closer to school

31
CLOSER TO SCHOOL Aplicant:Asociatia Pentru Promovarea Incluziunii Social Finantator: Roma Education Fund

Upload: tyra

Post on 06-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

CLOSER TO SCHOOL. Aplicant:Asociatia Pentru Promovarea Incluziunii Social Finantator : Roma Education Fund. DURATA IMPLEMENTARII -26 DE LUNI-. BUGET:- 272.580 euro ROMA EDUCATION FUND: :- 251.180 euro Consiliul Local Campia Turzii :- 20. 000 euro - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: CLOSER TO SCHOOL

CLOSER TO SCHOOLAplicant:Asociatia Pentru

Promovarea Incluziunii Social

Finantator:

Roma Education Fund

Page 2: CLOSER TO SCHOOL

DURATA IMPLEMENTARII-26 DE LUNI-

BUGET:- 272.580 euro

ROMA EDUCATION FUND: :- 251.180 euro

Consiliul Local Campia Turzii:- 20. 000 euro

Asociatia Pentru Promovarea:- 2. 400 euro Incluziunii Sociale

Page 3: CLOSER TO SCHOOL

PARTENERI:

Consiliul Local al Municipiului Campia TurziiInspectoratul Judetean Cluj Liceul Teoretic Pavel DanŞcoala cu clasele I-VIII Mihai ViteazulColegiul Tehnic Victor Ungureanu,Asociaţia Voluntară Castel Banffy

Page 4: CLOSER TO SCHOOL

Atributiile Partenerilor Aplicant:APIS- Va fi direct responsabil de managementul proiectului din

punct de vedere tehnic şi financiar. • -asigura organizarea, coordonarea si supervizarea

activităţilor proiectului în colaborarea cu partenerii acestuia;

• -asigură respectarea planificarea activităţilor, atingerea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor estimate;

• -asigura încadrarea cheltuielilor în bugetul proiectului; • -coordonează echipa de implementare a proiectului;• - evaluează trimestrial stadiul implementarii proiectului; • -înainteaza către finantator rapoarte (narative şi

financiare) privind stadiul implementarii proiectului.

Page 5: CLOSER TO SCHOOL

Aplicant-A.P.I.S.• Realizarea mecanismelor de punere în practică a

proiectului• Promovarea proiectului şi a Finanţatorului.• menţinerea permanentă a relaţiei: finanţator, solicitant şi

partener, necesară pentru o bună implementare a proiectului.

• este responsabil de relaţia cu alte instituţii, parteneri şi alţi factori interesaţi în derularea proiectului

• promovează proiectul ca o buna practică în ţară şi în afară.• răspunde de procedurile legale din implementarea

proiectului conform legislatiei naţionale şi normelor finaţatorului.

• complementarizează proiectul cu alte activităţi, acţiuni şi proiecte derulate în educatiei, respectiv educaţiei non-formale la copii si tineri dezavantajaţi

Page 6: CLOSER TO SCHOOL

Partener 1 -Consiliul Local Campia Turzii -Spijină proiectul în toate componentele lui prin consultană

instituţională la nivelul localităţii Câmpia Turzii în: • Suport instituţional prin reţaua instituţională de protecţie

socială deţinuta la nivel local în localitatea Câmpia Turzii în vederea spijinirii cu infomaţii legate de familile copiilor dezavantajate social din zona de infuentă a proiectului.

• Asigură transportul beneficiarilor prin suportarea plaţii cu 50% din valoarea combustibilului pentru transportul beneficiarilor din comunitate – şcoală – comunitate( 8 comuntati vizate), pe parcursul celor 26 de luni de implementare.

• participă la activităţi de monitorizare a proiectului şi formulează aprecieri privind buna desfasurare a activităţilor

Page 7: CLOSER TO SCHOOL

Partener 1• În cadrul activităţii de înfinţare şi derulare a Cantinei pentru

beneficiarii proiectului din incinta Şcolii Pavel Dan: • - Amenajarea spatiului necesar pentru desfasurarea activitaţii de

servire mesei şi amenajarea spatiului adecvat activităţii pentru bucatarie, până la data de punere în funcţine a cantinei (15 Septembrie 2011)

• - Obţinerea tuturor avizelor şi plata acestora, necesare amanajări spatiului cu destinaţia de bucatarie şi de sevire a mesei, dupa cum urmeaza: studiul de fezabilitate, aviz de construcţie, avize sanitare ,avize de mediu, avize de protecţie civilă (incendii,calamitati,etc), supravegherea şi protecţia spaţiilor, conectarea la reţeua de apă şi canalizare, gaz şi curent electric.

• Promovează proiectul în reţeaua instituţională la nivel naţional cât şi internaţional.

• Preia iniţiativa dupa finalizarea proiectului.

Page 8: CLOSER TO SCHOOL

Partener 2Inspectoratul Scolar Cluj

• Spijină proiectul în toate componentele lui prin consultaţnă educaţională educaţională nivelul localităţii Câmpia Turzii Cluj în general şi în special în:

• Va aviza conţinuturile adecvate nivelului de pregătire a fiecarui elev şi va superviza derularea întregii activităţi de educaţie remedială

• Desemnarea unui reprezentant în cadrul echipei de management pe toata perioada derularii proiectului

• Diseminarea practicilor proiectului si rezultatelor acestuia spre alte scoli in vederea promovari conceptului de desegregare şi incluziune educaţională pe toata perioada desfăşurări şi dupa finalizarea acestuia.

• Sprijin în elaborarea curriculei de predare (metodologiei) adaptate nevoilor beneficiarilor, întocmirii bazei de date, evaluarea elevilor şi raportarea rezultatelor.

Page 9: CLOSER TO SCHOOL

Partener 2Inspectoratul Scolar Cluj

• Sprijin în organizarea excursiilor multiculturale.

• Suport tehnic şi logistic în organizarea de seminarii:transport pentru participanţii(cadre didactive din judeţul Cluj), la seminarul a,, De la educaţie inclusivă, la o comunitate inclusivă- Harta Educaţiei Incluzive a Judetului Cluj”

• Coordonarea împreuna cu aplicantul ,,elaborarea- hărţii educaţiei Incluzive a Judeţului Cluj’’

• Promovează curricula de educaţie remedială predată şi în cadrul altor şcoli

• Promovează curicula interculturală ce va fi predata în cadrul proiectului şi în alte şcoli

• Participă la activităţi de monitorizare a proiectului şi formulează aprecieri privind buna desfasurare a activitatilor

• Pomovează proiectul în reţeaua şcoliilor din judeţ şi în reteaua

Page 10: CLOSER TO SCHOOL

Partener 3Liceul Teoretic Pavel Dan

• Asistenta tehnică în vedera buna desfăşuare a proiectului prin:

• - Punerea la dispoziţie a personalului administrativ al şcolii(administrator, pază, femei de seviciu,etc.)

• Participă la recrutarea personalului.• Asigurarea spatiilor necesare bunei desfasurai a

tuturor activitatilor proiectului. • Suportarea cheltuielilor legate de mentenanta

tuturor spaţiilor în care se desfşoară activitaţile ale proiectului, inclusiv un punct de lucru al proiectului

Page 11: CLOSER TO SCHOOL

Partener 3Liceul Teoretic Pavel Dan

• Asigură şi dotează un birou pentru personalul proiectului în interiorul şcolii.

• Asigurarea spatiului necesar pentru cantina şi medierea în relatia cu Partener 1 a activităţii

• Suport logistic în cadrul activităţiilor educaţionale şi extraşcolare.

• Participă împreună cu aplicantul la elaborea metologiei de predare

• Pomovează proiectul în reţeaua şcoliilor din judeţ şi în ţară

Page 12: CLOSER TO SCHOOL

PARTENER 4-Scoala cu clasele I-VIII Mihai Vieazul

• Asistenţă tehnică în vedera bunei desfăşurari a proiectului.

• Participă la recrutarea personalului.• Asigură spaţiile necesare bunei desfăşurări a

activităţilor proiectului.• Asigură şi dotează un birou pentru personalui

proiectului în interiorul scolii.• Asigură buna desfaşurare a proiectului prin

punerea la dispozitie a personalului administrartiv al şcolii(administrator, paza, femei de seviciu, etc.)

Page 13: CLOSER TO SCHOOL

PARTENER 4-Scoala cu clasele I-VIII Mihai Vieazul

• Suport logistic în cadrul activităţiilor educaţionale şi extraşcolare.

• Participă împreuna cu aplicantul la elaborarea metologiei de predare.

• Asigură şi dotarea unui spatiu adecvat în vedera servirii mesei pentru beneficiarii proiectului

Page 14: CLOSER TO SCHOOL

PARTENER 5-Colegiul Tehnic Victor Ungureanu

• Facilitează înscrierea la progrsamul ,,Sansa a Doua”, a beneficiarilor identificaţi de către aplicant.

• Înscrierea elevilor beneficiari din clasele aVIIIa în cadrul colegiului.

• Diseminarea practicilor proiectului, a rezultatelor • Participarea la seminariile prevazute în cadrul

acestuia• Pomovează proiectul în reţeaua şcoliilor din judeţ

şi în ţară

Page 15: CLOSER TO SCHOOL

PARTENER 6-Asociatia Voluntara Castel Banffy

• Va spijinii proiectul prin: - Rechizite şcolare, haine şi încaltăminte,

suplimente nutritive şi alte servicii şi bunuri necesare pentru beneficiari pe parcursul implementării.

• Asigură pomovarea proiectul.

Page 16: CLOSER TO SCHOOL

Grup tinta205 elevi ai claselor I-VIII

• Segment 1: clasele I-IV -120 elevi• Segment 2: clasele V-VI -45 elevi• Segment 3: clasele VII- VIII -40 elevi

Elevi ai scolilor:Pavel Dan si Mihai Viteazul

Page 17: CLOSER TO SCHOOL

8-Comunitati de provenienta• Luncii (Rampa de Gunoi),• Insula • Goldis• Sarat• Tudor Vladimirescu (Pompe) • Icar • Lut • Orasul Muncitoresc.

Page 18: CLOSER TO SCHOOL

OBIECTIVE• Obiectiv 1:-Imbunatatirea GPA(grad de progres academic)cu

0,8-1.puncte in raport cu stadiul actual pentru elevii claselor I-IV.

• Obiectiv 2:-Imbunatatirea GPA cu 0,5 puncte in raport cu

stadiul actual pentru elevii claselor V-VI• Obiectiv 3:-Sprijin in vederea promovarii in ciclul doi de

invataman a 40 de elevi ai claselor VII-VIII prin furnizarea de meditatii la materiile de examinare.

Page 19: CLOSER TO SCHOOL

Obiective• Obiectiv 4:- 2 cursuri de formare a cadrelor in vederea

imbunatatirii metodelor de predare si cresterea capacitatii de lucru a acestora,in vedera reducerii absenteismului si marirea performantelor educationale a copiilor proveniti din familii dezavantajate.

- a)Curs de formare si evaluare a competentelor(selectia personalului)20 de cadre didactice x 2 zile.

- b)Harta educatiei incluzive a judetului Cluj(20 scoli x 2 zile

Page 20: CLOSER TO SCHOOL

Obiective

• Obiectiv 5:-Consilierea psiho-pedagogica a elevilor si

parinti acestora.-Consiliere in orientarea profesionala a elevilor

claselor VII-VIII

Page 21: CLOSER TO SCHOOL

Cem vom faceMentoratul?

• Pentru abordarea individuala se vor aplica:-Elaborarea planului de interventie

personalizat,care va include atat monitorizarea progresului educational cat si a progresului social.

-Fise individuale de monitorizare-Monitorizarea fregventei scolare si a gradului

de progres academic-Minitorizarea abandonului scolar(prevenire)

Page 22: CLOSER TO SCHOOL

Managemetulva fi asigurat de:

• 1 coordonator• 2 asistenti(1 educational+1 adminstrativ si

mediere comunitara)• 1 expert in educatie• 1 contabil-Admistrativ:-1 sofer-1 bucatar-1 ajutor-bucatar(admin.cantina)Consilul local si Inspectoratul Scolar va avea cate

un reprezentant in cadrul echipei de coordonare

Page 23: CLOSER TO SCHOOL

Mentoratul

• - Raportare lunara a situatiei familiare(relatia parinte-elev-scoala)

-Contact permanent al mentorului cu familia prin vizite la domiciliu si intalniri la scoala(mentor-elev-profesor-parinte)

Metodele de mentorat vor fi aplicate de catre 5 mentori selectati ca fiind cei mai in masura sa puna in aplicare planul de interventie individuala a celor 205 beneficiari.

Page 24: CLOSER TO SCHOOL

Educatia

• Expertul in educatie va elabora metodele de interventie individualizata.

-Testele vor fi scrise si orale se se vor adapta dupa capacitatea de asimilare a fiecarui elev.

-Testele si curicula de predare vor fi avizate de catre Inspectoratul Scolar.

-Testele de evaluare a progresului se vor aplica la fiecare 3 luni.

Page 25: CLOSER TO SCHOOL

Schema de personal• 15 cadre didactice vor asigura programul educational si

extrascolar pentru 205 de elevi ai claselor I-VIII.• 8 invatatori divizati in 8 grupe,cate 15 elevi in fiecare

grupa.• 3 profesori vor avea fiecare cate o grupa de 15

elevi,carora le vor oferi sprijin la materiile principale (Romana si Matematica)al treilea va suplini munca acestora si va interveni la celelalte materii unde elevii au probleme.

• 4 profesori(2 de Roman si 2 de Matematica)vor furniza meditati pentru 40 de elevi ai clselor VII-VIII

Page 26: CLOSER TO SCHOOL

Criteriile de selectie

1.Etnicitate:-copii de etnie rroma -20% vor fi neromi pentru asigurarea

diversitati si prevenirea segregarii.2.Copii care provin din familii extrem de sarace si care nu au conditiile necesare pregatiri scolare

acasa.3.Orfani(unul sau ambi parinti)4.Copii crescuti numai de mama(fara tata in acte)

Page 27: CLOSER TO SCHOOL

Criteri de selectie

5.Copii proveniti din familii dezorganizate.

6.Copii a caror familii traiesc din ajutoare sociale sau alte forme de aceiasi natura.

7.Copii cu parinti emigranti lasati in grija bunicilor sau a altor membri ai familiei.

8.Copii cu frati multi si cu venituri foare reduse pe cap de membru.

Page 28: CLOSER TO SCHOOL

Repartizarea • FIECARE CADRU DIDACTIC VA FI RESPONSABIL DE

0 GRUPA FORMATA DIN 15 ELEVI• FIECARE MENTOR VA FI RESPONSABIL DE O

GRUPA FORMATA DIN APROX.40 DE ELEVI,PLUS FAMILIILE ACESTORA.

• Copii vor beneficia in totalitate de facilitatile proiectului mentinundu-se o legatura stransa cu familia

• Legatura cu familia va fi asigurata de 5 mentori care vor desfasura activitati menite sa atraga copii spre scoala si sa identifice orice problema care ar putea influenta rezultatele scolare sau prezenta lor in cadrul programelor educationale .

Page 29: CLOSER TO SCHOOL

FACILITATI

• Cadrele vor beneficia de materiale didactice si de consumabile.

• Consultanta permanenta din partea echipei de management.

• Facilitatea contactului cu familiile beneficiare• Consultanta din partea expertilor pe educatie• Alte facilitati menite sa duca la buna

desfasuara a proiectului

Page 30: CLOSER TO SCHOOL

Facilitati

• Mentorii vor beneficia de suport din partea autoritatilor partenere in cadrul proiectului.

• Transport pentru comunitatile aflate la o distanta mai mare de 3 km.

• Vor distribui ajutoare umanitare menita sa le usureze munca cu comunitatea.

• Materiale didactice si de birotica,precum si acces la toata baza materiala pusa la dispozitie de managementul proiectului.

Page 31: CLOSER TO SCHOOL

Complectari

• Programul poate fi modificat la sugestia personalului si in functie de necesitatile impuse pe parcursul implementarii.

Zoltan Kovacs-coordonator:RO.092