alexey brodovitch

35
1 ALEXEY BRODOVITCH

Upload: laura-masclans

Post on 30-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Biography of Alexey Brodovitch

TRANSCRIPT

Page 1: alexey brodovitch

1

ALEXEY BRODOVITCH

Page 2: alexey brodovitch

2

Page 3: alexey brodovitch

3

Alexey Brodovitch (1898-1971) va ser un fotògraf, dis-senyador i director d’art. Era un rus que va haver de fugir de la revolució russa per poder fer realitat el seu somni.

A París va començar la seva carrera com a artista i dis-senyador. Va començar fent posters i anuncis.

Anys més tard li van oferir un treball a la universitat de Philadelphia i a Nova York, on a unes classes informals denominades “Design Lab”, va entrenar a una jova gene-ració de fotògrafs i dissenyadors que van arribar a conver-tir-se en famosos artistes i directors d’art per mèrit pròpi.

Al cap d’uns anys el li van oferir de fer de director d’art de la revista Harper’s Bazaar on va estar durant dues dèca-des (1934-58).

Va dissenyar i produir molts llibres de col·lecció amb col·laboradors com Richard Avedon y André Kertész, en els quals també va fer de fotògraf.

ALEXEY BRODOVITCH

Page 4: alexey brodovitch

4

Page 5: alexey brodovitch

5

APORTACIONS

Page 6: alexey brodovitch

6

Harper's Bazaar, July 1948 Photograph by Richard Avedon.

Page 7: alexey brodovitch

7

Harper's Bazaar, February 1952 Photograph by Richard Avedon

ALEXEY BRODOVITCH ES CONEIX PRINCIPALMENT PER LA SEVA APORTACIÓ EN LA REVISTA BAZAAR.

Page 8: alexey brodovitch

8

Page 9: alexey brodovitch

9

Page 10: alexey brodovitch

10

Page 11: alexey brodovitch

11

Al 1949 Frank Zachary va sentir la necessitat de fer una revista americana enfocada en l’art i el disseny. Quan buscava un director d’art el primer en el que va penssar va ser en Alexey Brodovitch, per la seva gran aportació a la revista Bazaar com a director d’art.

Page 12: alexey brodovitch

12

Page 13: alexey brodovitch

13

Fotografies d’Alexey Brodovitch del llibre “Ballet”.

Page 14: alexey brodovitch

14

Page 15: alexey brodovitch

15

ANÀLISIS

Page 16: alexey brodovitch

16

Page 17: alexey brodovitch

17

Page 18: alexey brodovitch

18

Paris, March 1935Article in Harper's Bazaar, Photographs by Man Ray

Alexey, en aquest article, crea un joc entre la caixa de text i la imatge. En la imatge hi ha una noia amb un postura diagonal, de tal manera que la caixa de text de la pàgina oposada crea aquesta linea diagonal. Per a seguir la diagonal de la caixa de text, Alexey va uti-litzar per al títol una tipografía en itàlica.

Page 19: alexey brodovitch

19

Page 20: alexey brodovitch

20

Page 21: alexey brodovitch

21

New Arrangements for Dinner. Article in Harper's Bazaar, Photographs by Gleb Derujinski. November 1951

Alexey en aquest article crea una composició que combi-na la imatge i el text de manera molt fluida.

Page 22: alexey brodovitch

22

Page 23: alexey brodovitch

23

Page 24: alexey brodovitch

24

If you don't like full skirts... March 1938Article in Harper's Bazaar, Photographs by George Hoyningen-Huene

Alexey, en aquest article, crea també un joc entre la caixa de text i la imatge. En la imatge hi trobem una noia amb moltes curves i el text segueix aquesta mateixa silueta.

Page 25: alexey brodovitch

25

Page 26: alexey brodovitch

26

Page 27: alexey brodovitch

27

En aquesta publicació Alexey crea una combinació de tots els elements gràfics accentuant el moviment i la fluidesa de les imatges fent servir la repetició en diagonal i horit-zontal. El text seguint la línea de les fotografies crea dinamisme a tota la pàgina.

Ramon and Renita, 1935Article in Harper's Bazaar, Photographs by Martin Munkacsi.

Page 28: alexey brodovitch

28

Page 29: alexey brodovitch

29

Page 30: alexey brodovitch

30

The Consensus of Opinion,March 1936Article in Harper's Bazaar, Photograph by Man Ray

En aquest article, Alexey crea una composició tipogràfica relacionada amb la fotografia. La combinació entre el títol i la caixa de text creen una forma sintetitzada que recorda a la fotografia. Utilitza la diagonal de la faldilla per a utilitzarla en la caixa de text i amb el títol crea una línea horitzontal que va des d’un extrem a l’altre de la pàgina.

Page 31: alexey brodovitch

31

Page 32: alexey brodovitch

32

Page 33: alexey brodovitch

33

Page 34: alexey brodovitch

34

Portfolio 1, winter 1950front - and backcover. Editors George Rosenthal and Frank Zachary.

Alexey utilitza només tipografia per a la portada de la re-vista. Aquest recurs era molt poc usual de veure, cosa que va fer que fos molt diferent de la resta i únic.

El títol de la revista apareix en la portada girat en verti-cal de tal manera que crea un joc visual que et fa girar la revista i entretenir-te. Està en una tipografia bold conden-sada cosa que impacta moltíssim, conjuntament amb les pastilles traslucides de colors llampants. Això dona molta força.

Page 35: alexey brodovitch

35

En la contraportada hi trobem el número de la revista uti-litzant el mateix recurs tipogràfic i el mateix joc de colors i contrasts.