beteken eksamensukses! rekeningkunde -...

of 241 /241
D. Kerdachi • A. Kriel • A. Viljoen Graad 10 Werkboek Rekeningkunde NKABV

Upload: others

Post on 03-Jan-2020

35 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

www.mml.co.za

beteken eksamensukses!

D. Kerdachi • A. Kriel • A. Viljoen

Graad 10

Werkboek

ISBN: 978-0636-12972-6

• Voldoen ten volle aan die vereistes van die Kurrikulum- en assesserings-beleidsverklaring (NKABV)

• Eksamenoefening en assesserings-geleenthede word verskaf

• Riglyne van die volledige Assesseringsprogram word verskaf

• Klaskamers regoor Suid-Afrika het die materiaal gebruik en beproef

• Eksamensukses deur leerders te ondersteun en te betrek

6 0 0 9 7 0 1 8 6 1 4 6 4

Rekeningkunde

NKABV

Reken

ing

kun

de W

erkbo

ek Graad

10

Verken Rekening 10 WB cov-REV2.indd 1 2011/10/06 2:48 PM

Page 2: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboekii

Maskew Miller Longman (Edms) Bpk.

Forestrylaan, Pinelands, Kaapstad

Kantore in Johannesburg, Durban, King William’s Town, Polokwane, Bloemfontein, verteenwoordigers in Mafikeng en maatskappye regdeur suider- en sentraal-Afrika.

webwerf: www.mml.co.za

© Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. 2011

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag gereproduseer, in ‘n inligtingstelsel bewaar, of versend word in enige vorm of op enige manier, hetsy elektronies, meganies, deur fotokopiëring, plaat- of bandopnames, of andersins, sonder vooraf skriftelike toestemming van die kopiereghouers nie.

Eerste uitgawe 2011

OG ISBN: 978 0636 12972 6

Vertaling deur Marianne Peacock

Geredigeer deur Riette Bothma

Boek ontwerp deur MML Studio

Setwerk deur Neall Fourie

Gedruk deur xxxxxxxxxx

00 VR G10 WB - Prelims.indd 2 2011/09/14 12:48 PM

Page 3: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

iiiVerken Rekeningkunde

Oor die Verken Rekeningkunde Werkboek �������������������������������������������������������������������������������������v

Hoofstuk 1: Informele of inheemse boekhoustelsels ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

Hoofstuk 2: Etiek �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Hoofstuk 3: Rekeningkundige (AARP-) beginsels ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Hoofstuk 4: Interne beheer (kontrole) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Hoofstuk 5: Rekeningkundige begrippe ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Hoofstuk 6: Boekhou van ‘n alleenhandelaar ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12Assesseringsprogram: Toets Kwartaal 1 antwoordboek ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88Assesseringsprogram: Projek antwoordboek ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91

Hoofstuk 7: Belasting op toegevoegde waarde (BTW) ����������������������������������������������������������������������������������������������104

Hoofstuk 8: Salarisse en lone ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106

Hoofstuk 9: Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge ���������������������������������������������������������������������������������������121Assesseringsprogram: Halfjaarlikse eksamen antwoordboek ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157

Hoofstuk 10: Hoe om finansiële state op te stel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������163Assesseringsprogram: Gevallestudie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 186

Hoofstuk 11: Ontleding en vertolking van finansiële state en aantekeninge �������������������������������������������������������189Assesseringsprogram: Toets Kwartaal 3 antwoordboek ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195

Hoofstuk 12: Kosteberekening ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������197

Hoofstuk 13: Begrotings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200Assesseringsprogram: Eindeksamen antwoordboek ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 202

Hersieningsafdeling ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������208

Inhoud

00 VR G10 WB - Prelims.indd 3 2011/09/14 12:48 PM

Page 4: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboekiv

Oor die Verken Rekeningkunde Werkboek

Die Verken Rekeningkunde Leerderboek word ondersteun deur ’n Werkboek van 200 bladsye wat die bloudrukke van elke aktiwiteit in die Leerderboek vir leerders verskaf.

Hierdie bloudrukke is maklik om te gebruik omdat hulle volgens die vereistes vir elke aktwiteit gestruktureer is. Al die bloudrukke in die Werkboek verwys na die ooreenstemmende bladsy in die Leerderboek waar die aktiwiteit voorkom. Dit verseker dat leerders maklik kan opspoor wat hulle nodig het om die aktiwiteite te voltooi.

Hierdie voorbeeld van ’n Werboek is ’n uittreksel van die volledige Werkboek. Die voorbeeld van die Werkboek stem ooreen met hoofstuk 6 van die Leerderboek wat op die kernboekhoubeginsels van die kurrikulum fokus.

Die Verken Rekeningkunde Leerderboek, Onderwysersgids en Werkboek bied die volledige klaskameroplossing om te voldoen aan die behoeftes van onderwysers en leerders.

00 VR G10 WB - Prelims.indd 4 2011/09/14 12:48 PM

Page 5: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

1Hoofstuk 1 Informele of inheemse boekhoustelsels

Hoofstuk 1 Informele of inheemse boekhoustelsels

Aktiwiteit 1�1 (Leerderboek bladsy 1)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 1�2 (Leerderboek bladsy 1)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 1�4 (Leerderboek bladsy 5)

Nommer Kosprys Winsgrens Verkoopprys

1. R700 100%

2. R840 50%

3. R620 75%

4. R500 25%

5. R400 20%

6. R1 200 33,33%

7. R900 80%

8. R480 66,67%

9. R800 45%

10. R680 90%

Aktiwiteit 1�5 (Leerderboek bladsy 6)

Nommer Verkoopprys Winsgrens Kosprys

1. R700 100%

2. R840 50%

3. R630 75%

4. R500 25%

5. R420 20%

6. R1 200 33,33%

7. R1 080 80%

8. R480 66,67%

9. R1 131 45%

10. R665 90%

Aktiwiteit 1�6 (Leerderboek bladsy 8)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 1 2011/09/10 8:55 AM

Page 6: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Focus Accounting Grade 10 Workbook2

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5.

Mev� Govender se stelsel Formele boekhoustelsel

Aktiwiteit 1�7 (Leerderboek bladsy 9)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6.

Willie se stelsel Formele boekhoustelsel

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 2 2011/09/10 8:55 AM

Page 7: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

3Hoofstuk 1 Informele of inheemse boekhoustelsels

8. Willie could improve control in the following ways:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 10)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 3 2011/09/10 8:55 AM

Page 8: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek4

Hoofstuk 2 Etiek

Aktiwiteit 2�1 (Leerderboek bladsy 9)

1. ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 2�2 (Leerderboek bladsy 10)

1. ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 2�4 (Leerderboek bladsy 13)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 4 2011/09/10 8:55 AM

Page 9: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

5Hoofstuk 2 Etiek

Aktiwiteit 2�7 (Leerderboek bladsy 15)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 17)

Vraag 5

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 5 2011/09/10 8:55 AM

Page 10: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek6

Hoofstuk 3 Rekeningkundige (AARP-) beginsels

Aktiwiteit 3�1 (Leerderboek bladsy 21)

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 3�2 (Leerderboek bladsy 24)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 24)

1. A B C

D E F

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 6 2011/09/10 8:55 AM

Page 11: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

7Hoofstuk 4 Interne beheer (kontrole)

Hoofstuk 4 Interne beheer (kontrole)

Aktiwiteit 4�1 (Leerderboek bladsy 25)

Die vier soorte beheer is:

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 4�2 (Leerderboek bladsy 28)

Probleem Oplossing

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 7 2011/09/10 8:55 AM

Page 12: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek8

Aktiwiteit 4�3 (Leerderboek bladsy 29)

Probleem Oplossing

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 29)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 8 2011/09/10 8:55 AM

Page 13: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

9Hoofstuk 4 Interne beheer (kontrole)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Drie gebiede waar dit toegepas kan word is:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 9 2011/09/10 8:55 AM

Page 14: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek10

Hoofstuk 5 Rekeningkundige begrippe

Aktiwiteit 5�1 (Leerderboek bladsy 27)

1. A B C

D E F

G H I

J K L

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 5�2 (Leerderboek bladsy 28)

1. A B C

D E F

G H I

J K L

M N O

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 5�3 (Leerderboek bladsy 30)

A B C

D E

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 36)

1. a) .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 10 2011/09/10 8:55 AM

Page 15: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

11Hoofstuk 5 Rekeningkundige begrippe

2. a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c)

• .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4.

Rekening Inkomste Uitgawe Bate Eienaarsbelang Las

Toerusting

Lone

Verkope

Handelsvoorraad

Selfoonkoste

Kapitaal

Bank

Krediteure

Onttrekkings

5. A B C

D E

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 11 2011/09/10 8:55 AM

Page 16: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek12

Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�1 (Leerderboek bladsy 41)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�2 (Leerderboek bladsy 41)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�3 (Leerderboek bladsy 43)

1.

2.

3.

4.

5.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 12 2011/09/10 8:55 AM

Page 17: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

13Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

6.

7.

8.

9.

10.

Aktiwiteit 6�4 (Leerderboek bladsy 50)

Algemene Grootboek van Soccer Scene Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B4

PROEFBALANS VAN SOCCER SCENE SOOS OP 31 MAART 20�4Besonderheide Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 13 2011/09/10 8:55 AM

Page 18: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek14

Akt

iwite

it 6�

5 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

50)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

DIS

PATC

H D

ATA

DIE

NS

VIR

APR

IL 2

0�2

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkFo

oi-

inko

mst

e

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N D

ISPA

TCH

DAT

AD

IEN

S VI

R A

PRIL

20�

2KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Lone

D

iens

-m

ater

iale

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 14 2011/09/10 8:55 AM

Page 19: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

15Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

6 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

51)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

TO

POLI

NO

TO

YS V

IR F

EBRU

ARI

E 20

�2KO

J5

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

129

1M

nr. N

ortj

ie

20 0

0000

20

000

00 2

0 00

0 00

B1

Kap

itaa

l

12–

153

Kon

tan

tver

kop

e

42 5

4000

42

540

0042

540

0031

500

00

130

7A

C H

erst

elw

erk

12

000

00 1

2 00

0 00

12

000

00N

3H

uu

rin

kom

ste

16–

1915

Kon

tan

tver

kop

e

25 9

2000

25

920

0025

920

0015

680

00

20–

2420

Kon

tan

tver

kop

e

10 8

5000

10

850

0010

850

005

650

00

B/S

28Su

re B

ank

1

000

00 1

000

00

1 0

00

00N

9R

ente

-in

kom

ste

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N T

OPO

LIN

O T

OYS

VIR

FEB

RUA

RIE

20�2

KBJ5

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Lone

Han

dels

-vo

orra

adSk

ryfb

ehoe

ftes

Meu

bels

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

752

Mu

nis

ipal

itei

t

1 5

40

00

1

540

00

N6

Div

erse

uit

gaw

es

765

Kid

s M

eub

ilee

rder

s

15

400

00

15

400

00

778

Toys

‘R F

un

5

5 65

0 00

5

5 65

0 00

78K

onta

nt

7

00

00 7

00

00

7910

Fun

Tim

e

10

500

00

10

500

00

8012

Fon

du

Skr

yfb

ehoe

ftes

6

0 00

60

00

8115

Kon

tan

t

780

00

700

00

8

0 00

B6

Wis

selg

eld

8217

Mn

r. N

ortj

ie

2 5

00

00

2

500

00

B2

On

ttre

kkin

gs

8320

Telk

om

600

00

600

00

N6

Div

erse

uit

gaw

es

8425

Mev

. Ted

dy

1

000

00

1 0

00

00N

7Sa

lari

sse

B/S

28Su

re B

ank

8

0 00

80

00N

8B

ankk

oste

85Fo

nd

u S

kryf

beh

oeft

es

680

00

680

00

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 15 2011/09/10 8:55 AM

Page 20: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek16

Algemene Grootboek van Topolino Toys Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

MEUBELS B3

HANDELSVOORRAAD B4

BANK B5

WISSELGELD B6

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

HUURINKOMSTE N3

LONE N4

SKRYFBEHOEFTES N5

DIVERSE UITGAWES N6

SALARISSE N7

BANKKOSTE N8

RENTE-INKOMSTE N9

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 16 2011/09/10 8:55 AM

Page 21: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

17Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

7 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

52)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

STR

EAKS

AH

EAD

VIR

JUN

IE 2

0�9

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

te

Bank

Bedr

yfs-

inko

mst

eVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Huu

r-in

kom

ste

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 17 2011/09/10 8:55 AM

Page 22: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek18

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N S

TREA

KS A

HEA

D V

IR JU

NIE

20�

9KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adVe

rbru

iks-

goed

ere

Toer

ustin

gKo

mm

issi

eO

nttr

ekki

ngs

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Str

eaks

Ahe

ad

Bala

nsst

aata

fdel

ing

KA

PITA

AL

B1

O

NTT

REKK

ING

S B2

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 18 2011/09/10 8:55 AM

Page 23: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

19Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

LENING: NATEAST BANK B3

TOERUSTING B4

VOERTUIE B5

VASTE DEPOSITO: FINBANK B6

HANDELSVOORRAAD B7

BANK B8

WISSELGELD B9

Nominale rekeninge-afdeling BEDRYFSINKOMSTE N1

VERKOPE N2

KOSTE VAN VERKOPE N3

HUURINKOMSTE N4

VERBRUIKSGOEDERE N6

KOMMISSIE N7

SKRYFBEHOEFTES N8

VERSEKERING N9

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 19 2011/09/10 8:55 AM

Page 24: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek20

ADVERTENSIES N10

DIVERSE UITGAWES N11

RENTE OP LENING N12

PROEFBALANS VAN STREAKS AHEAD SOOS OP 30 JUNIE 20�9

Besonderheide Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

Aktiwiteit 6�8 (Leerderboek bladsy 55)

1. ................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................................

5.

Saldo aan begin Terugbetaling Saldo aan die einde

6. ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

7. ................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 20 2011/09/10 8:55 AM

Page 25: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

21Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

8.

Rekening gedebiteerRekening

gekrediteerBedrag Bates

Eienaars-belang

Las

Aktiwiteit 6�9 (Leerderboek bladsy 56)

1. ...............................................................................................................................................................................

2.

Rekening gedebiteerRekening

gekrediteerBedrag Bates

Eienaars-belang

Las

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�10 (Leerderboek bladsy 58)

1.

KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN JOBURG JUWELIERS VIR AUGUSTUS 20�9 KOJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol�Ontleding

van ontvangste

Bank Debiteure-kontrole

Diverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderheide

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN JOBURG JUWELIERS VIR AUGUSTUS 20�9 KBJ1

Dok� Dag Naam van begunstigde Fol� Bank Lone Debiteure-

kontroleDiverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderheide

2. Algemene Grootboek van Joburg Juweliers

BalansstaatafdelingDEBITEUREKONTROLE B5

3. ...............................................................................................................................................................................

4.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 21 2011/09/10 8:55 AM

Page 26: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek22

• ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

• ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

Akt

iwite

it 6�

11

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 6

0)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

JABU

LAN

I SKO

ENW

INKE

L VI

R SE

PTEM

BER

20�5

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

Alg

emen

e G

root

boek

van

Jabu

lani

Sko

enw

inke

l Ba

lans

staa

tafd

elin

g

DEB

ITEU

REKO

NTR

OLE

B5

Nom

inal

e re

keni

nge-

afde

ling

KO

RTIN

G T

OEG

ESTA

AN

N

1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 22 2011/09/10 8:55 AM

Page 27: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

23Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

12

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 6

2)

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N O

WEN

HA

ND

ELA

ARS

VIR

MEI

20�

8KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

ad

Kred

iteur

ekon

trol

eLo

neD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Ow

en H

ande

laar

s Ba

lans

staa

tafd

elin

g

KRED

ITEU

REKO

NTR

OLE

B1

0

Nom

inal

e re

keni

nge-

afde

ling

KO

RTIN

G O

NTV

AN

G

N12

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 23 2011/09/10 8:55 AM

Page 28: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek24

Aktiwiteit 6�13 (Leerderboek bladsy 64)

1.

• ’n Debietkaart ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• ’n Kredietkaarttransaksie ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�14 (Leerderboek bladsy 65)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 24 2011/09/10 8:55 AM

Page 29: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

25Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

15

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 6

6)

1.

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

KRA

MM

WIN

KELS

VIR

JULI

E 20

�6KO

J7

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkD

ebite

urek

ontr

ole

Verk

ope

Kost

e va

n ve

rkop

e

Div

erse

reke

ning

e

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

R01

1M

. Kra

mm

80 0

0000

Kap

itaa

l

B/S

Bet

ter

Ban

k30

000

00Le

nin

g: B

ette

r B

ank

CR

T1

4V

erko

pe

2 44

000

Me.

Fli

pst

one

750

00H

uu

rin

kom

ste

8V

erko

pe

2 61

000

9M

r B

ryn

e1

110

0025

00

20M

. Kra

mm

20 0

0000

Kap

itaa

l

21L.

Kh

oza

440

0010

00

24V

erko

pe

4 14

000

4 14

000

4 14

000

27A

BSA

Ban

k10

000

00Le

nin

g: A

BSA

Ban

k

28Fi

rst

Ban

k66

000

Ren

te o

p b

eleg

gin

g

31M

e. F

lip

ston

e85

000

Hu

uri

nko

mst

e

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 25 2011/09/10 8:55 AM

Page 30: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek26

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N K

RAM

M W

INKE

LS V

IR JU

LIE

20�6

KBJ7

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

ad

Kred

iteur

ekon

trol

eSk

ryf-

beho

efte

sLo

neD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

C01

1PN

P V

ersk

affe

rs12

450

00

C02

Kon

tan

t1

000

00K

lein

kas

C03

2X

um

a K

anto

orto

eru

stin

g1

680

0020

00

C04

Tris

h

Skry

fbeh

oeft

es76

000

500

00V

erb

ruik

sgoe

der

e

C08

3M

cCar

’s60

000

00V

oert

uie

C10

5K

onta

nt

2 50

000

On

ttre

kkin

gs

C11

7K

onta

nt

9 00

000

C12

8B

eter

Ban

k10

000

00V

aste

dep

osit

o

C13

10X

um

a K

anto

orto

eru

stin

g2

650

0050

00

C19

23Ex

con

V

ersk

affe

rs3

000

0017

000

9000

Ver

bru

iksg

oed

ere

C20

25Te

lfoo

n C

o.71

000

Tele

foon

26B

ette

r B

ank

310

00B

ankk

oste

C21

31B

ette

r B

ank

2 37

000

Ren

te o

p l

enin

g

2 00

000

Len

ing:

Bet

er B

ank

2.

a)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

b)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

c)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

d)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

e)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

f)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

g)

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 26 2011/09/10 8:55 AM

Page 31: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

27Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

16

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 6

7)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

KH

HA

ND

ELA

ARS

VIR

JAN

UA

RIE

20�8

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N K

H H

AN

DEL

AA

RS V

IR JA

NU

ARI

E 20

�8KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adLo

neKr

edite

urek

ontr

ole

Div

erse

reke

ning

e

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 27 2011/09/10 8:55 AM

Page 32: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek28

Algemene Grootboek van KH Handelaars Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

Nominale rekeninge-afdeling KORTING TOEGESTAAN N3

KORTING ONTVANG N4

Aktiwiteit 6�17 (Leerderboek bladsy 68)

1.

Nommer HulpjoernaalAlgemene Grootboek Uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer B E L

a)

b)

c)

d)

e)

f)

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 28 2011/09/10 8:55 AM

Page 33: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

29Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

2. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

3. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

4. Transaksie 1

a) ......................................................................................................................................................................... r

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

Transaksie 2

a) ..........................................................................................................................................................................

b)

HulpjoernaalAlgemene Grootboek Uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer B E L

c) ..........................................................................................................................................................................

d.

Saldo op 1 Maart Terugbetaling 28 Februarie Saldo op 28 Februarie

e) ..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

Transaksie 3

a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e)

Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer Bedrag

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 29 2011/09/10 8:55 AM

Page 34: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek30

Aktiwiteit 6�18 (Leerderboek bladsy 71)

KLEINKASJOERNAAL VAN SNACK SHOP VIR MAART 20�11 KKJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Kleinkas Posgeld SkryfbehoeftesDiverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderheide

Aktiwiteit 6�19 (Leerderboek bladsy 73)

1. ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 30 2011/09/10 8:55 AM

Page 35: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

31Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

20

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 7

3)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

OCE

AN

DEL

IGH

TS V

IR F

EBRU

ARI

E 20

�6KO

J1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N O

CEA

N D

ELIG

HTS

VIR

FEB

RUA

RIE

20�6

KBJ1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Sala

riss

e en

lo

neH

ande

ls-

voor

raad

Toer

ustin

gD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 31 2011/09/10 8:55 AM

Page 36: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek32

KLEI

NKA

SJO

ERN

AA

L VA

N O

CEA

N D

ELIG

HTS

VIR

FEB

RUA

RIE

20�6

KKJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Klei

nkas

Posg

eld

Lone

Dru

kwer

k en

sk

ryfb

ehoe

ftes

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

Alg

emen

e G

root

boek

van

Oce

an D

elig

hts

Bala

nsst

aata

fdel

ing

KA

PITA

AL

B1

O

NTT

REKK

ING

S B2

TO

ERU

STIN

G

B3

VA

STE

DEP

OSI

TO: B

OO

DG

E BA

NK

B4

KL

EIN

KAS

B5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 32 2011/09/10 8:55 AM

Page 37: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

33Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

HANDELSVOORRAAD B6

BANK B7

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

RENTE OP BELEGGING N3

HUURUITGAWE N4

SALARISSE EN LONE N5

VERPAKKINGSMATERIAAL N6

DRUKWERK EN SKRYFBEHOEFTES N8

POSGELD N9

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 33 2011/09/10 8:55 AM

Page 38: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek34

Akt

iwite

it 6�

21

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 7

4)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

DIC

KSO

N Y

STER

WA

RE V

IR M

EI 2

0�9

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Bedr

yfs-

inko

mst

e

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N D

ICKS

ON

YST

ERW

ARE

VIR

MEI

20�

9KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adVe

rbru

iks-

goed

ere

Lone

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 34 2011/09/10 8:55 AM

Page 39: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

35Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

KLEI

NKA

SJO

ERN

AA

L VA

N D

ICKS

ON

YST

ERW

ARE

VIR

MEI

20�

9KK

J1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Klei

nkas

Han

dels

-vo

orra

adVe

rbru

iks-

goed

ere

Posg

eld

Skry

f-be

hoef

tes

Ont

trek

king

sD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Dic

kson

Yst

erw

are

Bala

nsst

aata

fdel

ing

VA

STE

DEP

OSI

TO: C

ON

BAN

K B1

BA

NK

B2

H

AN

DEL

SVO

ORR

AA

D

B3

O

NTT

REKK

ING

S B4

KL

EIN

KAS

B5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 35 2011/09/10 8:55 AM

Page 40: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek36

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

RENTE OP SPAARGELD N3

KOMMISSIE INCOME N4

BEDRYFSINKOMSTE N5

WATER EN ELEKTRISITEIT N6

TELEFOON N7

VERBRUIKSGOEDERE N8

LONE N9

DONASIES N10

HERSTELWERK N11

POSGELD N12

SKRYFBEHOEFTES N13

Aktiwiteit 6�22 (Leerderboek bladsy 75)

Nommer JoernaalAlgemene Grootboek Uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer B = E + L

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 36 2011/09/10 8:55 AM

Page 41: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

37Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�23 (Leerderboek bladsy 76)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7.

Voordele Nadele

• •

• •

• •

8.

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�24 (Leerderboek bladsy 80)

DEBITEUREJOERNAAL VAN PHEZULU REKENAARS VIR APRIL 20�6 DJ1

Dok� Dag Debieteur Fol� Verkope Koste van verkope

Algemene Grootboek van Phezulu Rekenaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 37 2011/09/10 8:55 AM

Page 42: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek38

HANDELSVOORRAAD B2

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

Aktiwiteit 6�25 (Leerderboek bladsy 80)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�26 (Leerderboek bladsy 82)

DEBITEUREJOERNAAL VAN M&M KLEINHANDELAARS VIR AUGUSTUS 20�5 DJ1

Dok� Dag Debieteur Fol� Verkope Koste van verkope

Debiteuregrootboek van M&M Kleinhandelaars K� BROOKS DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

S� SCOTT DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 38 2011/09/10 8:55 AM

Page 43: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

39Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

V� LUYT DG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Debiteurelys vir 31 Augustus 20�5

Algemene Grootboek van M&M Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

HANDELSVOORRAAD B2

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

Aktiwiteit 6�27 (Leerderboek bladsy 82)

DEBITEUREJOERNAAL VAN FRIENDLY FURNISHERS VIR JANUARIE 20�3 DJ1

Dok� Dag Debieteur Fol� Verkope Koste van verkope

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 39 2011/09/10 8:55 AM

Page 44: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek40

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

FRI

END

LY F

URN

ISH

ERS

VIR

JAN

UA

RIE

20�3

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

e-ko

ntro

le

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Fri

endl

y Fu

rnis

hers

Ba

lans

staa

tafd

elin

g

DEB

ITEU

REKO

NTR

OLE

B1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 40 2011/09/10 8:55 AM

Page 45: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

41Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

28

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 8

3)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

ABC

SKR

YFBE

HO

EFTE

S VI

R FE

BRU

ARI

E 20

�6KO

J1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

Bere

keni

nge:

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 41 2011/09/10 8:55 AM

Page 46: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek42

DEBITEUREJOERNAAL VAN ABC SKRYFBEHOEFTES VIR FEBRUARIE 20�6 DJ1

Dok� Dag Debieteur Fol� VerkopeKoste van verkope

Debiteuregrootboek van ABC Skryfbehoeftes D� WRITE DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

G� SMIT DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

HOME SUPPLIES DG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

THE STATIONERY SHOP DG4Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

INK BPK� DG5Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 42 2011/09/10 8:55 AM

Page 47: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

43Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Debiteurelys soos op 28 Februarie 20�6

Algemene Grootboek van ABC Skryfbehoeftes Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

HANDELSVOORRAAD B2

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

KORTING TOEGESTAAN N3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 43 2011/09/10 8:55 AM

Page 48: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek44

Aktiwiteit 6�29 (Leerderboek bladsy 88)

DEBITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN PHILANI YSTERWARE VIR MAART 20�1 DAJ1

K/N Dag Debieteur Fol�Debiteure-

afslag Koste van verkope

Algemene Grootboek van Philani’s Ysterware Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

HANDELSVOORRAAD B2

Nominale rekeninge-afdeling KOSTE VAN VERKOPE N2

DEBITEUREAFSLAG N3

Aktiwiteit 6�30 (Leerderboek bladsy 88)

DEBITEUREJOERNAAL VAN SLIM JIM SPORTSWINKEL VIR DESEMBER 20�5 DJ5

Dok� Dag Debieteur Fol� Verkope Koste van verkope

89 2 V. Moosa 600 00

90 6 B. Mokhine 760 00

91 F. Player 400 00

92 9 D. Bell 316 00

93 12 C. Johnson 608 00

94 21 T. Ndango 280 00 210 00

95 22 V. Moosa 111 00

96 24 D. Bell 666 00

97 26 F. Player 222 00

98 30 B. Mokhine 572 00 429 00

DEBITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN SLIM JIM SPORTSWINKEL VIR DESEMBER 20�5 DAJ5

K/N Dag Debieteur Fol� Debiteure-afslag

Koste van verkope

65 6 V. Moosa 27 00

66 15 B. Mokhine 20 00

67 22 C. Johnson 36 00

68 25 T. Ndango 45 00

69 30 D. Bell 60 00

108 00

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 44 2011/09/10 8:55 AM

Page 49: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

45Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Debiteuregrootboek van Slim Jim Sportswinkel V� MOOSA DG2

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

B� MOKHINE DG5Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Debiteurelys soos op 31 Desember 20�5

Algemene Grootboek van Slim Jim Sportsware Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

Antwoorde

1. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 45 2011/09/10 8:55 AM

Page 50: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek46

Akt

iwite

it 6�

31

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 8

9)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

DQ

KLE

INH

AN

DEL

AA

RS V

IR N

OVE

MBE

R 20

�9KO

J4

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

14To

taal

a/b

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N D

Q K

LEIN

HA

ND

ELA

ARS

VIR

NO

VEM

BER

20�9

KBJ4

Dok

�D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adSk

ryfb

ehoe

ftes

en

dru

kwer

kLo

neSk

oonm

aak-

mid

dels

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

16To

taal

a/b

Bere

keni

nge:

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 46 2011/09/10 8:55 AM

Page 51: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

47Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

DEBITEUREJOERNAAL VAN DQ KLEINHANDELAARS VIR NOVEMBER 20�9 DJ4

Dok� Dag Debieteur Fol� VerkopeKoste van verkope

15 Totaal a/b

DEBITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN DQ KLEINHANDELAARS VIR NOVEMBER 20�9 DAJ4

K/N Dag Debieteur Fol�Debiteure-

afslagKoste van verkope

Debiteuregrootboek van DQ Kleinhandelaars H� WAIN DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

J� MEIKLE DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

T� HOLDT DG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Debiteurelys soos op 30 November 20�9

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 47 2011/09/10 8:55 AM

Page 52: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek48

Algemene Grootboek van DQ Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

HANDELSVOORRAAD B2

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

DEBITEUREAFSLAG N3

KORTING TOEGESTAAN N4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 48 2011/09/10 8:55 AM

Page 53: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

49Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�32 (Leerderboek bladsy 91)

Algemene Grootboek van Wonderland Speelgoedwinkel Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B5

Dec. 1 Saldo a/b Nov. 30 Bank

31 Verkope KOJ

DAJ

Jan. 1 Saldo a/b

HANDELSVOORRAAD B7

Dec. 1 Saldo a/b Dec. 31Koste van verkope

31Koste van verkope

Koste van verkope

Bank Saldo o/d

Jan. 1 Saldo a/b 8 143 00

Debiteuregrootboek van Wonderland Speelgoedwinkel BABY GEAR DG8

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Dec. 1 Saldo a/b 1 789 00

5 Faktuur 22 2 279 00

12 Krediet note 5 2 220 00

14 Kwitansie 44 720 00

18 Faktuur 29 995 00

31 KOJ 0 00

Aktiwiteit 6�33 (Leerderboek bladsy 92)

Algemene Grootboek van Savings Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 49 2011/09/10 8:55 AM

Page 54: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek50

Nominale rekeninge-afdeling KOSTE VAN VERKOPE N2

DEBITEUREAFSLAG N3

KORTING ONTVANG N4

Aktiwiteit 6�34 (Leerderboek bladsy 93)

Debiteuregrootboek van Benoni Handelaars JESSE SMITH DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 50 2011/09/10 8:55 AM

Page 55: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

51Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

35

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 9

3)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

SA

LMO

N H

AN

DEL

AA

RS V

IR A

PRIL

20�

8KO

J1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N S

ALM

ON

HA

ND

ELA

ARS

VIR

APR

IL 2

0�8

KBJ1

Dok

�D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adSk

ryf-

beho

efte

sD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 51 2011/09/10 8:55 AM

Page 56: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek52

DEBITEUREJOERNAAL VAN SALMON HANDELAARS VIR APRIL 20�8 DJ1

Dok� Dag Debieteur Fol� VerkopeKoste van verkope

DEBITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN SALMON HANDELAARS VIR APRIL 20�8 DAJ2

Dok� Dag Debieteur Fol�Debiteure-

afslagKoste van verkope

Algemene Grootboek van Salmon Handelaars Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

LENING: CITI BANK B3

TOERUSTING B4

HANDELSVOORRAAD B5

DEBITEUREKONTROLE B6

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 52 2011/09/10 8:55 AM

Page 57: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

53Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

BANK B7

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

KORTING TOEGESTAAN N3

HUURUITGAWE N4

VERPAKKINGSMATERIAAL N5

RENTE OP LENING N6

SKRYFBEHOEFTES N7

DEBITEUREAFSLAG N8

Debiteuregrootboek van Salmon Handelaars P� JORDAAN DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

P� BAKER DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

G� JOUBERT DG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 53 2011/09/10 8:55 AM

Page 58: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek54

Debiteurelys soos op 30 April 20�8

PROEFBALANS VAN SALMON HANDELAARS SOOS OP 30 APRIL 20�8Besonderheide Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

Aktiwiteit 6�36 (Leerderboek bladsy 94)

1. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 54 2011/09/10 8:55 AM

Page 59: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

55Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�37 (Leerderboek bladsy 95)

No� JoernaalAlgemene Joernaal Hulpgrootboek

B = E + LDebiet Krediet Debiet Krediet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aktiwiteit 6�38 (Leerderboek bladsy 97)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 55 2011/09/10 8:55 AM

Page 60: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek56

Akt

iwite

it 6�

39

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 9

8)

KRED

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N JA

CK’S

JACK

ETS

VIR

JULI

E 20

�3K

J1

Fak�

D

agKr

edite

urFo

l�Kr

edite

ure-

kont

role

Han

dels

-vo

orra

adSk

ryfb

ehoe

ftes

en

dru

kwer

kTo

erus

ting

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Jack

’s Ja

cket

s Ba

lans

staa

tafd

elin

g

KRED

ITEU

REKO

NTR

OLE

B1

Kred

iteur

egro

otbo

ek v

an Ja

ck’s

Jack

ets

ALG

EMEN

E SK

RYFB

EHO

EFTE

SKG

1D

atum

Beso

nder

heid

e/D

okum

ent

Fol�

Deb

iet

Kred

iet

Sald

o

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 56 2011/09/10 8:55 AM

Page 61: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

57Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

LEATHER LINKS KG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

WARMTH LTD KG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

WESTVILLE KANTOORTOERUSTING KG4Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

SONDAGKOERANT KG5Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Krediteurelys soos op 31 Julie 20�3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 57 2011/09/10 8:55 AM

Page 62: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek58

Akt

iwite

it 6�

40

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

01)

KRED

ITEU

REA

FSLA

AJO

ERN

AA

L VA

N T

ELET

EC D

IEN

STE

VIR

OKT

OBE

R 20

�6KA

J1

D/N

Dag

Kred

iteur

Fol�

Kred

iteur

e-ko

ntro

leH

ande

ls-

voor

raad

Die

ns-

mat

eria

leSk

ryf-

beho

efte

sD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

Alg

emen

e G

root

boek

van

Tel

etec

Die

nste

Ba

lans

staa

tafd

elin

g

KRED

ITEU

REKO

NTR

OLE

B1

H

AN

DEL

SVO

ORR

AA

D

B2

TO

ERU

STIN

G

B3

Nom

inal

e re

keni

nge-

afde

ling

SK

RYFB

EHO

EFTE

S N

1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 58 2011/09/10 8:55 AM

Page 63: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

59Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

DIENSMATERIAAL N2

VERBRUIKSVOORRAAD N3

Krediteuregrootboek van Teletec Dienste UMGENI ELEKTRIES KG1

Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

SA ELEKTRIES KG2Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

SUPER STORES KG3Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

OFFICE STOP KG4Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

Krediteurelys soos op 31 Oktober 20�6

Aktiwiteit 6�41 (Leerderboek bladsy 102)

Saldo’s en totale geneem uit die Algemene Grootboek vir JulieKrediteurekontrole: ..........................................................................................................................................................................................

Krediteurelys soos op 31 Julie 20�4 General Motors: ..........................................................................................................................................................................................

Handy Handelaars: ..........................................................................................................................................................................................

Plumbing for Africa: ..........................................................................................................................................................................................

General Motors

Handy Handelaars

Plumbing for Africa

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 59 2011/09/10 8:55 AM

Page 64: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek60

Akt

iwite

it 6�

42

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

03)

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N Z

ZZ W

INKE

L VI

R JA

NU

ARI

E 20

�11

KBJ1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adLo

neKr

edite

urek

ontr

oles

Div

erse

reke

ning

e

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KRED

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N Z

ZZ W

INKE

L VI

R JA

NU

ARI

E 20

�11

KJ1

Fak�

Dag

Kred

iteur

Fol�

Kred

iteur

e-ko

ntro

leVe

rpak

king

s-m

ater

iaal

Han

dels

-vo

orra

adD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 60 2011/09/10 8:55 AM

Page 65: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

61Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

KREDITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN ZZZ WINKEL VIR JANUARIE 2011 KAJ1

D/N Dag Krediteur Fol�Krediteure-

kontroleSkryf-

behoeftesHandels-voorraad

Diverse rekeningeBedrag Fol� Besonderheide

Algemene Grootboek van ZZZ Winkel Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B5

HANDELSVOORRAAD B8

Nominale rekeninge-afdeling KORTING ONTVANG N4

Krediteuregrootboek vanZZZ Winkel DENNISON HANDELAARS KG1

Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

BENNY BAKKERS KG2Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 61 2011/09/10 8:55 AM

Page 66: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek62

BROWN GROOTHANDELAARS KG3Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

UNBELIEVABLE STORES KL4Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

Krediteurelys soos op 31 Januarie 20�11

Aktiwiteit 6�43 (Leerderboek bladsy 104)

No� JoernaalAlgemene Grootboek Hulpgrootboek

B = E + LRekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

Rekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 62 2011/09/10 8:55 AM

Page 67: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

63Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�44 (Leerderboek bladsy 105)

Algemene Grootboek van Reggie Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

Nominale rekeninge-afdeling KOSTE VAN VERKOPE N2

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 63 2011/09/10 8:55 AM

Page 68: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek64

Akt

iwite

it 6�

45

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

06)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

IDEA

L CO

NN

ECTI

ON

VIR

APR

IL 2

0�8

KOJ1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N ID

EAL

CON

NEC

TIO

N V

IR A

PRIL

20�

8KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adSk

ryf-

beho

efte

s

Kred

iteur

ekon

trol

esD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 64 2011/09/10 8:55 AM

Page 69: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

65Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

KRED

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N ID

EAL

CON

NEC

TIO

N V

IR A

PRIL

20�

8K

J1

Fak�

Dag

Kred

iteur

Fo�l

Kred

iteur

sH

ande

ls-

voor

raad

Skry

fbeh

oeft

esTo

erus

ting

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

KRED

ITEU

REA

FSLA

AJO

ERN

AA

L VA

N ID

EAL

CON

NEC

TIO

N V

IR A

PRIL

20�

8KA

J1

D/N

Dag

Kred

iteur

Fol�

Kred

iteur

sH

ande

ls-

voor

raad

Skry

fbeh

oeft

esTo

erus

ting

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

heid

e

DEB

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N ID

EAL

CON

NEC

TIO

N V

IR A

PRIL

20�

8D

J5

Dok

�D

agD

ebie

teur

Fol�

Verk

ope

Kost

e va

n ve

rkop

e

DEB

ITEU

REA

FSLA

AJO

ERN

AA

L VA

N ID

EAL

CON

NEC

TIO

N V

IR A

PRIL

20�

8D

AJ5

K/N

Dag

Deb

iete

urFo

l�D

ebite

ure-

afsl

agKo

ste

van

verk

ope

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 65 2011/09/10 8:55 AM

Page 70: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek66

Aktiwiteit 6�46 (Leerderboek bladsy 107)

Algemene Grootboek van Reynolds Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

Aktiwiteit 6�47 (Leerderboek bladsy 108)

No� JoernaalAlgemene Grootboek Hulpgrootboek

B = E + LRekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

Rekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 66 2011/09/10 8:55 AM

Page 71: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

67Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

12.

13.

14.

15.

16.

Akt

iwite

it 6�

48

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

09)

AB

CD

EF

G

Akt

iwite

it 6�

49

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

09)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

HIT

EQ K

LERE

WIN

KEL

VIR

DES

EMBE

R 20

�8KO

J1

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

sKo

rtin

g to

eges

taan

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 67 2011/09/10 8:55 AM

Page 72: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek68

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N H

ITEQ

KLE

REW

INKE

L VI

R D

ESEM

BER

20�8

KBJ1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Kred

iteur

ekon

trol

eLo

neD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

DEB

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N H

ITEQ

KLE

REW

INKE

L VI

R D

ESEM

BER

20�8

DJ1

Dok

�D

agD

ebie

teur

Fol�

Verk

ope

Kost

e va

n ve

rkop

e

DEB

ITEU

REA

FSLA

AJO

ERN

AA

L VA

N H

ITEQ

KLE

REW

INKE

L VI

R D

ESEM

BER

20�8

DA

J1

K/N

Dag

Deb

iete

urFo

l�D

ebite

ure-

afsl

agKo

ste

van

verk

ope

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 68 2011/09/10 8:55 AM

Page 73: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

69Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

KREDITEUREJOERNAAL VAN HITEQ KLEREWINKEL VIR DESEMBER 20�8 KJ1

Dok� Dag Krediteur Fol�Krediteure-

kontroleHandels-voorraad

Verbruiks-goedere

Diverse rekeningeBedrag Fol� Besonderheide

KREDITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN HITEQ KLEREWINKEL VIR DESEMBER 20�8 KAJ1

D/N Dag Krediteur Fol�Krediteure-

kontroleHandels-voorraad

Verbruiks-goedere

Diverse rekeningeBedrag Fol� Besonderheide

Debiteuregrootboek van Hiteq Klerewinkel E� XULU DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

M� CRUISER DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Krediteuregrootboek van Hiteq Klerewinkel APT VERVAARDIGERS KG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

UPSTART KLEREFABRIEK KG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 69 2011/09/10 8:55 AM

Page 74: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek70

Krediteurelys soos op 31 Desember 20�8 Debiteurelys soos op 31 Desember 20�8

Algemene Grootboek van Hiteq Klerewinkel Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

HANDELSVOORRAAD B3

VOERTUIE B4

TOERUSTING B5

BANK B6

DEBITEUREKONTROLE B7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 70 2011/09/10 8:55 AM

Page 75: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

71Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

KREDITEUREKONTROLE B8

LENING: ACT FINANSIËLE DIENSTE B9

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

KORTING TOEGESTAAN N3

KORTING ONTVANG N4

HUURUITGAWE N5

LONE N6

VERBRUIKSGOEDERE N7

DEBITEUREAFSLAG N8

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 71 2011/09/10 8:55 AM

Page 76: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek72

PROEFBALANS VAN HITEQ KLEREWINKEL SOOS OP 31 DESEMBER 20�8Besonderheide Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

Aktiwiteit 6�50 (Leerderboek bladsy 110)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�51 (Leerderboek bladsy 111)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 72 2011/09/10 8:55 AM

Page 77: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

73Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�52 (Leerderboek bladsy 114)

ALGEMENE JOERNAAL VAN MERWE MUSIEKWINKEL VIR SEPTEMBER 20�1 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Merwe Musiekwinkel Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B1

ONTTREKKINGS B2

Aktiwiteit 6�53 (Leerderboek bladsy 116)

ALGEMENE JOERNAAL VAN BEAUTY-4-U VIR JANUARIE 20�1 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN BEAUTY-4-U VIR JULIE 20�1 KOJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol�Ontleding

van ontvangste

Bank VerkopeKoste van verkope

Debiteure-kontrole

Diverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderheide

Debiteuregrootboek van Beauty-4-U ME� KLEINHANS DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Algemene Grootboek van Beauty-4-U Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 73 2011/09/10 8:55 AM

Page 78: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek74

Nominale rekeninge-afdeling ONINBARE SKULDE N3

ONINBARE SKULDE VERHAAL N4

Aktiwiteit 6�54 (Leerderboek bladsy 117)

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN SASSY SHOES VIR DESEMBER 20�6 KBJ1

Dok� DagNaam van

begunstigdeFol� Bank

Debiteure-kontrole

Krediteurekontrole Diverse rekeninge

BetalingsKorting ontvang

Bedrag Fol� Besonderheide

ALGEMENE JOERNAAL VAN SASSY SHOES VIR DESEMBER 20�6 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole

Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Sassy Shoes Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B6

Nominale rekeninge-afdeling KORTING TOEGESTAAN N8

Debiteuregrootboek van Sassy Shoes F� LOTTO DG5

Datum Besonderheide Fol� Debiet Krediet Saldo

Aktiwiteit 6�55 (Leerderboek bladsy 119)

ALGEMENE JOERNAAL VAN PC REKENAARS VIR JULIE 20�2 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 74 2011/09/10 8:55 AM

Page 79: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

75Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Algemene Grootboek van PC Rekenaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B3

Nominale rekeninge-afdeling RENTE OP AGTERSTALLIGE REKENING N3

Debiteuregrootboek van PC Rekenaars P� PATEL DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Aktiwiteit 6�56 (Leerderboek bladsy 121)

ALGEMENE JOERNAAL VAN SHINY SHOES VIR SEPTEMBER 20�1 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 75 2011/09/10 8:55 AM

Page 80: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek76

Aktiwiteit 6�57 (Leerderboek bladsy 122)

ALGEMENE JOERNAAL VAN CURLY HAARKAPPERS VIR JUNIE 20�3 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

Aktiwiteit 6�58 (Leerderboek bladsy 123)

ALGEMENE JOERNAAL VAN MOLOPO WINKELS VIR NOVEMBER 20�8 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 76 2011/09/10 8:55 AM

Page 81: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

77Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Algemene Grootboek van Molopo Winkels Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B3

KREDITEUREKONTROLE B4

Nominale rekeninge-afdeling MOTORUITGAWES N1

SKRYFBEHOEFTES N2

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 77 2011/09/10 8:55 AM

Page 82: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek78

Debiteuregrootboek van Molopo Winkels W� TWALA DG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

R� NAIDOO DG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

M� DELAID DG3Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Krediteuregrootboek van Molopo Winkels CHIRP GROOTHANDELAARS KG1

Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

WARP GROOTHANDELAARS KG2Datum Besonderheide/Dokument Fol� Debiet Krediet Saldo

Debiteurelys soos op 30 November 20�8 Krediteurelys soos op 30 November 20�8

Aktiwiteit 6�59 (Leerderboek bladsy 124)

No� JoernaalAlgemene Grootboek Hulpgrootboek

B = E + LDebiet Krediet Debiet Krediet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 78 2011/09/10 8:55 AM

Page 83: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

79Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Aktiwiteit 6�60 (Leerderboek bladsy 124)

1.

Algemene Grootboek van NC Handelaars Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B20.3 June 1 Saldo a/b

20.3 June 30 Krediteurekontrole 450 00

30 Bank 8 770 00 KOJ 9 100 00

Krediteurekontrole 6 420 00Koste van verkope 8 400 00

Koste van verkope 1 120 00 Donasies 50 00

Kleinkas 80 00 Saldo o/d 14 590 00

July 1 Saldo a/b

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 6�61 (Leerderboek bladsy 125)

1. and 2.Algemene Grootboek van JC Winkels

BalansstaatafdelingDEBITEUREKONTROLE B

20.3 Aug. 1 Saldo a/b

20.3 Aug. 31 Bank KOJ 11 250 00

31 Verkope 15 000 00 KOJ 65 00

AJ 500 00 DAJ 455 00

Bank KBJ 700 00 Diverse rekeninge 88 00

Saldo o/d

Sep. 1 Saldo a/b 21 540 00

3. ...............................................................................................................................................................................

4. a) Algemene Joernaal – ........................................................................................................................................

b) Diverse rekeninge – .........................................................................................................................................

c) Debieteurs Joernaal – ......................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 79 2011/09/10 8:55 AM

Page 84: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek80

Aktiwiteit 6�62 (Leerderboek bladsy 126)

DEBITEURE-KONTROLE

KREDITEURE-KONTROLE

DEBITEURELYS KREDITEURELYS

Aktiwiteit 6�63 (Leerderboek bladsy 126)

Algemene Grootboek van Trendy Handelaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B4

KREDITEUREKONTROLE B5

Debiteurelys soos op 31 Mei 20�4 Krediteurelys soos op 31 Mei 20�4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 80 2011/09/10 8:55 AM

Page 85: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

81Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�64 (Leerderboek bladsy 128)

Algemene Grootboek van Ross’s Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

TOERUSTING B7

Nominale rekeninge-afdeling KOSTE VAN VERKOPE N2

DEBITEUREAFSLAG N3

KORTING ONTVANG N4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 81 2011/09/10 8:55 AM

Page 86: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek82

Aktiwiteit 6�65 (Leerderboek bladsy 129)

Krediteuregrootboek van Rugby Bpk� M� HARMAN KG3

Datum Besonderheide/Dokument No� Fol� Debiet Krediet Saldo

Aktiwiteit 6�66 (Leerderboek bladsy 129)

ALGEMENE JOERNAAL VAN GASQUET VERSKAFFERS VIR MAART 2013 AJ3

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole Krediteurekontrole

Debiet Krediet Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 82 2011/09/10 8:55 AM

Page 87: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

83Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Akt

iwite

it 6�

67

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

30)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

GA

GA

WIN

KELS

VIR

AU

GU

STU

S 20

�14

KOJ5

Dok

�D

agBe

sond

erhe

ide

Fol�

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Deb

iteur

e-ko

ntro

le

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N G

AG

A W

INKE

LS V

IR A

UG

UST

US

20�1

4KB

J1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Han

dels

-vo

orra

adLo

neKr

edite

urek

ontr

oles

Div

erse

reke

ning

e

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

KRED

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N G

AG

A W

INKE

LS V

IR A

UG

UST

US

20�1

4K

J1

Fak�

Dag

Kred

iteur

Fol�

Kred

iteur

e-ko

ntro

leH

ande

ls-

voor

raad

Skry

f-be

hoef

tes

Toer

ustin

gD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 83 2011/09/10 8:55 AM

Page 88: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek84

KRED

ITEU

REA

FSLA

GJO

ERN

AA

L VA

N G

AG

A W

INKE

LS V

IR A

UG

UST

US

20�1

4KA

J1

D/N

Dag

Kred

iteur

Fol�

Kred

iteur

e-ko

ntro

leH

ande

ls-

voor

raad

Skry

f-be

hoef

tes

Toer

ustin

gD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l�Be

sond

erhe

ide

DEB

ITEU

REJO

ERN

AA

L VA

N G

AG

A W

INKE

LS V

IR A

UG

UST

US

20�1

4D

J5

Dok

�D

agD

ebie

teur

Fol�

Verk

ope

Kost

e va

n ve

rkop

e

DEB

ITEU

REA

FSLA

GJO

ERN

AA

L VA

N G

AG

A W

INKE

LS V

IR A

UG

UST

US

20�1

4D

AJ5

K/N

Dag

Deb

iete

urFo

l�D

ebite

ure-

afsl

agKo

ste

van

verk

ope

Alg

emen

e G

root

boek

van

Gag

a W

inke

ls

Bala

nsst

aata

fdel

ing

LE

NIN

G: Z

D B

AN

K B6

TO

ERU

STIN

G

B7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 84 2011/09/10 8:55 AM

Page 89: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

85Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

Aktiwiteit 6�68 (Leerderboek bladsy 131)

ALGEMENE JOERNAAL VAN GET SET SUPPLIERS VIR APRIL 20�13 AJ1

Dok� Dag Besonderheide Fol� Debiet KredietDebiteurekontrole Krediteurekontrole

Debiet Krediet Debiet Krediet

Aktiwiteit 6�69 (Leerderboek bladsy 131)

Algemene Grootboek van Roddick Kleinhandelaars Balansstaatafdeling

KREDITEUREKONTROLE B

Aktiwiteit 6�70 (Leerderboek bladsy 132)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4.

Algemene Grootboek van Sleepy Hollows Balansstaatafdeling

VERBRUIKSVOORRAAD N3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 85 2011/09/10 8:55 AM

Page 90: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek86

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 133)

1.

No� JoernaalAlgemene Grootboek Hulpgrootboek

Uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Rekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

Rekening gedebiteer

Rekening gekrediteer

B E L

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

2. Algemene Grootboek van Smart Stores

BalansstaatafdelingKREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 86 2011/09/10 8:55 AM

Page 91: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

87Hoofstuk 6 Boekhouding vir ’n alleenhandelaar

3.

Debiteuregrootboek van Hillcrest Handelaars S� TUTTON DG7

Datum Besonderheide/Dokument no� Fol� Debiet Krediet Saldo

4. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

g) ..........................................................................................................................................................................

5.

NommerDebieteurskontrolerekening Debiteurelys

Debiet Krediet Debiet Krediet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TOTAAL

Saldo Totale debiete

Totale krediete Saldo

Debiteurekontrole

Debiteurelys

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 87 2011/09/10 8:55 AM

Page 92: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek88

Assesseringsprogram – Toets Kwartaal 1 antwoordboek

Toets Kwartaal 1 (100 punte) (Leerderboek bladsy 135)

VRAAG 1 (20 punte)Krediteuregrootboek van Milnerton Handelaars

HORNSEY GROOTHANDELAARS KG7Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

VRAAG 2 (29 punte)Debiteuregrootboek van Mrs Price Handelaars

M. SMITH DG4Datum Besonderheide/Dokument no. Fol. Debiet Krediet Saldo

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 88 2011/09/14 12:46 PM

Page 93: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

89Assesseringsprogram – Toets Kwartaal 1 antwoordboek

VRAAG 3 (38 punte)Algemene Grootboek van Hector Handelaars

Balansstaatafdeling KREDITEUREKONTROLE B3

DEBITEUREKONTROLE B6

HANDELSVOORRAAD B7

Nominale rekeninge-afdeling DEBITEUREAFSLAG N3

VRAAG 4 (28 punte)

4.1

Algemene Grootboek van Tom’s Handelaars Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B3

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 89 2011/09/14 12:46 PM

Page 94: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek90

4.2 ...............................................................................................................................................................................

4.3.1 ...............................................................................................................................................................................

4.3.2 ...............................................................................................................................................................................

4.4 ...............................................................................................................................................................................

4.5.1

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4.5.2

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 90 2011/09/14 12:46 PM

Page 95: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

91Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

Ass

esse

ring

spro

gram

– P

roje

k an

twoo

rdbo

ek

(L

eerd

erb

oek

bla

dsy

137

)

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

STA

SIEW

INKE

L VI

R FE

BRU

ARI

E 20

.0KO

J1

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Huu

r-in

kom

ste

Div

erse

reke

ning

e

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N S

TASI

EWIN

KEL

VIR

FEBR

UA

RIE

20.0

KBJ1

Dok

.D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol.

Bank

Han

dels

-vo

orra

adTo

erus

ting

Klei

nkas

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol.

Beso

nder

heid

e

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 91 2011/09/14 12:46 PM

Page 96: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek92

KLEI

NKA

SJO

ERN

AA

L VA

N S

TASI

EWIN

KEL

VIR

FEBR

UA

RIE

20.0

KKJ1

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Klei

nkas

Adv

ertis

ing

Div

erse

ui

tgaw

esD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

ide

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

STA

SIEW

INKE

L VI

R M

AA

RT 2

0.0

KOJ2

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Huu

r-in

kom

ste

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol.

Beso

nder

heid

e

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N S

TASI

EWIN

KEL

VIR

MA

ART

20.

0KB

J2

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Bank

Han

dels

-vo

orra

adTo

erus

ting

Klei

nkas

Div

erse

ui

tgaw

esD

iver

se re

keni

nge

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

ide

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 92 2011/09/14 12:46 PM

Page 97: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

93Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

STA

SIEW

INKE

L VI

R A

PRIL

20.

0KO

J3

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Ont

ledi

ng

van

ontv

angs

teBa

nkVe

rkop

eKo

ste

van

verk

ope

Huu

r-in

kom

ste

Deb

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Ont

vang

ste

Kort

ing

toeg

esta

anBe

drag

Fol.

Beso

nder

heid

e

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N S

TASI

EWIN

KEL

VIR

APR

IL 2

0.0

KBJ3

Dok

.D

agBe

sond

erhe

ide

Fol.

Bank

Han

dels

-vo

orra

adTo

erus

ting

Klei

nkas

Kred

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

ide

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 93 2011/09/14 12:46 PM

Page 98: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek94

DEBITEUREJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR MAART 20.0 DJ1

Dok. Dag Debieteur Fol. VerkopeKoste van verkope

DEBITEUREAFSLAGJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR MAART 20.0 DAJ1

Dok. Dag Debieteur Fol.Debiteure-

afslagKoste van verkope

DEBITEUREJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 DJ2

Dok. Dag Debieteur Fol. Verkope Koste van verkope

DEBITEUREAFSLAGJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 DAJ1

Dok. Dag Debieteur Fol. Debiteure-afslag

Koste van verkope

KREDITEUREJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 KJ1

Dok. Dag Krediteur Fol. Krediteure-kontrole

Handels-voorraad

Skryf-behoeftes

Diverse rekeningeBedrag Fol. Besonderheide

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 94 2011/09/14 12:46 PM

Page 99: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

95Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

KREDITEUREAFSLAGJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 KAJ1

Dok. Dag Krediteur Fol.Krediteure-

kontroleHandels-voorraad

Skryf-behoeftes

Diverse rekeningeBedrag Fol. Besonderheide

KLEINKASJOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 KKJ2

Dok. DagNaam van

begunstigdeFol. Kleinkas

Diverse uitgawes

PosgeldDiverse rekeninge

Bedrag Fol. Besonderheide

ALGEMENE JOERNAAL VAN STASIEWINKEL VIR APRIL 20.0 AJ1

Dok. Dag Besonderheide Fol. Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Stasiewinkel Saldo Sheet section

KAPITAAL B1

OUERVERENIGIGING B2

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 95 2011/09/14 12:46 PM

Page 100: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek96

BANK B3

HANDELSVOORRAAD B4

TOERUSTING B5

KLEINKAS B6

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 96 2011/09/14 12:46 PM

Page 101: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

97Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

WISSELGELD B7

DEBITEUREKONTROLE B8

KENNISDEPOSITO: MIDAS B9

LENING: KGIFTON HOËRSKOOL B10

KREDITEUREKONTROLE B11

ONTTREKKINGS B12

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 97 2011/09/14 12:46 PM

Page 102: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek98

KOSTE VAN VERKOPE N2

HUURINKOMSTE N3

HUURUITGAWE N4

DIVERSE UITGAWES N5

ADVERTENSIES N6

BANKKOSTE N7

TELEFOON N8

KORTING TOEGESTAAN N9

DEBITEUREAFSLAG N10

RENTE-INKOMSTE N11

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 98 2011/09/14 12:46 PM

Page 103: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

99Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

POSGELD N12

DONASIESS N13

KORTING ONTVANG N14

SKRYFBEHOEFTES N15

RENTE OP AGTERSTALLIGE REKENING N16

RENTE OP LENING N17

RENTE OP BELEGGING N18

ONINBARE SKULDE N19

Debiteuregrootboek van Stasiewinkel B. BUTLER DG1

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

C. CHANDLER DG2

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

G. GARSIDE DG3

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 99 2011/09/14 12:46 PM

Page 104: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek100

J. SAVAGE DG4

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

S. SINGH DG5

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

F. MKHIZE DG6

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

Debiteurelys soos op Maart 2.0 Debiteurelys soos op April 20.0

Krediteuregrootboek van Stasiewinkel WILTONS KG1

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

INNOVATIONS BK KG2

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 100 2011/09/14 12:46 PM

Page 105: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

101Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

GHI STORES KG3

Datum Besonderheide/Dokument No. Fol. Debiet Krediet Saldo

Krediteurelys soos op April 20.0

PROEFBALANS VAN STASIEWINKEL SOOS OP 28 FEBRUARIE 20.0Besonderheide Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 101 2011/09/14 12:46 PM

Page 106: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek102

PROEFBALANS VAN STASIEWINKEL SOOS OP 31 MAART 20.0Besonderheide Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 102 2011/09/14 12:46 PM

Page 107: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

103Assesseringsprogram – Projek antwoordboek

PROEFBALANS VAN STASIEWINKEL SOOS OP 30 APRIL 20.0Besonderheide Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

01 VR G10 WB - Chapter 06 [Bookkeeping of a sole trader].indd 103 2011/09/14 12:46 PM

Page 108: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek104

Hoofstuk 7 Belasting op toegevoegde waarde (BTW)

Aktiwiteit 7�1 (Leerderboek bladsy 143)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 7�2 (Leerderboek bladsy 147)

2.

Goedere of diens Nulkoersprodukte Goedere of diens NulkoersproduktWitbrood Geelwortels

Rys Aartappelskyfies

Ontbyt Melkpoeier

Mieliemeel Konfyt in blikke

Petrol Lensies

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 148)

1.

a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.

a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 104 2011/09/10 8:55 AM

Page 109: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

105Hoofstuk 7 Belasting op toegevoegde waarde (BTW)

c)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 105 2011/09/10 8:56 AM

Page 110: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek106

Hoofstuk 8 Salarisse en lone

Aktiwiteit 8�1 (Leerderboek bladsy 149)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. Curriculum vitae – ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

9. ...............................................................................................................................................................................

10. ...............................................................................................................................................................................

11. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�2 (Leerderboek bladsy 150)

1.

Salaris Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8

Begin 102 000

Verhoging 6 600 7 200

Finale jaarlikse salaris 150 000

2. ...............................................................................................................................................................................

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�3 (Leerderboek bladsy 151)

DEEL A − Uiteensetting van pakketSalaris (jaarlikse)

Bonus

Totale inkomste

Mediese fonds bydrae

Pensioenfonds

WVF

Totale koste vir die besigheid

DEEL B − Uiteensetting van jaarlikse netto besoldigingyInkomste

Bonus

Totale inkomste

Werknemeraftrekkings

SAID: LBS

Mediese fonds

Pensioenfonds

WVF

Netto inkomste

Maandlikse inkomste

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 106 2011/09/10 8:56 AM

Page 111: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

107Hoofstuk 8 Salarisse en lone

Akt

iwite

it 8�

4 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

152

)

1.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

2.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

3.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

Akt

iwite

it 8�

5 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

154

)

1.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

2.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

3.

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..

Akt

iwite

it 8�

7 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

159

)

SALA

RISJ

OER

NA

AL

VAN

BO

SS H

AN

DEL

AA

RS V

IR D

IE M

AA

ND

GEË

IND

IG 3

1 M

EI 2

0�1

SJ1

Wer

knem

erBa

sies

e sa

lari

sBo

nus

Brut

o sa

lari

s

Aft

rekk

ings

Wer

kgew

ersb

ydra

ess

LBS

WVF

Pers

onee

l-ve

reni

ging

Pens

ioen

-fo

nds

Med

iese

fo

nds

Tota

alN

etto

sa

lari

s Pe

nsio

en-

fond

sM

edie

se

fond

sW

VFTo

taal

Alg

emen

e G

root

boek

van

Bos

s Tra

ders

Ba

lans

staa

tafd

elin

g

KRED

ITEU

RE V

IR S

ALA

RISS

E B1

SA

ID: L

BS

B2

WER

KLO

OSH

EID

SVER

SEKE

RIN

GSF

ON

DS

(WVF

)

B3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 107 2011/09/10 8:56 AM

Page 112: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek108

PENSIOENFONDS B4

PERSONEELVERENIGING B5

MEDIESEFONDSBYDRAES B6

Nominale rekeninge-afdeling SALARISSE N1

PENSIOENFONDSBYDRAE N2

MEDIESEFONDSBYDRAE N3

WVF-BYDRAE N4

Aktiwiteit 8�8 (Leerderboek bladsy 159)

No� Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer Bedrag Bates = Eienaarsbelang + Laste

1.

2.

3.

4.

5.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 108 2011/09/10 8:56 AM

Page 113: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

109Hoofstuk 8 Salarisse en lone

Akt

iwite

it 8�

9 (L

eerd

erb

oek

bla

dsy

162

)

SALA

RISJ

OER

NA

AL

VAN

RA

GS

TO R

ICH

ES V

IR D

IE M

AA

ND

GEË

IND

IG 3

0 N

OVE

MBE

R 20

�2SJ

1

Wer

knem

erBr

uto

sala

ris

Aft

rekk

ings

Net

to

sala

ris

Wer

kgew

ersb

ydra

es

LBS

WVF

Pens

ioen

-fo

nds

Med

iese

fo

nds

Tota

alW

VFPe

nsio

n M

edic

al a

idTo

taal

D. D

ub

e6

000

0099

000

6600

600

0030

000

6600

600

0015

000

M. H

lon

gwan

e8

670

001

293

0075

0086

700

409

0075

0086

700

205

00

N. G

um

edi

10 9

0000

2 98

200

112

001

090

0055

400

112

001

090

0022

700

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N R

AG

S TO

RIC

HES

VIR

NO

VEM

BER

20�2

KBJ1

Dok

�D

agN

aam

van

beg

unst

igde

Fol�

Bank

Div

erse

reke

ning

eBe

drag

Fol�

Beso

nder

hede

Bere

keni

ngs

Wer

knem

erTo

tale

af

trek

king

sN

etto

sal

aris

D. D

ub

e

M. H

lon

gwan

e

N. G

um

edi

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 109 2011/09/10 8:56 AM

Page 114: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek110

Algemene Grootboek van Rags to Riches Balansstaatafdeling

KREDITEURE VIR SALARISSE B1

SAID: LBS B2

WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF) B3

PENSIOENFONDS B4

MEDIESE FONDS B5

Nominale rekeninge-afdeling SALARISSE N1

PENSIOENFONDSBYDRAE N2

MEDIESEFONDSBYDRAE N3

WVF-BYDRAE N4

Aktiwiteit 8�10 (Leerderboek bladsy 162)

ONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN GOODY 2 SHOES VIR MAART 20�3 KBJ1

Dok� Dag Naam van begunstigde Fol� BankDiverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderhede

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 110 2011/09/10 8:56 AM

Page 115: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

111Hoofstuk 8 Salarisse en lone

SALA

RISJ

OER

NA

AL

VAN

GO

OD

Y 2

SHO

ES V

IR D

IE M

AA

ND

GEË

IND

IG 3

1 M

AA

RT 2

0�3

SJ1

Wer

knem

ers

Basi

ese

sala

ris

Bonu

sBr

uto

sala

ris

Aft

rekk

ings

Net

to

sala

ris

Wer

kgew

ersb

ydra

es

LBS

WVF

Pens

ioen

-fo

nds

Med

iese

fo

nds

Tota

alPe

nsio

en-

fond

sM

edie

se

fond

sW

VFTo

taal

Alg

emen

e G

root

boek

van

Goo

dy 2

Sho

es

Bala

nsst

aata

fdel

ing

KR

EDIT

EURE

VIR

SA

LARI

SSE

B1

SA

ID: L

BS

B2

W

ERKL

OO

SHEI

DSV

ERSE

KERI

NG

SFO

ND

S (W

VF)

B3

PE

NSI

OEN

FON

DS

B4

M

EDIE

SE F

ON

DS

B5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 111 2011/09/10 8:56 AM

Page 116: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek112

Nominale rekeninge-afdeling SALARISSE N1

PENSION CONTRIBUTION N2

MEDIESEFONDSBYDRAE N3

WVF-BYDRAE N4

Aktiwiteit 8�11 (Leerderboek bladsy 162)

No� Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer Bedrag Bates = Eienaarsbelang + Laste

1.

2.

3.

Aktiwiteit 8�12 (Leerderboek bladsy 165)

Basic

Oortyd

Bruto loon

LBS

WVF

Medies

Totale aftrekkings

Netto loon

Aktiwiteit 8�13 (Leerderboek bladsy 166)

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN STARSHINE VIR OKTOBER 20�3 KBJ1

Dok� Dag Naam van begunstigde Fol� Bank Krediteure

vir loneDiverse rekeninge

Bedrag Fol� Besonderhede

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 112 2011/09/10 8:56 AM

Page 117: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

113Hoofstuk 8 Salarisse en lone

LOO

NJO

ERN

AA

L VA

N S

TARS

HIN

E VI

R D

IE W

EEK

GEË

IND

IG 3

1 O

KTO

BER

20�3

LJ1

Wer

knem

erBa

sies

e lo

on

Oor

tyd

Brut

o lo

onA

ftre

kkin

gsN

etto

loon

Wer

kgew

ersb

ydra

ess

Ure

Tari

efBe

drag

LBS

WVF

Pens

ioen

-fo

nds

Pers

onee

l-ve

reni

ging

Tota

alPe

nsio

en-

fond

sW

VFTo

taal

Alg

emen

e G

root

boek

van

Sta

rshi

ne

Bala

nsst

aata

fdel

ing

KR

EDIT

EURE

VIR

LO

NE

B1

SA

ID: L

BS

B2

W

ERKL

OO

SHEI

DSV

ERSE

KERI

NG

SFO

ND

S (W

VF)

B3

PE

NSI

OEN

FON

DS

B4

PE

RSO

NEE

LVER

ENIG

ING

B5

Nom

inal

e re

keni

nge-

afde

ling

LO

NE

N1

PE

NSI

OEN

FON

DSB

YDRA

E N

2

W

VF-B

YDRA

E N

3

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 113 2011/09/10 8:56 AM

Page 118: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek114

Aktiwiteit 8�14 (Leerderboek bladsy 170)

Loonjoernaal-inligtingWeek

geëindigBasiese

loonOortyd LBS

Pensioen-fonds

Mediese fonds

Pensioen-bydraes

Mediesefonds-bydraes

6 Aug. 2 600 500 390 200

13 Aug. 3 000 600 450 200

20 Aug. 3 200 700 480 200

27 Aug. 4 800 950 720 200

Salarisjoernaal-inligtingBasiese salaris

Bonusse LBSPensioen-

fondsMediese

fondsPensioen-

bydraesMediesefonds-

bydraes

95 600 10 500 15 915 10 000

Algemene Grootboek van Frozen Delights Balansstaatafdeling

KREDITEURE VIR LONE B1

KREDITEURE VIR SALARISSE B2

SAID: LBS B3

PENSIOENFONDS B4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 114 2011/09/10 8:56 AM

Page 119: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

115Hoofstuk 8 Salarisse en lone

MEDIESE FONDS B5

Nominale rekeninge-afdeling LONE N1

SALARISSE N2

PENSIOENFONDSBYDRAE N3

MEDIESEFONDSBYDRAE N4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 115 2011/09/10 8:56 AM

Page 120: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek116

Aktiwiteit 8�15 (Leerderboek bladsy 171)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�16 (Leerderboek bladsy 171)

No� Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer Bedrag Bates = Eienaarsbelang + Laste

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aktiwiteit 8�17 (Leerderboek bladsy 173)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. Werknemersvoordele – ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Werkgewersvoordele – ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 116 2011/09/10 8:56 AM

Page 121: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

117Hoofstuk 8 Salarisse en lone

4. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�18 (Leerderboek bladsy 175)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�19 (Leerderboek bladsy 175)

1. Salaris vir 20.10

...............................................................................................................................................................................

Salaris vir 20.11

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. Algemene Grootboek van Percy Winkels

Nominale rekeninge-afdeling WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF) N6

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 117 2011/09/10 8:56 AM

Page 122: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek118

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 8�20 (Leerderboek bladsy 176)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5.

Nommer JoernaalAlgemene Joernaal

Uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Rekening gedebiteer Rekening gekrediteer B E L

a)

b)

c)

Aktiwiteit 8�21 (Leerderboek bladsy 177)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 118 2011/09/10 8:56 AM

Page 123: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

119Hoofstuk 8 Salarisse en lone

Oef

en v

ir d

ie e

ksam

en

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 1

77)

1.

SALA

RISJ

OER

NA

AL

VAN

DEB

’S D

AN

CE S

TUD

IO V

IR D

IE M

AA

ND

GEË

IND

IG 3

1 JA

NU

ARI

E 20

�2SJ

1A

lgem

ene

Gro

otbo

ek

vans

Basi

ese

sala

ris

Bonu

sBr

uto

sala

ris

Aft

rekk

ings

Net

to

sala

ris

Wer

kgew

ersb

ydra

es

LBS

Pers

onee

l-fo

nds

Pens

ioen

-fo

nds

Med

iese

fo

nds

Tota

alPe

nsio

en-

fond

sM

edie

se

fond

sTo

taal

Alg

emen

e G

root

boek

van

Deb

’s D

ance

Stu

dio

Bala

nsst

aata

fdel

ing

KR

EDIT

EURE

VIR

LO

NE

B1

KR

EDIT

EURE

VIR

SA

LARI

SSE

B2

SA

ID: L

BS

B3

PE

NSI

OEN

FON

DS

B4

M

EDIE

SE F

ON

DS

B5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 119 2011/09/10 8:56 AM

Page 124: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek120

WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF) B6

PERSONEELFONDS B7

Nominale rekeninge-afdeling LONE N1

SALARISSE N2

PENSIOENFONDSBYDRAE N3

MEDIESEFONDSBYDRAE N4

WVF-BYDRAE N5

2. a) b) c) d)

3. a) .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 120 2011/09/10 8:56 AM

Page 125: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

121Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Aktiwiteit 9�1 (Leerderboek bladsy 180)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 9�2 (Leerderboek bladsy 180)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 9�3 (Leerderboek bladsy 181)

Geval 1: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 2: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 3: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 4: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 5: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 6: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 121 2011/09/10 8:56 AM

Page 126: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek122

Geval 7: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Geval 8: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 9�4 (Leerderboek bladsy 185)

ALGEMENE JOERNAAL VAN DUKUZA WINKELS VIR AUGUSTUSUS 20�8 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Dukuza Winkels Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B1

Nominale rekeninge-afdeling HANDELSVOORRAADTEKORT N1

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

Aktiwiteit 9�5 (Leerderboek bladsy 186)

ALGEMENE JOERNAAL VAN KHAN HANDELAARS VIR FEBRUARIE 20�5 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Khan Handelaars Balansstaatafdeling

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 122 2011/09/10 8:56 AM

Page 127: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

123Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Nominale rekeninge-afdeling SKRYFBEHOEFTES N1

VERPAKKINGSMATERIAAL N2

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

Aktiwiteit 9�6 (Leerderboek bladsy 187)

ALGEMENE JOERNAAL VAN G STORES VIR NOVEMBER 20�6 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van G Stores Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B4

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B8

Nominale rekeninge-afdeling SKRYFBEHOEFTES N1

BRANDSTOF N2

HANDELSVOORRAADTEKORT N3

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 123 2011/09/10 8:56 AM

Page 128: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek124

Aktiwiteit 9�7 (Leerderboek bladsy 188)

Datum Jaarlikse waardevermindering Opgehoopte waardevermindering

1 Jan. – 31 Dec. 20.1

Aktiwiteit 9�8 (Leerderboek bladsy 189)

Datum Jaarlikse waardevermindering Opgehoopte waardevermindering

Aktiwiteit 9�9 (Leerderboek bladsy 191)

ALGEMENE JOERNAAL VAN PHIKELA HANDELAARS VIR JUNIE 20�2 AJ24Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Phikela Handelaars Balansstaatafdeling

VOERTUIE B5

TOERUSTING B6

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: VOERTUIE B7

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: TOERUSTING B8

Nominale rekeninge-afdeling WAARDEVERMINDERING N12

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 124 2011/09/10 8:56 AM

Page 129: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

125Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Aktiwiteit 9�10 (Leerderboek bladsy 192)

ALGEMENE JOERNAAL VAN CHURCHILL HANDELAARS VIR AUGUSTUSUS 20�7 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Churchill Handelaars Balansstaatafdeling

DEBITEUREKONTROLE B1

HANDELSVOORRAAD B2

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B3

Nominale rekeninge-afdeling ONINBARE SKULDE N1

VERSEKERING N2

TELEFOON N3

HANDELSVOORRAADTEKORT N4

SKRYFBEHOEFTES N5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 125 2011/09/10 8:56 AM

Page 130: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek126

Aktiwiteit 9�11 (Leerderboek bladsy 194)

ALGEMENE JOERNAAL VAN SHARP HAARSALON VIR FEBRUARIE 20�9 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Sharp-Sharp Haarsalon Balansstaatafdeling

OPGELOPE INKOMSTE B20

OPGELOPE UITGAWES B21

Nominale rekeninge-afdeling RENTE OP BELEGGINGS N9

TELEFOON N10

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

Antwoord

..........................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 9�12 (Leerderboek bladsy 196)

ALGEMENE JOERNAAL VAN SAM’S HERSTELWERK VIR FEBRUARIE 20�9 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Sam’s Herstelwerk Balansstaatafdeling

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B19

VOORUITBETAALDE UITGAWES B22

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 126 2011/09/10 8:56 AM

Page 131: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

127Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Nominale rekeninge-afdeling FOOI-INKOMSTE N9

VERSEKERING N12

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

Aktiwiteit 9�13 (Leerderboek bladsy 197)

Algemene Grootboek van Zindiwe’s Elektriese Ware Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B6

DEBITEUREKONTROLE B7

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: VOERTUIE B10

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: TOERUSTING B11

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B12

OPGELOPE UITGAWES B13

OPGELOPE INKOMSTE B14

VOORUITBETAALDE UITGAWES B15

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B16

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 127 2011/09/10 8:56 AM

Page 132: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek128

Nominale rekeninge-afdeling HUURINKOMSTE N4

KORTING TOEGESTAAN N5

ONINBARE SKULDE N6

SKRYFBEHOEFTES N7

VOERTUIGHERSTELWERK N8

VERSEKERING N10

KOMMISSIE-INKOMSTE N11

HANDELSVOORRAADTEKORT N13

WAARDEVERMINDERING N14

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 128 2011/09/10 8:56 AM

Page 133: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

129Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Zindiwe Elektriese Ware NA-AANSUIWERINGSPROEFBALANS SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�6

Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

Antwoorde

Aansywering 2: ..............................................................................................................................................................

Aansywering 4: ..............................................................................................................................................................

Aansywering 6: ..............................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 129 2011/09/10 8:56 AM

Page 134: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek130

Aktiwiteit 9�14 (Leerderboek bladsy 198)

ALGEMENE JOERNAAL VAN GRIBBLE HANDELAARS VIR FEBRUARIE 20�4 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 130 2011/09/10 8:56 AM

Page 135: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

131Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Algemene Grootboek van Gribble Handelaars Balansstaatafdeling

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: VOERTUIE B7

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: TOERUSTING B8

HANDELSVOORRAAD B10

DEBITEUREKONTROLE B11

VOORUITBETAALDE UITGAWES B16

OPGELOPE INKOMSTE B17

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B18

OPGELOPE UITGAWES B19

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B20

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 131 2011/09/10 8:56 AM

Page 136: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek132

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

DEBITEUREAFSLAG N2

KOSTE VAN VERKOPE N3

HUURINKOMSTE N7

SKRYFBEHOEFTES N10

FOOI-INKOMSTE N12

RENTE OP BELEGGINGS B14

EIENDOMSBELASTING N16

ONINBARE SKULDE N17

RENTE OP LENING N19

HANDELSVOORRAADTEKORT N22

WAARDEVERMINDERING N23

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 132 2011/09/10 8:56 AM

Page 137: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

133Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

NA-AANSUIWERINGSPROEFBALANS VAN GRIBBLE TRADERS SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�4Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 133 2011/09/10 8:56 AM

Page 138: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek134

Aktiwiteit 9�15 (Leerderboek bladsy 204)

ALGEMENE JOERNAAL VAN NTINI EIENDOMSAGENTSKAP VIR APRIL 20�1 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Ntini Eiendomsagentskap Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

Nominale rekeninge-afdeling ADVERTENSIES N1

KOMMISSIE-INKOMSTE N2

RENTE OP VASTE DEPOSITO N3

RENTE OP LENING N4

MOTORVOERTUIGUITGAWES N5

SALARISSE N6

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 134 2011/09/10 8:56 AM

Page 139: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

135Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

SKRYFBEHOEFTES EN DRUKWERK N7

TELEFOON N8

HANDELSLISENSIE N9

WATER EN ELEKTRISITEIT N10

Finale rekeninge-afdeling WINS-EN-VERLIES-REKENING F1

NA-AANSUIWERINGSPROEFBALANS VAN NTINI EIENDOMSAGENTSKAP SOOS OP 30 APRIL 20�1

Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 135 2011/09/10 8:56 AM

Page 140: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek136

Aktiwiteit 9�16 (Leerderboek bladsy 205)

ALGEMENE JOERNAAL VAN PAT DIE LOODGIETER VIR JUNIE 20�1 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Pat die Loodgieter Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

Nominale rekeninge-afdeling ADVERTENSIES N1

ONINBARE SKULDE N2

BANKKOSTE N3

FOOI-INKOMSTE N4

RENTE OP LOPENDE REKENING N5

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 136 2011/09/10 8:56 AM

Page 141: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

137Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

RENTE OP LENING N6

MOTORVOERTUIGUITGAWES N7

HERSTELWERK N8

SALARISSE N9

SKRYFBEHOEFTES N10

TELEFOON N11

HANDELSLISENSIE N12

Finale rekeninge-afdeling WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

NA-AFSLUITINGSPROEFBALANS VANPAT DIE LOODGIETER SOOS OP 30 JUNIE 20�1Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 137 2011/09/10 8:56 AM

Page 142: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek138

Aktiwiteit 9�17 (Leerderboek bladsy 209)

ALGEMENE JOERNAAL VAN HOWA HANDELAARS VIR FEBRUARIE 20�1 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Howa Handelaars Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 138 2011/09/10 8:56 AM

Page 143: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

139Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

ONTTREKKINGS B2

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

ADVERTENSIES N3

ONINBARE SKULDE N4

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE N5

DEBITEUREAFSLAG N6

RENTE OP LOPENDE REKENING N7

EIENDOMSBELASTING N8

HUURINKOMSTE N9

SALARISSE EN LONE N10

TELEFOON N11

HANDELSLISENSIE N12

HANDELSVOORRAADTEKORT N13

WATER EN ELEKTRISITEIT N14

Finale rekeninge-afdeling HANDELSREKENING F1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 139 2011/09/10 8:56 AM

Page 144: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek140

WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

NA-AANSUIWERINGSPROEFBALANS VAN HOWA HANDELAARS SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�1Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Aktiwiteit 9�18 (Leerderboek bladsy 211)

ALGEMENE JOERNAAL VAN DHLAMINI HANDELAARS VIR FEBRUARIE 20�7 AJ12

Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 140 2011/09/10 8:56 AM

Page 145: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

141Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 141 2011/09/10 8:56 AM

Page 146: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek142

Algemene Grootboek van Dhlamini Handelaars Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

ONTTREKKINGS B2

VERBANDLENING: FIRST BANK B3

GROND EN GEBOUE B4

VOERTUIE B5

TOERUSTING B6

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: VOERTUIE B7

OPGEHOOPTE WAARDEVERMINDERING: TOERUSTING B8

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 142 2011/09/10 8:56 AM

Page 147: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

143Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

VASTE DEPOSITO: FIRST BANK B9

HANDELSVOORRAAD B10

DEBITEUREKONTROLE B11

BANK B12

KREDITEUREKONTROLE B13

OPGELOPE UITGAWES B14

OPGELOPE INKOMSTE B15

VOORUITBETAALDE INKOMSTE B16

VOORUITBETAALDE UITGAWES B17

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B18

Nominale rekeninge-afdeling VERKOPE N1

KOSTE VAN VERKOPE N2

DEBITEUREAFSLAG N3

SALARISSE EN LONE N4

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 143 2011/09/10 8:56 AM

Page 148: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek144

RENTE OP LENING N5

RENTE OP VASTE DEPOSITO N6

KOMMISSIE-INKOMSTE N7

WATER EN ELEKTRISITEIT N8

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE N9

TELEFOON N10

HUURINKOMSTE N11

ONINBARE SKULDE N12

MOTORUITGAWES N13

DIVERSE UITGAWES N14

RENTE OP AGTERSTALLIGE DEBITEURE N15

BANKKOSTE N16

HANDELSVOORRAADTEKORT N17

WAARDEVERMINDERING N18

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 144 2011/09/10 8:56 AM

Page 149: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

145Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Finale rekeninge-afdeling HANDELSREKENING F1

WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

NA-AFSLUITINGSPROEFBALANS VAN DHLAMINI HANDELAARS SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�7Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 145 2011/09/10 8:56 AM

Page 150: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek146

Aktiwiteit 9�19 (Leerderboek bladsy 212)

ALGEMENE JOERNAAL VAN DAVE’S STORES VIR JUNIE 20�7 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 146 2011/09/10 8:56 AM

Page 151: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

147Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Algemene Grootboek van Dave’s Stores Finale rekeninge-afdeling

HANDELSREKENING F1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 147 2011/09/10 8:56 AM

Page 152: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek148

WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

NA-AFSLUITINGSPROEFBALANS VAN DAVE’S STORES SOOS OP 30 JUNIE 20�7Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Aktiwiteit 9�20 (Leerderboek bladsy 214)

1.Algemene Grootboek van Nelson Spazawinkel

Balansstaatafdeling DEBITEUREKONTROLE B2

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 148 2011/09/10 8:56 AM

Page 153: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

149Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

HANDELSVOORRAAD B3

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B4

OPGELOPE INKOMSTE B5

VOORUITBETAALDE UITGAWES B6

OPGELOPE UITGAWES B7

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B8

Nominale rekeninge-afdeling SKRYFBEHOEFTES N1

HUURINKOMSTE N2

RENTE OP BELEGGINGS N3

ONINBARE SKULDE N4

VERSEKERING N5

HANDELSVOORRAADTEKORT N6

TELEFOON N7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 149 2011/09/10 8:56 AM

Page 154: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek150

ALGEMENE JOERNAAL VAN NELSON SPAZAWINKEL VIR FEBRUARIE 20�7 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

2. Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

Number B E L

a)

b)

c)

d)

Aktiwiteit 9�21 (Leerderboek bladsy 219)

ALGEMENE JOERNAAL VAN KWINDA VERSKAFFERS VIR JULIE 20�6 AJ49Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 150 2011/09/10 8:56 AM

Page 155: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

151Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Algemene Grootboek van Kwinda Verskaffers Balansstaatafdeling

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B5

OPGELOPE UITGAWES B6

VOORUITBETAALDE UITGAWES B7

OPGELOPE INKOMSTE B8

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B9

Nominale rekeninge-afdeling VERPAKKINGSMATERIAAL N5

EIENDOMSBELASTING N6

LONE N7

KOMMISSIE-INKOMSTE N8

HUURINKOMSTE N9

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

A OE L

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 151 2011/09/10 8:56 AM

Page 156: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek152

Aktiwiteit 9�22 (Leerderboek bladsy 219)

ALGEMENE JOERNAAL VAN VANDA TOEBEHORE VIR MARCH 20�8 AJ12Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Algemene Grootboek van Vanda Toebehore Balansstaatafdeling

VERBRUIKSVOORRAAD VOORHANDE B5

OPGELOPE UITGAWES B6

VOORUITBETAALDE UITGAWES B7

OPGELOPE INKOMSTE B8

INKOMSTE VOORUIT ONTVANG B9

Nominale rekeninge-afdeling SKRYFBEHOEFTES N5

TELEFOON N6

VERSEKERING N7

RENTE OP VASTE DEPOSITO N8

HUURINKOMSTE N9

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 152 2011/09/10 8:56 AM

Page 157: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

153Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking

B E L

Antwoord

..........................................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 220)

ALGEMENE JOERNAAL VAN NINGISA’S CRAFTS VIR FEBRUARIE 20�9 AJ60

Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet KredietDebtors Control

Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 153 2011/09/10 8:56 AM

Page 158: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek154

*Berekening van waardevermindering:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

NA-AANSUIWERINGSPROEFBALANS VAN NINGISA’S CRAFTS SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�9

Besonderhede Fol� Debiet KredietBalansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 154 2011/09/10 8:56 AM

Page 159: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

155Hoofstuk 9 Jaareinde-aansuiwerings en finale rekeninge

Algemene Grootboek van Ningisa’s Crafts Balansstaatafdeling

KAPITAAL B1

Finale rekeninge-afdeling HANDELSREKENING F1

WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

ALGEMENE JOERNAAL VAN NINGISA’S CRAFTS VIR MARCH 20�9 AJ61Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 155 2011/09/10 8:56 AM

Page 160: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek156

Nommer Rekening Dt Rekening Kt B E L

1. a)

1. b)

4.

6.

2.

5.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 156 2011/09/10 8:56 AM

Page 161: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

157Assesseringsprogram: Halfjaarlikse eksamen Antwoordboek

Assesseringsprogram: Halfjaarlikse eksamen Antwoordboek

Graad 10

Halfjaarlikse eksamen

Lees die volgende instruksies oppassend:

1. Hierdie Antwoordboek bestaan uit 6 bladsye (insluitend die voorblad).

2. Maak seker die jou rowwe werk is leesbaar en verstaanbaar.

3. U mag nie groen of rooi ink gebruik nie..

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 157 2011/09/10 8:56 AM

Page 162: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek158

Vraag 1: Ontleding van transaksies (43 punte; 25 minute)

Dokument 1

1.1 ...............................................................................................................................................................................

1.2

Rekening Dt Rekening Kt B E 1 L

1.3 Rente op 28 Februarie 20.10: .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.4 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.5 ...............................................................................................................................................................................

Dokument 2

1.6 Rede 1: .................................................................................................................................................................

Rede 2: .................................................................................................................................................................

1.7 ...............................................................................................................................................................................

1.8

Joernaal Rekening Dt Rekening Kt B E 1 L

1.9 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Dokument 3

1.10 ...............................................................................................................................................................................

Rede: ....................................................................................................................................................................

1.11 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.12.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.13.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.13.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 158 2011/09/10 8:56 AM

Page 163: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

159Assesseringsprogram: Halfjaarlikse eksamen Antwoordboek

1.13.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 2: Handelsvoorraadrekening (32 punte; 20 minute)

2.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.2 Algemene Grootboek van Mkize Spazawinkel

BalansstaatafdelingHANDELSVOORRAAD B8

2.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 3: Algemene Grootboek en beheermaatreëls (58 punte; 37 minute)

3.1 Algemene Grootboek van Smart Winkels

BalansstaatafdelingDEBITEUREKONTROLE B5

KREDITEUREKONTROLE B6

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 159 2011/09/10 8:56 AM

Page 164: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek160

Nominale rekeninge-afdelingVERKOPE N1

VERPAKKINGSMATERIAAL N5

ONINBARE SKULDE N7

3.2.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.2.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.2.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.2.4 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.2.5 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 4: Jaareinde-prosedures (29 punte; 15 minute)Algemene Grootboek van Frankies Meubelwinkel

Finale rekeninge-afdelingHANDELSREKENING F1

WINS-EN-VERLIES-REKENING F2

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 160 2011/09/10 8:56 AM

Page 165: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

161Assesseringsprogram: Halfjaarlikse eksamen Antwoordboek

FRANKIE’S MEUBELWINKELNA-AFSLUITINGSPROEFBALANSSOOS OP 28 FEBRUARIE 20�9

Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Vraag 5: Algemene teorie (38 punte; 23 minute)

5.1 a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

5.2 a) .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c)

Item Nulkoersproduk Vrygestel van BTW

Standaard BTW-koers

Rente op oortrokke bankrekening

Salarisse en lone

Kontantverkope

Petrol

Groente

d) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 161 2011/09/10 8:56 AM

Page 166: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek162

5.3 a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................................................

d)

Joernaal Rekening Dt Rekening Kt B = E + L

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 162 2011/09/10 8:56 AM

Page 167: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

163Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Aktiwiteit 10�1 (Leerderboek bladsy 222)

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 10�2 (Leerderboek bladsy 228)

Lenake Winkels INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 20�9

Notas 20�9

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 163 2011/09/10 8:56 AM

Page 168: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek164

Lenake Winkels BALANSSTAAT SOOS OP 30 JUNIE 20�9

Notas 20�9BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

Oortrokke bankrekening

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 30 Junie 20�9

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare bates Grond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

Kosprys

Opgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprys

Vervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

Kosprys

Opgehoopte waardevermindering

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 164 2011/09/10 8:56 AM

Page 169: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

165Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 165 2011/09/10 8:56 AM

Page 170: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek166

Aktiwiteit 10�3 (Leerderboek bladsy 229)

The Melting Pot INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 20�8

Notas 20�8

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

The Melting Pot BALANSSTAAT SOOS OP 30 JUNIE 20�8

Notas 20�8BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: Friars Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 166 2011/09/10 8:56 AM

Page 171: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

167Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 30 Junie 20�8

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue

Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprysVervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 167 2011/09/10 8:56 AM

Page 172: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek168

Aktiwiteit 10�4 (Leerderboek bladsy 231)

Die Grassnyerwinkel INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20�8

Notas 20�8

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 168 2011/09/10 8:56 AM

Page 173: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

169Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Die Grassnyerwinkel BALANSSTAAT SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�8

Notas 20�8BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito: Zuma Bank

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: QuickCash Lenings

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

Oortrokke bankrekening

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20�8

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Kosprys aan begin van jaar

Bewegings

Toevoegings teen kosprys

Kosprys aan einde van jaar

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 169 2011/09/10 8:56 AM

Page 174: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek170

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

Aktiwiteit 10�5 (Leerderboek bladsy 232)

Fit & Fun Store INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20�6

Notas 20�6

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 170 2011/09/10 8:56 AM

Page 175: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

171Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Fit & Fun Store BALANSSTAAT SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�6

Notas 20�6BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: Ace Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

Current portion of loan

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20�6

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprysVervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 171 2011/09/10 8:56 AM

Page 176: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek172

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

Aktiwiteit 10�6 (Leerderboek bladsy 233)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 172 2011/09/10 8:56 AM

Page 177: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

173Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Aktiwiteit 10�7 (Leerderboek bladsy 234)

Mellow Handelaars INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20�9

Notas 20�9

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 173 2011/09/10 8:56 AM

Page 178: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek174

Mellow Handelaars BALANSSTAAT SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�9

Notas 20�9BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito: CQ Bank

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: Reed Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20�9

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprys

Vervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 174 2011/09/10 8:56 AM

Page 179: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

175Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

Aktiwiteit 10�8 (Leerderboek bladsy 235)

Bula Deliveries INKOMSTESTAAT VIR DIE 6 MAANDE GEËINDIG 31 AUGUSTUS 20�8

Notas 20�8

Fee income

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 175 2011/09/10 8:56 AM

Page 180: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek176

Bula Deliveries BALANSSTAAT SOOS OP 31 AUGUSTUS 20�8

Notas 20�8BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: BB Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die 6 maande geëindig 31 Augustus 20�8

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare bates Voertuie Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprys

Vervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

6� Kontant en kontantekwivalente

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 176 2011/09/10 8:56 AM

Page 181: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

177Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

Aktiwiteit 10�9 (Leerderboek bladsy 236)

1. Soms word finansiële state gedurende die jaar opgestel sodat:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 177 2011/09/10 8:56 AM

Page 182: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek178

Aktiwiteit 10�10 (Leerderboek bladsy 236)

Froth INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 OKTOBER 20�7

Notas 20�7

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

*Berekening van waardevermindering vir toerusting:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 178 2011/09/10 8:56 AM

Page 183: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

179Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Froth BALANSSTAAT SOOS OP 31 OKTOBER 20�7

Notas 20�7BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito: Plus Bank

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: Cash Care

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure

Current portion of long-term long 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 31 Oktober 20�7

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprysVervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 179 2011/09/10 8:56 AM

Page 184: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek180

4� Voorraad

5� Handels- en ander debiteure

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 180 2011/09/10 8:56 AM

Page 185: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

181Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Aktiwiteit 10�11 (Leerderboek bladsy 238)

Fast Forward Handelaars INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 NOVEMBER 20�7

Notas 20�7

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

*Berekening van waardevermindering op toerusting:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Aantekeninge by die Inkomstestaat vir die jaar geëindig 30 November 20�7

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

7� Eienaarsbelang

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 181 2011/09/10 8:56 AM

Page 186: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek182

ALGEMENE JOERNAAL VAN FAST FORWARD HANDELAARS VIR DESEMBER 20�7 AJ13Dok� Dag Besonderhede Fol� Debiet Krediet

Antwoorde

4. Aansywering 1: ...................................................................................................................................................

Aansywering 6: ...................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 182 2011/09/10 8:56 AM

Page 187: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

183Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 239)

Electron INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20�9

Notas 20�9

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

*Berekening van waardevermindering op toerusting:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 183 2011/09/10 8:56 AM

Page 188: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek184

Electron BALANSSTAAT SOOS OP 28 FEBRUARIE 20�9

Notas 20�9BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening: Bidup Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

Lopende gedeelte van langtermynlening

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20�9

1� Rente-inkomste

2� Rente-uitgawe

3� Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprysVervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4� Voorraad

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 184 2011/09/10 8:56 AM

Page 189: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

185Hoofstuk 10 Hoe om finansiële state op te stel

5� Handels- en ander debiteure

6� Kontant en kontantekwivalente

7� Eienaarsbelang

8� Handels- en ander krediteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 185 2011/09/10 8:56 AM

Page 190: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek186

Assesseringsprogram – Gevallestudie antwoordboek

(Leerderboek bladsy 241)

Q Snacks INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MEI 20.12

Notas 20.12

Verkope (netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

Q Snacks BALANSSTAAT SOOS OP 31 MEI 20.12

Notas 20.12BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

01 VR G10 WB - Chapter 10 [How to prepare financial statements].indd 186 2011/09/14 12:39 PM

Page 191: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

187Assesseringsprogram – Gevallestudie antwoordboek

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 31 Mei 20.12

1. Rente-inkomste

2. Rente-uitgawe

3. Vaste/Tasbare bates Voertuie Toerusting Totaal

Drawaarde aan begin van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

Bewegings

Toevoegings teen kosprysVervreemding teen drawaarde

Waardevermindering

Drawaarde aan einde van jaar

KosprysOpgehoopte waardevermindering

4. Voorraad

5. Handels- en ander debiteure

6. Kontant en kontantekwivalente

7. Eienaarsbelang

8. Handels- en ander krediteure

01 VR G10 WB - Chapter 10 [How to prepare financial statements].indd 187 2011/09/14 12:39 PM

Page 192: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek188

Antwoorde:

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

01 VR G10 WB - Chapter 10 [How to prepare financial statements].indd 188 2011/09/14 12:39 PM

Page 193: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

189Hoofstuk 11 Ontleding en vertolking van finansiële state en aantekeninge

Hoofstuk 11 Ontleding en vertolking van finansiële state en aantekeninge

Aktiwiteit 11�1 (Leerderboek bladsy 244)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. Die raad wat ek die eienaar sou gee oor hoe hulle die onderneming behoort te finansier:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. Ek sou nie tevrede gewees het met Ezeh Handelaars se wins nie, want:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 11�2 (Leerderboek bladsy 246)

Verkope Koste van verkope Bruto wins

Bruto wins3

100

Koste van verkope 1

Bruto wins3

100

Verkope 1

R383 125 R306 500

R27 000 R9 000

R127 500 R85 000

R437 500 R250 000

R329 800 R164 900

R170 000 R68 000

Aktiwiteit 11�3 (Leerderboek bladsy 247)

1. Bruto wins % op verkope = = =

Bruto wins % op koste van

verkope= = =

Netto wins % op verkope = = =

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 189 2011/09/10 8:56 AM

Page 194: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek190

Bedryfsuitgawes % op verkope = = =

Bedryfswins % op verkope = = =

2. Die berekenings toon die volgende in verband met die winsgewendheid van Sediba Solutions oor

die afgelope jaar:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 11�4 (Leerderboek bladsy 248)

1. Die volgende probleme moet ondersoek word:

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. 20�9 20�8

Bruto wins % op verkope = =

Bruto wins % op koste van

verkope= =

Netto wins % op verkope = =

Bedryfsuitgawes % op verkope = =

Bedryfswins % op verkope = =

3.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 11�5 (Leerderboek bladsy 249)

Bruto wins % op verkope = = =

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 190 2011/09/10 8:56 AM

Page 195: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

191Hoofstuk 11 Ontleding en vertolking van finansiële state en aantekeninge

Bruto wins % op koste van

verkope= = =

Netto wins % op verkope = = =

Bedryfsuitgawes % op verkope = = =

Bedryfswins % op verkope = = =

Aktiwiteit 11�6 (Leerderboek bladsy 250)

1. Bedryfsverhouding: ............................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

Vuurproefverhouding: .......................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

Solvensieverhouding: ........................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

2. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

3.

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 11�7 (Leerderboek bladsy 250)

1. Bedryfsverhouding: ............................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

Vuurproefverhouding: .......................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

Solvensieverhouding: ........................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

2. a) ..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 191 2011/09/10 8:56 AM

Page 196: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek192

Aktiwiteit 11�8 (Leerderboek bladsy 251)

Opbrengs op belegging =

= =

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 11�9 (Leerderboek bladsy 251)

1. Bruto wins % op verkope = = =

Bruto wins % op koste van

verkope= = =

Netto wins % op verkope = = =

Bedryfsuitgawes % op verkope = = =

Bedryfswins % op verkope = = =

Bedryfsverhouding: ............................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................

Vuurproefverhouding: .......................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

= ....................................................................................................................................

Solvensieverhouding: ........................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

Opbrengs op belegging =

= =

2. Kommentaar:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 192 2011/09/10 8:56 AM

Page 197: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

193Hoofstuk 11 Ontleding en vertolking van finansiële state en aantekeninge

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

Berekenings vir Aktiwiteit 11.9

Bruto inkomste

Netto wins

Eienaarsbelang:

Kapitaal aan begin van jaar + bykomende kapitaal – onttrekkings + netto win

= ......................................................................................................................................................................................

= ......................................................................................................................................................................................

= ......................................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 251)

Berekenings:

Bruto wins % op verkope = = =

Bruto wins % op koste van

verkope= = =

Netto wins % op verkope = = =

Bedryfsuitgawes % op verkope = = =

Bedryfswins % op verkope = = =

Bedryfsverhouding: ......................................................................................................................................................

= ...................................................................................................................................................

= ...................................................................................................................................................

Vuurproefverhouding: .................................................................................................................................................

= ..............................................................................................................................................

= ..............................................................................................................................................

= ..............................................................................................................................................

Solvensieverhouding: ...................................................................................................................................................

= ...............................................................................................................................................

= ...............................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 193 2011/09/10 8:56 AM

Page 198: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek194

Opbrengs op belegging =

= =

Kommentaar:

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 194 2011/09/10 8:56 AM

Page 199: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

195Assesseringsprogram – Toets Kwartaal 3 antwoordboek

Assesseringsprogram – Toets Kwartaal 3 antwoordboek

Toets Kwartaal 3 (100 punte) (Leerderboek bladsy 253)

Vraag 1

1.1 Bruto wins % op verkope = = =

1.2 ...............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................

1.3 ...............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................ = ............................................................................................................................................................................

1.4

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

1.5 ...............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................ = ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.6 Debiteureafslag % op verkope =

= =

1.7

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

1.8 Opbrengs op belegging =

= =

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1.9 Rente op lening % = = =

01 VR G10 WB - Chapter 11 [Analysis and interpretation of financial statements and notes].indd 195 2011/09/14 12:41 PM

Page 200: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek196

1.10 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1.11

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... [60]

Vraag 2

2.1 Bruto wins % op verkope = = =

2.2 Bruto wins % op koste van

verkope= = =

2.3 Netto wins % op verkope = = =

2.4 Bedryfsuitgawes % op verkope = = =

................................................................................................................................................................................

2.5 Opbrengs op belegging =

= =

................................................................................................................................................................................

2.6

• ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

• ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2.7 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2.8 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... [40]

01 VR G10 WB - Chapter 11 [Analysis and interpretation of financial statements and notes].indd 196 2011/09/14 12:41 PM

Page 201: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

197Hoofstuk 12 Kosteberekening

Hoofstuk 12 Kosteberekening

Aktiwiteit 12�1 (Leerderboek bladsy 255)

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 12�2 (Leerderboek bladsy 258)

1.

Koste-itemDirekte

materiaalkoste Direkte

arbeidskoste

Oorhoofse kosteIndirekte materiaal

Indirekte arbeid

Ander

Fabriekstelefoonrekening

Fietssale

Loon van fabriekskoonmaker

Loon van werktuigkundige wat die fietse monteer

Huur van fabriek

Fietsbuitebande

Fietsolie

Werker wat die onderdele aanmekaarsweis

Versekering

Verf vir fietse

Salaris van kantoorsekretaresse

Skryfbehoeftes

2.

A B C D

E F G H

Aktiwiteit 12�3 (Leerderboek bladsy 259)

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 197 2011/09/10 8:56 AM

Page 202: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek198

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• .....................................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 12�4 (Leerderboek bladsy 260)

1. a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

2. a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

3. a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 12�5 (Leerderboek bladsy 261)

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. a) .........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ............................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

e) ..........................................................................................................................................................................

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 262)

1. a) .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 198 2011/09/10 8:56 AM

Page 203: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

199Hoofstuk 12 Kosteberekening

e) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

f) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

g) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

h) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

i) ..........................................................................................................................................................................

2.

Koste-itemDirekte

materiaalkosteDirekte

arbeidskoste

Oorhoofse kosteIndirekte materiaal

Indirekte arbeid

Ander

Meel

Bakker se loon

Loon van werktuigkundige wat masjinerie herstel

Suiker

Kantoorskryfbehoeftes

Loon van werker wat beslag meng

Fabrieksvloerpolitoer

Huur van gebou

Sout

Versekering

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 199 2011/09/10 8:56 AM

Page 204: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek200

Hoofstuk 13 Begrotings

Aktiwiteit 13�1 (Leerderboek bladsy 263)

1.

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

2.

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

Aktiwiteit 13�4 (Leerderboek bladsy 267)

KONTANTBEGROTING VAN SWEETWATERS SKOOL SE SNOEPWINKEL VIR DIE EERSTE DRIE MAANDE

1ste maand 2de maand 3de maand

Kontantontvangste

Kontantbetalings

Surplus/(tekort)

Geld aan begin van maand

Geld aan einde van maand

Aktiwiteit 13�5 (Leerderboek bladsy 269)

A B C

D E F

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 200 2011/09/10 8:56 AM

Page 205: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

201Hoofstuk 13 Begrotings

Oefen vir die eksamen (Leerderboek bladsy 270)

1. a. ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. Belangrike vrae om te oorweeg:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

Wanneer ’n Kontantbegroting opgestel word, word die volgende gedoen:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 201 2011/09/10 8:56 AM

Page 206: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek202

Assesseringsprogram: Eindeksamen antwoordboek

Graad 10

Eindeksamen

Lees die volgende instruksies oppassend:

1. Hierdie Antwoordboek bestaan uit 6 bladsye (insluitend die voorblad).

2. Maak seker die jou rowwe werk is leesbaar en verstaanbaar.

3. U mag nie groen of rooi ink gebruik nie.

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 202 2011/09/14 12:41 PM

Page 207: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

203Assesseringsprogram: Eindeksamen antwoordboek

Vraag 1: Inkomstestaat en aantekeninge (136 punte; 60 minute)Imbali Elektries

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20.12Notas 20.12

Verkope (netto) (480 000

Koste van verkope (248 700

Bruto wins

Ander bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins

Rente-inkomste (900 1

Wins voor rente-uitgawe

Rente-uitgawe (11 100 2

NETTO WINS VIR DIE JAAR 7

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 203 2011/09/14 12:41 PM

Page 208: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek204

Imbali Elektries BALANSSTAAT SOOS OP 28 FEBRUARIE 20.12

Notas 20.12

BATES

Niebedryfsbates

Vaste/Tasbare bates 3

Finansiële bates:

Vaste deposito

Current assets

Voorraad 4

Handels- en ander debiteure 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES

EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Niebedryfslaste

Lening

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

Notes to the financial statements for the year ended 28 February 20.12

4. Voorraad

5. Handels- en ander debiteure

6. Kontant en kontantekwivalente

8. Handels- en ander krediteure

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 204 2011/09/14 12:41 PM

Page 209: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

205Assesseringsprogram: Eindeksamen antwoordboek

Vraag 2: Salarisse en lone (50 punte; 20 minute)

2.1.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.1.2

Pensioen

Mediese fonds

LBS

WVF

Totaal

2.13 ...............................................................................................................................................................................

2.2

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN OYENA HANDELAARS VIR FEBRUARIE 20.12 KBJ1

Dok. Dag Naam van begunstigde Fol. BankDiverse rekeninge

Bedrag Fol. Besonderhede

2.3

Algemene Joernaal van Oyena Handelaars Balansstaatafdeling

KREDITEURE VIR SALARISSE B1

PENSIOENFONDS B2

2.4

Salaris Loon

2.5

Bydrae Aftrekkinge

2.6.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2.6.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 205 2011/09/14 12:41 PM

Page 210: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek206

Vraag 3: Ontleding van finansiële state (42 punte; 20 minute)

3.1 ...............................................................................................................................................................................

Kommentaar: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Kommentaar: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.4 ...............................................................................................................................................................................

Kommentaar: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.5 Solvensie = ..........................................................................................................................................................

Kommentaar: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3.6 Bedryfsverhouding = .........................................................................................................................................

Vuurproefverhouding = .....................................................................................................................................

Kommentaar: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 4: Begrotings, BTW en kosteberekening (72 punte; 20 minute)

A Meerkeusevrae

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

B Kortvrae

4.11

Direkte materiaal (10 300

Direkte arbeid

Oorhoofse koste (420

Totaal

4.12 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 206 2011/09/14 12:41 PM

Page 211: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

207Assesseringsprogram: Eindeksamen antwoordboek

4.13 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4.14 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4.15 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4.16 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4.17 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

01 VR G10 WB - Chapter 13 [Budgets].indd 207 2011/09/14 12:41 PM

Page 212: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek208

Hersieningsafdeling

Interne beheer en etiek (Leerderboek bladsy 271)

Vraag 1: EtiekVOORGESTELDE ETIESE KODE

Geskenke

1. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 2: Beheermaatreëls

Probleem Voorgestelde maatreëls

Daar word gesteelde boeke in skoolsakke gevind.

Boeke word in die biblioteek beskadig.

Boeke word beskadig terwyl hulle op lening is.

Boeke word nie terugbesorg nie.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 208 2011/09/14 12:21 PM

Page 213: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

209Hersieningsafdeling

Kopieregwette op naslaan-boeke word verontagsaam.

Biblioteek-assistente laat toe dat naslaanwerke uitgeneem word.

Vraag 3: Beheermaatreëls

Soort beheer Voorbeeld

Voorkomend

Opsporend/Speurbeheer

Korrektief/Regstellend

Voorskriftelik

Hulpjoernale en grootboeke (Leerderboek bladsy 271)

Vraag 4: Joernale en grootboeke

DEBITEUREJOERNAAL VAN INCREDIBLE BOOKS VIR MEI 20.5 DJ1

Dok. Dag Debieteur Fol. Verkope Koste van verkope

DEBITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN INCREDIBLE BOOKS VIR MEI 20.5 DAJ1

Dok. Dag Debieteur Fol. Debiteure-afslag

Koste van verkope

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 209 2011/09/14 12:21 PM

Page 214: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek210

KON

TAN

TON

TVA

NG

STEJ

OER

NA

AL

VAN

INCR

EDIB

LE B

OO

KS V

IR M

EI 2

0.5

KOJ1

Dok

.D

agBe

sond

erhe

deFo

l.O

ntle

ding

va

n on

tvan

gste

Bank

Verk

ope

Kost

e va

n ve

rkop

e

Deb

iete

urek

ontr

ole

Div

erse

reke

ning

e

Ont

vang

sKo

rtin

g to

eges

taan

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

de

KON

TAN

TBET

ALI

NG

SJO

ERN

AA

L VA

N IN

CRED

IBLE

BO

OKS

VIR

MEI

20.

5KB

J1

Dok

.D

agN

aam

van

be

guns

tigde

Fol.

Bank

Han

dels

-vo

orra

ad

Kred

iteur

ekon

trol

eD

iver

se re

keni

nge

Beta

lings

Kort

ing

ontv

ang

Bedr

agFo

l.Be

sond

erhe

de

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 210 2011/09/14 12:21 PM

Page 215: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

211Hersieningsafdeling

KREDITEUREJOERNAAL VAN INCREDIBLE BOOKS VIR MEI 20.5 CJ1

Dok. Dag Krediteur Fol.Krediteure-

kontroleHandels-voorraad

StationeryDiverse rekeninge

Bedrag Fol. Besonderhede

KREDITEUREAFSLAAJOERNAAL VAN INCREDIBLE BOOKS VIR MEI 20.5 CAJ1

Dok. Dag Krediteur Fol.Krediteure-

kontroleHandels-voorraad

StationeryDiverse rekeninge

Bedrag Fol. Besonderhede

Algemene Grootboek van Incredible Books Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B4

DEBITEUREKONTROLE B5

KREDITEUREKONTROLE B6

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 211 2011/09/14 12:21 PM

Page 216: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek212

Vraag 5: Algemene Grootboek en Debiteuregrootboek

Algemene Grootboek van Pretty Pillows Balansstaatafdeling

HANDELSVOORRAAD B4

DEBITEUREKONTROLE B5

Nominale rekeninge-afdeling VERPAKKINGSMATERIAAL N16

KORTING TOEGESTAAN N17

Debiteuregrootboek van Pretty Pillows C. FLUFFY DG1

Datum Besonderhede Fol. Debiet Krediet Saldo

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 212 2011/09/14 12:21 PM

Page 217: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

213Hersieningsafdeling

Vraag 6: Ontleding van transaksies met behulp van brondokumente, joernale, grootboeke en die rekeningkundige vergelyking

Datum Dokument JoernaalRekening

gedebiteerRekening

gekrediteerB = E + L

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6.2.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6.2.2 ...............................................................................................................................................................................

6.2.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Vraag 7: Algemene Joernaal en Proefbalans

ALGEMENE JOERNAAL VAN THOMAS TENKVRAGMOTORS VIR DESEMBER 20.7 AJ1

Dok. Dag Besonderhede Fol. Debiet KredietDebiteurekontrole KrediteurekontroleDebiet Krediet Debiet Krediet

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 213 2011/09/14 12:21 PM

Page 218: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek214

Thomas TenkvragmotorsPROEFBALANS SOOS OP 31 DESEMBER 20.7

Besonderhede Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Nominale rekeninge-afdeling

Vraag 8: Debiteuregrootboek

Debiteuregrootboek van Crichton KoekiesMICHELLE DU PONT DG9

Datum Besonderhede Fol. Debiet Krediet Saldo

20.7

Feb. 1 Saldo a/b 2 000 00

2 Rente gehef AJ 2 075 00

4 DJ 4 575 00

6 Kwitansie 304 KOJ 2 500 00

9(5% handelskorting op vorige aankoop wat nie in ag geneem is nie) DAJ

12 KBJ

20 AJ

8.2.1 ...............................................................................................................................................................................

8.2.2 ...............................................................................................................................................................................

8.2.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 214 2011/09/14 12:21 PM

Page 219: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

215Hersieningsafdeling

8.2.4 a) ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

d) ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Vraag 9: Ontleed Grootboekrekeninge

9.1 ................................................................................................................................................................................

9.2 ................................................................................................................................................................................

9.3 ................................................................................................................................................................................

9.4 ................................................................................................................................................................................

9.5 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.6 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.7 ................................................................................................................................................................................

9.8 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.9 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.10 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.11 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

9.12 ................................................................................................................................................................................

9.13 ................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 215 2011/09/14 12:21 PM

Page 220: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek216

Rekeningkundige begrippes (Leerderboek bladsy 275)

Vraag 10: Dubbelinskrywings en rekeningkundige terme

NommerRekening

gedebiteerSoort rekening

Rekening gekrediteer

Soort rekening Bedrag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vraag 11: BTW

11.1 ................................................................................................................................................................................

11.2 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

11.3 ................................................................................................................................................................................

11.4 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

11.5 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

11.6 ................................................................................................................................................................................

11.7 ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 216 2011/09/14 12:21 PM

Page 221: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

217Hersieningsafdeling

Sala

riss

e en

lon

e

(Lee

rder

boe

k b

lad

sy 2

75)

Vra

ag 1

2: L

oo

njo

ern

aal

Clai

re s

e Sk

oonm

aakd

iens

teLO

ON

JOER

NA

AL

VIR

DIE

WEE

K G

EËIN

DIG

5 O

KTO

BER

20.9

LJ37

Wer

k-ne

mer

sBa

sies

e lo

on

Oor

tyd

Brut

o lo

on

Aft

rekk

ings

Net

to lo

ne

Wer

kgew

ersb

ydra

e

Ure

Tari

efBe

drag

LBS

WVF

Med

iese

fo

nds

Pens

ioen

-fo

nds

Tota

alW

VFPe

nsio

en-

fond

sTo

taal

Alg

emen

e G

root

boek

van

Cla

ire s

e Sk

oonm

aakd

iens

te

Bala

nsst

aata

fdel

ing

CK

RED

ITEU

RE V

IR L

ON

E B4

SA

ID: L

BS

B5

WER

KLO

OSH

EID

SVER

SEKE

RIN

GSF

ON

DS

(WVF

)B8

LI

FELO

NG

MED

IESE

FO

ND

S B7

H

ARM

ON

Y PE

NSI

OEN

FON

DS

B8

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 217 2011/09/14 12:21 PM

Page 222: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek218

Nominale rekeninge-afdeling LONE N10

WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF) N11

PENSIOENFONDSBYDRAES N12

12.2 a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) F. Tsele:

..........................................................................................................................................................................

= ......................................................................................................................................................................

= ......................................................................................................................................................................

Vraag 13: Berekening netto salaris

13.1 ...............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................

= ............................................................................................................................................................................

13.2 Salaris Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

...............................................................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................................................... )

= ............................................................................................................................................................................

Vraag 14: Ontleed die Loonjoernaal en Salarisjoernaal

14.1 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 218 2011/09/14 12:21 PM

Page 223: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

219Hersieningsafdeling

14.2 Algemene Grootboek van Tasty Treats

BalansstaatafdelingWERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS (WVF) B9

14.3 ...............................................................................................................................................................................

14.4 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

14.5 ...............................................................................................................................................................................

14.6 ...............................................................................................................................................................................

14.7 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

14.8 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Finale rekeninge (Leerderboek bladsy 276)

Vraag 15: Finale rekeninge en Na-afsluitingsproefbalans

15.1 Algemene Grootboek van Gaby’s Goodies

Finale rekeninge-afdelingHANDELSREKENING F1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 219 2011/09/14 12:21 PM

Page 224: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek220

15.2

WINS-EN-VERLIESREKENING F2

15.3

Gaby’s Goodies NA-AFSLUITINGSPROEFBALANS SOOS OP 31 DESEMBER 20.9

Besonderhede Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

Vraag 16: Finale rekeninge en Na-afsluitingsproefbalans

16.1 Algemene Grootboek van Rare Wyn

Finale rekeninge-afdeling HANDELSREKENING F1

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 220 2011/09/14 12:21 PM

Page 225: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

221Hersieningsafdeling

WINS-EN-VERLIESREKENING F2

16.2

Rare Wyn NA-AFSLUITINGSPROEFBALANS SOOS OP 30 JUNIE 20.7

Besonderhede Fol. Debiet Krediet

Balansstaatafdeling

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 221 2011/09/14 12:21 PM

Page 226: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek222

Vraag 17: Bereken netto wins

Algemene Grootboek van DJ Designs Finale rekeninge-afdeling

WINS-EN-VERLIESREKENING F2

17.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 222 2011/09/14 12:21 PM

Page 227: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

223Hersieningsafdeling

Finansiële state (Leerderboek bladsy 278)

Vraag 18: Inkomstestaat en Balansstaatt

Sporthandelaars INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20.1

Notas 20.1

Verkope (Netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins vir die jaar

Rente-inkomste 1

Netto wins voor rente-uitgawe/finansieringskoste

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS (VERLIES) VIR DIE JAAR

Sporthandelaars BALANSSTAAT OP 28 FEBRUARIE 20.1

Notas 20.1BATES

Nie-bedryfsbates

Tasbare/vaste bates 3

Finansiële bates:

Bedryfsbates

Voorraad 4

Handels- en ander ontvangbare rekeninge 5

Kontant en kontantekwivalente 6

TOTALE BATES EKWITEIT EN LASTE

Eienaarsbelang 7

Nie-bedryfslaste

Lening: ABSA Bank

Bedryfslaste

Handels- en ander krediteure 8

TOTALE EKWITEIT EN LASTE

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 223 2011/09/14 12:21 PM

Page 228: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek224

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20.1

2. Rente-uitgawe

3. Vaste/Tasbare batesGrond en geboue

Voertuie Toerusting Totaal

4. Voorraad

5. Handels- en ander ontvangbare rekeninge

6. Kontant en kontantekwivalente

7. Eienaarsbelang

8. Handels- en ander krediteure

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 224 2011/09/14 12:21 PM

Page 229: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

225Hersieningsafdeling

Vraag 19: Inkomstestaat

Call NowINKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20.1

Notas 20.1

Verkope (Netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins vir die jaar

Rente-inkomste 1

Netto wins voor rente-uitgawe/finansieringskoste

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS (VERLIES) VIR DIE JAAR

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 225 2011/09/14 12:21 PM

Page 230: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek226

Vraag 20: Inkomstestaat en aantekeninge by die Balansstaat

Sparky ElektriesINKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 28 FEBRUARIE 20.2

Notas 20.2

Verkope (Netto)

Koste van verkope

Bruto wins

Bedryfsinkomste

Bruto bedryfsinkomste

Bedryfsuitgawes

Bedryfswins vir die jaar

Rente-inkomste 1

Netto wins voor rente-uitgawe/finansieringskoste

Rente-uitgawe 2

NETTO WINS (VERLIES) VIR DIE JAAR

Aantekeninge by die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 20.2

1. Rente-inkomste

3. Vaste/Tasbare batesGrond en geboue Toerusting Totaal

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 226 2011/09/14 12:21 PM

Page 231: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

227Hersieningsafdeling

4. Inventory

5. Handels- en ander ontvangbare rekeninge

6. Kontant en kontantekwivalente

7. Eienaarsbelang

8. Handels- en ander krediteure

Verhoudingsontleding (Leerderboek bladsy 281)

Vraag 21: Verhoudingsontleding

21.1 Bedryfsverhouding = .........................................................................................................................................

= .........................................................................................................................................

= .........................................................................................................................................

21.2 Vuurproefverhouding = .....................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

= .....................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 227 2011/09/14 12:21 PM

Page 232: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek228

21.3 Kommentaar:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

21.4 Bruto wins = ........................................................................................................................................................

= ........................................................................................................................................................

21.5 Winsgrens behaal = ...........................................................................................................................................

= ...........................................................................................................................................

21.6 Kommentaar op winsgrens:

• .........................................................................................................................................................................

• Moontlike oorsake: .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• Raad: ..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

21.7 Bedryfsuitgawes op verkope = .........................................................................................................................

= .........................................................................................................................

Kommentaar:

• .........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

21.8 Opbrengs op Eienaarsbelang:

• Eienaarsbelang (20.9) = ...............................................................................................................................

• Eienaarsbelang (20.10) = .............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. ]

= ............................................................................................................................................................................

21.9

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Vraag 22: Verhoudingsontleding

22.1 ...............................................................................................................................................................................

22.2 ...............................................................................................................................................................................

22.3 Operating profit/turnover = ..............................................................................................................................

= ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

22.4 ...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 228 2011/09/14 12:21 PM

Page 233: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

229Hersieningsafdeling

22.5 ...............................................................................................................................................................................

22.6 ...............................................................................................................................................................................

22.7 Solvency ratio = ..................................................................................................................................................

= ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

22.8 ...............................................................................................................................................................................

22.9 ...............................................................................................................................................................................

Vraag 23: Verhoudingsontleding

23.1 a) Werklike winsgrens wat in 20.10 behaal is = ...........................................................................................

b) Bedryfswins op omset:

Bedryfswins: ..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

c) Bedryfsuitgawes op omset/verkope = .........................................................................................................

= .......................................................................................................

d) Bedryfsverhouding op 30 September 20.10:

KB = .................................................................................................................................................................

= .................................................................................................................................................................

KB : KL = .........................................................................................................................................................

= ..........................................................................................................................................................

e) Vuurproefverhouding op 30 September 20.10 = ......................................................................................

f) Waarde van nie-bedryfslaste:

NB : LL = .........................................................................................................................................................

NB = ............................................................................................................................................................... )

= ................................................................................................................................................................

LL = .................................................................................................................................................................

g) Opbrengsverhouding = ............................................................................................................................... *

= ................................................................................................................................

= ................................................................................................................................

*Gemiddelde kapitaal = ...............................................................................................................................

23.2 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

23.3 a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 229 2011/09/14 12:21 PM

Page 234: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek230

c) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

23.4 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

23.5 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

23.6 Finansiële rekeningkunde ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Bestuursrekeningkunde ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Kosteberekening en begrotings (Leerderboek bladsy 283)

Vraag 24: Bereken koste

A B C D

E F G H

Vraag 25: Kosteberekening

25.1 Direkte materiaal

= ...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

25.2 Indirekte materiaal

= ...............................................................

...............................................................

= ...............................................................25.3 Direkte arbeid

= ...............................................................

= ...............................................................

25.4. Indirekte arbeid

= ...............................................................

= ...............................................................25.5 Totale direkte koste

= ...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

25.6 Oorhoofsekoste

= ...............................................................

...............................................................

...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................25.7 Totale produksiekoste

= ...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

25.8 Totale produksiekoste

= ...............................................................

...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

Vraag 26: Begrotings

26.1 ’n Kontantbegroting ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 230 2011/09/14 12:21 PM

Page 235: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

231Hersieningsafdeling

26.2 ’n Nulbasisbegroting ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

26.3 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

26.4 Die bank wil sien dat:

a) ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................................................

26.5 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Die rekeningkundige vergelyking (Leerderboek bladsy 284)

Vraag 27: Basiese transaksies

Nommer Bates = Eienaarsbelang + Laste1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vraag 28: Die Algemene Joernaal en die rekeningkundige vergelyking

Nommer Bates = Eienaarsbelang + Laste1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 231 2011/09/14 12:21 PM

Page 236: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek232

Notas and berekeninge

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 232 2011/09/14 12:21 PM

Page 237: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

233Notas and berekeninge

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 233 2011/09/14 12:21 PM

Page 238: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek234

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 234 2011/09/14 12:21 PM

Page 239: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

235Notas and berekeninge

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 235 2011/09/14 12:21 PM

Page 240: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek236

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

`00 VR G10 WB [1st pages] [1 Sep 2011].indb 236 2011/09/14 12:21 PM

Page 241: beteken eksamensukses! Rekeningkunde - Pearsonschools.pearson.co.za/media/73713/verken-rekeningkunde...ii Verken Rekeningkunde Graad 10 Werkboek Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. Forestrylaan,

www.mml.co.za

beteken eksamensukses!

D. Kerdachi • A. Kriel • A. Viljoen

Graad 10

Werkboek

ISBN: 978-0636-12972-6

• Voldoen ten volle aan die vereistes van die Kurrikulum- en assesserings-beleidsverklaring (NKABV)

• Eksamenoefening en assesserings-geleenthede word verskaf

• Riglyne van die volledige Assesseringsprogram word verskaf

• Klaskamers regoor Suid-Afrika het die materiaal gebruik en beproef

• Eksamensukses deur leerders te ondersteun en te betrek

6 0 0 9 7 0 1 8 6 1 4 6 4

Rekeningkunde

NKABV

Reken

ing

kun

de W

erkbo

ek Graad

10

Verken Rekening 10 WB cov-REV2.indd 1 2011/10/06 2:48 PM