

Izlazni priključci na sistemu PS3™Kanali koji mogu da se koriste za izlaz

2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch.

Priključak Digital out (optical) *1

HDMI OUT priključak *2*3preko

Zvuk će izlaziti kroz optički kabl. Slika će izlaziti kroz kabl video izlaza.

Optički kabl za zvuk

(prodaje se zasebno)

Digitalni audio ureñaj

npr. AV risiver

Televizor

Kabl video izlaza

za TV koji koristite

( str. 7)

Početak

Postavljanje sistema PS3™

2. korak: Priključivanje digitalnih audio ureñaja Priključivanje putem optičkog kabla

*1 Zvuk sa Super Audio CD-a ne može da se reprodukuje preko priključka

Digital out (optical).

*

*

2

3

Za izlaz 7.1 Ch zvuka iz HDMI OUT priključka potreban je ureñaj

kompatibilan sa Linear PCM 7.1 Ch.

Ovaj sistem ne podržava izlaz iz DTS-HD 7.1 Ch. Zvuk DTS-HD 7.1 Ch izlazi

preko 5.1 ili nižeg kanala.

Priključak AV MULTI OUT a

a

a

a

a a

audio ureñaj.

Page 10: ps3-kratki prirucnik

10

HDMI kabl (prodaje se zasebno)

Digitalni audio ureñaj npr.

AV risiver

HDMI kabl (prodaje se zasebno)

Televizor

Saveti

Pažnja

LAN priključak

Ethernet kabl (priložen)

Indikator pristupa LAN-u

Savet

Početak

Postavljanje sistema PS3™

Priključivanje putem HDMI kabla 3. korak: Priključivanje Ethernet kabla

Zvuk i slika izlaziće kroz HDMI kabl. Video signal može da izlazi preko

audio ureñaja.

· Ako televizor nema HDMI ulazni priključak, upotrebite kabl video izlaza koji

odgovara Vašem televizoru ( str. 7) i direktno ga priključite na sistem

PS3 .

Ako je ureñaj povezan sa sistemom PS3 putem HDMI kabla, ne isključujte

ureñaj dok je sistem PS3 uključen (indikator napajanja svetli zelenom bojom),

inače bi mogle da nastanu neobične smetnje ili neobični zvukovi.

TM

·

Pomoću Ethernet kabla priključite sistem na Internet. Pojedinosti o

mrežnim podešavanjima pogledajte u delu “Mrežna podešavanja”

( str. 22).

Sistem podržava mreže 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T. Nemojte

priključivati standardnu telefonsku liniju ili druge vrste kablova koji nisu

kompatibilni sa sistemom, jer to može da izazove stvaranje toplote, požar i

druge neispravnosti.

Možete da se priključite na Internet i bez Ethernet kabla. Pojedinosti pogledajte

u delu “Upotreba bežične veze” ( str. 23).

Page 11: ps3-kratki prirucnik

RS

11

Početak

Postavljanje sistema PS3™

4. korak: Priključivanje kabla za napajanjenaizmeničnom strujom

Priključivanje kabla za napajanje naizmeničnom strujom.

Pažnja

Priključak AC IN

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (priložen)

U strujnu utičnicuU nekim regionima izemljama možda sekoriste drugačiji obliciutikača od prikazanog

Posle uključivanja sistema obavite početno podešavanje sistema.

1 Uključite televizor.

2 Uključite glavni prekidač.

Glavni prekidač Main power

Indikator napajanja zasvetleće crveno i time označiti da je sistem prešao u

stanje pripravnosti.

3 Pritisnite taster za uključivanje.

Taster za uključivanje

Indikator napajanja

Indikator napajanja zasvetleće zeleno, a slika će se pojaviti na televizoru.

5. korak: Početno podešavanje softvera sistema

· Kabl za napajanje naizmeničnom strujom priključite u utičnicu tek pošto

obavite sva ostala povezivanja.

Utičnica mora da se nalazi u blizini ureñaja, i mora da bude lako

dostupna.

·

Page 12: ps3-kratki prirucnik

12

4 Priključite bežični upravljač na sistem putem USB kabela.

USB priključci

USB kabl (priložen)

USB priključci

5 Pritisnite taster PS na upravljaču.

6 Obavite početno podešavanje.

Saveti

Podešavanja video izlaza

Početak

Postavljanje sistema PS3™

Sistem će prepoznati bežični upravljač. Pošto ga prepozna, prikazaće

se ekran za početno podešavanje.

Sledite uputstva na ekranu za unos podešavanja jezika sistema,

vremenske zone, datuma i vremena, kao i korisničkog imena. Posle

početnog podešavanja na ekranu će se pojaviti početni meni ( str. 3).

· Pojedinosti o unosu teksta pogledajte u delu “Upotreba tastature na ekranu”

( str. 29).

Podešavanja koja prvi put izaberete možete kasnije promeniti u (Settings)

(Podešavanja) ili (Users) (Korisnici). Pojedinosti pogledajte u uputstvu

računara ( str. 27).

·

U zavisnosti od priključka i vrste kabla koji koristite, možda će biti

potrebno da promenite podešavanja video izlaza za prikaz HD

rezolucije na televizoru ( str. 6).

Uñite u (Settings) (Podešavanja) (Display Settings)

(Podešavanja prikaza) “Video Output Settings” (Podešavanja video

izlaza) i sledite uputstva na ekranu za izbor odgovarajućeg

podešavanja.

Page 13: ps3-kratki prirucnik

RS

13

Početni koraci

Uključivanje i isključivanje sistema PS3™03Upotreba bežičnog upravljača SIXAXIS™

Pritisnite taster PS. Isključivanje sistema

Savet

Taster PS

Upotreba tastera na sistemu

Taster za uključivanje

Stanje indikatora napajanja

Svetli zeleno Sistem je uključen

Treperi zeleno Sistem se isključuje

Svetli crveno Sistem je isključen(u stanju pripravnosti)

Ugašen Glavni prekidač je isključen

Isključivanje sistema1 Pritisnite taster za uključivanje.

Indikator napajanja

Napomena

2 Pritisnite taster PS na bežičnom upravljaču.

Dodeljuje se broj upravljača.

Pre upotrebe bežičnog upravljača morate ga

upariti sa sistemom ( str. 14).

Držite pritisnut taster PS duže od dve

sekunde. Kad se na ekranu prikaže

poruka “Turn off the system.” (Isključiti

sistem), izaberite je i pritisnite taster .A

Držite pritisnut taster za uključivanje duže

od dve sekunde.

Pre isključivanja sistema preko glavnog

prekidača na zadnjoj strani, proverite da li je

sistem u stanju pripravnosti (indikator

napajanja svetli crveno). Ako isključite sistem

preko glavnog prekidača kada nije u stanju

pripravnosti, sistem može da se pokvari ili

ošteti.

Page 14: ps3-kratki prirucnik

14

Početni koraci

Upotreba bežičnog upravljača SIXAXIS™04Pre upotrebe

1. korak: Uparivanje sistema i upravljača.

m

2. korak: Dodeljivanje broja upravljaču.

1. korak: Uparivanje sistema i upravljača

USB kabl (priložen) Proverite da li je sistem uključen

(indikator napajanja svetli zeleno)

2. korak: Dodeljivanje broja upravljaču

Pritisnite taster PS Svi indikatori priključka trepere.

1 2 3 4

1 2 3 4

m

1

1

2 3 4

Primer: Dodeljen je

upravljač broj 5.

Saveti

Da biste mogli da koristite bežični upravljač, najpre ga morate

registrovati, tj. “upariti” sa sistemom PS3™ i dodeliti mu broj.

·

·

·

Uparivanje i dodeljivanje brojeva upravljača može da se izvrši samo kada je

sistem uključen (kada indikator napajanja svetli zeleno).

Ako se neki upareni upravljač koristi s drugim sistemom PS3™, izbrisaće se

uparivanje sa prvobitnim sistemom. Ponovo uparite upravljač sa sistemom

ako ste ga koristili sa nekim drugim sistemom.

Ako se upravljač ili sistem isključe, indikatori priključka na upravljaču će se

isključiti, a dodeljeni broj će biti izbrisan.

Prilikom svakog uključivanja sistema

·

·

Prilikom prve upotrebe

Prilikom upotrebe sa drugim sistemom PS3™

Kada upravljač koristite po prvi put, ili ako ga koristite sa drugim

sistemom PS3™, prvo morate da uparite ureñaje. Uparivanje će se

automatski obaviti ako uključite sistem i priključite upravljač putem

USB kabla.

Prilikom svakog uključivanja sistema treba dodeliti broj upravljaču.

Pošto upravljaču bude dodeljen broj,

indikator priključka dodeljenog broja

zasvetleće crveno.

Istovremeno možete da priključite do 7 upravljača. Broj upravljača

prikazan je brojem iznad indikatora priključka. Za brojeve od 5-7

samo saberite brojeve osvetljenih indikatora.

Page 15: ps3-kratki prirucnik

RS

15

Upotreba bežičnog upravljača

Savet

Punjenje upravljača

Saveti

Nivo napunjenosti baterije

Baterija je gotovo puna.

Energija u bateriji se smanjuje.

Baterija je gotovo prazna. Taster PS treperi crveno. Napunite bateriju.

Baterija je prazna.

Savet

Početni koraci

Upotreba bežičnog upravljača SIXAXIS™

·

·

Upravljač može da se koristi dok se puni.

Upravljač punite na temperaturi od 10 C do 30 C. Na drugim temperaturama

punjenje možda neće biti tako efikasno.

◦ ◦

Kada izvučete USB kabl, upravljač možete da koristite i bežično. Pre

bežične upotrebe treba napuniti bateriju upravljača.

USB kabl može da ostane priključen ili izvučen dok su upravljač i sistem

uključeni.

Kada je sistem uključen (indikator napajanja svetli zeleno), povežite

upravljač sa sistemom putem USB kabla. Indikatori ulaza na

upravljaču sporo trepere i počinje punjenje. Kada je punjenje

završeno, indikatori ulaza prestaće da trepere.

U zavisnosti od okruženja ili uslova upotrebe, nivo napunjenosti baterije možda

neće biti ispravno prikazan, a trajanje baterije može da varira.

Ako taster PS držite pritisnut duže od dve sekunde, na ekranu će se

prikazati nivo napunjenosti baterije.

Page 16: ps3-kratki prirucnik

16

Početni koraci

Reprodukcija sadržaja05

1 Stavite disk.

Na početnom meniju se prikazuje ikona.

Stavite disk tako da je strana sa

natpisom okrenuta prema gore

2 Odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster .

Reprodukcija će započeti.

U zavisnosti od diska, sadržaj diska će možda biti prikazan.

Vañenje diska

Indikator

izbacivanja

Taster za izbacivanje

Zaustavite reprodukciju, a zatim

pritisnite taster za izbacivanje.

Savet

Pojedinosti o prekidanju igara pogledajte

u delu “Igranje igara” ( str. 19).

CD/DVD/Blu-ray Disc (BD)

Page 17: ps3-kratki prirucnik

RS

17

1 Stavite memorijsku karticu.

Na početnom meniju se prikazuje ikona.

CF SD/miniSD

Otvorite poklopac otvora

Prednja strana

Primer: Stavljanje kartice Memory Stick™

2 Izaberite ikonu, a zatim pritisnite taster .

Prikazuje se spisak sadržaja za reprodukciju.

Savet

Ako u sistemu PS3™ koristite karticu Memory Stick Duo™/miniSD,

karticu možete da stavite bez adaptera.

Vañenje kartice

Uverite se da indikator pristupa ne treperi, a zatim izvadite karticu.

NapomenaDok indikator pristupa treperi, podaci se memorišu ili učitavaju. Nemojte da

vadite memorijsku karticu ili da isključujete sistem dok indikator pristupa

Pritisnite taster za izbacivanje CF kartice

Indikator pristupa za karticu CF

Indikator pristupa za karticu SD Memory Card

Indikator pristupa za karticu Memory Stick™

Pritisnite karticu u smeru strelice

Početni koraci

Reprodukcija sadržaja

Memory Stick ™/SD Memory Card/CompactFlash® (samo kod modela koji su tako opremljeni)

treperi.

Page 18: ps3-kratki prirucnik

18

USB ureñaji

1 Priključite USB ureñaj.

Na početnom meniju se prikazuje ikona.

Spoljni ureñaj, npr. digitalna kamera

2 Odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster .

Prikazuje se spisak sadržaja za reprodukciju.

Napomene

Formati fajlova za reprodukciju ili pregled

Saveti

Napomena

Početni koraci

Reprodukcija sadržaja

Putem USB kabla možete da priključite spoljne ureñaje, npr. ureñaje

koji podržavaju masovno memorisanje podataka na USB-u. Ureñaji

mogu da se priključe i dok je sistem uključen. Takoñe pogledajte i

uputstvo koje ste dobili uz spoljni ureñaj.

Kad god je to moguće, pravite kopije podataka na hard disku kao meru

predostrožnosti protiv mogućeg gubitka ili oštećenja podataka. Ako iz

nekog razloga doñe do gubitka ili oštećenja softvera ili podataka, neće biti

moguće obnoviti ni popraviti softver ili podatke. SCEE neće biti odgovoran

za gubitak ili oštećenje bilo kakvih podataka, fajlova ili softvera.

Formati fajlova koji mogu da se reprodukuju ili pregledaju na ovom

sistemu su ATRAC, MP3, AAC, JPEG i MPEG-4. Najnovije

informacije pogledajte u uputstvu računara ( str. 27).

·

·

Nemojte da izvlačite USB ureñaje ili da isključujete sistem dok se podaci

memorišu ili učitavaju. Može da doñe do gubitka ili oštećenja podataka.

Kada koristite USB memoriju sa prekidačem za zaštitu od brisanja,

nemojte da koristite prekidač dok je ureñaj priključen na sistem PS3™,

inače može da doñe do gubitka ili oštećenja podataka.

·

·

U koloni za kompatibilnu kategoriju prikazani su samo fajlovi koji mogu da se

reprodukuju ili pregledaju na sistemu PS3™ (primer: slikovni podaci prikazani

su u kategoriji Photo (Fotografije)).

U zavisnosti od memorijske kartice, možda će biti prikazan samo podskup

foldera na kartici. Ako u meniju s opcijama izaberete „Display All“ (Prikaži sve)

( str. 3), biće prikazani svi folderi memorisani na kartici.

Page 19: ps3-kratki prirucnik

RS

19

Game (Igra)

Igranje igara06Početak i završetak igre

Početak igre

Završetak igre

Savet

Podešavanja upravljača

Prelaz na analogni način rada

Promena brojeva upravljača

Savet

Memorisani podaci za softver formata PS3™

Stavite disk, odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster .A

Za vreme igranja držite pritisnut taster PS na bežičnom upravljaču

najmanje 2 sekunde. Zatim na ekranu koji će biti prikazan izaberite

“Quit Game” (Završiti igru).

Kada pokrenete ili zaustavite softver formata PlayStation 2, dodeljeni broj

upravljača se briše. Sledite donja uputstva o dodeli broja upravljača.

Neki softveri formata PlayStation 2 možda neće ispravno funkcionisati na

ovom sistemu. Najnovije informacije o kompatibilnim softverima možete

naći na stranici faq.eu.playstation.com/bc.

®

®

·

·

Posle pokretanja igre: Pritisnite taster PS kada se na ekranu prikaže

sadržaj softvera igre.

Posle prekidanja igre: Pritisnite taster PS kada se na ekranu prikaže

početni meni.

Da biste memorisali podatke softvera formata PlayStation 2/PlayStation ,

morate da pripremite unutrašnje memorijske kartice ( str. 20).

® ®

Podešavanja upravljača možete da menjate tokom igranja. Držite

pritisnut taster PS najmanje 2 sekunde, a zatim odaberite opcije sa

prikazanog ekrana.

Kod reprodukcije softvera formata PlayStation 2/PlayStation

možete da promenite način rada upravljača. Preñite na način rada koji

podržava softver. Neki softveri će automatski promeniti način rada.

® ®

Možete da promenite broj dodeljen upravljaču. Ako softver odreñuje

koji ulaz upravljača će se koristiti, preñite na podržani broj upravljača*.

* Ne možete da dodelite ulaz upravljača 2-D kada koristite sistem PS3™.

Broj upravljača koji Vam je trenutno dodeljen možete proveriti tako što ćete

taster PS držati pritisnut najmanje 2 sekunde.

Memorisani podaci za softver formata PS3™ memorišu se na hard

disk sistema. Podaci mogu da se prikažu pod (Game (Igra))

(Saved Data Utility) (Program za memorisanje podataka).

Page 20: ps3-kratki prirucnik

20

Memorisani podaci za softver formata Play Station 2/PlayStation®

1. korak: Napravite unutrašnju memorijsku karticu.

Unutrašnja memorijska kartica (PS2)

Unutrašnja memorijska kartica (PS)

2. korak: Dodelite ulaz.

Ulazi MEMORY CARD

Unutrašnji ulazi

1. korak: Stvaranje unutrašnje memorijske kartice

1

2

Sledite uputstva na ekranu za stvaranje unutrašnje memorijske kartice.

Vrste unutrašnjih memorijskih kartica

Vrsta Podaci koji mogu da se memorišu

Unutrašnja memorijskakartica (PS2)

Memorisani podaci iz softvera formataPlayStation®2 (ne mogu se memorisatipodaci iz softvera formata PlayStation ).®

Unutrašnja memorijskakartica (PS)

Memorisani podaci iz softvera formataPlayStation®

Game (Igra)

Igranje igara

Da biste memorisali podatke softvera formata PlayStation 2/

PlayStation , morate na hard disku da napravite unutrašnje

memorijske kartice, a zatim da ih dodelite ulazima.

®

®

Napravite unutrašnju memorijsku karticu na hard disku kao zamenu za

Memory Card (8MB) (za PlayStation 2) ili memorijsku karticu.®

Stavite unutrašnju memorijsku karticu u unutrašnji ulaz na hard disku

umesto ulaza memorijske kartice na konzoli PlayStation 2 ili PlayStation .® ®

·

·

Memory Card (8MB)

(za PlayStation 2)

Memorijska kartica

®

Na početnom meniju odaberite (Memory Card Utility(PS/PS2)) (Program za memorijske kartice (PS/PS2)) u(Game) (Igra), a zatim pritisnite taster .A

Izaberite opciju (New Internal Memory Card) (Novaunutrašnja memorijska kartica), a zatim pritisnite taster .A

®

Page 21: ps3-kratki prirucnik

RS

21

Game (Igra)

Igranje igara

2. korak: Dodeljivanje ulaza

1

2

Dodelite ulaz.

Saveti

Upotreba podataka memorisanih na Memory Card (8MB)(za PlayStation® 2) ili memorijsku karticu

1

2 Priključite adapter za memorijsku karticu na sistem.

3

4 Odaberite ikonu, a zatim pritisnite taster .

Sledite uputstva na ekranu za kopiranje podataka.

Saveti

Memory card (8MB)

(za PlayStation 2)®

Memorijska kartica

Memorisani podaci iz softvera

formata PlayStation 2®

Memorisani podaci iz softvera

formata PlayStation®

Unutrašnja memorijska

kartice (PS2)

Unutrašnja memorijska

kartice (PS)

Na početnom meniju odaberite (Memory Card Utility(PS/PS2)) (Program za memorijske kartice (PS/PS2)) u(Game) (Igra), a zatim pritisnite taster .A

Izaberite unutrašnju memorijsku karticu koju želite dakoristite, a zatim pritisnite taster .?

·

·

U zavisnosti od softvera, ulazi će možda biti unapred dodeljeni. Detalje o

tome pogledajte u uputstvu koje ste dobili uz softver.

Ulaze možete da dodelite tokom igranja. Držite pritisnut taster PS na

bežičnom upravljaču najmanje 2 sekunde a zatim odaberite “Assign Slots”

(Dodeli ulaze) na prikazanom ekranu.

Da biste koristili podatke memorisane na Memory Card (8MB) (za

PlayStation 2) ili memorijsku karticu, morate da kopirate podatke na

unutrašnju memorijsku karticu na hard disku. Za kopiranje podataka

morate da koristite adapter za memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

®

Odaberite (Memory Card Utility (PS/PS2)) (Program zamemorijske kartice (PS/PS2)) u (Game) (Igra), a zatimpritisnite taster .A

Stavite u adapter memorijsku karticu koju želite da kopirate.

Prikazuje se ikona za (Memory Card (PS)) (Memorijska kartica

(PS)) ili (Memory Card (PS2) (Memorijska kartica (PS2)).

· U zavisnosti od vrste, memorisani podaci sa Memory Card (8MB) (za

PlayStation 2) ili memorijske kartice biće kopirani na unutrašnju memorijsku

karticu kao što je prikazano ispod.

®

* Ako je količina memorisanih podataka za kopiranje prevelika, sistem će

automatski napraviti više unutrašnjih memorijskih kartica (PS).

· Ne možete da kopirate podatke sa hard diska na Memory Card (8MB)

(za PlayStation 2) ni na Memory Card.®

Page 22: ps3-kratki prirucnik

22

Network (Mreža)

Mrežna podešavanja07Upotreba žičane veze

Sledeća uputstva objašnjavaju povezivanje na Internet pomoću

Ethernet kabla.

Primer žičane mrežne konfiguracije

Mrežna konfiguracija i način povezivanja mogu da zavise od opreme

koja se koristi i od mrežnog okruženja.

ĞĈĕ Ĉĕø Ĉĕù Ĉĕú Ĉĕûē ē ē ēČěďČęČěďČę

Mrežni ureñaj, na primer

DSL ili kablovski modem

Ruter

Nije potreban ako DSL ili kablovskimodem ili neki drugi mrežni ureñajima ugrañen ruter

Internet linija

Ethernet kabl

(priložen)Personalni

računar

Savet

Priprema potrebnih stvari

Uspostavljanje Internet veze

1

2

3

Ruter

Ruter

je ureñaj koji omogućava da na jednu Internet liniju bude priključeno

više ureñaja. je potreban ako će istovremeno na Internet biti

povezani računar i sistem PS3™.

·

·

·

Pretplata kod provajdera Internet usluga

Mrežni ureñaj, npr. DSL modem ili usmerivač

Ethernet kabl (priložen)

Za uspostavljanje žičane Internet veze potrebno je sledeće:

Kod žičane Internet veze najčešće nije potrebno podešavati

predefinisane vrednosti. Ako pomoću predefinisanih vrednosti ne

možete da se povežete na Internet, pogledajte sledeća uputstva za

njihovo podešavanje:

Na početnom meniju izaberite (Network Settings) (Mrežnapodešavanja) u opciji (Settings) (Podešavanja), a zatimpritisnite taster .A

Odaberite opciju “Internet Connection Settings”(Podešavanja Internet veze), a zatim pritisnite taster .A

Kada se prikaže poruka da će Internet veza biti prekinuta, izaberite “Yes”

(Da), a zatim pritisnite taster .A

Izaberite opciju “Wired Connection” (Žičana veza), a zatimpritisnite taster za kretanje desno.

Page 23: ps3-kratki prirucnik

RS

23

4

Easy(Jednostavno)

Custom(Korisničko)

Pojedinosti o mrežnim podešavanjima pogledajte u uputstvu računara

( str. 27).

Network (Mreža)

Mrežna podešavanja

Upotreba bežične veze(samo za modele opremljene bežičnim LAN-om)

Primer bežične mrežne konfiguracije

Ruter

Nije potreban ako DSL ili kablovskimodem ili neki drugi mrežni ureñajima ugrañen ruter

ĞĈĕ Ĉĕø Ĉĕù Ĉĕú Ĉĕûē ē ē ēČěďČęČěďČę

Mrežni ureñaj, na primer

DSL ili kablovski modem

Internet linijaPristupna tačka

Personalni

računarPersonalni

računar

Savet

Odaberite “Easy” (Jednostavno) ili “Custom” (Korisničko) iizvršite podešavanja prema potrebi.

Sledite uputstva na ekranu za vršenje potrebnih podešavanja.

Možete ručno da unesete podešavanja. Detalje opodešavanjima pogledajte u uputstvu koje Vam je daoprovajder Internet usluga ili koje ste dobili uz mrežni ureñaj.

Automatski se nameštaju osnovna podešenja.

Sledeća uputstva objašnjavaju povezivanje na Internet putem

bežične veze.

Pristupna tačka je ureñaj koji omogućava mrežno povezivanje bez upotrebe

kabla.

Mrežna konfiguracija i način povezivanja mogu da zavise od opreme

koja se koristi i od mrežnog okruženja.

Page 24: ps3-kratki prirucnik

24

Priprema potrebnih stvari

Saveti

Uspostavljanje Internet veze

1

2

3

4

Savet

Network (Mreža)

Mrežna podešavanja

·

·

·

·

Pretplata kod provajdera Internet usluga

Mrežni ureñaj, npr. DSL modem ili usmerivač

Pristupna tačka*

Podešavanja pristupne tačke (SSID, WEP ključ, WPA ključ)

Za uspostavljanje žičane Internet veze potrebno je sledeće:

* Nije potrebno ako se koristi bežični s mogućnošću bežičnog povezivanja.ruter

·

·

Kada se na Internet povezujete bežičnim putem, može doći do smetnji na

signalu, u zavisnosti od stanja upotrebe ureñaja za bežičnu mrežu. Ako se

brzina prenosa podataka sa Interneta smanji, ili bežični upravljač ne radi

ispravno, uspostavite žičanu vezu pomoću Ethernet kabla.

U zavisnosti od pristupne tačke koju koristite, za povezivanje na Internet će

možda biti potrebna MAC adresa Vašeg sistema. MAC adresu sistema

možete da pronañete tako što ćete odabrati (Settings) (Podešavanja)

(System Settings) (Podešavanja sistema) “System Information”

(Informacije o sistemu).

Prilikom bežičnog povezivanja na Internet prvo morate da izvršite

mrežna podešavanja.

Mrežna podešavanja mogu da zavise od vrste pristupne tačke i

mrežnog okruženja. Sledeća uputstva opisuju najčešću mrežnu

konfiguraciju:

Na početnom meniju izaberite (Network Settings) (Mrežnapodešavanja) u opciji (Settings) (Podešavanja), a zatimpritisnite taster .A

Izaberite opciju “Internet Connection Settings” (PodešavanjaInternet veze), a zatim pritisnite taster .A

Kada se prikaže poruka da će Internet veza biti prekinuta, odaberite “Yes”

(Da), a zatim pritisnite taster .A

Izaberite opciju “Wireless”, a zatim pritisnite taster zakretanje desno.

Odaberite opciju “Scan”, a zatim pritisnite taster za kretanjedesno.

Sistem će potražiti pristupne tačke unutar dometa i prikazati ih na spisku.

Ako koristite pristupnu tačku koja podržava automatsko podešavanje,

odaberite “Automatic” (Automatsko) i sledite uputstva na ekranu. Potrebna

podešavanja će automatski biti izvršena. Detalje o pristupnim tačkama koje

podržavaju automatsko podešavanje možete saznati od proizvoñača

pristupne tačke.

Page 25: ps3-kratki prirucnik

RS

25

5

6

7

8

Network (Mreža)

Mrežna podešavanja

Izaberite pristupnu tačku koju želite da koristite, a zatimpritisnite taster .A

SSID je šifra ili naziv dodeljen pristupnoj tački. Ako ne znate koji SSID

treba da koristite, ili ako SSID nije prikazan, obratite se osobi koja je

postavila ili koja održava pristupnu tačku.

Potvrdite SSID pristupne tačke, a zatim pritisnite taster zakretanje desno.

Odaberite sigurnosna podešavanja po potrebi, a zatimpritisnite taster za kretanje desno.

Sigurnosna podešavanja mogu da zavise od pristupne tačke koja se

koristi. Da biste saznali koja podešavanja treba da koristite, obratite se

osobi koja je postavila ili koja održava pristupnu tačku.

Unesite ključ za kodiranje, a zatim pritisnite taster zakretanje desno.

Polje ključa za kodiranje će umesto upisanih znakova prikazati zvezdice (*).

Ako ne znate ključ, obratite se osobi koja je postavila ili koja održava

pristupnu tačku.

Page 26: ps3-kratki prirucnik

26

9

Easy(Jednostavno)

Custom(Korisničko)

Pojedinosti o mrežnim podešavanjima pogledajte u uputstvu računara

( str. 27).

Network (Mreža)

Mrežna podešavanja

Izaberite “Easy” (Jednostavno) ili “Custom” (Korisničko) iizvršite podešavanja prema potrebi.

Sledite uputstva na ekranu za vršenje potrebnih podešavanja.

Možete ručno da unesete podešavanja. Detalje opodešavanjima pogledajte u uputstvu koje Vam je daoprovajder Internet usluga ili koje ste dobili uz mrežni ureñaj.

Automatski se nameštaju osnovna podešenja.

Page 27: ps3-kratki prirucnik

RS

27

Upotreba Internet brauzera

1

Simbol zauzeća

Osnovni postupci rada Internet brauzerom

Tasteri za kretanje

Desna palica

Taster L1

Taster START (početak)

Taster

Pregledavanje uputstva za upotrebu

Uputstvo za upotrebu sistema PLAYSTATION 3®

lokacija: http://manual.playstation.net

Kreiranje PLAYSTATION®Network računa

Savet

Network (Mreža)

Povezivanje na internet08

Na početnom meniju odaberite (Internet Browser) u opciji(Network) (Mreža), a zatim pritisnite taster .A

Ako su mrežna podešavanja popunjena, sistem PS3™ će se

automatski povezati na Internet prilikom uključivanja sistema. Veza

će ostati aktivna sve dok je sistem uključen.

Internet će se otvoriti. Dok se stranica učitava, prikazuje se simbol

zauzeća.

brauzer

Pomeranje kursora do veze

Kretanje u željenom smeru

Povratak na prethodnu stranicu

Upišite adresu

Prikazivanje ili sakrivanje menija

Pomoću Internet možete da pogledate uputstvo za

upotrebu sistema PS3™. Na početnom meniju odaberite (Online

Instruction Manuals) (On-line uputstva) pod (Network) (Mreža), a

zatim pritisnite taster .

brauzera

A

Uputstvo za upotrebu sadrži detaljna uputstva za upotrebu softvera sistema

PS3™. Uputstvo se može pogledati i pomoću kompjuterskog web .brauzera

Kreiranjem PLAYSTATION Network računa možete da razgovarate

sa prijateljima putem funkcije (Friends) (Prijatelji), kao i da koristite

Internet mrežne usluge sistema PS3™ i druge funkcije. Idite na

(Friends) (Prijatelji), izaberite (Sign Up for PLAYSTATION Network)

(Prijava na PLAYSTATION Network), a zatim pritisnite taster .

Prikazaće se ekran za kreiranje računa.

®

®

® A

·

·

Za kreiranje računa potrebna je Internet veza.

Sadržaj usluge PLAYSTATION Network može da bude različit u zavisnosti od

regiona.

Page 28: ps3-kratki prirucnik

28

Pomoću podataka za ažuriranje

izbrišite postojeći softver sistema

Softver sistema je ažuriran

Napomene

Načini ažuriranja

Ažuriranje možete da obavite na neki od načina opisanih ispod.

Ažuriranje putem mreže

Ažuriranje putem memorijske kartice

Savet

Podaci za ažuriranje mogu da se nalaze i na nekim diskovima igara.

Provera verzije softvera sistema

Ažuriranja

Ažuriranja sistema PS3™09Ažuriranjem softvera sistema PS3™ možete da poboljšate

karakteristike i/ili da dodate bezbednosna poboljšanja. Redovno

ažurirajte sistem da biste uvek imali najnoviju verziju softvera sistema.

Najnovije informacije o ažuriranjima pogledajte na stranici

http://eu.playstation.com/ps.3

·

·

·

·

Nemojte da isključujete sistem ni da vadite kartice za vreme ažuriranja.

Ako se ažuriranje prekine pre završetka, softver sistema može da se ošteti,

a možda će biti potrebno popraviti ili zameniti sistem.

Tokom ažuriranja taster za uključivanje na prednjoj strani sistema ne

funkcioniše.

Odreñene sadržaje možda nećete moći da reprodukujete bez ažuriranja

softvera sistema.

Posle ažuriranja softvera više nije moguće preći na prethodnu verziju.

Podatke za ažuriranje možete preuzeti sa Interneta.

Najsvežije ažuriranje će automatski biti preuzeto.

Izaberite (Settings) (Podešavanja) (System Update)

(Ažuriranje sistema) “Update via Internet” (Ažuriranje putem

mreže).

Ažuriranje možete da izvršite i putem podataka za ažuriranje koji se

nalaze na kartici Memory Stick™ ili na drugim karticama.

Izaberite (Settings) (Podešavanja) (System Update)

(Ažuriranje sistema) “Update via Storage Media” (Ažuriranje putem

memorijske kartice).

Podatak o verziji softvera sistema možete pogledati tako što ćete

odabrati (Settings) (Podešavanja) (System Settings)

(Podešavanja sistema) „System Information“ (Informacije o

sistemu). Trenutna verzija je prikazana u polju System Software

(Softver sistema).

Page 29: ps3-kratki prirucnik

RS

29

Kursor

Funkcijski tasteri

Prikazuje znakove koji mogu da

se unesu izabranim tasterom

Prikazuje da je uključen

način unosa sa predviñanjem

Polje za unos teksta

Prikazuje predviñene

opcije

Prikaz načina unosa

Spisak tasteraPrikazani tasteri zavise od načina unosa i drugih uslova.

Tasteri Objašnjenje

Za prelaz u novi red.

Za pomeranje kursora.

Za brisanje znaka levo od kursora.

Za ubacivanje razmaka.

Za prikaz menija sa opcijama.

Za promenu načina unosa.

Za potvrñivanje znakova koji su upisani,ali nisu uneseni, kao i za izlaz iz tastature.

Unos znakova

Savet

Tastatura

Upotreba tastature na ekranu10

Način unosa sa predviñanjem omogućava da unesete nekoliko

početnih slova neke reči, posle čega će se pojaviti spisak najčešćih

reči koje počinju tim slovima. Tasterima za kretanje možete izabrati

željenu reč. Kada završite sa unosom teksta, odaberite taster Enter

za izlaz iz tastature.

Možete da koristite i način unosa jednim pritiskom. Način unosa teksta menjate

pomoću tastera “Options” (Opcije). Kada koristite način unosa jednim pritiskom,

reči koje možete da oblikujete kombinacijama s jednim slovom (ili brojem) na

odreñenom tasteru prikazane su kao mogući izrazi. Ako, na primer, izaberete

taster “DEF3”, reči koje počinju na d, e, f ili 3 će biti navedene na spisku na

desnoj tastature na ekranu. Ako nema mogućih kandidata, prikazan je simbol “>”.

Page 30: ps3-kratki prirucnik

30

Vrste načina unosa

Vrste načina unosa zavise od izabranog jezika.

Prikaz načina unosa Način unosa Primjeri znakovakoji mogu da se unesu

Slova i brojke a b c d e 1 2 3 4 5

Slova i brojke(s dijakritičkim znakovima)

é í ó ç ă 1 2 3 4 5

Samo brojke 1 2 3 4 5

Prečice web adresa .com/ .net/ html gif

Savet

Upotreba USB tastature

Savet

Tastatura

Upotreba tastature na ekranu

Jezici koje možete da koristite za unos teksta zavise od softvera sistema. Jezik

sistema možete da podesite tako što ćete izabrati (Settings) (Podešavanja)

(System Settings) (Podešavanja sistema) “System Language” (Jezik

sistema).

Primer: Ako je “System Language” (Jezik sistema) podešen na “Français”,

možete da unosite tekst na francuskom jeziku.

Ako koristite USB tastaturu, ne možete da koristite način unosa sa

predviñanjem.

Znakove možete da unosite i pomoću USB tastature (prodaje se

zasebno). Dok je prikazan ekran za unos teksta, pritiskom bilo kojeg

tastera na priključenoj USB tastaturi biće omogućena upotreba USB

tastature.

Page 31: ps3-kratki prirucnik
Page 32: ps3-kratki prirucnik

© 2006 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

eu.playstation.com/ps3

“ “, “PlayStation”, “PLAYSTATION”, “PSP” i “ “ su registrovani zaštitni znaci kompanije Sony Computer Entertainment Inc. Osim toga, “PS3” je zaštitni znak iste kompanije.

“XMB” i “xross media bar” su zaštitni znaci kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. “SONY” i “ “ registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation. Osim toga,

“Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “ “ i “ATRAC” su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci iste kompanije. “Blu-ray Disc” i zaštitni su znaci. Logotip DVD zaštitni je znak. HDMI,

logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing, LLC. Sony Computer Entertainment Inc. je ovlašćeni korisnik

licence za registrovani zaštitni znak CompactFlash . Svi ostali zaštitni znaci su vlasništvo njihovih vlasnika.®

Slike u ovom dokumentu mogu da se razlikuju od slika na sistemu PS3™, što zavisi od verzije softvera sistema koji se koristi.